Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Økonomiudvalget møde den 16. juni 2014

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
16. juni 2014 kl. 14:30
Tilstede:
Agnete Damkjær
Steen Dahlstrøm
Regitze Tilma
Johannes Lundsfryd Jensen
Niels Bebe
John Kruse
Mikkel Dragmose-Hansen
Anni B. Tyrrestrup
Morten Weiss-Pedersen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

80. Flytning af bevillinger mellem politikområder (2.nul sag 2014)
Sagsnr.: 2014-005057
Sagsbehandler: Trine Sørensen

Præsentation:

Der er løbende behov for at flytte budgetbeløb mellem politikområder og/eller udvalg. Desuden er der i denne sag ønske om at flytte nogle opgaver til et andet politikområde. Disse korrektioner er her samlet i en fælles sag. Korrektionerne har forbindelse til 2. budgetopfølgning.

Forvaltningen foreslår:

 • At der foretages flytninger jævnfør skemaet under sagsbeskrivelsen og jævnfør punkterne herunder.

Sagsbeskrivelse:

Omflytningerne omhandler følgende:
I 2013 blev der trukket et budgetbeløb vedrørende Energiprojektet til den skønnede årlige energibesparelse. Budgetbeløbet blev skønnet med baggrund i udviklingen i energiforbruget i de enkelte bygninger siden projektets start i 2009. Fra og med 2014 trækkes budgetbeløbet permanent (dvs i både 2014 samt overslagsår), og omplaceres til Miljø- og Energiudvalget.
Derudover er der 1 område, hvor den politiske organisation ændres:
Der har i flere år været dele af Forsikringsområdet placeret på Administrationsområdet (erstatninger, risikostyring, og diverse engangsudgifter) - disse samles på Politikområdet Fælles funktioner - Forsikringer.

Økonomi:

Samlet ser omflytningerne således ud:

 Udvalg/politikområde2014201520162017
 ØU-383 -383 -383 -383
1015Administration117 117 117 117
1030Fælles funktioner-500 -500 -500 -500
 BAU0 0 0 0
1510Beskæftigelsesindsats0 0 0 0
 SU-1.600 -1.600 -1.600 -1.600
2010Undervisning-1.600 -1.600 -1.600 -1.600
 BUF-552 -552 -552 -552
2510Kultur og Fritid-179 -179 -179 -179
2515Børn-, Unge- og sundhedsudgifter-373 -373 -373 -373
 SSU-657 -657 -657 -657
3035Ældre-657 -657 -657 -657
3030Sundhedsudgifter0 0 0 0
3020Handicap- og Psykiatri0 0 0 0
3060Forsørgelse0 0 0 0
 Teknisk udvalg-56 -56 -56 -56
4010Vej og Trafik-17 -17 -17 -17
4015Rekreative områder-39 -39 -39 -39
4020Bygningsvedligehold0 0 0 0
4025Jordforsyning0 0 0 0
 Beredskabskommissionen0 0 0 0
4510Redningsberedskab0 0 0 0
 Miljø- og Energiudvalget3.248 3.248 3.248 3.248
5010Natur og Miljø0 0 0 0
5015Klima og energi3.248 3.248 3.248 3.248
 I alt0 0 0 0

Rettelserne på de enkelte politikområder har ingen realøkonomisk virkning og påvirker derfor ikke kommunekassen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Økonomiudvalget den 16. juni 2014
Godkendt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 16. juni 2014 kl. 14:30

81. Disponering af eventpulje
Sagsnr.: 2013-014403
Sagsbehandler: Martin Albertsen

Præsentation:

Økonomiudvalget skal tage stilling til administrationsgrundlag for eventpuljen. Sagen blev udsat på mødet den 31. marts 2014

Forvaltningen foreslår:

 • At administrationsgrundlaget godkendes.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med budget 2014 besluttede forligspartierne i Byrådet at afsætte 300.000 kr. årligt til at skabe flere eller større events i Middelfart Kommune. Budgetforliget definerede følgende formål med puljen:

"Formålet med puljen er, at skabe positiv opmærksomhed om Middelfart Kommune med henblik på 1) at skabe vækst, 2) få flere tilflyttere og 3) få flere virksomheder til at flytte til kommunen. Det skal ske ved, at Middelfart Kommune mere aktivt skal bakke op om store events og begivenheder i kommunen i kraft af kommunal medfinansiering. Mere konkret i kraft af, at Middelfart Kommune køber annoncer eller billetter eller andet tilsvarende, der efterfølgende kan deles ud til tilflyttere eller potentielle tilflyttere og anvendes i markedsføringsøjemed."

Forvaltningen har tolket det som, at de events der skal understøttes skal være På den baggrund er der formuleret følgende kriterier for disponering af eventpuljen 

 • Puljen har overordnet til formål at skabe positiv opmærksomhed om hele Middelfart Kommune med henblik på 1) at skabe vækst, 2) få flere tilflyttere og 3) få flere virksomheder til at flytte til kommunen
 • Der er tale om events, der har en karakter, som skaber positiv opmærksomhed om Middelfart Kommune uden for kommunens grænser.
 • Der skal være tale om større events med eksempelvis 2000 deltagere eller tilskuere.
 • Events kan være festivaller og andre musikarrangementer, motionsbegivenheder, større sportslige begivenheder eller lignende kulturelle og folkelige events.
 • Middelfart Kommune skal branding-mæssigt have en et afkast i form af medvirken i annoncer, reklamespots eller andet tilsvarende efter nærmere forhandling
 • Middelfart Kommune skal have et antal entrebilletter eller lignende, der kan disponeres til tilflyttere
 • Det kan være både nye events og eksisterende events efter nærmere forhandling
 • I forhold til eksisterende events skal kommunens bidrage betyde, at events bliver større eller får mere positiv omtale, end de ville få med det sædvanlige kommunale engagement.

Der skal efterfølgende ske en evaluering af de events, der opnår støtte i relation til puljens formål. Evalueringen defineres fra gang til gang.
Midlerne disponeres af Staben

Henvendelse vedr. midlerne foregår til Staben

Økonomi:

300.000 kr. årligt i Stabens budget

Forvaltningens bemærkninger:

Ud over eventpulje har Børn- kultur- og fritidsudvalget også en kulturpulje, hvor formålet er at yde tilskud til kulturelle aktiviteter for borgerne i Middelfart Kommune, så kulturlivet bliver alsidigt, udviklende og spændende. Forvaltningen anser det for væsentligt at adskille puljerne, da de har hvert sit formål.

Handicapaspekter:

Ingen.

Høring af Handicaprådet:

Ingen.

Høring af Ældrerådet:

Ingen.

Beslutning:

Økonomiudvalget den 16. juni 2014
Godkendt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 31. marts 2014 kl. 13:00
Økonomiudvalget 16. juni 2014 kl. 14:30

Økonomiudvalget 31. marts 2014 kl. 13:00

Økonomiudvalget den 31. marts 2014
Sagen udsat.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

82. Godkendelse af vedtægtsændringer for Asperup-Roerslev Lokaludvalg
Sagsnr.: 2014-000267
Sagsbehandler: Sabine Christensen

Præsentation:

Asperup-Roerslev ønsker godkendelse af sine vedtægtsændringer efter generalforsamlingen den 29.4.2014.

Forvaltningen foreslår:

 • At vedtægtsændringerne godkendes med de ændringer der er forslået i sagsbeskrivelsen.

Sagsbeskrivelse:

Asperup-Roerslev Lokaludvalg har på generalforsamlingen den 29.4.2014 aktualiseret sine vedtægter. Der er følgende ændringer:

 • Navneændring fra Asperup-Roerselv Lokaludvalg til Baaring Banke Lokaludvalg.
 • I § 4 i vedtægterne: ændring af varsling for indkaldelse til generalforsamling fra mindst 14 dage til mindst 12 dage.
 • Mindre justeringer i forhold til de nye rammer for lokaludvalg 2014-2017 - alle justeringer er i overenstemmelse med rammerne

Ændringen af varsling fra mindst 14 dage til mindst 12 dage for indkaldelse til generalforsamling er ikke i overensstemmelse med rammerne for lokaludvalgene 2014-2017, som kræver mindst 14 dages varsel. Det foreslås derfor, at en varsel på mindst 14 dage bibeholdes i vedtægternes § 4. 

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Ingen.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Beslutning:

Økonomiudvalget den 16. juni 2014
Godkendt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 16. juni 2014 kl. 14:30

Bilag:

83. Anmodning om igangsætning af lokalplanlægningen for Gimbelsgyde 2 - 4
Sagsnr.: 2013-012550
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Der anmodes om igangsætning af kommune- og lokalplanlægning for ejendommen Gimbels Gyde 2 - 4 i Middelfart.

Forvaltningen foreslår:

 • at der igangsættes en kommune- og lokalplanlægning for at muliggør nyt byggeri på ejendommen Gimbels Gyde 2 - 4
 • at der indledes dialog med ansøger omkring omfang og udformning m.m..

Sagsbeskrivelse:

Kommunen har modtaget et byggeprojekt for ejendommen matr. nr. 22 Middelfart Bygrunde, der ligger Gimbels Gyde 2 - 4 i Middelfart. Projektet indebærer at den eksisterende bebyggelse rives ned og i stedet opføres en 3 etages bygning langs Gimbels Gyde og Havnegade. Den øverste etage er indrykket ligesom på byggeriet ved Havnegade 3 - 9. Bygningen er ca. 12m høj.

Langs Gimbels Gyde ønskes stueetagen indrettet til butikker mens der mod Havnegade og på 1. og 2. sal ønskes indrettet 13 boliger. Byggeriet har et samlet areal på 2.123 m² hvoraf de ca. 425 m² er butiksareal. Grunden har et samlet areal på 1.180 m² og dermed bliver bebyggelsesprocenten ca. 180.

Adgang til ejendommen ønskes fra Havnegade og der tænkes etableret  parkering i kælderetagen.
 
Ejendommen er omfattet af partiel byplanvedtægt nr. 16 samt den bevarende lokalplan 23.22. I henhold til byplanvedtægten er der udlagt et byggefelt i 1 - 2 etager langs Havnegade og Gimbels Gyde.

Området er omfattet af kommuneplanramme C.00.04, der udlægger området til centerformål med mulighed for butikker, kontorer, liberale erhverv, biografer, restaurationer, mindre ikke generende værksteds- og produktionsvirksomheder, boliger, kollektive anlæg og offentlige formål. Den maksimale bebyggelsesprocent er fastsat til 110 % og bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2,5etager/12 m. Forretningsgadekarakteren i Algade-Østergade og den eksisterende karréstruktur skal bevares ligesom antallet af boliger. Bevaringsværdige bygninger eller miljøer må ikke forringes jf. kommuneatlas Middelfart. I henhold til de generelle bestemmelser er der desuden fastsat krav om at der, som minimum skal udlægges et friareal svarende til mindst 25 % af etagearealet. Til friareal medregnes også tagterrasser og store altaner. Boligbyggeri skal opføres som lavenergibebyggelse.

Det ønskede byggeri er ikke i overensstemmelse med den gældende planlægning hvad angår eksempelvis bebyggelsesprocent og etageantal. Der skal derfor udarbejdes både lokalplan og tillæg til kommuneplanen såfremt byggeriet skal realiseres. Planforslagene skal screenes i henhold til lov om miljøvurdering og da ejendommen ligger i den kystnære del af byzonen, skal der desuden også laves en redegørelse i forhold til den visuelle påvirkning af kysten.

Økonomi:

Bygherre skal betale for lokalplanlægningen.

Forvaltningens bemærkninger:

I 2008 blev der arbejdet med lokalplanlægning for hele karreen. Arbejdet blev imidlertid stillet i bero, da det var vanskeligt at finde en fælles parkeringsløsning og da byggemulighederne er begrænset på en række af de andre ejendomme i karreen.

I henhold til strukturplanen fra 2005 for omdannelse af byfronten, er det fastlagt at ny bebyggelse skal opføres i 1½ - 2½ etage og en maksimal bygningshøjde på 12 meter. I forhold til den aktuelle karré er der udlagt et byggefelt langs Gimbels Gyde og Havnegade for at markere hjørnet Havnegade - Gimbels Gyde. Det ønskede byggeri er i overensstemmelse hermed. Bebyggelsesprocenten foreslås fastlagt til 160 for hele karrén.

I karréen Østergade, Kappelsbjergvej og Havnegade er der tilladt en bebyggelsesprocent på 180, mens der for sparekassens byggeri er tilladt en bebyggelsesprocent på 130. I henhold til kommuneplanens ønske om byfortætning kan der argumenteres for en øget bebyggelsesprocent, men det skal ske under hensyntagen til indpasningen i forhold til den omkringliggende bebyggelse, friarealer m.m.

I forbindelse med lokalplanlægningen skal der indledes dialog med bygherren omkring tilpasning af byggeriet i forhold til bl.a. udformning, materialevalg, parkeringsløsning m.m.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Handicaprådet vil blive hørt i forbindelse med den offentlige høring af planforslagene.

Høring af Ældrerådet:

Ældrerådet vil blive hørt i forbindelse med den offentlige høring af planforslagene.

Beslutning:

Økonomiudvalget den 16. juni 2014
Godkendt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 16. juni 2014 kl. 14:30

Bilag:

84. 2. budgetopfølgning 2014
Sagsnr.: 2014-004779
Sagsbehandler: Morten Aastrup Laustsen

Præsentation:

Økonomiafdelingen og fagforvaltningerne har udarbejdet 2. budgetopfølgning pr. 30. april som fremsendes til godkendelse.

Forvaltningen foreslår:

 • At budgetopfølgningen godkendes
 • At der gives nedenstående bevillinger vedrørende driften:
  • At der på området "tilskud og udligning" gives indtægtsbevilling (negativ tillægsbevilling) på 1,332 mio. kr. vedrørende tilskud til skattenedsættelse.
  • At der på området "skatter" gives en tillægsbevilling på 1,332 mio. kr. vedr. mistet ejendomsskat.
 • At der gives nedenstående bevillinger vedrørende anlæg:
  • At der gives en anlægsbevilling på 0,250 mio. kr. til etablering af åbent borgerbetjent bibliotek i Strib, der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten.

Sagsbeskrivelse:

2. budgetopfølgning er udarbejdet pr. 30. april 2014. 
På den skattefinansierede drift forventes et lille merforbrug på 1,6 mio. kr. Resultatet dækker over forskydninger på den centrale drift, forskydninger på de decentrale enheder - især folkeskolerne i form af forbrug af opsparet overskud - og forskydninger på de budgetgaranterede områder.

På budgetgaranterede områder, som ikke indgår i sanktionslovgivningen, forventes et mindreforbrug på forsikrede ledige på 8,0 mio. kr. og et merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet på 4,0 mio. kr., i alt et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. 

 

I mio. kr.

Samlet merforbrug

1,6

- Heraf mindreforbrug på budgetgaranterede områder

-4,0

Merforbrug på ikke-budgetgaranterede områder

5,6

- Heraf forbrug af opsparet overskud på decentrale enheder (folkeskoler)

4,1

Merforbrug på centrale budgetter uden budgetgaranterede områder

1,5

Det samlede merforbrug på de centrale budgetter på 1,5 mio. kr. består af et forventet mindreforbrug på økonomiudvalget vedrørende forsikringer og på Teknisk udvalg vedrørende vintervedligehold og personalereduktion på entreprenørgården. Omvendt forventes et merforbrug på ældreområdet, Skoleudvalget og Beredskabskommissionen.

Merforbruget på ældreområdet udspringer af et større merforbrug i 2013, der forventes nedbragt via en handleplan i 2014, men det er ikke forventningen, at området når at gå helt i nul i 2014.

Skoleudvalgets merforbrug er hovedsageligt et resultat af et betydeligt større antal elever på privat- efter- og husholdningsskoler end budgetteret, og merforbruget på Beredskabskommissionen har som hovedårsag en ekstra leasingydelse på et nyanskaffet redningskøretøj.

Der er forventning om, at anlæg vil udvise et merforbrug i 2014. Der er dog en hvis usikkerhed vedrørende størrelsen heraf. Dette skyldes, at merforbruget er en konsekvens af projekter som er blevet udskudt eller forsinket i de foregående år, men som forventes gennemført i år, men da der samtidig er en risiko for afvigelser og forskydninger i tidsplanen for nye projekter, kan det nedbringe merforbruget i 2014.

Finansieringen forventes i hovedtræk at overholde budgettet. Kommunen forventer at tilbagebetale ca. 2,5 mio. kr. i ejendomsskatter i 2014 som følge af ændrede vurderinger, der forventes dog en nogenlunde tilsvarende kompensation herfor fra staten.

 

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Sagens indhold er blevet gennemgået med henblik på at vurdere konsekvensen for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget 16. juni 2014
Byrådet 23. juni 2014

Beslutning:

Økonomiudvalget den 16. juni 2014
Indstilles til godkendelse.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 16. juni 2014 kl. 14:30
Byrådet 23. juni 2014 kl. 17:00

Bilag:

85. Behandling af høringssvar vedr. effektiviseringer
Sagsnr.: 2014-004525
Sagsbehandler: Trine Sørensen

Præsentation:

I forbindelse med budgetforliget for budget 2014 aftalte forligsparterne, at der i foråret 2014 skulle arbejdes med at finde effektiviseringsforslag i størrelsesordenen 10 mio. kr. til budget 2015. Sagen har været sendt i høring, og udvalgene skal nu forholde sig til høringssvarene

Forvaltningen foreslår:

 • At økonomiudvalget på baggrund af fagudvalgenes behandling af høringssvarene indstiller effektiviseringerne til godkendelse i Byrådet

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med budgetforliget for budget 2014 aftalte parterne, at der i foråret 2014 skulle arbejdes med at finde effektiveringsforslag i størrelsesordenen 10 mio. kr. til budget 2015. Forslagene har været i høring i maj måned.

Fagudvalgene har behandlet høringssvarende, og har indstillet følgende:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget:

Høringssvar drøftet. Effektiviseringsforslag indstilles til godkendelse


Skoleudvalget:

Godkendt som indstillet med følgende justeringer:

 • at der til punktet om reduktion i antallet af elever, som vælger 10. klasser præciseres:

  At der skal ske et øget fokus på tidlig vejledning af elever i folkeskolen med henblik på påbegyndelse af ungdomsuddannelse efter 9. klasse.
 • at der til punktet om nedbringelse af antallet af skoleudsættelser præciseres:

  Forslaget videresendes med den bemærkning, at der samtidig indføres en mere fleksibel beslutningsproces sådan, at der i særlige tilfælde kan afviges fra deadline for den endelige afgørelse, hvis der findes pædagogiske begrundelser herfor; dette sker i samarbejde med Udvikling og Rådgivning. Det bemærkes endvidere, at forslaget ikke indebærer, at der ændres på kriterierne for vurdering af skoleparathed.

Børn-, Kultur og Fritidsudvalget:

Godkendt som indstillet med følgende justeringer:

 • at forslaget om sommerferielukket i 2 uger bortfalder og erstattes af et forslag om at daginstitutionerne kun normerer i ferierne efter hvad der forventes at komme af børn. Forvaltningen oplyser at dette effektiviseringsforslag forventes at kunne værdisættes til kr. 100.000
 • at der til punktet om nedbringelse af antallet af skoleudsættelser præciseres:

  Forslaget videresendes med den bemærkning, at der samtidig indføres en mere fleksibel beslutningsproces sådan, at der i særlige tilfælde kan afviges fra deadline for den endelige afgørelse, hvis der findes pædagogiske begrundelser herfor; dette sker i samarbejde med Udvikling og Rådgivning. Det bemærkes endvidere, at forslaget ikke indebærer, at der ændres på kriterierne for vurdering af skoleparathed. ”

Social- og Sundhedsudvalget:

Drøftet. Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer. Indstillingerne fastholdes.

 

Tekniske Udvalg:

Anbefaler forslag


MIljø- og Energiudvalget:

Udvalget har ingen bemærkninger til høringssvarene.

Økonomi:

Beskrevet i effektiviseringsforslagene.

Forvaltningens bemærkninger:

Høringssvar er vedhæftet sagen som bilag.

Handicapaspekter:

Sagen har været sendt i høring.

Høring af Handicaprådet:

Høringssvar fra Handicaprådet:

Vi har i Handicaprådet kigget grundigt på de effektiviseringsforslag der er kommet i høring og vi undre os meget over, at man endnu engang til trods for vores ønske skære mest/effektivisere mest på Social og Sundhedsområdet. Og det er til trods for at man i Middelfart Kommune netop havde et overskud. Vi mener derfor overordnet, at man bør lytte meget kraftigt til vores kommentarer nedenstående.

Men vores kommentarer er følgende:

Reducering af arbejdsgiverbetalte pauser:

Ingen kommentarer

Effektivisering af skolekørsel:

Det skal være samme tidspunkt de møder på eleverne. Men der er også den kommentar at man skal visiteres til skolekørsel alle dage, når man er berettiget til det. Derudover skal man huske, at der kun max. Må være 1 times transport hver vej.

10. klasse:

Det er en grov indskrænkning som kan medfører, at dem som har brug for at lige få styrket deres ressourcer kan bruge 10 kl. Og dem som ikke er klar skal have lov og lige mulighed for at tage 10. klasse. Den kan bruges fornuftigt til at styrke de ting som de har brug for og modne dem. Børn med særlige behov har også måske kun STU og komme videre på og så har de pludselig et tomrum derimellem.

Der skal ikke spares her men gives muligheder for alle.

Effektivisering gennem anvendelse af digitale læremidler og andre IT-redskaber:

Det meget vigtigt at man sikre at alle eleverne har en computer eller ipad, så man ikke skal deles om dem.

Optimering af visitationspraksis og udbetalingskontrol:

Det er da kun godt at man strammer op her!

Effektivisering af STU Skrillinge:

Det kan kun give en merudgift på 45 tusinde kr. Vi sætter spørgsmålstegn til hvor mange flere der kommer ind. Og ifølge tallene er der ikke mere end 5. Så vi er mere tilbøjelige til at tro at det er en serviceforringelse. Og man skal jo stadigvæk tage udgangspunkt i den enkelte og den enkeltes behov.

Vi skal jo ikke altid sammenligne med andre kommuner, hvis kommunerne ikke er lige så små som os.

Mere målrettet samarbejde med plejefamilier:

Det er dejligt at man støtter bedre op om familierne og supervisere.

Effektivisering af aflastning Bøgelund:

Det er en dårlig forringelse, som kun kan gå ud over aktivitetsniveauet. Og på Lunden har de jo flere ressourcer til netop den slags, da der er flere brugere.

Reduktion af anbringelsesudgifterne gennem fortsat udvikling af familiebehandlingstilbud til småbørnsfamilier:

Ingen kommentarer

Effektivisering på halområdet, herunder mere effektivt indkøb:

Ingen kommentarer

Nedbringelse af antallet af skoleudsættelser:

Det er et farligt spor at gå ind på. Der er børn som virkelig har brug for det ekstra år. Det skal være faglig individuelt konkret vurderes og det er jo ved tidlig indsats at man på lang sigt kan spare. Så her er pengene godt givet ud.

Sommerferielukket i 2 uger i daginstitutioner og dagpleje:

Ingen kommentarer

Øget brugerbetaling i forhold til forbrugsgoder og bedre indkøbsaftaler:

Det skal bero på en individuel vurdering. For hvis man ikke kan klare sig uden dette hjælpemiddel, så er det ikke et forbrugsgode!

Ny aftale i forhold til specialrådgivning og specielundervisning:

Vi kan kun se en stor serviceforringelse på dette, da det kræver en stor specialviden at undervise og rådgive i disse ting og det kan vi ikke bare få sat ned i pris uden at få en serviceforringelse. Så man mister mange kompetencer individuelt ved denne besparelse.

Analyse og Strategi for dagtilbud:

Her vil vi forbeholde os retten til at se analysen først igennem grundigt. Og den er først lige dags dato kommet i høring her i Handicaprådet. Så når vi har sat os mere ind i hele det store materiale og har sendt vores høringssvar vil vi sende det til Trine Sørensen i Økonomiafdelingen som så kan videresende det til alle. Men der er først høringssvardato d. 3. juni og det er et materiale på 49 sider som skal gennemlæse mere grundigt. Derfor er det uacceptabelt, hvis man ikke giver os mulighed for dette først inden at man tager beslutning om dette!

Revisitering (Task force):

Man skal sikre, at støtten også er der under ferie. Og det er vigtigt at man får både borgeren og eventuelle pårørende med i forløbet, da trygheden er vigtig for at processen kan blive positiv.

 

Og det er også vigtigt at man starter med at sætte støtten i bero inden den skal ophøre, da dette giver borgeren en sikkerhed og det er vigtigt.

Øget Bloktilskud gennem efterkontrol af BBR registreringer:

Ingen kommentarer

Øget indtjening:

Ingen kommentarer

Vi håber som sagt, at man vil tage vores betragtninger ind og lave lidt ændringer i effektiviseringsforslagene.

På Middelfart Handicapråds vegne

Gitte R. Reckendorff Nielsen

Høring af Ældrerådet:

Høringssvar vedr. effektiviseringer, budget 2015

Ældrerådet behandlede på møde den 15. maj det tilsendte materiale om effektiviseringer.

Overordnet set tager vi materialet til efterretning og ser frem til det endelige budgetforslag for 2015, ikke mindst i forhold til de forslag vi fremsendte medio april.

Bortfaldet af arbejdsgiverbetalte pauser og lignende tiltag på det sidste er efter nogles opfattelse en lidt speciel form for personalepleje. Da dette imidlertid ikke er et direkte anliggende for ældrerådet, skal vi her blot anerkende, at der er tale om et ganske pænt beløb.

Venlig hilsen

Flemming Enevoldsen

Ældrerådet


Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 3. juni 2014
Miljø- og Energiudvalget den 4. juni 2014
Teknisk Udvalg den 10. juni 2014
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 11. juni 2014
Social- og Sundhedsudvalget den 11. juni 2014
Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget den 11. juni 2014
Økonomiudvalget d. 16. juni 2014
Byrådet d. 23. juni 2014

Beslutning:

Økonomiudvalget den 16. juni 2014
Godkendt.

Dog erstattes effektiviseringsforslag på sommerferielukning med Børn-, Kultur- og Fritidsudvalgets forslag om lavere nomering i sommerperioden.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 16. juni 2014 kl. 14:30
Byrådet 23. juni 2014 kl. 17:00

Bilag:

86. Regulativ for byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer
Sagsnr.: 2014-005305
Sagsbehandler: Hanne Thouber

Præsentation:

Byrådet skal tage stilling til regulativ for byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer.

Forvaltningen foreslår:

 • at udkast til regulativ for byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer godkendes, og
 • at Byrådet i henhold til § 5, stk. 2, i kursusregulativet delegerer kompetencen til Økonomiudvalget til at vurdere, hvorvidt kursustilbud, som relaterer sig til byrådspolitikere, men ikke er omfattet af kursusregulativet, er omfattet af § 16, stk. 1, litra c, i lov om kommunernes styrelse.

Sagsbeskrivelse:

Det nuværende kursusregulativ for byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer er godkendt på Byrådets møde den 7. maj 2007.

På baggrund af konkrete henvendelser om kursusdeltagelse er der fundet anledning til at revidere kursusregulativet.

Den eneste foreslåede ændring er alene kursusregulativets § 5, som omhandler administration. Ændringen sker med henblik på at lette administrationen af byrådsmedlemmers kursusdeltagelse.

Det reviderede kursusregulativ forelægges til godkendelse.

Økonomi:

Der er afsat kr. 541.000 til Byrådets møder, repræsentation, uddannelse, kurser, seminarer og lignende.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Der er ingen handicapaspekter ved sagen.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Økonomiudvalget: 16. juni 2014
Byrådet: 23. juni 2014

Beslutning:

Økonomiudvalget den 16. juni 2014
Godkendt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 16. juni 2014 kl. 14:30
Byrådet 23. juni 2014 kl. 17:00

Bilag:

87. Forslag til lokalplan 149 for boliger på Strandvejen og Rudbæksbanke
Sagsnr.: 2013-003261
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Forslag til lokalplan oversendes til Økonomiudvalget med henblik på offentlig fremlæggelse.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslag til lokalplan oversendes til Økonomiudvalg og Byråd med henblik på offentlig fremlæggelse.

Sagsbeskrivelse:

Der er på baggrund af henvendelse i 2013 fra beboerne for de berørte ejendomme udarbejdet lokalplanforslag for området, som genskaber strandbeskyttelseslinjen for området. Tilsvarende er der med forslaget hindret mulighed for opførelse af mere end en bolig pr. ejendom.

Lokalplanforslaget har været fremsendt som udkast til beboerne forinden politisk behandling. eneste bemærkning var ønske om, at nuværende lovlige forhold kan fortsætte uændret lokalplanen. Det kan de.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

 • At lokalplanforslaget fremsendes i offentlig høring i otte uger.
 • At planen er screenet i henhold til lov om miljøvurdering og på baggrund af screeningen er det vurderet, at planens indvirkning på miljøet ikke er væsentligt og at der derfor ikke skal laves en egentlig miljørapport.
   

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Handicaprådet vil blive hørt i forbindelse med den offentlig høring af forslaget.

Høring af Ældrerådet:

Ældrerådet vil blive hørt i forbindelse med den offentlig høring af forslaget.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg  - 10. juni 2014
Økonomudvalget - 16. juni 2014
Byrådet -  23. juni 2014

Beslutning:

Teknisk Udvalg - 10. juni 2014
Indstilling godkendt.

Økonomiudvalget den 16. juni 2014
Anbefales godkendt.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 10. juni 2014 kl. 14:00
Økonomiudvalget 16. juni 2014 kl. 14:30
Byrådet 23. juni 2014 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 10. juni 2014 kl. 14:00

Indstilling godkendt.

Bilag:

88. Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009 - 2021
Sagsnr.: 2013-013532
Sagsbehandler: Anders Bo Jensen

Præsentation:

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009 - 2021.

Tillægget vedrører regnvandsbassin syd, Assensvej.

Middelfart Byråd godkendte på mødet den 6. januar 2014 forslag til tillæg nr. 3 til spildevandsplan 2009 - 2021 for Middelfart Kommune, som efterfølgende har været i offentlig høring i perioden 6. marts 2014 til 1. maj 2014.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslag til tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009 - 2021 vedtages endeligt.

Sagsbeskrivelse:

Forslag til Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes gældende Spildevandsplan 2009 - 2021 har været sendt i offentlig høring. Der er ikke indkommet høringssvar.

Økonomi:

Bassin og ledningsanlæg projekteres og udføres af Middelfart Spildevand A/S og vil ikke have økonomisk konsekvenser for Middelfart Kommune.

Forvaltningens bemærkninger:

Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009 - 2021 er vedlagt som bilag inklusive kortbilag.

Forvaltningen har ikke øvrige bemærkninger.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvensen for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlinger
Miljø- og Energiudvalget - 4. juni 2014
Økonomiudvalget - 16. juni 2014
Byrådet - 23. juni 2014

Beslutning:

Miljø- og Energiudvalget - 4. juni 2014
Udvalget indstiller forvaltningens forslag.
Paw Nielsen var fraværende.

Økonomiudvalget den 16. juni 2014
Anbefales godkendt.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 3. december 2013 kl. 12:30
Økonomiudvalget 16. december 2013 kl. 14:00
Byrådet 6. januar 2014 kl. 17:00
Miljø- og Energiudvalget 4. juni 2014 kl. 14:00
Økonomiudvalget 16. juni 2014 kl. 14:30
Byrådet 23. juni 2014 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 3. december 2013 kl. 12:30

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.
Arne Rasmussen og Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Arne Rasmussen var fraværende.

Økonomiudvalget 16. december 2013 kl. 14:00

Miljø- og Energiudvalget 3. december 2013
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.
Arne Rasmussen og Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Arne Rasmussen var fraværende.

Økonomiudvalget den 16. december 2013
Anbefales godkendt.

Fraværende: Hanne Lauritsen

Byrådet 6. januar 2014 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 3. december 2013
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.
Arne Rasmussen og Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Arne Rasmussen var fraværende.

Økonomiudvalget den 16. december 2013
Anbefales godkendt.

Fraværende: Hanne Lauritsen

Byrådet den 6. januar 2014
Godkendt.
Allan Buch, Flemming Worsøe og Anton Petersen deltog ikke i sagens behandling.

Fraværende: Kaj Piilgaard Nielsen

Bilag:

89. Teletaxiordning i Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2014-002166
Sagsbehandler: Tina Karstensen

Præsentation:

Sagens genoptages til fornyet behandling og mundtlig gennemgang fra mødet i Økonomiudvalget d. 26. maj. Der er tilføjet nyt notat om koncept for telekørsel samt transport til ungdomsuddannelser.  

FynBus har i 2013 haft nyt koncept for teletaxi i høring blandt ejerkommunerne.

Efterfølgende har bestyrelsen for FynBus besluttet, hvordan et nyt fælles koncept for teletaxi skal se ud for alle kommunerne under FynBus.

Middelfart Kommune har mulighed for at ændre til nyt teletaxikoncept fra august 2014.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget tager en drøftelse af, hvordan teletaxiordningen kan se ud i fremtiden for Middelfart Kommune, samt beslutter om nyt oplæg til teletaxi sendes i høring i perioden 15. maj - 31. maj. 2014.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med indførelse af nyt koncept for teletaxi på Fyn, har den enkelte kommune mulighed for at vælge forskellige sammensætninger af teletaxiordningen.

Den nye ordning omfatter, at der vælges mellem forskellge moduler, hvor der frit kan køres inden for tidsrummene i de enkelte zoner og evt. krydse zoner.

Den ordning der findes for teletaxi i Middelfart Kommune i dag er, at der køres på bestemte tidspunkter af dagen, hvor der i den nye ordning, kan køres frit inden for tidsrummene, f.eks. 9-12,  og eventuelt også krydse zoner. Med den nye ordning vil der opnås en mere fleksibel ordning og deraf også bedre service.

FynBus vil deltage på udvalgsmødet, for at give en orientering om, hvilke muligheder Middelfart Kommune har, og hvordan øknomien vil forventes at se ud for en ny ordning, afhængig af, hvilket serviceniveau der vælges.

Middelfart Kommune har mulighed for at indføre ny teletaxiordning fra august 2014.

En eventuel ændring af teletaxiordingen vil kræve, at der sker en høring.

Økonomi:

Økonomien for en ny teletaxiordning vil blive gennemgået af FynBus på mødet.

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen har ingen yderligere bemærkninger.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ingen konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Der vil skulle ske en høring af en ny teletaxiordning.

Høring af Ældrerådet:

Der vil skulle ske en høring af en ny teletaxiordning.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 13. maj 2014
Økonomiudvalget - 26. maj 2014
Økonomiudvalget - 16. juni 2014

Beslutning:

Teknisk Udvalg - 13. maj 2014
Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at FynBus's forslag til ny teletaxiordning indføres medio august 2014.

Økonomiudvalget den 26. maj 2014
Udsat til næste møde i Økonomiudvalget, idet det her belyses:
 1. Konsekvensen af forslaget i forhold til unges adgang til ungdomsuddannelse m.v.
 2. En gennemgang af oplægget iøvrigt.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Økonomiudvalget den 16. juni 2014
Den ordning som Teknisk Udvalg foreslår bliver sendt i høring med henblik på idriftsættelse af ordningen medio august 2014.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 13. maj 2014 kl. 14:00
Økonomiudvalget 26. maj 2014 kl. 13:30
Økonomiudvalget 16. juni 2014 kl. 14:30

Teknisk Udvalg 13. maj 2014 kl. 14:00

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at FynBus's forslag til ny teletaxiordning indføres medio august 2014.

Økonomiudvalget 26. maj 2014 kl. 13:30

Teknisk Udvalg den 13. maj 2014
Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at FynBus's forslag til ny teletaxiordning indføres medio august 2014.

Økonomiudvalget den 26. maj 2014
Udsat til næste møde i Økonomiudvalget, idet det her belyses:
 1. Konsekvensen af forslaget i forhold til unges adgang til ungdomsuddannelse m.v.
 2. En gennemgang af oplægget iøvrigt.

Fraværende: Morten Weiss-PedersenBilag:

90. Offentlig høring af ressourceplan 2018 for Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2013-004025
Sagsbehandler: Monica Nielsen

Præsentation:

Ressourceplanen er en sektorplan for affaldsområdet, der revideres mindst hvert 6. år. Forslag til Ressourceplan 2018 erstatter den tidligere affaldsplan for Middelfart kommune. Forslaget dækker planperioden frem til 2018 samt omfatter en perspektivperiode frem til 2022. Planen har en offentlighedsfase på 8 uger, hvor andre myndigheder, foreninger og borgere har mulighed for at gøre indsigelse. Herefter skal planen vedtages endeligt af Middelfart Byråd.

Forvaltningen foreslår:

 • At byrådet godkender forslag til revision af affaldsplanen - Ressourceplan 2018, og at forslaget herefter sendes i 8 ugers offentlig høring i overensstemmelse med miljølovgivningens regler.

Sagsbeskrivelse:

Ressourceplanen er en sektorplan for affaldsområdet. Planen giver en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte affaldshåndtering i kommunen.

Ressourceplanen sætter i den kommende planperiode fokus på at få etableret nogle nye indsamlingsløsninger for kommunens borgere for især det genanvendelige affald.

Planen beskriver endvidere den nuværende status på affaldsområdet, hvor de indsamlede affaldsmængder fordelt på genanvendelse, forbrænding og deponering, er sammenlignet med de nationale mål. Ud fra de nationale mål for 2020 og 2022, er der fastsat nye mål for Middelfart Kommune. Det er blandt andet mål for husholdningernes affald, hvor der i 2022 skal genanvendes 50 %. Det forventes at øge genanvendelsen ved at sætte fokus på de genanvendelige fraktioner, papir, pap, glas/flasker, plast- og metalemballage i husholdningerne samt fokus på den organiske del af husholdningsaffaldet.

I forbindelse med fastsættelsen af de nye mål, er der udformet nogle konkrete initiativer indenfor dagrenovation og frasortering af genanvendelige affaldstyper fra husstandene. Der skal blandt undersøges og arbejdes for nye indsamlingsmetoder for både de tørre genanvendelige affaldsfraktioner samt for den organiske del af dagrenovationen. Der er ikke fastsat endelige løsninger endnu, idet disse skal udvikles i løbet af den kommende planperiode.  Der vil i løbet af planperioden blive vurderet, hvordan de enkelte ordninger skal udmøntes. I disse vurderinger vil der indgå både servicemæssige, miljømæssige, økonomiske og arbejdsmiljømæssige perspektiver.

Udover dette er der fastsat nogle initiativer for virksomhederne herunder styrkelse af tilsyn og vejledning af virksomhederne på affaldsområdet.

Økonomi:

Vedtagelsen af Ressourceplan 2018 for Middelfart Kommune forventes ikke at have økonomiske konsekvenser for Middelfart Kommune.

Forvaltningens bemærkninger:

Affaldsplanen er en sektorplan for affaldsområdet. Det er i Miljøbeskyttelsesloven § 47 samt affaldsbekendtgørelsen § 14 og 15 fastlagt hvad planen skal indeholde.

Planen er udarbejdet i overensstemmelse med Miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen.

Af regeringens ressourcestrategi Danmark uden affald fremgår det at vi skal frem til i langt højere grad at se affald som en ressource, der kan genbruges og genanvendes, og væk fra at betragte affaldet som et spildprodukt. Affaldet fra virksomheder og husholdninger indeholder materialer og værdier, det giver god mening at genanvende.

I følge Affaldsbekendtgørelsens §15, stk. 1, pkt. 8 skal der foretages en vurdering af, i hvilket omfang de af planen omfattede foranstaltninger er i overensstemmelse med affaldshierakiet og bidrager til at forebygge eller mindske de negative følger af affaldshåndteringen. De i planen omfattede foranstaltninger er beskrevet som de initiativer som kommunen vil iværksætte i planperioden. Initiativerne har alle til formål at flytte affald fra henholdsvis anden nyttiggørelse og bortskaffelse til direkte genbrug og genanvendelse og vurderes derfor til at være i overensstemmelse med affaldshierakiet.

Som følge af Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal planer, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet, miljøvurderes. Som følge af en screening af affaldsplanen efter lovens bilag 2 vurderes det, at de miljømæssige konsekvenser som følge af planens gennemførelse er af en sådan karakter, at udarbejdelse af en egentlig miljøvurdering ikke er nødvendig.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på, at vurdere konsekvensen for handicappede borgere. For handicappede borgere borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Affaldsplanen sendes i høring ved handicaprådet i forbindelse med den offentlige 8 ugers høring.

Høring af Ældrerådet:

Affaldsplanen sendes i høring ved handicaprådet i forbindelse med den offentlige 8 ugers høring.

Behandlinger
Miljø- og Energiudvalget - 4. juni 2014
Økonomiudvalget - 16. juni 2014
Byrådet - 23. juni 2014

Beslutning:

Miljø- og Energiudvalget - 4. juni 2014
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.
Paw Nielsen var fraværende .

Økonomiudvalget den 16. juni 2014
Anbefales godkendt.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 4. juni 2014 kl. 14:00
Økonomiudvalget 16. juni 2014 kl. 14:30
Byrådet 23. juni 2014 kl. 17:00

Bilag:

91. Resultatrevision 2013 for Job- og Vækstcenter Middelfart
Sagsnr.: 2014-002709
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

Job- og Vækstcenter Middelfart har med udgangspunkt i materiale fra Arbejdsmarkedsstyrelsen udarbejdet udkast til Resultatrevision for Job- og Vækstcenter Middelfart 2013.Forvaltningen foreslår:

 • At LBR's høringssvart tages til efterretning.
 • At Beskæftigelsesregion Syddanmarks høringssvar tages til efterretning.
 • At Økonomiudvalget indstiller Resultatrevision 2013 til godkendelse i Byrådet.

Sagsbeskrivelse:

Af Arbejdsmarkedsstyrelsens indledning til resultatrevisionen fremgår det, at ideen med resultatrevisionen er, at jobcentret i Middelfart i lighed med landets øvrige jobcentre får adgang til et nemt og enkelt styringsinstrument.
Resultatrevisionen opgøres én gang om året og har til formål at give et årligt overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen for 2013 i jobcentrene, herunder Job- og Vækstcenter Middelfart.
Resultatrevisionen udgør en del af beslutningsgrundlaget for de prioriteringer, der anvises i Beskæftigelsesplanen for 2015. Job- og Vækstcentrenes forslag til forbedringer af indsatsen indgår i den politiske behandling og diskussion af Resultatrevisionen 2013, men den konkrete indsats fastlægges først i forbindelse med udarbejdelsen af Beskæftigelsesplanen 2015.
Resultatrevisionen skal fremsendes i høring til medlemmerne af Det Lokale Beskæftigelsesråd, hvorefter Jobcentret modtager Det Lokale Beskæftigelsesråds høringssvar. Ultimo juni skal Byrådet godkende resultatrevisionen. Resultatrevisionen offentliggøres på Middelfart Kommunes hjemmeside og på Beskæftigelsesregion Syddanmarks hjemmeside den 1. juli 2014.

Resultatrevisionen er bygget op omkring to tabeller:
 • En resultatoversigt, der viser indsats og resultater i jobcentret, samt udviklingen i disse den seneste måned og det seneste år. Resultatoversigten indeholder desuden en sammenligning af jobcentrets indsats i forhold til sammenligningsgrundlaget (klyngen).
 • En tabel, der viser besparelsespotentialer, som baserer sig på andelen af befolkningen i kommunen på offentlige ydelser i forhold til de andre jobcentre i klyngen. På de fleste forsørgelsesydelser er der ikke noget besparelsespotentiale at hente ift. klyngen.

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
11. juni 2014 Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget
16. juni 2014 Økonomiudvalget
23. juni 2014 Byrådet

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 11. juni 2014
Høringssvar taget til efterretning.
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen og Svend-Aage Nielsen

Økonomiudvalget den 16. juni 2014
Anbefales godkendt.

Behandlingsplan

Det Lokale Beskæftigelsesråd 20. maj 2014 kl. 15:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. juni 2014 kl. 08:00
Økonomiudvalget 16. juni 2014 kl. 14:30
Byrådet 23. juni 2014 kl. 17:00

Det Lokale Beskæftigelsesråd 20. maj 2014 kl. 15:00

Det Lokale Beskæftigelsesråd den 20. maj
Det Lokale Beskæftigelsesråd har gennemgået resultatrevision 2013 og finder at resultaterne er tilfredsstillende.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. juni 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 11. juni 2014
Høringssvar taget til efterretning.
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen og Svend-Aage Nielsen

Bilag:

92. Etablering af fælles ledelse mellem skole og daginstitution i Gelsted. Gelsted Børneunivers
Sagsnr.: 2014-001947
Sagsbehandler: Birgit Munk

Præsentation:

Der blev, i forbindelse med flytningen af Gelsted Skoles overbygning til Ejby i 2012, og den gennemgribende ombygning af Gelsted Skole, og Gelsted Børnehus, etableret et samarbejde mellem Gelsted Skole og Gelsted Børnehus, og man etablerede fællesbetegnelsen "Gelsted Børneunivers" for de to institutioner.
Det var på det tidspunkt ikke lovgivningsmæssigt muligt at etablere et børneunivers med fælles ledelse, som de der er etableret op kommunens 2 andre skoler uden overbygning; Båring Børneunivers og Fjelsted-Harndrup Børneunivers.

Jf. den nye folkeskolelov § 24a, er det nu også blevet muligt at etablere fælles ledelse.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget indstiller til økonomiudvalget og Byrådet, at Gelsted Børnehus og Gelsted Skole med SFO etableres som børneunivers i henhold til den nye folkeskolelov §24a, og §55 stk. 1. pr. 1. september 2014, og at bestyrelsen sammensættes og vælges som ovenfor beskrevet.

Sagsbeskrivelse:

Jf. den nye folkeskolelov § 24a, er det nu også blevet muligt at etablere fælles ledelse mellem daginstitution og skole i Gelsted.
Forældrebestyrelserne i henholdsvis Gelsted Børnehus og Gelsted skole er derfor blevet bedt om at forholde sig til, og udtale sig om at:
 • Der etableres fælles ledelse af Gelsted Skole med SFO og dagtilbuddet Gelsted Børnehus, efter Folkeskolelovens §24a, pr. 1. august 2014
 • De nuværende bestyrelser går af og en ny fællesbestyrelse vælges ved et ekstraordinært valg med tiltrædelse pr. 1. september 2014.
 • Fællesbestyrelsen består af følgende, som alle har stemmeret:
  • 7 forældrevalgte repræsentanter (4 fra skole og 3 fra dagtilbud)
  • 3 medarbejderrepræsentanter (1 fra skolen, 1 fra SFO og 1 fra dagtilbud)
  • 2 elevrådsrepræsentanter

Efterfølgende afholdes der forskudte valg to år efter de ordinære valg med udskiftning af halvdelen af bestyrelsen.
Den overordnede fællesleder varetager bestyrelsens sekretærfunktioner, og deltager i fællesbestyrelsens møder uden stemmeret.

Skolebestyrelsen på Gelsted skole, er overordnet positivt stemt, og ser et børneunivers som en fremtidssikring af Gelsted som en by med skole og daginstitution. Det samme gør sig gældende for Gelsted Skoles MEDudvalg.
Der pointeres fordele og udviklingsmuligheder, men er også enkelte bekymringer. Forvaltningen vurderer at de bunder i en for snæver tolkning af lovteksten, og dermed ikke bliver aktuelle.
Forældrebestyrelsen i Børnehuset gør sig en lang række overvejelser, men er interesserede i et godt samarbejde med skole og SFO. Bestyrelsen kommenterer dog, at der bør vælges suppleanter til bestyrelsen, og derfor tilføjes det, at der vælges en suppleant, for hver af de enheder, som er repræsenteret i fællesbestyrelsen.

Jf. Folkeskolelovens § 24a, kan fælles ledelse af folkeskoler og kommunale dagtilbud oprettes i henhold til flg. forudsætninger:
Efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen og forældrebestyrelsen i et kommunalt dagtilbud eller fritidshjem oprettet i henhold til dagtilbudsloven kan kommunalbestyrelsen for små skoler og små afdelinger af en skole, jf.§55, stk. 1, 2. pkt., beslutte, at en folkeskole med eventuel skolefritidsordning og et dagtilbud eller fritidshjem skal have fælles leder og fælles bestyrelse.
Ved små skoler og små afdelinger af skoler forstås en skole og afdelinger af en skole i landdistrikter eller skoler og afdelinger med normalt ikke over 300 elever, jf. § 55, stk. 1.

Jf. §24a stk. 2:
Kommunalbestyrelsen træffer som led i beslutningen efter stk. 1 og efter høring af skolebestyrelsen og forældrebestyrelsen beslutning om sammensætningen af den fælles bestyrelse. § 42, stk. 1, finder ikke anvendelse. I den fælles bestyrelse skal der være repræsentanter for:

- Forældre til børn i folkeskolen.
- Forældre til børn i dagtilbuddet eller fritidshjemmet.
- Medarbejdere ved folkeskolen.
- Medarbejdere ved dagtilbuddet eller fritidshjemmet.
- Elever valgt af og blandt folkeskolens elever.

Stk. 3. Regler fastsat i medfør af § 43 stk. 1 og 3, om valg af repræsentanter til skolebestyrelsen finder anvendelse ved valg af repræsentanter for folkeskolen til den fælles bestyrelse. Kommunalbestyrelsen fastsætter regler for valg af forældre- og medarbejderrepræsentanter for dagtilbuddet til den fælles bestyrelse.
Stk. 4. Den fælles bestyrelse varetager de opgaver, der i denne lov og dagtilbudsloven er henlagt til skolebestyrelsen og forældrebestyrelsen. Beslutninger, der alene har betydning for dagtilbuddets eller fritidshjemmets virksomhed, træffes af de medlemmer af den fælles bestyrelse, der er repræsentanter for dagtilbuddet eller fritidshjemmet. Forældrerepræsentanter for dagtilbuddet eller fritidshjemmet skal udgøre flertallet ved sådanne beslutninger. Beslutninger, der alene har betydning for skolens virksomhed, træffes af de medlemmer af den fælles bestyrelse, der er repræsentanter for skolen. Forældrerepræsentanter for skolen skal udgøre flertallet ved sådanne beslutninger.


Gelsted Skole havde 217 elever pr. 5./9. 2013 og den politisk fremstillede klassedannelse for skoleåret 2014/2015 viser et elevtal på 208 på Gelsted Skole fra 1. august 2014. Dermed forventes det, at skolen også fremadrettet vil have et elevtal på normalt under 300 elever, og dermed lovgivningsmæssigt nu kan blive et børneunivers.

Kommunalbestyrelsens beslutning om fælles ledelse forudsætter, at de berørte skolebestyrelser og forældrebestyrelser forinden har afgivet udtalelse om kommunalbestyrelsens påtænkte beslutning. Kommunalbestyrelsen er som noget nyt, jf. den nu gældende Folkeskolelov, ikke bundet af bestyrelsernes udtalelser.

I Middelfart Kommune findes allerede 2 børneuniverser: Båring Børneunivers og Fjelsted Harndrup Børneunivers. De to børneuniverser er evalueret i april 2014. Evalueringen er foregået via en fokuseret dialog, hvor der har været ledelsesrepræsentanter, medarbejderrepræsentanter og repræsentanter fra forældrebestyrelserne til stede. Alle var meget positive omkring deres børneuniverser og har opnået resultater i forhold til de opsatte mål for rammer, indhold og effekt for børnene. Erfaringerne fra de to børneuniverser vil danne grundlag for arbejdet med at udvikle Gelsted Børneunivers.

Økonomi:

Som følge af etableringen af et børneunivers kan budgettet reduceres med brutto 0,235 mio. kr., mens den mistede forældrebetaling udgør 0,060 mio. kr. Netto udgør besparelsesgevinsten således 0,175 mio. kr. i 2015 og overslagsårene.

Etablering af børneunivers i Gelsted vil således udgøre en nettobesparelse på 0,175 mio. kr.

1.000 kr. - 2015 priser

2015

2016

2017

2018

Udgifter

-235

-235

-235

-235

Indtægter

60

60

60

60

Totalt

-175

-175

-175

-175

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen bemærkninger

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere.
Der er ingen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Skoleudvalget - 10. juni 2014
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget - 10. juni 2014
Økonomiudvalget - 16. juni 2014
Byrådet - 23. juni 2014

Beslutning:

Skoleudvalget den 10. juni 2014
Godkendt som indstillet.

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2014
Godkendt som indstillet.

Økonomiudvalget den 16. juni 2014
Anbefales godkendt.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 10. juni 2014 kl. 15:00
Skoleudvalget 10. juni 2014 kl. 15:00
Økonomiudvalget 16. juni 2014 kl. 14:30
Byrådet 23. juni 2014 kl. 17:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 10. juni 2014 kl. 15:00

Godkendt som indstillet

Skoleudvalget 10. juni 2014 kl. 15:00

Godkendt som indstillet

Bilag:

93. Renovering af skolerne i Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2014-004765
Sagsbehandler: Pia Werborg

Præsentation:

Middelfart Kommunes skolepolitik beskriver, at skolerne i kommunen fremstår som velholdte og moderne læringsmiljøer, der modsvarer tidens krav til undervisning.
Der er i 2009 lavet en skolerenoveringsplan, gældende for 2010 til 2019, der revideres løbende.
Som følge af skolereformen og de nye overenskomster på skoleområdet, er der et behov for en større revidering af planerne for skolerenovering i Middelfart Kommune.
Renoveringsplanen er baseret på en prioritering af dels indhold i renoveringerne, og dels rækkefølgen for renoveringerne, under hensyntagen til at opnå en optimal udnyttelse af den samlede skolekapacitet, og at tilgodese den nye måde at drive skole på, som reformen fordrer.


Forvaltningen foreslår:

At den nedenfor beskrevne prioritering af indhold og rækkefølge, godkendes og indstilles til økonomiudvalget og byrådet, med de skitserede ændringer.

 • Toiletforhold fjernes fra prioriteringerne og bliver til et overordnet afsæt for alle projekter.
 • Renovering og genopretning, fjernes fra prioriteringerne og bliver til et overordnet afsæt for alle projekter.
 • Udearealer tænkes ind i helheden.
 • Indhold:

1. Fleksible undervisningsrum
2. Zoning/det åbne rum
3. Faglokaler i funktion
4.Møde og forberedelse
5. Det udendørs/udearealer - medtænkes i helheden.

 • Rækkefølge:

1.Pædagogik og funktion
2. Flere projekter på en gang
3.Store kontra små projekter
4. Elever kontra medarbejdere

Sagsbeskrivelse:

Nedenstående prioritering er resultatet af en inddragende proces hvor både skoleudvalget, og skolebestyrelserne har deltaget i prioriteringen, inden det endelige forslag er blevet fremlagt for skolebestyrelser, fælleselevråd, MEDudvalg og forvatningsMED, på et høringsmøde d. 3. juni 2014. Høringssvarene fra mødet d. 3. juni 2014 er sammenskrevet og vedhæftet som bilag til denne sagsfremstilling.

Middelfart kommune renoverer løbende kommunens skoler, under hensyntagen til den samlede skolekapacitet, og ud fra en prioritering af, at der efter en renovering, ikke bør skulle ske renovering/modernisering af bygningsdele i en periode på 5-8 år efter ombygningen/renoveringen.
For at sikre den mest optimale prioritering af bygningsopdateringen, mht. til såvel indhold som rækkefølge, er der i 2009 udarbejdet en langsigtet plan, der omfatter den samlede skolemasse i kommunen.
Bygningsmoderniseringsplanen løber fra 2010 frem til 2019.
Planen understøtter ikke fuldstændigt de nye fag, funktioner og visioner, der er indeholdt i skolereformen, som sammen med de nye overenskomster implementeres fra 1. august 2014.
Det er derfor nødvendigt med en gennemgribende opdatering af planen, så den fremadrettet også tager udgangspunkt i de ændrede behov og krav.

Med afsæt i skolepolitikken og skolereformen, har der været en inddragende proces, for at få prioriteret fokusområderne indenfor indhold og rækkefølge. Fokusområderne skal fremover være de overordnede tilgange for alt skolebyggeri i MIddelfart - både når der bygges for at vedligeholde, og når der opdateres i forhold til skolereformen.

Skoleudvalget har drøftet prioriteringerne på udvalgets møde d. 12. maj, og skolebestyrelserne har på dialogmødet d. 12. maj, også haft mulighed for at komme med den enkelte skoles prioriteringer.
Der var stort sammenfald mellem prioriteringerne i skoleudvalget og blandt skolebestyrelserne, så på baggrund af de to processer, blev nedenstående prioritering udarbejdet, og skolebestyrelser, skolernes Medudvalg, fælleselevrådet og forvaltningsMED har derefter, på et høringsmøde tirsdag d. 3. juni haft mulighed for at komme med høringssvar i forhold til prioriteringerne.

Prioriteringen der var i høring:

Indhold:

 1. Fleksible undervisningsrum
 2. Zoning/det åbne rum
 3. Faglokaler i funktion
 4. Møde og forberedelse
 5. Toiletforhold
 6. Det udendørs/udearealer

Rækkefølge:

 1. Pædagogik og funktion
 2. Renovering og genopretning
 3. Flere projekter på en gang
 4. Store kontra små projekter
 5. Elever kontra medarbejdere.

De indkomne høringssvar, og sammenskrivning af svarene er vedhæftet som bilag.

Høringen resulterede i at toiletforhold samt renovering og genopretning prioteres som et overordnet afsæt for bygningsmodernisering.
Udearealer medtænkes i helheden.


Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere.
Der er ingen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling:
Skoleudvalget den 10. juni 2014
Økonomiudvalget - 16. juni 2014
Byrådet - 23. juni 2014

Beslutning:

Skoleudvalget den 10. juni 2014
Godkendt som indstillet.

Økonomiudvalget den 16. juni 2014
Anbefales godkendt.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 10. juni 2014 kl. 15:00
Økonomiudvalget 16. juni 2014 kl. 14:30
Byrådet 23. juni 2014 kl. 17:00

Skoleudvalget 10. juni 2014 kl. 15:00

Godkendt som indstillet

Bilag:

LUKKEDE SAGER