Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Miljø- og Energiudvalget møde den 17. november 2014

Møde:
Miljø- og Energiudvalget
Mødetid:
17. november 2014 kl. 14:00
Tilstede:
Peter Storm
Agnete Damkjær
Paw Nielsen
Kaj Piilgaard Nielsen
Svend-Aage Nielsen
Fraværende:

Lukkede sager

Ingen sager

ÅBNE SAGER

64. Forslag til stiplan for Middelfart kommune
Sagsnr.: 2014-013491
Sagsbehandler: Vibeke Nørby

Præsentation:

Der er udarbejdet et forslag til stiplan for Middelfart kommune. Forslaget er den konkrete udmøntning af byrådets strategi for stier og et supplement til cykleplanen (begge vedtaget i 2013). I stiplanen skitseres et sammenhængende stinet for henholdsvis transportforbindelser og rekreative forbindelser, og planforslaget indeholder forslag til en række anlægsprojekter, der vil forbedre det eksisterende stinet og binde det bedre sammen.

Forslag til stiplan fremsendes nu til behandling i byrådet.

Forvaltningen foreslår:

- at følgende indstilling fra direktionen vedtages: 

 • At forslag til stiplan vedtages og sendes i en 8 ugers offentlig høring i perioden d. 16. december 2014 - d. 9. februar 2015, blandt andet indeholdende:
   - et sammenhængende net af transportforbindelser for cyklister mellem boligområderne i kommunen og skoler, arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, fritidsaktiviteter og offentlig transport/stationer,
   - et net af rekreative forbindelser for cyklister/vandrere indenfor kommunen og ud af kommunen, herunder etablering af en forbindelse på den nedlagte bane mellem Middelfart og Bogense/Odense og en stiforbindelse hele kysten rundt
   - i alt 37 små og store projekter, der søges gennemført de kommende år, samt en årlig pulje til lokalruter 
 • At der i høringsperioden afholdes et offentligt møde om planforslaget,
 • At der vedtages en fordeling af de i budget 2015 - 2018 afsatte puljemidler, så de fordeles med 4,5 mio. kr. til mindre projekter, 15,1 mio. kr. til større projekter og 0,4 mio kr. til lokalruter - i alt 20 mio. kr. i den 4-årige periode,
 • At alle de nævnte projekter med en anlægssum under 500.000 kr. udføres i den 4 årige periode (dvs. 14 projekter for transportforbindelser og 7 projekter for rekreative forbindelser),
 • At der drøftes og vedtages en prioritering af de større projekter med en anlægssum over 500.000 kr. (13 projekter for transportforbindelser og 3 for rekreative forbindelser), med henblik på at der søges medfinansiering fra eksterne kilder i henhold til rækkefølgen i prioriteringen,
 • At forslag til prioritering af projekter sendes i høring sammen med forslag til stiplan, og
 • At forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle rettelser og opsætning af stiplanen inden den offentlige høring.

Sagsbeskrivelse:

Formålet med stiplanen er - på baggrund af et netværk af transportforbindelser og rekreative forbindelser - at udpege konkrete projekter, der vil forbedre forholdene for bløde trafikanter. Stiplanen vil være grundlaget for en prioritering af midlerne afsat til forbedring af stier de kommende år.

Stiplanen tager udgangspunkt i de stiforbindelser, som allerede findes i kommunen, og bygger videre med henblik på at opnå et sammenhængende net af henholdsvis transportforbindelser og rekreative forbindelser. Målet er at skabe god tilgængelighed for bløde trafikanter – til skole, fritidsaktiviteter, arbejde, uddannelse og offentlig transport - samt øge antallet af ture på cykel og til fods.

Målgruppen for stiplanen er skoleelever, studerende, pendlere og rekreative brugere. De rekreative brugere er blandt andet turister, motionister, vandrere og borgere i øvrigt, der ønsker at bevæge sig og opleve kommunens natur og seværdigheder. I stiplanen er der fokus på anlægsprojekter, som f.eks. mere sikre krydsninger af veje, mere plads til de bløde trafikanter på strækningerne, bedre belysning og belægning og bedre adgang til naturområder, smukke landskaber og seværdigheder.

Stiplanen er inddelt i tre hovedkapitler:

Hvad er opgaven?
For at gøre forholdene for cyklister og vandrere bedre er man nødt til at kende relevante problemstillinger og ønsker til forbedringer. I første afsnit er der set på trafikfarlige skoleveje, trafiksikkerhed, transportvaner og pendlermønstre samt betydningen af rekreative ture. Alt sammen for at finde ud af, hvordan disse punkter kan forbedres, og hvilke muligheder det giver.
I stiplanen skelnes generelt mellem transportforbindelser og rekreative forbindelser. Transportforbindelserne er typisk rettet mod skolebørn og pendlere, mens rekreative forbindelser er rettet mod fritidsture. Begge dele er vigtige, men behovene kan være forskellige.

Hvad vil vi gøre bedre?
Der er opstillet målsætninger, der både er rettet mod transportforbindelser og rekreative forbindelser.
For hver type forbindelse er følgende gennemført:
- Fastlæggelse af det ønskede stinet
- Ambition for kvaliteten af fremtidens forbindelser
- Kortlægning af eksisterende forhold
- Forslag til nye forbindelser samt forbedringer af eksisterende forbindelser
Ovenstående har resulteret i nogle helt konkrete projektforslag, som efterfølgende er beskrevet nærmere i bilag.

Hvordan vil vi gøre det bedre?
Ikke alle projekter kan udføres med det samme. Derfor er der benyttet en model til prioritering, som sikrer, at projekterne med størst værdi bliver prioriteret højst. Anlægsprojekterne er samlet i 2 projektlister – én for transportforbindelser og én for rekreative forbindelser. Nogle forbindelser vil i øvrigt blive benyttet både som transportforbindelse og rekreativ forbindelse.

Udover anlægsprojekterne behandler planen nogle øvrige emner, som drift og vedligehold, skiltning og fastlæggelse af lokale ruter ved bysamfundene. Sidst i stiplanen er en drejebog for udførelsen af projekterne. Drejebogen synliggør processen omkring realisering af et projekt, og sikrer at alle parter bliver hørt, og at alle hensyn bliver vurderet, inden projektet udføres.

Udførte/besluttede projekter
Stiplanen bygger videre på de mange projekter, der de senere år er gennemført/er på vej til at blive gennemført:

Udført:
Cykelforbindelser Strib/Middelfart og Gelsted/Ejby, cykel- og gangtunnel under Assensvej, "klimastien" ml. Havnegade og Gl. Banegaardsvej, cykelsti fra Kauslunde til Aulby, cykeltunnel ved rundkørslen i Kauslunde

Besluttet udført:
Cykel- og gangtunnel under jernbanen i Middelfart, cykelsti mellem Harndrup og Brenderup, 2 minus 1 veje på Kirkegyden i Kauslunde og på Søndergade i Nørre Aaby.

Udover kommunens investeringer i bedre forhold for bløde trafikanter har Vejdirektoratet gennemført følgende projeter: stisystemer ved motorvejsafkørslen ved Jyllandsvej, cykelsti ml. Føns og Nørre Aaby samt cykelbane på Hedegaardsvej.

Økonomi:

Der er fra budget 2015 og overslagsår afsat puljer til henholdsvis cykel- og vandrestier samt midler til 2 konkrete stiprojekter i 2015. I alt er der i perioden 2015 – 2018 afsat godt 30 mio. kr. på anlægsbudgettet til stier, heraf ca. 20 mio. kr. der ikke er disponeret til konkrete projekter endnu.

Der foreslås nedenstående fordeling af midlerne. Med den angivne fordeling kan alle stiplanens mindre projekter (i alt 21 projekter under 500.000 kr.) gennemføres for ca. 4,5 mio. kr. fordelt på de kommende 4 år. Til større projekter (over 500.000 kr.) foreslåes afsat ca. 15,1 mio. kr. fordelt på de kommende 4 år. Disse midler kan anvendes som kommunens egen medfinansiering af projekter, idet der søges ekstern medfinansiering til projekterne. Antallet af gennemførte projekter vil afhænge af, hvor megen medfinansiering det lykkes at opnå.

PULJER

2015 - 2018 

Pulje til lokalruter
100.000 kr. årligt

0,4 mio. kr.

Mindre projekter
< 500.000 kr.
14 stk. transport - 3,8 mio. kr.
7 stk. rekreative - 0,65 mio. kr.
 - i alt ca. 4,5 mio. kr.

 ca. 4,5 mio. kr.Større projekter
> 500.000 kr.
13 stk. transport - 38,5 mio. kr.
3 stk. rekreative - 13,7 mio. kr.
 - i alt ca. 52,2 mio. kr.

   ca. 15,1 mio. kr.I ALT

20 mio. kr.Projektlisterne fremgår af bilag til stiplanen. Der er projekter for i alt ca. 57 mio. kr. Puljemidlerne kan disponeres på baggrund af stiplanens projektlister. Desuden bør der i prioriteringen indgå en vurdering af hensigtsmæssig sammenhæng til og koordinering med andre anlægs- og driftsarbejder (udvidelse af motorvej, nye slidlag, andre byggearbejder o.lign.) samt ikke mindst mulighed for ekstern medfinansiering.

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen foreslår, at prioriteringen af projekter drøftes og vedtages til en høring samtidig med stiplanforslaget.

Det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering af forslag til stiplan i henhold til lov om miljøvurdering. Afgørelse herom annonceres samtidig med offentliggørelse af forslag til stiplan.

Inden forslag til stiplan sendes i høring foretages mindre redaktionelle rettelser samt endelig opsætning af plan og bilag.

Handicapaspekter:

I stiplanen er det et overordnet hensyn, at stierne skal tjene mange brugere. Det vil i de konkrete stiprojekter blive tilstræbt, at stierne kan benyttes af mange forskellige brugere, herunder også f.eks. bevægelseshæmmede. Blandt andet derfor er der for en del af stiprojekterne regnet med en fast og jævn belægning. 

Høring af Handicaprådet:

Handicaprådet vil blive hørt i forbindelse med den offentlige høring af forslag til stiplan.

Høring af Ældrerådet:

Ældrerådet vil blive hørt i forbindelse med den offentlige høring af forslag til stiplan.

Behandlingsplan:
Teknisk udvalg - 17. november 2014
Miljø- og energiudvalget - 17. november 2014
Økonomiudvalget - 24. november 2014
Byrådet - 1. december 2014

Miljø- og Energiudvalget - 17. november 2014
Udvalget indstiller direktionens indstilling.
På mødet blev der udleveret ny liste over større prioriterede projekter.


Bilag til stiplanen - klik her: http://ipaper.ipapercms.dk/MiddelfartKommune/Teknikogmiljoforvaltningen/Bilagtilstiplan/

Beslutning:

Udvalget indstiller direktionens indstilling.
På mødet blev der udleveret ny liste over større prioriterede projekter.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 17. november 2014 kl. 14:00
Teknisk Udvalg 17. november 2014 kl. 14:00
Økonomiudvalget 24. november 2014 kl. 12:00
Byrådet 1. december 2014 kl. 17:00

Bilag:

LUKKEDE SAGER