Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Miljø- og Energiudvalget møde den 13. august 2014

Møde:
Miljø- og Energiudvalget
Mødetid:
13. august 2014 kl. 14:00
Tilstede:
Paw Nielsen
Svend-Aage Nielsen
Peter Storm
Kaj Piilgaard Nielsen
Agnete Damkjær
Fraværende:

ÅBNE SAGER

39. Supplerende høring af forslag til 1. generations vandplaner
Sagsnr.: 2014-000056
Sagsbehandler: Lena Marie Bau

Præsentation:

Naturstyrelsen sendte i juni 2013 forslag til vandplaner for første vandplanperiode (2010-2015) i seks måneders offentlig høring. Der indkom ca. 6.700 høringssvar.

Høringssvarene samt politiske beslutninger i forbindelse med bl.a. Vækstplan for Fødevarer har givet anledning til en række ændringer i planerne, og derfor har Naturstyrelsen den 30. juni 2014 sendt forslag til vandplaner for første vandplanperiode i otte ugers supplerende høring.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget beslutter, om der skal afgives høringssvar.

Sagsbeskrivelse:

At forslag til vandplaner nu er sendt i supplerende høring skyldes bl.a. følgende ændringer:
 • "Ændret vandløbsvedligeholdelse" udgår som virkemiddel
 • Færre kilometer vandløb skal bringes i god økologisk tilstand
 • Krav om målrettede efterafgrøder bortfalder
 • En række indsatser i vandløb og søer udgår fordi nye data har vist, at målet allerede er nået
I  Middelfart Kommune er der, foruden de generelle ændringer, ændringer i vandløbsindsatsen og spildevandsindsatsen.

Vandløb
Kommunen har i forbindelse med tidligere høringer af udkast og forslag til vandplaner påpeget uhensigtsmæssighederne med de indsatser, der omhandlede åbning af de to lange rørførte vandløbsstrækninger i Slibermoserenden og Møllebækken, der begge krydser motorvejen.

Disse to indsatser er fjernet fra det vandplanforslag, der nu er i høring.

Derudover er en restaureringsindsats i et privat tilløb til Hygind Bæk taget ud af planforslaget.

Spildevand
Der er ændret i indsatskravet vedrørende spredt bebyggelse, således, at to områder, ved Vejby/Røjle og Husby, udgår. I førstnævnte område, er der tale om spredt bebyggelse og et sommerhusområde ved Vejlby Fed. Alle ejendommene i området er kloakerede. Ved Husby er der tale om spredt bebyggelse. De fire ejendomme, der skal kloakeres i 2014 er med i spildevandsplanens tillæg 2. Otte ejendomme har direkte udledning, og er ikke med i spildevandsplanen. 1 ejendom har godkendt nedsivningsanlæg. Øvrige ejendomme er kloakeret.

Desuden er der ændret i baseline, således at et enkelt område ved Husby, der før indgik i baseline, er taget ud.

Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen har ikke udrbejdet forslag til høringssvar. Tidligere høringssvar er vedhæftet som bilag.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget besluttede, at der ikke indgives høringssvar til Vandplan 1.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 13. august 2014 kl. 14:00

Bilag:

40. Godkendelse af forslag til indsatsprogram for de supplerende vandløbsforanstaltninger i forbindelse med udarbejdelse af statslige vandområdeplaner 2015-2021
Sagsnr.: 2014-000056
Sagsbehandler: Lena Marie Bau

Præsentation:

I henhold til Lov om vandplanlægning, har kommunerne i vandoplandet Lillebælt Fyn oprettet et vandråd af landsdækkende interesseorganisationer og foreninger, som har medvirket i drøftelser af planlægningen af vandløbsindsatser i anden generation vandplaner. Vandrådet er sammensat af interessenter, som varetager henholdsvis miljøinteresser og afvandingsmæssige interesser i forbindelse med vandplanlægningen. MEU er på møde den 9/4-2014 informeret om rammerne for oprettelse af vandråd.

Administrationen forelægger oplandskommunernes forslag til indsatsprogram for de supplerende indsatser på vandløbsområdet. Forslaget skal sendes til staten til brug ved udarbejdelse og vedtagelse af anden generation vandområdeplaner. Programmerne er i perioden fra april til juni 2014 udarbejdet i dialog med det lokale vandråd.

Forvaltningen foreslår:

 • At Forslag til indsatsprogram vedtages for Hovedvandopland 1.12 - Lillebælt Fyn

Sagsbeskrivelse:

Med henblik på at opnå målopfyldelse i vandløbene på parametrene fisk, smådyrsfauna og planter har staten udpeget en række vandløb, som pt. ikke har målopfyldelse. I en række af disse vandløb skal kommunerne i perioden fra 2015-2021 gennemføre en række tiltag på baggrund af et virkemiddelkatalog udarbejdet af Naturstyrelsen.

I hovedvandopland Lillebælt/Fyn har der været tre møder i vandrådet. På det første møde den 31. marts, blev rammerne for vandrådets arbejde beskrevet (økonomisk ramme, virkemidler, kompetencer m.m.). På det andet møde blev der før det egentlige møde foretaget besigtigelse af Pave Bæk og Viby Å med forvaltningernes præsentation af mulige virkemidler. På selve mødet var der fokus på principper for prioritering af virkemidler, og vandrådet udarbejdede er oplæg til principper for udvælgelse af vandløb.

Kommunerne i hovedvandoplandet har i dialog med vandrådet udarbejdet forslag til indsatsprogram for de supplerende vandløbsforanstaltninger. Forslagene skal sendes til miljøministeren senest den 7. oktober 2014 til brug for udarbejdelse af anden generation vandområdeplaner (2015-2021). Forslaget til indsatsprogram fremlægges hermed for udvalget. Det samme indsatsprogram forelægges ligeledes til politisk behandling i de øvrige kommuner i hovedvandoplandet i august/september (Assens, Nordfyns, Faaborg Midtfyn Kommuner). Derefter indsender sekretariatskommunen (Assens Kommune) et samlet forslag til Miljøministeriet inden fristen den 7. oktober 2014.

Kommunernes forslag til indsatsprogram skal formuleres på et overordnet niveau således, at konkrete afgørelser ikke foregribes.

Forslag til indsatser i Middelfart Kommune

Hele Middelfart Kommune ligger i hovedvandopland 1.12 Lillebælt Fyn, hvor der skal gennemføres en række indsatser, med henblik på at løfte miljøtilstanden i vandløbene til opfyldelse af de statslige miljømål for de enkelte vandløbsstrækninger.

Ifølge forslaget til indsatsprogram for Lillebælt Fyn betyder det, at der skal gennemføres indsatser på strækninger i 7 forskellige vandløb fordelt i kommunen, hvilket vil sikre målopfyldelse på i alt 17,7 kilometer. Indsatserne skal gennemføres ved hjælp af de statsligt udmeldte virkemidler, eksempelvis: udlægning af groft materiale (sten, træ og gydebanker), træplantning og etablering af sandfang. Yderligere skal der på 9 lokaliteter, hvor der er en fysisk spærring, etableres passage for smådyr og fisk. Det skal eksempelvis ske ved at fjerne rørlægninger, fjerne fald ved rør i forbindelse med vejunderføringer, udjævne eller fjerne styrt. En beskrivelse af de enkelte indsatslokaliteter og hvilket virkemiddel, som foreslås anvendt, fremgår af de vedlagte bilag 1.

Forslagene til indsatsprogrammer er indtastet af de kommunale administrationer på en lukket statslig hjemmeside (webGIS). Herfra kan forslagene til indsatsprogrammerne trækkes ud som en rapport. Rapporterne er vedlagt som bilag 2, 3 og 4.

Supplerende indsatser

Staten har yderligere bedt kommunerne om at foreslå supplerende indsatser i vandløbene i tilfælde af, at den økonomiske ramme udvides. De supplerende indsatser er beskrevet i bilag 1 og 4.

Vandrådet anbefalede samlet indsatsprogrammet

Administrationen har foreslået hvilke strækninger/lokaliteter, som skal indgå i indsatsprogrammet og hvilke virkemidler, der skal sikre målopfyldelse bl.a. på baggrund af principper, som vandrådet har opstillet. På vandrådsmøde den 17. juni 2014 i hovedvandopland Lillebælt/Fyn tilsluttede det samlede vandråd sig kommunernes udkast til forslag til indsatsprogram. På mødet besluttede vandrådet at aflyse et planlagt fjerde vandrådsmøde den 2. juli 2014, da vandrådet ikke fandt behov for at mødes og drøfte yderligere, idet der kun resterede nedjusteringer i forhold til at overholde den økonomiske ramme. Justeringerne har alene omfattet omfanget af indsatser og ikke valget af virkemidler.

Vandrådet bad i stedet om, at dét forslag til indsatsprogram, som sendes til politisk behandling også sendes til vandrådet pr. mail.

Efterfølgende er der indkommet bemærkninger fra nogle af erhvervsinteressenterne i vandrådet vedr. valg af virkemidler – især virkemidlet ”udlægning af groft materiale”. Interessenterne foreslår, at såfremt afvandingen forringes ændres virkemidlet til ”udskiftning af bundmateriale”. Bemærkningerne fra erhvervsinteressenterne forholder sig ikke til, hvorvidt miljømålet for vandløbene kan opfyldes mht. smådyr, fisk og vandplanter.

Hovedvandopland Odense Fjord har modtaget næsten enslydende bemærkninger fra nogle af de samme erhvervsinteressenter til Forslag til indsatsprogram for Odense Fjord.

Der er også indkommet bemærkning fra Danmarks Sportsfiskerforbund, som mener, at forslag til indsatsprogram for Lillebælt Fyn er i tråd med Vandrådets anbefalinger om virkemidler; Danmarks Sportsfiskerforbund mener desuden, at virkemidlet ”udlægning af groft materiale” giver større mulighed for målopfyldelse fremfor virkemidlet ”udskiftning af bundmateriale”. Sportsfiskerforbundet anbefaler, at Forslag til indsatsprogram for Vandområde Lillebælt Fyn fastholdes i sin nuværende form. Danmarks Naturfredningsforening tilslutter sig Sportsfiskerforbundets bemærkninger.

Fra centralt hold er der lagt op til, at eventuelle udtalelser / mindretalsudtalelser fra vandrådene skal medsendes, når forslag til indsatsprogram sendes til Staten.

Kommunernes vandløbsfaglige medarbejdere vurderer, at udlægning af groft materiale er et af de væsentligste virkemidler mhp. at opnå målopfyldelse, hvilket er formålet med udarbejdelse af indsatsprogrammer. Oplandskommunernes Forslag til indsatsprogram, som i øvrigt er udarbejdet i dialog med vandrådet, fremsendes derfor til politisk godkendelse uden yderligere ændringer. Bemærkninger fra medlemmer af vandrådet og forvaltningernes bemærkninger er vedhæftet som bilag 5 og 6.

Økonomi:

Staten kompenserer kommunerne økonomisk for at udarbejde forslag til indsatsprogram via DUT-princippet efter forhandling med KL.

Gennemførelse af de enkelte indsatser i vandløbene er en kommunal opgave, som skal løses fra 2016 til 2021. Staten/EU finansierer indsatserne efter ansøgning og bevilling. Det forventes derfor ikke, at Middelfart Kommune får udgifter i forbindelse med planlægning og gennemførsel af vandplanindsatserne på vandløbsområdet.

Hvis lodsejere lider tab i forbindelse med projekterne, skal staten betale erstatning efter reglerne i vandløbsloven.

Den økonomiske ramme for hovedvandopland Lillebælt Fyn er 13,8 millioner kroner. Af disse er der planlagt indsatser for 5,3 millioner kroner i Middelfart Kommune, 4,8 millioner i Assens Kommune, 3 millioner i Nordfyns Kommune, knap 400.000 kroner i Faaborg-Midtfyn Kommune og 140.000 i Ærø Kommune. Der resterer ca. 150.000 for at udfylde den økonomiske ramme, hvilket forventes at blive anvendt i Assens Kommune på fjernelse af faunaspærring.

Assens og Middelfart Kommuner er de to "store" kommuner i hovedvandopland Lillebælt Fyn og Middelfart er eneste kommune, som kun ligger i et vandopland. Hovedparten af indsatserne i Nordfyns kommune ligger i hovedvandoplandet Odense Fjord, mens Faaborg Midtfyn Kommune ligger i fire hovedvandoplande. Der er tilstræbt en ligelig fordeling af indsatser mellem kommunerne i forhold til størrelse i vandoplandet.

Yderligere informationer om økonomi og virkemidler på oplands- og kommuneniveau fremgår også af bilag 3 og 4.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget - 13. august 2014
Økonomiudvalget - 25. august 2014
Byrådet - 1. september 2014

Miljø- og Energiudvalget - 13. august 2014
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 13. august 2014 kl. 14:00
Økonomiudvalget 25. august 2014 kl. 12:30
Byrådet 1. september 2014 kl. 17:00

Bilag:

41. Orientering: Status - borgernær naturplanlægning i Ejby Mose
Sagsnr.: 2013-009621
Sagsbehandler: Niels Ole Præstbro

Præsentation:

Dialog og planlægning af mulige tiltag er i gang i Ejby Mose. 

Forvaltningen orienterer udvalget om status på projektet.

Forvaltningen foreslår:

 • at der efter udvalgsmødet udsendes info om status til alle lodsejere og samarbejdspartnere, så alle er orienterede

Sagsbeskrivelse:

Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvensen for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget vedtog forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 13. august 2014 kl. 14:00

42. Tildeling af tilskud fra ordning til private natur- og friluftsprojekter 2014
Sagsnr.: 2013-006756
Sagsbehandler: Niels Ole Præstbro

Præsentation:

Miljø- og energiudvalget besluttede i januar 2014 at åbne en ansøgningsrunde om tilskud til private natur- og friluftsprojekter fra februar til 25. april 2014 med tilhørende ansøgningsvejledning og skema.

Der er indkommet i alt 3 ansøgninger i puljen til natur- og friluftsprojekter, og der er i alt ansøgt for: 152.285,5 kr. Puljen er på 61.500 kr. i 2014.

Forvaltningen foreslår:

Det indstilles at ansøgning på 11.987,50 kr. fra Gelsted Lokaludvalg om forbedring af friluftsliv med 2 stk. plakatskabe til kort over området og et shelter, modtager 12.000 kr. i tilskud. Bidrager selv med: 11.000 kr. og arbejdskraft.

Ansøgning på 132.798 kr. fra turistforeningen for Middelfart og omegn (Visitmiddelfart) til 3 undervandsstier, herunder projektansættelse, våddragter og formidling ved Hindsgavl-halvøen modtager 42.000 kr. i tilskud. Bidrager selv med tilskud fra andre fonde: Fiskeri LAG Fyn 106.250 kr. Friluftsrådet: 51.500 kr. og Middelfart Kommunes LAG-pulje 68.047 kr.
Budget i alt: 358.595 kr.

Ansøgning på 7.500 kr. fra Vends Sportsfiskerforening til vandløbsforbedring i Nørre Aaby ved Viby Å modtager 7.500 kr. i tilskud. Egenbetaling på 7.500 kr. 

I alt gives tilskud på 61.500 kr.

Ansøgning fra 2013 på 24.218 kr. til multihus og shelters ved Båring strand fra Båring Vig Kystaktiviteter gemmes til 2015 og tages op på lige vilkår med andre ansøgninger igen i 2015.

Sagsbeskrivelse:

1. Ansøgning fra Gelsted Lokaludvalg om forbedring af friluftsliv med 2 stk. plakatskabe til kort over området og et shelter. Ansøgt beløb 11.987,50 kr. Bidrager selv med: 11.000 kr. og arbejdskraft.

Formål: Forbedring af friluftslivet. Gelsted har en unik natur syd for byen heraf er en del beskyttet af naturbeskyttelsesloven med mose, eng og hede indenfor kort afstand. Lokaludvalget ønsker at etablere Gelsted Naturunivers på arealerne bag Holmegården. Gelsted Naturunivers skal bestå af opmærkning af vandrestier, løbestier og cykelstier i statsskovene omkring Holmegården. Ideen er, at alle ruter starter og slutter ved Holmegården. Endvidere arbejdes der med etablering af en naturlegeplads og en hundeskov.

Plakatskabe placeres på Gelsted Borgerforenings matrikel ved Holmegården og kræver ingen tilladelser.

Kommunen, Naturstyrelsen, Gelsted Lokaludvalg og Gelsted Borgerforening er enige om placering af shelter på Statens areal inde i Holmeskoven.  Borgerforeningen vil varetage driften, og Naturstyrelsen vil stå for booking for alle via UdiNaturen. Gennemførsel og udbetaling kan ikke ske, før alle nødvendige tilladelser er givet.

Det indstilles,
at der gives 12.000 kr. i tilskud til plakatskabe og del af shelteret.

2. Ansøgning på 132.798 kr. fra turistforeningen for Middelfart og omegn (Visitmiddelfart) til 3 undervandsstier herunder projektansættelse, våddragter og formidling ved Hindsgavl-halvøen. Stierne kan besøges ved at snorkle og formidles på land. Egenfinansiering fra andre fonde Fiskeri LAG Fyn 106.250 kr. Friluftsrådet: 51.500 kr. og Middelfart Kommunes LAG-pulje 68.047 kr. Budget i alt: 358.595 kr.

Formål: formidling om Lillebælts planter og dyrearter som fx marsvin, der er beskyttet af naturbeskyttelsesloven. Etablering af nye friluftsoplevelser under vandet i Lillebælt.

Opsætning af skilte og formidling skal overholde landzone-reglerne, men det forventes, at der kan findes nogle egnede placeringer ved Søbadet, Grimmermosehuset, Dykkerklubben eller Marinaen.
For at få lov til at anlægge stierne skal der søges om tilladelse hos Kystdirektoratet, mens der hos Søfartsstyrelsen skal søges om tilladelser til at opsætte bøjer. Tilladelse er givet alle steder, som tidligere har søgt, f.eks. ved Kerteminde, Helsingør, Langeland mm. Gennemførsel og udbetaling kan ikke ske før alle tilladelser til hele projektet er givet.
Middelfart Kommune indgår i samarbejde med visitmiddelfart og andre om ordlyden af formidlingsmaterialet, så der sikres sammenhæng med øvrig information på Hindsgavl-halvøen

Det indstilles,
at der gives til 42.000 kr. til udgifter til skiltning og formidling.

3. Ansøgning på 7.500 kr. fra Vends Sportsfiskerforening til vandløbsforbedring i Nørre Aaby ved Viby Å. Egenbetaling 7.500 kr. Kommunen er lodsejer på begge sider af åen. Forpagter af arealerne orienteres.

Formål: At forbedre gydeforholdene på strækningen. Indenfor formålet med ordningen, og vandløbet er veskyttet af naturbeskyttelsesloven.

Udligning af bundkote på 70 m og udgravning og udlægning af gydegrus. Der skal gives tilladelse til projektet jævnfør bl.a. vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven. Gennemførsel og udbetaling kan ikke ske, før alle tilladelser er givet.

Det indstilles, at der gives 7.500 kr. til udgifterne til maskiner og gravearbejde.

4. Ansøgning fra 2013 på 24.218 kr. til multihus ved Båring strand fra Båring Vig Kystaktiviteter, som er blevet gemt til 2014. Projektet skal etablere et aktivitets- og multihus og friluftsfaciliteter i et kystnært naturbeskyttet strandengs-område. Projektet har en samlet økonomi på 58.437 kr., og der søges tilskud til opførelsen af to shelters, som vil være offentlig tilgængelige.

Ansøger har i juni 2014 fået afslag fra Naturstyrelsen på at opføre huset indenfor strandbeskyttelseslinien, og har nu indsendt klage. Ansøgningen ligger indenfor ordningens formål, men da der indtil videre er meddelt afslag på opførsel, indstilles det, at ansøgningen gemmes til 2015 og tages op på lige vilkår med andre ansøgninger igen i 2015.

Økonomi:

Miljø- og Energiudvalget vedtog i august 2012 at etablere en tilskudsordning til natur- og friluftsprojekter med i alt 150.000 kr. fordelt over 3 år, som kan søges af private lodsejere, private organisationer og interessegrupper. Der er brugt kr. 38.500 i første ansøgningsrunde 2013. Der overføres kr. 11.500 til anden ansøgningsrunde, så puljen i 2014 er på i alt kr. 61.500.

De 61.500 kr. uddeles i 2014 jævnfør indstillingen.
 
I 2015 er der afsat kr. 50.000.

Forvaltningens bemærkninger:

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvensen for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget vedtog forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 13. august 2014 kl. 14:00

43. Drøftelse af principper for administrationsgrundlag for grundvandsbeskyttelse - indsatsplanlægning
Sagsnr.: 2014-006411
Sagsbehandler: Rikke Clausen

Præsentation:

Administrationsgrundlag for planlægning af grundvandsbeskyttelse.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget drøfter principper for et administrationsgrundlag.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune skal i 2014 udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i områderne Middelfart og Nørre Aaby.
Formålet med indsatsplaner er at beskytte grundvandet og dermed at sikre den fremtidige drikkevandsforsyning til kommunens borgere. Forvaltningen udarbejder forslag til indsatsplaner i samarbejde med interesseorganisationerne og vandværkerne i Grundvandsforum og i tekniske arbejdsgrupper. De udarbejdede planer skal vedtages af Byrådet.

Et administrationsgrundlag skal give et overblik over, hvordan Byrådet vil sikre grundvandsbeskyttelse via indsatsplaner. Indsatsplanerne kan have stor økonomisk betydning, og administrationsgrundlaget skal sikre, at forvaltningens arbejde med at vælge typer af indsatser i indsatsplanerne, er i overensstemmelse med Byrådets ønsker på området.

Beskyttelsen kan f.eks. ske ved en indsats i form af øget overvågning af vandboringer (flere prøvetagninger af grundvandet) i sårbare områder. Eller den kan ske via rådighedsindskrænkninger for lodsejere, der ejer sårbare arealer. Rådighedsindskrænkninger medfører økonomisk kompensation til lodsejerne. Rådighedsindskrænkningerne sker enten ved frivillige aftaler eller via påbud fra kommunen. En beskyttelsesindsats kan også ske i form af øget virksomhedstilsyn fra kommunens side.

Der er således mange forskellige typer af indsatser, og det er Byrådets beslutning, hvilken type der skal gennemføres i det enkelte tilfælde.

Forvaltningen orienterer på mødet om mulige principper for administrationsgrundlaget.

Økonomi:

Udgifter til kompensation for rådighedsindskrænkninger kan videresendes til de vandværker, som har fordel af en besluttet indsats.

Udgifter til kompensation for rådighedsindskrænkninger, som ikke umiddelbart er til fordel for vandværker, finansieres af Middelfart Kommune.

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen ser det som en stor fordel for arbejdet med grundvandsbeskyttelse, at der eksisterer et administrationsgrundlag vedtaget af Byrådet.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvensen for handicappede borgere. For Handicappede borgere har sagen ingen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget drøftede administrationsgrundlag for den kommende planlægning for grundvandsbeskyttelse.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 13. august 2014 kl. 14:00

44. Orientering om minirenseanlæg i kommunen
Sagsnr.: 2014-007387
Sagsbehandler: Vicki Marie Munkgaard Schmidt

Præsentation:

Orientering om minirenseanlæg i kommunen og udledninger herfra.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget tager orienteringen til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune har 327 ejendomme, hvor husets afløbsinstallationer er tilsluttet et minirenseanlæg (bundfældningstank + minirenseanlæg).

Heraf er 40 ejendomme på kontraktligt medlemskab af Middelfart Spildevand. Det betyder, at Middelfart Spildevand driver, servicerer og vedligeholder minirenseanlægget. For grundejer er det i princippet det samme som at være tilsluttet det offentlige kloaksystem. Grundejeren betaler samme takst, som hvis ejendommen var tilsluttet direkte til spildevandskloakken.

Alle minirenseanlæg, der etableres, skal være godkendt i henhold til bekendtgørelse nr. 1444 af 11. december 2007, bekendtgørelse om typegodkendelsesordning for minirenseanlæg.

Middelfart kommune meddeler tilladelse til minirenseanlæg jf. spildevandsbekendtgørelsen nr. 1448 af 11. december 2007, hvori, der stilles en række krav til etablering og drift. I ansøgningen skal det oplyses, hvor spildevandet fra anlægget afledes til. Ofte afledes spildevandet fra minirenseanlæg til eksisterende markdræn og derfra til recipient.

Til driften af et typegodkendt minirenseanlæg skal der knyttes en serviceaftale, hvorunder der indgår serviceeftersyn. Serviceeftersyn af anlægget skal udføres mindst en gang årligt, hvor der udføres egenkontrol for udledning.

Bundfældningstanken skal tømmes i henhold til Middelfart Spildevands gældende tømningsvedtægt, dvs. en gang om året ved normale forhold.

Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:

Orienteringen om minirenseanlæg gives på mødet efter ønske fra Miljø- og Energiudvalget.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 13. august 2014 kl. 14:00

45. Strategisk Energiplanlægning.
Sagsnr.: 2013-007308
Sagsbehandler: Morten Westergaard

Præsentation:

Til orientering:

Strategisk Energiplanlægning.

Bilag og henvisning:

http://www.regionsyddanmark.dk/wm397934

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget tager sagen til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Energistyrelsen har givet tilsagn om tilskud til et projekt om Strategisk Energiplanlægning i Region Syddanmark, hvor Middelfart Kommune sammen med regionen, øvrige kommuner og energiselskaberne skal arbejde på at forbedre kommunernes energiplanlægning og scenarier for omstilling af energisystemet. Projektet er organiseret i en fælles platform for data, videndeling, scenarier og kompetenceudvikling, der omfatter hele regionen.

Desuden bygges på aktiviteter i tre delprojekter - SEP Sydjylland, SEP. 2.0 og SEP Fyn. I SEP 2.0 arbejder Middelfart tæt sammen med Vejle, Kolding og Fredericia kommuner samt TREFOR. Målet i delprojektet er at udvikle og gennemføre strategiske projekter, der bidrager til frigørelse fra fossile brændstoffer i områder uden kollektiv energiforsyning (landsbyer hvor den sociale sammenhængskraft er stor og fossile afhængighed ligeså).

Økonomi:

Arbejdet med strategisk energiplanlægning forventes at skabe merværdi for kommunens borgere, udvikling af erhvervsklima og grønne profil. Projektet, der slutter medio 2015, forventes ikke at have økonomiske konsekvenser for Middelfart Kommune.

Forvaltningens bemærkninger:

Udvalget vil blive bedt om at hjælpe med at vælge 2 landsbyer: Igennem projektet kan Middelfart Kommune nemlig tilbyde 2 landsbyer deltagelse i 'Energi til dig og din landsby'. Selve projektet i den enkelte landsby består af koordinerede fællesmøder om projektet, personlige boliggennemgange og rådgivning. Dertil er der fremstilling af mulige fællesløsninger på landsbyniveau. De enkelte boligejere får mulighed for at træffe beslutning om optimale energiløsninger, baseret på stordriftsfordele og mulighed for at vælge fællesløsninger med minimalt driftsbøvl. Projektet er meget dialog- og partnerskabsbaseret bl.a. fordi myndighedernes mulighed for regulering i nævnte områder er ekstremt begrænsede – det kræver at kommunen ”tænker ud af boksen” Tilmelding og ansøgning foregår ved, at den enkelte landsby sender en ansøgning som udvalget præsenteres for.

Dertil vil udvalget blive inviteret til workshops om strategisk energiplanlægning og scenarier for omstilling til uafhængighed af fossile brændsler.

Slutproduktet, strategisk energiplan for Region Syddanmark, vil blive fremstillet for Byrådet medio 2015.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på, at vurdere konsekvensen for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ikke relevant på nuværende tidspunkt.

Høring af Ældrerådet:

Ikke relevant på nuværende tidspunkt.

Beslutning:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 13. august 2014 kl. 14:00

46. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2014 / 3. budgetopfølgning for Miljø- og Energiudvalget
Sagsnr.: 2014-006560
Sagsbehandler: Lone Kjestrup Smith

Præsentation:

Halvårsregnskab pr. 30. juni 2014 / 3. budgetopfølgning for Miljø- og Energiudvalget.

Forvaltningen foreslår:

 • At halvårsregnskabet / budgetopfølgningen godkendes

Sagsbeskrivelse:

Der henvises til det vedhæftede bilag.

Økonomi:

Se bilag.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvensen for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 13. august 2014 kl. 14:00

Bilag:

LUKKEDE SAGER