Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Social- og Sundhedsudvalget møde den 9. april 2014

Møde:
Social- og Sundhedsudvalget
Mødetid:
9. april 2014 kl. 16:00
Tilstede:
Christian Martins Kromann
John Kruse
Ove Andersen
Kim Lund
Nicoline Damkjær
Fraværende:
Paw Nielsen
Kaj Johansen

ÅBNE SAGER

16. Temadrøftelse om fremtidens dagtilbud og fremtidens botilbud
Sagsnr.: 2014-000686
Sagsbehandler: Lasse Roslind

Præsentation:

Forvaltningen har igangsat to sideløbende processer med sigte på at sikre, at fremtidens dagtilbud og botilbud matcher de behov, som fremtidens borgere har.

På mødet præsenteres de foreløbige tendenser som oplæg til en bred drøftelse i udvalget om pejlinger og prioriteringer.

Forvaltningen foreslår:

  • At Social- og Sundhedsudvalget drøfter oplæggene om fremtidens dagtilbud og fremtidens botilbud

Sagsbeskrivelse:

Med henblik på at sikre, at de kommunale tilbud og indsatser matcher både borgernes behov og de udviklingstendenser, der allerede kan konstateres (bl.a. førtidspensions- og kontanthjælpsreformen) og som kan forventes i fremtiden (bl.a. den forventede udvikling i antallet af demente), er der igangsat to sideløbende processer på henholdsvis dagtilbuds- og botilbudsområdet.

Processerne omfatter kortlægning og analyse af eksisterende tilbud og målgrupper, der munder ud i en række anbefalinger, som forelægges udvalget i henholdsvis juni (dagtilbud) og august (botilbud). På begge områder gælder, at arbejdet vedrører både ældre, handicappede, sindslidende og socialt udsatte borgere.

Undervejs i processen er Ældrerådet og Handicaprådet involveret i en bred drøftelse, ligesom begge råd får anbefalingerne til høring, inden sagerne behandles politisk.

På udvalgsmødet kommer forvaltningen med oplæg til en bred drøftelse af muligheder og prioriteringer.

Økonomi:

I forbindelse med dagtilbudsområdet er indarbejdet en effektivisering på 1,2 mio. kr., der skal udmøntes i 2015.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagen omfatter i vid udstrækning tilbud til borgere med handicap.

Høring af Handicaprådet:

Handicaprådet har drøftet sagen på sit møde den 1. april 2014.

Høring af Ældrerådet:

Ældrerådet har drøftet sagen på sit møde den 20. marts 2014.

Behandling
- Social- og Sundhedsudvalget 9. april 2014

Beslutning:

Drøftet.
Kaj Johansen og Paw Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 9. april 2014 kl. 16:00