Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Miljø- og Energiudvalget møde den 5. november 2014

Møde:
Miljø- og Energiudvalget
Mødetid:
5. november 2014 kl. 14:00
Tilstede:
Peter Storm
Svend-Aage Nielsen
Agnete Damkjær
Kaj Piilgaard Nielsen
Paw Nielsen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

59. Badevandsstation ved Teglgårdsparken og orientering om badevandskvalitet 2014
Sagsnr.: 2014-003287
Sagsbehandler: Rikke Clausen

Præsentation:

Badesæsonen 2014 har haft et tilfredsstillende forløb. Der er sket en forringelse i klassificeringen af tre af strandene i perioden 2011-2014 i forhold til perioden 2010-2013 - der klassificeres på baggrund 4 års resultater.

Systemet til varslingen af dårlig badevandskvalitet har været tilfredsstillende.

Teglgårdsparkens strand benyttes i stigende grad af borgerne i Middelfart.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen om badevandkvalitet tages til efterretning
 • At genoptage prøvetagning ved Teglgårdsparken

Sagsbeskrivelse:

Der udtages prøver ved de blå flag strande, øvrige offentlige strande samt ved å-udløb med badeforbud.

Klassificering af badestrande sker på baggrund af 4 års resultater og har følgende kategorier: udmærket, god, tilfredsstillende og ringe.
I perioden 2010-2013 var alle badevandsstationer på nær Båring Sommerland (Båring Ege) klassificeret som udmærket. I den seneste periode 2011-2014 er de fleste stationer stadig klassificeret som udmærket, dog er Husby Strand klassificeret som god og Gals Klint og Båring Sommerland er klassificeret som tilfredsstillende.

Der er opsat varslingssystem for dårlig badevandskvalitet. Varslingen foregår på baggrund af nedbørsmålinger på hhv. Brenderup og Harndrup Renseanlæg. Ved en vis nedbørsintensitet varsles der, og der sættes skilte op på stranden med information om årsag og om hvornår det er i orden at bade igen. Der har ikke været grund til at varsle i badesæsonen 2014.

Det er blevet observeret, at mange benytter badestranden ved Teglgårdsparken, hvor badebroen i år er blevet repareret. Stranden har ikke været med i prøvetagningsprogrammet siden 2009, fordi det tidligere var opfattelsen, at den ikke blev brugt.

Økonomi:

Udgifter til analyser, også hvis Teglgårdsparken indgår, kan holdes inden for driftsbudgettet.

Forvaltningens bemærkninger:

Nedklassificeringen af de tre strande kan have flere årsager. Der er flere gange fundet E.coli og enterokokker, som påvirker det samlede resultat (over 4 år). Forvaltningen undersøger til stadighed, hvorfor Båring Sommerland som regel ikke opnår udmærket kvalitet. Det tyder på, at der i oplandet til stranden findes en eller flere kilder, som det endnu ikke er lykkedes at lokalisere. Såvel Husby Strand som Gals Klint har tidligere opnået klassifikationen udmærket, og det er forventningen, at de kommer tilbage i denne kategori.

Strib Nordstrand var kortvarigt ramt af en kraftig forurening i juli, hvor det blå flag blev fjernet og hejst igen ugen efter. Denne begivenhed påvirker ikke det samlede resultat for Strib Nordstrand, da resultatet af "erstatningsprøven" indgår i klassifikationen.

Da stranden ved Teglgårdsparken synes at være blevet et attraktivt sted for Middelfart Bys beboere, foreslår forvaltningen, at stranden genoprettes som badevandsstation.

Handicapaspekter:

Sagen er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. Sagen har ingen særlige konsekvenser for handicappede borgere.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 5. november 2014 kl. 14:00

60. Godkendelse af takster 2015 for vandværker i Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2014-003661
Sagsbehandler: Henning Leth

Præsentation:

Natur- og Miljøafdelingen har modtaget ansøgning fra 18 vandværker beliggende i Middelfart Kommune om godkendelse af deres takster for 2015.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget godkender takster 2015 for:
Asperup Roerslev Mark Vandværk
Balslev Vandværk
Blanke Roerslev Vandværk
Brenderup Vandværk
Båring Asperup Vandværk
Ejby Vandværk
Emtekær Tanderup Vandværk
Fjelsted Vandværk
Føns og Omegns Vandværk
Gelsted Vandværk
Gelsted Tårup Vand
Harndrup Vandværk
Husby Sønder Aaby Vandværk
Lunghøj Vandværk
Nørre Aaby Vandværk
Skrillinge Russelbæk Vandværk
Strib Vandværk
Udby Rolund Vandværk

Taksterne foreslås godkendt med anbefalinger til de enkelte vandværker.

Sagsbeskrivelse:

Et alment vandforsyningsselskab fastsætter anlægs- og driftsbidrag, som hvert år skal godkendes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor selskabet er beliggende, jf. Vandforsyningslovens (VFL) § 53.

For vandforsyningsselskaber, som ligger udenfor Middelfart Kommune, og som leverer drikkevand ind i kommunen, godkendes takster således: Takster for Tre-For Vand godkendes af Kolding Kommune, takster for Mejlskov, Holse Ore og Skovsgårde og Omegn vandværker godkendes af Nordfyns Kommune og takster for Annebølle, Etterup Grønnemose, Kerte og Omegn og Rørup og Omegn Vandværker godkendes af Assens Kommune.

Middelfart Kommune skal ved godkendelse af takster lægge vægt på, at vandværkerne ikke opkræver bidrag, der er for store i forhold til vandværkets behov. Dette behov omfatter betaling af renter, afdrag på lån eller afskrivninger på anlæg, opsamling af midler til hel eller delvis betaling af udgifterne ved kommende større arbejder, opsamling af en rimelig kassebeholdning og dækning af de årlige driftsudgifter.

For at kunne vurdere vandværkstaksterne må Middelfart Kommune danne sig et indtryk af de enkelte vandværkers nuværende tilstand, herunder behovet for istandsættelse af hovedanlæg og ledningsnet.
Middelfart kommune skal ligeledes lægge vægt på, at fastsættelsen af takster er sket ud fra  iagttagelsen af principperne om lighed, saglighed og hvile i sig selv, jf. §52a i vandforsyningsloven, samt retningslinje 25, 26 og 27 i Vandforsyningsplanen. Samtidig skal Middelfart Kommune påse, at takststrukturen er i overensstemmelse med det enkelte vandværks regulativ.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Som bilag 1 - 18 er vedlagt de takstblade, som er foreslået gældende for 2015. Derudover er der lavet en samlet oversigt med oplysninger over en række nøgletal for forbrug af drikkevand, økonomi og takster i bilag 19, 20 og 21.
Forvaltningens bemærkninger og anbefalinger ved sagsbehandlingen for hver enkelt vandværk er vedlagt som bilag 22.
De typiske anbefalinger, som går igen fra vandværk til vandværk er følgende:

 • At anlægsbidraget fra 2015 opsplittes i bidrag til hovedanlæg, forsyningsledninger og stikledninger i overensstemmelse med reglerne fastsat i "Regulativ for XX Vandværk".
 • At der fremover ved ansøgning om godkendelse af takster udarbejdes et beregningsgrundlag for fastsættelse af driftsbidrag og anlægsbidrag jf. Foreningen af Vandværker i Danmark. 
 • At årsregnskabet for 2014 udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabsloven
 • At der som en del af årsregnskabet udarbejdes et flerårigt anlægsbudget, når der planlægges nye investeringer i de kommende år.
 • At der udarbejdes et budget for det år, som taksterne til godkendelse gælder for
 • At anlægsbidraget til ”nyetablering af hovedledning, forsyningsledning, stikledning eller bidrag til allerede etableret ledningsnet i udstykning/område” fra 2016 også fremgår som en takst på takstbladet ud fra et solidarisk princip og ikke efter en konkret fastsættelse i hvert enkelt tilfælde.
 • At bestyrelsen i forbindelse med fastsættelsen af taksterne for 2016 overvejer, om taksterne evt. skal sættes ned. Denne anbefaling begrundes i, at der ikke er redegjort for de opsparede midlers anvendelse (ca. 5,9 mio. kr.), og at vandværket ikke må opkræve mere eller mindre over taksterne, end nødvendigt til drift og anlæg over en kortere årrække. Det er vigtigt set i lyset af, at vandværket er godt vedligeholdt og i lyset af hvile-i-sig-selv princippet jf. § 52a i vandforsyningsloven.
 • At investeringer af formuen i værdipapirer kan udgøre en risiko for tab. I den forbindelse må der henvises til selskabslovens bestemmelser om ansvar for bestyrelsen (§ 115 og § 361), hvis der bliver tilføjet skade/tab på selskabet. Det kan ende med et erstatningsansvar for bestyrelsen.
 • At den faste afgift højst dækker 50% af indtægterne. FVD anbefaler, at 40% af indtægterne dækkes af faste afgifter, hvilket Middelfart Kommune anbefaler at tilstræbe. Dog kan det fraviges, hvis vandværket har enkelte storforbrugere, som dominerer forbruget.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogle særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Taksterne for 2015 godkendt.

De typiske anbefalinger sendes til høring i bestyrelsen for Vandrådet, før de behandles igen.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 5. november 2014 kl. 14:00

Bilag:

2014-006265-5Bilag 1 Takstblad 2015 Asperup Roerslev Marks Vandværk.pdf
2014-007404-3Bilag 2 Takstblad 2015 Balslev Vandværk.pdf
2014-005644-2Bilag 3 Takstblad 2015 Blanke Roerslev Vandværk.pdf
2014-005100-4Bilag 4 Takstblad 2015 Brenderup Vandværk.pdf
2014-006644-3Bilag 5 Takstblad 2015 Båring Asperup Vandværk.pdf
2014-005157-5Bilag 6 Takstblad 2015 Ejby Vandværk.pdf
2014-002120-8Bilag 7 Takstblad 2015 Emtekær Tanderup Vandværk.pdf
2014-002966-5Bilag 8 Takstblad 2015 Fjelsted Vandværk.pdf
2014-002297-5Bilag 9 Takstblad 2015 Føns og Omegns Vandværk.pdf
2014-006313-4Bilag 10 Takstblad 2015 Gelsted Vandværk.pdf
2014-005743-6Bilag 11 Takstblad 2015 Gelsted Tårup Vand.pdf
2014-007408-3Bilag 12 Takstblad 2015 Harndrup Vandværk.pdf
2014-005936-5Bilag 13 Takstblad 2015 Husby Sønder Aaby Vandværk.pdf
2014-005649-6Bilag 14 Takstblad 2015 Lunghøj Vandværk.pdf
2014-005895-3Bilag 15 Takstblad 2015 Nørre Aaby Vandværk.pdf
2014-004931-4Bilag 16 Takstblad 2015 Skrillinge Russelbæk Vandværk.pdf
2014-007071-3Bilag 17 Takstblad 2015 Strib Vandværk.pdf
2014-006370-5Bilag 18 Taktsblad 2015 Udby Rolund Vandværk.pdf
2014-003661-4Bilag 19 Takster for vandværker for 2015 - inkl. regnskabsoplysninger.pdf
2014-003661-5Bilag 20 Oversigt over anlægsbidrag for vandværker for 2015.pdf
2014-003661-6Bilag 21 Oversigt over fordeling af driftsbidrag for vandværker for 2015.pdf
2014-003661-3Bilag 22 Forvaltningens bemærkninger og anbefalinger ved behandling af ansøgningerne om godkendelse af takster 2015 for vandværkerne i Middelfart kommune
61. Fusion af L90 og TAS
Sagsnr.: 2014-007534
Sagsbehandler: Vivi Byrnel

Præsentation:

Som led i bestræbelserne på at sikre konkurrencedygtige takster for affaldsforbrænding og
fjernvarme i de midt- og vestjyske kommuner, der ejer L90 og TAS, ønskes de to selskaber fusioneret til et nyt fælles selskab med navnet Energnist I/S.

Fusionen har været drøftet på møder i februar og september 2014 med borgmestrene i de ialt 16 ejerkommuner, og der er især lagt vægt på
 • At fusionen reducerer risikoen for takststigninger som følge af ændrede affaldsmængder: Tas er sårbar overfor fald. L90 er sårbar overfor stigninger
 • At der bliver øget konkurrence. Fusionen vil medføre et stort robust selskab med betydelig konkurrencekraft. Det reducerer risici for tab og øger muligheden for værdiskabelse for ejerne
 • At fusionspotentialet er ca. 300 mio. kr. til gavn for borgerne. Selskabet har dermed givet et væsentligt bidrag til at opfylde kravet om effektivisering af affaldsforbrændings-anlæggene i aftalen mellem KL og Regeringen. Potentialet fordeles med ca. 2/3 til affaldskunderne og 1/3 til varmekunderne.
 • At fusionen ruducerer risici ved ændring af afgifterne som f.eks. senest Forsyningssikkerhedsafgiften, der ville have ramt supplerende flisfyring.
 • At alle ejerkommuner får plads og dermed indflydelse i bestyrelsen.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget/kommunalbestyrelsen tiltræder fusionen af TAS I/S og L90 på de vilkår, der fremgår af fusionsaftalen i Beslutningsgrundlaget af 10. oktober 2014 med bilag, herunder vedtægterne for det nye fælles affaldsforbrændingsselskab Energnit I/S.
   
 • At udvalget/kommunalbestyrelsen udpeger 1 medlem og 1 suppleant til repræsentantskabet for det nye fælles selskab Energnist I/S.

Sagsbeskrivelse:


1. Baggrund

På grundlag af en rapport fra december 2010 fra et tværministerielt udvalg om forbrænding af affald, har der nu i flere år været forventning om en liberalisering af reglerne for affaldsforbrænding med en hel eller delvis afskaffelse af hvile-i-sig-selv-princippet og kommunernes anvisningsret, kombineret med et krav om udskillelse af aktiviteten i selvstændige aktieselskaber.

Et afgørende formål med ændringerne er at effektivisere affaldsforbrændingssektoren, og rapporten vurderer, at der er tale om et økonomisk potentiale af størrelsesorden 3-400 mio. kr. p.a.

Senest har regeringen som led i vækstplanen aftalt med KL at nedsætte en fælles arbejdsgruppe, som skal stille forslag til effektiviseringer inden for sektoren på 200 mio. kr. p.a. i 2020.

Disse forhold har betydet, at affaldsforbrændingssektoren i de senere år har haft fokus på,
hvordan man skal indrette sig, så man er godt rustet til en situation med øget konkurrence.

Ønsket om at være godt forberedt på en situation med øget konkurrence gælder naturligvis
også L90 og TAS, som i 2013 indledte drøftelser om en evt. fusion. Baggrunden var bl.a. det
forhold, at L90 p.t. har overskud og TAS underskud af forbrændingsegnet affald fra egne kommuner. Drøftelserne mundede ud i en hensigtserklæring i september måned 2013 om udarbejdelse af et beslutningsgrundlag til en fusionsaftale senest den 15. juni 2014 til efterfølgende politisk behandling. Hensigtserklæringen blev efterfølgende forlænget til den 1. november 2014.

I forlængelse heraf blev der i efteråret 2013 gennemført en analyse af potentialet for en sådan fusion. Resultatet blev beskrevet i en rapport i december måned, som blev præsenteret og drøftet på et møde i februar 2014 for borgmestrene i ejerkommunerne. På mødet blev det konkluderet, at der var grundlag for at fortsætte processen med henblik på at realisere synergierne, som blev opgjort til ca. 300 mio. kr. for perioden 2014-2029, og gøre selskabet robust over for risici og styrke konkurrenceevnen.

På et fælles møde den 26. september 2014 blev borgmestrene præsenteret for et konkret forslag til en fusion, og det blev konkluderet, at fusionen gennemføres med virkning fra den 1. januar 2015 efter godkendelse i samtlige ejerkommuner.

2. Fusionsgrundlaget

Fusionsaftalen indeholder følgende hovedelementer:

Repræsentantskab med en repræsentant fra hver kommune - stemmer efter ejerandele

Bestyrelse som repræsentantskabet - stemmer efter hoveder

O
vergangsbestyrelsen består at de to selskabers bestyrelser suppleret med medlemmer fra de kommuner, som ikke pt. er repræsenteret i L90's bestyrelse

Der etableres overgangsforretningsudvalg bestående af de nuværende 2 formænd og 3 næstformænd

E
jerandele er baseret på indbyggerantal – justeres hvert fjerde år

Domicil: Herning 

Kommunerne hæfter som hidtil for den eksisterende gæld 

Hæftelse for ny gæld sker efter ejerandele i Energnist I/S og selskabets samlede gældsforpligtelse må ikke overstige gælden på fusionstidspunktet + 100 mio. kr.

Der etableres en solidarisk transportordning

Der anvendes en udligningsordning mellem de to selskaber i 5 år, således at fusionsgevinsten fordeles ligeligt pr. ton.

Over/underdækninger fra tidligere år afvikles over en 5-årig periode.

D
er oprettes et teknisk råd og en faggruppe.

Fusionsaftalen med tilhørende bilag giver en nærmere beskrivelse af hovedelementerne (vedlagt). Fusionen skal godkendes af Statsforvaltningen.

Det fremgår af vedtægterne, at repræsentantskabet og bestyrelsen i det nye fælles selskab, Energnist I/S, består af 16 medlemmer og er sammenfaldende.

I en overgangsperiode fra 1. januar 2015 til 31. december 2017 ledes selskabet af en overgangsbestyrelse bestående af de siddende bestyrelsesmedlemmer i henholdsvis TAS og L90 samt af 6 yderligere medlemmer, udpeget af henholdsvis Billund, Fanø, Hedensted, Herning, Holstebro og Lemvig kommuner. Overgangsbestyrelsen består dermed af 22 medlemmer. Det kan oplyses, at Middelfart Byråd har udpeget Steen Dahlstrøm og Niels Bebe som medlemmer af bestyrelsen i TAS i indeværende valgperiode. Steen Dahlstrøm og Niels Bebe indgår således automatisk som medlemmer i overgangsbestyrelsen for Energnist I/S.

I overgangsperioden skal der også udpeges 1 medlem og 1 suppleant til repræsentantskabet i det nye selskab. Disse personer må gerne være de samme personer, som er udpeget til overgangsbestyrelsen.

Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvensen for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlinger
Miljø- og Energiudvalget - 5. november 2014
Økonomiudvalget - 24. november 2014
Byrådet - 1. december 2014

Miljø- og Energiudvalget - 5. november 2014
Udvalget indstiller sagen til godkendelse.

Beslutning:

Udvalget indstiller sagen til godkendelse.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 5. november 2014 kl. 14:00
Økonomiudvalget 24. november 2014 kl. 12:00
Byrådet 1. december 2014 kl. 17:00

Bilag:

62. Nyt medlem i Grønt Råd for Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2014-001645
Sagsbehandler: Merete Nørgaard

Præsentation:

Botanisk Forening søger om optagelse i Grønt Råd for Middelfart Kommune. De vil blive repræsenteret ved Lars Christiansen, formand for Fynskredsen af Botanisk Forening og bosiddende i Middelfart Kommune.

Forvaltningen foreslår:

at udvalget godkender optagelse af repræsentant fra Botanisk Forening i Grønt Råd.

Sagsbeskrivelse:

I kommissorium for Grønt Råd er det beskrevet, hvem der kan deltage i Grønt Råd og hvilke regler der er for optagelse af nye medlemmer.

Følgende er uddrag fra kommissorium for Grønt Råd:


"Middelfart Kommunes Grønne Råd er et forum, hvor der udvikles og udvekles ideer mellem kommunens grønne organisationer, landbruget, kommunen og andre natur- og miljøinteresserede og engagerede personer"
og
"Repræsentant for en forening skal have lokal forankring"
og
"Optagelse af yderligere medlemmer skal behandles i Miljø- og Energiudvalget"

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Botanisk Forening opfylder krav til nye medlemmer beskrevet i kommissorium for Grønt Råd.  Optagelse af repræsentant fra Botanisk Forening vil derfor kunne godkendes.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 5. november 2014 kl. 14:00

63. 4. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014
Sagsnr.: 2014-012225
Sagsbehandler: Lone Kjestrup Smith

Præsentation:

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 for Miljø- og Energiudvalget foreligger nu.

Forvaltningen foreslår:

 • At budgetopfølgningen godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Der henvises til det vedlagte bilag.

Økonomi:

Se vedlagte bilag.

Forvaltningens bemærkninger:

Se vedlagte bilag.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvensen for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 5. november 2014 kl. 14:00

Bilag:

LUKKEDE SAGER