Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Miljø- og Energiudvalget møde den 1. oktober 2014

Møde:
Miljø- og Energiudvalget
Mødetid:
1. oktober 2014 kl. 14:00
Tilstede:
Svend-Aage Nielsen
Paw Nielsen
Kaj Piilgaard Nielsen
Agnete Damkjær
Peter Storm
Fraværende:

ÅBNE SAGER

53. Sagsbehandlingsfrister
Sagsnr.: 2013-006244
Sagsbehandler: Lone Damgaard

Præsentation:

Sagsbehandlingsfrister indenfor de forskellige forvaltningsområder er nu ajourført og ønskes godkendt.

Forvaltningen foreslår:

 • at de reviderede sagsbehandlingsfrister indstilles til godkendelse.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommunes sagbehandlingsfrister er nu blevet revideret og ajourført i forhold til ny lovgivning samt effektiviserede arbejdsgange.
I meget af vores lovgivning er der fastsat sagsbehandlingsfrister for, hvornår en afgørelse skal foreligge. Dette indebærer fx at ansøgninger om hjælp efter social- eller beskæftigelseslovgivningen er fastsat efter § 3 stk 2 i Lov om retssikkerhed og administration.
Det er især på Teknik- og miljøforvaltningens samt Børn- unge og fritidsforvaltningens områder, hvor der findes flest ikke lovbundne sagsfrister.

Som noget nyt i forhold til tidligere besluttede sagsbehandlingsfrister er der i forbindelse med ajourføring af fristerne udarbejdet et kodeks for, hvad er god sagsbehandlingsskik i Middelfart Kommune. Dette er sket for at tydliggøre forventningerne mellem borger/virksomhed og sagsbehandler.

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

På side 2 i vedhæftet bilag fremgår kodeks for god sagsbehandling og på side 7 fremgår sagsbehandlingsfristerne for Teknik- og miljøforvaltningen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er blevet gennemgået med henblik på at vurdere konsekvensen for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Handicaprådet er ikke blevet hørt, da mange af sagsfristerne er lovbundne samt at kommunen har kompetencen til at fastsætte egne frister.

Høring af Ældrerådet:

Ældrerådet er ikke blevet hørt, da mange af sagsfristerne er lovbundne samt at kommunen har kompetencen til at fastsætte egne frister.


Behandlingsplan
Børn- Kultur og Fritidsudvalget den 30. september 2014
Skoleudvalget den 30. september 2014
Miljø- og Energiudvalget den 1. oktober 2014
Social- og sundhedsudvalget den 6. oktober 2014
Teknisk Udvalg den 7. oktober 2014
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 2014
Økonomiudvalget den 27. oktober 2014
Byrådet den 3. november 2014

Miljø- og Energiudvalget - 1. oktober 2014
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 30. september 2014 kl. 12:30
Skoleudvalget 30. september 2014 kl. 14:30
Miljø- og Energiudvalget 1. oktober 2014 kl. 14:00
Social- og Sundhedsudvalget 6. oktober 2014 kl. 14:00
Teknisk Udvalg 7. oktober 2014 kl. 14:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. oktober 2014 kl. 08:00
Økonomiudvalget 27. oktober 2014 kl. 14:00
Byrådet 3. november 2014 kl. 17:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 30. september 2014 kl. 12:30

Godkendt som indstillet.

Skoleudvalget 30. september 2014 kl. 14:30

Godkendt som indstillet.

Miljø- og Energiudvalget 1. oktober 2014 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

54. Delegations- og kompetencefordelingsplan
Sagsnr.: 2013-013669
Sagsbehandler: Lone Damgaard

Præsentation:

Forvaltningerne i Middelfart Kommune har revideret delegations- og kompetencefordelingsplanen.

Forvaltningen foreslår:

at udvalget indstiller delegations- og kompetencefordelingsplanen for eget udvalgsområde til godkendelse.

Sagsbeskrivelse:

Delegations- og kompetencefordelingsplanen er med til at lette og smidiggøre de daglige beslutninger, som foretages af Middelfart Kommune. Med en delegations- og kompetencefordelingsplan kan politikere, ansatte og borgere/virksomheder til hver en tid se, om en sag skal afgøres politisk eller administrativt.

Delegations- og kompetencefordelingsplanen dækker størstedelen af de typiske sager/beslutninger i den kommunale hverdag. I praksis vil der opstå sager, hvor administrationen ud fra en vurdering af sagernes principielle karakter/ officielle interesse konkret må vurdere om sagen skal behandles administrativt, i fagudvalg (stående udvalg), hos økonomiudvalg eller i byrådet.

Det politiske niveau kan til en hver tid trække deres delegation af beslutningskompetence til det administrative niveau tilbage. Det administrative niveau er anført i delgations- og kompetencefordelingsplanen som direktør. 

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Oversigten over Miljø- og energiudvalgets delegations- og kompetenceplan findes på side 22 i vedhæftet bilag.

Handicapaspekter:

Der er tale om delgations og kompetenceplan mellem det poltiske og administrativeniveau i Middelfart Kommunen, hvorfor det for borgere med handicap ikke har nogen konskvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget den 1. oktober 2014
Social- og sundhedsudvalget den 6. oktober 2014
Teknisk Udvalg den 7. oktober 2014
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 2014
Børn- Kultur og Fritidsudvalget den 4. november 2014
Skoleudvalget d. 4. november 2014
Økonomiudvalget den 24. november 2014
Byrådet d. 1. december 2014

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Udvalget ønsker følgende tilføjet delegations- og kompetencefordelingsplanen:
 
For alle områder af forvaltningen gælder, at spørgsmålet om overordnet planlægning, politikker, sager om budgetbevilling og regnskab, ekspropriation samt køb og salg af fast ejendom, skal godkendes af Byrådet.

For alle områder, hvor kompetencen er uddelegeret til administrationen, gælder følgende: Sager, der har væsentlig politisk interesse, og sager, hvor der er politisk råderum, forelægges udvalget. Særlige tvivlstilfælde og særlige beslutninger om administrativ praksis, principielle beslutninger samt sager, hvor man ikke følger almindelig praksis, forelægges ligeledes udvalget.

Hvor ikke andet er anført, skal alle retningslinjer vedr. den enkelte forvaltnings administrationsgrundlag i praksis godkendes af det enkelte udvalg. En delegation kan til enhver tid tilbagekaldes eller begrænses.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 1. oktober 2014 kl. 14:00
Social- og Sundhedsudvalget 6. oktober 2014 kl. 14:00
Teknisk Udvalg 7. oktober 2014 kl. 14:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. oktober 2014 kl. 08:00
Økonomiudvalget 27. oktober 2014 kl. 14:00
Byrådet 1. december 2014 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 1. oktober 2014 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Udvalget ønsker følgende tilføjet delegations- og kompetencefordelingsplanen:
 
For alle områder af forvaltningen gælder, at spørgsmålet om overordnet planlægning, politikker, sager om budgetbevilling og regnskab, ekspropriation samt køb og salg af fast ejendom, skal godkendes af Byrådet.

For alle områder, hvor kompetencen er uddelegeret til administrationen, gælder følgende: Sager, der har væsentlig politisk interesse, og sager, hvor der er politisk råderum, forelægges udvalget. Særlige tvivlstilfælde og særlige beslutninger om administrativ praksis, principielle beslutninger samt sager, hvor man ikke følger almindelig praksis, forelægges ligeledes udvalget.

Hvor ikke andet er anført, skal alle retningslinjer vedr. den enkelte forvaltnings administrationsgrundlag i praksis godkendes af det enkelte udvalg. En delegation kan til enhver tid tilbagekaldes eller begrænses.

Bilag:

55. Tillæg til kommuneplan 2013 - udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder (SVL)
Sagsnr.: 2012-012036
Sagsbehandler: Klaus Schiøtt Kristensen

Præsentation:

Forslag til tillæg til kommuneplan 2013 vedrørende udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder (SVL) for Trekantområdet og Middelfart Kommune fremsendes til behandling med henblik på, at forslaget kan offentliggøres i høring i perioden den 19. november 2014 til 14. januar 2015.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslag til tillæg til kommuneplan 2013 vedrørende udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder (SVL) vedtages og sendes i offentlig høring i perioden 19. november 2014 til 14. januar 2015.
 • At Trekantområdet svarer på landbrugets bemærkninger som beskrevet i sagsbeskrivelsen.

Sagsbeskrivelse:

I følge planloven skal kommunerne udpege og sikre særligt værdifulde landbrugsområder (SVL). For at få et tilstrækkeligt grundlag for afvejning af landbrugsinteresserne i forhold til øvrige arealinteresser besluttede kommunerne ikke at udpege SVL-områderne i kommuneplan 2013.

Udpegningen af SVL-områder betyder, at disse områder søges forbeholdt til landbrugsdrift, og derfor vil udviklingsmulighederne og investeringssikkerheden for landbrugserhvervet være større i disse områder. Der vil være tale om en positiv udpegning. Udpegningen vil således ikke begrænse landbrugets muligheder for at udvikle sig uden for de udpegede områder. Ved udpegningen af SVL-områderne tages der udgangspunkt i, at al landbrugsjord er værdifuld.

Udpegningen af SVL-områderne sker under hensyntagen til en række andre arealinteresser. Derfor vil en række områder ikke blive udpeget som SVL-områder:

- en bufferzone omkring byer større end 1.000 indbyggere,
- Natura 2000-områder (Dog er højbundsjorde i omdrift medtaget i SVL),
- fredskov og naturområder, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3,
- områder, der i kommunenplanen er udpeget som potentielle naturområder,
- lavbundsarealer,
- større infrastrukturanlæg (motorveje, hovedveje og jernbaner).

Landbrugsdriften indenfor de udpegede SVL-områder er, som det gælder for de øvrige kommuneplantemaer, underlagt øvrig lovgivning. Udpegningen vil ikke kunne påføre kommunen et erstatningsansvar. Landbruget har udtrykt bekymring for, at udpegning som SVL- (og dermed ikke-SVL-) område vil påvirke landbrugets kreditmuligheder. - For uddybning se bilag "Vurdering af konsekvenserne af SVL udpegningen".

Bufferzonerne omkring Middelfart (2.000 meter), Strib (1.000 meter), Nørre Aaby (1.000 meter), Båring/Asperup (500 meter), Ejby (500 meter), Gelsted (500 meter) og Brenderup (500 meter) er formindsket under hensyntagen til større husdyrbrug, realistisk vurdering af byernes fremtidige udviklingsbehov og naturlige afgrænsninger som større veje.

Kommunerne har i foråret 2014 gennemført en foroffentlighedsfase, som blev annonceret bredt, herunder med direkte henvendelse til de grønne råd i kommunerne. Arbejdsgruppen i trekantsamarbejdet har holdt et administrativt møde med landbrugsorganisationerne i starten af foroffentlighedsfasen, hvor den foreslåede metode til udpegning af SVL blev præsenteret. På mødet var udmeldingen fra landbruget, at der skulle udpeges så meget omdriftsareal som muligt til SVL fra starten, og at SVL-områderne så efterfølgende kunne justeres ved revision af kommuneplanerne. Landbrugsorganisationerne har sendt et samlet høringssvar, hvor udmeldingen fra mødet er gentaget. Der er derudover indkommet 2 tilbagemeldinger vedrørende konkrete områder i Middelfart Kommune. Der er på grundlag af de indkomne tilbagemeldinger vedrørende konkrete områder i Middelfart Kommune foretaget justeringer af forslag til udpegning.

Arbejdsgruppen i trekantsamarbejdet har, på linje med landbrugets ønsker, taget udgangspunkt i, at så meget omdriftsareal som muligt skulle udpeges til SVL-område. Vurderingen er, at når der skal tages hensyn til natur og byudvikling samt fremtidssikring af landbruget, så er den foreslåede udpegning netop et udtryk for, at så meget som muligt af landbrugsjorden udpeges til SVL-område. Der er stor forskel på kommunernes udpegning af SVL-områder. Udpegningen udgør i nogle kommuner kun få procent af landbrugsarealet, mens andre kommuner har udpeget hele landbrugsarealet som SVL-område.

Trekantområdets borgmestre og kommunaldirektører har drøftet landbrugets bemærkninger, og anbefaler, at der svares, at der ikke ændres på SVL-udpegningen forud for den offentlige høring, men at planforslaget sendes i offentlig høring i 8 uger. Det anbefales desuden, at Trekantområdet i svaret til landbruget understreger, at kommunerne er åbne for, at der kan ske ændringer eller justeringer ved fremtidige revisioner af kommuneplanen, hvis udpegningen viser sig uhensigtsmæssig i forhold til at sikre investeringssikkerhed og udviklingsmuligheder for landbruget. Dette skal særligt ses i lyset af, at staten har nedsat er en række arbejdsgrupper, som ser på området, bl.a. med afsæt i Natur- og landbrugskommissionens rapport fra 2013. Byrådet har mulighed for at justere udpegningen af SVL, bl.a. størrelsen af bufferzoner omkring byerne, inden endelig vedtagelse af kommuneplantillægget (forventet marts 2015).

Forventet tidsplan:
- Offentlig høring af kommuneplantillægget fra 19. november 2014 til 14. januar 2015 (8 uger)
- Opsamling på den offentlige høring fra 14. januar til 28. januar 2015
- Intern høring fra 28. januar til 6. februar 2015 af håndteringen af indkomne bemærkninger fra den offentlige høring.
- Politisk vedtagelse i marts 2015.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser. Der er i kommuneplanen fortsat fokus på tilgængelighed.

Høring af Handicaprådet:

Høring af Handicaprådet sker i offentlighedsfasen.

Høring af Ældrerådet:

Høring af Ældrerådet sker i offentlighedsfasen.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget den 1. oktober 2014
Økonomiudvalget den 27. oktober 2014
Byrådet den 3. november 2014

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 1. oktober 2014 kl. 14:00
Økonomiudvalget 27. oktober 2014 kl. 14:00
Byrådet 3. november 2014 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 1. oktober 2014 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

56. Indsatsplan for regulering af måger i Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2014-007838
Sagsbehandler: Gitte S. Hertzum

Præsentation:

Forvaltningen har udarbejdet en indsatsplan for regulering af måger i et område i Middelfart.

Forvaltningen foreslår:

 • At indsatsplanen godkendes

Sagsbeskrivelse:

Skov- og Naturstyrelsen, som er myndighed vedr. regulering af måger, har givet kommunerne mulighed for at koordinere reguleringen inden for et nærmere angivet geografisk område - gældende for et år ad gangen. For at dette kan lade sig gøre, skal kommunen udarbejde en indsatsplan for regulering af måger, og kommunen skal forud for reguleringen have indgået en aftale med private lodsejere, der ønsker reguleringen.

Forvaltningen har udarbejdet en indsatsplan for regulering af måger i industriområdet i
Middelfart, der i år har været plaget af måger. Indsatsplanen er udarbejdet med henblik på, at der sker en effektiv og helhedsorienteret indsats mod måger. Indsatsplanen beskriver, hvordan regulering af måger skal finde sted, dels ved nedskydning inden jagtsæsonen dels ved fjernelse af redematerialer og æg.

Forvaltningen har med Middelfart Erhvervscenteret aftalt, at forvaltningen udarbejder indsatsplan og søger tilladelse til regulering hos Skov- og Naturstyrelsen, og at kontakten til erhvervsvirksomhederne for aftale om regulering af måger varetages af Erhvervscenteret. Erhvervcenteret har indgået en aftale for det kommende år med en jæger, der skal skyde mågerne. Den enkelte erhvervsvirksomhed skal herudover selv foretage den øvrige regulering, dvs. opsætning af vildtskræmmemidler samt fjernelse af reder og æg med hyppige frekvenser mm.

Indsatsplanen for regulering af måger er vedlagt som bilag.

Miljø- og Energiudvalget har på udvalgsmødet i maj i år tidligere behandlet et punkt om henvendelser vedr. måger.

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Sagen er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtigtet

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtigtet

Beslutning:

Udvalget vedtog forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 1. oktober 2014 kl. 14:00

Miljø- og Energiudvalget 1. oktober 2014 kl. 14:00

Udvalget vedtog forvaltningens indstilling.

Bilag:

57. Ændret organisering af det fælleskommunale § 60 selskab FAKS.
Sagsnr.: 201004913
Sagsbehandler: Hanne Laursen

Præsentation:

FAKS er et fælleskommunalt selskab, som primært varetager nedlukning af deponiet i Sandholt Lyndelse. Der er en bestyrelse med repræsentanter for de 4 ejerkommuners kommunalbestyrelser samt én ansat. En arbejdsgruppe har udarbejdet forslag til den fremtidige organisering.

Forvaltningen foreslår:

 1. At FAKS med virkning fra den 1. januar 2015 omorganiseres, så FAKS fremover varetager opgaver relateret til den nu nedlukkede losseplads i Sandholt Lyndelse og arealet, der hører sammen med denne.
 2. At FAKS fremover ikke har selvstændig administration, men administreres fra en af ejerkommunerne eller et af deres forsyningsselskaber. I første valgperiode sker administrationen fra Faaborg-Midtfyn Kommune. I den forbindelse virksomhedsoverdrages FAKS' nuværende medarbejder til Faaborg-Midtfyn Kommune.
 3. At det vedlagte forslag til reviderede vedtægter vedtages.
 4. At FAKS med bistand fra en advokat varetager ejerkommunernes interesse i "varmesagen", indtil denne er endelig afsluttet.

Sagsbeskrivelse:

FAKS er et fælleskommunalt affaldsselskab godkendt efter Styrelseslovens § 60. FAKS er organiseret som et andelsselskab med en række kommuner på Fyn som andelshavere. Andershaverne er: Assens, Faaborg-Midtfyn, Nordfyns og Middelfart kommuner. Andelene er fordelt efter indbyggertallet i kommunal årbog 2002, således at Assens ejer 26,5 %, Faaborg-Midtfyn 39 %, Nordfyns 25,5 % og Middelfart 9 % af selskabet.

FAKS ejer Sandholt Lyndelse Deponi, som er under nedlukning og efterbehandling. Driftsopgaverne vedrørende nedlukning og efterbehandling er udliciteret. Sandholt Lyndelse Deponi ligger i Faaborg-Midtfyn Kommune. FAKS beskæftiger alene én administrativ medarbejder.

FAKS varetager idag følgende opgaver på affaldsområdet for andelshaverne:
 • Administration af lossepladssamarbejdet
 • Drift af lossepladsgasnalæg
 • Administration af forbrændingssamarbejdet

Derudover indgår det i den nuværende formålsbestemmelse i vedtægterne, at selskabet kan etablere genanvendelses- og bortskaffelsesordninger, organisere transportordninger, sikre afsætning af genanvendelige materialer, varetage informationsopgaver etc. indenfor affaldsområdet. I praksis er der dog pt. ingen opgaver indenfor mange af disse områder.

Udover at varetage selve det nedlukkede deponis drift med analyser, pasning af området etc., så driver FAKS et gasanlæg på pladsen. Anlægget producerer gas til el. Derudover drives et jordhotel, som modtager lettere forurenet jord. Som følge af, at deponiet nu er slutafdækket, ventes indtægter fra jordhotellet at falde.

FAKS ledes idag af en bestyrelse af politiske repræsentanter fra de 4 kommuner, således at alle kommuner udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer. Middelfart udpeger på grund af sin mindre ejerandel dog kun ét bestyrelsesmedlem.

Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:

Da fællesskabet omkring det nedlukkede deponi, herunder perkolatdannelsen vil fortsætte i mange år endnu, anbefales det, at FAKS fortsætter som et § 60-selskab, der varetager de opgaver, der relaterer sig til deponiet og pladsen omkring dette.

Det foreslås, at de opgaver, der ikke knytter sig direkte til deponiet og arealet, ikke længere varetages af FAKS. Samtidig foreslås en ændret organisering af såvel bestyrelsen som administrationen.

Opgavemæssigt foreslås at FAKS fremadrettet varetager
 • Administration af lossepladssamarbejdet
 • Drift af losseplads, gasanlæg og andre aktiviteter, der lovligt kan udføres på lossepladsområdet.

Med hensyn til aftalen om affald til forbrænding foreslås den opgave at ophøre. Der er ingen sammenhæng med opgaverne vedr. Sandholt Lyndelse pladsen. Kommunerne og deres forsyningsselskaber kan uden videre overtage denne opgave, når den nuværende aftale om affaldsforbrænding udløber i 2015.

Også de opgaver, som idag er beskrevet i FAKS' vedtægter som frivillige ordninger i form af konsulentordninger, indsamlingsordninger etc. anbefales udeladt i FAKS' opgaveportefølje og i stedet udført af de enkelte kommuners affaldsområder.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på, at vurdere konsekvensen for handicappede borgere. For handicappede borgere borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget - 1. oktober 2014
Økonomiudvalget - 27. oktober 2014
Byrådet - 3. november 2014

Miljø- og Energiudvalget 01-10-2014
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 1. oktober 2014 kl. 14:00
Økonomiudvalget 27. oktober 2014 kl. 14:00
Byrådet 3. november 2014 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 1. oktober 2014 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

58. Kommunegaranti Middelfart Fjernvarme
Sagsnr.: 2014-011826
Sagsbehandler: Lars Kjeld Jensen

Præsentation:

Middelfart Fjernvarme a.m.b.a søger om kommunegaranti til et lån på 15,0 mio. kr. Lånet skal anvendes til at finansiere renovering af fjernvarmerør på Vandværksvej, Færøvej, Sverigesvej, Algade og Teglgårdsvej.

Forvaltningen foreslår:

 • At Middelfart Fjernvarme a.m.b.a's ansøgning imødekommes
 • At der i henhold til ansøgningen fra Middelfart Fjernvarme a.m.b.a stilles kommunegaranti for et fastforrentet lån hos Kommunekredit på 15,0 mio. kr. med en låbetid på 10 år
 • At kommunen opkræver en årlig garantiprovision på 0,5% af restgælden pr. 31/12 

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Fjernvarme har ansøgt om, at kommunen stiller kommunegaranti for et lån på 15,0 mio. kr. til finansiering af nødvendigt renoveringsarbejde på fjernvarmerørene på Vandværksvej, Færøvej, Sverigesvej, Algade og Teglgårdsvej. Renoveringen er nødvendig for at opretholde forsyningssikkerheden overfor forbrugerne, da de eksisterende fjernvarmerør er teknisk udtjente efter mere end 35 år i jorden.

Renoveringen af fjernvarmerørene mindsker varmetabet i jorden, idet de nye fjernvarmerør er betydeligt bedre isoleret, hvilket betyder, at tabet i rørene næsten halveres i forhold til de eksisterende fjernvarmerør. Dette medfører en væsentlig energibesparelse til fordel for miljøet og varmepriserne hos forbrugerne.

Anlægsarbejdet på Vandværksvej og Færøvej forventes at blive afsluttet i 2014, mens anlægsarbejdet på Sverigesvej, Algade og Teglgårdsvej afsluttes i 2015.

Økonomi:

Middelfart Fjernvarme oplyser at de samlede investeringer i udskiftningen løber op i 15 mio. kr.

Renovering af fjernvarmerør på Vandværksvej og Færøgade  

9.000.000kr

Renovering af fjernvarmerør på Sverigesvej, Algade og Teglgårdsvej

 6.000.000kr

 I alt   15.000.000kr
        
Middelfart Fjernvarme oplyser, at den forventede varmetabsbesparelse er på 850 MWh svarende til ca. 300.000 k.r årligt fra 2015 og frem.

Ifølge lånebekendtgørelen kan kommunen stille garanti for et varmeforsyningsselskabs anlægsinvesteringer til produktion og distribution af varme, uden at det belaster kommunens låneramme. Garantistillelsen for projektet vil således ikke belaste kommunens låneramme.

Forvaltningens bemærkninger:

Forrentning og afskrivning af investeringerne skal indregnes i varmeprisen, hvorfor det er en fordel for forbrugerne i forsyningsområdet, at selskabet opnår den billigste finansiering. Lån med kommunegaranti vil have en væsentlig lavere rente end lån, hvor kommunen ikke stiller garanti.

Middelfart Fjernvarme ønsker at hjemtage lånet med fastrente, samt at afdrage lånet over 10 år.

Med udganspunkt i i det nuværende meget lave renteniveau er det også økonomiafdelingens anbefaling, at nye lån hjemtages med fastrente.

På baggrund af ovenstående vurderer forvaltnignen, at der kan stilles kommunegaranti for projektet.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet

Behandlingsplan:
Miljø og Energiudvalget 1. oktober 2014
Økonomiudvalget 27. oktober 2014
Byrådet 3. november 2014

Miljø- og Energiudvalget 01-10-2014
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 1. oktober 2014 kl. 14:00
Økonomiudvalget 27. oktober 2014 kl. 14:00
Byrådet 3. november 2014 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 1. oktober 2014 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

2014-011826-5201409241326

LUKKEDE SAGER