Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Social- og Sundhedsudvalget møde den 11. juni 2014

Møde:
Social- og Sundhedsudvalget
Mødetid:
11. juni 2014 kl. 16:00
Tilstede:
John Kruse
Ove Andersen
Paw Nielsen
Nicoline Damkjær
Kaj Johansen
Kim Lund
Christian Martins Kromann
Fraværende:

ÅBNE SAGER

32. Behandling af høringssvar vedr. effektiviseringer
Sagsnr.: 2014-004525
Sagsbehandler: Trine Sørensen

Præsentation:

I forbindelse med budgetforliget for budget 2014 aftalte forligsparterne, at der i foråret 2014 skulle arbejdes med at finde effektiviseringsforslag i størrelsesordenen 10 mio. kr. til budget 2015. Sagen har været sendt i høring, og udvalgene skal nu forholde sig til høringssvarene.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget drøfter høringssvarene med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og Byråd

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med budgetforliget for budget 2014 aftalte parterne, at der i foråret 2014 skulle arbejdes med at finde effektiveringsforslag i størrelsesordenen 10 mio. kr. til budget 2015. Forslagene har været i høring i maj måned.

Udvalget bedes drøfte høringssvarene med henblik på indstilling til endelig vedtagelse i Byrådet d. 23.6.

Økonomi:

Beskrevet i effektiviseringsforslagene.

Forvaltningens bemærkninger:

Høringssvar er vedhæftet sagen som bilag.

Handicapaspekter:

Sagen har været sendt i høring.

Høring af Handicaprådet:

Høringssvar fra Handicaprådet:

Vi har i Handicaprådet kigget grundigt på de effektiviseringsforslag der er kommet i høring og vi undre os meget over, at man endnu engang til trods for vores ønske skære mest/effektivisere mest på Social og Sundhedsområdet. Og det er til trods for at man i Middelfart Kommune netop havde et overskud. Vi mener derfor overordnet, at man bør lytte meget kraftigt til vores kommentarer nedenstående.

Men vores kommentarer er følgende:

Reducering af arbejdsgiverbetalte pauser:
Ingen kommentarer

Effektivisering af skolekørsel:
Det skal være samme tidspunkt de møder på eleverne. Men der er også den kommentar at man skal visiteres til skolekørsel alle dage, når man er berettiget til det. Derudover skal man huske, at der kun max. Må være 1 times transport hver vej.

10. klasse:
Det er en grov indskrænkning som kan medfører, at dem som har brug for at lige få styrket deres ressourcer kan bruge 10 kl. Og dem som ikke er klar skal have lov og lige mulighed for at tage 10. klasse. Den kan bruges fornuftigt til at styrke de ting som de har brug for og modne dem. Børn med særlige behov har også måske kun STU og komme videre på og så har de pludselig et tomrum derimellem.
Der skal ikke spares her men gives muligheder for alle.

Effektivisering gennem anvendelse af digitale læremidler og andre IT-redskaber:
Det meget vigtigt at man sikre at alle eleverne har en computer eller ipad, så man ikke skal deles om dem.

Optimering af visitationspraksis og udbetalingskontrol:
Det er da kun godt at man strammer op her!

Effektivisering af STU Skrillinge:
Det kan kun give en merudgift på 45 tusinde kr. Vi sætter spørgsmålstegn til hvor mange flere der kommer ind. Og ifølge tallene er der ikke mere end 5. Så vi er mere tilbøjelige til at tro at det er en serviceforringelse. Og man skal jo stadigvæk tage udgangspunkt i den enkelte og den enkeltes behov.
Vi skal jo ikke altid sammenligne med andre kommuner, hvis kommunerne ikke er lige så små som os.

Mere målrettet samarbejde med plejefamilier:
Det er dejligt at man støtter bedre op om familierne og supervisere.

Effektivisering af aflastning Bøgelund:
Det er en dårlig forringelse, som kun kan gå ud over aktivitetsniveauet. Og på Lunden har de jo flere ressourcer til netop den slags, da der er flere brugere.

Reduktion af anbringelsesudgifterne gennem fortsat udvikling af familiebehandlingstilbud til småbørnsfamilier:
Ingen kommentarer

Effektivisering på halområdet, herunder mere effektivt indkøb:
Ingen kommentarer

Nedbringelse af antallet af skoleudsættelser:
Det er et farligt spor at gå ind på. Der er børn som virkelig har brug for det ekstra år. Det skal være faglig individuelt konkret vurderes og det er jo ved tidlig indsats at man på lang sigt kan spare. Så her er pengene godt givet ud.

Sommerferielukket i 2 uger i daginstitutioner og dagpleje:
Ingen kommentarer

Øget brugerbetaling i forhold til forbrugsgoder og bedre indkøbsaftaler:
Det skal bero på en individuel vurdering. For hvis man ikke kan klare sig uden dette hjælpemiddel, så er det ikke et forbrugsgode!

Ny aftale i forhold til specialrådgivning og specielundervisning:
Vi kan kun se en stor serviceforringelse på dette, da det kræver en stor specialviden at undervise og rådgive i disse ting og det kan vi ikke bare få sat ned i pris uden at få en serviceforringelse. Så man mister mange kompetencer individuelt ved denne besparelse.

Analyse og Strategi for dagtilbud:
Her vil vi forbeholde os retten til at se analysen først igennem grundigt. Og den er først lige dags dato kommet i høring her i Handicaprådet. Så når vi har sat os mere ind i hele det store materiale og har sendt vores høringssvar vil vi sende det til Trine Sørensen i Økonomiafdelingen som så kan videresende det til alle. Men der er først høringssvardato d. 3. juni og det er et materiale på 49 sider som skal gennemlæse mere grundigt. Derfor er det uacceptabelt, hvis man ikke giver os mulighed for dette først inden at man tager beslutning om dette!

Revisitering (Task force):
Man skal sikre, at støtten også er der under ferie. Og det er vigtigt at man får både borgeren og eventuelle pårørende med i forløbet, da trygheden er vigtig for at processen kan blive positiv.
Og det er også vigtigt at man starter med at sætte støtten i bero inden den skal ophøre, da dette giver borgeren en sikkerhed og det er vigtigt.

Øget Bloktilskud gennem efterkontrol af BBR registreringer:
Ingen kommentarer

Øget indtjening:
Ingen kommentarer

Vi håber som sagt, at man vil tage vores betragtninger ind og lave lidt ændringer i effektiviseringsforslagene.

Høring af Ældrerådet:

Høringssvar vedr. effektiviseringer, budget 2015

Ældrerådet behandlede på møde den 15. maj det tilsendte materiale om effektiviseringer.

Overordnet set tager vi materialet til efterretning og ser frem til det endelige budgetforslag for 2015, ikke mindst i forhold til de forslag vi fremsendte medio april.

Bortfaldet af arbejdsgiverbetalte pauser og lignende tiltag på det sidste er efter nogles opfattelse en lidt speciel form for personalepleje. Da dette imidlertid ikke er et direkte anliggende for ældrerådet, skal vi her blot anerkende, at der er tale om et ganske pænt beløb.

Behandling:
- Social- og Sundhedsudvalget  11. juni 2014

Beslutning:

Drøftet.
Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer.
Indstillingerne fastholdes.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 11. juni 2014 kl. 16:00

Bilag:

33. Analyse og strategi for dagtilbud på handicap-, psykiatri- og ældreområdet
Sagsnr.: 2014-000686
Sagsbehandler: Lasse Roslind

Præsentation:

Forvaltningen har udarbejdet en analyse og strategi vedrørende fremtidens dagtilbud på handicap-, psykiatri- og ældreområdet i Middelfart kommune.

Strategien indeholder en række forslag til organisering af dagtilbudsområdet, som vil matche de behov som fremtidens borgere har.

Forvaltningen foreslår:

 • at Multihuset fremover vil indeholde en vifte af målrettede forløb om visiteret aktivitet og samvær efter Servicelovens § 104 og om beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103, ressourceforløb i samarbejde med Job- og Vækstcentret, et særligt tilbud målrettet retspsykiatriske patienter og et uvisiteret/åbent værested
 • at Perronen fremover vil indeholde en vifte af målrettede forløb om beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103, ressourceforløb i samarbejde med Job- og Vækstcenter og et uvisiteret/åbent værested
 • at dagtilbud på Vestbo fremover vil være i form af aktivitet og samvær efter Servicelovens § 104 
 • at der indgås en aftale med Job- og Vækstcentret om det fremtidige samarbejde ift. beskæftigelse af borgere med sindslidelse og borgere med udviklingshæmning
 • at det på dagcenterområdet vælges, hvilken af de to foreslåede modeller, der skal arbejdes videre med
 • at der på ældreområdet igangsættes en proces i dialog med lokaludvalg, frivillige foreninger og andre relevante aktører med henblik på udviklingen af lokale tilbud i dagtimerne til ældre
 • at der for alle delene i analysen udarbejdes konkrete planer med tydelige mål og milepæle, og
 • at Social- og Sundhedsudvalget løbende orienteres om status på de vedtagne omlægninger

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har udarbejdet en analyse og en strategi for alle dagtilbud til voksne og ældre i Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune. Rapporten viser, at der på de enkelte dagtilbud er behov for forskelligartede strategier. Resultater og løsningsforslag opsummeres nedenfor.

Multihuset
Multihusets arbejde med den enkelte borger bevæger sig fra en tilgang med fokus på vedligeholdelse af kompetencer til mere fokus på udvikling i målrettede og afgrænsede forløb, hvor der arbejdes sammen med borgeren ud fra en rehabiliterende tilgang. Dette skaber et behov for at reorganisere tilbuddene i Multihuset, så de er tilpasset nutidige og fremtidige borgeres behov. Som følge heraf foreslås Multihusets tilbud opdelt i flere tidsafgrænsede og målrettede forløb. Fremover vil det være sådan, at der for alle borgere, som visiteres til Multihuset, er formuleret mål for indsatserne. 

Ung Nu
Der er udfodringer med belægningen og økonomien på tilbuddet. Derfor er der i samarbejde med Job- og Vækstcentret iværksat en særskilt proces for at sikre tilbud til psykisk sårbare unge også fremover.

Perronen
Analysen af Perronen viser, at brugergruppen spænder meget bredt i forhold til at kunne levere en målrettet indsats. Perronen rummer i dag både unge og ældre med forskellige behov og funk-tionsniveau, og det er en udfordring for Perronen at skabe et meningsfuldt og lærerigt miljø for alle brugere. Ligeledes viser analysen, at brugere fra Vestbos døgntilbud, som i dag benytter dagtilbuddet på Perronen, med fordel kan benytte dagtilbuddet på Vestbo. Derfor anbefales det, at tilbuddene på Perronen omorganiseres for at styrke  indsatsen over for unge med en funktionsnedsættelse, som ønsker at komme tættere på arbejdsmarkedet. Ligeledes anbefales det, at brugere, som i dag køres fra Vestbo til Perronen for et dagtilbud, fremover benytter Vestbos interne dagtilbud. Som for Multihuset vil der også fremover være formuleret mål for indsatserne for alle brugerne på Perronen.

Vestbo
Analysen af Vestbo viser, at der er udfordringer omkring de fysiske rammer på Vestbo. Disse udfordringer bliver større, såfremt brugergruppen udvides til også at omfatte de borgere, som i dag benytter Perronens dagtilbud. Det foreslås derfor, at Vestbo fremover alene har et § 104 tilbud for borgere med behov for aktivitet og samvær i dagtimerne. Det anbefales ligeledes, at de fysiske rammer vurderes med henblik på at undersøge, om de dækker brugergruppens behov.

Dagcentre på ældreområdet
Antallet af ældre borgere stiger, ligesom antallet af borgere med demenssygdomme er stigende. Dette skaber på dagcenterområdet et behov for at styrke specialkompetencer blandt med-arbejderne – i særdeleshed inden for demensområdet. 

I dag ligger kommunens dagcentre på fire matrikler, hvilket betyder, at en forholdsvis lille medarbejderstab er fordelt på flere centre. Dette skaber sårbarhed i forhold til muligheder for at specialisere sig, i forhold til at sikre meningsfulde aktiviteter for borgerne og i forhold til at skabe fleksibilitet i åbningstiderne.

Der foreslås derfor to modeller, som samler dagcentrene til enten et eller to dagcentre. Løsningsmodellerne sikrer i højere grad brugerne en specialfaglig indsats, forbedrer kvaliteten i aktiviteterne og giver mulighed for mere fleksible åbningstider med mulighed for at kunne holde åbent i aftener og weekender.

For at borgere også i alderdommen kan opretholde eller etablere et socialt netværk i lokalområdet, foreslås det derudover at der igangsættes en proces for at udvikle lokalt forankrede tilbud, understøttet af kommunale medarbejdere, frivillige og lokalt funderede foreninger. Aktiviteterne vil have base i f.eks. kommunale bygninger eller lokale fælleshuse.
 

Økonomi:

Den samlede strategi for dagtilbud er formuleret således, at anbefalingerne i strategien kan medvirke til at realisere en effektivisering på 1,2 mio. kr. 

Dette indgår som en del af effektiviseringsforslag fremlagt til endelig behandling i Byrådet den 23. juni 2014 som en del af effektiviseringsforslag for i alt 10 mio. kr.

Forvaltningens bemærkninger:

I forhold til de indkomne høringssvar har forvaltningen følgende bemærkninger:

Handicaprådet skriver, at analysen kun foretages for at effektivisere. Det er bestemt ikke tilfældet. Analysen er foretaget for at sikre de rigtige tilbud til borgerne nu og fremover. At man i den forbindelse også ser på mulighederne for effektivisering er helt naturligt.

Vi er enige i behovet for at sikre den enkelte borgers retssikkerhed, og netop derfor vil der også fremover blive udarbejdet mål og fulgt op herpå. Det er ikke forvaltningens vurdering, at det kræver flere sagsbehandlere; det kræver primært en ændring af arbejdsgangene.

Vi er enige med Handicaprådet i, at det er vigtigt ikke at presse psykisk sårbare borgere ud i situationer, der kan forværre deres tilstand. Det vil der blive taget hånd om i forhold til den enkelte borger.

Handicaprådet rejser en bekymring for brugerne på Perronen og hvor de skal finde arbejde. I samme forbindelse nævnes bekymring over at lægge for meget over på de frivillige organisationer. Det understreges, at der også fremover vil være ansat personale på Perronen til at løse opgaverne. I forhold til at etablere kontakt til mulige arbejdsgivere, hvor udviklingshæmmede brugere kunne komme i arbejde, vil der blive iværksat en efterfølgende proces.
Når det foreslås at reducere i personalet på Perronen, handler det om at sikre tilstrækkeligt personale på Vestbo ifm. flytningen af brugere hertil.

Ift. dagtilbud til ældre anbefaler Handicaprådet model 2 (en samling i Brenderup), mens Ældrerådet anbefaler model 1 (Brenderup og Fænøsund).

Ældrerådet bemærker endvidere det uhensigtsmæssige i venteliste til dagcenter. Forvaltningen er enig i, at dagcentrene bl.a. har en funktion som aflastning for pårørende, og at der derfor som udgangspunkt ikke bør være ventetid på at komme i dagcenter. 

Ift. den videre proces vil begge råd blive inddraget, hvor det er relevant.

Handicapaspekter:

Sagen indhold er gennemgået med henblik på at vurdere af konsekvenserne for handicappede borgere.

Analyse og strategi for dagtilbud på handicap-, psykiatri- og ældreområdet har haft til formål at få afdækket, hvilke tilbud og indsatser i dagtimerne, som bedst muligt dækker handicappede, sindslidende og ældre borgeres behov i fremtiden.

Høring af Handicaprådet:

Analyse og strategi for dagtilbud på handicap-, psykiatri- og ældreområdet har været sendt i høring i Handicaprådet.

Handicaprådet har fremsendt følgende høringssvar;

Vi har i Handicaprådet læst materialet grundigt og vil gerne kommentere på noget af det.

Vi kan rigtig godt lide, at man bruger Marselisborgcentrets definition:
            
”Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabiliteringen baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats”

For med det som udgangspunkt bør det ikke gå galt!!!

Men vi er meget bekymrede over, at man altid kun laver en analyse for at kunne effektivisere på pengepungen. For i definitionen handler det om at skabe et godt liv, et liv på lige vilkår med andre med gode støtteforanstaltninger. Og så er det ikke altid det kan effektiviseres.

Hele denne analyse kan vi godt se bærer store præg af den nye førtidspensionsreform og fleksjobsreform. Vi er godt klar over, at det er to reformer som griber meget ind i hvordan man håndtere de forskellige dagtilbud, men man er også nød til at sikre den enkeltes retssikkerhed for at der sagsbehandles ordentligt og på en god måde. Og der er i rapporten meget flot skrevet ind, at man nu vil sikre dette. Men hvor hurtigt? For vi ved, at sagsbehandlerne i Middelfart Kommune har mange sager og er hårdt presset. Så med endnu flere komplekse sager på hånden kan det skabe en stor ventetid og det kan have meget katastofale følger for især de psykisk sårbare borgere, som ikke kan vente med at komme i gang. Derfor bør man også indtænke i denne analyse, at der er behov for flere sagsbehandlere!

I analysen belyses det også, at flere kommer på kontanthjælp og ingen forsørgelsesgrundlag har deraf. Det giver store problemer! For med de store brugerbetalingspriser der ligger i materialet, vil mange ikke kunne få råd til at modtage hjælp. Og så står vi med en meget stor gruppe mennesker som der ikke kan komme videre og som deraf bliver mere og mere sårbare. Man er fra kommunal side nødsaget til at sørge for, at disse borgere kan få tilbuddene betalt af offentlig ydelse for ellers falder der mange fra.

Vedrørende Multihuset:
Vi vil påpege et par ting, som kan bekymre os. For man skal passe på ikke at presse de psykisk sårbare, da det kan give usikkerhed og eventuelt medfører psykiske forværringer f.eks. ved samtale angående arbejde/beskæftigelse. Det myndighedsteam, der skal stå for visitationen, skal være kompetente på det specifikke område, da en del psykisk syge ofte vil/kan ”tage sig sammen” ved en samtale, fordi de gerne vil være ”normale”. Derfor er det en rigtig god ide, at man har en pårørende og støtteperson med til denne samtale.

Det er godt, at der bliver formuleret et mål for brugeren og indsatserne. Men man skal sikre, at der er plads til dem som lige pludselig ikke magter denne store opgave. For psykisk syge kan det være et ”arbejde” at holde fast i hverdagen, og der skal ikke de store forandringer til.

Det er derfor en meget god ide med at få en tovholder, som kan have fokus på disse ting også.

Vedrørende UngNu:
Det er vigtigt at få de unge sårbare hjulpet, så tidligt som muligt. Da det har betydning for deres videre liv. Så UngNu er et godt tiltag, som gerne skal bevares.

Men det er ret tydeligt, at Jobcenteret ikke har været deres rolle kompetent. De har manglet ressourcer og kompetence til at kunne løfte denne store opgave. De skal derfor klædes bedre på og have den nødvendige specialuddannelse.

Men samtidigt er det meget vigtigt, at man klæder arbejdsgiverne ordentligt på også. Her kan det være en god ide at bruge en Fleksjobsambassadør, som netop har til opgave at gå ud og skabe gode kontakter med arbejdspladserne.

Vi vil rose, at man har indtænkt et jobkonsulentteam for både Multihuset, UngNu og Perronen. Det er nemlig en meget vigtig brik for at man opnår et godt resultat.

Vedrørende Perronen:
Vi kan godt se det gode i ideen om at dele det mere op, så man istedetfor sender nogle af brugerne hjem til Vestbo i et dagtilbud.

Men for dem som bliver tilbage har vi også nogle bekymringer. For er den gruppe som man katagoriserer som moderate gode nok til at klarer sig selv?

Hvem skal tage dem i arbejde? For det kræver overskud og ressourcer. De borgere har brug for et job som er meget struktureret og rutinepræget. Og stadigvæk har de brug for at der er en til at fastholde dem hele tiden for at de ikke går i stå. Og her trækker de frivillige organisationer sig. Det kræver for mange ressourcer! Vi er bekymrede over at man lægger så meget over på de frivillige organisationer, for vi kan godt være bekymrede for at de ikke magter denne store opgave. Frivillige er frivillige!!!

Derudover skal man sikre, at det stadigvæk er ressourcer til at brugerne kan deltage i aktiviteterne og indgå i §104.

Det er bekymrende, at man allerede i analysen nu vil gå ind og nedsætte personaleantallet. For denne proces kræver netop mange ressourcer til at finde de mange målrettede job og lave nogle gode aktiviteter for borgerne som bruger Perronen og det vil man nu og reducere.

Vedrørende Vestbo:
For at man kan realisere at tage brugerne fra Perronen hjem til Vestbo kræver det nye fysiske rammer. Og her er det vigtigt at man tænker fuld tilgængelighed overalt. Så derfor kan vi ikke acceptere, at der er aktiviteter på 1. salen, hvor gangbesværede ikke kan deltage. Man er nød til at få lavet nye større rum på stueplan. Endvidere skal der være nok toiletter og de skal ligeledes være tilgængelige for alle!!!

Men så bliver det et godt tilbud og en god forbedring synes vi! For vi kan selvfølgelig ikke acceptere, at man alternativt vil forringe serviceniveauet.

Vedrørende Dagcentrene:
Vi vil helt sikkert støtte op omkring model 2, for det er meget vigtigt at sikre at man får et godt specialiseret personale og derfor er det vigtigt at man ikke splitter personaleressourcerne af. Det er et stort kompetenceløft at samle kræfterne!

Endvidere er det en god ide at det hele samles på et sted, hvor der er faciliteterne til at få den træning der er nødvendig. Så igen taler model 2 for den bedste løsning.

Vi er godt bevidste om, at der vil være mange som synes det giver en lang transport, så derfor er det vigtigt at præcisere, at man maximalt får 1 times transport hver vej. Men man kunne godt gå ind og kigge lidt på den store brugerbetaling der ligger på transporten. Det er mange penge for nogle som er på folkepension og derfor kan det medføre, at nogle som har meget brug for det ikke har råd!

Slutteligt vil vi dog rose den måde, man har set på alle vinklerne på i dette analysemateriale. Og vi håber, at man vil tage vores høringssvar med i de endelige beslutninger.

 

Høring af Ældrerådet:

Analyse og strategi for dagtilbud på handicap-, psykiatri- og ældreområdet har været sendt i høring i Ældreprådet.

Ældrerådet har fremsendt følgende høringssvar;

Ældrerådet har den 27. maj haft ekstraordinært møde, hvor vi bl.a. behandlede materialet vedr. dagtilbud.

Allerførst vil vi besvære os lidt over den relativt korte tidsfrist – materialets omfang og ferie taget i betragtning.
Men derudover vil vi udtrykke anerkendelse og accept af formålet med analysen – en god og fornuftig ide, som bør følges op af udvalgsarbejde med relevante borgere inddraget. Vi stiller os gerne til rådighed.

Velvidende at der er visse overlap mellem kapitel 1 og 2, har vi valgt at fokusere på kapitel 2 – ældreområdet. Efter en intens debat er vi endt med at anerkende argumentationen for at reducere i antallet af dagcentre, og vi anbefaler model 1, altså Fænøsund og Brenderup.

Der er i analysen nævnt problemstillinger, som vi vil kommentere på.
Vi finder det overraskende og uacceptabelt, at der er ventelister til dagcentrene - det er udtryk for et udækket og sikkert stigende behov, såvel for demente som andre borgere. Dagcentrene fungerer således uden tvivl som aflastning for pårørende i mange tilfælde.

Derudover finder vi oplysningerne om økonomien for borgerne bekymrende. Vi er således enige i vurderingen af, at det kan belaste en folkepension meget at deltage i aktiviteter på et dagcenter – og vi vil bestemt ikke afvise, at udgiftsniveauet kan afholde mange fra at tage imod tilbuddet. Vi synes, det er et problem, som der bør tages hånd om.

Vi går ud fra, at dagcentrene fremadrettet bliver udstyret og indrettet sådan, at de kan løse opgaven bedre end i dag, ellers giver det ikke mening at arbejde med ny struktur: Eksemplet med de manglende muligheder for at give vedligeholdende træning på Fænøsund, som vi forudsætter bliver ændret.

Vi bakker helt og fuldt op om en skarpere visitering til dagcentrene, men også til tankerne om at få etableret lokalt forankrede tilbud. I forhold til dette noterer vi os med tilfredshed, at der i rapporten tales om ansatte som en del af løsningen sammen med lokalråd, foreninger etc.

Vi støtter tankerne om at igangsætte en proces for, hvad disse lokale tilbud skal/ kan indeholde – som nævnt stiller vi os til rådighed i den sammenhæng.

Behandling
- Social- og Sundhedsudvalget 11. juni 2014
- Økonomiudvalget 16. juni 2014
- Byrådet 23. juni 2014

Beslutning:

Godkendt som indstillet.
I forhold til dagcenterområdet anbefaler udvalget modellen med to dagcentre på henholdsvis Brenderup Dagcenter og på Fænøsund.
Det understreges, at der er gode muligheder for frivillige aktiviteter på plejecentrene.
Dette understøttes bl.a. af de aktivitetsmedarbejdere, der er ansat med støtte fra ældrepuljemidlerne.
For så vidt angår lokalt forankrede tilbud i dagtimerne ser udvalget gerne, at målgruppen udvides til også at omfatte andre end ældre.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 11. juni 2014 kl. 16:00

Bilag:

34. Kørselsordningen for svært bevægelseshæmmede (SBH)
Sagsnr.: 2014-001280
Sagsbehandler: Mette Heidemann

Præsentation:

Ældrerådet har fremsendt henvendelse til Social- og Sundhedsudvalget og Teknisk Udvalg med ønske om ændringer i henholdsvis teletaxa-ordningen og SBH-kørselsordningen.
Social- og Sundhedsforvaltningen har arbejdet videre med SBH med henblik på at vurdere mulighederne for en ændring af den nuværende ordning.

Forvaltningen foreslår:

 • At Social- og sundhedsudvalget tager stilling til, om serviceniveau og målgruppe for SBH kørslen i Middelfart Kommune ønskes ændret.

Sagsbeskrivelse:

Det nuværende serviceniveau og målgruppen i forhold til Kørselsordningen for svært bevægelseshæmmede (SBH-kørsel) blev vedtaget i 2007 i samarbejde med Bestyrelsen for FynBus.

Ordningen kan søges af svært bevægelseshæmmede personer, der
- har fået bevilget kørestol, rollator eller andre ganghjælpemidler af kommunen eller er berettiget til det
- ikke kan benytte offentlige transportmidler
- er fyldt 18 år
- og varigt har svære lidelser i bevægeapparatet.

Serviceniveauet i dag er baseret på de minimumskrav, som er beskrevet i lovgivningen.
FynBus har dog i samarbejde med kommunerne vedtaget, at den enkelte kommune selv kan bestemme serviceniveauet, da kommunerne har den fulde udgift til området.
Det betyder i praksis, at Middelfart Kommune kan vælge at indføre en mulighed for ekstra ture til de borgere, som anvender løsningen fuldt ud (104 ture), samt at målgruppen kan udvides til at omfatte svagtseende/blinde og demente borgere.

Egenbetaling for borgeren
Borgerne, der anvender ordningen, betaler et årligt abonnement til Fyn Bus på 455 kr. samt en turafhængig pris. Borgeren betaler 2,50 kr. pr. kørt km, dog min. 25 kr. pr. tur og max. 100 kr. pr tur
Ledsagere kan anvende ordningen mod betaling.
Hvis borgeren er visiteret til ”gratis ledsager”, kører ledsager med gratis.

Ovenstående har ikke betydning for budgettet i Middelfart Kommune, da det er en egenbetaling, som borgeren selv betaler for at kunne benytte ordningen.


Antal visiterede borgere der benytter SBH-kørsel
Antal visiterede borgere til SBH kørsel, samt fordeling af kørslen pr. 31. december 2013:

Borgere fordelt
på alder 
Antal visite-
rede borgere 
Antal borgere,
der har kørt 104
ture 
Antal borgere,
der har kørt fra 54 
ture og mere 
 18-30 år 1 0 1
 31-50 år 7 0 0
 51-65 år 43 2 7
 66-80 år 92 2 18
 81 år -> 173 1 23

Middelfart Kommune har pr. 31. december 2013 317 visiterede borgere, hvor af de 281 aktivt benytter ordningen. Der er i 2013 kørt 7894 ture.

Der er givet følgende afslag til ordningen:
2012     8 afslag
2013     6 afslag
2014     pt. 0 afslag

Afslagene er typisk begrundet med, at borgeren ikke opfylder kriterierne for ordningen. Det kan være fordi borgeren har psykiske men, ikke fysiske funktionsnedsættelser, eller at borgeren ikke anvender / har brug for de ganghjælpemidler, som lovmæssigt er et krav for at blive visiteret. Forvaltningen har ikke kendskab til, at der er givet afslag til borgere med stærk synsnedsættelse eller demens.

Udvidelse af ordningen
Som det fremgår, er det relativt få borgere, der udnytter ordningen fuldt ud. Det vurderes dog, at disse borgere kunne have gavn af en udvidelse af ordningen. Forvaltningen har derfor set på muligheden for, at borgere kan visiteres til +25% og +50%, svarende til 26 ture og 52 ture ud over de lovpligtige 104 ture. Det vil medføre et øget serviceniveau op til max 156 ture pr. borger.

Nettoudgift pr. persontur for Middelfart kommune er  154,26 kr.

Merudgift ved 26 ture pr. borger 4.010,76 kr.
Merudgift ved 52 ture pr borger 8.021,52 kr.

Kommunens anslåede øgede udgifter, hvis de fem borgere, der på nuværende tidspunkt bruger ordningen fuldt ud, vil benytte sig af den udvidede ordning, vil maksimalt være ca. 40.000 kr. årligt.
Detaljeret baggrundsmateriale vedrørende beregningerne ligger på sagen.

Udvidelse af målgruppen:
Det fremgår af Ældrerådets henvendelse, at man ønsker målgruppen af borgere, som kan benytte ordningen, udvidet til også at omfatte stærkt svagsynede/blinde samt demente borgere. Det samlede øgede antal borgere som vil kunne benytte SBH kørsels ordningen, hvis serviceniveauet udvides, vurderes at være 834 borgere.

Det er tal, der dels baserer sig på prognosen for antallet af demente (1) og på landsgennemsnitlige tal for antallet af blinde/stærkt svagsynede (2). Det er uvist, om alle potentielle brugere i målgruppen vil benytte sig af tilbuddet.

Øget serviceniveau således stærkt svagsynede og blinde kan anvende ordningen
Det samlede øgede antal borgere som vil kunne benytte SBH kørsels ordningen, hvis serviceniveauet udvides til at omfatte stærkt svagsynede/blinde samt demente borgere vurderes på baggrund af ovenstående oplysninger at være 834 borgere.

Hvis forudsætningen for antallet af kørsler vil passe med den gennemsnitlige nuværende kørsel (28,09 ture pr. borger x nettoudgift 154,26 kr.), vil det betyde 

en øget netto udgift ved 100 % tilslutning  3.613.859 kr.
en øget netto udgift ved 50 % tilslutning  1.806.929 kr. 

Beregningen er foretaget ud fra forudsætning af, at kørselsmønster og fordeling af borgere, som anvender kørslen, er som på det nuværende serviceniveau. Beregningen er på den baggrund ret usikker, da vi ikke har belæg for at kunne fastslå, at fordelingsmønsteret vil være det samme.

Desuden vil der komme øgede fællesudgifter til FynBus, da administration af ordningen vil stige som følge af det øgede antal henvendelser. Hvilken konsekvens det har for administrationsudgiften til FynBus, har vi ikke kunnet få bekræftet.

Ved udvidelsen af ordningen, således den vil kunne omfattet stærkt svagsynede / blinde samt demente, vil det betyde en merudgift til området på 1,8 – 3,6 mio. kroner.

Merudgiften må jfr. det forventet stigende antal borgere med demens forventes at stige de næste mange år, forudsat at alle borgere med demens ønsker at benytte ordningen. 

Ændrede arbejdsgange
Der har på Friplejehjemmet Lillebælt været afviklet et forsøg med, at personalet har bestilt kørsel elektronisk direkte gennem FynBus’ system, frem for at der som nu bestilles telefonisk. Det er friplejehjemmets vurdering, at det har givet dem mere frihed, da bestillingerne kan foretages, når der er ro til det.

Forsøget på friplejehjemmet viser, at der er mulighed for at indføre elektronisk bestilling via hjemmesiden, således personalet har en blanket med til borgeren, som udfyldes og returneres til kontoret, når personalet vender tilbage til basen eller direkte til de administrative medarbejdere. Denne arbejdsgang er tidsbesparende i forhold til den nuværende model og vurderes at kunne frigøre tid blandt ældreområdets medarbejdere, svarende til ca. 90.000 kr. årligt

Økonomi:

Der henvises til den beskrevne økonomi i sagsbeskrivelsen.

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen kan anbefale, at Middelfart Kommune åbner mulighed for individuelt og efter behov at visitere borgere til + 25 % (26 ture årligt) og + 50 % (52 ture årligt).

En sådan udvidelse forventes at give mulighed for, at et mindre antal borgere kan opnå en større bevægelsesfrihed i hverdagen. Udvidelsen forventes at være udgiftsneutral for kommunen, idet den beregnede besparelse på ændrede arbejdsgange anvendes til at dække den øgede omkostning til individuel visitering på +25 % og +50 %.

Det skal bemærkes, at beregningerne er foretaget ud fra en gennemsnitlig betragtning, hvilket kan have betydning for den faktiske omkostning pr. aktuelt visiteret borger. Desuden kan det have økonomiske konsekvenser, hvis fordelingen af antallet af de faktiske kørte ture ændres.

Merudgiften ved en udvidelse af ordningen til at omfatte blinde/stærkt svagsynede og borgere med demens vil være på 1,8 – 3,6 mio. kr., forudsat at alle borgere i målgruppen ønsker at benytte ordningen.
Forvaltningen har ikke noget billede af, hvor mange af de potentielt flere brugere, der måtte ønske at gøre brug af ordningen.

På det foreliggende grundlag kan forvaltningen ikke anbefale en udvidelse af målgruppen, idet finansieringen hertil vil skulle findes inden for udvalgets eksisterende budget.

Kildehenvisninger:
1) Statistik fra Nationaltvidenscenter for Demens -
http://www.videnscenterfordemens.dk/media/1127147/region_syddanmark_kommuner_2013_2040.pdf  (prognosen viser, at antallet af borgere med demens forventes at stige fra 664 borgere i 2013 til 1297 borgere i 2040)
2)
https://blind.dk/om-os/presserum/fakta/fakta-om-blinde-og-svagsynede (det beregnede antal blinde/stærkt svagsynede i Middelfart er ca. 170 borgere)

Handicapaspekter:

Forslaget vedrører i høj grad borgere med handicap.

Høring af Handicaprådet:

Sagen har været udsendt i høring i Handicaprådet, og rådet har afgivet følgende høringssvar:

Fra handicaprådets side vil vi starte med at rose, at man vil gå ind og give kompensation for flere ture til dem, som bruger ordningen fuldt ud i dag. Det vil betyde endnu mere livskvalitet og frihed!!!

Men vi kan også sagtens følge ideen med at udvide personkredsen til svagtseende/blinde og demente borgere. Og vi kunne godt tænke os, at man gik mere ind og undersøgte hvor mange det er i denne kommune. For det kan ikke passe, at man ikke ved dette. De tal man har brugt er for usikre til at man kan lave en reel vurdering og så kan vi jo godt se, at det er svært at anbefale. Men en grundigere analyse her i kommunen kunne være god. For disse borgere er også svært belastet og har ej heller mulighed for at bruge de offentlige transportmidler uden ledsagelse i hvert fald.

Høring af Ældrerådet:

Sagen har været udsendt i høring i Ældrerådet, og rådet har afgivet følgende høringssvar:

Ældrerådet har behandlet forvaltningens indstilling vedr. SBH-kørsel.

Som det fremgår af materialet, så er det relativt få, der har benyttet ordningen fuldt ud – men de der gør vil givet have brug/ behov for den foreslåede udvidelse af ordningen.

Som bekendt var det imidlertid også især borgere med andre handicaps – eks. svagtseende og demente – vi havde i tankerne med vores henvendelse af 22. december 2013. Ser vi på disse grupper, tegner der sig et andet og større behov, hvorfor vi skal beklage forvaltningens indstilling på dette område.
I henvendelsen fra december opfordrede vi til større fleksibilitet og gennemskuelighed for tilbuddet – forvaltningens indstilling berører ikke dette, udover en beskrivelse af forsøg med elektronisk bestilling af kørsel.
En sådan ordning kan vi anbefale indført i kommunalt regi – som supplement til nuværende ordning med telefonisk bestilling.

Behandling
- Social- og Sundhedsudvalget 11. juni 2014

Beslutning:

Udvalget vil som forsøg i et år frem til 1. juli 2015 udvide ordningen til at omfatte blinde og stærkt svagtseende.
Der følges op efter ½ år. Det forudsættes, at udgifterne hertil afholdes inden for udvalgets ramme.
Udvalget ønsker ikke, at ordningen udvides til at omfatte flere ture pr. år.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 11. juni 2014 kl. 16:00

Bilag:

35. Samarbejde mellem Middelfart og Fredericia Kommuner på hjælpemiddelområdet
Sagsnr.: 2014-005272
Sagsbehandler: Helle Bertelsen

Præsentation:

Forhåndsgodkendelse til samarbejde mellem Middelfart og Fredericia Kommuner på specialiserede ydelser på hjælpemiddelområdet.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget anbefaler Byrådet at tilkendegive interesse for fælleskommunal opgaveløsning med Fredericia Kommune på det specialiserede hjælpemiddelområde.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune har siden 2007 fået opgaver på de specialiserede ydelser varetaget gennem en aftale med Center for Rehabilitering og Specialrådgivning i Odense. Opgaverne løses dels i Odense og dels i Middelfart. Det har gennem årene været vanskeligt at få klarhed over, hvilke ydelser som der reelt gives til borgerne i kommunen.

Fredericia Kommune hjemtog i 2011-2012 en række opgaver på de specialiserede områder inden for høre, tale, syn og IKT fra Center for Kommunikation og Hjælpemidler i Vejle. Ydelserne omfatter bevilling af særlige hjælpemidler efter Lov om Social Service § 112 og 113 og specialundervisning efter Lov og Specialundervisning for voksne. Fredericia Kommunes erfaring er, at der kan findes besparelser, samtidig med at opgaverne løses med større kvalitet, mere tværfaglighed, fokus på rehabilitering og nærhed for borgerne.

Det er på denne baggrund fagligt vurderet, at der vil være vil være en række fordele ved et tættere mellemkommunalt samarbejde mellem Middelfart og Fredericia Kommuner på de specialiserede ydelser, som bl.a. omfatter høre, tale, syn og IKT områderne.

Formålet med en fælles opgaveløsning på de specialiserede ydelser er at sikre mere nærhed, gennemskuelighed, åbenhed og helhed. Fælles opgaveløsning og en samlet set bedre udnyttelse af ressourcerne vil være med til at sikre høj faglighed gennem et større borgergrundlag, bedre økonomisk styrbarhed gennem tydelighed omkring de ydelser der tilbydes, og generelt mindre sårbarhed inden for de specialiserede områder. For Middelfart Kommune vil en fælles opgaveløsning også medføre kortere transporttid for borgerne.

Opgaverne inden for specialiserede ydelser løses forskelligt rundt om i landet. I Region Syddanmark har der hidtil været to regionale centre i (Odense og Vejle) og to kommunalt drevne centre i (Åbenrå og Esbjerg) på området. Regionens tilbud på området er samlet i Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV), som både Middelfart og Fredericia Kommuner har god dialog med.

Der vil også fremover være helt særlige specialopgaver, hvor der i hver kommune er ganske få borgere, og hvor der vurderes at være en fordel ved en regional opgaveløsning. Derfor anbefales at CKV inviteres med ind i dialogen omkring en fælleskommunal opgaveløsning på området, så det sikres, at disse borgere med særligt specialiserede behov forsat får disse behov dækket.

For at kunne varetage en fælles opgaveløsning på området er det nødvendigt at etablere et fælleskommunalt § 60 selskab, på linje med fx organisering af den fælleskommunale tandregulering. Etablering af et § 60 selskab kræver godkendelse af kommunalbestyrelserne i de respektive kommuner.

Inden arbejdet med etablering af et § 60 selskab påbegyndes er der derfor brug for en forhåndstilkendegivelse og forhåndsgodkendelse fra de to kommunalbestyrelser, om der er positiv interesse i fælleskommunal opgaveløsning på de specialiserede ydelser på høre, tale, syn og IKT området.

Derfor forelægges denne forhåndsindstilling sideløbende i de to kommuners fagudvalg og kommunalbestyrelser.

Økonomi:

For Middelfart Kommune forventes en effektivisering på 0,5 mio.kr. samlet set på området for specialiserede hjælpemidler. Det fælleskommunale samarbejde på området forventes at bidrage væsentligt hertil.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagen vedrører i høj grad borgere med handicap.
Det er forvaltningens vurdering, at der i en fælleskommunal løsning sikres fortsat høj kvalitet i ydelserne, ligesom det sikres, at borgere med helt særlige behov fortsat kan få disse behov dækket. Samlet set vil en fælleskommunal løsning for de fleste borgere betyde væsentligt kortere transport til tilbuddene.

Høring af Handicaprådet:

Sagen har ikke været i høring, da der er tale om en forhåndstilkendegivelse.

Høring af Ældrerådet:

Sagen har ikke været i høring, da der er tale om en forhåndstilkendegivelse.

Behandling
- Social- og Sundhedsudvalget 11. juni 2014
- Økonomiudvalget 16. juni 2014
- Byrådet 23. juni 2014

Beslutning:

Anbefales.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 11. juni 2014 kl. 16:00

36. Elbokøkkenet Årsregnskab 2013
Sagsnr.: 2014-002737
Sagsbehandler: Mette Heidemann

Præsentation:

Der er udarbejdet et regnskab for 2013 for Elbokøkkenet.

Forvaltningen foreslår:

 • At regnskab 2013 for Elbokøkkenet tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den 4. april 2014 godkendt regnskabet for 2013. Ligeledes har revisionen godkendt regnskabet uden bemærkninger.

Det reviderede regnskab skal ifølge interessentkontrakten sendes til orientering til alle interessenter. Regnskabet er udarbejdet efter både de udgiftsbaserede og de omkostningsbaserede regnskabsprincipper.

Resultatet  for 2013 efter de omkostningsbaserede principper.

Regnskab 2013        Omkostningsbaseret       
Indtægter i alt            -23.626.457  kr.                  
Udgifter i alt                23.415.263  kr.                    
Resultat                         -111.194  kr.                            

Note:
Regulering af ferieforpligtigelsen  og forskydning af varelager indgår i det omkostningsbaserede regnskab. Større anskaffelser medtages fuldt ud i det udgiftsbaserede regnskab. I det omkostningsbaserede regnskab fordeles omkostningerne over flere år via afskrivning.

Elbokøkkenet budgetlægges hvert år ud fra, at selskabet skal balancere, dvs. der hverken skal være over- eller underskud. Elbokøkkenet har i år haft et overskud på 0,111 mio. kr. , svarende til 0,5% af omsætningen, hvilket er meget tæt på at ramme et budget i balance.

Omsætningen er steget fra ca. 19,8 mio. kr. i 2012 til 23,6 mio. kr. i 2013. Det skyldes hovedsageligt, at Haderslev kommune er blevet optaget som interessent i Elbokøkkenet i 2013. 

Økonomi:

Der henvises til sagsbeskrivelse.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere sagens indhold for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogle særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling:
- Social- og Sundhedsudvalget 11. juni 2014

Beslutning:

Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 11. juni 2014 kl. 16:00

Bilag:

37. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Frivilligcentret og Middelfart kommune
Sagsnr.: 2013-014461
Sagsbehandler: Lis Huge

Præsentation:

Der indgås årligt en samarbejdsaftale mellem Frivilligcentret og Middelfart Kommune omkring de gensidige ønsker og forventninger til samarbejdet.

Forvaltningen foreslår:

 • At Social- og Sundhedsudvalget godkender samarbejdsaftalen

Sagsbeskrivelse:

Siden 2012 har Middelfart Kommune årligt indgået en samarbejdsaftale med Frivilligcentret. Formålet med aftalen er at beskrive rammer og gensidige forventninger til samarbejdet mellem kommunen og Frivilligcentret.
Kommunen har valgt at støtte frivilligcentret med 400.000 kr årligt. Dette betyder, at Frivilligcentret i 2014 også har fået grundfinansiering fra Ministeriet på 350.000 kr.
Centret økonomi er hermed væsentlig styrket.

Frivilligcentret indgår i kommunens tværgående koordinationsgruppe for det frivillige arbejde, og deltager løbende i processen med at implementere kommunens handlingsplan for frivilligt socialt arbejde.
Samarbejdsaftalen indebærer, at Frivilligcentret i den kommende periode både skal styrke og udvikle igangværende indsatser, men også udbrede det frivillige arbejde til områder, hvor der ikke er så stor aktivitet endnu. Her tænkes på handicap- og psykiatriområdet og børn- og ungeområdet.

Økonomi:

Der er i budgettet afsat midler til tilskud til frivilligcentret.

Forvaltningens bemærkninger:

Kommunen har et godt og konstruktivt samarbejde med Frivilligcentret, som løbende udvikler sig.
Samarbejdet passer rigtig godt sammen med strategien for fremtidens velfærd, hvor styrkelse af lokale fællesskaber og netværk er et væsentligt element.

Handicapaspekter:

Frivilligcentret er etableret i lokaler i Bakkehuset, lokalerne er tilgængelige for borgere med handicap.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling:
- Social- og Sundhedsudvalget 11. juni 2014

Beslutning:

Godkendt. Det er vigtigt, at ordningen evalueres en gang årligt.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 11. juni 2014 kl. 16:00

Bilag:

38. Dialogmøde med Sundhedskoordinationsudvalget 17. juni 2014
Sagsnr.: 2014-003832
Sagsbehandler: Lis Huge

Præsentation:

Der er den 17. juni 2014 kl. 14-16 møde med Sundhedskoordinationsudvalget om Sundhedsaftalen 2015-2018.

Forvaltningen foreslår:

 • At Social- og Sundhedsudvalget tager forvaltningens oplæg til mødeforberedelse til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Siden 2007 har kommuner og regioner indgået sundhedsaftaler. Tidligere har der været bilaterale aftaler mellem den enkelte kommune og regionen, men aftalen for 2015 - 2018 skal indgås som en fælles aftale mellem de 22 kommuner og Region Syddanmark. Vi går således fra 98 til 5 sundhedsaftaler i Danmark.

Formålet med Sundhedsaftalen er at forbedre og udvikle samarbejdet mellem kommune, sygehus og egen læge til gavn for den enkelte borger, og således at ressourcerne anvendes mest hensigtsmæssigt.

Sundhedsaftalen består af en politisk del og en administrativ del.

Sundhedskoordinationsudvalget, som består af politikere fra både regionsrådet, fra kommunerne og repræsentant for almen praksis besøger de 22 kommuner i april, maj og juni.
Med udgangspunkt i et første udkast til politisk aftale af 20. marts 2014 skal drøftes
- fælles fremtidsbillede
- den politiske vision
- udviklingsaftalen
- samarbejdsinitiativer på baggrund af økonomiaftalerne

På baggrund af drøftelsen på udvalgets sidste møde har forvaltningen udarbejdet et forberedelsespapir til den politiske drøftelse på mødet.

Økonomi:

Kommunerne har i 2013 og 2014 fået midler til udbygning af det nære sundhedsvæsen, og regionerne har fået midler til at udbygge samarbejdet. Midlerne er bevilget til hver sektor for sig.

Forvaltningens bemærkninger:

Udviklingen har de seneste år gået i retning af mere harmonisering af sundhedstilbud på tværs af kommunerne, og den nye fælles aftale for alle kommuner i hele regionen er et yderligere skridt i denne retning.
En fælles aftale vil også betyde harmonisering af tilbuddene på tværs af sygehusene. Det vil give en mere ensartet kvalitet for borgerne og lette samarbejdet.
Et væsentligt element i den kommende sundhedsaftale er desuden at få de praktiserende læger tættere ind i et forpligtende samarbejde med kommuner og region om den enkelte borger.

Handicapaspekter:

Der er ingen særlige handicapaspekter ved sagen.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling:
- Social- og Sundhedsudvalget 11. juni 2014

Beslutning:

Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 11. juni 2014 kl. 16:00

Bilag:

39. Magtindberetninger i 2013 på Ældreområdet
Sagsnr.: 2013-008037
Sagsbehandler: Jonna Søegaard

Præsentation:

Byrådet skal en gang årligt udarbejde et samlet overblik over antal indberetninger.

Forvaltningen foreslår:

 • At sagen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Byrådet skal 1 gang årligt udarbejde en samlet rapport for anvendelse af magt på ældreområdet.

Forud for enhver form for magtanvendelse skal personalet have forsøgt, hvad der er muligt for at opnå borgerens frivillige medvirken til en nødvendig handling.

I 2013 er der indberettet  ialt 26 sager om brug af magt i ældreområdet heraf  er de 13 indberetninger fra Friplejehjemmet 
 • 17 magtindberetninger jvf. § 126 er fordelt på 9 personer. Formålet: at undgå personskader.
 • 1 tilladelse jvf. § 126a til at anvende magt i hygiejne situation. Formålet: at forbygge omsorgssvigt.
 • 2 tilladelse jvf § 125 er bevilliget til  særlige døråbner og brik i sko hos demente. Fomålet: at beskytte de demente personer.
 • 6 magtindberetninger – uden lovhjemme i forhold til mediciniering. Sagen blev drøftet med det aktuelle plejecenter og alternativ løsning fundet.

Økonomi:

Inden for forvaltningens budgetramme.

Forvaltningens bemærkninger:

I forhold til alle magtindberetningssager udarbejdes der altid en pædagogisk handleplan med henblik på at forbygge nødvendigheden af magtanvendelse.

Handicapaspekter:

Ingen.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling:
- Social- og Sundhedsudvalget 11. juni 2014
- Økonomiudvalget 16. juni 2014
- Byrådet 23. juni 2014

Beslutning:

Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 11. juni 2014 kl. 16:00

Bilag:

LUKKEDE SAGER

40. Orientering