Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Miljø- og Energiudvalget møde den 4. juni 2014

Møde:
Miljø- og Energiudvalget
Mødetid:
4. juni 2014 kl. 14:00
Tilstede:
Svend-Aage Nielsen
Peter Storm
Kaj Piilgaard Nielsen
Agnete Damkjær
Fraværende:
Paw Nielsen

ÅBNE SAGER

32. Offentlig høring af ressourceplan 2018 for Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2013-004025
Sagsbehandler: Monica Nielsen

Præsentation:

Ressourceplanen er en sektorplan for affaldsområdet, der revideres mindst hvert 6. år. Forslag til Ressourceplan 2018 erstatter den tidligere affaldsplan for Middelfart kommune. Forslaget dækker planperioden frem til 2018 samt omfatter en perspektivperiode frem til 2022. Planen har en offentlighedsfase på 8 uger, hvor andre myndigheder, foreninger og borgere har mulighed for at gøre indsigelse. Herefter skal planen vedtages endeligt af Middelfart Byråd.

Forvaltningen foreslår:

  • At byrådet godkender forslag til revision af affaldsplanen - Ressourceplan 2018, og at forslaget herefter sendes i 8 ugers offentlig høring i overensstemmelse med miljølovgivningens regler.

Sagsbeskrivelse:

Ressourceplanen er en sektorplan for affaldsområdet. Planen giver en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte affaldshåndtering i kommunen.

Ressourceplanen sætter i den kommende planperiode fokus på at få etableret nogle nye indsamlingsløsninger for kommunens borgere for især det genanvendelige affald.

Planen beskriver endvidere den nuværende status på affaldsområdet, hvor de indsamlede affaldsmængder fordelt på genanvendelse, forbrænding og deponering, er sammenlignet med de nationale mål. Ud fra de nationale mål for 2020 og 2022, er der fastsat nye mål for Middelfart Kommune. Det er blandt andet mål for husholdningernes affald, hvor der i 2022 skal genanvendes 50 %. Det forventes at øge genanvendelsen ved at sætte fokus på de genanvendelige fraktioner, papir, pap, glas/flasker, plast- og metalemballage i husholdningerne samt fokus på den organiske del af husholdningsaffaldet.

I forbindelse med fastsættelsen af de nye mål, er der udformet nogle konkrete initiativer indenfor dagrenovation og frasortering af genanvendelige affaldstyper fra husstandene. Der skal blandt undersøges og arbejdes for nye indsamlingsmetoder for både de tørre genanvendelige affaldsfraktioner samt for den organiske del af dagrenovationen. Der er ikke fastsat endelige løsninger endnu, idet disse skal udvikles i løbet af den kommende planperiode.  Der vil i løbet af planperioden blive vurderet, hvordan de enkelte ordninger skal udmøntes. I disse vurderinger vil der indgå både servicemæssige, miljømæssige, økonomiske og arbejdsmiljømæssige perspektiver.

Udover dette er der fastsat nogle initiativer for virksomhederne herunder styrkelse af tilsyn og vejledning af virksomhederne på affaldsområdet.

Økonomi:

Vedtagelsen af Ressourceplan 2018 for Middelfart Kommune forventes ikke at have økonomiske konsekvenser for Middelfart Kommune.

Forvaltningens bemærkninger:

Affaldsplanen er en sektorplan for affaldsområdet. Det er i Miljøbeskyttelsesloven § 47 samt affaldsbekendtgørelsen § 14 og 15 fastlagt hvad planen skal indeholde.

Planen er udarbejdet i overensstemmelse med Miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen.

Af regeringens ressourcestrategi Danmark uden affald fremgår det at vi skal frem til i langt højere grad at se affald som en ressource, der kan genbruges og genanvendes, og væk fra at betragte affaldet som et spildprodukt. Affaldet fra virksomheder og husholdninger indeholder materialer og værdier, det giver god mening at genanvende.

I følge Affaldsbekendtgørelsens §15, stk. 1, pkt. 8 skal der foretages en vurdering af, i hvilket omfang de af planen omfattede foranstaltninger er i overensstemmelse med affaldshierakiet og bidrager til at forebygge eller mindske de negative følger af affaldshåndteringen. De i planen omfattede foranstaltninger er beskrevet som de initiativer som kommunen vil iværksætte i planperioden. Initiativerne har alle til formål at flytte affald fra henholdsvis anden nyttiggørelse og bortskaffelse til direkte genbrug og genanvendelse og vurderes derfor til at være i overensstemmelse med affaldshierakiet.

Som følge af Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal planer, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet, miljøvurderes. Som følge af en screening af affaldsplanen efter lovens bilag 2 vurderes det, at de miljømæssige konsekvenser som følge af planens gennemførelse er af en sådan karakter, at udarbejdelse af en egentlig miljøvurdering ikke er nødvendig.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på, at vurdere konsekvensen for handicappede borgere. For handicappede borgere borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Affaldsplanen sendes i høring ved handicaprådet i forbindelse med den offentlige 8 ugers høring.

Høring af Ældrerådet:

Affaldsplanen sendes i høring ved handicaprådet i forbindelse med den offentlige 8 ugers høring.

Behandlinger
Miljø- og Energiudvalget - 4. juni 2014
Udvalget indstiller forvaltningens forslag.
Økonomiudvalget - 16. juni 2014
Byrådet - 23. juni 2014

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens forslag.

Paw Nielsen var fraværende.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 4. juni 2014 kl. 14:00
Økonomiudvalget 16. juni 2014 kl. 14:30
Byrådet 23. juni 2014 kl. 17:00

Bilag:

33. Stop for udlevering af 140 liters spande
Sagsnr.: 2013-004531
Sagsbehandler: Monica Nielsen

Præsentation:

I forbindelse med den kommende udfasning af sække til dagrenovation og overgang til spande, ser det med udgangspunkt i Forslag til ressourceplan 2018 for Middelfart Kommune, ud til at en fremtidig spandetype vil blive en 240 liters spand tømt hver 14. dag med mulighed for deling i 2 rum. Den nuværende 140 liters spand vil ikke kunne bruges med opdeling, da erfaringer fra andre kommuner viser at affaldet kiler sig fast ved for lille volumen.

Forvaltningen foreslår:

  • At Affald og Genbrug stopper med at udlevere 140 liters spande, indtil den nye spandetype er endelig valgt.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet besluttede den 6. maj 2013 at udfase sækkeordningen, således at alle husstande i kommunen med sækkestativer får udskiftet sækkeløsningen til en to-hjulet beholder med undtagelse af husstande med særlige adgangsforhold, som f.eks. i den ældre bydel.

Der er tidligere indført en 140 liters spand, som mange har ønsket at udskifte deres sække til, da den har næsten samme volumen som en sæk. Men med udgangspunkt i Ressourceplan 2018 for Middelfart Kommune, tegner der sig et billede af en fremtidig spandetype, som skal kunne opdeles i 2 rum. Den nuværende 140 liters spand vil ikke kunne bruges med opdeling, da erfaringer fra andre kommuner viser at affaldet kiler sig fast ved for lille volumen. En 240 liters spand er den mindste spandstørrelse der kan deles i to rum uden at affaldet sætter sig fast. Den vil både kunne anvendes til en 2-delt indsamling af genanvendeligt affald, samt en eventuelt 2-delt indsamling af restaffald.

Økonomi:

Det vurderes at der har været et løbende ønske om skift fra sæk til 140 liter spand på ca. 15 stk./uge, svarende til ca. 3.500 kr. Det forventes at udskiftningen af spande vil finde sted medio 2015, hvilket ville betyde en fejlinvestering i 140 l spande på ca. 200.000 kr.

Forvaltningens bemærkninger:

Affald & Genbrug har i en periode ikke haft 140 l spande på lager på grund af leveringsproblemer. Som erstatning er borgerne blevet anbefalet en 240 liters spand med 14 dags tømning. Dette er forløbet uden problemer da 240 liters spanden med tømning hver 14. dag, er ca. 400 kr. billigere pr. år end en 140 liter spand med ugetømning.

Derudover forventes det også at en 240 liters spand vil leve op til de fremtidige krav til affaldshåndteringen i Middelfart Kommune ud fra de fastlagte initiativer i Ressourceplan 2018.

Forvaltningen anbefaler, at der stoppes med at udlevere 140 liters spande, indtil det nye affaldssystem i Middelfart Kommune er besluttet for at undgå en fejlinvestering i spande, som ikke vil kunne udnyttes med et 2- delt system.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på, at vurdere konsekvensen for handicappede borgere. for handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkender forslaget.

Paw Nielsen var fraværende.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 4. juni 2014 kl. 14:00

34. Orientering om status på Statens gennemgang af §3-natur
Sagsnr.: 2012-011648
Sagsbehandler: Lena Marie Bau

Præsentation:

Miljøministeriet og KL har de seneste år sat fokus på, at registrere ny og overset natur samt at finde uoverensstemmelser og mulige overtrædelser af Naturbeskyttelseslovens §3 om beskyttet natur. Kommunen har fået Statens registreringsdata, og Kommunen skal lave opfølgende arbejde og sagsbehandling.

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget tager sagen til orientering.

Sagsbeskrivelse:

Miljøministeriet og KL har den 19. november 2010 indgået en aftale om et bedre grundlag for beskyttelse af værdifuld dansk natur som følge af serviceeftersynet af naturbeskyttelseslovens § 3. § 3-beskyttelsen omfatter søer og vandløb, heder, moser, strandenge, ferske enge og overdrev. Opdatering af registreringen er gennemført for hele landet i perioden 2011-2013 og finansieres af Miljøministeriet med op til 36 mio. kr.  

Formålet har været at etablere en opdateret landsdækkende vejledende registrering af arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det er Miljøministeriet (Naturstyrelsen), der gennemfører opdateringen, men der er kommunerne, der skal lave opfølgende arbejde og sagsbehandling.

Status for Middelfart Kommune er, at kommunen har fået udleveret data fra Naturstyrelsen den 28. januar 2014 til kommentering med en frist til den 2. juni 2014. Ved en første stikprøve fandt forvaltningen en del fejl og uhensigtsmæssigheder i materialet. I og med at materialet er meget omfangsrigt og kompliceret at overskue, har forvaltningen bedt konsulenter om at gennemgå materialet.

Potentielle overtrædelser og tekniske tilrettelser

Kommunen har fået data fra Staten med oplysninger om 186 potentielle overtrædelser og 300 tekniske tilrettelser. Efter konsulenternes nøjere gennemgang og udlugning af fejl, er antallet af potentielle overtrædelser faldet til 132. 

Disse potentielle overtrædelser har konsulenterne sorteret og prioriteret, så de er nemmere at behandle for kommunen. 

Det ser ud som følgende:

- 8 igangværende overtrædelser, der skal stoppes,

- 94 overtrædelser,

- resten er efter konsulenternes vurdering svære at håndhæve / bevise eller er allerede under behandling i kommunen.

Fordeling af potentielle overtrædelser på naturtyperne fremgår af nedenfor stående tabel: 

Beskyttede naturtyper

        antal

             ha

Overdrev

4

0,6

Fersk eng

68

41

Strandeng

7

1,4

Mose

42

30,5

11

0,6Overset og ny natur:
Staten har også sat fokus på at finde nye og oversete naturarealer for at kortlægge og dermed fremtidigt sikre bedre beskyttelse af områderne. I Middelfart kommune fandt Staten 342 nye eller oversete naturområder. Disse fordeler sig som følgende: 

Beskyttede naturtyper

         antal

             ha

Overdrev

10

11,6

Fersk eng

43

54,2

Strandeng

1

0,6

Mose

43

30,2

11

0,6

Ukendt

1,1 

Det videre arbejde:
Kommunen fremsender nu de kommenterede data til Staten, som uploader det til Miljøportalens kortsystem, hvor det vil være offentligt tilgængeligt. Forvaltningen skal i gang med at behandle de konstaterede overtrædelser. Aftalen mellem KL og Naturstyrelsen indebærer, at den fremtidige vedligeholdelse og ajourføring af registreringerne gennemføres af kommunerne løbende indenfor 10-årige perioder.

Økonomi:

Der blev i budget 2014 afsat ekstra midler til at gennemføre merindsatsen.

Forvaltningens bemærkninger:

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget tog sagen til efterretning og ønsker at blive orienteret igen, når sagsbehandlingen er nået længere.

Paw Nielsen var fraværende.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 4. juni 2014 kl. 14:00

35. Etablering af et område for hunde uden snor
Sagsnr.: 2014-004423
Sagsbehandler: Elke Schäfer

Præsentation:

Udvalget har på sit sidste møde drøftet nogle muligheder for at etablere et område til hundeluftning. Nu skal udvalget beslutte, om etablering af et område for hunde uden snor skal igangsættes ved Østre Hougvej.

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget beslutter, at forvaltningen arbejder på etablering af en hundelegeplads ved Østre Hougvej.

Sagsbeskrivelse:

På sidste udvalgsmøde drøftede udvalget mulighederne for at etablere en hundeskov / -legeplads. Der er indkommet forskellige ønsker fra borgere til etablering af et sted, hvor hundene kan være uden snor.  Der har været flere artikler i avisen og en facebook-side. Samtidig opleves der tit problemer med løsgående hunde i skoven. Det foreslåede areal ved Østre Hougvej (se kort i bilag 1) ligger centralt i forhold til flere af de store boligområder i Middelfart og kan nås af mange hundeejere til fods. Beliggenheden i nærheden af marinaen og kysten giver gode muligheder for en kombination af spadseretur og hundeluftning. Området, der er på ca. 2,1 ha, skal hegnes med et 150 cm højt nethegn (se eksempelbillede i bilag2)  og forsynes med klaplåger.  Den viste hegnslinje er angivet omtrentlig og skal tilpasses jf. terrænforholdene. I første omgang  tænkes området indrettes med borde / bænkesæt, skraldespande med hundeposer og grupper af beplantning. Der kan nemt etableres trampestier ved hjælp af græsslåning i en bredde på ca. 2 meter. Den videre indretning af området kan med fordel foregå i sammenarbejde med hundeejere.

Arealerne ved Østre Hougvej hører under Kultur- og Fritid. Forvaltningen ser positivt på ønsket om at etablere et område for hunde ved Østre Hougvej. Det foreslåede område vurderes ikke at være egnet som eventuel udvidelsesmulighed for boldbanerne, fordi terrænet er for ujævnt til dette formål.

Økonomi:

Hegningen og første indretning med opsætning af skraldespande, bord og bænkesæt samt lidt beplantning vurderes at koste omkring 65.000 kr. Udgiften holdes indenfor det eksisterende anlægsbudget. Stierne slås efter behov hver 2-3 uge. Årlig omkostning kr. 5.000-6.000. Området slås allerede nu.

Forvaltningens bemærkninger:

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget vedtog forvaltningens indstilling.

Paw Nielsen var fraværende.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 4. juni 2014 kl. 14:00

Bilag:

2014-004423-6Bilag 1
2014-004423-6Bilag 2
36. Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009 - 2021
Sagsnr.: 2013-013532
Sagsbehandler: Anders Bo Jensen

Præsentation:

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009 - 2021.

Tillægget vedrører  regnvandsbassin syd, Assensvej.

Middelfart Byråd godkendte på mødet den 6. januar 2014 forslag til tillæg nr. 3 til spildevandsplan 2009 - 2021 for Middelfart Kommune, som efterfølgende har været i offentlig høring i perioden 6. marts 2014 til 1. maj 2014.

Forvaltningen foreslår:

  • At forslag til tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009 - 2021 vedtages endeligt.

Sagsbeskrivelse:

Forslag til Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes gældende Spildevandsplan 2009 - 2021 har været sendt i offentlig høring. Der er ikke indkommet høringssvar.

Økonomi:

Bassin og ledningsanlæg projekteres og udføres af Middelfart Spildevand A/S og vil ikke have økonomisk konsekvenser for Middelfart Kommune.

Forvaltningens bemærkninger:

Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009 - 2021 er vedlagt som bilag inklusive kortbilag.

Forvaltningen har ikke øvrige bemærkninger.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvensen for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlinger
Miljø- og Energiudvalget - 4. juni 2014
Udvalget indstiller forvaltningens forslag.
Paw Nielsen var fraværende.

Økonomiudvalget - 16. juni 2014
Byrådet - 23. juni 2014

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens forslag.

Paw Nielsen var fraværende.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 3. december 2013 kl. 12:30
Økonomiudvalget 16. december 2013 kl. 14:00
Byrådet 6. januar 2014 kl. 17:00
Miljø- og Energiudvalget 4. juni 2014 kl. 14:00
Økonomiudvalget 16. juni 2014 kl. 14:30
Byrådet 23. juni 2014 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 3. december 2013 kl. 12:30

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.
Arne Rasmussen og Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Arne Rasmussen var fraværende.

Økonomiudvalget 16. december 2013 kl. 14:00

Miljø- og Energiudvalget 3. december 2013
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.
Arne Rasmussen og Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Arne Rasmussen var fraværende.

Økonomiudvalget den 16. december 2013
Anbefales godkendt.

Fraværende: Hanne Lauritsen

Byrådet 6. januar 2014 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 3. december 2013
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.
Arne Rasmussen og Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Arne Rasmussen var fraværende.

Økonomiudvalget den 16. december 2013
Anbefales godkendt.

Fraværende: Hanne Lauritsen

Byrådet den 6. januar 2014
Godkendt.
Allan Buch, Flemming Worsøe og Anton Petersen deltog ikke i sagens behandling.

Fraværende: Kaj Piilgaard Nielsen

Bilag:

37. 2. Budgetopfølgning pr. 30. april 2014
Sagsnr.: 2014-004070
Sagsbehandler: Lone Kjestrup Smith

Præsentation:

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2014 for Miljø- og Energiudvalget foreligger nu.

Forvaltningen foreslår:

  • At budgetopfølgningen godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Der henvises til det vedlagte bilag.

Økonomi:

Se vedlagte bilag.

Forvaltningens bemærkninger:

Se vedlagte bilag.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvensen for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt.

Paw Nielsen var fraværende.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 4. juni 2014 kl. 14:00

Bilag:

38. Behandling af høringssvar vedr. effektiviseringer
Sagsnr.: 2014-004525
Sagsbehandler: Trine Sørensen

Præsentation:

I forbindelse med budgetforliget for budget 2014 aftalte forligsparterne, at der i foråret 2014 skulle arbejdes med at finde effektiviseringsforslag i størrelsesordenen 10 mio. kr. til budget 2015. Sagen har været sendt i høring, og udvalgene skal nu forholde sig til høringssvarene.

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget drøfter høringssvarene med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og Byråd

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med budgetforliget for budget 2014 aftalte parterne, at der i foråret 2014 skulle arbejdes med at finde effektiveringsforslag i størrelsesordenen 10 mio. kr. til budget 2015. Forslagene har været i høring i maj måned.

Udvalget bedes drøfte høringssvarene med henblik på indstilling til endelig vedtagelse i Byrådet den 23. juni 2014..

Økonomi:

Beskrevet i effektiviseringsforslagene.

Forvaltningens bemærkninger:

Høringssvar er vedhæftet sagen som bilag.

Handicapaspekter:

Sagen har været sendt i høring.

Høring af Handicaprådet:

Høringssvar fra Handicaprådet:

Vi har i Handicaprådet kigget grundigt på de effektiviseringsforslag der er kommet i høring og vi undre os meget over, at man endnu engang til trods for vores ønske skære mest/effektivisere mest på Social og Sundhedsområdet. Og det er til trods for at man i Middelfart Kommune netop havde et overskud. Vi mener derfor overordnet, at man bør lytte meget kraftigt til vores kommentarer nedenstående.

Men vores kommentarer er følgende:

Reducering af arbejdsgiverbetalte pauser:

Ingen kommentarer

Effektivisering af skolekørsel:

Det skal være samme tidspunkt de møder på eleverne. Men der er også den kommentar at man skal visiteres til skolekørsel alle dage, når man er berettiget til det. Derudover skal man huske, at der kun max. Må være 1 times transport hver vej.

10. klasse:

Det er en grov indskrænkning som kan medfører, at dem som har brug for at lige få styrket deres ressourcer kan bruge 10 kl. Og dem som ikke er klar skal have lov og lige mulighed for at tage 10. klasse. Den kan bruges fornuftigt til at styrke de ting som de har brug for og modne dem. Børn med særlige behov har også måske kun STU og komme videre på og så har de pludselig et tomrum derimellem.

Der skal ikke spares her men gives muligheder for alle.

Effektivisering gennem anvendelse af digitale læremidler og andre IT-redskaber:

Det meget vigtigt at man sikre at alle eleverne har en computer eller ipad, så man ikke skal deles om dem.

Optimering af visitationspraksis og udbetalingskontrol:

Det er da kun godt at man strammer op her!

Effektivisering af STU Skrillinge:

Det kan kun give en merudgift på 45 tusinde kr. Vi sætter spørgsmålstegn til hvor mange flere der kommer ind. Og ifølge tallene er der ikke mere end 5. Så vi er mere tilbøjelige til at tro at det er en serviceforringelse. Og man skal jo stadigvæk tage udgangspunkt i den enkelte og den enkeltes behov.

Vi skal jo ikke altid sammenligne med andre kommuner, hvis kommunerne ikke er lige så små som os.

Mere målrettet samarbejde med plejefamilier:

Det er dejligt at man støtter bedre op om familierne og supervisere.

Effektivisering af aflastning Bøgelund:

Det er en dårlig forringelse, som kun kan gå ud over aktivitetsniveauet. Og på Lunden har de jo flere ressourcer til netop den slags, da der er flere brugere.

Reduktion af anbringelsesudgifterne gennem fortsat udvikling af familiebehandlingstilbud til småbørnsfamilier:

Ingen kommentarer

Effektivisering på halområdet, herunder mere effektivt indkøb:

Ingen kommentarer

Nedbringelse af antallet af skoleudsættelser:

Det er et farligt spor at gå ind på. Der er børn som virkelig har brug for det ekstra år. Det skal være faglig individuelt konkret vurderes og det er jo ved tidlig indsats at man på lang sigt kan spare. Så her er pengene godt givet ud.

Sommerferielukket i 2 uger i daginstitutioner og dagpleje:

Ingen kommentarer

Øget brugerbetaling i forhold til forbrugsgoder og bedre indkøbsaftaler:

Det skal bero på en individuel vurdering. For hvis man ikke kan klare sig uden dette hjælpemiddel, så er det ikke et forbrugsgode!

Ny aftale i forhold til specialrådgivning og specielundervisning:

Vi kan kun se en stor serviceforringelse på dette, da det kræver en stor specialviden at undervise og rådgive i disse ting og det kan vi ikke bare få sat ned i pris uden at få en serviceforringelse. Så man mister mange kompetencer individuelt ved denne besparelse.

Analyse og Strategi for dagtilbud:

Her vil vi forbeholde os retten til at se analysen først igennem grundigt. Og den er først lige dags dato kommet i høring her i Handicaprådet. Så når vi har sat os mere ind i hele det store materiale og har sendt vores høringssvar vil vi sende det til Trine Sørensen i Økonomiafdelingen som så kan videresende det til alle. Men der er først høringssvardato d. 3. juni og det er et materiale på 49 sider som skal gennemlæse mere grundigt. Derfor er det uacceptabelt, hvis man ikke giver os mulighed for dette først inden at man tager beslutning om dette!

Revisitering (Task force):

Man skal sikre, at støtten også er der under ferie. Og det er vigtigt at man får både borgeren og eventuelle pårørende med i forløbet, da trygheden er vigtig for at processen kan blive positiv.

 

Og det er også vigtigt at man starter med at sætte støtten i bero inden den skal ophøre, da dette giver borgeren en sikkerhed og det er vigtigt.

Øget Bloktilskud gennem efterkontrol af BBR registreringer:

Ingen kommentarer

Øget indtjening:

Ingen kommentarer

Vi håber som sagt, at man vil tage vores betragtninger ind og lave lidt ændringer i effektiviseringsforslagene.

På Middelfart Handicapråds vegne

Gitte R. Reckendorff Nielsen

Høring af Ældrerådet:

Høringssvar vedr. effektiviseringer, budget 2015

Ældrerådet behandlede på møde den 15. maj det tilsendte materiale om effektiviseringer.

Overordnet set tager vi materialet til efterretning og ser frem til det endelige budgetforslag for 2015, ikke mindst i forhold til de forslag vi fremsendte medio april.

Bortfaldet af arbejdsgiverbetalte pauser og lignende tiltag på det sidste er efter nogles opfattelse en lidt speciel form for personalepleje. Da dette imidlertid ikke er et direkte anliggende for ældrerådet, skal vi her blot anerkende, at der er tale om et ganske pænt beløb.

Venlig hilsen

Flemming Enevoldsen

Ældrerådet

Behandlinger
Miljø- og Energiudvalget - 4. juni 2014
Udvalget har ingen bemærkninger til høringssvarene.
Paw Nielsen var fraværende.

Økonomiudvalget - 16. juni 2014
Byrådet - 23. juni 2014

Beslutning:

Udvalget har ingen bemærkninger til høringssvarene.

Paw Nielsen var fraværende.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 4. juni 2014 kl. 14:00
Økonomiudvalget 16. juni 2014 kl. 14:30

Bilag:

LUKKEDE SAGER