Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Social- og Sundhedsudvalget møde den 8. januar 2014

Møde:
Social- og Sundhedsudvalget
Mødetid:
8. januar 2014 kl. 16:00
Tilstede:
Kim Lund
Kaj Johansen
Paw Nielsen
Nicoline Damkjær
John Kruse
Ove Andersen
Christian Martins Kromann
Fraværende:

ÅBNE SAGER

1. Introduktion til social- og sundhedsområdet
Sagsnr.: 2013-011642
Sagsbehandler: Mette Heidemann

Præsentation:

På mødet gives en præsentation af social- og sundhedsudvalgets ansvarsområder. 

Forvaltningen foreslår:

At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Social- og sundhedsudvalget har et bredt ansvarsområde.

På mødet giver forvaltningens direktør og chefer en  præsentation af "det store overblik" over opgaverne, økonomien på området og de forventede udfordringer i den kommende periode. Endvidere gennemgås overleveringen fra det tidligere social- og sundhedsudvalg, og forvaltningen præsenteres kort.

Derudover forelægges forslag til udvalgets introduktion til området, herunder bl.a. aftaler om besøg på de mange tilbud, der hører under forvaltningen.

Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:

Præsentationerne udleveres i papirkopi på mødet.

Handicapaspekter:

Høring af Handicaprådet:

Høring af Ældrerådet:

Beslutning:

Taget til efterretning.
Udvalgets møder lægges i udvalgsmedlemmernes kaldendere.
Der planlægges besøgsrunde på hele dage i marts/april.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 8. januar 2014 kl. 16:00

2. Godkendelse af kvalitetsstandard for indsatser efter Servicelovens § 85
Sagsnr.: 2013-005467
Sagsbehandler: Mette Heidemann

Præsentation:

Der er udarbejdet ny kvalitetsstandard for indsatser efter Servicelovens § 85 - socialpædagogisk støtte i eget hjem.

Kvalitetsstandarden er udarbejdet som led i det kvalitetsprojekt på handicap- og psykiatriområdet, som blev igangsat i 2013 med fokus på kvalitet, udvikling og styring af området. Kvalitetsstandarden sætter rammen for de fremtidige indsatser og beskriver serviceniveau og overordnet tilgang til arbejdet med socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem.

Forvaltningen foreslår:

at kvalitetsstandarden for indsatser efter Servicelovens § 85 godkendes, og

at de eksisterende bofællesskaber og støttecentre oprettet efter Servicelovens § 107 nedlægges med virkning fra 1. januar 2014.

Sagsbeskrivelse:

I 2013 blev igangsat et kvalitetsprojekt på handicap- og psykiatriområdet med det formål at sikre kvalitet, udvikling og styring på området.

Formålet med projektet er at sikre, at borgerne
- får de indsatser, de har behov for
- oplever en effektiv og ensartet sagsbehandling
- får en indsats, der har et udviklingsperspektiv
- får de indsatser, der har den mest gavnlige effekt
- og får indsatser, der tilpasses i takt med borgerens udvikling 

Dette skal nås gennem en ny tilgang, som er baseret på borgerens udviklingsperspektiver og med øget fokus på mestring og selvhjulpenhed, og hvor der formuleres individuelle mål med fokus på udvikling af den enkelte borgers kompetencer og med løbende opfølgning på målene.
Gennem denne tilgang er det også et mål at skabe større flow i indsatserne.

Kvalitetsprojektet retter sig mod de tilbud, der indtil nu er givet efter Servicelovens § 107 - midlertidige botilbud. Siden 2007 har Middelfart Kommune haft fem bofælleskaber for udviklingshæmmede efter § 107 (Gelstedhus i Gelsted, Rosenvænget, Æblehaven og Margårdvej i Nr. Aaby og Søndergade i Middelfart) og to støttecentre for sindslidende efter § 107 (Fredensgade i Gelsted og Middelfart Støttecenter).
Udover disse tilbud modtager en del borgere, som bor i eget hjem, allerede i dag støtte efter Servicelovens § 85 - socialpædagogisk støtte i eget hjem.

I de indtil nu eksisterende bofællesskaber og støttecentre arbejdes der med en fast gennemsnitstakst, og fast personalenormering. Alle beboerne modtager en andel af den samlede støtte uden at der nødvendgvis skeles til, om borgerens funktionsniveau har ændret sig siden indflytningen. Det betyder, at nogle beboere formentlig i dag får mere støtte, end deres funktionsniveau og behov reelt tilsiger. En stor del af beboerne på kommunens bofællesskaber har boet meget længe samme sted, og der foreligger ikke for alle handlingsplaner med mål for udviklingen.

Med kvalitetsprojektet er det hensigten at ændre grundlæggende på denne tilgang. Den nye tilgang bygger på en model, hvor hver enkelt borgers funktionsniveau vurderes og på baggrund heraf formuleres der mål for udviklingen. Borgeren visiteres til en individuelt udmålt støtte efter § 85.
Efter en aftalt periode følges der op på status, og der foretages en ny vurdering af, om indsatserne over for borgeren skal ændres. Der arbejdes i tidsbegrænsede forløb med fokus på udvikling af mestringsevne og selvhjulpenhed.

Grundtanken bag kvalitetsprojektet er således, at alle de borgere, der indtil nu har været visiteret efter § 107, i stedet skal visiteres til individuelt bestemt støtte efter § 85. Det betyder, at støttecentre og bofællesskaber formelt nedlægges.

Indsatserne efter § 85 kan leveres individuelt, i grupper eller ved brug af forskellige teknologiske løsninger (fx skype).

Ud over øget kvalitet er det også et centralt formål med kvalitetsprojektet at øge den økonomiske styring og gennemsigtighed på området. Der er i budget 2014 og frem indarbejdet et effektiviseringskrav på ca. 3,1 mio. kr., som skal realiseres i kraft af projektet.
For at sikre øget styring vil der fremover blive visiteret i "pakker", som beskrevet i kvalitetsstandarden. Der arbejdes med fire forskellige pakker, som består af et antal timer defineret efter borgernes funktionsniveau og behov for støtte: moderat, omfattende, massiv og bolignende.
Inden for den enkelte pakke kan der arbejdes med forskellige indsatsområder, alt efter borgerens behov, funktionsniveau og ønsker.

For at sikre, at den vedtagne effektivisering udmøntes, beregnes ud fra den samlede budgetramme på området det antal pakker, der kan leveres i alt til borgere i egen kommune.

Der er på nuværende tidspunkt i alt 110 borgere, som modtager støtte efter § 107. Af de borgere bor 38 i Middelfart, mens 72 bor har tilbud i andre kommuner. Der er på nuværende tidspunkt i alt 175 borgere, som modtager støtte efter § 85, heraf 120 i Middelfart og 55 uden for kommunen. De konkrete omlægninger berører i første omgang borgerne i Middelfart; men det serviceniveau, der vedtages med kvalitetsstandarden, vil også gælde Middelfart-borgere, som bor i andre kommuner. Det er derfor en del af kvalitetsprojektet, at de borgere også revisiteres efter den nye kvalitetsstandard.
Den samlede budgetramme på området er 50,1 mio. kr., fordelt med 33,2 mio. kr. på § 107-tilbud og 16,9 mio. kr. på § 85-indsatser.
Effektiviseringerne skal hentes både i og uden for kommunen.

De foreslåede ændringer får nogle konsekvenser, som også er beskrevet i det effektiviseringsforslag, der blev godkendt som del af budget 2014.
Opsummerende kan konsekvenserne beskrives som:
  • Formelt betyder ændringerne, at de nuværende bofællesskaber og støttecentre nedlægges.
  • For borgerne vil ændringerne betyde, at de vil modtage væsentligt mere individuelt udmålt støtte. Borgerne bliver som udgangspunkt boende i deres nuværende bolig, men der ændres dels på visitationsmåden og dels på den måde, støtten leveres på.
  • Nogle borgere vil i forbindelse med visitationerne opleve en reduktion i den støtte, de har fået indtil nu. Det kan forventes, at nogle borgere vil blvie visiteret til ikke fremover at modtage støtte i eget hjem. I løbet af 2014 vil der blive udarbejdet en strategi for dagtilbud til udviklingshæmmede og sindslidende. I forbindelse hermed vil bl.a. indgå etablering af uvisiterede tilbud, som vil kunne anvendes af de borgere, der ikke længere vil være visiteret til § 85 støtte.
  • For medarbejderne betyder ændringerne, at indsatserne skal leveres på en anden måde end hidtil. Nogle medarbejdere vil skulle arbejde med andre borgere og på flere matrikler, end de gør i dag.
  • For at sikre overholdelse af budgetrammen kan der ikke leveres mere støtte end det beregnede antal af pakker. Det vil kunne betyde venteliste til § 85 støtte. Social- og sundhedsudvalget vil løbende blive orienteret herom.

Økonomi:

Kvalitetsprojektet indebærer en effektivisering i budget 2014 og frem på 3,1 mio. kr. Effektiviseringen skal findes på det hidtidige § 107 og § 85 område og ift. borgere, der bor både i Middelfart og andre kommuner.

Det er forvaltningens vurdering, at effektiviseringen kan hentes uden store ændringer i serviceniveauet.

Forvaltningens bemærkninger:

Kvalitetsprojektet medfører en omlægning i såvel tilgang som indsatser, som skal bæres af ledere og medarbejdere på området. I løbet af 2013 har medarbejderne været involveret i bl.a. en omfattende kortlægning af den nuværende måde at løse opgaverne på og i at komme med forslag til nye måder at arbejde på.

Borgerne og deres pårørende vil blive orienteret om den nye måde at arbejde på og de forventede konsekvenser heraf snarest muligt efter godkendelse af kvalitetsstandarden.

Handicaprådet rejser i sit høringssvar en række relevante forhold omkring inddragelse af borgerens ønsker og perspektiver og om sikkerhed for borgeren. Borgeren vil naturligvis blive inddraget i sagsbehandlingen og i opfølgningen på de formulerede mål for den enkelte.
Der foreslås udarbejdet en egen kvalitetsstandard for psykisk sårbare. Det er forvaltningens vurdering, at den udarbejdede kvalitetsstandard netop er så bredt formuleret og rummelig, at den omfatter alle grupper af borgere, som modtager støtte efter § 85.

Handicapaspekter:

Høring af Handicaprådet:

Handicaprådet har fremsendt et omfattende høringssvar, der er vedlagt som bilag til sagen.

Høring af Ældrerådet:

Der er ikke foretaget høring af Ældrerådet i forbindelse med sagen, idet det ikke er vurderet relevant.

Behandling
- Social- og Sundhedsudvalget 8. januar 2014
- Økonmiudvalget 27. januar 2014
- Byrådet 3. februar 2014

Beslutning:

Et flertal i udvalget anbefaler indstillingen.
Paw Nielsen kan ikke anbefale indstillingen.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 8. januar 2014 kl. 16:00

Bilag:

LUKKEDE SAGER

3. Orientering