Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Social- og Sundhedsudvalget møde den 20. august 2014

Møde:
Social- og Sundhedsudvalget
Mødetid:
20. august 2014 kl. 16:00
Tilstede:
Nicoline Damkjær
Christian Martins Kromann
Kim Lund
John Kruse
Ove Andersen
Kaj Johansen
Fraværende:
Paw Nielsen

ÅBNE SAGER

41. Halvårsregnskab 2014 - Social- og Sundhedsforvaltningen
Sagsnr.: 2014-002349
Sagsbehandler: Lasse Roslind

Præsentation:

Orientering om halvårsregnskab 2014 for Social- og Sundhedsforvaltningen.

Forvaltningen foreslår:

  • At Social- og Sundhedsudvalget drøfter halvårsregnskabet.

Sagsbeskrivelse:

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om halvårsregnskab 2014 for Social- og Sundhedsforvaltningen.

I forbindelse med udarbejdelse af halvårsregnskab har forvaltningen også vurderet forbruget i juli måned.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Ingen relevans.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling
- Social- og Sundhedsudvalget 20. august 2014

Beslutning:

Drøftet og taget til efterretning.
Paw Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 20. august 2014 kl. 16:00

Bilag:

42. Anvendelse af tro og love erklæringer i genansøgning om bil
Sagsnr.: 2014-006772
Sagsbehandler: Helle Bertelsen

Præsentation:

Handicaprådet har ønsket en politisk stillingtagen til anvendelse af "tro og love erklæringer", når borgere genansøger om bil. Forvaltningen anvender ikke "tro og love erklæringer" i sagsbehandlingen på nuværende tidspunkt.

Forvaltningen foreslår:

  • at udvalget tager stilling til om "tro og love erklæringer" skal anvendes ved sagsbehandling af genansøgninger om bil.

Sagsbeskrivelse:

I Servicelovens § 11 stk. 3 står der følgende om "tro og love-erklæringer":

§ 11. Der kan tidligst ydes støtte til genbevilling af bil 6 år efter registreringen af en bil, hvortil der er ydet støtte, jf. § 7, stk. 1 og 2.
Stk. 2. Der kan dog ydes støtte før 6 års periodens udløb,
1) når det ved erklæring fra en synsvirksomhed dokumenteres, at udskiftning af bilen er nødvendig,
2) når bilen er totalskadet, eller
3) når bilen ikke længere er egnet på grund af en ændring af ansøgerens funktionsevne.
Stk. 3. Ved genbevilling efter stk. 1, kan kommunalbestyrelsen anvende en forenklet sagsbehandlingsprocedure, hvor afgørelse træffes, uden at der indhentes yderligere oplysninger i forbindelse med ansøgning og genbevilling af bil.

Proceduren kan anvendes, hvis ansøgerens funktionsnedsættelse og kørselsbehov i al væsentlighed er uændret, siden kommunalbestyrelsen sidst traf afgørelse om støtte til køb af bil, og ansøgeren underskriver en "tro og love-erklæring" herom.

Økonomi:

Sagen medfører ikke økonimiske konsekvenser.

Forvaltningens bemærkninger:

Anvendelse af "tro og love-erklæring" forudsætter, at der ikke er sket forandringer i løbet af de 6 år eller mere på følgende områder:

- Funktionsniveau, det vil sige sygdomsudvikling, nedslidning mm.
- Kørselsbehov, det vil f.eks. sige de samme venner, fritidsaktiviteter, daglige gøremål m.m.,
- Sociale situation, det vil sige samme bolig, arbejde, familiesammensætning. Derudover kan alderen have betydning både for børn og ældre

Ved fremadskridende lidelser vil der altid være sket noget i en 6 års periode. Det kan dermed være til borgerens fordel, at vi undersøger funktionsniveauet nærmere, da vi skal tage højde for de næste 6 års udvikling og lave en indretning, der tilgodeser behovet fremadrettet. Ved stationære diagnoser, som f.eks. lammelser kan der være tale om nedslidning hen over årene, som kan give nogle nye skånehensyn, der skal afdækkes. Der kan derudover være ændret medicinforbrug at tage hensyn til.

Det viser sig erfaringsmæssigt, at en borgers kørselsbehov ofte har ændret sig i løbet af 6 år. Er borgeren flyttet eller der er sket ændringer i familiesammensætningen, kan kørselsbehovet også være ændret.

Derudover er der sket en opstramning fra Ankestyrelsens side i løbet af de sidste 5-6 år, som skal afspejles i forvaltningens afgørelser. Det betyder, at der nu afholdes et hjemmebesøg, når en borger genansøger om støtte til bil. Herudover vurderer sagsbehandler altid nøje, hvilke oplysninger der er nødvendige at indhente. Det foregår ikke pr. automatik. Det betyder, at der nogle gange indhentes meget og andre gange lidt eller ingenting. Her er ganganalyser for alvor kommet til i de forgangne år, blandt andet på baggrund af anbefalinger efter en praksisundersøgelse lavet af Ankestyrelsen i 2008. Her pointeres det, at det er en stor mangel, at der ikke foretages ganganalyser. Ganganalysen manglede efter deres mening i 41 % af sagerne, hvor det kunne være relevant.

Hvis afgørelser alene træffes på baggrund af en "tro og love erklæring", er der risiko for, at nødvendige tilpasninger overses. Det kan betyde, at borgere ikke får den fagligt bedste løsning, tilpasset den enkelte borgers individuelle behov.

Forvaltningen kan derfor ikke anbefale, at der alene tages afsæt i "tro og love erklæringer", når der skal træffes afgørelser i sager vedrørende genansøgning af bil.

Handicapaspekter:

Anvendelse af "tro og love erklæringer" som metode kan have betydning for kvaliteten at den løsning, som den enkelte borger med funktionsnedsættelse modtager.

Høring af Handicaprådet:

Sagen er sat på dagsorden efter opfordring fra Handicaprådet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling
Social- og Sundhedsudvalget 20. august 2014

Beslutning:

Udvalget ønsker, at der foretages en individuel vurdering af hver enkelt ansøgning om støtte til bil.
Tro- og loveerklæringer kan anvendes, såfremt den faglige vurdering tilsiger det.
Paw Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 20. august 2014 kl. 16:00

43. Socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85
Sagsnr.: 2014-007788
Sagsbehandler: Helle Bertelsen

Præsentation:

Henvendelse fra Statsforvaltningen vedrørende venteliste til socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85.

Forvaltningen foreslår:

  • At Middelfart Byråd overfor Statsforvaltningens præciserer, at der ikke oprettes ventelister til socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85 med henvisning til overholdelse af budgetrammen eller andre ressourcemæssige hensyn.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Byråd vedtog den 3. februar 2014 kvalitetsstandarden for støtte efter servicelovens § 85. Der henvises i den forbindelse til dagsordenspunkt nr. 14: Godkendelse af kvalitetsstandard for indsatser efter Servicelovens § 85.

I forbindelse med en klage til Statsforvaltningen over Middelfart Kommunes udmåling af § 85 støtte og lovligheden af vedtagelsen af kvalitetsstandarden har Statsforvaltningen anmodet Middelfart Byråd om at udtale sig om brugen af ventelister.

Af sagsfremstillingen til ovenfor nævnte dagordenspunkt fremgår det:

”For at sikre overholdelse af budgetrammen kan der ikke leveres mere støtte end det beregnede antal af pakker. Det vil kunne betyde venteliste til § 85 støtte. Social- og sundhedsudvalget vil løbende blive orienteret herom”.

Servicelovens § 85 har følgende ordlyd:

”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.”

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af sagen blev det ved den mundtlige fremlæggelse understreget, at borgere, der har behov for hjælp, selvfølgelig også fremover vil få den hjælp, uanset hvordan budgettet ser ud på det tidspunkt, hvor borgeren har brug for hjælp. 

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen har undervejs i sagsforløbet fået klarhed over, at servicelovens § 85 ikke rummer mulighed for at oprette ventelister til den bevilligede socialpædagogisk støtte med henvisning til overholdelse af budgetrammen eller andre ressourcemæssige hensyn.

Ligeledes er det Middelfart Kommunes opfattelse, at § 85 angiver et retskrav på socialpædagogisk støtte for borgerne omfattet af bestemmelsen. Middelfart Kommune er dog også af den opfattelse, at der i særlige situationer kan være saglige grunde til, at den socialpædagogisk støtte efter § 85 ikke kan iværksættes umiddelbart, fx hvis støtten forudsætter, at der bliver tilrettelagt en særligt individuel indsats.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling
- Social- og Sundhedsudvalget 20. august 2014

Beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget sender på Byrådets vegne svar til Statsforvaltningen, hvor det præciseres, at der ikke er venteliste til støtte efter Servicelovens § 85.
Paw Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 20. august 2014 kl. 16:00

44. Magtindberetninger 2013 - Handicap- og Psykiatriområdet
Sagsnr.: 2014-006742
Sagsbehandler: Helle Bertelsen

Præsentation:

Byrådet skal en gang årligt udarbejde et samlet overblik over antal indberetninger.

Forvaltningen foreslår:

  • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Byrådet skal 1 gang årligt udarbejde en samlet rapport for anvendelse af magt efter Servicelovens bestemmelser på Handicap og Psykiatriområdet.

Forud for enhver form for magtanvendelse skal personalet have forsøgt, hvad der er muligt for at opnå borgerens frivillige medvirken til en nødvendig handling.

I 2013 er der indberettet  ialt 7

4 magtindberetninger efter § 126 på handicapområdet.
Indberetningerne vedrører 4 borgere fordelt på  følgende antal 61+6+1+6 indberetninger, der alle omhandlede akut fastholdelse og føring. Magtanvendelser efter SL § 126 anvendes, hvis der er nærliggende risiko for, at en bruger med varig nedsat fysisk funktionsevne udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade. Hvis forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet, må medarbejderen da anvende fysisk magt i form af at fastholde eller føre brugeren til et andet opholdsrum.

I alt 7  magtindberetninger efter § 126 på Handicapområdet er videresendt til behandling i andre kommuner.
Borgerne bor på et botilbud i Middelfart Kommune, men har anden handlekommune, der skal behandle indberetningerne.

Der har ikke været indberetninger om magtanvendelse fra psykiatrien i 2013.

Til sammenligning var tallene for 2012 27 fastholdelse og 4 ansøgninger om bespændinger m.m.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

I forhold til alle magtindberetningssager udarbejdes der altid en pædagogisk handleplan med henblik på at forebygge magtanvendelser. Der afholdes undervisning for medarbejdere 4 gange årligt med formålet at forebygge uhensigtsmæssige magtanvendelser.

Handicapaspekter:

Ingen.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling
- Social- og Sundhedsudvalget 20. august 2014
- Økonomiudvalget 25. august 2014
- Byrådet 1. september 2014

Beslutning:

Taget til efterretning.
Paw Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 20. august 2014 kl. 16:00

45. Beskrivelse af sted som centrum for udviklingen af sundhedsindsatsen for børn og unge
Sagsnr.: 2014-006568
Sagsbehandler: Line Brinch Christensen

Præsentation:

Orientering om en indsats, som på tværs af faglige og organisatoriske strukturer skal arbejde målrettet med forebyggelse og sundhedsfremme for børn og deres familier.

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget tager orienteringen til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Sundhedsafdelingen har siden 2013 undersøgt mulighederne for at etablere et nytænkende forebyggelsesinitiativ, som skal styrke det børne- og ungerettede forebyggelsesarbejde i kommunen. Indsatsen skal afprøve og videreudvikle nye veje i forebyggelsesarbejdet; innovative løsninger og ny teknologi – men altid med afsæt i eksisterende viden.
Indsatsen skal være dynamisk og rettet mod børn og unge i alderen 0-19 år generelt. To hovedtemaer bør være i centrum. a) Tidlig forebyggelse, en særlig vægt på småbørn og småbørnsfamilier, samt b) social ulighed, i alle forhold lægges særlig vægt på at tilbuddene skal rette sig mod, og være attraktive for socialt sårbare børn, unge og familier.

Udviklingsarbejdet sker i resten af 2014 i tæt samarbejde med relevante faggrupper, interessenter og partnere. Som en central del af udviklingsarbejdet afholdes i efteråret 2014 et professionelt innovationsforløb i samarbejde med University College Lillebælt. Dette skal bidrage til at afklare, hvordan et nyt initiativ kan adskille sig positivt fra de eksisterende indsatser, samt nå i mål med forebyggelsesopgaven.

Stedet skal bestå af en række delelementer;
- Et fysisk sted, som skal tilbyde rammer og oplevelser lidt ud over det sædvanlige, i forhold til teknologi, sociale oplevelser, bevægelsesmuligheder eller noget helt fjerde. Det skal være et sted, der er sjovt og rart at komme - både for børn og voksne, og som kombinerer socialt samvær, sjov og leg med sundhed, inspiration og læring. Kerneelementerne i huset kunne være leg, eksperimenter, bevægelse, madoplevelser eller noget helt fjerde.
- En række mobile indsatser, som skal løfte det forebyggende arbejde, der sker i dagtilbud og skoler, ved at udvikle og tilbyde konkret hjælp og inspiration til fagfolk i de enkelte børnemiljøer. Denne del skal understøtte folkeskolens faghæfter, skolereformens elementer samt læreplaner og fokusområder i dagtilbuddene.
Arbejdet skal foregå efter princippet ”Show, dont tell”, så sundhedsbudskabet ikke opleves som det primære for brugerne. I stedet arbejdes sundhed ind i alle aspekter af stedets rammer og aktiviteter, så det sunde valg bliver det nemme valg.

Økonomi:

Der er i budgettet afsat midler til lønning af en projektleder i 2014. Der søges eksterne midler til projektudvikling og etablering.
På sigt skal lønningerne tænkes ind i driften i forvaltningerne med løbende supplering af midler udefra til videreudvikling af projektet.

Forvaltningens bemærkninger:

Der er væsentlige udfordringer med folkesundheden i Danmark, og der mangler generelt viden om, hvordan man vender udviklingen med bl.a. dårlig trivsel, flere overvægtige og flere inaktive i befolkningen. Derfor er der i høj grad brug for at nytænke indsatsen på området. Noget af det, der ser ud til at virke, er at sætte ind tidligt (i barndommen) og at tænke bredt og langsigtet. Et bredt perspektiv indebærer, at forebyggelse bør omfatte alle de aktører, strukturer og rammer, som børn og unge har kontakt til, og derfor bør denne indsats række ud over sundhedsafdelingen, og ind i dagtilbud, skoler og hjem til familierne.

En stor del af det daglige sundhedsfremmearbejde varetages af kommunens dagplejere, pædagoger og lærere. Ved at understøtte deres arbejde kan kommunens forebyggende indsats løftes væsentligt – der hvor børn og unge tilbringer hverdagen; der hvor indsatserne batter.

En væsentlig øget sundhedsindsats på børne- og ungeområdet ligger desuden godt i tråd med de overordnede visioner og værdiprincipper i Middelfarts kommunes sundhedspolitik, samt det særlige fokus på børn og unge, og ønsket om at skabe rammer, der fremmer det sunde valg. Samtidig ligger et sådant initiativ godt i forlængelse af den indsats, der har været på dagtilbudsområdet inden for kost og bevægelse, og på skoleområdet vil der være væsentlige synergieffekter i relation til skolereformen.

Handicapaspekter:

Sundhedseksperimentariet skal indrettes, så det også er tilgængeligt for mennesker med handicap.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling
- Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget 12. august 2014
- Skoleudvalget 12. august 2014
- Social- og Sundhedsudvalget 20. august 2014Beslutning:

Taget til efterretning.
Paw Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. august 2014 kl. 12:30
Skoleudvalget 12. august 2014 kl. 15:45
Social- og Sundhedsudvalget 20. august 2014 kl. 16:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. august 2014 kl. 12:30

Godkendt som indstillet.

Skoleudvalget 12. august 2014 kl. 15:45

Godkendt som indstillet.

46. Fastlæggelse af mødeplan for udvalgets møder i 2015, 2016 og 2017
Sagsnr.: 2014-007654
Sagsbehandler: Mette Heidemann

Præsentation:

Fastlæggelse af mødeplan for udvalgets møder i 2015, 2016 og 2017.

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget godkender forslag til datoer for udvalgsmøder i 2015, 2016 og 2017

Sagsbeskrivelse:

Direktionen ønsker en langsigtet planlægning af Byrådets og udvalgenes møder for den resterende del af valgperioden.

Der er derfor udarbejdet forslag til datoer for Social- og Sundhedsudvalgets møder i 2015, 2016 og 2017.

Social- og Sundhedsudvalgets møder starter kl. 16.00.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Ingen.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling:
- Social- og Sundhedsudvalget 20. august 2014

Beslutning:

Det foreslåede møde i uge 7 2015 flyttes til uge 8 2015.
Iøvrigt godkendes mødeplanen, og møderne lægges ind i kalenderen.
Paw Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 20. august 2014 kl. 16:00

Bilag:

47. Social- og sundhedsudvalgets mål for perioden 2014-17
Sagsnr.: 2014-007451
Sagsbehandler: Mette Heidemann

Præsentation:

Som opfølgning på udvalgets temamøde den 4. august 2014 er der udarbejdet forslag til langsigtede mål for udvalgets arbejde i indeværende byrådsperiode.

Forvaltningen foreslår:

  • At Social- og sundhedsudvalget drøfter forslag til langsigtede mål for udvalgets arbejde

Sagsbeskrivelse:

På byrådsseminaret i april 2014 præsenterede de stående udvalg sine udfordringer og mål for arbejdet i perioden. Social- og Sundhedsudvalget valgte først på året at udsætte arbejdet med at formulere mål for udvalgets arbejde til et tidspunkt, hvor medlemmerne har større kendskab til udvalgets ansvarsområder.

I mellemtiden er der igangsat drøftelser om en ny styringsmodel til afløsning for Middelfartplanen.
Forslaget til ny styringsmodel indebærer bl.a. en skærpelse af fokus på det vigtigste og på resultater og effekter, at vi styrer efter få og tydelige mål, og at der er sammenhæng i den politiske og administrative styring fra byråd til udførende led.

Det indgår i modellen, at alle udvalg formulerer 3-5 langsigtede, politiske hovedmål, som skal give retning for såvel det politiske arbejde som for de indsatser, der igangsættes og for administrationens daglige arbejde.

På den baggrund var der 4. august 2014 et temamøde med fokus på de langsigtede mål for udvalgets arbejde i indeværende byrådsperiode.
Ud fra input og drøftelser på dette møde har forvaltningen udarbejdet de i bilag vedlagte forslag til formulering af de langsigtede politiske mål for udvalgets arbejde, som forelægges til drøftelse og godkendelse.

Forslaget til ny styringsmodel indebærer endvidere, at der formuleres en kort og klar vision for fremtidens Middelfart. Social- og Sundhedsudvalgets langsigtede mål og fokusområder vil indgå som elementer i den proces.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Når udvalgets langsigtede mål foreligger, vil de danne rammen om og sætte retningen for forvaltningens fremtidige indsatser.

Handicapaspekter:

Ikke relevant.

Høring af Handicaprådet:

Er ikke foretaget, da det ikke vurderes relevant.

Høring af Ældrerådet:

Er ikke foretaget, da det ikke vurderes relevant.

Behandling
- Social- og Sundhedsudvalget 20. august 2014

Beslutning:

Der tilføjes en formulering om ulighed i sundhed og fokus på udsatte borgere.
Paw Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 20. august 2014 kl. 16:00

Bilag:

LUKKEDE SAGER

48. Orientering