Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Økonomiudvalget møde den 24. november 2014

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
24. november 2014 kl. 12:00
Tilstede:
John Kruse
Morten Weiss-Pedersen
Regitze Tilma
Agnete Damkjær
Johannes Lundsfryd Jensen
Steen Dahlstrøm
Niels Bebe
Mikkel Dragmose-Hansen
Fraværende:
Anni B. Tyrrestrup

Åbne sager

Lukkede sager

193. Kontrolindsats
194. Salg af ejendom
195. Køb af ejendomme

ÅBNE SAGER

172. Likviditetsoversigt pr. ultimo 3. kvartal
Sagsnr.: 201002858
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelser skal Byrådet hvert kvartal orienteres om kommunens likviditet efter kassekreditreglen.

Forvaltningen foreslår:

 • At Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at tage denne orientering til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Kommunens likviditet efter kassekreditreglen beregnes som et gennemsnit af kommunens likvide beholdninger fra dag til dag over det seneste år. Kravet er, at gennemsnitslikviditeten til enhver tid skal være positiv.

Likviditetsopgørelsen pr. 30. september 2014 viser, at den gennemsnitlige likvide beholdning i perioden fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014 udgjorde 144,2 mio. kr., svarende til en gennemsnitslikviditet på 3.815 kr. pr. indbygger.

Likviditeten efter kassekreditreglen er over det seneste kvartal reduceret med 6,1 mio. kr., hvilket først og fremmest skal ses i lyset af den negative likviditetseffekt fra Udbetaling Danmark.

Økonomi:

Ved udgangen af september er likviditetseffekten af Udbetaling Danmark fuldt indfaset, og det er forvaltningens forventning, at likviditeten vil kunne fastholdes på det nuværende niveau frem mod udgangen af året.

Pr. ultimo 2015 forventes likviditeten reduceret til 78,7 mio. kr. Den forventede likviditetsreduktion skyldes hovedsagelig et planlagtet kassetræk i forbindelse med opførelsen af det nye rådhus.

Det er dog væsentligt at understrege, at likviditetsprognoser altid er forbundet med betydelig usikkerhed, og likviditetsopgørelsen er stærkt påvirkelig overfor faktorer som:

 • Fremdriften i de kommunale anlægsprojekter, eksempelvis at anlægsudgifter afholdes senere end budgetforudsat.
 • Tidsmæssige forskydninger mellem låneoptagelse og anlægsprojekters faktiske gennemførelse.
 • Timingen af køb, byggemodning og salg af jord.
 • Eventuelle drifts- og anlægsbevillinger vedrørende beskæftigelsesområdet.
 • Udsving i centrale og decentrale enheders opsparing eller forbrug af overførte midler fra år til år. 

Forvaltningens bemærkninger:

Sagen er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere og brugere.

Handicapaspekter:

Sagen har ingen handicapaspekter.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget: 24. november 2014
Byrådet: 1. december 2014

Beslutning:

Økonomiudvalget den 24. november 2014
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Anni B. Tyrrestrup

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 24. november 2014 kl. 12:00
Byrådet 1. december 2014 kl. 17:00

173. Flytning af bevillinger mellem udvalg (4.nul-sag 2014)
Sagsnr.: 2014-012719
Sagsbehandler: Trine Sørensen

Præsentation:

Der er løbende behov for at flytte budgetbeløb mellem politikområder og/eller udvalg. Disse korrektioner er her samlet i en fælles sag. Korrektionerne har forbindelse til budgetopfølgningen pr. 30.9.2014.

Forvaltningen foreslår:

 • At der foretages flytninger jævnfør skemaet under punktet Økonomi og jævnfør punkterne i sagsbeskrivelsen herunder.

Sagsbeskrivelse:

Omflytningerne omhandler følgende:
Budget til søskenderabat flyttes fra dagtilbudsområdet til skoleområdet.

Merudgifter vedr. indhentning af efterslæb i sagsbehandlingen finansieres fra forventede mindreudgifter til anbringelser.

Ældreområdet, Fremtidens Velfærd (Socialforvaltningen), Entreprenørafdelingen og Dagplejen tilføres kompetencemidler fra tidligere års overskud i Staben.
Flytning af midler fra det nære sundhedsvæsen til ældreområdet. 

Økonomi:

Samlet ser omflytningerne således ud:
 Udvalg/politikområde2014201520162017
 ØU50 0 0 0
1015Administration50 0 0 0
1030Fælles funktioner0 0 0 0
 BAU0 0 0 0
1510Beskæftigelsesindsats0 0 0 0
 SU800 0 0 0
2010Undervisning800 0 0 0
 BUF-1.150 0 0 0
2510Kultur og Fritid0 0 0 0
2515Børn-, Unge- og sundhedsudgifter-1.150 0 0 0
 SSU200 0 0 0
3035Ældre440 0 0 0
3030Sundhedsudgifter-240 0 0 0
3020Handicap- og Psykiatri0 0 0 0
3060Forsørgelse0 0 0 0
 Teknisk udvalg100 0 0 0
4010Vej og Trafik100 0 0 0
4015Rekreative områder0 0 0 0
4020Bygningsvedligehold0 0 0 0
4025Jordforsyning0 0 0 0
 Beredskabskommissionen0 0 0 0
4510Redningsberedskab0 0 0 0
 Miljø- og Energiudvalget0 0 0 0
5010Natur og Miljø0 0 0 0
5015Klima og energi0 0 0 0
 I alt0 0 0 0

Rettelserne på de enkelte politikområder har ingen realøkonomisk virkning og påvirker derfor ikke kommunekassen.
Der er ingen virkning i overslagsårene af de enkelte omflytninger.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Økonomiudvalget den 24. november 2014
Godkendt.

Fraværende: Anni B. Tyrrestrup

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 24. november 2014 kl. 12:00

174. Kommunegaranti til Holmegaarden
Sagsnr.: 2014-013813
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

I forbindelse med køb af Holmegaarden, Søndergade 82, Gelsted, søger Foreningshuset Holmegaard en kommunegaranti på 600.000 kr. til et lån.

Forvaltningen foreslår:

 • At der gives kommunegaranti på 600.000 kr. til Foreningshuset Holmegaarden
 • At lånet optages i Kommunekredit som et aftalelån med fast rente og med en maksimal løbetid på 25 år 

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med køb af Holmegaarden, Søndergade 82, Gelsted, søger Foreningshuset Holmegaard en kommunegaranti på 600.000 kr. til et lån. Kommunegarantien skal dække lån til køb og betaling af ejendommen samt istandsættelse og ombygning.

Økonomi:

Der er tale om en garanti, og der er låneramme til rådighed. Der er ikke afledte driftsvirkninger på kommunens budget.

Forvaltningens bemærkninger:

Der er låneramme til rådighed for garantistillelsen. Ansøgningen om kommunegaranti er vedhæftet sagsfremstillingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 24. november 2014
Byrådet den 1. december 2014

Beslutning:

Økonomiudvalget den 24. november 2014
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Anni B. Tyrrestrup

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 24. november 2014 kl. 12:00
Byrådet 1. december 2014 kl. 17:00

Bilag:

175. 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2014
Sagsnr.: 2014-012743
Sagsbehandler: Morten Aastrup Laustsen

Præsentation:

Økonomiafdelingen og fagforvaltningerne har udarbejdet 4. budgetopfølgning for 2014.

Forvaltningen foreslår:

 • At 4. budgetopfølgning godkendes
 • At der gives nedenstående bevillinger vedr. drift:

Økonomiudvalget

Tillægsbevillinger drift, som tilgår kassen 

Beløb mio. kr.

Tillægsbevilling

-4,000

Mindreudgifter på forsikringsområdet

-0,700

Bevillingen vedrører merafkast på kommunens placeringer

-4.700

 

Tillægsbevillinger drift, som tages fra kassen 

Beløb mio. kr.

Tillægsbevilling

0,131

Til finansiering af merudgift til grundkapital og beboerindskud vedrørende en specialindrettet bolig til en handicappet ung borger

0,369

Til den styrkede indsats omkring sygefravær

0,700

Tilbagebetaling af ejendomsskat

0,650

Planlagt overarbejde i Børn- og Familieafdelingen, som led i planen om at indhente efterslæb i sagsbehandlingen (0-sag)

1.850

 

Skoleudvalget 

Tillægsbevillinger drift, som tilgår kassen

Beløb mio. kr.

Tillægsbevilling på driften

-0,220

Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling til tandplejen på 0,220 mio. kr. Beløbet tilgår kassen.

-4,485

Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling til etablering af lærerarbejdspladser på skoler, der lokalemæssigt er særligt udfordrede på 4,485 mio. kr.  Beløbet tilgår kassen.

-4,705 mio. kr.

Totalt

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget

Tillægsbevillinger drift, som tilgår kassen 

Beløb mio. kr.

Tillægsbevilling på driften

-0,650

Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,650 mio. kr. til finansiering af de administrative omkostninger, der er forbundet med at indhente efterslæbet i sagsbehandlingen (0-sag)

-0,800

Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på driften på Kultur og Fritidsudvalgets område. Bevillingen skal dække en anlægsbevilling vedr. anlægstilskud til en Spejderhytte.

-1,450 mio. kr.

Totalt

Miljø- og Energiudvalget

Flytning af beløb mellem drift og anlæg

Beløb mio. kr.

Tillægsbevilling

0,150

Kontingent til CLEAN Grøn Erhvervsvækst. Finansieres ved hjælp af rådighedsbeløbet for anlægget ”Natur- og Energiprojekter 2012”.

0,150

Totalt

 •  At der gives nedenstående bevillinger vedr. anlæg:
  • At der gives et tillæg til anlægsbevillingen vedr. driftsklinik på Lillebæltsskolen på 0,220 mio. kr. og at der gives et tillæg til rådighedsbeløb på 0,220 mio. kr., samt at rådighedsbeløbet frigives.
  • At der gives en anlægsbevilling til etablering af lærerarbejdspladser på skoler, der lokalemæssigt er særligt udfordrede på 4,485 mio. kr., at der gives et tilsvarende rådighedsbeløb samt, at rådighedsbeløbet frigives. 
  • At der i forlængelse af – og i overensstemmelse med – sagen på Byrådets møde d. 3.11.2014 gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,800 mio. kr. til finansiering af et anlægstilskud til en Spejderhytte, samt at rådighedsbeløbet frigives. Beløbet fragår kassen. 
  • Der søges en negativ anlægsbevilling til ”Natur- og Energiprojekter 2012” på 0,444 mio. kr. således, at tilbageværende rådighedsbeløb og bevilling er 0 kr.
   • At rådighedsbeløbet tilgår driftsprojektet ”Kontingent til CLEAN Grøn Erhvervsvækst” med 0,150 mio. kr. og anlægsprojektet ”Pulje til Naturprojekter 2014” med 0,294 mio. kr.
  • Der søges en negativ anlægsbevilling og rådighedsbeløb til ”Natur- og Energiprojekter 2013” på 1,614 mio. kr. således, at tilbageværende rådighedsbeløb og bevilling er 0 mio. kr.
   • At rådighedsbeløbet tilgår anlægs projekterne ”Pulje til Naturprojekter 2014” med 1,464 mio. kr., ”Pulje til vandløbsprojekter 2014” med 0,05 mio. kr. og Pulje til Energiprojekter 2014 med 0,100 mio. kr.  

Sagsbeskrivelse:

4. budgetopfølgning er foretaget pr. 30/9-2014.

Forventningen til regnskabsresultat er, at vi kommer ud med et driftsoverskud (indtægter fratrukket driftsudgifter) på 84,5 mio. kr. mod en forventning i det oprindelige bduget på 87,3 mio. kr. Driftsoverskuddet skal finansiere anlæg, afdrag på lån samt indskud i alment byggeri.

Overordnet set ligger forventningen til regnskabsresultatet således tæt på udgangspunktet i budgettet. Bag disse meget overordnede tal, er der dog en del nuancer i budgetopfølgningen, som er værd at gøre opmærksom på, og som kan illustreres ud fra følgende tabel:

Skattefinansieret drift

Afvigelse - engangskarakter

Afvigelse - blivende

I alt

 

Økonomiudvalget

-543

-3.500

-4.043

Beskæftigelse & Arbejdsmarkedsudvalget

-18.000

0

-18.000

Skoleudvalg

13.879

0

13.879

Børn- Kultur og Fritidsudvalg

-110

0

-110

Social- og Sundhedsudvalget

3.041

0

3.041

Teknisk udvalg

-2.900

0

-2.900

Beredskabskommissionen

575

0

575

Miljø- og Energiudvalg

0

0

0

Skattefinansieret drift i alt

-4.058

-3.500

-7.558

Heraf serviceudgifter

12.251

-3.500

8.751

Heraf budgetgaranterede udgifter

-16.309

0

-16.309

Som det ses af tabellen forventes samlet et mindreforbrug på driften på -7,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Over/underskud er udeladt af opgørelsen, som derfor udelukkende fokuserer på årets resultat.

En anden måde at bryde driftsresultatet op på, er på serviceområder og budgetgaranterede områder. Laves denne opdeling viser det et merforbrug på 8,8 mio. kr. på serviceområdet og et mindreforbrug på -16,3 mio. kr. på det budgetgaranterede område. Dermed kan der således konstateres et merforbrug på det område, hvor der er tilknyttet en sanktionsmekanisme. Der er i budgettet indlagt en buffer på 14 mio. kr. til at imødekomme risikoen for sanktioner, og der er således kraftige indikationer på, at der vil blive trukket veksel på bufferen i forbindelse med regnskabet.

I forhold til økonomistyringen fremadrettet og ind i budget 2015 er det væsentligt om afvigelserne er af engangs- eller varig karakter. Her er vurderingen, at det forventede merforbrug i 2014 på serviceområderne er af engangskarakter.

Udvalgte forklaringer på driftsafvigelser

Skoleudvalget

I særlig grad kan der konstateres merforbrug på Skoleudvalgets område. Merforbruget kan brydes op i to dele:

 • Et forbrug af centralt opsparede midler på 4,5 mio. kr. til lærerarbejdspladser i forbindelse med skolereformen.
  • Dette forbrug skal ses i direkte sammenhæng med forbedret regnskabsresultat for 2013 som følge af opsparede lock-out midler, som netop var dedikerede til lærerarbejdspladser.
 • Et merforbrug på de decentrale enheder på ca. 9 mio. kr.

Merforbruget på de decentrale enheder skal ses i lyset af samlede opsparede midler på 5 mio. kr. på området, heraf 3 mio. kr. på folkeskolerne. Der er således tale om et kraftigt merforbrug i 2014, som altså netto overstiger de opsparede midler med 4 mio. kr.

Børn- Unge og Fritidsforvaltningen har som opfølgning på merforbrug holdt møder med samtlige decentrale ledere på Skoleudvalgets område. På baggrund af samtalerne står det klart, at der er 5 hovedårsager til merforbruget. 

 1. Der er rundt på skolerne gjort nogle pædagogiske engangsinvesteringer. Nogle af disse er nyanskaffelser i form af materialer, udeområder, IT udstyr m.m. Andre er investeringer i pædagogiske forløb for lærere og elever. Hovedparten af disse har været møntet skolereformen eller inklusion.
 2. Der har i løbet af 2013 og 2014 været nogle periodeforskydninger på løn. Nogle af disse har rod i lockouten andre har rod i udbetaling af feriepenge o.lign. og som først hentes ind i 2015.
 3. Skolerne har været vant til at kunne bruge af opsparede midler når de fandt nytte herfor, eller benytte muligheden for at fremrykke investeringer fra et budgetår til et andet. Dette er de tidligere år udlignet af, at andre skoler har genereret et overskud, hvilket ikke er sket i år.
 4. Skolelederne har generelt set skulle begå nogle erfaringer mht. sammensætningen og størrelsen af personalegruppen ind i en skolereform. Skolelederne melder tilbage, at de allerede nu forventer justeringer i løbet af 2015. 
 5. Fritidsklubberne, der har erstattet SFO2, har ikke haft det forventede antal tilmeldinger. Fritidstilbuddet er finansieret gennem forældrebetalingen, hvilket har gjort, der ikke har været indtægter til at drive Fritidsklubben. Der var forventet en nedgang i antallet af børn, men ikke at tilbuddet blev fravalgt af så mange pga, at eleverne er længere tid i skole og ikke har brug for et sådan tilbud. Fritidsklubberne har ikke rettidigt kunnet tilpasse personalesituationen, hvilket giver et merforbrug i skolernes Fritidstilbud.

På baggrund heraf iværksættes følgende tiltag:

 • 6 skoler skal indgå skriftlige handleplaner med Skolechefen senest medio december 2014 om afvikling af underskud. Aftalerne kommer til at løbe fra 2 – 5 år afhængigt af underskuddet størrelse og skolens samlede økonomi.
 • Alle skoler har fået at vide, at budgettet for 2015 isoleret set skal holdes
 • Det er pointeret, at opsparede overskud fremover ikke skal bruges til løbende drift.  
 • Hvis en skole vælger at bruge et overskud, eller hvis en skole har brug for at fremrykke investeringer, skal dette koordineres skolerne imellem således, at skoleområdet samlet set opnår budgetoverholdelse.

Øvrige driftsområder

 • Mindreforbruget på Økonomiudvalgets område på 4 mio. kr. henfører sig i særlig grad til forsikringsområdet. Budgettet for 2015 er tilrettet til disse forventninger ifm budgetlægningen for 2015
 • Der forventes et mindreforbrug på 18 mio. kr. på forsikrede ledige i 2014 – heraf forventes ca. 12 mio. kr. at blive efterreguleret i 2015.
 • På Social- og Sundhedsudvalgetsområdet forventes et merforbrug på 3,0 mio. kr. Heraf vedrører 1,7 mio. kr. den aktivitetsbestemte medfinansiering. På ældreområdet er forventningen et merforbrug på samlet 0,6 mio. kr. Det kan således konstateres, at der er arbejdet med – og løst – en række økonomiske udfordringer, som tidligere på året gav anledning til forventning om et større merbrug
 • På Teknisk Udvalgs område forventes et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Der er dels tale om afvikling af tidligere års underskud i Entreprenørafdelingen og samtidigt forventes vejafvandingsbidraget til Spildevand at blive 1,7 mio. kr. mindre end budgetlagt, på grund af færre anlægsarbejder i Spildevandsregi end planlagt

Anlæg

Der forventes et mindreforbrug på anlæg på ca. 14 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skal dog ses i lyset af nogle større afvigelser idenfor udvalgsområderne:

På Økonomiudvalget vedrører størstedelen af den forventede afvigelse rådhusbyggeriet, og det forventede likviditetsflow i forbindelse med dette. På andre områder som f.eks. Social- og Sundhedsudvalget og Teknisk Udvalg er afvigelserne et udtryk for, at tidligere års overførte projekter er blevet gennemført i 2014  - f.eks. vedr. Middelfart Øst-afkørslen.

I forbindelse med denne budgetopfølgning søges der bl.a. anlægsbevilling til Spejderhytten i Middelfart (0,8 mio. kr.) og etablering af lærerarbejdspladser (4,5 mio. kr.). Begge bevillinger finansieres på eget driftsområde af overførte overskud.

Økonomi:

Beskrevet i sagsfremstillingen og indstillingerne.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er blevet gennemgået med henblik på at vurdere konsekvensen for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:

Økonomiudvalget d. 24. november 2014
Byrådet d. 1. december 2014

Beslutning:

Økonomiudvalget den 24. november 2014
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Anni B. Tyrrestrup

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 24. november 2014 kl. 12:00
Byrådet 1. december 2014 kl. 17:00

Bilag:

176. Delegations- og kompetencefordelingsplan
Sagsnr.: 2013-013669
Sagsbehandler: Lone Damgaard

Præsentation:

Fagudvalgene i Middelfart Kommune har revideret delegations- og kompetencefordelingsplanen.

Forvaltningen foreslår:

 • At økonomiudvalget indstiller den samlede delegations- og kompetencefordelingsplan til godkendelse.
 • At økonomiudvalget indstiller Miljø- og energiudvalgets foreslag til tilføjelse til godkendelse.

Sagsbeskrivelse:

Delegations- og kompetencefordelingsplanen er med til at lette og smidiggøre de daglige beslutninger, som foretages af Middelfart Kommune. Med en delegations- og kompetencefordelingsplan kan politikere, ansatte og borgere/virksomheder til hver en tid se, om en sag skal afgøres politisk eller administrativt.

Delegations- og kompetencefordelingsplanen dækker størstedelen af de typiske sager/beslutninger i den kommunale hverdag. I praksis vil der opstå sager, hvor administrationen ud fra en vurdering af sagernes principielle karakter/ officielle interesse konkret må vurdere om sagen skal behandles administrativt, i fagudvalg (stående udvalg), hos økonomiudvalg eller i byrådet.

Det politiske niveau kan til en hver tid trække deres delegation af beslutningskompetence til det administrative niveau tilbage. Det administrative niveau er anført i delegations- og kompetencefordelingsplanen som direktør. 

Miljø- og energiudvalget har stillet forslag om følgende tilføjelse til delgations- og kompetenceplanen:
For alle områder af forvaltningen gælder, at spørgsmålet om overordnet planlægning, politikker, sager om budgetbevilling og regnskab, ekspropriation samt køb og salg af fast ejendom, skal godkendes af Byrådet.

For alle områder, hvor kompetencen er uddelegeret til administrationen, gælder følgende: Sager, der har væsentlig politisk interesse, og sager, hvor der er politisk råderum, forelægges udvalget. Særlige tvivlstilfælde og særlige beslutninger om administrativ praksis, principielle beslutninger samt sager, hvor man ikke følger almindelig praksis, forelægges ligeledes udvalget.

Hvor ikke andet er anført, skal alle retningslinjer vedr. den enkelte forvaltnings administrationsgrundlag i praksis godkendes af det enkelte udvalg. En delegation kan til enhver tid tilbagekaldes eller begrænses.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Oversigten over Økonomiudvalgets delegations- og kompetencefordelingsplan findes på side 2 i vedhæftet bilag.

Handicapaspekter:

Der er tale om delegations og kompetenceplan mellem det poltiske og administrative niveau i Middelfart Kommunen, hvorfor det for borgere med handicap ikke har nogen konskvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget den 1. oktober 2014
Social- og sundhedsudvalget den 6. oktober 2014
Teknisk Udvalg den 7. oktober 2014
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 2014
Børn- Kultur og Fritidsudvalget den 4. november 2014
Skoleudvalget d. 4. november 2014
Økonomiudvalget den 24. november 2014
Byrådet d. 1. december 2014

Beslutning:

Miljø- og Energiudvalget - 1. oktober 2014
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Udvalget ønsker følgende tilføjet delegations- og kompetencefordelingsplanen:

For alle områder af forvaltningen gælder, at spørgsmålet om overordnet planlægning, politikker, sager om budgetbevilling og regnskab, ekspropriation samt køb og salg af fast ejendom, skal godkendes af Byrådet.

For alle områder, hvor kompetencen er uddelegeret til administrationen, gælder følgende: Sager, der har væsentlig politisk interesse, og sager, hvor der er politisk råderum, forelægges udvalget. Særlige tvivlstilfælde og særlige beslutninger om administrativ praksis, principielle beslutninger samt sager, hvor man ikke følger almindelig praksis, forelægges ligeledes udvalget.

Hvor ikke andet er anført, skal alle retningslinjer vedr. den enkelte forvaltnings administrationsgrundlag i praksis godkendes af det enkelte udvalg. En delegation kan til enhver tid tilbagekaldes eller begrænses.

Social- og sundhedsudvalget den 6. oktober 2014
Indstilles til godkendelse med følgende tilføjelser:
 • prioriteringer vedr. det forebyggende sundhedsarbejde bør gælde alle udvalg
 • nedsættelse af Handicapråd og Ældreråd drøftes også i fagudvalget
 • fagudvalget orienteres også om tilsyn og magtanvendelse
Teknisk Udvalg den 7. oktober 2014
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 2014
Anbefales godkendt.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Børn- Kultur og Fritidsudvalget den 4. november 2014
Indstilles til godkendelse.

Skoleudvalget d. 4. november 2014
Godkendt som indstillet.

Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i behandling af punktet.

Økonomiudvalget den 24. november 2014
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Anni B. Tyrrestrup

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 1. oktober 2014 kl. 14:00
Social- og Sundhedsudvalget 6. oktober 2014 kl. 14:00
Teknisk Udvalg 7. oktober 2014 kl. 14:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. oktober 2014 kl. 08:00
Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. november 2014 kl. 12:30
Skoleudvalget 4. november 2014 kl. 14:30
Økonomiudvalget 24. november 2014 kl. 12:00
Byrådet 1. december 2014 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 1. oktober 2014 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Udvalget ønsker følgende tilføjet delegations- og kompetencefordelingsplanen:
 
For alle områder af forvaltningen gælder, at spørgsmålet om overordnet planlægning, politikker, sager om budgetbevilling og regnskab, ekspropriation samt køb og salg af fast ejendom, skal godkendes af Byrådet.

For alle områder, hvor kompetencen er uddelegeret til administrationen, gælder følgende: Sager, der har væsentlig politisk interesse, og sager, hvor der er politisk råderum, forelægges udvalget. Særlige tvivlstilfælde og særlige beslutninger om administrativ praksis, principielle beslutninger samt sager, hvor man ikke følger almindelig praksis, forelægges ligeledes udvalget.

Hvor ikke andet er anført, skal alle retningslinjer vedr. den enkelte forvaltnings administrationsgrundlag i praksis godkendes af det enkelte udvalg. En delegation kan til enhver tid tilbagekaldes eller begrænses.

Teknisk Udvalg 7. oktober 2014 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. oktober 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 2014
Anbefales godkendt.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. november 2014 kl. 12:30

Indstilles til godkendelse.

Skoleudvalget 4. november 2014 kl. 14:30

Godkendt som indstillet.

Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag:

177. Status for lokalplanlægning af Feriebyen
Sagsnr.: 2014-001005
Sagsbehandler: Jørgen Knudsen

Præsentation:

Drøftelse af kommende lokalplanlægning for Feriebyen.

Forvaltningen foreslår:

 • Udvalget bedes drøfte anvendelsesbestemmelser for området.

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget behandlede den 3. februar 2014 anmodning fra ejeren af Kursuscentre.dk(tidligere Dansk Folkeferie), nu Kursuscentre.dk, om ny lokalplanlægning af deres område på Oddevejen. Udvalget imødekom anmodningen om, at nylokalplanlægge så det ikke fremadrettet skal være kollektiv feriebebyggelse, men give mulighed for at de eksisterende ferieboliger kan udstykkes som selvstændige fritidsboliger. Samtidig skal der kunne ske tilbygning til selve centerdelen/kursusdelen.

Efterfølgende har der været drøftelser med ejer om udformningen af lokalplanen og der er fremkommet supplerende ønsker i forhold til anvendelsesbestemmelserne. Ejendommen har i den mellemliggende periode skiftet ejerkreds.

På baggrund af de drøftelser med ejer anmoder Planafdelingen, at udvalget drøfter de supplerende ønsker inden færdiggørelse af lokalplanforslag. Drøftelse skal ske på baggrund af det vedhæftede notat.

Økonomi:

Ingen. Ansøger er anmodet om at bidrage til lokalplanlægningen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ejendommen er beliggende i byzone og i henhold til kommuneplanen udlagt til rekreativt formål, som feriecenter med feriehuse. Den fremtidige anvendelse vurderes ikke at ændre på områdets karakter som feriecenter med tilknyttede ferieboliger.

En del af ejendommen er beliggende indenfor strandbeskyttelseslinjerne. Selve husene er dog beliggende udenfor, hvorfor udstykningen ikke forventes at kræve dispensation fra strandbeskyttelseslinjerne.

Der skal forud for eventuel lokalplanlægning af området ske en screening i henhold til lov om miljøvurdering af planforslaget. Dette er ikke foretaget endnu.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Handicaprådet vil blive hørt i forbindelse med den offentlige høring af lokalplanforslaget.

Høring af Ældrerådet:

Ældrerådet vil blive hørt i forbindelse med den offentlige høring af lokalplanforslaget.

Beslutning:

Økonomiudvalget den 24. november 2014
Sagen udsat.
Forvaltningen udarbejder notat om forholdene omkring bopælspligt, timeshare, ferieboliger, skattepligt m.v.
Samt regler for ophold om vinteren.

Fraværende: Anni B. Tyrrestrup

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 24. november 2014 kl. 12:00

Bilag:

178. Indgåelse af aftaler med boligorganisationer i Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2014-013697
Sagsbehandler: Lone Damgaard

Præsentation:

Administrationen ønsker, at der sker en delegation af kompetencen til at indgå aftaler med boligorganisationer i Middelfart Kommune fra Byråd til administration.  Delegationen sker alene til aftaler vedr. boligorganisationernes mulighed for at stille ledige familieboliger til rådighed for påtrængende boligsociale opgaver i kommunen, og at indgå aftale om fleksibel udlejning efter særligt fastsatte kriterier. 

Forvaltningen foreslår:

At i perioden 01.12.14 til d. 31.12.15 får administrationen kompetencen af byrådet til at indgå aftaler med boligorganisationerne om
 1. at stille ledig familieboliger til rådighed for påtrængende boligsociale opgaver i kommunen vedr. flygtninge 
 2. at indgå aftale om fleksibel udlejning efter særligt fastsatte kriterier i forbindelse med pendlerordninger

Sagsbeskrivelse:

Lov om almene boliger m.v. § 59 stk. 2 giver mulighed for, at Byrådet og boligorganisationer kan indgå en aftale om, at boligorganisationer kan stille ledige familieboliger til rådighed til løsningen af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen. P.t. modtager Middelfart Kommune mange flygtninge, som kommunen i forhold til lovgivningen er forpligtet til at finde en permanent bolig til. På grund af de mange flygtninge bliver det svære og svære at finde boliger. Derfor ønsker administrationen mulighed for løbende at indgå aftaler med boligorganisationerne om at boligplacere flygtninge, når muligheden for ekstra lejemål opstår. I henhold til lovgivningen skal anvisningen af en bolig ske på baggrund af en vurdering af behov samt hensynet til beboersammensætning i den afdeling, flygtningen anvises til.

Lov om almene boliger m.v. § 60 
 giver mulighed for, at Byrådet og boligorganisationer kan indgå en aftale om, at ledige boliger kan udlejes efter særlige fastsatte kriterier også kaldet fleksibel udlejning. Administrationen ønsker at kunne indgå aftale om fleksibel udlejning i form af pendlerordninger. Dette indebærer, at hvis man er pendler og bosiddende udenfor kommunen og samtidig kan dokumentere at have beskæftigelse i Middelfart Kommune, kan man som pendler opnå en fortrinsstilling. Det skal bemærkes, at interne ansøgere i boligorganisationens afdeling altid har fortrin. En pendlerordning vil være med til at understøtte Middelfart Kommunes bosætningsstrategi. Jf. lovgivning skal en aftale om fleksibel udlejning tages op mindst hvert 4. år.

Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:

Administrationen har her i efteråret været i færd med at afholde styringsdialogmøder med de enkelte boligorganisationer i Middelfart Kommune. På møderne er der blandt andet blevet drøftet pendlerordninger samt det store pres på at finde boliger til flygtninge. Flere boligorganisationer har tilkendegivet, at de kunne være interesseret i at indgå aftaler med Middelfart Kommune, men at det først skal drøftes og godkendes i egne bestyrelser.

Handicapaspekter:

Der er tale om delgation af beslutningskompetence, hvorfor sagen ikke er blevet vurderet i forhold til handicapaspekter

Høring af Handicaprådet:

Der er ikke foretaget nogen høring.

Høring af Ældrerådet:

Der er ikke foretaget nogen høring.

Behandlingsoversigt:
Økonomiudvalget d. 24. november 2014
Byrådet d. 1. december 2014

Beslutning:

Økonomiudvalget den 24. november 2014
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Anni B. Tyrrestrup

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 24. november 2014 kl. 12:00
Byrådet 1. december 2014 kl. 17:00

179. Forslag til stiplan for Middelfart kommune
Sagsnr.: 2014-013491
Sagsbehandler: Vibeke Nørby

Præsentation:

Der er udarbejdet et forslag til stiplan for Middelfart kommune. Forslaget er den konkrete udmøntning af byrådets strategi for stier og et supplement til cykleplanen (begge vedtaget i 2013). I stiplanen skitseres et sammenhængende stinet for henholdsvis transportforbindelser og rekreative forbindelser, og planforslaget indeholder forslag til en række anlægsprojekter, der vil forbedre det eksisterende stinet og binde det bedre sammen.

Forslag til stiplan fremsendes nu til behandling i byrådet.

Forvaltningen foreslår:

- at følgende indstilling fra direktionen vedtages: 

 • At forslag til stiplan vedtages og sendes i en 8 ugers offentlig høring i perioden d. 16. december 2014 - d. 9. februar 2015, blandt andet indeholdende:
   - et sammenhængende net af transportforbindelser for cyklister mellem boligområderne i kommunen og skoler, arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, fritidsaktiviteter og offentlig transport/stationer,
   - et net af rekreative forbindelser for cyklister/vandrere indenfor kommunen og ud af kommunen, herunder etablering af en forbindelse på den nedlagte bane mellem Middelfart og Bogense/Odense og en stiforbindelse hele kysten rundt
   - i alt 37 små og store projekter, der søges gennemført de kommende år, samt en årlig pulje til lokalruter 
 • At der i høringsperioden afholdes et offentligt møde om planforslaget,
 • At der vedtages en fordeling af de i budget 2015 - 2018 afsatte puljemidler, så de fordeles med 4,5 mio. kr. til mindre projekter, 15,1 mio. kr. til større projekter og 0,4 mio kr. til lokalruter - i alt 20 mio. kr. i den 4-årige periode,
 • At alle de nævnte projekter med en anlægssum under 500.000 kr. udføres i den 4 årige periode (dvs. 14 projekter for transportforbindelser og 7 projekter for rekreative forbindelser),
 • At der drøftes og vedtages en prioritering af de større projekter med en anlægssum over 500.000 kr. (13 projekter for transportforbindelser og 3 for rekreative forbindelser), med henblik på at der søges medfinansiering fra eksterne kilder i henhold til rækkefølgen i prioriteringen,
 • At forslag til prioritering af projekter sendes i høring sammen med forslag til stiplan, og
 • At forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle rettelser og opsætning af stiplanen inden den offentlige høring.

Sagsbeskrivelse:

Formålet med stiplanen er - på baggrund af et netværk af transportforbindelser og rekreative forbindelser - at udpege konkrete projekter, der vil forbedre forholdene for bløde trafikanter. Stiplanen vil være grundlaget for en prioritering af midlerne afsat til forbedring af stier de kommende år.

Stiplanen tager udgangspunkt i de stiforbindelser, som allerede findes i kommunen, og bygger videre med henblik på at opnå et sammenhængende net af henholdsvis transportforbindelser og rekreative forbindelser. Målet er at skabe god tilgængelighed for bløde trafikanter – til skole, fritidsaktiviteter, arbejde, uddannelse og offentlig transport - samt øge antallet af ture på cykel og til fods.

Målgruppen for stiplanen er skoleelever, studerende, pendlere og rekreative brugere. De rekreative brugere er blandt andet turister, motionister, vandrere og borgere i øvrigt, der ønsker at bevæge sig og opleve kommunens natur og seværdigheder. I stiplanen er der fokus på anlægsprojekter, som f.eks. mere sikre krydsninger af veje, mere plads til de bløde trafikanter på strækningerne, bedre belysning og belægning og bedre adgang til naturområder, smukke landskaber og seværdigheder.

Stiplanen er inddelt i tre hovedkapitler:

Hvad er opgaven?
For at gøre forholdene for cyklister og vandrere bedre er man nødt til at kende relevante problemstillinger og ønsker til forbedringer. I første afsnit er der set på trafikfarlige skoleveje, trafiksikkerhed, transportvaner og pendlermønstre samt betydningen af rekreative ture. Alt sammen for at finde ud af, hvordan disse punkter kan forbedres, og hvilke muligheder det giver.
I stiplanen skelnes generelt mellem transportforbindelser og rekreative forbindelser. Transportforbindelserne er typisk rettet mod skolebørn og pendlere, mens rekreative forbindelser er rettet mod fritidsture. Begge dele er vigtige, men behovene kan være forskellige.

Hvad vil vi gøre bedre?
Der er opstillet målsætninger, der både er rettet mod transportforbindelser og rekreative forbindelser.
For hver type forbindelse er følgende gennemført:
- Fastlæggelse af det ønskede stinet
- Ambition for kvaliteten af fremtidens forbindelser
- Kortlægning af eksisterende forhold
- Forslag til nye forbindelser samt forbedringer af eksisterende forbindelser
Ovenstående har resulteret i nogle helt konkrete projektforslag, som efterfølgende er beskrevet nærmere i bilag.

Hvordan vil vi gøre det bedre?
Ikke alle projekter kan udføres med det samme. Derfor er der benyttet en model til prioritering, som sikrer, at projekterne med størst værdi bliver prioriteret højst. Anlægsprojekterne er samlet i 2 projektlister – én for transportforbindelser og én for rekreative forbindelser. Nogle forbindelser vil i øvrigt blive benyttet både som transportforbindelse og rekreativ forbindelse.

Udover anlægsprojekterne behandler planen nogle øvrige emner, som drift og vedligehold, skiltning og fastlæggelse af lokale ruter ved bysamfundene. Sidst i stiplanen er en drejebog for udførelsen af projekterne. Drejebogen synliggør processen omkring realisering af et projekt, og sikrer at alle parter bliver hørt, og at alle hensyn bliver vurderet, inden projektet udføres.

Udførte/besluttede projekter
Stiplanen bygger videre på de mange projekter, der de senere år er gennemført/er på vej til at blive gennemført:

Udført:
Cykelforbindelser Strib/Middelfart og Gelsted/Ejby, cykel- og gangtunnel under Assensvej, "klimastien" ml. Havnegade og Gl. Banegaardsvej, cykelsti fra Kauslunde til Aulby, cykeltunnel ved rundkørslen i Kauslunde

Besluttet udført:
Cykel- og gangtunnel under jernbanen i Middelfart, cykelsti mellem Harndrup og Brenderup, 2 minus 1 veje på Kirkegyden i Kauslunde og på Søndergade i Nørre Aaby.

Udover kommunens investeringer i bedre forhold for bløde trafikanter har Vejdirektoratet gennemført følgende projeter: stisystemer ved motorvejsafkørslen ved Jyllandsvej, cykelsti ml. Føns og Nørre Aaby samt cykelbane på Hedegaardsvej.

Økonomi:

Der er fra budget 2015 og overslagsår afsat puljer til henholdsvis cykel- og vandrestier samt midler til 2 konkrete stiprojekter i 2015. I alt er der i perioden 2015 – 2018 afsat godt 30 mio. kr. på anlægsbudgettet til stier, heraf ca. 20 mio. kr. der ikke er disponeret til konkrete projekter endnu.

Der foreslås nedenstående fordeling af midlerne. Med den angivne fordeling kan alle stiplanens mindre projekter (i alt 21 projekter under 500.000 kr.) gennemføres for ca. 4,5 mio. kr. fordelt på de kommende 4 år. Til større projekter (over 500.000 kr.) foreslåes afsat ca. 15,1 mio. kr. fordelt på de kommende 4 år. Disse midler kan anvendes som kommunens egen medfinansiering af projekter, idet der søges ekstern medfinansiering til projekterne. Antallet af gennemførte projekter vil afhænge af, hvor megen medfinansiering det lykkes at opnå.

PULJER

2015 - 2018 

Pulje til lokalruter
100.000 kr. årligt

0,4 mio. kr.

Mindre projekter
< 500.000 kr.
14 stk. transport - 3,8 mio. kr.
7 stk. rekreative - 0,65 mio. kr.
 - i alt ca. 4,5 mio. kr.

 ca. 4,5 mio. kr.Større projekter
> 500.000 kr.
13 stk. transport - 38,5 mio. kr.
3 stk. rekreative - 13,7 mio. kr.
 - i alt ca. 52,2 mio. kr.

   ca. 15,1 mio. kr.I ALT

20 mio. kr.Projektlisterne fremgår af bilag til stiplanen. Der er projekter for i alt ca. 57 mio. kr. Puljemidlerne kan disponeres på baggrund af stiplanens projektlister. Desuden bør der i prioriteringen indgå en vurdering af hensigtsmæssig sammenhæng til og koordinering med andre anlægs- og driftsarbejder (udvidelse af motorvej, nye slidlag, andre byggearbejder o.lign.) samt ikke mindst mulighed for ekstern medfinansiering.

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen foreslår, at prioriteringen af projekter drøftes og vedtages til en høring samtidig med stiplanforslaget.

Det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering af forslag til stiplan i henhold til lov om miljøvurdering. Afgørelse herom annonceres samtidig med offentliggørelse af forslag til stiplan.

Inden forslag til stiplan sendes i høring foretages mindre redaktionelle rettelser samt endelig opsætning af plan og bilag.

Handicapaspekter:

I stiplanen er det et overordnet hensyn, at stierne skal tjene mange brugere. Det vil i de konkrete stiprojekter blive tilstræbt, at stierne kan benyttes af mange forskellige brugere, herunder også f.eks. bevægelseshæmmede. Blandt andet derfor er der for en del af stiprojekterne regnet med en fast og jævn belægning. 

Høring af Handicaprådet:

Handicaprådet vil blive hørt i forbindelse med den offentlige høring af forslag til stiplan.

Høring af Ældrerådet:

Ældrerådet vil blive hørt i forbindelse med den offentlige høring af forslag til stiplan.

Behandlingsplan:
Teknisk udvalg - 17. november 2014
Miljø- og energiudvalget - 17. november 2014
Økonomiudvalget - 24. november 2014
Byrådet - 1. december 2014

Bilag til stiplanen - klik her: http://ipaper.ipapercms.dk/MiddelfartKommune/Teknikogmiljoforvaltningen/Bilagtilstiplan/

Beslutning:

Teknisk udvalg den 17. november 2014
Udvalget indstiller direktionens indstilling.
På mødet blev der udleveret ny liste over større proriterede projekter.

Miljø- og Energiudvalget - 17. november 2014
Udvalget indstiller direktionens indstilling.
På mødet blev der udleveret ny liste over større prioriterede projekter.

Økonomiudvalget den 24. november 2014
Anbefales godkendt.

Fraværende: Anni B. Tyrrestrup

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 17. november 2014 kl. 14:00
Teknisk Udvalg 17. november 2014 kl. 14:00
Økonomiudvalget 24. november 2014 kl. 12:00
Byrådet 1. december 2014 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 17. november 2014 kl. 14:00

Udvalget indstiller direktionens indstilling.
På mødet blev der udleveret ny liste over større prioriterede projekter.

Bilag:

180. Ekspropriation i forbindelse med etablering af cykelsti mellem Harndrup og Brenderup
Sagsnr.: 2014-013344
Sagsbehandler: Tina Karstensen

Præsentation:

I forbindelse med etablering af cykelsti mellem Harndrup og Brenderup, skal der ske erhvervelse af jord for at gennemføre projektet.

Der skal derfor træffes beslutning om, at igangsætte den nødvendige ekspropriation.

Forvaltningen foreslår:

 • At det politisk besluttes, at Trafik- og Vejafdelingen indleder ekspropriation i henhold til §§ 43 til 49 i Lovbekendtgørelse nr. 1018 af 3. november 2011 om offentlig vej med alle tilføjelser.

Sagsbeskrivelse:

Med det udarbejdede skitseprojekt for etablering af cykelsti mellem Harndrup og Brenderup, er det nødvendigt at erhveve jord fra 16-18 ejendomme og ca. 12 lodsjere.

Der skal erhverves jord til to formål: 

 - Midlertidige arealer til brug i anlægsfasen.
 - Permanente arealer til kommende vejareal.

For projektet forventes der ikke at skulle nedrives bygninger og der forventes ikke ændret på vejadgang. De berørte arealer er primært landbrugsjord og ganske lidt havejord.

Tidsplan for arealerhvervelsen:

- Indkaldelse til åstedsforretning/annoncering i dagspressen uge 49 (senest 4 uger før åstedsforretning)
- Afholdelse af åstedsforretning uge 3 i 2015
-
Teknisk Udvalgs indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet 10. marts 2015

Økonomi:

Det samlede budget for gennemførelse af projektet er på kr. 7,7 mio. Heraf er kr. 1,2 mio. bevilget til projektet i budget 2014 og den resterende del på kr. 5,6 mio. er afsat i budgettet for 2015.

Erstatning for eksproprierede arealer dækkes af anlægsbevillingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Proceduren for at ekspropriere i henhold til Lov om offentlige veje er, at der skal indkaldes til åstedsforretning med mindst 4 ugers varsel. Det skal dels ske ved direkte brev til ejer og andre, som forvaltningen har viden om, der kan have en interesse i sagen, og ved annoncering i dagspressen.

Efter åstedforretningen, skal der gå en periode på ikke mindre end 3 uger, hvor der er mulighed for at fremskaffe bemærkninger eller eventuelle ændringsforslag til Trafik- og Vejafdelingen. Herefter kan udvalget vedtage en indstilling om ekspropriation til Byrådet.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan
Teknisk Udvalg 11. november 2014
Økonomiudvalget 24. november 2014
Byrådet 1. december 2014

Beslutning:

Teknisk Udvalget - 11. november 2014
Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 24. november 2014
Anbefales godkendt.

Fraværende: Anni B. Tyrrestrup

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 11. november 2014 kl. 14:00
Økonomiudvalget 24. november 2014 kl. 12:00
Byrådet 1. december 2014 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 11. november 2014 kl. 14:00

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Bilag:

2014-013344-4Intet emne.msg
181. Forslag til lokalplan 160 for boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby
Sagsnr.: 2014-012022
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan for ejendommen matr. nr. 8n Nørre Aaby by, Nørre Aaby, der ligger ved Rønnevej og Syrenvej i Nørre Aaby. Planforslaget skal give mulighed for etablering af et mindre tæt-lav boligområde.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslag til lokalplan 160 for boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog den 1. september 2014, at sælge ejendommen matr. nr. 8n Nørre Aaby by, Nørre Aaby til brug for et mindre tæt-lav boligprojekt (10 boliger). I forbindelse med Økonomiudvalgets godkendelse af salget, godkendte de samtidig, at lokalplanlægningen for området skulle igangsættes.

Området er i henhold til kommuneplanen omfattet af rammeområde B.05.01 og udlagt til boligformål i form af tæt-lav eller åben-lav. Bebyggelsesprocenten er fastsat til 30 ved åben-lav og 40 ved tæt-lav. Der er ingen lokalplaner for området.

Lokalplanen giver mulighed for opførsel af tæt-lav boliger i én etage med udnyttet tagetage. Adgangen til området skal ske fra Syrenvej. Den eksisterende sti igennem den sydlige del af området er fastholdt, ligesom der i lokalplanen er åbnet mulighed for gående adgang fra Syrenvej og ned til stien. Der er stillet krav om, at byggeriet skal opføres i lavenergiklasse 2015.

Det udarbejdede lokalplanforslag er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Planforslagene er screenet i henhold til lov om miljøvurdering og det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Afgørelse herom annonceres samtidig med planforslaget.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Handicaprådet vil blive hørt i forbindelse med den offentlige høring af planforslaget.

Høring af Ældrerådet:

Ældrerådet vil blive hørt i forbindelse med den offentlige høring af planforslaget.

Behandlingsplan
Teknisk Udvalg       11. november 2014
Økonomiudvalget    24. november 2014
Byrådet                 1. december 2014

Beslutning:

Teknisk Udvalget - 11. november 2014
Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 24. november 2014
Anbefales godkendt.

Fraværende: Anni B. Tyrrestrup

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 11. november 2014 kl. 14:00
Økonomiudvalget 24. november 2014 kl. 12:00
Byrådet 1. december 2014 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 11. november 2014 kl. 14:00

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Bilag:

182. Ændring af vedtægter for Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S - TVIS
Sagsnr.: 2014-012300
Sagsbehandler: Vivi Byrnel

Præsentation:

TVIS ønsker en ændring af aflønning af bestyrelsesmedlemmer fra mødediæter til et fast årligt honorar, som forelægges de 4 interessentkommuner til godkendelse.

Forvaltningen foreslår:

 • At den foreslåede vedtægtsændring godkendes.

Sagsbeskrivelse:

TVIS´s bestyrelse ønsker en ændring af aflønning af bestyrelsesmedlemmer fra mødediæter til et fast årligt honorar. 

Beslutning om ændring af TVIS´s vedtægter skal forelægges interessentkommunerne til godkendelse. Godkendelse af vedtægtsændringer forudsætter godkendelse af samtlige interessentkommuner.

Vedtægtsændringen er behandlet af TVIS´s bestyrelse på 2 bestyrelsesmøder, nemlig den 25. september 2014 og 30. oktober 2014. TVIS´s bestyrelse foreslår følgende vedtægtsændring:

Gældende TVIS vedtægt § 8.11:
"Bestyrelsen fastsætter et årligt honorar til formanden og næstformanden. Øvrige bestyrelsesmedlemmer samt bestyrelsens suppleanter modtager diæter og godtgørelse for mistet arbejdsfortjeneste ved deltagelse i møde i eller for bestyrelsen efter reglerne i lov om kommunernes styrelse."

Fremtidig TVIS vedtægt § 8.11:
"Bestyrelsen fastsætter et årligt honorar til bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsens suppleanter modtager diæter og godtgørelse for mistet arbejdsfortjeneste ved deltagelse i møde i eller for bestyrelsen efter reglerne i lov om kommunernes styrelse."

Såfremt samtlige interessentkommuner kan godkende vedtægtsændringen, skal ændringen tillige godkendes af Statsforvaltningen.

Den foreslåede ændring svarer til, hvad der gælder for tilsvarende kommunale § 60-selskaber. 

TVIS´s bestyrelse har på møde den 25. september 2014 besluttet at fastsætte det årlige honorar til:

Formanden             kr. 100.000,-
Næstformanden       kr.   50.000,-
Øvrige medlemmer   kr.   25.000,- 

Det samlede årlige honorar for bestyrelsen udgør kr. 325.000.

TVIS har oplyst, at bestyrelsesmedlemmerne forventes at have en arbejdsindsats, som ikke kun er knyttet til møder, svarende til mellem 1-2 måneder for formanden, 50% for næstformanden og ca. 30% for øvrige bestyrelsesmedlemmer.

TVIS har ved fastlæggelsen af vederlagets størrelse foretaget en sammenligning med bestyrelseshonorarer ved sammenlignelige selskaber og henset til TVIS´s omsætning årligt andrager ca. 586 mio kr. i 2013.

Sagen forelægges til politisk beslutning om godkendelse af vedtægtsændring for TVIS.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Der er ingen handicapaspekter ved sagen.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget: 24. november 2014
Byrådet: 1. december 2014

Beslutning:

Økonomiudvalget den 24. november 2014
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Anni B. Tyrrestrup

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 24. november 2014 kl. 12:00
Byrådet 1. december 2014 kl. 17:00

183. Fusion af L90 og TAS
Sagsnr.: 2014-007534
Sagsbehandler: Vivi Byrnel

Præsentation:

Som led i bestræbelserne på at sikre konkurrencedygtige takster for affaldsforbrænding og
fjernvarme i de midt- og vestjyske kommuner, der ejer L90 og TAS, ønskes de to selskaber fusioneret til et nyt fælles selskab med navnet Energnist I/S.

Fusionen har været drøftet på møder i februar og september 2014 med borgmestrene i de ialt 16 ejerkommuner, og der er især lagt vægt på
 • At fusionen reducerer risikoen for takststigninger som følge af ændrede affaldsmængder: Tas er sårbar overfor fald. L90 er sårbar overfor stigninger
 • At der bliver øget konkurrence. Fusionen vil medføre et stort robust selskab med betydelig konkurrencekraft. Det reducerer risici for tab og øger muligheden for værdiskabelse for ejerne
 • At fusionspotentialet er ca. 300 mio. kr. til gavn for borgerne. Selskabet har dermed givet et væsentligt bidrag til at opfylde kravet om effektivisering af affaldsforbrændings-anlæggene i aftalen mellem KL og Regeringen. Potentialet fordeles med ca. 2/3 til affaldskunderne og 1/3 til varmekunderne.
 • At fusionen ruducerer risici ved ændring af afgifterne som f.eks. senest Forsyningssikkerhedsafgiften, der ville have ramt supplerende flisfyring.
 • At alle ejerkommuner får plads og dermed indflydelse i bestyrelsen.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget/kommunalbestyrelsen tiltræder fusionen af TAS I/S og L90 på de vilkår, der fremgår af fusionsaftalen i Beslutningsgrundlaget af 10. oktober 2014 med bilag, herunder vedtægterne for det nye fælles affaldsforbrændingsselskab Energnit I/S.
   
 • At udvalget/kommunalbestyrelsen udpeger 1 medlem og 1 suppleant til repræsentantskabet for det nye fælles selskab Energnist I/S.

Sagsbeskrivelse:


1. Baggrund

På grundlag af en rapport fra december 2010 fra et tværministerielt udvalg om forbrænding af affald, har der nu i flere år været forventning om en liberalisering af reglerne for affaldsforbrænding med en hel eller delvis afskaffelse af hvile-i-sig-selv-princippet og kommunernes anvisningsret, kombineret med et krav om udskillelse af aktiviteten i selvstændige aktieselskaber.

Et afgørende formål med ændringerne er at effektivisere affaldsforbrændingssektoren, og rapporten vurderer, at der er tale om et økonomisk potentiale af størrelsesorden 3-400 mio. kr. p.a.

Senest har regeringen som led i vækstplanen aftalt med KL at nedsætte en fælles arbejdsgruppe, som skal stille forslag til effektiviseringer inden for sektoren på 200 mio. kr. p.a. i 2020.

Disse forhold har betydet, at affaldsforbrændingssektoren i de senere år har haft fokus på,
hvordan man skal indrette sig, så man er godt rustet til en situation med øget konkurrence.

Ønsket om at være godt forberedt på en situation med øget konkurrence gælder naturligvis
også L90 og TAS, som i 2013 indledte drøftelser om en evt. fusion. Baggrunden var bl.a. det
forhold, at L90 p.t. har overskud og TAS underskud af forbrændingsegnet affald fra egne kommuner. Drøftelserne mundede ud i en hensigtserklæring i september måned 2013 om udarbejdelse af et beslutningsgrundlag til en fusionsaftale senest den 15. juni 2014 til efterfølgende politisk behandling. Hensigtserklæringen blev efterfølgende forlænget til den 1. november 2014.

I forlængelse heraf blev der i efteråret 2013 gennemført en analyse af potentialet for en sådan fusion. Resultatet blev beskrevet i en rapport i december måned, som blev præsenteret og drøftet på et møde i februar 2014 for borgmestrene i ejerkommunerne. På mødet blev det konkluderet, at der var grundlag for at fortsætte processen med henblik på at realisere synergierne, som blev opgjort til ca. 300 mio. kr. for perioden 2014-2029, og gøre selskabet robust over for risici og styrke konkurrenceevnen.

På et fælles møde den 26. september 2014 blev borgmestrene præsenteret for et konkret forslag til en fusion, og det blev konkluderet, at fusionen gennemføres med virkning fra den 1. januar 2015 efter godkendelse i samtlige ejerkommuner.

2. Fusionsgrundlaget

Fusionsaftalen indeholder følgende hovedelementer:

Repræsentantskab med en repræsentant fra hver kommune - stemmer efter ejerandele

Bestyrelse som repræsentantskabet - stemmer efter hoveder

O
vergangsbestyrelsen består at de to selskabers bestyrelser suppleret med medlemmer fra de kommuner, som ikke pt. er repræsenteret i L90's bestyrelse

Der etableres overgangsforretningsudvalg bestående af de nuværende 2 formænd og 3 næstformænd

E
jerandele er baseret på indbyggerantal – justeres hvert fjerde år

Domicil: Herning 

Kommunerne hæfter som hidtil for den eksisterende gæld 

Hæftelse for ny gæld sker efter ejerandele i Energnist I/S og selskabets samlede gældsforpligtelse må ikke overstige gælden på fusionstidspunktet + 100 mio. kr.

Der etableres en solidarisk transportordning

Der anvendes en udligningsordning mellem de to selskaber i 5 år, således at fusionsgevinsten fordeles ligeligt pr. ton.

Over/underdækninger fra tidligere år afvikles over en 5-årig periode.

D
er oprettes et teknisk råd og en faggruppe.

Fusionsaftalen med tilhørende bilag giver en nærmere beskrivelse af hovedelementerne (vedlagt). Fusionen skal godkendes af Statsforvaltningen.

Det fremgår af vedtægterne, at repræsentantskabet og bestyrelsen i det nye fælles selskab, Energnist I/S, består af 16 medlemmer og er sammenfaldende.

I en overgangsperiode fra 1. januar 2015 til 31. december 2017 ledes selskabet af en overgangsbestyrelse bestående af de siddende bestyrelsesmedlemmer i henholdsvis TAS og L90 samt af 6 yderligere medlemmer, udpeget af henholdsvis Billund, Fanø, Hedensted, Herning, Holstebro og Lemvig kommuner. Overgangsbestyrelsen består dermed af 22 medlemmer. Det kan oplyses, at Middelfart Byråd har udpeget Steen Dahlstrøm og Niels Bebe som medlemmer af bestyrelsen i TAS i indeværende valgperiode. Steen Dahlstrøm og Niels Bebe indgår således automatisk som medlemmer i overgangsbestyrelsen for Energnist I/S.

I overgangsperioden skal der også udpeges 1 medlem og 1 suppleant til repræsentantskabet i det nye selskab. Disse personer må gerne være de samme personer, som er udpeget til overgangsbestyrelsen.

Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvensen for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlinger
Miljø- og Energiudvalget - 5. november 2014
Økonomiudvalget - 24. november 2014
Byrådet - 1. december 2014

Beslutning:

Miljø- og Energiudvalget - 5. november 2014
Udvalget indstiller sagen til godkendelse.

Økonomiudvalget den 24. november 2014
Anbefales godkendt.

Fraværende: Anni B. Tyrrestrup

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 5. november 2014 kl. 14:00
Økonomiudvalget 24. november 2014 kl. 12:00
Byrådet 1. december 2014 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 5. november 2014 kl. 14:00

Udvalget indstiller sagen til godkendelse.

Bilag:

184. Godkendelse af Betalingsvedtægt for Middelfart Spildevand A/S
Sagsnr.: 2014-013481
Sagsbehandler: Jane Moustgaard Pløger

Præsentation:

Middelfart Spildevand A/S har udarbejdet en revideret Betalingsvedtægt for Middelfart Spildevand A/S. Vedtægten er godkendt af Middelfart Spildevands bestyrelse den 4. november 2014.

Den nye vedtægt at udarbejdet da en ny bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand trådte i kraft den 17. oktober 2014.

Forvaltningen foreslår:

 • At Betalingsvedtægten for Middelfart Spildevand A/S godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Spildevand A/S skal med hjemmel i Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (betalingsloven) udarbejde en betalingsvedtægt, hvori de mere detaljerede regler for betaling for afledning af spildevand til Middelfart Spildevand A/S spildevandsanlæg i kommunen vedtages. Betalingsvedtægten udarbejdes af Middelfart Spildevand A/S i overensstemmelse med lovens regler og godkendes af Byrådet.

Den 17. november 2014 trådte en ny bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand i kraft. Det betyder at spildevandsforsyningsselskaber fra 1. januar 2015 skal opkræve et særbidrag fra virksomheder der afleder særligt forurenet spildevand, som medfører udgifter til særlige foranstaltninger på renseanlægget.

På baggrund heraf er der foretaget ændringer omkring betaling af særbidrag i betalingsvedtægtens afsnit 6.

Økonomi:

Betalingsvedtægten er grundlaget for opkrævning af bidrag til Middelfart Spildevand A/S.

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen har gennemgået ændringen af betalingsvedtægten og vurderer, at den er udarbejdet i overensstemmelse med lovens regler.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlinger
Økonomiudvalget - 24. november 2014
Byrådet - 1. december 2014Beslutning:

Økonomiudvalget den 24. november 2014
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Anni B. Tyrrestrup

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 24. november 2014 kl. 12:00
Byrådet 1. december 2014 kl. 17:00

Bilag:

185. Godkendelse af vandafledningsbidrag 2015 - Middelfart Spildevand A/S
Sagsnr.: 2014-013430
Sagsbehandler: Lone Kjestrup Smith

Præsentation:

Anmodning om godkendelse af vandafledningsbidrag for 2015 for Middelfart Spildevand A/S.

Forvaltningen foreslår:

At det vandafledningsbidrag Middelfart Spildevand A/S har fastsat for 2015 på:

 • 42,18 kr. pr. m3 kr. ekskl. moms for forbrug til og med 500 m3
 • 38,80 kr. pr. m3 kr. ekskl. moms for forbrug på 501-20.000 m3
 • 32,06 kr. pr. m3 kr. ekskl. moms for forbrug over 20.000 m3

 godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vand- og spildevandsselskaber, der er omfattet af vandsektorloven. Forsyningssekretariatet har den 30. september 2014 truffet afgørelse om prisloftet for Middelfart Spildevand A/S for 2015. Prisloftet fastsætter en ramme for de maksimale indtægter, som vandselskabet må opkræve. For at øge gennemsigtigheden i priserne på tværs af landets vandselskaber, udmeldes det årlige prisloft som en samlet m3 pris. Prisloftet for 2015 for Middelfart Spildevand A/S er fastsat til 47,22 kr. pr. m3 ekskl. moms ud fra den debiterede vandmængde i 2013 på 1.518.256 m3 og en samlet indtægtsramme på 71.685.698 kr.

Ifølge § 3 stk. 1 i betalingsloven, skal Middelfart Spildevand A/S en gang årligt, fastsætte størrelsen af vandafledningsbidraget. Taksten skal godkendes af kommunalbestyrelsen en gang årligt i den kommune, hvor spildevandsforsyningsselskabet er beliggende. Ved behandling af taksten skal kommunalbestyrelsen udelukkende tage stilling til, hvorvidt taksten overholder det prisloft Forsyningssekretariatet har udmeldt, og ikke bidragets størrelse.

Bestyrelsen i Middelfart Spildevand A/S har på bestyrelsesmødet den 4. november 2014 fastsat et vandafledningsbidrag for 2015 på: 

 • 42,18 kr. pr. m3 kr. ekskl. moms for forbrug til og med 500 m3
 • 38,80 kr. pr. m3 kr. ekskl. moms for forbrug på 501-20.000 m3
 • 32,06 kr. pr. m3 kr. ekskl. moms for forbrug over 20.000 m3

I forhold til vandafledningsbidraget i 2014 er det: 

 • en stigning på 0,96 kr. pr. m3 ekskl. moms for forbrug til og med 500 m3
 • et fald på 0,78 kr. pr. m3 kr. ekskl. moms for forbrug på 501-20.000 m3
 • et fald på 4,22 kr. pr. m3 kr. ekskl. moms for forbrug over 20.000 m3

Vandafledningsbidraget er fastsat med udgangspunkt i det udmeldte prisloft fra Forsyningssekretariatet. Vandafledningsbidraget er udarbejdet i henhold til den trappebetalingsmodel der blev indført ved lov pr. 1. januar 2014, og som indfases gradvist i perioden fra 2014-2018. Trappemodellen indebærer, at der gives rabat til ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår. I 2015 betyder det, at disse ejendomme får 8% rabat for den del af forbruget der ligger mellem 501 m3 og 20.000 m3, og 24% i rabat for den del af forbruget der ligger over 20.000 m3.

Forudsætningerne for vandafledningsbidraget er beskrevet nærmere i Budget 2015 for Middelfart Spildevand. Budgettet er vedlagt som bilag. 

Økonomi:

Intet

Forvaltningens bemærkninger:

Ved behandling af taksten skal kommunalbestyrelsen udelukkende tage stilling til, hvorvidt taksten overholder det prisloft Forsyningssekretariatet har udmeldt og ikke til bidragets størrelse.

Forvaltningen vurderer, at det vandafledningsbidrag Middelfart Spildevand A/S har fastsat overholder Forsyningssekretariatets afgørelse om prisloftet for 2015. Hvis Forsyningssekretariatet, mod forventning, udsender en korrektion til afgørelsen om prisloftet pr. 30. september 2014, og korrektionen har betydning for, hvorvidt den fastsatte takst for vandafledningsbidraget for 2015 overholder prisloftet, vil sagen blive fremlagt igen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvensen for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 24. november 2014
Byrådet den 1. december 2014

Beslutning:

Økonomiudvalget den 24. november 2014
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Anni B. Tyrrestrup

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 24. november 2014 kl. 12:00
Byrådet 1. december 2014 kl. 17:00

Bilag:

186. Boligselskabet af 1945 i Strib - Ansøgning om dispensation fra reglerne om dækning af tab via dispositionsfonden
Sagsnr.: 2014-012425
Sagsbehandler: Julie Rousing

Præsentation:

Boligkontoret Danmark har i brev af 30. september 2014 anmodet Byrådet om at godkende, at Afdeling 02 (Sønder Allé) i Boligselskabet af 1945 i Strib dækker afdelingens tab ved fraflytning, i stedet for at tab dækkes via midler på dispositionsfonden, jf. almenboligloven § 20, stk. 2.

Forvaltningen foreslår:

 • At Byrådet godkender, at der for Afdeling 02 (Sønder Allé) i Boligselskabet af 1945 i Strib gives dispensation fra, at dispositionsfonden finansierer tab ved fraflytninger gældende fra regnskabsåret 2014.
 • At dispensation gives for regnskabsårene 2014 og 2015.  

Sagsbeskrivelse:

Organisationsbestyrelsen i Boligselskabet af 1945 i Strib har på et bestyrelsesmøde den 11. juni 2014 besluttet at anmode Byrådet om at godkende, at der for Afdeling 02 (Sønder Allé) gives dispensation fra, at tab i forbindelse med fraflytning dækkes af boligselskabets dispositionsfond.

Boligkontoret Danmark har herefter ansøgt om ovenstående i brev af 30. september 2014. I ansøgningen anføres det bl.a., at Boligselskabet af 1945 i Strib har en meget sårbar økonomi, og at midlerne på dispositionsfonden derfor er meget begrænsede. Det forventes, at boligselskabet vil få en bedre økonomi, når lån til Boligkontoret Danmark er tilbagebetalt i år 2017. Indtil da vil midlerne på dispositionsfonden være meget begrænsede. Afdeling 02 er den afdeling, hvor der er flest fraflytninger og samtidig den afdeling, hvor der har været de største tab i forbindelse med fraflytningerne.

Boligselskabet oplyste endvidere på det årlige styringsdialogmøde den 24. oktober 2014, at ansøgning om fritagelse desuden er begrundet i, at boligselskabet har fremsendt en ansøgning om godkendelse af en fysisk helhedsplan til Landsbyggefonden, og i den forbindelse ønsker at få tydeliggjort de faktiske udgifter for afdeling 02. Ved en fritagelse vil afdelingens sårbare økonomi tydeliggøres over for Landsbyggefonden.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 27. oktober 2014 at udsætte sagen på yderligere undersøgelse.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Som udgangspunkt finansierer boligselskabernes dispositionsfond tab ved fraflytning i den enkelte afdeling. Såfremt boligselskabets disponible midler på dispositionsfonden ikke opfylder minimum, jf. § 40 i driftsbekendtgørelsen for almene boliger, kan boligselskabet søge om dispensation fra reglen, jf. almenboligloven § 20, stk. 2. Minimum i 2013 er kr. 5.434 pr. lejemål.

I Revisionsprotokollat for årsregnskabet 2013 for Boligselskabet af 1945 i Strib er det anført, at boligselskabets dispositionsfond pr. 31. december 2013 er meget beskeden, samt at der kan beregnes en negativ dispositionsfond pr. 31.december 2014. Landsbyggefonden har i en regnskabsgennemgang af 9. september 2014 ligeledes konstateret, at der er beregnet en negativ disponibel dispositionsfond. Landsbyggefonden har anbefalet, at forholdet afklares inden udgangen af regnskabsåret 2014. 

Risiko for huslejestigning:  
Dispensation vil få den betydning, at tab ved fraflytning dækkes af afdelingen i stedet for dispositionsfonden. Dette indebærer en risiko for, at en afdeling, som har udlejningsvanskeligheder, nødsages til at hæve huslejen for at dække lejetabet. Herved risikerer afdelingen yderligere fraflytning og lejeledighed.

Boligselskabet har over for forvaltningen oplyst, at man vurderer, at huslejen i afdelingen ligger på et passende niveau, og at man derfor ikke forventer, at en fritagelse fra dækning via dispositionsfonden vil medføre en huslejestigning. I fremtiden forventes det således, at huslejen alene vil stige normalt på baggrund af årlig løn- og prisregulering.

Boligselskabet bemærker endvidere, at fremtidige tab, som skal dækkes af afdelingen afhænger af antallet af fraflytninger, hvor indbetalt depositum ikke kan dække istandsættelsesudgifterne ved fraflytningen.

Dispensation:
Vurderingen af, hvorvidt der kan gives dispensation, beror på en helhedsvurdering af såvel afdelingens som boligselskabets økonomiske og driftsmæssige situation. Såfremt der ikke gives dispensation, vil det få den driftsmæssige konsekvens for boligselskabet, at selskabet vil være nødsaget til at optage yderligere lån hos Boligkontoret Danmark til at dække tabene ved fraflytningerne.  

Ud fra en konkret vurdering og særlig henset til boligselskabets og afdelings 02's økonomiske situation, foreslår forvaltningen, at der gives dispensation for regnskabsåret 2014 og 2015.
 
Forvaltningen bemærker, at dispensationen gives ud fra en forventning om, at boligselskabet fortsat indgår i forhandlinger med andre boligselskaber omkring en sammenlægning, således som bestyrelsen har angivet det over for forvaltningen i forbindelse med styringsdialogmødet den 24. oktober 2014. Dispensation gives derfor midlertidigt for regnskabsår 2014 og 2015, med henblik på at følge sammenlægningsprocessen, selskabets ansøgning til Landsbyggefonden om godkendelse af den fysiske helhedsplan samt  selskabets økonomiske situation i øvrigt. Hertil bemærkes, at forvaltningen i sin egenskab af tilsyn, har rettet henvendelse til selskabets revisor med henblik på, at revisionen i forbindelse med gennemgang af regnskabet for 2014 er særlig opmærksom på, hvorvidt selskabet er i stand til at opfylde sine økonomiske forpligtelser.Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogle særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.


Beslutning:

Økonomiudvalget den 24. november 2014.

Byrådet den 1. december 2014.

Beslutning:

Økonomiudvalget den 24. november 2014
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Anni B. Tyrrestrup

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 24. november 2014 kl. 12:00
Byrådet 1. december 2014 kl. 17:00

187. Brenderup Aktivitetscenter regnskab 2013
Sagsnr.: 2014-012646
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Brenderup Aktivitetscenter fremsender deres årsrapport og regnskab for 2013.

Forvaltningen foreslår:

 • at regnskabet fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Sagsbeskrivelse:

Brenderup Aktivitetscenters driftsregnskab for 2013 viser et underskud på 209.606 kr.

I 2012 var der et underskud på 247.344 kr.
Der er i 2013 indregnet afskrivninger på 247.629 kr.

Egenkapitalen i Brenderup Aktivitetscenter:
01.01.2013 kr. 2.817.073
31.12.2013 kr. 2.607.467

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Middelfart Kommune har i 2013 ydet et tilskud på 493.229 kr. til Brenderup Aktivitetscenter.
Tilskuddet til Brenderup Aktivitetscenter er betaling for 35 timer om ugen i 40 uger, ialt 1.400 timer til Brenderup Skole.

Ifølge balancen er der en gæld til Middelfart Kommune på 4.000.000 kr.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling:
Børn, Kultur og Fritidsudvalget 4. november 2014
Økonomiudvalget 24. november 2014

Beslutning:

Børn Kultur og Fritidsudvalget:
Godkendt som indstillet.

Økonomiudvalget den 24. november 2014
Godkendt.

Fraværende: Anni B. Tyrrestrup

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. november 2014 kl. 12:30
Økonomiudvalget 24. november 2014 kl. 12:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. november 2014 kl. 12:30

Godkendt som indstillet.

Bilag:

2014-012646-1Regnskab 2013
188. Ejby-Hallerne regnskab 2013
Sagsnr.: 2014-012444
Sagsbehandler: Liselotte Skov

Præsentation:

Ejby-Hallerne fremsender deres årsrapport og regnskab for 2013.

Forvaltningen foreslår:

 • at regnskabet fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Sagsbeskrivelse:

Ejby-Hallernes driftsregnskab for 2013 viser et underskud på 75.685,00 kr.

I 2012 var der et overskud på 44.523,00 kr.
Der er i 2013 indregnet afskrivninger på Ejby-Hallerne på 86.899,00 kr.

Egenkapitalen i Ejby-Hallerne:
Pr. 01.01.2013 kr. 546.167,00
Pr. 31.12.2013 kr. 470.482,00

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Middelfart Kommune har i 2013 ydet et tilskud på 1.166.413 kr. til Ejby-Hallerne.
Tilskuddet til Ejby-Hallerne er betaling for 2 x 35 timer om ugen i 40 uger, ialt 2.800 timer henholdsvis til Ejby Skole og Gelsted Skole.

Ifølge balancen er der gæld til Middelfart Kommune på 9.663.370 kr., et lån i Danske Bank på 39.155,00 kr. og gæld til Kommunekredit på 4.041.823 kr.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn, Kultur og Fritidsudvalget 4. november 2014
Økonomiudvalget 24. november 2014

Beslutning:

Børn Kultur og Fritidsudvalget:
Godkendt som indstillet.

Økonomiudvalget den 24. november 2014
Godkendt.

Fraværende: Anni B. Tyrrestrup

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. november 2014 kl. 12:30
Økonomiudvalget 24. november 2014 kl. 12:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. november 2014 kl. 12:30

Godkendt som indstillet.

Bilag:

2014-012444-1Regnskab 2013
189. Strib Svømme- og Motionscenter
Sagsnr.: 2014-003683
Sagsbehandler: Liselotte Skov

Præsentation:

Strib Svømme- og Motionscenter fremsender deres årsrapport og regnskab for 2013.

Forvaltningen foreslår:

 • At regnskabet fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Sagsbeskrivelse:

Strib Svømme- og Motionscenters driftregnskab for 2013 viser et samlet overskud for 2013 på 862,00 kr.

I 2012 var der et samlet overskud på 66.589,00 kr.
Der er i 2013 indregnet afskrivninger på 257.187,00 kr.

Egenkapitalen i Strib Svømme- og Motionscenter:
Pr. 01.01.2013 kr. 5.840.957,00
Pr. 31.12.2013 kr. 5.841.819,00

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Middelfart Kommune har i 2013 ydet et tilskud på 1.347.191 kr. til Strib Svømme- og Motionscenter.
Skoleafdelingen har betalt 1.653.123 kr. for skolernes benyttelse af svømmehallen i 2012.

Ifølge balancen er der gæld til Kommunekredit på 4.371.233 kr.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 4. november 2014
Økonomiudvalget den 24. november 2014

Beslutning:

Børn Kultur og Fritidsudvalget:
Godkendt som indstillet.

Økonomiudvalget den 24. november 2014
Godkendt.

Fraværende: Anni B. Tyrrestrup

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. november 2014 kl. 12:30
Økonomiudvalget 24. november 2014 kl. 12:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. november 2014 kl. 12:30

Godkendt som indstillet.

Bilag:

2014-003683-1Regnskab 2013
190. Lillebæltshallerne - Middelfart Idræts- og Kongrescenter regnskab 2013
Sagsnr.: 2014-003700
Sagsbehandler: Liselotte Skov

Præsentation:

Lillebæltshallerne, Middelfart Idræts- og Kongrescenter fremsender deres årsrapport og regnskab for 2013.

Forvaltningen foreslår:

 • At regnskabet fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Sagsbeskrivelse:

Lillebæltshallerne Middelfart Idræts- og Kongrescenters driftsregnskab for 2013 viser et samlet underskud på 631.178,00 kr.

Underskuddet er fremkommet således:
Overskud Strib Fritids- og Aktivitetscenter    77.885,00 kr.
Underskud Lillebæltshallerne                     -296.934,00 kr.
Underskud Bowlingcentret                       -412.129,00 kr.
Underskud samlet                                  -631.178,00 kr.

I 2012 var der et samlet underskud på 626.713,00 kr.
Der er i 2013 indregnet afskrivninger på Lillebæltshallerne på 671.609,00 kr. og på Strib Fritids- og Aktivitetscenter på 116.314,00 kr.

Egenkapitalen i Lillebæltshallerne:
Pr. 01.01.2013 kr. 22.603.743,00
Pr. 31.12.2013 kr. 22.582.391,00

Egenkapitalen i Strib Fritids- og Aktivitetscenter
pr. 01.01.2013 kr. 28.248.302,00
Pr. 31.12.2013 kr. 26.758.555,00

Økonomi:

Intet

Forvaltningens bemærkninger:

Kommunen har i 2013 ydet et tilskud på 2.161.592,00 kr. til Middelfart Idræts- og Kongrescenter

Fordelt således:
Lillebæltshallerne                        1.395.562,00 kr.
Strib Fritids- og Aktivitetscenter     766.030,00 kr.

I tilskuddet til Lillebæltshallerne er indregnet benyttelse for 2 x 35 timer om ugen i 40 uger, ialt 2.800 timer til Lillebæltsskolen og Østre Skole.    

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 4. november 2014
Økonomiudvalget den 24. november 2014

Beslutning:

Børn Kultur og Fritidsudvalget:
Godkendt som indstillet.

Økonomiudvalget den 24. november 2014
Godkendt.

Fraværende: Anni B. Tyrrestrup

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. november 2014 kl. 12:30
Økonomiudvalget 24. november 2014 kl. 12:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. november 2014 kl. 12:30

Godkendt som indstillet.

Bilag:

2014-003700-1Regnskab 2013
191. Samarbejde mellem Middelfart og Fredericia Kommune på specialiserede ydelser indenfor områderne: høre, tale, syn og IKT
Sagsnr.: 2014-005272
Sagsbehandler: Helle Mikkelsen

Præsentation:

Fælleskommunal samarbejdsmodel på de specialiserede opgaver inden for høre, tale, syn og IKT med Fredericia Kommune .

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget anbefaler Byrådet at tilkendegive interesse for den fælleskommunale samarbejdsmodel med Fredericia Kommune på de specialiserede opgaver inden for høre, tale, syn og IKT.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune hjemtog i 2011-2012 en række opgaver på de specialiserede områder inden for høre, tale, syn og IKT fra Center for Kommunikation og Hjælpemidler i Vejle. Ydelserne omfatter bevilling af særlige hjælpemidler efter Lov om Social Service § 112 og 113 og specialundervisning efter Lov om specialundervisning for voksne. Fredericia Kommunes erfaring er, at der kan findes besparelser, samtidig med at opgaverne løses med større kvalitet, mere tværfaglighed, fokus på rehabilitering og nærhed for borgerne.

Middelfart Kommune har siden 2007 fået opgaver på de specialiserede områder varetaget gennem en aftale med Center for Rehabilitering og Specialrådgivning i Odense. Opgaverne løses dels i Odense og dels i Middelfart. Det har gennem årene været vanskeligt at få klarhed over, hvilke ydelser der reelt gives til borgerne i kommunen.

Det er på denne baggrund fagligt vurderet, at der vil være en række fordele ved et tættere fælleskommunalt samarbejde mellem Middelfart og Fredericia Kommuner på de specialiserede ydelser, som omfatter høre, tale, syn og IKT områderne.

Formålet med en fælles opgaveløsning på de specialiserede ydelser er at sikre mere nærhed og helhed i de borgerrelaterede ydelser samt mere gennemskuelighed i den kommunale myndighedsopgave.
Fælles opgaveløsning vil medvirke til at sikre høj faglighed, mulighed for højere grad af faglig specialisering og mindre sårbarhed gennem et større borgergrundlag inden for de specialiserede områder. Fælles opgaveløsning vil betyde bedre økonomisk styrbarhed gennem tydelighed omkring de ydelser, der tilbydes borgerne og en samlet set bedre udnyttelse af de økonomiske ressourcer. For Middelfart Kommune vil en fælles opgaveløsning også medføre kortere transporttid for borgerne.

Opgaverne inden for specialiserede ydelser løses forskelligt rundt om i landet. I Region Syddanmark har der hidtil været to regionale centre (Odense og Vejle) og to kommunalt drevne centre (Åbenrå og Esbjerg) på området. Regionens tilbud i Odense og Vejle er samlet i Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV), som både Middelfart og Fredericia Kommuner har god dialog med i det daglige samarbejde og gennem deltagelse i kunderådet for CKV.

Der vil også fremover være særlige specialopgaver, hvor der i hver kommune er ganske få borgere, og hvor der vurderes at være en fordel ved en regional opgaveløsning. Derfor anbefales, at CKV inviteres med i dialogen omkring en fælleskommunal opgaveløsning på området, så det sikres, at borgere med særligt specialiserede behov fortsat får disse dækket.

Byrådet forhåndsgodkendte den 23. juni 2014 forslag om at arbejde videre med etablering af et § 60 selskab. I den videre arbejdsproces stod det dog efterfølgende klart, at der var mange ulemper ved denne løsningsmodel - dels var lederne betænkelige ved at løsrive opgaven fra kommunen, og dels var modellen uhensigtsmæssig, fordi myndighed og udførerdelen blev adskilt fra hinanden, da myndighedsopgaven lovgivningsmæssigt skal forblive i hver kommune. Endelig var der betænkeligheder i forhold til økonomistyring og bureaukrati.

Den tværkommunale arbejdsgruppe er i stedet for nået frem til at kunne anbefale følgende samarbejdsmodel inden for høre, tale, syn og IKT-områderne:

 • Samarbejdet i opgaveløsningen forudsætter, at afdelingsleder, nuværende medarbejdere og nyansatte medarbejdere, der skal varetage de specialiserede opgaver, får ansættelse i både Middelfart og Fredericia Kommune. Alle medarbejdere ansættes hermed i delte stillinger, såvel organisatorisk som fagligt og de refererer til én fælles leder. 
 • Fordeling af timer til specialopgaverne løses ud fra en fordelingsnøgle, som tager afsæt i kommunernes indbyggertal.
 • Den tværkommunale leder og medarbejderne i delte ansættelser får fælles base på Hjælpemidler & Kommunikation i Fredericia Kommune.

Inden arbejdet med etablering af et fælles medarbejderteam, hvor alle medarbejdere arbejder på samme matrikel, men i delte ansættelser, er der brug for en forhåndstilkendegivelse og forhåndsgodkendelse fra de to kommunalbestyrelser. Derfor forelægges denne forhåndsindstilling sideløbende i de to kommuners fagudvalg og kommunalbestyrelser. Samarbejdsaftalen udleveres og uddybes på udvalgsmødet.


Økonomi:

Der vil for Middelfart Kommune ikke være en ekstraudgift forbundet med dette fælleskommunale samarbejde.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagen vedrører i høj grad borgere med handicap.
Det er forvaltningens vurdering, at der i en fælleskommunal løsning sikres fortsat høj kvalitet i ydelserne, ligesom det sikres, at borgere med helt særlige behov fortsat kan få disse behov dækket. Samlet set vil en fælleskommunal løsning for de fleste borgere betyde væsentligt kortere transport til tilbuddene.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling
- Social- og Sundhedsudvalget 12. november 2014
- Økonomiudvalget 24. november 2014
- Byrådet 1. december 2014

Beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget 12. november 2014
Indstilles til godkendelse.
Sagen vedrører alene den juridiske konstruktion af det tværkommunale samarbejde og ikke indsatserne i forhold til borgerne. Derfor har sagen ikke på forhånd været i høring i Handicaprådet.
Sagen sendes til høring i Handicaprådet med 14 dages høringsfrist.

Økonomiudvalget den 24. november 2014
Anbefales godkendt.

Fraværende: Anni B. Tyrrestrup

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 12. november 2014 kl. 16:00
Økonomiudvalget 24. november 2014 kl. 12:00
Byrådet 1. december 2014 kl. 17:00

Bilag:

192. Kvalitetsstandard for Pleje og Omsorg 2015
Sagsnr.: 2014-012904
Sagsbehandler: Jette Christiansen

Præsentation:

Byrådet skal en gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for Pleje og Omsorg, jfr. Servicelovens § 83.

Forvaltningen foreslår:

 • At Social- og Sundhedsudvalget indstiller kvalitetstandarden til godkendelse i Byrådet
 • At den hidtidige overskrift "Kvalitetsstandard for Ældreområdet" ændres til "Kvalitetsstandard for Pleje og Omsorg".

Sagsbeskrivelse:

Kvalitetsstandarden er uden ændringer i forhold til 2014.

Det kan oplyses, at der næste år laves en mere omfattende proces omkring kvalitetsstandarder, hvor vi inddrager politikere, ældre- og handicapråd m.m. med henblik på at få formuleret helt nye kvalitetsstandarder.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Aspektet er vurderet, og der er ingen særlige forhold, der gør sig gældende.

Høring af Handicaprådet:

Forslag til kvalitetsstandard 2015 har været til høring i Handicaprådet, og Handicaprådet har fremsendt høringssvar med følgende hovedsynspunkter:
 • Ny titel til kvalitetsstandarden, da kvalitetsstandarden dækker over alle aldergrupper
 • Der henvises generelt til FN's Handicapkonvention og kompensationsprincippet
 • Derudover fokuserer Handicaprådets kommentarer meget på det forhold, at kvalitetsstandarden også skal dække yngre menneskers behov for bl.a. bad, rengøring og indkøb.

Høring af Ældrerådet:

Forslag til kvalitetsstandard 2015 har været til høring i Ældrerådet, og Ældrerådet har fremsendt høringssvar således:

Rådet har noteret sig, at der er tale om et uændret forslag i forhold nuværende standard, og at der vil blive en mere omfattende proces inden næste revision. På den baggrund kan ældrerådet anbefale forslaget uden yderligere bemærkninger. 
 
Behandling
- Social- og Sundhedsudvalget 12. november 2014
- Økonomiudvalget 24. november 2014
- Byrådet 1. december 2014

Beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget 12. november 2014
Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget den 24. november 2014
Anbefales godkendt.

Fraværende: Anni B. Tyrrestrup

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 12. november 2014 kl. 16:00
Økonomiudvalget 24. november 2014 kl. 12:00
Byrådet 1. december 2014 kl. 17:00

Bilag:

LUKKEDE SAGER

193. Kontrolindsats
194. Salg af ejendom
195. Køb af ejendomme