Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Miljø- og Energiudvalget møde den 3. september 2014

Møde:
Miljø- og Energiudvalget
Mødetid:
3. september 2014 kl. 14:00
Tilstede:
Kaj Piilgaard Nielsen
Agnete Damkjær
Paw Nielsen
Peter Storm
Svend-Aage Nielsen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

47. Kommuneplantillæg 7 for Klimatilpasningsplan
Sagsnr.: 201103400
Sagsbehandler: Anni Berndsen

Præsentation:

Kommuneplantillæg 7 for klimatilpasningsplan vedtages endeligt.

Forvaltningen foreslår:

  • At kommuneplantillæg for klimahandlingsplanen vedtages endeligt.

Sagsbeskrivelse:

Der er på baggrund af Middelfart Kommunes strategi for klimatilpasning, vedtaget 2013, udarbejdet forslag til kommuneplantillæg 7 for klimatilpasningsplan. Kommuneplantillægget har været sendt i offentlig høring i otte uger i perioden 26. juni 2014 - 25. august 2014. Der er i offentlighedsfasen ikke indkommet forslag til kommuneplantillægget.

Klimatilpasningsplan består af

Mål og retningslinjer:
Mål og retningslinjer for klimatilpasning samt handleplanen udarbejdes som et tillæg til kommuneplanen. Tillægget vil ikke erstatte de nuværende bestemmelser om klimatilpasning i kommuneplanen, men supplere og udbygge bestemmelserne.

Mål og retningslinjer for klimatilpasning skal sikre, at udvikling af eksisterende områder og udpegning af nye områder til byudvikling, sker under hensyntagen til de klimaudfordringer kommunen står overfor. Det indbefatter bl.a. retningslinjer for ændret administrationspraksis indenfor planområdet. Ved kommune- og lokalplanlægning skal der ved inddragelse af nye arealer til byudvikling gennemføres en vurdering af konsekvenserne af de forventede klimaændringer herunder havspejlsstigninger, oversvømmelse med overfladevand, mulighederne for og kravene til afledning af vand, samt adgangsforhold, både internt og til området som helhed.

I forhold til fremtidig kystnært byggeri er der fastlagt en planlinje i kote 2 m på baggrund af de forventede fremtidige havspejlsstigninger. Påtænkes byggeri indenfor planlinjen, skal der redegøres for byggeriet i forhold til de fremtidige havspejlsstigninger. Hvis det kan godtgøres, at fremtidigt byggeri vil være udfordret i forhold til havspejlsstigninger, vil der kunne lokalplanlægges mod nybyggeri, dvs. at der ikke kan bygges på arealet.

Handleplan:
Klimatilpasningsplanen er udarbejdet på grundlag af en kortlægning af risikoen for oversvømmelser i 2050 ved skybrud og havvandsstigninger. På baggrund af risikokortlægningen er indsatsen frem til 2017 prioriteret.

Handleplanen skal skabe et overblik over og prioritere indsatsen. Der er udpeget i alt 36 områder med større eller mindre risiko for oversvømmelse. Alle risikoområder er væsentlige, men indsatsen skal prioriteres, hvilket er sket på følgende grundlag: Der hvor risikoen er størst, større sammenhængende centrale områder, områder med offentlige funktioner (institutioner, plejehjem, skoler etc.), samt der hvor der opnås størst synergi med andre projekter og planer.

På baggrund heraf er 3 af områderne prioriteret som indsatsområde i denne planperiode. De tre områder er

  • Middelfart midtby og havnen
  • Middelfart midtby og centrum
  • Fænøsund ældrecenter og Fænøsund park

De øvrige risikoområder inddrages i de efterfølgende planer.

Indsatsen prioriteres hvert 4 år. Dvs. forud for den næste klimatilpasningsplan laves en ny kortlægning og en ny prioritering.

Ud over de prioriterede geografiske indsatsområder indgår der i handleplanen indsatsområder, som udarbejdelse af en kommunikationsplan, der har til formål at komme i dialog om emnet med kommunens borgere og forvaltninger, for at sikre ejerskab og engagement til klimatilpasning.

I denne planperiode vil der også blive fokuseret på igangsætning af fyrtårnsprojekter, drøftelse af serviceniveau og fastlæggelse af den næstkommende kortlægning mht. hvilke emner der skal inddrages i den.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Kommunen er forpligtiget til at udarbejde en klimatilpasningsplan, som skal indarbejdes i kommuneplanen. Kommuneplantillæg nr. 7 for klimatilpasning vil blive indarbejdet ved førstkommende revision af kommuneplanen.

Handicapaspekter:

Høring af Handicaprådet:

Handicaprådet er hørt i forbindelse med den offentlige høring af planforslaget. Rådet har ingen bemærkninger til planforslaget.

Høring af Ældrerådet:

Ældrerådet er hørt i forbindelse med den offentlige høring af planforslaget. Rådet har ingen bemærkninger til planforslaget.

Behandlingsplan
Klima- og Energi: 3. september 2014
Teknisk Udvalg: 9. september 2014
Økonomiudvalget: 22. september 2014
Byråd: 29. september 2014

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 3. september 2014 kl. 14:00
Teknisk Udvalg 9. september 2014 kl. 14:00
Økonomiudvalget 22. september 2014 kl. 14:00
Byrådet 29. september 2014 kl. 17:00

Bilag:

48. Endelig vedtagelse af Ressourceplan 2018
Sagsnr.: 2013-004025
Sagsbehandler: Monica Nielsen

Præsentation:

Ressourceplanen er en sektorplan for affaldsområdet, der revideres mindst hvert 6. år. Ressourceplan 2018 erstatter den tidligere affaldsplan for Middelfart kommune. Planen dækker planperioden frem til 2018 samt omfatter en perspektivperiode frem til 2022.
Planen har været i en offentlighedsfase på 8 uger, hvor andre myndigheder, foreninger og borgere har haft mulighed for at gøre indsigelse eller komme med bemærkninger indtil den 22. august 2014.

Forvaltningen foreslår:

  • At Ressourceplan 2018 vedtages endeligt som tidligere fremlagt, idet der ikke er fremkommet indsigelser eller bemærkninger i høringsperioden.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Byråd godkendte på møde den 23. maj 2014 forslag til Ressourceplan 2018 for Middelfart Kommune, som efterfølgende har været i offentlig høring i perioden 26. juni - 22. august 2014.

Der er i forbindelse med offentlighedsfasen ikke indkommet nogen bemærkninger.

Ressourceplanen sætter i den kommende planperiode fokus på at få etableret nogle nye indsamlingsløsninger for kommunens borgere for især det genanvendelige affald.

Der er fastsat nye mål for Middelfart Kommune. Det er blandt andet mål for husholdningernes affald, hvor der i 2022 skal genanvendes 50 %. Genanvendelsen forventes øget ved at sætte fokus på de genanvendelige fraktioner, papir, pap, glas/flasker, plast- og metalemballage i husholdningerne samt fokus på den organiske del af husholdningsaffaldet.

I forbindelse med fastsættelsen af de nye mål, er der udformet nogle konkrete initiativer indenfor dagrenovation og frasortering af genanvendelige affaldstyper fra husstandene. Der skal blandt undersøges og arbejdes for nye indsamlingsmetoder for både de tørre genanvendelige affaldsfraktioner samt for den organiske del af dagrenovationen. Det vil i løbet af planperioden blive vurderet, hvordan de enkelte ordninger skal udmøntes. I disse vurderinger vil der indgå både servicemæssige, miljømæssige, økonomiske og arbejdsmiljømæssige perspektiver.

Udover dette er der fastsat nogle initiativer for virksomhederne herunder styrkelse af tilsyn og vejledning af virksomhederne på affaldsområdet.

Til orientering vedlægges den endelige Ressourceplan 2018.

Økonomi:

Vedtagelsen af Ressourceplan 2018 for Middelfart Kommune forventes ikke at have økonomiske konsekvenser for Middelfart Kommune.

Forvaltningens bemærkninger:

Affaldsplanen er en sektorplan for affaldsområdet. Det er i Miljøbeskyttelsesloven § 47 samt affaldsbekendtgørelsen § 14 og 15 fastlagt hvad planen skal indeholde.

Planen er udarbejdet i overensstemmelse med Miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen.

Af regeringens ressourcestrategi Danmark uden affald fremgår det at vi skal frem til i langt højere grad at se affald som en ressource, der kan genbruges og genanvendes, og væk fra at betragte affaldet som et spildprodukt. Affaldet fra virksomheder og husholdninger indeholder materialer og værdier, det giver god mening at genanvende.

I følge Affaldsbekendtgørelsens §15, stk. 1, pkt. 8 skal der foretages en vurdering af, i hvilket omfang de af planen omfattede foranstaltninger er i overensstemmelse med affaldshierakiet og bidrager til at forebygge eller mindske de negative følger af affaldshåndteringen. De i planen omfattede foranstaltninger er beskrevet som de initiativer kommunen vil iværksætte i planperioden. Initiativerne har alle til formål at flytte affald fra henholdsvis anden nyttiggørelse og bortskaffelse til direkte genbrug og genanvendelse og vurderes derfor til at være i overensstemmelse med affaldshierakiet.

Som følge af Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal planer, der kan få væsentlig betydning på miljøet, miljøvurderes. Ressourceplanen er screenet efter lovens bilag 2 og det er vurderet, at de miljømæssige konsekvenser som følge af planens gennemførelse er af en sådan karakter, at udarbejdelsen af en egentlig miljøvurdering ikke er nødvendig.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på, at vurdere konsekvensen for handicappede borgere. For handicappede borgere borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Handicaprådet har haft Ressourceplanen 2018 i høring, og der er ikke indkommet nogen høringssvar.

Høring af Ældrerådet:

Ældrerådet har haft Ressourceplanen 2018 i høring, og der er ikke indkommet nogen høringssvar.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget - 3. september 2014
Økonomiudvalget - 22. september 2014
Byrådet - 29. september 2014

Miljø- og Energiudvalget 3. september 2014
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 3. september 2014 kl. 14:00
Økonomiudvalget 22. september 2014 kl. 14:00
Byrådet 29. september 2014 kl. 17:00

Bilag:

49. Drøftelse af principper for administrationsgrundlag for grundvandsbeskyttelse - indsatsplanlægning
Sagsnr.: 2014-006411
Sagsbehandler: Rikke Clausen

Præsentation:

Administrationsgrundlag for planlægning af grundvandsbeskyttelse.

Forvaltningen foreslår:

At udvalget drøfter principper for et administrationsgrundlag.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune skal i 2014 udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i områderne Middelfart og Nørre Aaby.
Formålet med indsatsplaner er at beskytte grundvandet og dermed sikre den fremtidige drikkevandsforsyning til kommunens borgere. Forvaltningen udarbejder forslag til indsatsplaner i samarbejde med interesseorganisationerne og vandværkerne i Grundvandsforum og i tekniske arbejdsgrupper. De udarbejdede planer skal vedtages af Byrådet.

Et administrationsgrundlag skal give et overblik over, hvordan Byrådet vil sikre grundvandsbeskyttelse via indsatsplaner. Indsatsplanerne kan have stor økonomisk betydning, og administrationsgrundlaget skal sikre, at forvaltningens arbejde med at vælge typer af indsatser i indsatsplanerne er i overensstemmelse med Byrådets ønsker på området.

Beskyttelsen kan f.eks. ske ved en indsats i form af øget overvågning af vandboringer (flere prøvetagninger af grundvandet) i sårbare områder. Eller den kan ske via rådighedsindskrænkninger for lodsejere, der ejer sårbare arealer. Rådighedsindskrænkninger medfører økonomisk kompensation til lodsejerne. Rådighedsindskrænkninger sker enten ved frivillige aftaler eller via påbud fra kommunen. En beskyttelsesindsats kan også ske i form af øget virksomhedstilsyn fra kommunens side.

Der er således mange forskellige typer af indsatser, og det er Byrådets beslutning, hvilken type der skal gennemføres i det enkelte tilfælde.

Forvaltningen orienterer på mødet om mulige principper for administrationsgrundlaget.

Økonomi:

Udgifter til kompensation for rådighedsindskrænkninger kan videresendes til de vandværker, som har fordel af en besluttet indsats.

Udgifter til kompensation for rådighedsindskrænkninger, som ikke umiddelbart er til fordel for vandværker, finansieres af Middelfart Kommune.

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen ser det som en stor fordel for arbejdet med grundvandsbeskyttelse, at der eksisterer et administrationsgrundlag vedtaget af Byrådet.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurderer konsekvensen for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ingen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet

Beslutning:

Udvalget besluttede, at udkast til administrationspraksis høres hos vandværkerne.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 3. september 2014 kl. 14:00

50. Godkendelse af takster for 2015 for Modtagestation Syddanmark I/S (Motas)
Sagsnr.: 2014-011188
Sagsbehandler: Lisbeth Nielsen

Præsentation:

Modtagestationen for farligt affald, Modtagestation Syddanmark I/S (Motas) har fremsendt budget og takster for 2015. Modtagestationens takster skal godkendes af interessentkommunernes byråd hvert år. Budget for 2015 samt årsberetning og årsrapport for 2013 vedlægges til orientering.

Forvaltningen foreslår:

  • At Motas takster for 2015 godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Af vedtægterne for Modtagestation Syddanmark I/S (Motas), som blev godkendt af byrådet den 4. juni 2007 fremgår det, at de af repræsentantskabet indstillede gebyrer fremsendes til kommunernes godkendelse vedlagt bestyrelsens beretning og årsregnskabet for det forløbne regnskabsår samt budget for det kommende regnskabsår.

Repræsentantskabet for Motas har på et møde den 11. juni 2014 vedtaget at fremsende Motas' takster for 2015 til behandling i interessentkommunerne. Årsberetning og årsrapport samt budget og oversigt over takster for 2015 er vedlagt som bilag.

Økonomi:

Motas' udgifter til drift, administration og anlægsaktiviteter dækkes af selskabets takster efter "hvile i sig selv"-princippet.

Takster til dækning af Modtagestationens omkostninger til transportører og behandlere opkræves direkte ved selskabets kunder efter udførelse af den relevate ydelse. Middelfart Kommune er kunde hos Motas, og betaler for de ydelser som Motas udfører for kommunen. Derudover påvirkes interessentkommunerne, herunder Middelfart Kommune, ikke økonomisk.

Forvaltningens bemærkninger:

Motas' udgifter skal dækkes af selskabets takster efter "hvile i sig selv"-princippet. Motas administrerer 4 driftsordninger (driftordning, lille/landbrugsordning, klinisk risikoordning og tømningsordning). Taksterne fremgår af takstoversigten, der er vedlagt som bilag.

Som vedtaget i 2012, budgetterer Motas ikke med et administrationsgebyr pr. virksomhed, men et samlet beløb pr. kommune. Middelfart Kommune indregner denne udgift i det generelle administrationsgebyr, som opkræves pr. virksomhed én gang årligt.

Driftordningen
Der budgetteres med, at Motas afhenter 5 % mere affald i 2015 i forhold til affaldsmængden realiseret i 2013. Der budgetteres med uændrede gebyrer i forhold til 2014.

Tømningsordningen
Antallet af OBU´ere (olie- og benzinudskillere med tilhørende sandfang), som Motas skal kontrollere og tømme, er reduceret som følge af Assens Kommunes udtræden af Motas pr. 31. december 2013. Derudover budgetteres der i 2015 med en lavere mængde affald som følge af forskydninger i antallet af 3 års bundtømninger. Der budgetteres med uændrede gebyrer for tømningsordningen for 2015 i forhold til 2014.

Klinisk risikoordningen
Der budgetteres med en reduceret mængde som følge af Assens Kommunes udtræden af Motas. Imidlertid har Motas fra 2. kvartal 2014 indgået en 3-årig samarbejdsaftale med Renosyd A/S om indsamling af klinisk risikoaffald for Skanderborg og Odder Kommuner, hvilket forventes at give større antal afhentninger, end det Assens Kommune bidrog med. Samlet set budgetteres der derfor med en stigning i antal tømninger, men en lidt mindre mængde i 2015 i forhold til 2013.

I 2014 overtog Motas kørslen af klinisk risikoaffald fra den vognmandsvirksomhed, der hidtil har gennemført opgaven. For taksterne for 2015 betyder det en stigning, idet taksterne nu omfatter både administration og kørsel.

Lille/landbrugsordningen
For lille/landbrugsordningen budgetteres der med en mindre mængde, idet mængden afhentet via ordningen generelt er faldende, efter at virksomheder har fået øget mulighed for at aflevere affald på kommunernes genbrugspladser. Transportprisen er hævet med 9 % for at harmonisere priserne med klinisk risikoordningen. De resterende takster for lille/landbrugsordningen for 2015 er uændrede i forhold til 2014.

Total driftbudget
Totalt budgetteres der eksl. afskrivninger med et overskud på 32.000 kr. og inkl. afskrivninger med et underskud på driften på 243.000 kr.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget - 3. september 2014
Økonomiudvalget - 22. september 2014
Byrådet - 29. september 2014

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 3. september 2014 kl. 14:00
Økonomiudvalget 22. september 2014 kl. 14:00
Byrådet 29. september 2014 kl. 17:00

Bilag:

51. Projektforslag for etablering af et fjernvarmeområde i Føns forsynet ved en træfyret kedel
Sagsnr.: 2014-001764
Sagsbehandler: Vicki Marie Munkgaard Schmidt

Præsentation:

Føns Nærvarme a.m.b.a har sendt en ansøgning om etablering af et fjernvarmeområde i Føns samt etablering af 2 træfyrede kedler til forsyning af området.

Forvaltningen foreslår:

  • At der meddeles godkendelse til projektforslaget om fjernvarmeforsyning af et område i Føns samt etablering af 2 træfyrede kedler. 

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune har den 5. august 2014 modtaget et projektforslag udarbejdet af PlanEnergi på vegne af Føns Nærvarme a.m.b.a om etablering af et fjernvarmeområde i en del af Føns samt etablering af to 200 kW trækedler til varmeforsyning af området.

Forsyningsområdet omfatter i alt 86 ejendomme, heraf er den ene Sophienlyst, som i sig selv har et forbrug svarende til flere boliger. Der er i dag 37 aftagere. Herudover forhandles der med ejerne af yderliger ejendomme, herunder Sophienlyst. Når anlægsarbejdet sættes i gang, forventes tilslutningen at blive endnu større.

Projektforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i 43 aftagere incl. Sophienlyst.
Den samfundsøkonomiske gevinst ved opvarmning med fjernvarme udgør ifølge projektforslaget ca. 380.000 kr. over beregningsperioden på 20 år. Som reference er anvendt opvarmning ved individuel olie iht. den aktuelle opvarmningsform i de eksisterende ejendomme.

Der er gennemført følsomhedsberegninger for at vurdere, hvor følsomt projektforslaget er overfor ændring af en række forudsætninger, herunder øgede anlægsudgifter, lavere virkningsgrad samt større varmetab. Følsomhedsberegningerne viser, at projektet fortsat vil være samfundsøkonomisk fordelagtigt ved lavere virkningsgrad og et højere varmetab, hvorimod en 10% højere anlægsinvestering vil medføre, at projektet ikke vil være en samfundsøkonomisk fordel.

De energi- og miljømæssige konsekvenser over den 20-årige beregningsperiode viser ifølge projektforslaget, at opvarmningen af området med fjernvarme i stedet for primært oliefyr medfører et øget brændselsforbrug på 176 MWh pr
år.

Miljømæssigt medfører opvarmning med fjernvarme ifølge projektforslaget en reduktion  af CO2-udledningen på 280 tons pr. år og en forøgelse i SO2- og NOx-udledningen på henholdsvis 0,02 ton og 0,2 ton pr. år.

Tidsplanen for projektets gennemførelse er, at anlægget skal være idriftsat og påbegynde varmelevering august 2015 samt være indkørt og afleveret 1. oktober 2015.

Økonomi:

Føns Nærvarme a.m.b.a har søgt kommunegaranti for anlægsinvesteringerne til projektet. Ansøgning om kommunegaranti behandles som en selvstændig sag.

Forvaltningens bemærkninger:

Projektforslaget om etablering af nærvarme i Føns er vurderet efter varmeforsyningsloven og tilhørende projektbekendtgørelse. Der er foretaget en energimæssig, samfunsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet i overensstemmelse med projektbekendtgørelsens §6, jf. §24. 

Den samfundøkonomiske fordel på ca. 380.000 kr. over beregningsperioden på 20 år vurderes at være så stor, at projektforslaget kan godkendes.

Der er gennemført følsomhedsberegninger, der viser, at samfundsøkonomien er forholdsvis robust. Ved en 10% større investering vil projektet dog ikke være en samfundsøkonomisk fordel. Det er således vigtigt, at de angivne budgetter holdes. Dette vurderes sandsynligt, da der for størstedelen af anlægget/arbejdet har været udbud/licitationer og priser således er kendt.

Vedrørende de miljømæssige aspekter af projektforslaget indebærer det en miljømæssig fordel, idet udledningen af CO2 reduceres. Projektforslaget viser dog en forøgelse af SO2- og NOx-udledningen.

Opvarmningen af området med fjernvarme i stedet for primært oliefyr medfører et øget brændselsforbrug på 176 MWh pr. år. Årsagen til at brændselsforbruget stiger er, at der vil være et varmetab i fjernvarmenettet. Ved gennemførelse af projektet erstattes olie, som er et fossilt brændsel med træ, som anses for en vedvarende energikilde.

Varmeforsyningslovens formålsparagraf handler om at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand samt at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler.
Det vurderes, at formålsparagraffen opfyldes ved gennemførelse af projektforslaget, idet projektforslaget udviser en samfundsøkonomisk fordel i forhold til opvarmning med individuelle anlæg, samt idet det øgede varmehov dækkes ved en biomassefyret kedel og ikke et fossilt brændsel.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 3. september 2014 kl. 14:00

52. Kommunegaranti til Føns Nærvarme
Sagsnr.: 2014-001764
Sagsbehandler: Vicki Marie Munkgaard Schmidt

Præsentation:

Føns Nærvarme A.m.b.a. ønsker, at kommunen stiller garanti for lån til etablering af Føns Nærvarme med udgangspunkt i en anlægsinvestering på 8.100.000 kr.

Forvaltningen foreslår:

  • At Føns Nærvarmes anmodning om kommunegaranti imødekommes.   
  • At der i henhold til ansøgningen fra Føns Nærvarme ydes kommunegaranti for et lån hos Kommunekredit på maksimalt 8.100.000 kr. med en løbetid på 25 år. 
  • At kommunen opkræver en årlig garantiprovision svarende til 0,5% af restgælden pr. 31/12.

Sagsbeskrivelse:

Føns Nærvarme A.m.b.a. har ansøgt om at kommunen stiller kommunegaranti for et lån på 8,1 mio. kr. til finansiering af anlægsinvesteringerne i forbindelse med etablering af en varmecentral med tilhørende distributionsnet i Føns.

Projektet indeholder etablering af et træfyret kedelanlæg i eksisterende bygninger på Ronæsbrovej 7 i Føns, etablering af forsyningsnet og stikledninger frem til aftagerne, samt indføring gennem sokkel og tilslutning til husstandens varmeanlæg.

Føns Nærvarme har i dag 37 medlemmer. Herudover forhandles der fortsat med yderligere potentielle medlemmer, heriblandt Sophienlyst. Projektforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i 43 aftagere inkl. Sophienlyst, mens ansøgningen om kommunegaranti er udarbejdet med udgangspunkt i 50 aftagere. Foreningen forventer, at der vil komme ekstra medlemmer til, når selve etableringen af anlægget påbegyndes.

Foreningen forventer, at den kan underskrive de endelige entreprisekontrakter i januar 2015, således at etableringen kan påbegyndes i februar 2015, og anlægget vil kunne sættes i gang den 1. august 2015.

Økonomi:

Ansøgningen om kommunegaranti er udarbejdet med udgangspunkt i 50 aftagere. Den samlede investering forventes at udgøre 8,1 mio. kr., som selskabet opsplitter på følgende måde:

-      Varmecentral:                           2,09 mio. kr.
-      Fjernvarmenet:                         3,12 mio. kr.
-      Stikledninger:                           1,60 mio. kr.
-      Husinstallationer:                      0,96 mio. kr.
-      Uforudsete omkostninger            0,13 mio. kr.
-      Projektering og tilsyn:                0,30 mio. kr.
-      Værdi af energibesparelse          -0,10 mio. kr
-      I alt                                        8,10 mio. kr.

Føns Nærvarme søger om, at der stilles garanti for byggekreditten i etableringsfasen, samt at der efterfølgende stilles garanti for et fastforrentet lån i 25 år.

I følge lånebekendtgørelsen kan kommunen stille garanti for et varmeforsyningsselskabs anlægsinvesteringer til produktion og distribution af varme, uden at det belaster kommunens låneramme. Garantistillelse for projektet vil således ikke belaste kommunens låneramme.

Føns Nærvarme har i projektforslaget redegjort for økonomien for såvel anlæg som for medlemmerne i foreningen. Forrentning og afskrivning af anlægget finansieres over varmeregningen.

Forvaltningens bemærkninger:

Forrentning og afskrivning af investeringen skal indregnes i varmeprisen, hvorfor det er en fordel for forbrugerne i forsyningsområdet, at selskabet opnår den billigste finansiering. Lån med kommunegaranti vil have en væsentlig lavere rente, end et lån hvor kommunen ikke stiller garanti.

Føns Nærvarme har ønsket at afdrage lånet over den maksimale periode på 25 år. Med udgangspunkt i det nuværende meget lave renteniveau er det økonomiafdelingens anbefaling, at lånet optages med fastrente i hele lånets løbetid.

Kommunens revisor oplyser, at kommunen kan stille garanti for investeringer på privat grund i det omfang, at investeringerne kan sidestilles med tilslutningsbidrag. Da etablering af stikledning og husinstallation normalt er indeholdt i tilslutningsbidraget, vurderer forvaltningen, at der kan stilles garanti for hele lånet som beskrevet ovenfor, uden at det påvirker kommunens låneramme.

På baggrund af ovenstående vurderer forvaltningen, at der kan stilles kommunegaranti for projektet.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Miljø og Energiudvalget den 3. september 2014
Økonomiudvalget den 22. september 2014
Byrådet den 29. september 2014

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 3. september 2014 kl. 14:00
Økonomiudvalget 22. september 2014 kl. 14:00
Byrådet 29. september 2014 kl. 17:00

Bilag:

LUKKEDE SAGER