Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Tillægsdagsorden for Økonomiudvalget møde den 3. februar 2014 - Referat

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
3. februar 2014 kl. 16:45
Tilstede:
Regitze Tilma
Mikkel Dragmose-Hansen
Anni B. Tyrrestrup
John Kruse
Morten Weiss-Pedersen
Johannes Lundsfryd Jensen
Steen Dahlstrøm
Agnete Damkjær
Niels Bebe
Fraværende:

Lukkede sager

Ingen sager

ÅBNE SAGER

19. Lokalplan for Feriebyen
Sagsnr.: 2014-001005
Sagsbehandler: Jørgen Knudsen

Præsentation:

Anmodning om igangsætning af ny lokalplan for Dansk Kursuscenter.

Forvaltningen foreslår:

  • At anmodningen imødekommes og lokalplanlægning kan igangsættes

Sagsbeskrivelse:

Der er ansøgt om ny lokalplan for Middelfart kursuscenter på Oddevejen, Middelfart (tidligere Dansk Folkeferie). Lokalplanen skal give mulighed for udstykning af ferieboligerne som selvstændige fritidsboliger, samt i mindre omfang give mulighed for ombygning af feriecenteret.

Lokalplan 25.01 for området udlægger området til kollektiv ferieboligbebyggelse(§3 anvendelsesbestemmelse). Det sammenholdt med, at lokalplanen ikke angiver mulighed for udstykning af selvstændige sommerhuse vurderer Planafdelingen, at ny lokalplan for området er nødvendig for realisering af det ansøgte.

Økonomi:

Ingen. Ansøger anmodes om at bidrage til lokalplanudarbejdelsen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ejendommen er beliggende i byzone og i henhold til kommuneplanen udlagt til rekreativt formål, som feriecenter med feriehuse. Den fremtidige anvendelse vurderes ikke at ændre på områdets karakter som feriecenter med tilknyttede ferieboliger.

En del af ejendommen er beliggende indenfor strandbeskyttelseslinjerne. Selve husene er dog beliggende udenfor, hvorfor udstykningen ikke forventes at kræve dispensation fra strandbeskyttelseslinjerne.

Der skal forud for eventuel lokalplanlægning af området ske en screening i henhold til lov om miljøvurdering af planforslaget. Dette er ikke foretaget endnu.

Sagen er offentliggjort mindre end fire dage før udvalgsmødet, så udvalgets medlemmer kan beslutte at afvise behandlingen af sagen på grund af for kort sagsbehandlingsfrist. Det skal dog anmodes om, at sagen behandles, da det ansøgte vurderes at være begrænset i forhold til kommuneplanens bestemmelser, samt at der kun er tale om igangsætning af lokalplanlægning. Det efterfølgende lokalplanforslag vil efter udarbejdelse blive forelagt Økonomiudvalget med henblik på offentliggørelse/borgerinddragelse.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Handicaprådet vil blive hørt i forbindelse med den offentlige høring af planforslag.

Høring af Ældrerådet:

Ældrerådet vil blive hørt i forbindelse med den offentlige høring af planforslag.

Beslutning:

Økonomiudvalget den 3. februar 2014
Godkendt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 3. februar 2014 kl. 16:45

Bilag:

LUKKEDE SAGER