Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Økonomiudvalget møde den 23. juni 2014

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
23. juni 2014 kl. 16:45
Tilstede:
John Kruse
Regitze Tilma
Morten Weiss-Pedersen
Steen Dahlstrøm
Niels Bebe
Mikkel Dragmose-Hansen
Anni B. Tyrrestrup
Johannes Lundsfryd Jensen
Agnete Damkjær
Fraværende:

ÅBNE SAGER

97. Lokalplan 154 for varmeværk i Føns
Sagsnr.: 2013-009679
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Revideret forslag til kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan 154 for nærvarme i Føns.

Forvaltningen foreslår:

  • At det reviderede forslag til kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan 154 oversendes til Økonomiudvalg og Byråd med henblik på offentlig fremlæggelse.

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget godkendte den 28. oktober 2013, at der kunne udarbejdes lokalplan for fjernvarmeanlæg for Føns. Beslutningen skete på baggrund af et ønske fra Føns om etablering af lokalt fjernvarmeværk for Føns. Efterfølgende blev der udsendt forslag til lokalplan 154 for varmeværk på Ronæsbrovej i Føns. Forudsætningen for realisering af lokalplan 154 var en dispensation fra søbeskyttelseslinjen fra Føns Vang sø. Dispensationen blev påklaget, hvorfor Føns Varmeværk undersøgte alternative placeringer. Klagesag ikke afgjort. Økonomiudvalget godkendte den 28. april 2014, at der kunne udarbejdes en ny lokalplan for en anden placering på ejendommen Ronæsbrovej 7.

I forhold til det oprindelige lokalplanforslag placeres anlægget i eksisterende bebyggelse udenfor søbeskyttelseslinjen. Det nye lokalplanforslag åbner mulighed for et varmeanlæg på 600 kW - modsat det oprindelige forslags ca. 400 kW. Der forventes fortsat etableret et anlæg på 350-400 kW, men med ændringen sikres en udvidelsesmulighed, hvis en større del af byen kobles på nettet. Anlægget vil være et biobrændselanlæg, formentlig flis. Det var tidlligere tænkt som et halmfyret.

Etableringen af anlægget vil ske i eksisterende overflødige driftsbygninger på ejendomen. Der er dog reserveret et mindre udendørs areal til oplag.

Anlægget dimensioneres til et større antal forbrugere end de interesserede 40, hvorfor et større antal ejendomme vil have mulighed for tilslutning.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ejendommen er beliggende lige udenfor landsbyafgrænsning for Føns, hvorfor det ansøgte kræver supplerende lokalplanlægning med tilhørende kommuneplantillæg. Der sker kun lokalplanlægning af varmeværket, mens den øvrige del (nuværende bygningssæt) kun omfattes af en kommuneplanramme.
Ejendommen er beliggende i landzone og vil efter lokalplanlægning blive fastholdt i landzone. Føns by er ligeledes beliggende i landzone. Lokalplanen udformes som bonuslokalplan, hvorfor der ikke efterfølgende skal meddeles landzonetilladelse til det påtænkte varmeanlæg.

Planerne er screenet i henhold til lov om miljøvurdering, og på baggrund af screeningen er det vurderet, at planens indvirkning på miljøet ikke er væsentligt, og at der derfor ikke skal laves en egentlig miljørapport.

Anlægget er desuden screenet i henhold til VVM-reglerne, og det er ligeledes her vurderet, at anlægget ikke medfører så stor miljøpåvirkning, så der skal udarbejdes en VVM-redegørelse.

Etablering af fjernvarmeværk i Føns vil kræve tillæg til varmeplan for Middelfart Kommune. Dette vil blive afklaret i særskilt proces. Tilsvarende skal det lokalplanlagte område inddrages i spildevandsplanen.

Lokalplan 154 med tilhørende kommuneplantilllæg nr. 2 erstatter samtidig det tidligere udsendte forslag til lokalplan 154 og kommuneplantillæg nr. 2.

Sagen er offentliggjort mindre end fire dage før udvalgsmødet, så udvalgets medlemmer kan beslutte at afvise behandlingen af sagen på grund af for kort sagsbehandlingsfrist. Der skal dog anmodes om, at sagen behandles, da det ansøgte vurderes at være i forlængelse af tidligere tilsagn om lokalplanlægning af varmeværk på ejendommen.

Sagen har hastende karakter for at allerede meddelte tilsagn fra hustande i Føns om tilslutning kan fastholdes.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Handicaprådet vil blive hørt i forbindelse med den offentlige høring af planforslagene.

Høring af Ældrerådet:

Ældrerådet vil blive hørt i forbindelse med den offentlige høring af planforslagene.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 23. juni 2014
Økonomiudvalget - 23. juni 2014
Byrådet - 23. juni 2014

Beslutning:

Teknisk Udvalg den 23. juni 2014
Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget den 23. juni 2014
Anbefales godkendt.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 23. juni 2014 kl. 16:30
Økonomiudvalget 23. juni 2014 kl. 16:45
Byrådet 23. juni 2014 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 23. juni 2014 kl. 16:30

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Bilag:

98. Lokalplanlægning af område v/Fynsvej og Strandvejen
Sagsnr.: 2013-009045
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Anmodning om ny lokalplan for fremtidig bebyggelse på hjørnet af Fynsvej og Strandvejen

Forvaltningen foreslår:

  • At der gives accept lokalplanlægning af hjørnet af Strandvejen og Fynsvej. Revision af lokalplan 138 og udvidelse af lokalplanafgrænsningen.
  • At der fastholdes en maksimal etagehøjde fem etager for området svarende til bestemmelserne  i lokalplan 138. 
  • At bebyggelsesprocent på 50 for området fastholdes

Sagsbeskrivelse:

Der er den 17. juni 2014 anmodet om lokalplanlægning af hjørnet Strandvejen og Fynsvej i Middelfart til blandet bolig og erhvervsformål. En del af området blev lokalplanlagt i april 2012 til blandet bolig og erhvervsformål. Efterfølgende har ansøger Torben Østergaard erhvervet nabogrunden(tidl. Brdr. Dahl) og ønsket denne inddraget i lokalplan 138.

Ansøger ønsker i forbindelse med den nye lokalplanlægning at hæve bebyggelsesprocenten fra lokalplanens 50 % til 60-70%

Økonomi:

Ansøger anmodes om at bidrage til lokalplanlægningen.

Forvaltningens bemærkninger:

Den nuværende lokalplanlægning af området er sket med udgangspunkt i Strukturplanen, som er tænkt for omdannelsesområdet ved Falstersvej. Det indstilles, at hovedprincipperne for denne fastholdes, hvorfor der ikke bør gives mulighed for 7-10 etager.

Tilsvarende vurderes det, at en fastholdelse af etageantal gør, at bebyggelsesprocenten kan fastholdes på 50. Kommuneplanrammen for Falstersvej-området er fastlagt til 50.

Der skal forud for eventuel ny lokalplan ske en screening i henhold til lov om miljøvurdering. Dette er ikke foretaget endnu.

Sagen er offentliggjort mindre end fire dage før udvalgsmødet, så udvalgets medlemmer kan beslutte at afvise behandlingen af sagen på grund af for kort sagsbehandlingsfrist. Det skal dog anmodes om, at sagen behandles, da der kun er tale om igangsætning af lokalplanlægning. Det efterfølgende lokalplanforslag vil efter udarbejdelse blive forelagt Økonomiudvalget med henblik på offentliggørelse/borgerinddragelse.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Handicaprådet vil blive hørt i forbindelse med den offentlige høring af planforslag.

Høring af Ældrerådet:

Ældrerådet vil blive hørt i forbindelse med den offentlige høring af planforslag.

Beslutning:

Økonomiudvalget den 23. juni 2014
Godkendt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 23. juni 2014 kl. 16:45

Bilag:

99. Anmodning om igangsætning af lokalplanlægningen for boligbyggeri på Gl. Banegårdsvej 9, Middelfart
Sagsnr.: 2014-006079
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Der anmodes om tilladelse til igangsætning af lokalplanlægningen for ejendommene Gl. Banegårdsvej 7 og 9, Middelfart for at sikre muligheden for etablering af yderligere boliger inden for området.

Forvaltningen foreslår:

  • At planlægningen for ejendommene Gl. Banegårdsvej 7 og 9 igangsættes i overensstemmelse med forvaltningens bemærkninger.
  • At lokalplan 23.07 og 23.22 ophæves inden for området

Sagsbeskrivelse:

Kommunen har modtaget ansøgning om at ændre plangrundlaget for ejendommene Gl. Banegårdsvej 7 og 9 i Middelfart. Området ønskes fortsat anvendt til boligformål.

Ejendommene er omfattet af lokalplan 23.07 Center- og boligområde, der giver mulighed for byggeri i 2½ etage/12 meter med 45 graders saddeltag og en bebyggelsesprocent på 50 i delområde 2 (Gl. Banegårdvej 9) og 100 i delområde 1 (Gl. Banegårdsvej 7). Gl. Banegårdsvej 7 er desuden omfattet af den bevarende lokalplan 23.22.

Der er i 2010 opført en 2½ etages boligblok på ejendommen Gl. Banegårdsvej 9 indeholdende 12 boliger.
 
Teknisk udvalg behandlede d. 11. april 2012 en anmodning om forhåndsgodkendelse af yderligere en etageejendom med 6 boliger på ejendommen Gl. Banegårdsvej 9 og 7. Udvalget besluttede at medddele dispensation fra lokalplan 23.07 til en bebyggelsesprocent på 70 og til en bygningshøjde på 12,065 m for de murede kamme samt tilladelse efter bygningsreglementet til den ansøgte højde i forhold til skelafstand.

Ejendommen Gl. Banegårdsvej 7 ønskes sammenlagt med Gl. Banegårdsvej 9 og bebyggelsen  ønskes nedrevet og området anvendt til parkering.

Ansøger ønsker udarbejdelse af en lokalplan, der er i overensstemmelse med den tildigere meddelte tilladelse fra Teknisk Udvalg. Desuden er der opmærksomhed på, at indkørslen til Hans Bangsvej ønskes forskønnet/markeret ligesom der skal være sammenhæng til den eksisterende boligbebyggelse (Østerhus)

Planforslaget skal screenes i henhold til lov om miljøvurdering.

Økonomi:

Ansøger skal bidrage til lokalplanlægningen.

Forvaltningens bemærkninger:

I henhold til kommuneplanrammen for området - C.00.11 Hans Bangsvej - Østergade - kan bebyggelsesprocenten tillades op til 90 mens bygningshøjden maks må være 2½ etage/12 meter.  Derudover er der fastsat generelle krav vedrørende parkering, friareal m.m. Lokalplanen bør udarbejdes i overensstemmelse med kommuneplanrammerne.

Sagen er offentliggjort mindre end fire dage før udvalgsmødet, så udvalgets medlemmer kan beslutte at afvise behandlingen af sagen på grund af for kort sagsbehandlingsfrist. Det skal dog anmodes om, at sagen behandles, da der kun er tale om igangsætning af lokalplanlægning. Det efterfølgende lokalplanforslag vil efter udarbejdelse blive forelagt Økonomiudvalget med henblik på offentliggørelse/borgerinddragelse.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Handicaprådet vil blive hørt i forbindelse med den offentlige høring af planforslagene.

Høring af Ældrerådet:

Ældrerådet vil blive hørt i forbindelse med den offentlige høring af planforslagene.

Beslutning:

Økonomiudvalget den 23. juni 2014
Godkendt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 23. juni 2014 kl. 16:45

100. Igangsætning af lokalplanlægningen for Brenderup Aktivitetscenter
Sagsnr.: 2014-005904
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Der anmodes om igangsætning af kommune- og lokalplanlægningen for udvidelse af Brenderup Aktivitetscenter, Kirkevej 13, Brenderup.

Forvaltningen foreslår:

  • at der igangsættes en kommune- og lokalplanlægning for at muliggør udvidelse af Brenderup Aktivitetscenter. Planlægningen igangsættes kun såfremt, der findes en løsning omkring erhvervelse af jord.
  • at der i forbindelse med lokalplanlægningen indledes dialog med ansøger omkring udformning, parkering m.m. 

Sagsbeskrivelse:

Kommunen har modtaget en ansøgning omkring udvidelse af Brenderup Aktivitetscenter. Udvidelsen omfatter bl.a en ny multihal, springafdeling og nye omklædningsrum.

Aktivitetscenteret har i dag et samlet areal på 1.878 m² og der ønskes opført yderligere godt 2.100 m². Det ansøgte byggeri ønskes placeret nordøst for det eksisterende byggeri. Højden forventes at blive tilsvarende det eksisterende byggeri.

Ejendommen er omfattet af lokalplan B87 for et offentligt område og et centerområde i Brenderup Kirkeby. Lokalplanen er delt op i 4 delområder med hver deres funktion og byggemuligheder. Aktivitetscenteret er beliggende i delområde 2, men det nye byggeri berører både delområde 3 - hvor der ikke må være byggeri samt delområde 4 der er udlagt til centerformål. Området er desuden omfattet af kommuneplanramme C.06.02 og R.06.03.

Såfremt det ønskede byggeri skal realiseres, forudsætter det, at der skal udarbejdes en ny lokalplan samt et kommuneplantillæg, der justerer rammeafgræsningerne mellem rammeområde C.06.02 og R.06.03.
 
En del af byggeriet ønskes placeret på naboejendommene (henholdsvis Werenberg og Middelfart Kommune/Anna Trolles skole).  Ansøger har oplyst, at der foreligger en mundtlig tilkendegivelse fra Werenberg omkring erhvervelse af jord, men inden lokalplanlægningen igangsættes endeligt er det en forudsætning, at der foreligger en skriftlig accept fra berørte parter.

Planforslagene skal screenes i henhold til lov om miljøvurdering.

Sagen er offentliggjort mindre end fire dage før udvalgsmødet, så udvalgets medlemmer kan beslutte at afvise behandlingen af sagen på grund af for kort sagsbehandlingsfrist. Det skal dog anmodes om, at sagen behandles, da det ansøgte vurderes at være begrænset i forhold til kommuneplanens bestemmelser, samt at der kun er tale om igangsætning af lokalplanlægning. Det efterfølgende lokalplanforslag vil efter udarbejdelse blive forelagt Økonomiudvalget med henblik på offentliggørelse/borgerinddragelse. Ansøger har et ønske om at byggeriet kan stå færdig til sæsonstart efteråret 2015. 

Økonomi:

Ansøger skal bidrage til lokalplanudarbejdelsen.

Forvaltningens bemærkninger:

I forbindelse med lokalplanlægningen skal det afklares, hvorvidt det nye planforslag skal erstatte hele den gældende lokalplan B87 eller om den blot skal omfatte arealerne umiddelbart omkring Brenderup Aktivitetscenter. Herunder skal indgå forholdet for møbelbutikken Werenberg i forhold til detailhandelsbestemmelserne.

Det ønskede byggeri er placeret inden for kirkebeskyttelseslinjen omkring Brenderup Kirke. I henhold til det ansøgte er det oplyst, at byggeriet ikke overstiger 8,5 meter. Såfremt byggeriet bliver højere, skal der dispenseres hertil i forhold til kirkebeskyttelseslinjen. Der er pt. ikke taget stilling til, hvorvidt det vil kunne tillades. En mindre del af byggeriet samt terrænregulering heromkring er desuden placeret inden for å-beskyttelseslinjen og kræver dermed en dispensation i henhold til naturbeskyttelsesloven.

Der foreligger ikke oplysninger omkring udformning, materialevalg m.m. af halbyggeriet ligesom der ikke er taget stilling til placering af parkeringsarealerne. Der skal indledes dialog med ansøger herom.

Det anbefales, at der stilles krav om at byggeriet minimum skal opføres som lavenergiklasse 2015.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Handicaprådet vil blive hørt i forbindelse med den offentlige høring af planforslagene.

Høring af Ældrerådet:

Ældrerådet vil blive hørt i forbindelse med den offentlige høring af planforslagene.

Beslutning:

Økonomiudvalget den 23. juni 2014
Godkendt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 23. juni 2014 kl. 16:45

LUKKEDE SAGER

101. Salg af jord
102. Salg af ejendom