Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Social- og Sundhedsudvalget møde den 14. maj 2014

Møde:
Social- og Sundhedsudvalget
Mødetid:
14. maj 2014 kl. 16:00
Tilstede:
Kaj Johansen
Christian Martins Kromann
Ove Andersen
John Kruse
Nicoline Damkjær
Kim Lund
Paw Nielsen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

23. Godkendelse af Udviklingsstrategi 2015 (tidl. Rammeaftalen)
Sagsnr.: 2013-013573
Sagsbehandler: Lasse Roslind

Præsentation:

De syddanske kommuner og Region Syddanmark har udarbejdet den årlige udviklingsstrategi gældende for 2015 verørende det specialiserede socialområde.

Udviklingsstrategien erstatter sammen med den såkaldte Styringsaftale den tidligere Rammeaftale på det specialiserede socialområde. Udviklingsstrategien skal godkendes af Byrådet senest den 1. juni 2014, og Styringsaftalen skal godkendes senest den 15. oktober 2014.

Styringsaftalen vil blive fremlagt til godkendelse senere på året.

Forvaltningen foreslår:

  • At Udviklingsstrategien for 2015 godkendes

Sagsbeskrivelse:

Den årlige Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde skal fokusere på den faglige udvikling i eksisterende regionale og kommunale tilbud samt behov for udvikling af nye tilbud i Region Syddanmark. Udviklingsstrategien skal danne grundlag for den efterfølgende Styringsaftale.

Den overordnede ambition er i 2015, som i tidligere Udviklingsstrategier, at "det specialiserede socialområde skal fastholde og udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau". Der skal, i samarbejde med borgere, pårørende og brugerorganisationer, sættes fokus på, hvad der er et godt liv, og hvad der er livskvalitet. Der skal arbejdes på, at der tilbydes mest mulig kvalitet for pengene.

Kommunalbestyrelserne og Regionsrådet bestemmer i høj grad selv, hvilke tilbudstyper, temaer og målgrupper, som skal være i fokus i strategien. Som i de tidligere udviklingsstrategier har Socialministeren også mulighed for at udmelde et eller flere temaer, som der skal være fokus på i Udviklingsstrategien. Sammen med de kommunale temaer udgør dette indholdet i Udviklingsstrategien.

Der er valgt følgende temaer i Udviklingsstrategien for 2015;

Ministertema; Anbragte børn og unges undervisning/uddannelse

Der vil i Syddanmark være fokus på, hvordan en god skolegang og en efterfølgende ungdomsuddannelse er helt central for de udsatte børn og unges trivsel i det daglige. Det er også nøglen til selvforsørgelse og et velfungerende voksenliv.

Der nedsættes en arbejdsgruppe repræsenteret af kommuner og anbringelsessteder, som i samarbejde udarbejder en anbefaling til kommuner og anbringelsessteder med henblik på at fastlægge individuelle mål med uddannelse/undervisning for anbragte børn og unge og, hvor der under drøftelserne sættes fokus på samarbejde på tværs af interne skoler og inklusion i det almindelige skolesystem. Anbefalingen skal ligge klar inden udgangen af 2014.
 
Baggrunden for temaet er nærmere beskrevet i Udviklingsstrategien samt bilag.

Kommunale/regionale temaer;

Det gode ældre liv for borgere med handicap og borgere med sindslidelse

Gennemsnitsalderen for udviklingshæmmede, indenfor de sidste 10 år, er steget anseligt og det betyder, at der i dag er tale om en større og betydelig gruppe blandt de borgere, der bliver gamle. Den samme tendens ser man for borgere med sindslidelse. Kendetegnende for alderdommen er, at ældre mennesker ofte har behov for ro og et mere tilbagetrukket socialt liv, som de selvstændig kan vælge til og fra.

Der er derfor behov for, at kommunerne i samarbejde med Region Syddanmark, Socialstyrelsen og pårørendegrupper undersøger, hvorledes viden om ældre og viden om udviklingshæmmede og borgere med sindslidelse forbindes så udviklingshæmmede ældre og ældre borgere med en sindslidelse får det rette tilbud om støtte. Tilbud der også og især imødekommer ældre udviklingshæmmedes og ældre sindslidendes behov for ro og et mere tilbagetrukket socialt liv.
Der skal udarbejdes anbefaling til kommunerne om, hvilke mål der skal opfyldes, når man planlægger tilbud til ældre borgere med handicap og ældre borgere med sindslidelse.

Initiativet er mere udførligt beskrevet i Udviklingsstrategien.

Forberedelse til det selvstændige voksenliv for børn og unge med handicap

En af de klassiske snitfladeproblematikker på det specialiserede socialområde er handicappede unges overgang til voksenområdet ved det fyldte 18. år. Overgangen er begrundet i strukturelle og juridiske faktorer, mere end den er udviklingsmæssig betinget set i forhold til den unge handicappede. Overgangen til voksenområdet har nogle indgribende konsekvenser for såvel den unge som for pårørende, hvorfor en grundig forberedelse er påkrævet. Der skal udarbejdes anbefaling til kommunerne, hvordan man samarbejder om at give de unge de gode kompetencer, der kræves for et selvstændigt voksenliv.

Initiativet er mere udførligt beskrevet i Udviklingsstrategien.

Endvidere indeholder Udviklingsstrategien, som tidligere, beskrivelse af forhold vedrørende tilsyn, tendenser og behov, bemærkninger om koordinering af lands- og landsdelstilbud samt sikrede afdelinger/botilbud, sikrede døgnistitutioner for børn og unge, Social- og Specialundervisningsområdet, Fælles samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere, Tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere, Udviklingsplaner for tilbud med mere en 100 pladser og Ribelund.

I bilag 6 gives status på temaer i tidligere års udviklingsstrategier og fælleskommunale projekter.

Økonomi:

Godkendelse af Udviklingsstrategi 2015 medfører i sig selv ikke nogen økonomiske konsekvenser for Middelfart Kommune.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere.

Udviklingsstrategiens opgave er at sikre fokus på udviklingen i tilbud på det specialiserede socialområde, og medvirke til, at der i størst mulig omfang er overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel af pladser til handicappede borgere på området.

Høring af Handicaprådet:

Handicaprådet er i lighed med tidligere år blevet orienteret om Udviklingsstrategiens indhold.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling:
- Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget 12. maj 2014
- Skoleudvalget 12. maj. 2014
- Social- og Sundhedsudvalget 14. maj 2014
- Økonomiudvalget 26. maj 2014
- Byrådet 2. juni 2014

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. maj 2014 kl. 13:30
Skoleudvalget 12. maj 2014 kl. 15:00
Social- og Sundhedsudvalget 14. maj 2014 kl. 16:00
Økonomiudvalget 26. maj 2014 kl. 14:00
Byrådet 2. juni 2014 kl. 17:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. maj 2014 kl. 13:30

Godkendt som indstillet

Skoleudvalget 12. maj 2014 kl. 15:00

Godkendt som indstillet

Bilag:

24. Fritvalgspriser 2014
Sagsnr.: 2012-006008
Sagsbehandler: Charlotte Jensen

Præsentation:

Nye fritvalgspriser for 2014 på praktisk bistand, personlig pleje og madservice.

Forvaltningen foreslår:

  • At de nye fritvalgspriser på Ældreområdet godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har beregnet nye fritvalgspriser for 2014 på baggrund af regnskab 2013.

Priserne er gældende pr. 1. januar 2014 og er excl. moms.

Praktisk bistand 396 kr. pr. time 
Personlig pleje dag 409 kr. pr. time
Personlig pleje på ubekvemme tidspunkter 480 kr. pr. time

Der er lavet en særskilt prisberegning for landområderne, der ligger udenfor byerne Gelsted, Ejby og Brenderup på grund af de geografiske afstande:

Praktisk bistand  402 kr. pr. time
Personlig pleje dag  413 kr. pr. time
Personlig pleje på ubekvemme tidspunkter 485 kr. pr. time

samt følgende madpriser:

Madservice: (alm. hovedret+biret) leveret  56,27 kr.
Madservice: (diæt hovedret+biret) leveret  68,41 kr.
Madservice: (alm. hovedret+biret) uden leverance  48,57 kr.
Madservice: (diæt hovedret+biret) uden leverance  60,71 kr.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogle særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.
 
Behandling:
- Social- og Sundhedsudvalget 14. maj 2014
- Økonomiudvalget 26. maj 2014
- Byrådet 2. juni 2014

Beslutning:

Godkendt.
Prissammenligning sendes til udvalget efterfølgende.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 14. maj 2014 kl. 16:00

Bilag:

25. Kvalitetsstandard for hjælpemiddelområdet
Sagsnr.: 2013-011001
Sagsbehandler: Mette Heidemann

Præsentation:

Godkendelse af kvalitetsstandard for hjælpemiddelområdet samt orientering om sagsbehandlingstider.

Forvaltningen foreslår:

  • At kvalitetsstandarden for hjælpemiddelområdet godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Der har ikke tidligere været en kvalitetsstandard for hjælpemiddelområdet i Middelfart Kommune. Derfor er en sådan nu udarbejdet, så kommunens serviceniveau kan fastsættes politisk.

Der er i det hele taget gennem det sidste halve år arbejdet med at optimere sagsgange indenfor hjælpemiddelområdet. Der har tidligere været ventelister indenfor delområdet, som ikke har været acceptable, når man sammenligner med andre kommuner.
Samtidig har tilbagemeldinger fra borgere været, at man undrede sig over den lange sagsbehandling.

Dette har medført, at der er påbegyndt en proces, hvor der er fulgt op på de generelle sagsgange og håndtering af modtagelse af sager i hjælpemiddelgruppen. Der vil fortsat blive arbejdet på at optimere sagshåndteringen, så vi sikrer en hurtig sagsbehandling med god kvalitet og fremadrettet på baggrund af en politisk godkendt kvalitetsstandard. 

Derfor er forvaltningen sideløbende med udarbejdelsen af kvalitetsstandarden siden medio 2013 arbejdet med at nedbringe sagsbehandlingstiden i forbindelse med ansøgning om hjælpemidler.
Den igangsatte proces har bl.a. givet en klarhed over, at der på området de seneste år har været for lange sagsbehandlingstider. I nogle af de længst ventede sager er der gået op til et år fra ansøgning om et hjælpemiddel, til en afgørelse er truffet.  Dog har hastende og akutte sager i hele perioden været prioriteret.

På den baggrund har forvaltningen igennem de seneste måneder arbejdet intensivt med at nedbringe sagsbehandlingstiden. Indsatsen har medført, at der er truffet afgørelser i alle sager på den oparbejdede venteliste. På nuværende tidspunkt er ventelisten på ca. 100 sager, som alle vedrører ansøgninger modtaget i 2014. 
Et vigtigt moment i dette er bl.a., at langt flere sager i dag afgøres fra skrivebordet, hvilket betyder, at der bruges kortere tid på lettere sager, som lægger op til en bevilling, mens der bruges mere tid på tungere sager eller sager om afslag. Forvaltningen arbejder i den forbindelse ud fra tillid til borgerne, således at de afgivne oplysninger direkte lægges til  grund for en afgørelse.

En ny organisering betyder også, at hjælpemiddelteamet vil skabe et tættere samarbejde med depotet, samt at der på depotet senest pr. 1. august 2014 etableres en kvikskranke, hvor borgere kan henvende sig og få udleveret hjælpemidler og få repareret disse.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagen har ingen særlig konsekvenser for handicappede borgere.

Høring af Handicaprådet:

Forslag til kvalitetsstandard har været fremsendt til Handicaprådet til høring.

Handicaprådet har indsendt følgende høringssvar:

Handicaprådet vil gerne kommenterer på dette forslag. For der er rigtig mange aspekter i dette.

Men et meget væsentligt aspekt er, at vi ikke mener det skal laves som en kvalitetsstandard, da dette er, hvorledes man får bevilget et hjælpemiddel og ikke noget der kvalitetsstandardiseres.
Der står ikke noget, som ikke står i loven. Og loven kan man ikke ændre på politisk lokalt i Middelfart Kommune.

Derfor vil vi ikke gå i deltaljerne, men vil opfordre til at man istedetfor kalder det ”Procedure for bevilling af hjælpemidler og forbrugsgoder”.

Men i dette kan man så tilføje, at der kan være tale om midlertidige bevillinger, da en foreksempelt nyopereret hoftepatient kan have behov for nogle hjælpemidler.

Det kunne også være godt at tilføje noget med, hvordan man agere i en akutsituation, hvor en borger ringer op og spørger efter hjælp her og nu, hvis vedkommende er blevet udskrevet og vedkommende oplever mangel på et hjælpemiddel for at kunne klare sig i eget hjem. Og hvad er proceduren i ferier og helligdage?

Derudover kan der ofte ved udskrivelse fra hospitalet allerede været terapeuter, som har vurderet hvilke hjælpemidler der er behov for, og så bør man tage hensyn til denne udtalelse. Dette vil lette hele sagsbehandlingstiden og hvorfor lave dobbeltarbejde? I hvert fald bør man tage det meget med i sine betragtninger.

 

Høring af Ældrerådet:

Forslag til kvalitetsstandard har været fremsendt til høring i Ældrerådet.

Ældrerådet har indsendt følgende høringssvar:

Ældrerådet har behandlet det tilsendte forslag til kvalitetsstandard.

Vi kan anbefale forslaget, men har dog et par bemærkninger dertil. Det bør fremgå, at kvalitetsstandarden også retter sig mod pensionister – altså ikke kun mennesker i job eller med et ønske om at forblive på arbejdsmarkedet – se 1. afsnit
Derudover har vi et par forslag ang. læsevenlighed med ældre og måske svagtseende i tankerne.
I afsnit 6 foreslår vi således, at muligheden for at ringe til kommunen bliver gjort tydeligere - f. eks. ved større og/ eller fremhævet skrift.
 
Samme problematik vil vi benytte lejligheden til at nævne for så vidt angår kommunens hjemmeside om emnet. Brug af større skrifttegn og større linieafstand vil gøre den mere læsevenlig.

Behandling:
- Social- og Sundhedsudvalget 14. maj 2014
- Økonomiudvalget 26. maj 2014
- Byrådet 2. juni 2014

Beslutning:

Godkendt.
Det bemærkes, at det vil være hensigtsmæssigt, at sagsbehandlingsfristerne tydeligt fremgår af kvalitetsstandarderne fremover.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 14. maj 2014 kl. 16:00

Bilag:

26. Drøftelse af forslag til kommende sundhedsindsatser med udgangspunkt i sundhedsprofilundersøgelsen 2013
Sagsnr.: 2012-008536
Sagsbehandler: Lis Huge

Præsentation:

Drøftelse af forslag til kommende sundhedsindsatser med udgangspunkt i sundhedsprofilundersøgelsen 2013

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget drøfter forslag til kommende sundhedsindsatser med udgangspunkt i sundhedsprofilundersøgelsen 2013

Sagsbeskrivelse:

Sundhedsprofilundersøgelsen 2013 er en status på danskernes sundhed og udviklingen siden 2010, hvor den første sundhedsprofilundersøgelse blev udarbejdet. Undersøgelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse om voksne borgeres trivsel, sundhed og sygdom fra det 16. år. Den giver et indblik i den virkelighed og de udfordringer, som regionerne og kommunerne står overfor på forebyggelsesområdet.

Der deltog i alt 36.551 (64,9%) fra Region Syddanmark. Fra Middelfart Kommune deltog 1669 borgere (svarprocent sv.t. 66,8%).

Det unikke ved undersøgelsen er, at den bidrager med viden om folks sundhedstilstand her og nu samt at den foregår i alle landets regioner på samme tid. Undersøgelsen giver desuden en lang række oplysninger, som ikke kan hentes i registre.

Der henvises til vedhæftede bilag, som fokuserer på udvalgte problematikker, hvilket kan danne baggrund for den aktuelle drøftelse om kommende sundhedsindsatser.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Sundhedsprofilundersøgelsen skal ses i sammenhæng med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.

Handicapaspekter:

Ingen særlige handicapaspekter ved denne sag.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da Kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da Kommunen ikke er forpligtet.

Behandling:
- Social- og Sundhedsudvalget 14. maj 2014

Beslutning:

På baggrund af Sundhedsprofilen fortsætter arbejdet med indsatser baseret på KRAM-faktorerne og Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.
I forhold til yngre kvinders menteale sundhed tages emnet op med Sundhedskoordinationsudvalget på mødet i juni.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 14. maj 2014 kl. 16:00

Bilag:

27. Politisk dialogmøde med sundhedskoordinationsudvalget om den kommende sundhedsaftale
Sagsnr.: 2014-003832
Sagsbehandler: Lis Huge

Præsentation:

Som et led i forhandlingerne om den kommende Sundhedsaftale afholdes politisk dialogmøde med Sundhedskoordinationsudvalget den 17. juni i Middelfart Kommune.

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget beslutter, hvilke emner man ønsker drøftet på mødet med Sundhedskoordinationsudvalget

Sagsbeskrivelse:

Siden 2007 har kommuner og regioner indgået sundhedsaftaler. Tidligere har der været bilaterale aftaler mellem den enkelte kommune og regionen, men aftalen for 2015 - 2018 skal indgås som en fælles aftale mellem de 22 kommuner og region Syd. Vi går således fra 98 til 5 sundhedsaftaler i Danmark.
Formålet med Sundhedsaftalen er at forbedre og udvikle samarbejdet mellem kommune, sygehus og egen læge til gavn for den enkelte borger, og således at ressourcerne anvendes mest hensigtsmæssigt.

Sundhedsaftalen består af en politisk del og en administrativ del.
Sundhedskoordinationsudvalget, som består af politikere fra både regionsrådet, fra kommunerne og repræsentant for almen praksis besøger de 22 kommuner i april, maj og juni. Med udgangspunkt i et første udkast til politisk aftale af 20. marts 2014 skal drøftes
- fælles fremtidsbillede
- den politiske vision
- udviklingsaftalen
- samarbejdsinitiativer på baggrund af økonomiaftalerne

På mødet præsenteres de væsentligste pointer i udkastet til politisk aftale, ligesom forvaltningen præsenterer et forslag til væsentlige punkter at drøfte på mødet i juni.

Økonomi:

Kommunerne har i 2013 og 2014 fået midler til udbygning af det nære sundhedsvæsen, og Regionerne har fået midler til at udbygge samarbejdet. Midlerne er bevilget til hver sektor for sig.

Forvaltningens bemærkninger:

Udviklingen har de seneste år været i retning af mere harmonisering af sundhedstilbud på tværs af kommunerne, og den nye fælles aftale for alle kommuner i hele regionen er et yderligere skridt i denne retning. En fælles aftale vil også betyde harmonisering af tilbuddene på tværs af sygehusene. Det vil give en mere ensartet kvalitet for borgerne og lette samarbejdet.

Handicapaspekter:

Der er ingen særlige handicapaspekter ved sagen.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.
Når aftalen er vedtaget, vil der blive en bred formidlingsindsats.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.
Når aftalen er vedtaget, vil der blive en bred formidlingsindsats.

Behandling:
- Social- og Sundhedsudvalget 14. maj 2014

Beslutning:

Forvaltningens forslag til dagsordenspunkter kvalificeres og gøres færdig til udvalgets næste møde.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 14. maj 2014 kl. 16:00

Bilag:

28. Uvildigt og uanmeldt tilsyn på kommunens plejecentre
Sagsnr.: 2013-004916
Sagsbehandler: Jonna Søegaard

Præsentation:

Byrådet skal 1 gang årligt gennemføre et uanmeldt tilsyn på plejecentre i kommunen, jvf. Servicelovens § 151. Opgaven er overdraget til et uvildigt  firmaet REVAS Aps, som har fremsendt en samlet rapport for tilsynene udført i 2013.

Forvaltningen foreslår:

  • At rapporten tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Sagsbeskrivelse:
Middelfart Kommune har overdraget firmaet REVAS Aps at gennemføre de uanmeldte tilsyn på de 7 plejecentre beliggende i Middelfart Kommune.

Formålet med tilsynet er:  at påse, at plejecentrene efterlever de aftaler, der er indgået med beboerne om hjælp og støtte i hverdagen, og at hjælpen leveres på en ordentlig måde.

Beboerne og deres pårørende udtrykker tilfredshed med den hjælp og støtte de modtager i dagligdagen. Tilsynet viser, at personalet på plejecentrene er kompetente og meget opmærksomme på anvendelse af forebyggende tiltag. 
Forvaltningen har anmodet om et særligt fokus maden og måltidet .

Konklusionen på det særlige fokus området. (kopi fra rapporten)
Her er overordnet opmærksomhed på kosten og måltidets betydning for beboernes samlede trivsel. Vi har enkelte steder gennemgået menuplaner, hvilket giver indtryk af, at her generelt serveres en alsidig kost. De beboere, vi har talt med, giver i det store hele udtryk for tilfredshed med både madens kvalitet og mængden. Vi har set og også hørt flere eksempler, der bekræfter, at her tages individuelle hensyn, både hvad smag og behov angår.

Mange beboere vælger at spise i fællesskabet, men beboernes eget valg respekteres. Det har vi fået bekræftet under besøgene, hvor vi har kunnet konstatere, at enkelte beboere har spist i egen bolig. Nogle fordi, det er det, de har lyst til, andre fordi de har behov for skærmning. Medarbejderne hjælper de beboere, der har behov for det, uanset hvor måltidet indtages.

Det aktiverende aspekt tilgodeses på flere måder. De beboere, der har lyst inddrages gerne i mindre praktiske opgaver som fx borddækning, opvask og klargørelse af kaffevogn. Flere steder serveres mad og drikke fra skåle, fade og kander, så beboerne selv kan tage, hælde og række til hinanden. Vi har dels ved gennemgang af dokumentation og dels ved iagttagelser, set eksempler på, at flere beboere selv anretter og henter deres mad i fælleskøkkenet.

Her er ligeledes opmærksomhed på det sociale aspekt. Medarbejderne sidder om muligt med ved bordet blandt andet med henblik på at understøtte den kommunikation, der naturligt opstår omkring bordet.

 Firmaets anbefalinger/opmærksomhedspunkter:

  • Her er i en del af de almene enheder beboere med særlige behov, enten som følge af en demenslidelse eller andre årsager. Indsatsen i forhold til enkelte beboere, kræver i særlig grad medarbejdernes opmærksomhed. Her bør i den forbindelse til stadighed være opmærksomhed på, om her fragår ressourcer fra de øvrige beboere
  • Her er beboere, der har særlige og komplekse behov, der ofte giver anledning til udfordringer blandt medarbejderne. Vi finder det væsentligt at medarbejderne fortsat tilbydes supervision og efteruddannelse, med henblik på løbende kvalificering af indsatsen. Det er desuden vores vurdering, at man med fordel i medarbejdergruppen kan udbrede forståelsen for de behov, som beboere med demenslidelser, har, fx gennem uddannelse

.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Tilsynene er lovpligtige og tænkt som et uvildigt tilsyn, der påser, at beboerne får den politisk godkendte pleje samt sikrer, at plejen foregår i trygge og hjemlige rammer.

I forhold til de særlige opmærksomhedspunkter:

I forhold til at udbrede viden omkring demens, kan det oplyses at, en del af midlerne fra statens ældrepulje er afsat til undervisning i demens.

Der er stor opmærksomhed på at anvende ressourcerne bedst muligt. Der kommer flere og flere demente borgere på plejecentrene, og de  kræver en øget opmærksomhed. Medarbejdere og ledere gør deres yderste for at sikre, at alle får den pleje, der er behov for.

Handicapaspekter:

Sagen er gennemgået med henblik på at vurdere, om der særlige aspekter for handicappede.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ældrerådet har behandlet den tilsendte samlerapport fra fa. Revas, og de fremsender følgende høringssvar.

Idet vi erindrer om tidligere afgivne tilsvarende høringssvar – tidsperspektivet og manglende målepunkter – skal vi hermed give udtryk for, at vi tager rapporten til efterretning. Ser fin ud.

Behandling
- Social- og Sundhedsudvalget 14. maj 2014
- Økonomiudvalget 26. maj 2014
- Byrådet 2. juni 2014

Beslutning:

Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 14. maj 2014 kl. 16:00

Bilag:

29. Embedslæge tilsyn 2013
Sagsnr.: 2012-013559
Sagsbehandler: Jonna Søegaard

Præsentation:

Embedslægens tilsyn af kommunens 6 plejecentre er gennemført i 2013, og den samlede embedslæge rapport og høringssvar fra Ældrerådet vedlægges.

Forvaltningen foreslår:

  • At rapporten taget til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Embedslægen har besøgt Middelfart Kommunes 6 plejecentre og konkluderer, at sundhedsforholdene på plejehjemmene er tilfredsstillende.

Opfølgning på embedslægens rapport for 2012:
5 plejecenter har fulgt helt op på embedslægen anbefalinger fra 2012, og et plejecenter har fået fulgt delvis op.
Samlet set er der arbejdet fint med sidste års anbefalinger.

Ældrerådet er tilfreds med rapporten - se deres høringssvar herunder.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Ikke relevant i forhold til sagen.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ældrerådet har behandlet den tilsendte samlerapport fra Embedslægen, og har fremsendt følgende høringssvar:

Idet vi erindrer om tidligere afgivne høringssvar om emnet – tidsperspektivet – skal vi hermed give udtryk for, at vi tager den til efterretning – ser fin ud.

Behandling
- Social- og Sundhedsudvalget 14. maj 2014
- Økonomiudvalget 26. maj 2014
- Byrådet 2. juni 2014

Beslutning:

Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 14. maj 2014 kl. 16:00

Bilag:

30. Budgetopfølgning pr. 30. april 2014
Sagsnr.: 2014-002349
Sagsbehandler: Lasse Roslind

Præsentation:

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om budgetopfølgningen pr. 30. april 2014.

Forvaltningen foreslår:

  • At Social- og Sundhedsudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Sagsbeskrivelse:

Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet en budgetopfølgning pr. 30. april 2014.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Notat vedr. budgetopfølgningen fremsendes til udvalget inden mødet.

Handicapaspekter:

For handicappede borgere har sagen ingen konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling:
- Social- og Sundhedsudvalget 14. maj 2014

Beslutning:

Drøftet.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 14. maj 2014 kl. 16:00

LUKKEDE SAGER

31. Orientering