Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Tillægsdagsorden for Økonomiudvalget møde den 16. juni 2014 - Referat

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
16. juni 2014 kl. 14:30
Tilstede:
Agnete Damkjær
Steen Dahlstrøm
Regitze Tilma
Johannes Lundsfryd Jensen
Niels Bebe
John Kruse
Mikkel Dragmose-Hansen
Anni B. Tyrrestrup
Morten Weiss-Pedersen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

94. Analyse og strategi for dagtilbud på handicap-, psykiatri- og ældreområdet
Sagsnr.: 2014-000686
Sagsbehandler: Lasse Roslind

Præsentation:

Forvaltningen har udarbejdet en analyse og strategi vedrørende fremtidens dagtilbud på handicap-, psykiatri- og ældreområdet i Middelfart kommune.

Strategien indeholder en række forslag til organisering af dagtilbudsområdet, som vil matche de behov som fremtidens borgere har.

Forvaltningen foreslår:

 • at Multihuset fremover vil indeholde en vifte af målrettede forløb om visiteret aktivitet og samvær efter Servicelovens § 104 og om beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103, ressourceforløb i samarbejde med Job- og Vækstcentret, et særligt tilbud målrettet retspsykiatriske patienter og et uvisiteret/åbent værested
 • at Perronen fremover vil indeholde en vifte af målrettede forløb om beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103, ressourceforløb i samarbejde med Job- og Vækstcenter og et uvisiteret/åbent værested
 • at dagtilbud på Vestbo fremover vil være i form af aktivitet og samvær efter Servicelovens § 104 
 • at der indgås en aftale med Job- og Vækstcentret om det fremtidige samarbejde ift. beskæftigelse af borgere med sindslidelse og borgere med udviklingshæmning
 • at det på dagcenterområdet vælges, hvilken af de to foreslåede modeller, der skal arbejdes videre med
 • at der på ældreområdet igangsættes en proces i dialog med lokaludvalg, frivillige foreninger og andre relevante aktører med henblik på udviklingen af lokale tilbud i dagtimerne til ældre
 • at der for alle delene i analysen udarbejdes konkrete planer med tydelige mål og milepæle, og
 • at Social- og Sundhedsudvalget løbende orienteres om status på de vedtagne omlægninger

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har udarbejdet en analyse og en strategi for alle dagtilbud til voksne og ældre i Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune. Rapporten viser, at der på de enkelte dagtilbud er behov for forskelligartede strategier. Resultater og løsningsforslag opsummeres nedenfor.

Multihuset
Multihusets arbejde med den enkelte borger bevæger sig fra en tilgang med fokus på vedligeholdelse af kompetencer til mere fokus på udvikling i målrettede og afgrænsede forløb, hvor der arbejdes sammen med borgeren ud fra en rehabiliterende tilgang. Dette skaber et behov for at reorganisere tilbuddene i Multihuset, så de er tilpasset nutidige og fremtidige borgeres behov. Som følge heraf foreslås Multihusets tilbud opdelt i flere tidsafgrænsede og målrettede forløb. Fremover vil det være sådan, at der for alle borgere, som visiteres til Multihuset, er formuleret mål for indsatserne. 

Ung Nu
Der er udfodringer med belægningen og økonomien på tilbuddet. Derfor er der i samarbejde med Job- og Vækstcentret iværksat en særskilt proces for at sikre tilbud til psykisk sårbare unge også fremover.

Perronen
Analysen af Perronen viser, at brugergruppen spænder meget bredt i forhold til at kunne levere en målrettet indsats. Perronen rummer i dag både unge og ældre med forskellige behov og funk-tionsniveau, og det er en udfordring for Perronen at skabe et meningsfuldt og lærerigt miljø for alle brugere. Ligeledes viser analysen, at brugere fra Vestbos døgntilbud, som i dag benytter dagtilbuddet på Perronen, med fordel kan benytte dagtilbuddet på Vestbo. Derfor anbefales det, at tilbuddene på Perronen omorganiseres for at styrke  indsatsen over for unge med en funktionsnedsættelse, som ønsker at komme tættere på arbejdsmarkedet. Ligeledes anbefales det, at brugere, som i dag køres fra Vestbo til Perronen for et dagtilbud, fremover benytter Vestbos interne dagtilbud. Som for Multihuset vil der også fremover være formuleret mål for indsatserne for alle brugerne på Perronen.

Vestbo
Analysen af Vestbo viser, at der er udfordringer omkring de fysiske rammer på Vestbo. Disse udfordringer bliver større, såfremt brugergruppen udvides til også at omfatte de borgere, som i dag benytter Perronens dagtilbud. Det foreslås derfor, at Vestbo fremover alene har et § 104 tilbud for borgere med behov for aktivitet og samvær i dagtimerne. Det anbefales ligeledes, at de fysiske rammer vurderes med henblik på at undersøge, om de dækker brugergruppens behov.

Dagcentre på ældreområdet
Antallet af ældre borgere stiger, ligesom antallet af borgere med demenssygdomme er stigende. Dette skaber på dagcenterområdet et behov for at styrke specialkompetencer blandt med-arbejderne – i særdeleshed inden for demensområdet. 

I dag ligger kommunens dagcentre på fire matrikler, hvilket betyder, at en forholdsvis lille medarbejderstab er fordelt på flere centre. Dette skaber sårbarhed i forhold til muligheder for at specialisere sig, i forhold til at sikre meningsfulde aktiviteter for borgerne og i forhold til at skabe fleksibilitet i åbningstiderne.

Der foreslås derfor to modeller, som samler dagcentrene til enten et eller to dagcentre. Løsningsmodellerne sikrer i højere grad brugerne en specialfaglig indsats, forbedrer kvaliteten i aktiviteterne og giver mulighed for mere fleksible åbningstider med mulighed for at kunne holde åbent i aftener og weekender.

For at borgere også i alderdommen kan opretholde eller etablere et socialt netværk i lokalområdet, foreslås det derudover at der igangsættes en proces for at udvikle lokalt forankrede tilbud, understøttet af kommunale medarbejdere, frivillige og lokalt funderede foreninger. Aktiviteterne vil have base i f.eks. kommunale bygninger eller lokale fælleshuse.
 

Økonomi:

Den samlede strategi for dagtilbud er formuleret således, at anbefalingerne i strategien kan medvirke til at realisere en effektivisering på 1,2 mio. kr. 

Dette indgår som en del af effektiviseringsforslag fremlagt til endelig behandling i Byrådet den 23. juni 2014 som en del af effektiviseringsforslag for i alt 10 mio. kr.

Forvaltningens bemærkninger:

I forhold til de indkomne høringssvar har forvaltningen følgende bemærkninger:

Handicaprådet skriver, at analysen kun foretages for at effektivisere. Det er bestemt ikke tilfældet. Analysen er foretaget for at sikre de rigtige tilbud til borgerne nu og fremover. At man i den forbindelse også ser på mulighederne for effektivisering er helt naturligt.

Vi er enige i behovet for at sikre den enkelte borgers retssikkerhed, og netop derfor vil der også fremover blive udarbejdet mål og fulgt op herpå. Det er ikke forvaltningens vurdering, at det kræver flere sagsbehandlere; det kræver primært en ændring af arbejdsgangene.

Vi er enige med Handicaprådet i, at det er vigtigt ikke at presse psykisk sårbare borgere ud i situationer, der kan forværre deres tilstand. Det vil der blive taget hånd om i forhold til den enkelte borger.

Handicaprådet rejser en bekymring for brugerne på Perronen og hvor de skal finde arbejde. I samme forbindelse nævnes bekymring over at lægge for meget over på de frivillige organisationer. Det understreges, at der også fremover vil være ansat personale på Perronen til at løse opgaverne. I forhold til at etablere kontakt til mulige arbejdsgivere, hvor udviklingshæmmede brugere kunne komme i arbejde, vil der blive iværksat en efterfølgende proces.
Når det foreslås at reducere i personalet på Perronen, handler det om at sikre tilstrækkeligt personale på Vestbo ifm. flytningen af brugere hertil.

Ift. dagtilbud til ældre anbefaler Handicaprådet model 2 (en samling i Brenderup), mens Ældrerådet anbefaler model 1 (Brenderup og Fænøsund).

Ældrerådet bemærker endvidere det uhensigtsmæssige i venteliste til dagcenter. Forvaltningen er enig i, at dagcentrene bl.a. har en funktion som aflastning for pårørende, og at der derfor som udgangspunkt ikke bør være ventetid på at komme i dagcenter. 

Ift. den videre proces vil begge råd blive inddraget, hvor det er relevant.

Handicapaspekter:

Sagen indhold er gennemgået med henblik på at vurdere af konsekvenserne for handicappede borgere.

Analyse og strategi for dagtilbud på handicap-, psykiatri- og ældreområdet har haft til formål at få afdækket, hvilke tilbud og indsatser i dagtimerne, som bedst muligt dækker handicappede, sindslidende og ældre borgeres behov i fremtiden.

Høring af Handicaprådet:

Analyse og strategi for dagtilbud på handicap-, psykiatri- og ældreområdet har været sendt i høring i Handicaprådet.

Handicaprådet har fremsendt følgende høringssvar;

Vi har i Handicaprådet læst materialet grundigt og vil gerne kommentere på noget af det.

Vi kan rigtig godt lide, at man bruger Marselisborgcentrets definition:
            
”Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabiliteringen baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats”

For med det som udgangspunkt bør det ikke gå galt!!!

Men vi er meget bekymrede over, at man altid kun laver en analyse for at kunne effektivisere på pengepungen. For i definitionen handler det om at skabe et godt liv, et liv på lige vilkår med andre med gode støtteforanstaltninger. Og så er det ikke altid det kan effektiviseres.

Hele denne analyse kan vi godt se bærer store præg af den nye førtidspensionsreform og fleksjobsreform. Vi er godt klar over, at det er to reformer som griber meget ind i hvordan man håndtere de forskellige dagtilbud, men man er også nød til at sikre den enkeltes retssikkerhed for at der sagsbehandles ordentligt og på en god måde. Og der er i rapporten meget flot skrevet ind, at man nu vil sikre dette. Men hvor hurtigt? For vi ved, at sagsbehandlerne i Middelfart Kommune har mange sager og er hårdt presset. Så med endnu flere komplekse sager på hånden kan det skabe en stor ventetid og det kan have meget katastofale følger for især de psykisk sårbare borgere, som ikke kan vente med at komme i gang. Derfor bør man også indtænke i denne analyse, at der er behov for flere sagsbehandlere!

I analysen belyses det også, at flere kommer på kontanthjælp og ingen forsørgelsesgrundlag har deraf. Det giver store problemer! For med de store brugerbetalingspriser der ligger i materialet, vil mange ikke kunne få råd til at modtage hjælp. Og så står vi med en meget stor gruppe mennesker som der ikke kan komme videre og som deraf bliver mere og mere sårbare. Man er fra kommunal side nødsaget til at sørge for, at disse borgere kan få tilbuddene betalt af offentlig ydelse for ellers falder der mange fra.

Vedrørende Multihuset:
Vi vil påpege et par ting, som kan bekymre os. For man skal passe på ikke at presse de psykisk sårbare, da det kan give usikkerhed og eventuelt medfører psykiske forværringer f.eks. ved samtale angående arbejde/beskæftigelse. Det myndighedsteam, der skal stå for visitationen, skal være kompetente på det specifikke område, da en del psykisk syge ofte vil/kan ”tage sig sammen” ved en samtale, fordi de gerne vil være ”normale”. Derfor er det en rigtig god ide, at man har en pårørende og støtteperson med til denne samtale.

Det er godt, at der bliver formuleret et mål for brugeren og indsatserne. Men man skal sikre, at der er plads til dem som lige pludselig ikke magter denne store opgave. For psykisk syge kan det være et ”arbejde” at holde fast i hverdagen, og der skal ikke de store forandringer til.

Det er derfor en meget god ide med at få en tovholder, som kan have fokus på disse ting også.

Vedrørende UngNu:
Det er vigtigt at få de unge sårbare hjulpet, så tidligt som muligt. Da det har betydning for deres videre liv. Så UngNu er et godt tiltag, som gerne skal bevares.

Men det er ret tydeligt, at Jobcenteret ikke har været deres rolle kompetent. De har manglet ressourcer og kompetence til at kunne løfte denne store opgave. De skal derfor klædes bedre på og have den nødvendige specialuddannelse.

Men samtidigt er det meget vigtigt, at man klæder arbejdsgiverne ordentligt på også. Her kan det være en god ide at bruge en Fleksjobsambassadør, som netop har til opgave at gå ud og skabe gode kontakter med arbejdspladserne.

Vi vil rose, at man har indtænkt et jobkonsulentteam for både Multihuset, UngNu og Perronen. Det er nemlig en meget vigtig brik for at man opnår et godt resultat.

Vedrørende Perronen:
Vi kan godt se det gode i ideen om at dele det mere op, så man istedetfor sender nogle af brugerne hjem til Vestbo i et dagtilbud.

Men for dem som bliver tilbage har vi også nogle bekymringer. For er den gruppe som man katagoriserer som moderate gode nok til at klarer sig selv?

Hvem skal tage dem i arbejde? For det kræver overskud og ressourcer. De borgere har brug for et job som er meget struktureret og rutinepræget. Og stadigvæk har de brug for at der er en til at fastholde dem hele tiden for at de ikke går i stå. Og her trækker de frivillige organisationer sig. Det kræver for mange ressourcer! Vi er bekymrede over at man lægger så meget over på de frivillige organisationer, for vi kan godt være bekymrede for at de ikke magter denne store opgave. Frivillige er frivillige!!!

Derudover skal man sikre, at det stadigvæk er ressourcer til at brugerne kan deltage i aktiviteterne og indgå i §104.

Det er bekymrende, at man allerede i analysen nu vil gå ind og nedsætte personaleantallet. For denne proces kræver netop mange ressourcer til at finde de mange målrettede job og lave nogle gode aktiviteter for borgerne som bruger Perronen og det vil man nu og reducere.

Vedrørende Vestbo:
For at man kan realisere at tage brugerne fra Perronen hjem til Vestbo kræver det nye fysiske rammer. Og her er det vigtigt at man tænker fuld tilgængelighed overalt. Så derfor kan vi ikke acceptere, at der er aktiviteter på 1. salen, hvor gangbesværede ikke kan deltage. Man er nød til at få lavet nye større rum på stueplan. Endvidere skal der være nok toiletter og de skal ligeledes være tilgængelige for alle!!!

Men så bliver det et godt tilbud og en god forbedring synes vi! For vi kan selvfølgelig ikke acceptere, at man alternativt vil forringe serviceniveauet.

Vedrørende Dagcentrene:
Vi vil helt sikkert støtte op omkring model 2, for det er meget vigtigt at sikre at man får et godt specialiseret personale og derfor er det vigtigt at man ikke splitter personaleressourcerne af. Det er et stort kompetenceløft at samle kræfterne!

Endvidere er det en god ide at det hele samles på et sted, hvor der er faciliteterne til at få den træning der er nødvendig. Så igen taler model 2 for den bedste løsning.

Vi er godt bevidste om, at der vil være mange som synes det giver en lang transport, så derfor er det vigtigt at præcisere, at man maximalt får 1 times transport hver vej. Men man kunne godt gå ind og kigge lidt på den store brugerbetaling der ligger på transporten. Det er mange penge for nogle som er på folkepension og derfor kan det medføre, at nogle som har meget brug for det ikke har råd!

Slutteligt vil vi dog rose den måde, man har set på alle vinklerne på i dette analysemateriale. Og vi håber, at man vil tage vores høringssvar med i de endelige beslutninger.

 

Høring af Ældrerådet:

Analyse og strategi for dagtilbud på handicap-, psykiatri- og ældreområdet har været sendt i høring i Ældreprådet.

Ældrerådet har fremsendt følgende høringssvar;

Ældrerådet har den 27. maj haft ekstraordinært møde, hvor vi bl.a. behandlede materialet vedr. dagtilbud.

Allerførst vil vi besvære os lidt over den relativt korte tidsfrist – materialets omfang og ferie taget i betragtning.
Men derudover vil vi udtrykke anerkendelse og accept af formålet med analysen – en god og fornuftig ide, som bør følges op af udvalgsarbejde med relevante borgere inddraget. Vi stiller os gerne til rådighed.

Velvidende at der er visse overlap mellem kapitel 1 og 2, har vi valgt at fokusere på kapitel 2 – ældreområdet. Efter en intens debat er vi endt med at anerkende argumentationen for at reducere i antallet af dagcentre, og vi anbefaler model 1, altså Fænøsund og Brenderup.

Der er i analysen nævnt problemstillinger, som vi vil kommentere på.
Vi finder det overraskende og uacceptabelt, at der er ventelister til dagcentrene - det er udtryk for et udækket og sikkert stigende behov, såvel for demente som andre borgere. Dagcentrene fungerer således uden tvivl som aflastning for pårørende i mange tilfælde.

Derudover finder vi oplysningerne om økonomien for borgerne bekymrende. Vi er således enige i vurderingen af, at det kan belaste en folkepension meget at deltage i aktiviteter på et dagcenter – og vi vil bestemt ikke afvise, at udgiftsniveauet kan afholde mange fra at tage imod tilbuddet. Vi synes, det er et problem, som der bør tages hånd om.

Vi går ud fra, at dagcentrene fremadrettet bliver udstyret og indrettet sådan, at de kan løse opgaven bedre end i dag, ellers giver det ikke mening at arbejde med ny struktur: Eksemplet med de manglende muligheder for at give vedligeholdende træning på Fænøsund, som vi forudsætter bliver ændret.

Vi bakker helt og fuldt op om en skarpere visitering til dagcentrene, men også til tankerne om at få etableret lokalt forankrede tilbud. I forhold til dette noterer vi os med tilfredshed, at der i rapporten tales om ansatte som en del af løsningen sammen med lokalråd, foreninger etc.

Vi støtter tankerne om at igangsætte en proces for, hvad disse lokale tilbud skal/ kan indeholde – som nævnt stiller vi os til rådighed i den sammenhæng.

Behandling
- Social- og Sundhedsudvalget 11. juni 2014
- Økonomiudvalget 16. juni 2014
- Byrådet 23. juni 2014

Beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget 11-06-2014
Godkendt som indstillet.
I forhold til dagcenterområdet anbefaler udvalget modellen med to dagcentre på henholdsvis Brenderup Dagcenter og på Fænøsund.
Det understreges, at der er gode muligheder for frivillige aktiviteter på plejecentrene.
Dette understøttes bl.a. af de aktivitetsmedarbejdere, der er ansat med støtte fra ældrepuljemidlerne.
For så vidt angår lokalt forankrede tilbud i dagtimerne ser udvalget gerne, at målgruppen udvides til også at omfatte andre end ældre.

Økonomiudvalget den 16. juni 2014
Anbefales godkendt.
Der sikres en smidig indfasning af overgangen.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 11. juni 2014 kl. 16:00
Økonomiudvalget 16. juni 2014 kl. 14:30
Byrådet 23. juni 2014 kl. 17:00

Social- og Sundhedsudvalget 11. juni 2014 kl. 16:00

Godkendt som indstillet.
I forhold til dagcenterområdet anbefaler udvalget modellen med to dagcentre på henholdsvis Brenderup Dagcenter og på Fænøsund.
Det understreges, at der er gode muligheder for frivillige aktiviteter på plejecentrene.
Dette understøttes bl.a. af de aktivitetsmedarbejdere, der er ansat med støtte fra ældrepuljemidlerne.
For så vidt angår lokalt forankrede tilbud i dagtimerne ser udvalget gerne, at målgruppen udvides til også at omfatte andre end ældre.

Bilag:

95. Samarbejde mellem Middelfart og Fredericia Kommuner på hjælpemiddelområdet
Sagsnr.: 2014-005272
Sagsbehandler: Helle Bertelsen

Præsentation:

Forhåndsgodkendelse til samarbejde mellem Middelfart og Fredericia Kommuner på specialiserede ydelser på hjælpemiddelområdet.


Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget anbefaler Byrådet at tilkendegive interesse for fælleskommunal opgaveløsning med Fredericia Kommune på det specialiserede hjælpemiddelområde.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune har siden 2007 fået opgaver på de specialiserede ydelser varetaget gennem en aftale med Center for Rehabilitering og Specialrådgivning i Odense. Opgaverne løses dels i Odense og dels i Middelfart. Det har gennem årene været vanskeligt at få klarhed over, hvilke ydelser som der reelt gives til borgerne i kommunen.

Fredericia Kommune hjemtog i 2011-2012 en række opgaver på de specialiserede områder inden for høre, tale, syn og IKT fra Center for Kommunikation og Hjælpemidler i Vejle. Ydelserne omfatter bevilling af særlige hjælpemidler efter Lov om Social Service § 112 og 113 og specialundervisning efter Lov og Specialundervisning for voksne. Fredericia Kommunes erfaring er, at der kan findes besparelser, samtidig med at opgaverne løses med større kvalitet, mere tværfaglighed, fokus på rehabilitering og nærhed for borgerne.

Det er på denne baggrund fagligt vurderet, at der vil være vil være en række fordele ved et tættere mellemkommunalt samarbejde mellem Middelfart og Fredericia Kommuner på de specialiserede ydelser, som bl.a. omfatter høre, tale, syn og IKT områderne.

Formålet med en fælles opgaveløsning på de specialiserede ydelser er at sikre mere nærhed, gennemskuelighed, åbenhed og helhed. Fælles opgaveløsning og en samlet set bedre udnyttelse af ressourcerne vil være med til at sikre høj faglighed gennem et større borgergrundlag, bedre økonomisk styrbarhed gennem tydelighed omkring de ydelser der tilbydes, og generelt mindre sårbarhed inden for de specialiserede områder. For Middelfart Kommune vil en fælles opgaveløsning også medføre kortere transporttid for borgerne.

Opgaverne inden for specialiserede ydelser løses forskelligt rundt om i landet. I Region Syddanmark har der hidtil været to regionale centre i (Odense og Vejle) og to kommunalt drevne centre i (Åbenrå og Esbjerg) på området. Regionens tilbud på området er samlet i Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV), som både Middelfart og Fredericia Kommuner har god dialog med.

Der vil også fremover være helt særlige specialopgaver, hvor der i hver kommune er ganske få borgere, og hvor der vurderes at være en fordel ved en regional opgaveløsning. Derfor anbefales at CKV inviteres med ind i dialogen omkring en fælleskommunal opgaveløsning på området, så det sikres, at disse borgere med særligt specialiserede behov forsat får disse behov dækket.

For at kunne varetage en fælles opgaveløsning på området er det nødvendigt at etablere et fælleskommunalt § 60 selskab, på linje med fx organisering af den fælleskommunale tandregulering. Etablering af et § 60 selskab kræver godkendelse af kommunalbestyrelserne i de respektive kommuner.

Inden arbejdet med etablering af et § 60 selskab påbegyndes er der derfor brug for en forhåndstilkendegivelse og forhåndsgodkendelse fra de to kommunalbestyrelser, om der er positiv interesse i fælleskommunal opgaveløsning på de specialiserede ydelser på høre, tale, syn og IKT området.

Derfor forelægges denne forhåndsindstilling sideløbende i de to kommuners fagudvalg og kommunalbestyrelser.

Økonomi:

For Middelfart Kommune forventes en effektivisering på 0,5 mio.kr. samlet set på området for specialiserede hjælpemidler. Det fælleskommunale samarbejde på området forventes at bidrage væsentligt hertil.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagen vedrører i høj grad borgere med handicap.
Det er forvaltningens vurdering, at der i en fælleskommunal løsning sikres fortsat høj kvalitet i ydelserne, ligesom det sikres, at borgere med helt særlige behov fortsat kan få disse behov dækket. Samlet set vil en fælleskommunal løsning for de fleste borgere betyde væsentligt kortere transport til tilbuddene.

Høring af Handicaprådet:

Sagen har ikke været i høring, da der er tale om en forhåndstilkendegivelse.

Høring af Ældrerådet:

Sagen har ikke været i høring, da der er tale om en forhåndstilkendegivelse.

Behandling
- Social- og Sundhedsudvalget 11. juni 2014
- Økonomiudvalget 16. juni 2014
- Byrådet 23. juni 2014

Beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget 11-06-2014
Anbefales.

Økonomiudvalget den 16. juni 2014
Anbefales godkendt.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 11. juni 2014 kl. 16:00
Økonomiudvalget 16. juni 2014 kl. 14:30
Byrådet 23. juni 2014 kl. 17:00

Social- og Sundhedsudvalget 11. juni 2014 kl. 16:00

Anbefales.

96. Magtindberetninger i 2013 på Ældreområdet
Sagsnr.: 2013-008037
Sagsbehandler: Jonna Søegaard

Præsentation:

Byrådet skal en gang årligt udarbejde et samlet overblik over antal indberetninger.

Forvaltningen foreslår:

 • At sagen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Byrådet skal 1 gang årligt udarbejde en samlet rapport for anvendelse af magt på ældreområdet.

Forud for enhver form for magtanvendelse skal personalet have forsøgt, hvad der er muligt for at opnå borgerens frivillige medvirken til en nødvendig handling.

I 2013 er der indberettet  ialt 26 sager om brug af magt i ældreområdet heraf  er de 13 indberetninger fra Friplejehjemmet 
 • 17 magtindberetninger jvf. § 126 er fordelt på 9 personer. Formålet: at undgå personskader.
 • 1 tilladelse jvf. § 126a til at anvende magt i hygiejne situation. Formålet: at forbygge omsorgssvigt.
 • 2 tilladelse jvf § 125 er bevilliget til  særlige døråbner og brik i sko hos demente. Fomålet: at beskytte de demente personer.
 • 6 magtindberetninger – uden lovhjemme i forhold til mediciniering. Sagen blev drøftet med det aktuelle plejecenter og alternativ løsning fundet.

Økonomi:

Inden for forvaltningens budgetramme.

Forvaltningens bemærkninger:

I forhold til alle magtindberetningssager udarbejdes der altid en pædagogisk handleplan med henblik på at forbygge nødvendigheden af magtanvendelse.

Handicapaspekter:

Ingen.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling:
- Social- og Sundhedsudvalget 11. juni 2014
- Økonomiudvalget 16. juni 2014
- Byrådet 23. juni 2014

Beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget 11-06-2014
Taget til efterretning.

Økonomiudvalget den 16. juni 2014
Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 11. juni 2014 kl. 16:00
Økonomiudvalget 16. juni 2014 kl. 14:30
Byrådet 23. juni 2014 kl. 17:00

Social- og Sundhedsudvalget 11. juni 2014 kl. 16:00

Taget til efterretning.

Bilag:

LUKKEDE SAGER