Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Miljø- og Energiudvalget møde den 3. december 2014

Møde:
Miljø- og Energiudvalget
Mødetid:
3. december 2014 kl. 14:00
Tilstede:
Kaj Piilgaard Nielsen
Agnete Damkjær
Svend-Aage Nielsen
Paw Nielsen
Peter Storm
Fraværende:

ÅBNE SAGER

65. Godkendelse af takst for 2015 for Vejlby Fed Vandværk
Sagsnr.: 2014-003661
Sagsbehandler: Henning Leth

Præsentation:

Vejlby Fed Vandværk ønsker at hæve taksten for drikkevand på grund af udskiftning af målere inden for en årrække samt renovering af 50 år gammelt ledningsnet.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget godkender taksten for 2015 for Vejlby Fed Vandværk.

Sagsbeskrivelse:

Vejlby Fed Vandværk har en egenkapital på 6 millioner kr., hvorfor forvaltningen har bedt om yderligere information om, hvorfor man ønsker en takststigning. 

Ved godkendelse af et takstblad skal Middelfart Kommune sikre, at der ikke opkræves hverken for lidt eller for meget i forhold til vandværkets drift- og anlægsudgifter. Der må således ikke opspares en egenkapital uden at der i et budget er redegjort for, hvordan og hvornår kapitalen skal anvendes. Middelfart Kommune skal lægge vægt på, at fastsættelsen af takster sker ud fra principper om lighed, saglighed og hvile i sig selv, jvf. § 52 a i Vandforsyningsloven, samt retningslinie 25, 26 og 27 i Vandforsyningsplanen. Samtidig skal Middelfart Kommune påse, at taksstrukturen er i overensstemmelse med det enkelte vandværks regulativ.

Vandværket har efter et møde med Forvaltningen præsenteret en investeringsoversigt, som beskriver, hvordan værket planlægger at anvende de opsparede midler.

Økonomi:

Ingen økonomisk betydning for Middelfart Kommune.

Forvaltningens bemærkninger:

Efter et opklarende møde mellem Vejlby Fed Vandværk (formand og kasserer) og Forvaltningen er der blevet redegjort for, hvorfor vandværket ser det nødvendigt at øge taksten med 100 kr. Den indsendte investeringsoversigt (frem til 2024) viser, hvornår vandværket påtænker at gennemføre udskiftning af dele  af ledningsnettet, etablering af målerbrønde og udskiftning af målere. Samlet set forventer vandværket at foretage investeringer for i alt 4,76 mio. kr. i perioden fra 2015-2024. Den samlede udgift til udskiftning af det 50 år gamle ledningsnet forventes at beløbe sig til godt 20 millioner kr. Udskiftningen af ledningsnettet vil ske løbende over de næste 40 år.

Forvaltningen vurderer, at der er givet tilfredsstillende begrundelse for stigningen i taksten.

Handicapaspekter:

Sagen er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere.
Sagen har ingen særlige konsekvenser for handicappede borgere.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 3. december 2014 kl. 14:00

Bilag:

66. Anbefalinger til vandværkerne ved fastsættelse af takster
Sagsnr.: 2014-003661
Sagsbehandler: Henning Leth

Præsentation:

De typiske anbefalinger til vandværkene ved fastsættelse af takster har været sendt i høring hos bestyrelsen for vandrådet.

Forvaltningen foreslår:

 • At anbefalingerne godkendes og sendes til vandværkerne

Sagsbeskrivelse:

Miljø- og Energiudvalget behandlede på møde den 5. november 2014 vandværkernes takster for 2015. Udvalget besluttede at sende de typiske anbefalinger til vandværkerne i høring hos bestyrelsen for vandrådet.

Der er modtaget høringssvar fra vandrådet:

"Vandrådet mener ikke at det tjener noget formål på nuværende fremskredne tidspunkt at indgå i en høringsfase.
Vandrådet har besluttet at det anbefales at de aktuelle anmodninger om godkendelse af Takstblade for 2015 bør anvendes.
De anførte anbefalinger vandrådet kan ikke tiltræde, men vil lade det være op til det politiske system at tage ansvaret herfor.  
Vandrådet giver samtidigt tilsagn om i samarbejde med forvaltningen at skaffe et grundlag for at Takstblad 2016 for vandværkerne i Middelfart Kommune kan godkendes uden anbefalinger af den karakter som vi har set for 2015.  
Dette vil ikke kunne lade sig gøre med mindre man fra politisk hold tilkendegiver at fremtidige godkendelser ikke kan gives med mindre reglerne for udarbejdelse af taktsblade overholdes."  

De typiske anbefalinger, som går igen fra vandværk til vandværk er følgende:

 • at anlægsbidraget fra 2015 opsplittes i bidrag til hovedanlæg, forsyningsledninger og stikledninger i overensstemmelse med reglerne fastsat i "Regulativ for XX Vandværk".
 • at der fremover ved ansøgning om godkendelse af takster udarbejdes et beregningsgrundlag for fastsættelse af driftsbidrag og anlægsbidrag jf. Foreningen af Vandværker i Danmark.
 • At årsregnskabet for 2014 udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabsloven
 • At der som en del af årsregnskabet udarbejdes et flerårigt anlægsbudget, når der planlægges nye investeringer i de kommende år
 • At der udarbejdes et budget for det år, som taksterne til godkendelse gælder for
 • At anlægsbidraget til ”nyetablering af hovedledning, forsyningsledning, stikledning eller bidrag til allerede etableret ledningsnet i udstykning/område” fra 2016 også fremgår som en takst på takstbladet ud fra et solidarisk princip og ikke efter en konkret fastsættelse i hvert enkelt tilfælde
 • At bestyrelsen i forbindelse med fastsættelsen af taksterne for 2016 overvejer, om taksterne evt. skal sættes ned. Denne anbefaling begrundes i, at der ikke er redegjort for de opsparede midlers anvendelse (ca. 5,9 mio. kr.), og at vandværket ikke må opkræve mere eller mindre over taksterne, end nødvendigt til drift og anlæg over en kortere årrække. Det er vigtigt set i lyset af, at vandværket er godt vedligeholdt og i lyset af hvile-i-sig-selv princippet jf. § 52a i vandforsyningsloven.
 • At investeringer af formuen i værdipapirer kan udgøre en risiko for tab. I den forbindelse må der henvises til selskabslovens bestemmelser om ansvar for bestyrelsen (§ 115 og § 361), hvis der bliver tilføjet skade/tab på selskabet. Det kan ende med et erstatningsansvar for bestyrelsen
 • At den faste afgift højst dækker 50% af indtægterne. FVD anbefaler, at 40% af indtægterne dækkes af faste afgifter, hvilket Middelfart Kommune anbefaler at tilstræbe. Dog kan det fraviges, hvis vandværket har enkelte storforbrugere, som dominerer forbruget

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Kommunalbestyrelsen har ikke hjemmel til at kræve materialet til takstbladet udført som anbefalet.
Kommunalbestyrelsen har kun hjemmel til at godkende/ikke at godkende taksterne.

Forvaltningen har igennem de seneste år udsendt anbefalinger i forbindelse med den årlige taktstgodkendelse, og det har medført væsentlige forbedringer af materialet. Forvaltningen forventer derfor, at kommunen ved at fortsætte dialogen med alle vandværker kan opnå yderligere forbedringer.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvensen for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ingen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.
Udvalget vedtog endvidere, at der i 2015 indledes en tidlig dialog med vandværkerne om grundlaget for vandværkernes kommende takster.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 3. december 2014 kl. 14:00

67. Indsats imod Kæmpe Bjørneklo og andre invasive planter
Sagsnr.: 2014-000184
Sagsbehandler: Elke Schäfer

Præsentation:

Invasive arter som f.eks. Kæmpe Bjørneklo udgør et voksende problem i den danske natur. Arterne fortrænger de naturligt hjemmehørende arter. Der skal tages stilling til, om Middelfart Kommune skal øge indsatsen imod invasive plantearter.

Forvaltningen foreslår:

Forvaltningen foreslår, at der igangsættes en større indsats imod invasive plantearter, særligt Kæmpe Bjørneklo.

Sagsbeskrivelse:

Natur- og Miljøafdelingen modtager mange henvendelser om forekomster af Kæmpe Bjørneklo. Planten fortrænger naturlig vegetation og vokser massivt. Den kan give alvorlige skader på huden ved berøring. Kommunen har forpligtelse til at bekæmpe planten på egne arealer. Det er mange steder ikke muligt at få bekæmpet planten i bund, da den ofte vokser på tilstødende private arealer. Forvaltningen har registreret alle indmeldte bestande af Kæmpe Bjørneklo på private arealer, og udsender hvert år information om den rigtige bekæmpelse.

Der har ikke været ressourcer til at tjekke bestande på private arealer eller til at følge op på, om de private lodsejere udfører bekæmpelse. Kommunen kan pålægge lodsejere at udføre bekæmpelse, men kun hvis kommunen har udarbejdet en indsatsplan.

Der er stigende problemer med øvrige invasive arter, såsom Japansk Pileurt og Rynket Rose.. Arterne er registreret på adskillige lokaliteter, men størrelsen af problemet er ikke kendt. Bliver de invasive arter først voldsomt udbredte, kan de ikke holdes helt nede, men man kan gøre en indsats for at beskytte særligt følsomme arealer, f.eks. beskytte værdifulde strandenge imod tilgroning med Rynket Rose.

En øget indsats kan bestå i:

Projektfase, 2015-2016 (økonomi ca. 3-400.000 kr.)

 • Kortlægning af Kæmpe Bjørneklo, og udvalgte andre arter, igennem feltarbejde samt borgerhenvendelser.
 • Prioritering af indsatsområder.
 • Udarbejdelse af indsatsplan for Bjørneklo.
 • Oprettelse af kortdatabase over forekomster. 
 • Kursus til driftsmedarbejdere.
 • Planlægning af indsatser og bekæmpelse.
 • Samarbejde med lodsejere.
Driftsfase, 2016 – (økonomi ca. 75.000 pr. år)

 • Vedligeholdelse af kortdatabase over forekomster.
 • Styring af bjørneklobekæmpelsen og evt. andre arter i form af kontrakter om afgræsning, tilsyn med arealer, indgåelse af aftaler med private lodsejere om bekæmpelse og rådgivning til lodsejere vedr. bekæmpelse.

Økonomi:

Udgifterne afholdes indenfor det eksisterende budget for anlæg og drift på naturområdet. Såfremt det eksisterende budget viser sig ikke at kunne rumme indsatsen, må den neddrosles.

Forvaltningens bemærkninger:

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 3. december 2014 kl. 14:00

68. Forslag om etablering af lånekvægordning til fremme af naturpleje
Sagsnr.: 2014-013623
Sagsbehandler: Anne Katrine Thomsen

Præsentation:

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til etablering af en lånekvægordning. Formålet er, at fremme naturpleje samt fremme mulighederne for at udnytte projektmidler, hvor der er givet tilsagn eller mulighed for at opnå tilsagn om tilskud til forberedelse til afgræsning.

Forvaltningen foreslår:

 • at der etableres en lånekvægordning
 • at ordningen etableres på beskevne vilkår 1-4
 • at der i første omgang indkøbes kvæg til 11 ha i Ejby Mose projektet
 • at op til 2 øvrige arealer kan indgå i ordningen, før den evalueres
 • at ordningen evalueres i efteråret 2015

Sagsbeskrivelse:

Natur- og Miljøafdelingen arbejder med flere projekter, hvor afgræsning vil give den bedste naturpleje, og hvor der er givet tilsagn om projektmidler fra NaturErhvervsstyrelsen til et græsningsprojekt. Dvs. det er muligt via projektmidler at rydde vegetation, opsætte hegn, fangfolde, drikkevandsfaciliteter m.v for forberedelse til afgræsning.

Det er blevet sværere at finde en dyreholder til nogle af disse arealer. Det skyldes, at det er ekstensive arealer, som kræver nøjsomme dyr, og ikke giver det store afkast i form af slagtekvæg. Samtidig er der er en generel nedgang i antallet afkødkvægsbesætninger.

En løsning kan være etablering af en lånekvægordning. Den kan hjælpe dyreholder i gang med egen kvægbesætning. Derigennem kan man fremme eller fastholde naturkvaliteten og biodiversiteten for arealerne. Ordningen skal ses som et alternativ, der kan facilitere afgræsning i områder, hvor det ikke har været muligt at finde en dyreholder med egne kvæg.

En lånekvægordning vil fungere på den måde, at Middelfart Kommune indkøber dyr til naturpleje. De lånes ud til en borger, der har interesse i at passe dyrene, samt administrationen omkring dyreholdet, herunder indberetning til CHR-registeret. Låneren skal aflevere tilsvarende dyrehold tilbage, hvis vedkommende udtræder af ordningen. I låneperioden kan låner beholde eller sælge det antal dyr, som dyreholdet er forøget med.

For at gøre ordningen attraktiv, er det nødvendigt med nogle force majeure bestemmelser, så låner ikke hæfter, hvis f.eks. uforskyldt sygdom i besætningen gør, at et eller flere dyr dør.

Andre offentlige myndigheder har allerede sådan en ordning f.eks Naturstyrelsen og Kerteminde Kommune. Begge har positive erfaringer med ordningen.

Et forslag i Naturplan Danmark er et projekt for etablering af en landsdækkende ordning med lånekvæg, hvor kommunerne kan være mulige partnere. Etablerer Middelfart Kommune en ordning nu for at gennemføre planlagte græsningsprojekter, kan det være en mulighed at gå med i en landsdækkende ordning på et senere tidspunkt.

Det er vigtigt, at ordningen bruges med det formål at fremme naturpleje, forvaltningen foreslår derfor følgende vilkår, for at der kan lånes kvæg.
 1. Lån kan ske til arealer, hvoraf hovedparten er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Det kan dog accepteres, at der er f.eks høje/mindre våde arealer, der ikke er omfattet af § 3, med i en aftale. Dette for at sikre arealer til, at dyrene har tørt leje i våde perioder eller for at sikre arealer til vinterfolde, så naturarealerne kan skånes om vinteren, hvor tilskudsfodring er nødvendigt.
 2. Ordningens formål skal være at sikre gennemførelse af projekter med tilsagn fra f.eks. NaturErhvervsstyrelsen, hvor der ikke kan skaffes private dyr. Ordningen kan også bruges til at sikre fortsat afgræsning på områder, hvor nuværende dyreholder ikke vil fortsætte. Ordningen kan ligeledes benyttes til arealer, hvor der ikke er opnået andet tilskud, men hvor det giver særlig god mening at sikre afgræsning for fremme af biodiversitet eller beskyttelse af særlige arter.
 3. Ordningen kan også benyttes med det formål at pleje fortidsminder efter Museumslovens bestemmelser.
 4. Ved lån af kvæg er det Middelfart Kommune, der vurderer, hvilket græsningstryk arealerne kan tåle, samt hvilke typer af kvæg, der kan være egnet til formålet.

Økonomi:

Ved køb af f.eks Galloway kvæg er indkøbsprisen ca. 5000-8000 kr. pr. dyr, afhængig af køn, alder m.v. I de projekter, der kommer på tale i næste græsningssæson, er der tale om indkøb for cirka 35.000 kr. pr. projekt. D.v.s. at der maksimalt er tale om en udgift på 100-120.000 kr.  for sæsonen. Derefter evalueres ordningen. Ordningen kan finansieres af det eksisterende anlægsbudget til Natur- og Energiprojekter.

Forvaltningens bemærkninger:

På sigt kan ordningen udvides, hvis den kommer til at fungere godt som forventet.
Der kan f.eks. inddrages andre dyretyper.
Får er altædende, og de giver ofte ikke det ønskede resultat ved flerårig afgræsning af artsrige naturområder. De kan være gode opstartere, da de ofte har større effekt på vedplanter. Får er også særdeles gode til pleje af fortidsminder, da de efterlader et meget kort græstæppe.

Lovhjemmel for etablering af ordningen følger af Naturbeskyttelseslovens § 55 stk 1, nr. 3 sammenholdt med vejledningen om naturbeskyttelseslovens kap 17.4. Her angives, at amtskommunerne kan gennemføre mindre projekter indenfor den emnekreds, der fremgår af lovens kapitel 8, Naturforvaltning, Erhvervelse lån og tilskud m.v., (§ 55 -56). Kommunerne har overtaget amternes rolle på området, og derfor også amternes beføjelser.

Handicapaspekter:

Sagen er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere.
Sagen har ingen særlige konsekvenser for handicappede borgere.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget vedtog forvaltningens indstilling.
Det tilstræbes, at kontrakter indgås med partnere med faglig indsigt.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 3. december 2014 kl. 14:00

69. Samarbejde om at finde løsningsmuligheder vedrørende øget genanvendelse af organisk affald
Sagsnr.: 2012-005909
Sagsbehandler: Vicki Marie Munkgaard Schmidt

Præsentation:

Der skal i følge kommunens ressourceplan 2018 findes en løsning omkring målet for 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet. Det indbefatter også nye løsninger og genanvendelsesmuligheder for det organiske affald.

Middelfart Kommune har sammen med Kolding og Fredericia Kommuner samarbejdet med DONG omkring et EUDP projekt vedrørende øget genanvendelse af organisk affald, som nu afsluttes. De tre kommuner kan med fordel fortsætte samarbejdet om at finde gode løsninger vedr. det organiske affald.

Forvaltningen foreslår:

 • At Middelfart Kommune fortsætter samarbejdet med Kolding og Fredericia kommuner  om at undersøge muligheden for at få løst opgaven med genanvendelse af organisk affald fra kommunernes dagrenovation.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune har sammen med Kolding og Fredericia Kommuner samarbejdet med DONG omkring EUDP projekt vedrørende øget genanvendelse af organisk affald. Formålet med projektet har været, at opfylde kommunernes affaldspolitiske målsætninger om en væsentlig forøgelse af genanvendelsesgraden i forbindelse med affaldsbehandlingen, og opfyldelsen af energipolitiske målsætninger om reduktion af udledningen af drivhusgasser.

DONG har tilkendegivet, at DONG ikke er villig til at etablere, eje og drive et anlæg, med mindre der bliver stillet en sikkerhed for modtagelse af alt det organiske affald fra kommunerne til behandling på anlægget i min. en 10 årig periode. Det er væsentlig længere, end det vurderes at kunne aftales mellem kommunerne og DONG uden forudgående udbud. 

Da opgaven med behandlingen af det organiske affald, uanset ejerkonstruktion i et samarbejde, skal udbydes, betyder det, at kommunerne nu er nødsaget til at træde ud af EUDP projektet og afbryde samarbejdet med DONG.

Der skal i følge kommunens ressourceplan 2018 findes en løsning omkring målet for 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet. Det indbefatter også nye løsninger og genanvendelsesmuligheder for det organiske affald. Middelfart Kommune vil med fordel kunne fortsætte samarbejdet med de øvrige kommuner om at finde nye genanvendelsesmuligheder for det organiske affald.

Økonomi:

Kommunerne har brugt i alt 277.000 kr. til den juridiske afklaring af ejerkonstruktioner samt ansættelse af en projektkoordinator, og dette beløb kan nu ikke, som forventet medfinansieres af EUDP projektet.

Der er ikke udbetalt støttemidler fra EUDP, fordi støtten afhænger af en indgået samarbejdsaftale.

Forvaltningens bemærkninger:

I forhold til EUDP-projektet har kommunerne brugt tiden frem til nu på at afklare sammensætning og mængder af egen dagrenovation. Det var i forvejen en del af arbejdet med kommunernes affalds- og ressourceplaner. 

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på, at vurdere konsekvensen for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget vedtog forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 3. december 2014 kl. 14:00

70. Oplæg til udpegede indsatsområder og beskyttelsesforanstaltninger
Sagsnr.: 2014-013833
Sagsbehandler: Vicki Marie Munkgaard Schmidt

Præsentation:

Arbejdet med indsatsplanerne for grundvandsbeskyttelse for Middelfart og Nørre Aaby områderne er i gang. Der er nu udarbejdet et første udkast til udpegede indsatsområder og beskyttelsesforanstaltninger.

Forvaltningen foreslår:

 • At der i samarbejde med vandværker og organisationer arbejdes videre med de udarbejdede områder og beskyttelsesforanstaltninger

Sagsbeskrivelse:

Der er udpeget en række områder, hvor behovet for grundvandsbeskyttelse skal vurderes.
Der er områder udpeget af 1. Staten og 2. Kommunen

1. Statslige udpegninger
I forbindelse med den statslige kortlægning af grundvandsressourcerne fastlægges Områder med Særlig Drikkevandskvalitet (OSD), NitratFølsomme Indvindingsoplande (NFI), IndsatsOmråder (IO) samt indvindingsoplande udenfor OSD. OSD og NFI har bl.a. betydning for byplanlægning og godkendelse af store husdyrbrug. IO har særlig betydning for planlægningen af grundvandsbeskyttelsen.

2. Kommunal udpegning af sårbare områder
BNBO:
Middelfart Kommune har udpeget boringsnære beskyttelses-områder (BNBO) for alle vandværksboringer i kommunen. For disse områder vurderes i forbindelse med indsatsplanlægningen, om der skal ske særlige grundvandsbeskyttende indsatser og eventuelt rådighedsindskrænkninger.
Udlægning af BNBO indebærer, at der er hjemmel til restriktioner ved påbud og forbud (Miljøbeskyttelseslovens § 24) at begrænse forurening i forhold til brug af nitrat, pesticider og andre miljøskadelige stoffer. Er der tale om forbud mod lovligt bestående forhold, vil nedlæggelse af forbud medføre erstatning til de berørte lodsejere.

Prioriterede områder:
Der er udpeget nogle områder, der er vurderet sårbare, og hvor forvaltningen har vurderet, at der kan være et behov for at foretage en indsats.
Der er dels udpeget områder, der vurderes sårbare overfor sprøjtemidler pga talrige pesticidfund i områderne, dels et bebygget område ved Svenstrup og Skrillinge, som er sårbart ift. forurenede lokaliterer og pesticidhåndtering og endelig et område ved Staurbyskov, som er sårbart ift. nitratforurening.

For de udpegede områder er der foretaget en vurdering af sårbarheden i forhold til anvendelsen og herudfra opstillet forslag til indsatser.

Forslag til indsatserne omfatter:

- nitratreduktion
- indsats overfor håndtering og brug af sprøjtemidler
- indsats overfor andre miljøfremmede stoffer
- bortledning af vejvand
- forurenede lokaliteter

Der er desuden udarbejdet et oplæg til retningslinjer om, hvordan kommunen administrerer forureningskilder inden for de områder, som indsatsplanen omfatter omhandlende:

- nitratudvaskning i miljøgodkendelser
- råstofindvinding
- olietanke
- LAR-anlæg
- spildevandsslam og spildevandsudledninger
- dybe jordvarmeboringer
- anlæg indenfor BNBO

Teknisk arbejdsgruppe med repræsentanter fra vandværkerne og landbrugsorganisationer for henholdsvis Middelfart og Nørre Aaby området er blevet præsenteret for det første oplæg til udpegninger og indsatser på møder den 25. november 2014.

Medio december holdes desuden individuelle møder med de implicerede vandværker, landbrugsorganisationer og Region Syddanmark, hvor udpegninger og forslag til indsatser drøftes nærmere.

Økonomi:

Indsatserne vil skulle finansieres af de vandværker, hvis indvindingsoplande beskyttes af indsatserne.
For udpegede områder, hvorfra der i dag ikke sker indvinding, skal kommunen finansiere indsatsen.
Der er endnu ikke foretaget en beregning af de økonomiske konsekvenser af indsatserne.

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen orienterer på mødet om udpegninger og forslaget til indsatser.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvensen for handicappede borgere. For Handicappede borgere har sagen ingen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget vedtog forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 3. december 2014 kl. 14:00

LUKKEDE SAGER