Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Social- og Sundhedsudvalget møde den 23. april 2014

Møde:
Social- og Sundhedsudvalget
Mødetid:
23. april 2014 kl. 16:00
Tilstede:
Nicoline Damkjær
Kaj Johansen
Christian Martins Kromann
Ove Andersen
John Kruse
Fraværende:
Kim Lund
Paw Nielsen

ÅBNE SAGER

22. Forslag om ændret organisering og intensivering af integrationsindsatsen
Sagsnr.: 2014-004092
Sagsbehandler: Jeanette Johansen

Præsentation:

Borgerservicechef Helle Berthelsen og Job- og Vækstcenterchef Per Rasmussen fremsætter forslag om ændret organisering og intensivering af integrationsindsatsen. Forslaget fremsættes på baggrund af et oplæg udarbejdet af en tværgående gruppe af praktikere, en analyse af målgruppen for integrationsindsatsen, ny lovgivning på området samt et ønske om at skabe bedre resultater via effektivisering. Det foreslås, at organiseringen af integrationsindsatsen ændres, så der sikres en entydighed omkring den koordineringsansvarlige forvaltning ved etablering af en koordinerende integrationsenhed, og at indsatsen intensiveres ved tilførsel af ressourcer til området.Forvaltningen foreslår:

  • At forslaget indstilles til godkendelse.

  • At der gives en tillægsbevilling til Økonomiudvalgets ramme administration på 245.000 kr. der finansieres af Beskæftigelses- og Arbejdsudvalgets ramme, beskæftigelsesindsats. (0-sag) 

Sagsbeskrivelse:

Kommunen har som myndighed hovedansvaret for integrationsindsatsen i forhold til personer med en anden etnisk baggrund end dansk. Indsatsens hovedfokus er at få flest mulig flygtninge, indvandrere og efterkommere i arbejde og uddannelse. Integrationsopgaven er mangeartet og omfatter bl.a. boligplacering, opstart af danskundervisning, opstart af beskæftigelsesrettede tiltag og koordinering af disse indsatser med øvrige tiltag i familien.
Pr. 1. juli 2013 kom der nye krav til kommunens sagsbehandling:

  •  Integrationsplan – alle nyankomne flygtninge og familiesammenførte udlændinge skal tilbydes en individuel tværgående integrationsplan indenfor tre måneder efter ankomst til kommunen.
  •  Koordineringsansvarlig forvaltning – kommunen skal udpege en koordineringsansvarlig forvaltning for alle flygtninge og familiesammenførte med en integrationsplan.
  • Helbredsmæssig vurdering – alle nyankommne flygtninge og familiesammenførte skal tilbydes en helbredsmæssig vurdering hos en læge indenfor tre måneder efter ankomst til kommunen.
Gennem lovgivning er det bestemt, at den beskæftigelsesrettede integrationsindsats skal være organiseret under jobcentret. Det er op til kommunen at vurdere, hvor koordineringsansvaret mest hensigtsmæssigt placeres.
Kommunens integrationsopgave har udvidet sig. Siden 2009 har årligt flere og flere fået asyl. Antallet af helårspersoner omfattet af integrationsprogrammet er fra 2009 til 2013 steget med 151 %. Vi må konstatere, at vi ikke kan levere den fornødne kvalitet på området, at det ikke er muligt at leve op til lovgivningens krav og vores ambitioner om en vellykket integration.
Et øget antal personer i målgruppen, øgede ambitioner samt øgede krav til koordinering af indsatser og udarbejdelse af tværfaglige integrationsplaner medfører at indeværende forslag fremsættes: at der, med organisatorisk forankring i Job- og Vækstcentret, etableres en integrationsenhed – et integrationsteam. Teamet får koordineringsansvaret for integrationsindsatsen, og at der tilføres ressourcer til indsatsen.

Økonomi:

I forbindelse med koordinering og intensivering af området, forventes flere at komme i arbejde og uddannelse, og derved give øgede resultattilskud. Resultattilskud forventes at blive øget med 276.000 kr. Samtidig forventes udgifter til kontanthjælp at falde, beregnet til netto 225.000 kr.I alt 501.000 kr. flyttes fra BAUs budgetramme til Job- og Vækstcentrets lønkonto under ØK. Udgifter til etablering af boliger til flygtninge ligger pt. på Øks budgetramme. Det nuværende budget på området 256.000 kr. flyttes til BAUs budgetramme.Netto flyttes 245.000 fra BAU til ØK.2 stillinger (1,4 årsværk) flyttes fra Borgerservice til Job- og Vækstcenteret. Begge områder er indenfor samme budgetramme under ØK.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 23. april 2014
Social- og sundhedsudvalget den 23. april 2014
Økonomiudvalget den 28. april 2014
Byrådet den 5. maj 2014

Beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget den 23. april 2014
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Kim Lund og Paw Nielsen

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 23. april 2014 kl. 16:00
Social- og Sundhedsudvalget 23. april 2014 kl. 16:00

Social- og Sundhedsudvalget 23. april 2014 kl. 16:00

Social- og Sundhedsudvalget den 23. april 2014
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Kim Lund og Paw Nielsen

Bilag:

LUKKEDE SAGER