Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Social- og Sundhedsudvalget møde den 12. marts 2014

Møde:
Social- og Sundhedsudvalget
Mødetid:
12. marts 2014 kl. 16:00
Tilstede:
Nicoline Damkjær
Kaj Johansen
Ove Andersen
Kim Lund
Fraværende:
Paw Nielsen
John Kruse
Christian Martins Kromann

ÅBNE SAGER

13. Orientering om projekt "Sundhedsformidlere med etnisk minoritetsbaggrund i Middelfart Kommune"
Sagsnr.: 2013-002234
Sagsbehandler: Anita Mai-Britt Johansen

Præsentation:

Orientering om evalueringen af projekt "Sundhedsformidlere med etnisk minoritetsbaggrund i Middelfart Kommune".

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Projektet ”Sundhedsformidlere med etnisk minoritetsbaggrund i Middelfart Kommune” blev iværksat  med deltagelse af Sundhedsafdelingen, Jobcentret, Job- & Kompetencehuset samt Lærdansk Centret. Andre kommuner fx Herning og København, har lavet lignende projekter, men har valgt at blande forskellige etniske grupper på samme hold, hvilket bl.a. medfører nogle kultur- og sprogbarrierer, som vi med denne ”solo-etniske”model bevidst ønsker at undgå. Desuden var vores formodning, at det ville give et tættere sammenhold i gruppen og et større fokus og overskud i forhold til den enkelte sundhedsformidler, hvilket har vist sig at holde stik. 

Formålet var en forbedret sundhedstilstand, øget integration og øget arbejdsmarkedsparathed blandt etniske minoriteter i Middelfart Kommune. Herunder var målsætningen at udvikle og efterprøve en kultur- og nationalitetstilpasset model for forebyggelse og sundhedsfremme, integration og beskæftigelse blandt nye borgere med ikke-vestlig baggrund. Målgruppen var voksne bhutanere tilknyttet Job- & Kompetencehuset eller Lærdansk Middelfart.

Projektperioden forløb fra d. 1. januar til d. 31. oktober 2013 med ansættelse af en projektmedarbejder på 30 timer ugentligt forankret i sundhedsafdelingen, som indgår i et tæt tværfagligt samarbejde med Lærdansk, jobcentret og Job- & Kompetencehuset. 

Metoder og aktiviteter:        
Ved projektets opstartgennemførte Sundhedsafdelingen individuelle sundhedssamtaler
med den del af den primære målgruppe, som er tilknyttet Job- & Kompetencehuset. Der ses på sundhedstilstand, forståelse af sygdom og sundhed, adfærd, selvvurderet helbred, handlekompetencer og viden om kost, rygning, alkohol, motion og sundhedsvæsen.
En tolk deltager ved sundhedssamtalerne. Fire borgere med bhutansk baggrund, som er tilknyttet Job- & Kompetencehuset, uddannes af Sundhedsafdelingen og fungerer efterfølgende som sundhedsformidlere for målgruppen, som er det store hold på 30 bhutanere. De fire borgere er i praktik i Sundhedsafdelingen to dage/uge.
Praktikforløbet strækker sig fra marts 2013 til oktober 2013. De modtager teoretisk og praktisk undervisning i forebyggelse, sundhedsfremme og sundhedspædagogik samt det danske sundhedsvæsen. Undervisningen er opdelt i en introduktion samt fire moduler: Kost, Rygning, Alkohol, Motion (KRAM-faktorerne).
      
Sundhedsafdelingen udvikler i samarbejde med Lærdansk selve undervisningsmaterialet og undervisnings- og aktivitetsplaner
for projektets målgruppe inden for projektperioden.
Projektets primære målgruppe modtager teoretisk og praktisk undervisning inden for forebyggelse og sundhedsfremme samt det danske sundhedsvæsen. 
 

Succeskriterierne for projektet

 • Borgere med bhutansk baggrund gennemfører praktikforløb i Sundhedsafdelingen.
 • Øget viden om kost, rygning, alkohol, motion og sundhedsvæsen blandt den primære målgruppe ved projektafslutning.
 • En positiv udvikling i sundhedsadfærd/risikoadfærd blandt den primære målgruppe ved projektafslutning.
 • En positiv udvikling i sundhedsadfærd/risikoadfærd blandt den primære målgruppe seks måneder efter projektafslutning.
Evalueringens fokus
er  at afdække muligheder for forbedringer og videreudvikling af lignende initiativer målrettet flygtninge og indvandrere i Middelfart Kommune. 
Der deltog tre målgrupper omsat til fire fokusgrupper i dataindsamlingen til evalueringen:
1.    Fokusgruppen med de fire uddannede sundhedsformidlere
2.    Fokusgrupper x 2 med hver fire deltagere fra det store hold af bhutanere.
3.    Fokusgruppen med de fire repræsentanter for projektets involverede instanser 

Konklusionen fra evalueringen
Fokusgruppernes mangfoldige dialoger har alle på hver deres måde bidraget til at opfylde evalueringens formål med hensyn til at afdække muligheder for forbedringer og videreudvikling af lignende initiativer målrettet flygtninge og indvandrere i Middelfart Kommune. Projektets hovedformål om forbedret sundhedstilstand, øget integration og øget arbejdsmarkedsparathed blandt etniske minoriteter i Middelfart Kommune er et ambitiøst mål på et kortvarigt projekt som dette, da det kræver en længerevarende proces. Viden om sundhed indenfor KRAM og viden om sundhedsvæsnet generelt er kun første skridt på vejen i retning af konkrete adfærdsændringer, som kræver tid og ressourcer i en dagligdag, som stadig er meget ny i en ganske anden kulturel kontekst end den, som vores målgruppe af bhutanere kommer fra. De bhutanske informanter opleves i alle tre fokusgrupper som åbne og spontant positive og de har ikke været tilbageholdende i dialogen.
Det vil være en god idé at spørge til den primære målgruppes sundhedsadfærd 6-8 måneder efter projektets afslutning og dette kan, som omtalt i fokusgruppen, med fordel gøres i en sundhedssamtale nr. 2 med de samme 11 personer som ved projektets start.  Resultatet af fokusgrupperne peger dog helt entydigt på, at dette projekts succeskriterier er opnået, når det handler om gennemført praktikforløb for sundhedsformidlerne, øget viden om KRAM og sundhedsvæsnet samt positiv udvikling i sundhedsadfærd hos den primære målgruppe ved projektets afslutning. Dette gælder såvel unge som ældre bhutanere. 

Der er plads til mindre forbedringer undervejs, som beskrevet under de enkelte fokusgrupper.
Heraf nævnes følgende væsentlige punkter:

 • Medvirken af tolk i sundhedsformidlernes undervisning af den store gruppe mhp. at sikre den sundhedsfaglige kvalitet i formidlingen, sådan at usikkerheder kan korrigeres  via projektmedarbejder i selve seancen.
 • Grundlæggende undervisning af sundhedsformidlerne i brugen af IT/pc som forløber for at udarbejde interaktive tavler til deres formidling i den store gruppe.
 • Den teoretiske undervisning (fx motionsdelen) i den store gruppe kan med fordel suppleres med mere praktisk undervisning, da de angiveligt drager stor læringsmæssig nytte heraf.
 • Samarbejdet på tværs mellem de involverede parter kan med fordel udbygges til også at omfatte kontinuerlige fælles møder med opfølgninger på de igangsatte praktikforløb, sådan at kvaliteten sikres.
 • Arbejde på fremadrettet at inddrage Frivillignet som en ressource, hvor det er muligt.
Helt overordnet har det været et projekt, som alle de implicerede har været rigtig glade for. Såvel projektets målgruppe som de involverede instanser er meget begejstret for forløbet og for det samarbejde, som har været på tværs af kommunale forvaltninger og ikke mindst samarbejdet med den private virksomhed Lærdansk, der er præcis den samarbejdspartner, som Middelfart Kommune håbede på. Alt i alt er Middelfart Kommune godt på vej til at opfylde hovedformålet og med flere tiltag af samme type, kan man begynde at tale om ”Middelfart-modellen”, hvor man netop tilgodeser uddannelse af sundhedsformidlere med samme etnicitet og de gevinster det medfører undervejs i forløbet.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Projektet har medført, at samarbejdet mellem de involverede instanser er blevet styrket.
Dette har betydet, at samarbejdet videreføres i 2014 og udbygges med et samarbejde mellem Jobcenter og Sundhedsafdeling om en indsats overfor særlig udsatte sygemeldte borgere.

Handicapaspekter:

Der er handicapvenlige adgangsforhold i Lærdansk Centret.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling
- Social- og Sundhedsudvalget 12. marts 2014

Beslutning:

Taget til efterretning.
Paw Nielsen, Christian Kromann og John Kruse deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 12. marts 2014 kl. 16:00

Bilag:

14. Budgetopfølgning pr. 28. februar 2014 - Social- og Sundhedsudvalget
Sagsnr.: 2014-002349
Sagsbehandler: Lasse Roslind

Præsentation:

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om budgetopfølgningen pr. 28. februar 2014.

Forvaltningen foreslår:

 • At Social- og Sundhedsudvalget drøfter budgetopfølgningen

Sagsbeskrivelse:

Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet en budgetopfølgning pr. 28. februar 2014.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Notat vedrørende budgetopfølgningen fremsendes til udvalget 7. marts 2014.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ingen konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling
- Social- og Sundhedsudvalget 12. marts 2014

Beslutning:

Drøftet.
Paw Nielsen, Christian Kromann og John Kruse deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 12. marts 2014 kl. 16:00

LUKKEDE SAGER

15. Orientering