Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Miljø- og Energiudvalget møde den 7. maj 2014

Møde:
Miljø- og Energiudvalget
Mødetid:
7. maj 2014 kl. 09:00
Tilstede:
Agnete Damkjær
Peter Storm
Svend-Aage Nielsen
Kaj Piilgaard Nielsen
Paw Nielsen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

28. Drøftelse af muligheder for etablering af et område for hunde uden snor
Sagsnr.: 2014-004423
Sagsbehandler: Elke Schäfer

Præsentation:

Der er indkommet forskellige ønsker fra borgere til etablering af et sted, hvor hundene kan være uden snor.  Der har været flere artikler i avisen og en facebook-side. Samtidig opleves der tit problemer med løsgående hunde i skoven. 

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget drøfter mulighederne for at etablere en hundeskov / -legeplads.

Sagsbeskrivelse:

De fleste henvendelser drejer sig om en hundeskov /-legeplads bynært i Middelfart, dog er der også ønsker ved Nr. Åby. 

Mulighederne for at etablere et område, hvor hunde må være løse, drøftes

Økonomi:

Der vil opstå omkostninger til hegning, etablering af stier, beplanting, skraldespande, m.v. Omkostningerne vil være forskellige, alt efter hvor hundeområdet ønskes etableret.

Forvaltningens bemærkninger:

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget drøftede muligheder for at etablere en hundeskov/-legeplads.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 7. maj 2014 kl. 09:00

29. Ny mandskabsbygning på Bogensevej 89.
Sagsnr.: 2013-011664
Sagsbehandler: Klavs Clemens Nielsen

Præsentation:

Sagen har været forelagt til orientering på Miljø- og Energiudvalget den 13. oktober 2013, hvor udvalget tog sagen til efterretning i forventning om et kommende projekt til behandling.

Den nuværende mandskabsbygning er i meget dårlig tilstand, herunder råddent gulv samt utæthed for støv.

Forvaltningen foreslår:

 • At den nuværende mandskabsbygning rives ned og erstattes af en ny tidssvarende bygning med korrekt ventilation.

Sagsbeskrivelse:

Bygningen blev i 2013 gennemgået i forbindelse med arbejdsmiljøcertificeringen.  Konklusionen var, at bygningen ikke kan godkendes på grund af dårligt og sundhedsskadeligt indeklima som følge af tilstedeværelsen af kompostsporer og støv fra pladsen. Bygningen er opført i 1979, og det kan ikke betale sig at renovere på den, da den er i dårlig stand med råd i gulvet og vinduerne skal udskiftes. Det vil sige, at det ikke giver mening at forsøge at løse arbejdsmiljøproblemerne i den eksisterende bygning.

Økonomi:

En pavillon på 96 m2 vil ifølge prisforespørgsler koste ca. 1,2 mio kr. med en forventet afskrivning på 20 år. Et hus med fast fundament vil koste ca. 1,5 mio. Udgifterne til bygningen indeholdes i eksisterende budget.

Forvaltningens bemærkninger:

Da driftsforholdene på Bogensevej 89 kan tænkes at ændre sig i fremtiden, finder Affald & Genbrug det mest hensigtsmæssigt at opføre en pavillon, der vil kunne flyttes og eventuelt udvides.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 7. maj 2014 kl. 09:00

30. Henvendelser vedr. måger
Sagsnr.: 2014-002913
Sagsbehandler: Gitte S. Hertzum

Præsentation:

På det seneste har kommunen fået henvendelser vedr. gener fra måger. Der har endvidere været stor fokus på gener fra måger i dagspressen.
Ved alle klager er der fra forvaltningens side givet den tilbagemelding til klager, at henvendelse fra grundejer skal ske til Skov- og Naturstyrelsen, som er den myndighed, der giver dispensationer til regulering af måger.
 

I år har Skov- og Naturstyrelsen ændret lidt på praksis vedr. reguleringen af måger og har åbnet op for, at kommunen kan koordinere reguleringen,  og der har været fokus på, om forvaltningen skal ændre praksis på området.

Forvaltningen foreslår:

 • At der arbejdes videre med kommunen som koordinator for regulering af måger

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune får løbende henvendelser vedr. forskellige skadedyr. Kommunen har således siden kommunesammenlægningen modtaget henvendelser vedr.: katte, mosegrise, krager, råger, måger, hvepse/bier, mår og myrer.

Kommunen er jf. lovgivningen kun forpligtiget til at bekæmpe rotter, men har siden 2009 foretaget en koordineret regulering af råger på kommunens arealer ved kommunens skovfoged, idet der er og har været områder, der er stærkt plaget af disse fugle. Reguleringen sker kun ved skydning af rågeunger og er annonceret på kommunens hjemmeside. Ønsker man reguleringen, skal der ske henvendelse til forvaltningen senest 1. april. Skovfogeden foretager herefter anmeldelsen hos Naturstyrelsen og nedskydningen på kommunens arealer.

I år har forvaltningen modtaget ca. 4 henvendelser om mågegener, heraf en fra en grundejerforening på vegne af en række borgere. Desuden har Middelfart Erhvervscenter kendskab til mågegener på virksomheder.

Middelfart Erhvervscenter har foretaget en rundspørge i erhvervsområdet ved Falstersvej/Fynsvej/Vandværksvej, og her oplyser 13 af 20 spurgte virksomheder, at de har mågegener.

Der har endvidere været fokus på gener fra måger i dagspressen. I Middelfart Kommune lader det til, at det for øjeblikket især er i og omkring Falstersvej/Strandvejen, der er gener fra måger.

Tidligere har kommunen kun fået henvendelser vedr. regulering af måger på Østre Hougvej ved sygehuset, og det har ikke været forvaltningens indtryk, at det var et stort problem.

Ved alle klager er der fra forvaltningens side givet den tilbagemelding til klager, at henvendelse fra grundejer skal ske til Skov- og Naturstyrelsen, som er den myndighed, der giver dispensationer til regulering af måger.

I år har Skov- og Naturstyrelsen ændret lidt på praksis vedr. reguleringen af måger og har åbnet op for, at en kommune kan koordinere reguleringen inden for et nærmere angivet geografisk område – gældende for et år ad gangen. For at dette kan lade sig gøre, skal kommunen udarbejde en detaljeret indsatsplan for regulering af måger, og kommunen skal forud for reguleringen have indgået en aftale med private lodsejere, der ønsker reguleringen.

Kommunen varetager således en slags tovholderrolle, og det er ligeledes kommunen, der ansøger hos Skov- og Naturstyrelsen. Det er dog stadig den enkelte grundejer, der skal foretage reguleringen, dvs. opsætning af vildtskræmmemidler, skydning af fugle, fjernelse af reder og æg med hyppige frekvenser mm.

Økonomi:

Reguleringen af måger vil set i forhold til reguleringen af råger være mere ressourcekrævende, idet det hvert år kræver udarbejdelse af en indsatsplan samt en mere tidskrævende koordinering af indsatsen, herunder annoncering, kontakt til lodsejere, udarbejdelse af informationsmateriale, udarbejdelse af ansøgningsmateriale samt indberetning af regulering.

Det er forvaltningens bud at der umiddelbart skal afsættes 0,05 årsværk til arbejdet.

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen mener som udgangspunkt, at det nuværende informationsniveau er tilstrækkeligt, hvor hjemmesiden holdes opdateret med information vedr. reguleringsmuligheder og kontaktoplysninger på andre myndigheder, som skal kontaktes.

Idet Skov- og Naturstyrelsen har åbnet op for, at kommunen kan koordinere reguleringen indstilles dog til at der arbejdes videre med denne mulighed for at hjælpe og lette borgere og virksomheder med ansøgningsprocessen til regulering af mågebestanden.

Det foreslås, at der i indsatsplanen beskrives, at kommunen koordinerer reguleringen af måger ved at lave aftaler med de grundejere, der ønsker at regulere bestanden af måger og på baggrund heraf søger en samlet tilladelse til regulering af måger hos Skov- og Naturstyrelsen.

Det vil dog stadig være den enkelte grundejer, der skal foretage reguleringen på de vilkår Skov- og Naturstyrelsen meddeler i tilladelsen, dvs. opsætning af vildtskræmmemidler, skydning af fugle, fjernelse af reder og æg med hyppige frekvenser mm.


Hvis ikke der tilføres ressourcer til opgaven med at koordinere regulering af måger, vil den gå fra andre opgaver.

Handicapaspekter:

Sagen er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtigtet

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtigtet

Beslutning:

For nærværende finder udvalget, at kommunens nuværende indsats er tilstrækkelig.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 7. maj 2014 kl. 09:00

31. EU LIFE+: Projekt om kystfugle
Sagsnr.: 2014-004326
Sagsbehandler: Lena Marie Bau

Præsentation:

I forbindelse med vedtagelsen af Natura 2000-handleplan Lillebælt, blev det af byrådet besluttet, at indsatsprogrammets større og mere komplekse forvaltningsindsatser skal søges løst via EU's LIFE+ støtteprogram.

Der ydes almindeligvis støtte fra EU med 50 % af et projekts budget.

Forvaltningen har udarbejdet forslag om, at der søges om midler til en indsats for beskyttelse af kystfugle.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget beslutter,, at der arbejdes videre med projektet, således at ansøgningen kan sendes til EU i 2015.

Sagsbeskrivelse:

Med Natura 2000-planerne og Natura 2000-handleplanerne er fokus øget på forvaltning af fugle, og der er pålagt kommuner og statslige myndigheder en forpligtelse til at arbejde for at sikre arterne på udpegningsgrundlaget gunstig bevaringsstatus.

For at medvirke til at sikre Natura 2000-planens målopfyldelse for Lillebæltområdet, har forvaltningen taget initiativ til, at der arbejdes på et projekt om kystfugle, hvor formålet er at forbedre og (gen)skabe yngle-, raste- og fourageringsområder, både på jord og i hav, i en korridor i den vestlige Østersø, der strækker sig fra Mariager Fjord over det nordlige Fyn langs Lillebælt og Storebælt, Det Sydfynske Øhav til Flensborg Fjord og Lübeck. Kystfuglene på udpegningsgrundlaget er i Lillebælt bl.a. ynglefuglene rørhøg, plettet rørvagtel, fjordterne, havterne og dværgterne samt trækfuglene ederfugl, bjergand og hvinand.

Kystfuglene er truet af forskellige årsager som forstyrrelser, dræning af strandenge og rørskov, prædation (ræv), reduceret fødegrundlag og for tidlig høslet på engene.

På nuværende tidspunkt indeholder projektudkastet bl.a. forslag om følgende virkemidler: etablering af prædationsfrie øer, opkøb af dyrkningsarealer eller dyrkningsretten til udvidelse af strandeng, rigkær, bufferareal til fuglevenlig drift, igangsættelse/forberedelse af pleje af eksisterende strandenge og rigkær, etablering af naturlig hydrologi, etablering af nye fouragerings- og rastepladser ved genbrug af havnesedimenter i lavvandede områder, kortlægning af forstyrrelser, opkøb af jagtret og kompensation for forstyrrelsesfrie områder, forundersøgelse og retablering af stenrev (som fødegrundlag for bl.a. ederfugl, bjergand og hvinand) og udarbejdelse af forvaltningsplan for eksempelvis engsnarre.

Virkemidlerne er omkostningstunge at implementere, og  LIFE+ støtteordningen er oplagt at søge til et så omfattende projekt. I 2013 var det samlede LIFE+ budget på 278 mio. Euro, hvoraf der var afsat ca. 36 mio. kr. til danske projekter. Det er Naturstyrelsen, som beslutter hvilke danske projekter, der skal prioriteres højst, og om et projekt kan opnå støtte til egenfinansieringsdelen fra Naturstyrelsen. Naturstyrelsen har endnu ikke besluttet, hvordan midlerne fra 2014 og frem skal prioriteres. Et projekt skal have et budget på minimum 1 mio. euro.

Indtil videre består projektpartnerne foruden Middelfart Kommune af følgende myndigheder og organisationer: Assens, Nordfyns, Odense, Kerteminde, Kolding, Sønderborg og Mariagerfjord kommuner, Naturstyrelsen Fyn, Dansk Ornitologisk Forening Fyn, Fugleværnsfonden, Aage V. Jensens Naturfond samt en tysk naturbeskyttelsesorganisation Landschaftsplegeverband Dummersdorfer Ufer.

De fleste virkemidler implementeres på privatejet jord. Det er frivilligt om en lodsejer vil deltage i projektet. Da alle dokumenterede tab som udgangspunkt kompenseres, er det dog i mange tilfælde attraktivt for en lodsejer at deltage.

Ansøgningsprocessen i forbindelse med et LIFE-projekt er omfattende og tidskrævende. Forvaltningen har  taget initiativ til projektet og er derfor indstillet på at stå for projektledelsen i denne indledende fase og i forbindelse med udarbejdelse af ansøgningen. Det er dog forventningen, at alle projektpartnere bidrager til konsulentbistand til hjælp med kvalificering af ansøgningen.

Tidsplan for projektet:
 • forår 2014, udarbejdelse af budgetskemaer mv.
 • forår, sommer og efterår 2014, afklaring af lodsejerdeltagelse samt fundraising til egenfinansieringsdelen
 • sommer og efterår 2014, udarbejdelse af delprojektbeskrivelser, udarbejdelse af budget, kortmateriale mv.
 • efterår og vinter 2014, samling af al materiale, påbegynde udarbejdelse af ansøgning
 • januar 2015, politisk godkendelse af projektet
 • februar 2015, færdiggørelse af ansøgning
 • marts 2015, ansøgning sendes til Naturstyrelsen
 • marts-juni 2015, tilretning af ansøgning
 • 25. juni 2015, forventet frist for indsendelse af ansøgning til EU
 • september 2015-marts 2016, EU vurderer ansøgninger
 • april-maj 2016, evt. tilsagn fra EU, støtteaftaler indgås med EU
 • 1. juni 2016, tidligste projektstart
 • 1. juni 2022 eller 2023 projektafslutning

Økonomi:

Det indledende arbejde udføres inden for eksisterende ramme.

Der foreligger endnu ingen faste aftaler med lodsejere i Middelfart Kommune om deltagelse i projektet, og kommunens del af budgettet er derfor ukendt på nuværende tidspunkt. Det er forvaltningens intention, at der søges fonde for at skaffe midler til egenfinansieringen, eftersom det endnu er uvist, om Naturstyrelsen vil prioritere at støtte et projekt med fokus på fugle. I så fald vil der kunne opnås op til 100 % af egenfinansieringen.

Forvaltningens bemærkninger:

Handicapaspekter:

Sagen er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling. Udvalget finder, at jægerforbundet bør inddrages i projektet.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 7. maj 2014 kl. 09:00

LUKKEDE SAGER