Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Økonomiudvalget møde den 24. februar 2014

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
24. februar 2014 kl. 14:00
Tilstede:
Niels Bebe
Steen Dahlstrøm
Johannes Lundsfryd Jensen
Agnete Damkjær
Anni B. Tyrrestrup
Morten Weiss-Pedersen
Regitze Tilma
Mikkel Dragmose-Hansen
John Kruse
Fraværende:

ÅBNE SAGER

20. Likviditetsoversigt pr. ultimo 4. kvartal 2013
Sagsnr.: 201002858
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelser skal Byrådet hvert kvartal orienteres om kommunens likviditet efter kassekreditreglen.

Forvaltningen foreslår:

 • At Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at nærværende orientering tages til efterretning. 

Sagsbeskrivelse:

Kommunens likviditet efter kassekreditreglen beregnes som et gennemsnit af kommunens likvide beholdninger fra dag til dag over det seneste år. Kravet er, at gennemsnitslikviditeten skal være positiv.

Likviditetsopgørelsen pr. 31.12.2013 viser, at den gennemsnitlige likvide beholdning pr. 1. januar 2013 til 31. december 2013 udgjorde 170,9 mio. kr., svarende til en gennemsnitslikviditet pr. indbygger på  4.536 kr. pr. indbygger.

Likviditeten efter kassekreditreglen er over det seneste kvartal reduceret med 6,6 mio. kr., hvilket først og fremmest skal ses i lyset af den negative likviditetseffekt fra Udbetaling Danmark.

Økonomi:

Likviditeten forventes at udvise en svagt faldende tendens i 2014, mens likviditeten samlet set forventes reduceret med ca. 70 mio. kr. frem mod udgangen af 2016.

Den betydelige reduktionen henfører sig dels til et budgetlagt kassetræk i forbindelse med større anlægsarbejder og dels, at et efterslæb på anlægsområdet forventes indhentet frem mod udgangen af 2016.

Det er dog væsentligt at understrege, at  likviditetsprognoser altid er forbundet med betydelig usikkerhed. Således er likviditeten efter kassekreditreglen stærkt påvirkelig overfor faktorer som: 

 • Fremdriften i de kommunale anlægsprojekter, eksempelvis at anlægsudgifter afholdes i et andet budgetår end de er budgetteret.
 • Tidsmæssige forskydninger mellem låneoptagelse til anlægsinvesteringer og anlægsprojekternes faktiske gennemførelse.
 • Timingen af køb, byggemodning og salg af jord.
 • Eventuelle drifts- og anlægsbevillinger med kassepåvirkning i budgetåret.
 • Centrale og decentrale enheders opsparing eller forbrug af overført over-/underskud.

Forvaltningens bemærkninger:

Sagen er genenmgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere og brugere.

Handicapaspekter:

Sagen har ingen handicapaspekter.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Behandlingsplan:

Økonomiudvalget: 24. februar
Byrådet: 3. marts

Beslutning:

Økonomiudvalget den 24. februar 2014
Indstilles til godkendelse.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 24. februar 2014 kl. 14:00
Byrådet 3. marts 2014 kl. 17:00

21. Budgetstrategi budget 2015-2018
Sagsnr.: 2013-014257
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

Økonomiudvalget skal tage stilling til budgetstrategien for budgetlægningen 2015 – 2018.

Forvaltningen foreslår:

 • At budgetstrategien godkendes

Sagsbeskrivelse:

Arbejdet med udarbejdelsen af budget 2015-2018 funderes på målsætningerne i den økonomiske politik.

 

Budgetstrategien for 2015 – 2018 skal desuden sikre følgende 3 vigtige mål:

 1. En budgetstrategi der sætter Byrådet i centrum, for derved at sikre en høj grad af gennemsigtighed i budgettet, således at alle medlemmer af byrådet har stor indsigt i det endelige vedtagne budget og derfor kender konsekvenserne af de nødvendige prioriteringer.
 2. En budgetstrategi, der giver rum til konstruktiv dialog med borgere, medarbejdere, brugerbestyrelser og –råd samt andre interessenter.  
 3. En budgetstrategi, som sikrer involvering af alle ledere samt relevante medarbejdere

Budgetstrategien fremgår af bilaget.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogle særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 24. februar 2014

Beslutning:

Økonomiudvalget den 24. februar 2014
Godkendt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 24. februar 2014 kl. 14:00
Byrådet 3. marts 2014 kl. 17:00

Bilag:

22. Forslag til lokalplan 156 og kommuneplantillæg nr. 3 til kommuneplan 2013 for nyt bycenter i Middelfart
Sagsnr.: 2013-013999
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for nyt byggeri med rådhus, boliger og butikker i Middelfart midtby.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslag til lokalplan 156 og kommuneplantillæg nr. 3 til kommuneplan 2013 fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 16. december 2013, at igangsætte planlægningen for et nyt bycenter i Middelfart midtby. Centeret ønskes bygget i området med det eksisterende rådhus, jobcenteret og tidligere brandstation og centeret skal indeholde både rådhus, boliger og butikker.

Der ønskes bygget ca. 16.500 m2 heraf 6.000 m2 boliger, 3.200 m2 til butikker/erhverv og 7.300 m2 til rådhus og lokalplanen og kommuneplantillægget er udarbejdet, så det kan realiseres. I lokalplanforslaget gives der forholdsvis vide rammer for placeringen af bebyggelsen for at sikre en vis frihed i forbindelse med den efterfølgende arkitektkonkurrence. Mod Østergade er der dog fokus på, at byggeriet skal indpasses i det eksisterende købstadsmiljø så bygningshøjder og facadetakt ikke er fremmede for omgivelserne. Mod Havnegade er der friere rammer både med hensyn til højde og udformning. Hovedparten af byggeriet skal opføres i 2, 3 eller 4 etager, men derudover er der givet mulighed for at en mindre del af bebyggelsen kan opføres i op til 8 etager.

I forhold til det tidligere fremlagte er der sket en mindre justering af bygningshøjden fra 28 til 30 meter for den 8 etagers bygning. Derudover er bebyggelsesprocenten hævet fra 190 til 200, idet en større del af området skal fratrækkes til vej i forhold til først antaget.  

Det er hensigten, at Kappelsbjergvej lukkes for biltrafik og at der etableres en ny vejforbindelse mellem Østergade og Havnegade umiddelbart øst for det eksisterende rådhus. Vejadgangen til Hans Bangs Vej fra Østergade/den nye vejforbindelse vil blive lukket, hvilket medfører at trafikken til det østlige byggefelt skal ske via Hans Bangs Vej. 

Parkering skal ske i det eksisterende parkeringshus på Havnegade og ved Hans Bangsvej og derudover skal der være mulighed for parkering under terræn til boligdelen.

Projektet er screenet i forhold til VVM-reglerne (Vurdering af Virkningerne på Miljøet) og konklusionen er, at der ikke skal laves en egentlig vvm-redegørelse. Planerne er ligeledes screenet i forhold til Lov om miljøvurdering, og også her er det vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport for planerne. De to afgørelser skal offentliggøres samtidig med planforslagene.

Planforslagene og de 2 screeninger vil blive eftersendt.

Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:

Bebyggelsesprocenten for det samlede lokalplanområde er fastsat til 200 for at give mulighed for det ønskede bygningsomfang. Dette er højere end hvad der normalt er tilladt i centerområdet i Middelfart midtby. I henhold til kommuneplanen variere den tilladte maksimale bebyggelsesprocent i centerområdet fra 50 til 180. I centerområderne mellem Østergade/Algade og Havnegade  og som lokalplanområdet er en del af er der dog generelt åbnet op for en høj bebyggelsesprocent, i det den her er 110 og 180.

Lokalplanen giver mulighed for at et afgrænset bygningsafsnit kan opføres i op til 8 etager/30 meter, hvilket er en større afvigelse fra den eksisterende skala i midtbyen. Hensigten med den øgede bygningshøjde er at understøtte området - både funktionelt og visuelt - som et bymæssigt tyngdepunkt og en visuel markør i overgangen mellem den gamle købstad og den omdannede havnefront med nutidig arkitektur.

Normalt stilles der krav om, at parkering skal ske på egen grund eller også skal der ske indbetaling til parkeringsfonden. I det foreliggende planforslag stilles krav om, at parkering til boligdelen skal etableres i parkeringskælder inden for området,  ligesom handicapparkeringen skal etableres inden for området. Øvrig parkering tillades etableret uden for området - det er bl.a. hensigten at udnytte restkapaciteten i parkeringshuset. I henhold til rapport fra COWI er det vurderet, at projektet kan realiseres uden etablering af ny parkering, hvis der medregnes dobbeltudnyttelse af den eksisterende parkering. Parkeringsbehovet i området bør dog følges i årene fremover for at sikre tilfredsstillende parkeringsforhold i midtbyen. Parkeringsløsning med parkering i parkeringshuset er desuden valgt, da friarealer inden for lokalplanområdet ønskes anvendt som offentlige arealer til brug for borgere, turister ansatte m.fl.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. I forbindelse med byggeriet vil der blive lagt stor vægt på tilgængelighed og det skal sikres, at alle områder med offentlig adgang både ved friarealer og bygninger udformes så alle uanset handicap kan færdes her.

Høring af Handicaprådet:

Handicaprådet vil blive hørt i forbindelse med den offentlige høring af planforslagene.

Høring af Ældrerådet:

Ældrerådet vil blive hørt i forbindelse med den offentlige høring af planforslagene.

Behandlingsplan
Teknisk Udvalg - 20. februar 2014
Økonomiudvalget - 24. februar 2014
Byrådet - 3. marts 2014

Beslutning:

Teknisk Udvalg, den 20. februar 2014
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 24. februar 2014
Anbefales til godkendelse.
Morten Weiss-Pedersen undlod at stemme.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 20. februar 2014 kl. 16:00
Økonomiudvalget 24. februar 2014 kl. 14:00
Byrådet 3. marts 2014 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 20. februar 2014 kl. 16:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

23. Vedtægt for folkeoplysningsudvalget og kriterier for udviklingspuljen
Sagsnr.: 201104801
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Ny vedtægt for folkeoplysningsudvalget og kriterier for udviklingspuljeForvaltningen foreslår:

 • At brugerindflydelse sikres ved nedsættelse af et folkeoplysningsudvalg
 • At vedtægten for folkeoplysningsudvalget indstilles til godkendelse
 • At kriterierne for udviklingspuljen indstilles til godkendelse

Sagsbeskrivelse:

Folketinget vedtog i juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven ved lov nr. 574 af 7. juni 2011. Ændringer vedrører bl. a nye regler om brugerindragelse og fastsættelse af en beløbsramme til udviklingsarbejdet inden for lovens område.
Folkeoplysningsudvalget har haft nedsat en arbejdsgruppe, der har arbejdet med forslag til de to områder.
Arbejdsgruppen foreslår, at folkeoplysningsudvalget bibeholdes som værende det organ, hvor man som forening/bruger får brugerindflydelse, dog med den ændring, at udvalget udvides til 13 medlemmer i stedet for 11 medlemmer, og at en repræsentant fra forsamlingshusene kan deltage i møderne som tilforordnet og uden stemmeret. Udvidelsen begrundes i, at man ønsker at tilgodese de idebestemte foreninger med 1 eksta medlem og spejderne med 1 ekstra medlem, således at udvalget repræsenterer så bred en vifte af foreningslivet som muligt. Ændringerne er indarbejdet i en ny vedtægt for folkeoplysningsudvalget i vedlagte bilag.

Arbejdsgruppen har ligeledes udarbejdet forslag til kriterier for anvendelsen af udviklingspuljen i vedlagte bilag. I budget 2014 er der afsat kr. 50.000,- til denne pulje. Beløbet er afsat indenfor Folkeoplysningsudvalgets bevilligede ramme.

Økonomi:

Intet.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogle særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget: den 16. januar 2014
Børn - Kultur og Fritidsudvalget: den 4. februar 2014
Økonomiudvalget: 24. februar 2014
Byrådet: den 3. marts 2014

Beslutning:

Beslutning:
Folkeoplysningsudvalget den 16. januar 2014:
Vedtægten indstilles godkendt med den ændring, at der tilføjes uorganiserede grupper, efter de idebestemte foreninger under afsnittet sammensætning §2 stk. 2.
Kriterier for udviklingspuljen indstilles godkendelse med den ændring at ordet øget i sidste linje i afsnittet "Formål med Start- og udviklingspuljen" ændres til særlig - således at formuleringen bliver "særlig fokus på"

Kirsten Hansen deltog i møde som suppleant for Jørgen Halfdan Olsen

Beslutning:
Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget indstiller den 4. februar 2014 til Økonomiudvalget:
 • At brugerindflydelse sikres ved nedsættelse af et folkeoplysningsudvalg
 • At vedtægten for folkeoplysningsudvalget indstilles til godkendelse
 • At kriterierne for udviklingspuljen indstilles til godkendelse

Økonomiudvalget den 24. februar 2014
Anbefales godkendt med Folkeoplysningsudvalgets præciseringer.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 16. januar 2014 kl. 17:00
Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. februar 2014 kl. 13:00
Økonomiudvalget 24. februar 2014 kl. 14:00
Byrådet 3. marts 2014 kl. 17:00

Folkeoplysningsudvalget 16. januar 2014 kl. 17:00

Vedtægten indstilles godkendt med den ændring, at der tilføjes uorganiserede grupper, efter de idebestemte foreninger under afsnittet sammensætning §2 stk. 2.
Kriterier for udviklingspuljen indstilles godkendelse med den ændring at ordet øget i sidste linje i afsnittet "Formål med Start- og udviklingspuljen" ændres til særlig - således at formuleringen bliver "særlig forkus på"

Kirsten Hansen deltog i møde som suppleant for Jørgen Halfdan Olsen

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. februar 2014 kl. 13:00

Børne-, kultur- og fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalget 
 • At brugerindflydelse sikres ved nedsættelse af et folkeoplysningsudvalg
 • At vedtægten for folkeoplysningsudvalget indstilles til godkendelse
 • At kriterierne for udviklingspuljen indstilles til godkendelse


Bilag:

24. Godkendelse af skema C - Afd. 7 Grønningen Boligselskab af 1945 i Strib
Sagsnr.: 200906184
Sagsbehandler: Laila Møller

Præsentation:

Godkendelse af skema C samt endelig husleje i forbindelse med byggeri af 17 familieboliger for Boligselskabet af 1945 i Strib.

Forvaltningen foreslår:

 • at skema C godkendes for de 17 familieboliger
 • at den endelige husleje på 857 kr. pr. m2 godkendes

Sagsbeskrivelse:

I år 2010 godkendte Byrådet opførelsen af almene familieboliger i Strib. Byggeriet fremstår i dag som fuldt udlejet.

Boligkontoret Danmark, som er forretningsfører for Boligselskabet af 1945 i Strib, har fremsendt skema C (byggeregnskab) med tilhørende revisorerklæring. Skema C skal i følge lovginingen godkendes af Byrådet.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Når der bliver opført støttet byggeri (almene boliger), så bliver den offentlige støtte administreret i et edb-system. Systemet administreres af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. En støttesag opdeles i tre skemaer (faser):

 1. Meddelelse af støttetilsagn (Skema A), dvs. Byrådets godkendelse af opførelsen af de almene boliger
 2. Godkendelse af byggeriet og dets anskaffelsessum inden igangsætning (Skema B)
 3. Godkendelse af den endelige anskaffelsessum på grundlag af byggeregnskabet (Skema C)

Handicapaspekter:

Sagen er ikke vurderet mhp. handicapaspekter, da der er tale om godkendelse af et regnskab.

Høring af Handicaprådet:

Der er ikke foretaget en høring, da der er tale om godkendelse af et regnskab.

Høring af Ældrerådet:

Der er ikke foretaget en høring, da der er tale om godkendelse af et regnskab.

Økonomiudvalget den 24. februar 2014
Byrådet den 3. marts 2014

Beslutning:

Økonomiudvalget den 24. februar 2014
Indstilles til godkendelse.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 24. februar 2014 kl. 14:00
Byrådet 3. marts 2014 kl. 17:00

LUKKEDE SAGER