Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Social- og Sundhedsudvalget møde den 10. september 2014

Møde:
Social- og Sundhedsudvalget
Mødetid:
10. september 2014 kl. 16:00
Tilstede:
Nicoline Damkjær
John Kruse
Christian Martins Kromann
Ove Andersen
Kaj Johansen
Paw Nielsen
Fraværende:
Kim Lund

ÅBNE SAGER

49. Godkendelse af Styringsaftale 2015 (tidl. Rammeaftalen)
Sagsnr.: 2013-013573
Sagsbehandler: Lasse Roslind

Præsentation:

De syddanske kommuner og Region Syddanmark har udarbejdet en Styringsaftale gældende for 2015 for det specialiserede socialområde. Styringsaftalen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen senest 15. oktober og gælder for det efterfølgende år.

Forvaltningen foreslår:

 • At Styringsaftale 2015 på det specialiserede socialområde godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Folketinget vedtog 3. marts 2011 en ændring af lovgrundlaget for de sociale rammeaftaler. Ændringen betød, at kommunerne overtog koordineringsansvaret vedrørende de årlige rammeaftaler på det specialiserede socialområde fra regionerne.

Lovændringen var en udløber af økonomiaftalen mellem KL og regeringen, og skulle bidrage til, at rammeaftalerne blev styrket som redskab for kommunalbestyrelser og regionsråd i forhold til udvikling og styring af det sociale område og det almene ældreområde. I praksis betød lovændringen, at Rammeaftalen blev erstattet  af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale på området.

Udviklingsstrategien for 2015 blev udarbejdet og efterfølgende politisk godkendt før sommerferien.

I Styringsaftalen for 2015 vil kommunerne og Region Syddanmark sætte fokus på en række temaer. Der er udpeget følgende temaer;

Styring af udgifterne - Kommunerne og regionen ønsker, at det specialiserede socialområde skal fastholde og udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Der vil i 2015 være fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Region Syddanmark skal falde, minimum fastholdes i forhold til 2014 i alle kommuner og regionen. Dette skal ske ved at sætte fokus på udvikling af nye og mere effektfulde tilbud til borgeren samt øget effektivitet.

I 2015 vil Socialdirektørkredsen analysere udvalgte udgiftsområder, der er i risiko for at stige enten som følge af demografi eller pres på kvaliteten. Hvis områder teger til at udvikle sig bekymrende, vil dette forsøges imødegået i fællesskab. Der vil blive udarbejdet analyser af udviklingen i udgifter generelt samt udviklingen af særligt dyre sager fra 2012 til 2014. Sidstnævnte skal bl.a. medvirke til forklaringer af udviklingen i udgifterne på området.
 
Koordinering af kapacitetsudviklingen – Kommunerne og regionen ønsker at følge og koordinere kapacitetsudviklingen på det specialiserede socialområde på tværs af kommuner og region.

Der vil blive udarbejdet kapacitetsanalyser for at få overblik over udviklingen i efterspurgte og udbudte pladser til forskellige målgrupper. Udnyttelsesgraden af såkaldte klyngetilbud og højt specialiserede tilbud med regional betydning skal løbende følges af Socialdirektørforum. Dette for at sikre at der ikke opstår en grundlæggende ubalance mellem udbud og efterspørgsel, som kan føre til nedlukninger af tilbud med store efterreguleringer til følge for de involverede kommuner.

Sikring af effektiv drift – Der skal sikres effektiv drift af de sociale tilbud. Den enkelte udbyder skal løbende tilpasse driftsudgifterne ved vigende efterspørgsel for at minimere dyre efterreguleringer.

Ved eventuel oprettelse af nye pladser, hvortil der planlægges med at hjemtage borgere, skal handlekommunerne i så god tid som muligt meddele dette til de berørte udbydere. Dette skal medvirke til at fornødne driftstilpasninger kan foretages rettidigt, så dyre efterreguleringer så vidt muligt undgås.

Særligt tema i 2015 - Det opleves, at borgere med handicap og borgere med sindlidelser bliver ældre og får sygdomme og problematikker, som konsekvens af dette. Udviklingens skal følges.

Ovenstående er yderligere beskrevet i Styringsaftalen samt i det vedhæftede bilag til aftalen.
 
Styringsaftalen indeholder som tidligere års aftaler afsnit om håndtering af lukning og oprettelse af tilbud, ændring af takster og kapacitet i styringsaftaleperioden. Her henvises til aftalens bilag.

Derudover indeholder Styringsaftalen som i den tidligere rammeaftale en beskrivelse af takstprincipper og takstberegning, opsigelsesvarsler, prisstruktur, håndtering af enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger, afregningsregler/betalingsaftaler samt eventuel overtagelse af tilbud fra region/kommune.

Mht. sidsnævnte er der tale om en mere markant ændring i forhold til tidligere års aftaler. Der er gennemført en lovændring med virkning fra 1. juli 2014. Lovændringen regulerer kommunernes muligheder for at overtage regionale tilbud på området. Fremadrettet kan en kommunalbestyrelse kun én gang i en valgperiode overtage regionale tilbud, der er beliggende i kommunen. I indeværende valgperiode betyder dette, at en kommunal bestyrelse, som ønsker at overtage et regionalt tilbud, skal meddele dette til Regionsrådet senest d. 1. januar 2016 og overtagelsen skal ske senest d. 1. januar 2017. Lovændringen er lave for at sikre driftsgrundlaget under de regionale tilbud. Tidligere kunne kommunerne overtage tilbud fra år til år, hvilket gjorde langsigtet planlægning og udvikling sværere for de regionale tilbud.
 
De øvrige områder er beskrevet i aftalens bilag.

Bilag 4 i aftalen vil indeholde en takstoversigt, men denne vil først ligge klar ultimo 2014, da de endelige takster er afhængige af, hvilke beslutninger der træffes af kommuner og region i forbindelse med vedtagelsen af det kommende års budget. Oversigten vil herefter kunne findes på www.socialsekretariatet.dk

Økonomi:

Godkendelse af Styringsaftalen for 2015 medfører i sig selv ikke nogen økonomiske konsekvenser for Middelfart Kommune, idet aftalens økonomiske konsekvenser er indarbejdet i budget 2015, eksempelvis i form af afsatte midler til betaling for borgere placeret på tilbud under Styringsaftalen i andre kommuner, midler til diverse abonnementsordninger m.v.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere.

Styringsaftalens opgave er at sikre overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel af pladser til handicappede borgere på det sociale område, og det samlede udbud af pladser reduceres ikke ved denne Styringsaftale.

Høring af Handicaprådet:

Styringsaftalen er sendt i høring. Handicaprådet skriver følgende som høringssvar;

Vi har fra Handicaprådet taget Styringsaftalen til efterretning og har ingen kommentarer.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling:
- Social- og Sundhedsudvalget 10. september 2014
- Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget 9. september 2014
- Økonomiudvalget 22. september 2014
- Byrådet 29. september 2014

Beslutning:

Godkendt.
Kim Lund deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 9. september 2014 kl. 12:30
Social- og Sundhedsudvalget 10. september 2014 kl. 16:00
Økonomiudvalget 22. september 2014 kl. 14:00
Byrådet 29. september 2014 kl. 17:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 9. september 2014 kl. 12:30

Godkendt som indstillet

Bilag:

50. Pulje til løft af ældreplejen 2015
Sagsnr.: 2014-007432
Sagsbehandler: Jonna Søegaard

Præsentation:

I forbindelse med aftale om finanslov for 2014 blev der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. For 2014 og 2015 blev det besluttet at udmønte midlerne via en årlig ansøgningspulje. Midlerne fordeles til kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. For Middelfart Kommune svarer det til 7,691 mio. kr. i 2015.

Forvaltningen foreslår:

 • At ansøgningen til pulje til løft af ældreområdet godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Puljens målgruppe er ældre borgere, der har behov for hjælp. Det gælder både sårbare og udsatte ældre, der har et stort plejebehov og ældre, der med en målrettet rehabiliteringsindsats langt hen ad vejen vil kunne klare sig selv.

Det er de samme ting der peges på som inspiration for kommunerne, som ved sidste ansøgningsrunde. Der angives konkret tre områder som inspiration til, hvor fokus kan rettes i forhold til at styrke indsatsen på området:

 • Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats
 • Bedre praktisk hjælp og personlig pleje
 • Bedre forhold for de svageste ældre, fx på plejehjem

Pengene udmøntes til kommunerne på baggrund af konkrete ansøgninger.

Forvaltningen har udarbejdet en ansøgning til puljen. Ansøgningen indeholder en del indsatser, som er en videreførsel af de indsatser der blev igangsat ved sidste ansøgningsrunde samt 2 nye indsatser, der alle vurderes at give et løft til ældreområdet. Indsatserne er følgende - med nye indsatser markeret i kursiv:

 • Varetagelse og koordinering af opgaver for borgere over 65 år med en erhvervet hjerneskade.
 • Ændret serviceniveau på bad for borgere, som er visiteret til bruse- og sengebad med hårvask.
 • Den forebyggende og sundhedsfremmende indsats over for borgere i eget hjem og på plejecentre.
 • Kompetenceudvikling blandt medarbejdere i forhold til tidlig opsporing, faldforebyggelse og bedre ernæring.
 • Omsorg overfor demente i eget hjem og i almindelige somatiske plejeboligere.
 • Frihytten - et aktivitetstilbud til demente i eget hjem
 • Sociale aktiviteter for borgere på plejecentre.
 • Det gode måltid på plejecentrene 

Økonomi:

Der skal laves en ny ansøgning for så vidt angår 2015, men indsatserne må gerne være helt eller delvist sammenfaldende med indsatserne fra 2014. De afsatte puljemidler udmøntes for et år af gangen og efter ansøgning fra kommunen. Ansøgningsfristen vedrørende 2015 er den 26. september 2014. Den første tildeling forventes at komme den 1. januar 2015, og midlerne skal bruges i 2015.

De økonomiske beregninger af de enkelte indsatser vil foreligge på udvalgsmødet.

Forvaltningens bemærkninger:

Ældrerådet har givet input til ansøgningen som beskrevet nedenfor.

Ældrerådets forslag er vurderet og fundet interessant.
Et af forslagene fra Ældrerådet vedrører varm mad om aftenen på plejecenterne. Forvaltningen foreslår, at der i første omgang sættes fokus på at skabe bedre måltider på plejecentrene inden for de eksisterende rammer. I løbet af 2015 igangsættes en bred proces med fokus på mad og måltider på plejecentrene i fremtiden for at skabe et bedre grundlag for blandt andet at træffe beslutning om anvendelse af ældrepuljemidler for 2016 og frem.

Ældrerådet ønsker derudover flere projekter med selvorganiserende personalegrupper. I 2015 og 2016 arbejdes der med at udvikle en ny model for visitation på ældreområdet, som kan understøtte rådets ønske.

Handicapaspekter:

Ingen.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ældrerådet har på deres møde den 21. august 2014 drøftet deres anbefalinger i forhold til hvad der skal søges midler til.

Her er Ældrerådets anbefalinger Vedr. ”ældrepuljen” 2015

På ældrerådsmødet den 21. august drøftede vi ældrepuljen 2015. Vi kan støtte, at de projekter, der blev sat i gang med sidste runde, fortsætter. Det vil være meningsløst at stoppe dem, inden de næsten er kommet i gang. Vi er spændte på, hvad afrapporteringen vil vise. Derudover foreslår vi, at der afsættes midler til pilotprojekter – eksempelvis således, at et eller flere af vore plejecentre forsøger sig med at servere varm mad om aftenen fremfor om middagen. Vi kunne også godt tænke os et eller flere projekter med selvorganiserende personalegrupper. Der tales så meget om at sætte medarbejderne fri – befri dem for snærende bureaukratiske bånd etc.

Her er muligheden for at afprøve det.

Behandling:

- Social- og Sundhedsudvalget 10. september 2014

Beslutning:

Godkendt.
Byrådet orienteres.
Kim Lund deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 10. september 2014 kl. 16:00

Bilag:

51. Fordeling af midler til frivilligt socialt arbejde efter §18, 2 runde 2014
Sagsnr.: 2014-002740
Sagsbehandler: Jette Christiansen

Præsentation:

Fordeling af midler til Frivilligt Socialt Arbejde (§18), 2. runde i 2014.

Forvaltningen foreslår:

 • At der fordeles 281.700 kr i 2. runde.

Sagsbeskrivelse:

Ifølge lov om Social Service skal Byrådet samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Der skal årligt afsættes et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.

Der er to årlige ansøgningrunder, januar og august.

Ansøgningerne er modtaget og behandlet i Social- og Sundhedsforvaltningen.

Der er stor interesse for at søge midler til friviligt socialt arbejde, så det er ikke muligt at imødekomme alle ansøgninger.

Forvaltningen forelægger forslag til fordeling af midler på mødet.

Økonomi:

Der er i budgettet afsat 1.343.000 kr til frivilligt socialt arbejde. Herudover er der overført 65.000 kr af ubrugte midler fra 2013.
Der er 281.700 kr til fordeling i 2. runde.

Forvaltningens bemærkninger:

Kriterierne for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde blev sidst revideret i 2011.
Der afholdes den 7. oktober et møde med modtagerne af § 18 midler, hvor kriterierne bliver gennemgået, således at det bliver lettere for foreningerne at gennemskue.
Foreningerne vil blive opfordret til at samle deres ansøgning til en årlig ansøgning, hvis det kan lade sig gøre.
De to årlige ansøgningsrunder bibeholdes.

Handicapaspekter:

Midlerne til frivilligt socialt arbejde kommer i høj grad borgere med handicap til gode.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling
- Social- og Sundhedsudvalget 10. september 2014

Beslutning:

Forvaltningens forslag til anvendelse af midlerne godkendt.
Kim Lund deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 10. september 2014 kl. 16:00

52. Midler til det nære sundhedsvæsen
Sagsnr.: 2012-011452
Sagsbehandler: Lis Huge

Præsentation:

Forslag til prioritering og anvendelse af midler til det nære sundhedsvæsen.

Forvaltningen foreslår:

 • At der afsættes 200.000 kr til sundhed for socialt udsatte og samarbejdet med jobcentret omkring sygedagpengeteamet
 • At der afsættes 500.000 kr til en udviklingskonsulent med fokus på den rehabiliterende tilgang og på strategien for fremtidens velfærd.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet afsatte i forbindelse med vedtagelse af budget 2014 2 millioner kr. til det nære sundhedsvæsen.

Social- og Sundhedsudvalget har den 9. oktober 2013 og den 9. april 2014 truffet beslutning om anvendelse af midlerne.

Der er truffet beslutning om varig anvendelse af midler på følgende områder
- 200.000 kr. er anvendt til analyse af sundhedsdata
- 200.000 kr. er anvendt til særligt udsatte grupper med fokus på nytilkome flygtninge
- 400.000 kr. er anvendt til de forebyggende hjemmebesøg til borgere på 75 år og derover

For 2014 er besluttet at anvende
- 500.000 kr. til en projektleder til at udvikle og afdække mulighederne for at etablere et sundhedstilbud målrettet udsatte børn og unge og deres familier
- 200.000 kr. til forankring af projekt Sund hele livet, som har været et projekt for kommunens førtidspensionister
- 500.000 kr. til arbejdet med tidlig opsporing i forhold til borgere i hjemmeplejen.

I forbindelse med forslag til budget 2015 er 500.000 kr. foreslået som en engangsbesparelse. Der resterer således 700.000 kr., som kan disponeres fra 1. januar 2015.

Der er fortsat fokus på at inddrage sundhedsmæssige indsatser i det rehabiliterende arbejde, som foregår med udgangspunkt i jobcentret. Det seneste initiativ er en den nye sygedagpengereform. I forbindelse hermed nedsættes tværgående rehabiliteringsteams, som skal vurdere sagerne ud fra bl.a. sundhedsmæssige perspektiver. Samtidig vurderes det, at der også fremover med fordel kan afsættes ressourcer til at understøtte initiativer for kommunens førtidspensionister, ligesom der i det hele taget er en øget fokus på sundhedstilbud til de udsatte grupper, blandt andet via strategien til forbyggelse af livsstilssygdomme hos borgere med psykiske lidelser. Forvaltningen foreslår derfor, at der afsættes 200.000 kr til disse formål.

Under overskriften "Herre i eget liv" har ældreområdet i flere år arbejdet med hverdagsrehabilitering. Den rehabiliterende tilgang, som sammenfatter indsatser og metoder, der har som perspektiv, at borgeren er et helt menneske, der har ansvar for og ekspertise i sit eget liv, og at borgeren ønsker at forblive i sit hverdagsliv længst og bedst muligt, vil i fremtiden være udgangspunktet for alle indsatser i Social- og Sundhedsforvaltningen.
Dette er helt i tråd med strategien for fremtidens velfærd, som danner den overordnede ramme om de kommende års indsatser på velfærdsområderne.
For at gøre denne strategi til virkelighed på tværs af kommunen og for at forankre den rehabiliterende tilgang på tværs af forvaltningen er der behov for en nøgleperson med udviklings-, formidlings- og koordineringskompetencer. Det anbefales derfor at afsætte midler til ansættelse af en udviklingskonsulent i forvaltningen.

Økonomi:

Der foreslås varigt anvendt 700.000 kr. fra udisponerede budgetmidler til det nære sundhedsvæsen.

Forvaltningens bemærkninger:

Der er behov at styrke Social- og Sundhedsforvaltningens kapacitet i forhold til udviklingsarbejde med fokus på rehabilitering. Der igangsættes hele tiden nye tiltag for optimere driften og indarbejde nye strategier, og det er nødvendigt med en konsulent, som kan være til at omsætte strategierne til konkrete handlingsplaner.

Handicapaspekter:

Der er ingen særlige handicapaspekter ved denne sag, men den rehabiliterende tilgang gælder også for borgere med handicap.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling:
- Social- og Sundhedsudvalget 10. september 2014

Beslutning:

Godkendt.
Kim Lund deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 10. september 2014 kl. 16:00

53. Sundhedsaftalen 2015-2018 i høring
Sagsnr.: 2014-003832
Sagsbehandler: Lis Huge

Præsentation:

Sundhedsaftalen 2015-2018 for Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner er nu i høring.

Forvaltningen foreslår:

 • At Social- og Sundhedsudvalget drøfter og godkender forslag til høringssvar fra Middelfart Kommune, som gennemgås på mødet.

Sagsbeskrivelse:

Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatserne i de patientforløb, der går på tværs af sygehuse, almen praksis og kommuner. På den måde kan den enkelte patient og borger modtage en indsats, der er sammenhængende og af høj kvalitet.
Sundhedsaftalerne indgås mellem Regionsråd og kommunalbestyrelserne, og godkendes af Sundhedsstyrelsen.
Det er Sundhedskoordinationsudvalget, der udarbejder sundhedsaftalen. Sundhedskoordinationsudvalget består af repræsentanter udpeget af Regionsrådet, KKR samt Praktiserende Lægers Organisation.

Dialog om sundhedsaftalen
Sundhedskoordinationsudvalgets formandskab har afholdt dialogmøder med de 22 kommuner og regionen for at sikre enighed om fælles opbakning og ejerskab til den fælles syddanske sundhedsaftale. Møderne har været præget af en positiv og udviklingspræget dialog.
Den politiske del af Sundhedsaftalen 2015-2018 blev drøftet på politisk dialogmøde den 17. juni 2014 mellem Sundhedskoordinationsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget i Middelfart Kommune.

Sundhedsaftalen er bygget op, så den rummer tre dele:

- En politisk del (kapitel 1-5)

-  En administrativ del (kapitel 6-9)

- Bilag

I den politiske del formuleres visionen for det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet, som hviler på et værdifællesskab, hvor åbenhed, dialog og tillid er de bærende værdier. Der fastlægges tre hovedmål og tre principper for, hvordan målene skal opfyldes.

 
De tre hovedmål er:

1) Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren.

2) Sundhed for alle.

3) Sundhed med sammenhæng.

De tre principper er:

1) Prioritering.

2) Rehabilitering.

3) Velfærdsteknologi.

I den politiske del redegøres for den politiske organisering af sundhedssamarbejdet, og hvordan aftalens politiske mål omsættes til succeskriterier. Heri beskrives blandt andet Sundhedskoordinationsudvalget og deres relation til øvrige udvalg, samt Sundhedsaftalens sammenhæng med øvrige politiker på området. Sundhedsaftalen tager udgangspunkt i behov for ligestilling af psykiatri og somatik, hvilket kommer til udtryk ved, at psykiatrien beskrives under de enkelte indsatsområder på lige fod med somatikken.
Derudover beskrives en udviklingsaftale, der omhandler en række initiativer i det tværsektorielle sundhedssamarbejde. Udviklingsaftalen sætter fokus på en række felter, hvor kommuner og region er enige om at arbejde sammen om et fælles formål, men hvor der er forskellige opfattelser af midler, tempo og grad af forpligtelse i samarbejdet. Udviklingsaftalen beskriver projekter og tiltag, som parterne er enige om har udviklingspotentiale. De konkrete projekter er beskrevet under temaerne: forebyggelse og tidlig opsporing, fastholdelse i job og uddannelse, den rehabiliterende tilgang, mental sundhed, telemedicin og borgerrettede kvalitets- og effektmål.


Den administrative del fastlægger rammerne for arbejdet med at realisere visionerne. I den administrative del nævnes tre forskellige former for redskaber/indsatser, der skal til for at nå borgerne:

1)    Indsatser, der er relevante i forhold til alle borgere: kvalitet på tværs af sektorer, økonomi, IT, velfærdsteknologi og telemedicin.

2)    Indsatser, der er relevante i forhold til bestemte dele af patienternes forløb: forebyggelse (herunder forebyggelsespakkerne), behandling og pleje, genoptræning og rehabilitering.

3)    Indsatser, der er relevante i forhold til specifikke målgrupper. De specifikke målgrupper er: gravide og nyfødte, børn og unge, børn, unge og voksne med senhjerneskade, personer med kronisk sygdom, psykiatriske patienter med somatiske lidelser, mennesker med misbrug og en psykiatrisk lidelse, borgere med demens, den ældre patient og kræftrehabilitering og palliation.


Afslutningsvis beskrives den tværsektorielle organisering af samarbejdet omkring Sundhedsaftalen. 

Sundhedsaftalen lægger vægt på, at borgerne inddrages aktivt i hele systemet, og at den rehabiliterende indsats er bærende for indsatserne på tværs af sektorer. I den nye Sundhedsaftale er der derfor bl.a. øget fokus på samarbejdet med beskæftigelsesområdet og psykiatri.


Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Sundhedsaftalen 2015-2018 er blevet bredere og mere tværgående end den forrige Sundhedsaftale.

Sundhedsaftalen 2015-2018 er, i modsætning til tidligere år, en samlet aftale mellem Region Syddanmark og de 22 kommuner. Det betyder, at tilbud til borgere på tværs af sygehuse og kommuner bliver mere ensrettet. Det betyder samtidig, at de enkelte kommuners mulighed for at sætte aftryk på aftalen bliver mindre.

Handicapaspekter:

Der er ingen særlige handicapaspekter i sagen.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling:
- Social- og Sundhedsudvalget 10. september 2014
- Økonomiudvalget 22. september 2014
- Byrådet 29. september 2014

Beslutning:

Det udarbejdede høringssvar blev gennemgået.
Eventuelle kommentarer kan efterfølgende sendes til Lis Huge senest 22. september 2014.
Kim Lund deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 10. september 2014 kl. 16:00

Bilag:

54. Sundhedsafdelingens kortlægning af forebyggelsespakkerne om overvægt og stoffer.
Sagsnr.: 2012-003942
Sagsbehandler: Lis Huge

Præsentation:

Sundhedsafdelingen har i løbet af sommeren kortlagt Sundhedsstyrelsens to nyeste forebyggelsespakker om overvægt og stoffer. Kortlægningen giver et overblik over opfyldelse af anbefalinger i de fem forvaltninger.

Forvaltningen foreslår:

 • At målet for forebyggelsespakkerne om overvægt og stoffer er, at anbefalingerne på grundniveau implementeres. Dette svarer til målene for de øvrige ni forebyggelsespakker.

Sagsbeskrivelse:

Sundhedsstyrelsen har udviklet i alt elleve forebyggelsespakker, som indeholder faglige, evidensbaserede anbefalinger til en kommunal sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats af høj kvalitet.

De anbefalede indsatser i forebyggelsespakkerne er opdelt i to niveauer: Et grundniveau, som på kort sigt kan styrke kvaliteten af forebyggelsesarbejdet, og et udviklingsniveau, som kan videreudvikle forebyggelsesindsatsen på længere sigt.

I foråret 2013 blev der gennemført en kortlægning af de forebyggende indsatser i Middelfart Kommune i forhold til anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens første ni forebyggelsespakker (omhandlende alkohol, fysisk aktivitet, rygning, mental sundhed, hygiejne, indeklima i skoler, solsikkerhed, mad og måltider og seksuel sundhed). I sommeren 2014 er de to sidste forebyggelsespakker, om henholdsvis overvægt og stoffer, blevet kortlagt. Kortlægningen viser, at Middelfart Kommune på flere områder lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forebyggelsespakkerne, både på grund- og udviklingsniveau.

Byrådet har i juni 2013 besluttet, at Middelfart Kommune skal leve op til forebyggelsespakkernes anbefalinger på grundniveau inden udgangen af 2015.  

Overvægt: Forebyggelsespakken om overvægt ses i sammenhæng med pakkerne om Mad & Måltider samt Fysisk Aktivitet, som for begges vedkommende langt overvejende opfyldes helt eller delvist ved kortlægningen i 2013. Overvægt behandles  i flere politikker på tværs af forvaltningsområder, uden dog at være nævnt direkte. Overvægt forebygges bl.a. via Cykleplanen, i skolerne via faghæfter i madkundskab og idræt, sundhedsplejens vejledning til småbørnsfamilier, gennem fokus på i tilgængeligheden af gode rammer for udfoldelse af fysisk aktivitet i naturen og i byrummet mm. Kortlægningen viser, at der med fordel kan igangsættes et formelt samarbejde med tandplejen ift. tidlig opsporing.

Stoffer: Forebyggelsespakken om stoffer skal ses i en sammenhæng med pakkerne om Alkohol & Tobak samt Mental Sundhed, som blev kortlagt i 2013. Kortlægningen af forebyggelsespakken om stoffer viser, at Middelfart kommune lever op til ca. halvdelen af anbefalingerne på grundniveau, og at ca. halvdelen af anbefalingerne opfyldes delvist. Gennem kortlægningen af forebyggelsespakken er der nu fokus på de områder, hvor der er plads til forbedring.

Økonomi:

Det forventes, at grundniveau kan nås indenfor de eksisterende ressourcer.

Forvaltningens bemærkninger:

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker fungerer, sammen med viden fra de nationale sundhedsprofiler og skolesundhedsprofilerne, som et godt værktøj for Sundhedsafdelingens arbejde i forhold til den borgerrettede forebyggelse. Ved at tage udgangspunkt i førnævnte, understøttes og udvides kommunens sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende arbejde på et evidensbaseret grundlag, med borgeren i centrum.

Det forventes, at Sundhedsafdelingen fortsat kommer til at have en tværgående funktion i forhold til sparring og rådgivning af de andre forvaltninger.

Handicapaspekter:

Der er ingen særlige handicapaspekter i sagen.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling:
 - Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget d. 9. september 2014
 - Skoleudvalget 9. september 2014
 - Social- og Sundhedsudvalget 10. september 2014

Beslutning:

Godkendt som indstillet.
Kim Lund deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 9. september 2014 kl. 12:30
Skoleudvalget 9. september 2014 kl. 15:00
Social- og Sundhedsudvalget 10. september 2014 kl. 16:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 9. september 2014 kl. 12:30

Godkendt som indstillet

Skoleudvalget 9. september 2014 kl. 15:00

Godkendt som indstillet

Bilag:

55. Dialogmøder mellem handicaporganisationerne i Middelfart Kommune og de politiske udvalg på området
Sagsnr.: 2014-007614
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Dialogmøder mellem handicaporganisationerne i Middelfart Kommune og de politiske udvalg på området.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslaget sendes til høring i Handicaprådet.

Sagsbeskrivelse:

Der er nedsat et Handicapråd i kommunen, der mødes regelmæssigt, og som fungerer som kommunens ordinære høringsorgan.

Det foreslås, at der herudover afholdes to årlige dialogmøder mellem de politiske udvalg fra social- og sundhedsområdet og børn- og ungeområdet med direktører. Formålet med disse møder er at få en dialog i bred forstand om de tendenser og udfordringer, der er på specialområdet.
Møderne afholdes i henholdsvis marts og oktober måned. Første møde afholdes i marts 2015.

Danske Handicaporganisationer, Landsforeningen LEV, Unge for Ligeværd, Bedre Psykiatri, Sind og andre relevante organisationer inviteres til at deltage i møderne med to repræsentanter fra hver forening.
Fra kommunal side deltager medlemmer fra Social -og Sundhedsudvalget, Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget og Skoleudvalget sammen med Social -og Sundhedsdirektøren og Børn-og Ungedirektøren.

Møderne afholdes på Anlægsvej 4 i Ejby, og der afsættes 2 timer til møderne. Der udarbejdes referat fra møderne, som efterfølgende drøftes i de 3 politiske udvalg.

Følgende emner kan være aktuelle på møderne:

 • Velfærdsreformens betydning generelt, og for Middelfart borgere
 • Hvordan og hvornår er samarbejdet mellem kommunen og handicaporganisationerne optimalt. Hvem har ansvar for hvad i det gode samarbejde?
 • Udviklingsstrategien for Syddanmark på det specialiserede social– og specialundervisningsområde. Hvad betyder den strategi?
 • Har vi selv en udviklingsstrategi – hvilke politiske beslutninger er taget i Middelfart Kommune – hvad betyder det for borgeren
 • Hvordan oplever borgeren i Middelfart Kommune, at vi har en tværkommunal indsats på området. Eller har vi det? Hvad tænker organisationerne er den bedste tværkommunale indsats?
 • Det kommende års budget
 • Hvilken indvirkning har den ændrede opgavefordeling mellem borger og kommune for borgeren? Hvad betyder det konkret?
 • Mobilitet og tilgængelighed – hvordan kommer man rundt til fritidsinteresser, møder, kurser m.m.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere og brugere. Sagen har ingen konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Forslaget sendes i høring i Handicaprådet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling
- Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 9. september 2014
- Skoleudvalget 9. september 2014
- Social- og Sundhedsudvalget 10. september 2014

Beslutning:

Godkendt at forslaget sendes i høring.
Kim Lund deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 9. september 2014 kl. 12:30
Skoleudvalget 9. september 2014 kl. 15:00
Social- og Sundhedsudvalget 10. september 2014 kl. 16:00
Skoleudvalget . kl.

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 9. september 2014 kl. 12:30

Godkendt som indstillet

Bilag:

LUKKEDE SAGER

56. Orientering