Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Miljø- og Energiudvalget møde den 9. april 2014

Møde:
Miljø- og Energiudvalget
Mødetid:
9. april 2014 kl. 14:00
Tilstede:
Agnete Damkjær
Peter Storm
Svend-Aage Nielsen
Kaj Piilgaard Nielsen
Paw Nielsen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

17. Orientering. Status for naturvejledningen.
Sagsnr.: 2014-003680
Sagsbehandler: Rikke Skriver Vesterlund

Præsentation:

Friluftsrådet stiller i forbindelse med opnåelse af løntilskud til naturvejleder krav om, at der skal indsendes årsplan for det kommende års arbejde. Også for den faste kommunale naturvejleder udarbejdes en årsplan.

Forvaltningen foreslår:

Sagsbeskrivelse:

Der foreligger en årsrapport for naturvejledningen 2013, samt årsplaner for 2014.

Naturvejleder Lars Johansen orienterer nærmere på mødet.

N
øglemål i 2014 for naturvejleder Rikke Vesterlund:

 • Udvikle undervisningsmateriale til folkeskolen om træer
 • Afholde tema- og inspirationskurser for lærere og skolepædagoger
 • Øget samarbejde med naturfagslærere
 • Kursusforløb for alle dagplejere.
 • Præsentations- og informationsmøde på alle institutioner
 • Udvikle 3-4 nye tilbud til den offentlige grejbank
 • Udvikle og tilbyde offentlige ture med nye emner (geologi og kulturspor).
 • Udvikle materiale til ture på egen hånd (foldere, gps-ture mm)
 • Skiftende udstilling og aktiviteter i centeret 

Nøglemål i 2014 for Naturvejleder Lars Johansen:

 • Familiearrangementer, hvor der er fokus på friluftsliv
 • Eksempler: lystfiskerkursus for nybegyndere, havet om natten, strandture med waders (også natture)
 • Skolebesøg med fokus på marin formidling
 • Eksempler: Klimaforandringernes konsekvens for havmiljøet herunder økologi, friluftsliv, turisme og andet erhvervsliv
 • Offentlige ture ude i kommunens lokalområder
 • Eksempler: Forår i havet (Føns), fugleture 

Derudover søsættes projekter inden for:

 • Borgerinddragelse og frivillige naturformidlere
 • Lokaludvalg
 • Sociale medier som formidlingsplatforme
 • Naturformidling på campingpladser
 • Destination Lillebælt
 • Naturpark Lillebælt

Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 9. april 2014 kl. 14:00

18. Orienteringssag - Status - borgernær planlægning i Ejby Mose
Sagsnr.: 2013-009621
Sagsbehandler: Niels Ole Præstbro

Præsentation:

Dialog og planlægning af mulige tiltag er i gang i Ejby Mose. Udvalget har tidligere godkendt planlægningsprojektet og lodsejernes interesser er nu kortlagt.

Forvaltningen orienterer om status på projektet.

Forvaltningen foreslår:

Sagsbeskrivelse:

Økonomi:

Tilsagn om tilskud fra Naturerhvervstyrelsen på 2,4 mio. kr.

Forvaltningens bemærkninger:

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 9. april 2014 kl. 14:00

19. Udkast til klimatilpasningsplan
Sagsnr.: 201103400
Sagsbehandler: Anni Berndsen

Præsentation:

Regeringen og Kommunernes Landsforening har (i 2013) indgået en aftale om klimatilpasning, som forpligter alle kommuner til at udarbejde klimatilpasningsplaner. Planen skal ifølge aftalen  indarbejdes direkte i eller som et tillæg til kommuneplanen.
Formålet med en klimatilpasningsplan er at kortlægge, hvor i kommunen der er klimaudfordringer og en stillingtagen til kommunens indsats.

Forvaltningen foreslår:

 • At Byrådet godkender forslag til klimatilpasningsplanen og sender den i 8 ugers offentlig høring
 • At klimatilpasningsplanen bliver et tillæg til kommuneplanen
 • At planen danner grundlag for kommunens indsats med klimatilpasning frem til 2017.

Sagsbeskrivelse:

Regeringen og KL har indgået aftale om, at alle kommuner skal udarbejde klimatilpasningsplaner, der prioriterer og sikrer indsatsen på området.  

Klimatilpasningsplanen skal i følge aftalen indeholde:

 • En kortlægning af risikoområder i kommunen 
 • En prioritering af indsatsen, der ønskes igangsat

I Middelfart Kommune er der som forarbejde til klimatilpasningsplanen udarbejdet en strategi, som byrådet vedtog i maj 2013. Strategien udstikker de overordnede linjer for arbejdet med klimatilpasning, hvor temaerne i denne første version af planen er relateret til vand. Det kan eksempelvis være håndtering af skybrud, oversvømmelse, havvandsstigninger, stormflod og dårlig badevandskvalitet.

Den udarbejdede klimatilpasningsplan består af

 • Mål og retningslinjer for klimatilpasning
 • En handleplan
 • Bilag

Mål og retningslinjer
Mål og retningslinjer for klimatilpasning samt handleplanen udarbejdes som et tillæg til kommuneplanen. Tillægget vil ikke erstatte de nuværende bestemmelser om klimatilpasning i kommuneplanen, men supplere og udbygge bestemmelserne.

Mål og retningslinjer for klimatilpasning skal sikre, at udvikling af eksisterende områder og udpegning af nye områder til byudvikling, sker under hensyntagen til de klimaudfordringer kommunen står overfor.  Det indbefatter bl.a. retningslinjer for ændret administrationspraksis indenfor planområdet. Ved kommune- og lokalplanlægning skal der ved inddragelse af nye arealer til byudvikling gennemføres en vurdering af konsekvenserne af de forventede klimaændringer herunder havspejlsstigninger, oversvømmelse med overfladevand, mulighederne for og kravene til afledning af vand, samt adgangsforhold, både internt og til området som helhed.

I forhold til fremtidig kystnært byggeri er der fastlagt en planlinje i kote 2 m på baggrund af de forventede fremtidige havspejlsstigninger. Påtænkes byggeri indenfor planlinjen, skal der redegøres for byggeriet i forhold til de fremtidige havspejlsstigninger. Hvis det kan godtgøres, at fremtidigt  byggeri vil være udfordret i forhold til havspejlsstigninger, vil der kunne lokalplanlægges mod nybyggeri, dvs. at der ikke kan bygges på arealet.

Handleplan
Klimatilpasningsplanen er udarbejdet på grundlag af en kortlægning af risikoen for oversvømmelser i 2050 ved skybrud og havvandsstigninger. På baggrund af risikokortlægningen er indsatsen frem til 2017 prioriteret.

Handleplanen skal skabe et overblik over og prioritere indsatsen. Der er udpeget i alt 36 områder med større eller mindre risiko for oversvømmelse. Alle risikoområder er væsentlige, men indsatsen skal prioriteres, hvilket er sket på følgende grundlag

 • Der hvor risikoen er størst
 • Større sammenhængende centrale områder
 • Områder med offentlige funktioner (institutioner, plejehjem, skoler etc.)
 • Der hvor der opnås størst synergi med andre projekter og planer

På baggrund heraf er 3 af områderne prioriteret som indsatsområde i denne planperiode. De tre områder er

 • Middelfart midtby og havnen
 • Middelfart midtby og centrum
 • Fænøsund ældrecenter og Fænøsund park

De øvrige risikoområder inddrages i de efterfølgende planer.

Indsatsen prioriteres hvert 4 år. Dvs. forud for den næste klimatilpasningsplan laves en ny kortlægning og en ny prioritering.

Ud over de prioriterede geografiske indsatsområder indgår der i handleplanen indsatsområder, som udarbejdelse af en kommunikationsplan, der har til formål at komme i dialog om emnet med kommunens borgere og forvaltninger, for at sikre ejerskab og engagement til klimatilpasning.

I denne planperiode vil der også blive fokuseret på igangsætning af fyrtårnprojekter, drøftelse af serviceniveau, fastlæggelse af den næstkommende kortlægning mht. hvilke emner der skal inddrages i den.

Idefasen/hørinssvar
Forud for udarbejdelse af planen blev der på kommunens biblioteker og hjemmeside annonceret med en idefase for planen, hvor alle kunne bidrage med ideer og forslag til klimatilpasning.

I alt indkom der 3 hørringssvar.
De indkomne ideer vil, der hvor det giver mening, blive inddraget i de kommende klimatilpasningsprojekter.

Økonomi:

ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Organisering og administration af arbejdet med klimatilpasningsopgaver er en ny arbejdsopgave for kommunen. I udarbejdelse af strategien og klimatilpasningsplanen har der været fokus på tværfagligt samarbejde og ejerskab til for emnet, idet klimatilpasningsløsninger skal håndteres på mange forskellige niveauer og i flere afdelinger. Idet spildevand og kloaksystemerne er en væsentlig faktor i forhold til håndtering af vand er Middelfart Spildevand repræsenteret på flere niveauer og spiller også en væsentlig rolle i forbindelse med udarbejdelse af klimatilpasningshandleplanen.

For at anvende de økonomiske ressourcer bedst muligt er det nødvendigt at prioritere indsatserne til modvirkning af de negative effekter af klimaændringerne. Prioriteringen forudsætter, at man har analyseret hvilke klimabetingede situationer, der kan forventes, og hvilke værdier disse situationer kan true med at skade.

I denne første klimatilpasningsplan er det valgt at fokusere på truslerne fra skybrud og stormflod. Der er derfor udarbejdet et oversvømmelseskort, der beskriver, om kloaksystemerne kan aflede de nedbørshændelser, der statistisk set forventes at optræde med en hyppighed på 1 gang hvert 5, 10, 20, 50 og 100 år. Der er ligeledes udarbejdet et kort, der viser hvilke områder, der vil kunne påvirkes i forbindelse med højvandssituationer i havet og oversvømmelser ved ekstremnedbør i det åbne land.

Der er foretaget en vurdering med hensyn til påvirkning fra skybrud og stormflod. Påvirkning fra naturlig ferskvandsafstrømning er ikke medtaget i vurderingen, fordi det nuværende datagrundlag er utilstrækkeligt. Det vil indgå i den næste kortlægning og dermed næste generation af planen.

Der er foretaget en kortlægning af værdierne - værdikort – af veje, bygninger, infrastruktur af særlig samfundsmæssig betydning samt kultur værdier. Værdien af landbrugsjord, skove og naturområder er ikke medtaget, fordi kortlægningen kræver en grundig bearbejdning af data for områderne. Det vil indgå i den næste generation af klimatilpasningsplanen.
Bygninger og anlæg er tillagt værdi på grundlag af en skabelon udarbejdet i et fællesskab mellem region midtjylland, en række kommuner, forsyningsselskaber og rådgivere.

Der kan beregnes en hyppighed for, hvor ofte skybrud og højvander optræder. Når denne hyppighed sammenholdes med værdien af bygninger og infrastruktur mv., der skades i et oversvømmet område, fremkommer et risikokort . Et risikokort viser den samlede risiko for skader.  

Ved prioritering af indsatserne er der i første periode fokuseret på områder, der ved risikokortlægningen har vist sig at have en høj risiko (= sandsynlighed for oversvømmelse x værdi), hvor der samtidig er større sammenhængende områder samt områder med offentlige funktioner.

Handicapaspekter:

Ved etablering af konkrete klimatilpasningstiltag i det offentlige rum, skal det så vidt det er muligt sikres bedst mulig tilgængelighed for handicappede.

Høring af Handicaprådet:

Handicaprådet vil kunne bidrage med høringssavr til planen i forbindelse med at planen sendes i 8 ugers offentlig høring.
Rådet har indgivet høringssvar til idefasen forud for udarbejdelse af planen. Handicaprådet har her ytret ønske om at blive inddraget, når der foreligger løsningsforslag for tilpasning i det offentlige rum, til sikring af bedst mulig tilgængelighed for handicappede.

Høring af Ældrerådet:

Ældrerådet vil kunne bidrage med høringssavr til planen i forbindelse med at planen sendes i 8 ugers offentlig høring.

Behandlinger
Teknisk Udvalg - 8. april 2014
Miljø- og Energiudvalget - 9. april 2014
Økonomiudvalget - 28. april 2014
Byrådet - 5. maj 2014

Teknisk Udvalg den 8. april 2014
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.
Miljø- og Energiudvalget den 9. april 2014
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.


Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 8. april 2014 kl. 14:00
Miljø- og Energiudvalget 9. april 2014 kl. 14:00
Økonomiudvalget 28. april 2014 kl. 14:00
Byrådet 5. maj 2014 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 8. april 2014 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

20. Effektiviseringer vedr. budget 2015
Sagsnr.: 2014-000981
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

I forbindelse med budgetforliget for budget 2014 aftalte forligsparterne, at der i foråret 2014 skulle arbejdes med at finde effektiviseringsforslag i størrelsesordenen 10 mio. kr. til budget 2015.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget drøfter effektiviseringsforslagene med henblik på, at forslagene sendes i høring på Byrådets møde den 5. maj 2014.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med budgetforliget for budget 2014 aftalte parterne, at der i foråret 2014 skulle arbejdes med at finde effektiveringsforslag i størrelsesordenen 10 mio. kr. til budget 2015.

I bilaget er der beskrevet effektiviseringsforslag for i alt 10,0 mio. kr. i budget 2015 stigende til knap 12 mio. kr. i overslagsårene 2016-2018

Udvalget bedes drøfte effektiviseringsforslagene med henblik på, at Byrådet kan sende materialet i høring den 5. maj 2014.

Økonomi:

Beskrevet i bilag.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagen kan have aspekter for handicappede. Sagen forventes at blive sendt i høring den 5. maj 2014.

Høring af Handicaprådet:

Sagen forventes at blive sendt i høring den 5. maj 2014.

Høring af Ældrerådet:

Sagen forventes at blive sendt i høring den 5. maj 2014.

Beslutning:

Udvalget tilslutter sig forslag til effektivisering.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 9. april 2014 kl. 14:00

Bilag:

21. Regnskabsberetning 2013 for Miljø- og Energiudvalget
Sagsnr.: 2014-001636
Sagsbehandler: Lone Kjestrup Smith

Præsentation:

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet beretning for regnskab 2013 på Miljø- og Energiudvalgets område.

Forvaltningen foreslår:

 • At regnskabsberetningen for 2013 godkendes
 • At overskud på den skattefinansierede drift på 2,221 mio. kr. i regnskabsår 2013 overføres til budget 2014
 • At overskud på anlægsbudgettet på 0,125 mio. kr. i regnskabsår 2013 overføres til budget 2014

Sagsbeskrivelse:

Regnskab 2013 for Miljø- og Energiudvalgets drift viser et overskud på det skattefinansierede område på 2,221 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Som følge af en regulering, hvor over/underskuddet på Natur- og Miljøområdet nedskrives med 0,5 mio. kr. og en tilbagebetaling fra barselspuljen på 0,009 mio. kr. udgør overskuddet på det skattefinansierede område 1,730 mio. kr. Beløbet søges overført til 2014.

Regnskab 2013 for Miljø- og Energiudvalgets anlæg på det skattefinansierede område viser uforbrugte rådighedsbeløb på netto 0,125 mio. kr. Ud af 14 anlægsprojekter fortsætter 10 af dem i 2014. Et anlægsprojekt afsluttes og overføres til et andet projekt. Det samlede uforbrugte rådighedsbeløb for de 10 anlægsprojekter der fortsætter i 2014, og det uforbrugte rådighedsbeløb for det anlægsprojekt der afsluttes og overføres til et andet projekt, udgør netto 0,125 mio. kr. Beløbet søges overført til 2014.

I 2012 blev det besluttet, at der ikke længere udarbejdes over/underskud på det selvfinansierede område (Affald og Genbrug). I 2013 har der ikke været bevilget rådighedsbeløb til anlægsprojekter på det selvfinansierede område (Affald og Genbrug).

Økonomi:

Se sagsbeskrivelsen samt bilag.

Forvaltningens bemærkninger:

Regskabsberetning 2013 for Miljø- og Energiudvalgets område indgår i det samlede regnskab 2013 for Middelfart Kommune, som behandles i Økonomiudvalg og i Byrådet. Denne sagsfremstilling behandles dermed kun i fagudvalget. Sagens indstillinger indgår ligeledes i behandlingen af det samlede regnskab.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvensen for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkender forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 9. april 2014 kl. 14:00

Bilag:

22. 1. Budgetopfølgning pr. 28. februar 2014
Sagsnr.: 2014-001637
Sagsbehandler: Lone Kjestrup Smith

Præsentation:

Budgetopfølgningen pr. 28. februar 2014 for Miljø- og Energiudvalget foreligger nu.

Forvaltningen foreslår:

 • At budgetopfølgningen godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Der henvises til det vedlagte bilag.

Økonomi:

Se vedlagte bilag.

Forvaltningens bemærkninger:

Se vedlagte bilag.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvensen for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkender forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 9. april 2014 kl. 14:00

Bilag:

23. Endelig vedtagelse af nyt erhvervsaffaldsregulativ 2014
Sagsnr.: 2013-014272
Sagsbehandler: Monica Nielsen

Præsentation:

I forbindelse med ændringen af affaldsbekendtgørelsen i januar 2013, skal kommunerne tilrette sine erhvervsaffaldsrgulativer Med ændringen af bekendtgørelsen blev der åbnet op for, at virksomheder fra andre kommuner kunne benytte genbrugspladsen på lige vilkår med virksomhederne fra Middelfart Kommune. Udover tilretning af genbrugspladsordningen, er der lavet tilrettelser i ordningerne for dagrenovation, ordningen for olie- og benzinudskillere samt ordningen for have/parkaffald.

Regulativet er udarbejdet i den Nationale Standarddatabase for Affaldsregulativer - kaldet NSTAR.

Regulativet skal endelig godkendes efter at have været i offentlig høring.

Forvaltningen foreslår:

 • At regulativet for erhvervsaffald 2014 godkendes endeligt til ikrafttrædelse den 9. maj 2014.

Sagsbeskrivelse:

Det eksisterende erhvervsaffaldsregulativ er rettet i henhold til gældende lovgivning. Regulativet skal følge et fastsat paradigme fra Miljøstyrelsen og skal udarbejdes i den Nationale Affaldsdatabase for affaldsregulativer - NSTAR.
Ændringerne omfatter :

 • § 10 Dagrenovationsordningen. Regulativet er rettet igennem således at der henvises til husholdningsregulativet i afsnittene om anbringelse af beholdere, anvendelse og fyldning af beholdere m.v. Dette er for at sikre de samme regler for både husholdninger og erhverv omkring anbringelse og tømning af beholderne, da husholdnings- og erhvervsaffaldsregulativet ikke altid ændres samtidigt.
 • § 17 Ordning for affald fra Olie- og benzinudskillere. Der er udtaget nogle bestemmelser i regulativet, som var af driftsmæssig karakter og som der ikke er hjemmel til i affaldsbekendtgørelsen. Det skal istedet undersøges om det kan føres over i et nyt regulativ for Olie- og benzinudskillere hjemlet i spildevandsbekendtgørelsen. Der er nedsat en arbejdsgruppe i MOTAS som undersøgere nærmere og det forventes afklaret i løbet af 2014.
 • § 19 Ordning for have/parkaffald. Ordningen er tilrettet i henhold til affaldsbekendtgørelsen, således at der nu kan gives tilladelse til afbrænding af have/parkaffald fra landbrug, gartnerier og naturplejeaktiviteter efter ansøgning.

Økonomi:

Ændringerne i erhvervsaffaldsregulativet 2014 har ikke økonomiske konsekvenser for Middelfart Kommune.

Forvaltningens bemærkninger:

Regulativet har været sendt i 4 ugers offentlig høring. Der er ikke indkommet nogen bemærkninger til regulativet i høringsperioden.

Forvaltningen forslår derfor, at regulativet godkendes med den tekst, som har været i høring.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlinger
Miljø- og Energiudvalget - 9. april 2014
Økonomiudvalget - 28. april 2014
Byrådet - 5. maj 2014

Beslutning:

Udvalget godkender forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 9. april 2014 kl. 14:00
Økonomiudvalget 28. april 2014 kl. 14:00
Byrådet 5. maj 2014 kl. 17:00

Bilag:

24. Forespørgsel om udvidelse af klubhus, Strib Ro- og kajakklub, Strandvejen 265, 5500, matr. nr. 3c Strib Færgegård, Strib-Røjleskov
Sagsnr.: 2014-003483
Sagsbehandler: Elke Schäfer

Præsentation:

Strib Ro- og Kajakklub ønsker at udvide sit klubhus på Strandvejen 265 i Strib. Her og nu har klubben brug for en mindre udvidelse på ca. 20 m² med henblik på indretning af omklædningsrum og sauna men på sigt ønsker klubben en yderligere udvidelse på  ca. 35 m².

Forvaltningen foreslår:

a) at udvalget giver afslag på ansøgning om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 til en tilbygning på ca. 55m², hvor ca. 30 m² beskyttet natur vil blive inddraget.

b) at udvalget tilkendegiver, at  der kan ses bort fra kommuneplanretningslinjen om en fri zone mellem natur og byggeri til fordel for en udvidelse på 20m², forudsat, at Naturstyrelsen meddeler dispensation fra Naturbeskyttelselovens bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen. Det vurderes at være en formildende omstændighed, at klubhuset ligger noget lavere i terrænet end det beskyttede areal, og at klubhuset er forholdsvist lavt.

Det bemærkes, at Teknisk Udvalg behandler punktet den 8. april 2014 som landzonesag.

Sagsbeskrivelse:

Strib Ro- og Kajakklub ønsker at opføre en tilbygning på ca. 55 m² til det eksisterende klubhus for at forbedre klubfaciliteterne for klubbens ca. 75 medlemmer.

Her og nu har klubben brug for en mindre udvidelse på ca. 20 m², der skal rumme omklædningsrum og sauna. Klubben har i dag ingen omklædningsfaciliteter. Medlemmerne klæder om i selve klublokalet og i det tilstødende køkken. Klubben er åben over for, at der kan etableres et offentligt toilet i forbindelse med den ansøgte tilbygning.

På sigt ønsker klubben en yderligere udvidelse af klubhuset på ca. 35 m². Udvidelsen skal anvendes til værkstedsfaciliteter og til romaskiner. Klubben råder i dag over 8 romaskiner, der er opmagasineret  i den del af klubhuset, der anvendes til bådhus. Når der er rospinning, køres nogle af bådene ud for at give plads til romaskinerne. Denne løsning er ikke optimal på sigt.

Hele tilbygningen på ca. 20 + 35 m² opføres i tilknytning til det eksisterende klubhus i det ubebyggede hjørne/indhak mod sydøst (se kort i bilag). Tilbygningen kommer således hverken tættere på vandet eller tættere på Strandvejen i forhold til det eksisterende klubhus. Tilbygningen opføres med samme konstruktion, højde, træbeklædning og tagpap som det eksisterende. Den lille tilbygning på ca. 20 m² kan opføres stort set uden terrænregulering, hvorimod den store tilbygning vil forudsætte, at der graves ind i den bagvedliggende skrænt op mod Strandvejen.

Det nuværende klubhus rummer flere tilbygninger og er i dag på i alt 168 m². Den seneste tilbygning blev godkendt i 2007/2008 og var på 63 m². Kommunens daværende teknik- og ejendomsudvalg meddelte dengang, at der ikke ville kunne forventes tilladelse til yderligere udvidelser. Det daværende Naturklagenævn udtalte i forbindelse med klagesagsbehandlingen, hvor landzonetilladelsen blev stadfæstet, at der ikke ville kunne forventes tilladelse til væsentlig yderligere udvidelse på den aktuelle placering. Naturklagenævnet vurderede dog samtidig, at udvidelsen på 63 m² var relativ beskeden.

Området tilhører Middelfart Kommune og er omfattet af kommuneplanens rammeområde R.02.02 for strandareal ved Strandvejen. Området er udpeget som rekreativt område, og der må kun opføres mindre bygninger, som er nødvendige for områdets rekreative anvendelse.

Området ligger inden for kystnærhedszonen og er i kommuneplanen udpeget som værdifuldt landskab. Disse områder skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Hvor byggeri tillades, må det ikke forringe de visuelle, kulturhistoriske, geologiske eller oplevelsesmæssige værdier. Samtidig må landskabstrækkene og deres indbyrdes overgange og sammenhænge ikke sløres eller ødelægges. Byggeriet skal besidde en høj arkitektonisk kvalitet, og hensynet til de landskabelige interesser skal prioriteres højt.

Området er kortlagt som strandeng og vurderet at være  omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttet natur. Naturbeskyttelseslovens § 3 er en forbudsbestemmelse, som indebærer, at tilstanden af den beskyttede natur ikke må ændres. Natur- og Miljøklagenævnet har lagt en restiktiv praksis på området. Der skal foreligge særlige omstændigheder for, at en dispensation fra lovens § 3 kan gives (fx naturforbedring og samfundsmæssige interesser). Området er i kommunens naturkvalitetsplanlægning udpeget som et naturområde af regional betydning.

Forvaltningen har besigtiget arealet, hvor tilbygningen ønskes opført. Arealet bliver slået og fremstår med forekomst af for strandoverdrev karakteristiske arter. I en afstand af ca. 3 meter fra klubhuset og mod øst (der hvor den lille tilbygning på ca. 20 m² ønskes placeret) kan arealet ikke karakteriseres som omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 (se kortbilag). Den resterende del af arealet derimod, vurderes at være beskyttet natur og dermed omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Omkring 30 kvadratmeter natur (hvori indgår plads, der skal bruges ved evt. byggeri) vurderes at ville blive ødelagt i forbindelse med den ansøgte udvidelse på ca. 55 m².

Det fremgår af kommuneplanens retningslinje 3.4.1, at naturområderne ikke må inddrages til anden eller mere intensiv anvendelse, med mindre naturværdierne samlet bliver fastholdt eller forbedret. Hvor byggeri sker op til et naturområde, skal der etableres en fri zone mellem naturområdet og den ny bebyggelse.

Hele området ligger inden for strandbeskyttelseslinjen. Der må således ikke foretages ændringer i tilstanden uden forudgående dispensation fra Naturstyrelsen. Sagen har endnu ikke været forlagt Naturstyrelsen.

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Det er forvaltningens vurdering, at den ansøgte tilbygning på ca. 55 m² må karakteriseres som en i forhold til klubbens aktiviteter  velbegrundet og relativt beskeden udvidelse. På grund af udvidelsens placering i "indhakket" mod sydøst vurderer forvaltningen, at udvidelsen ikke vil skæmme i kystlandskabet.

I forhold til naturområdet er det forvaltningens vurdering, at udvidelsen hverken kan karakteriseres som et naturforbedrende tiltag eller af væsentlig samfundsmæssig interesse, da kun medlemmerne har adgang til klubhuset

Den planlagte store udvidelse vil inddrage ca. 30m² beskyttet natur. Udvidelsen vil således være i strid med både Naturbeskyttelsesloven og kommuneplanen. Der ses på denne baggrund ikke nogen særlig begrundelse for at meddele den fornødne dispensation.

Den  lille udvidelse vil ligge direkte op ad beskyttet natur. Den del af arealet, som ikke er § 3-natur vil kunne bebygges, hvis der ses bort fra kommuneplanretningslinjen om en fri zone mellem natur og byggeri. I den forbindelse er det en formildende omstændighed, at klubhuset ligger noget lavere i terrænet end det beskyttede areal, og at klubhuset er forholdsvist lavt.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

 

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte den ansøgte udvidelse på 55 m2.

Paw Nielsen ønsker kun godkendt en udvidelse på 20 m2, medmindre Naturstyrelsen kan sige god for den store løsning.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 9. april 2014 kl. 14:00

Bilag:

2014-003483-1Kortbilag
25. Status på vandrådsarbejde
Sagsnr.: 2014-000056
Sagsbehandler: Lena Marie Bau

Præsentation:

I henhold til Lov om vandplanlægning, skal kommunerne i et vandopland oprette vandråd, hvis interessenter ønsker det - på denne baggrund er der i vandopland 1.12 Lillebælt Fyn oprettet vandråd. Vandrådet skal inddrages i kommunens udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammet for de kommende vandplaner.

Vandrådene:
 • er et tilbud til landsdækkende interesseorganisationer og foreninger, om at medvirke i drøftelser af planlægning af vandløbsindsatsen ud fra de rammer, som staten dikterer i anden generation vandplaner. Rammerne skulle være meldt ud 1. april 2014.
 • kan drøfte hvordan de indsatser, som skal udføres, implementeres med størst mulig positiv effekt og mindst mulig gene for alle parter. Beslutningskompetencen forbliver dog i kommunalbestyrelserne
 • skal være med til at sikre dialog og samarbejde om vandplanerne

Forvaltningen foreslår:

 • At sagen tages til orientering

Sagsbeskrivelse:

I hovedvandopland Lillebæld/Fyn har byrådenes repræsentanter for oplandskommunerne på møde den 10. marts besluttet, at VOS Lillebælt/Fyn (vandoplandsstyregruppen) kan medtage de 21 foreninger og organisationer, som har anmodet om oprettelse af vandråd. VOS'en finder det fornuftigt, at de organisationer og foreninger, som har bedt om at deltage, kan få lov til at være med. VOS'en mener desuden, at der er tale om en rimelig fordeling af interesser.

Nedenstående indstillede medlemmer er medlem af vandrådet:
Organisation/foreningMedlem
 Assens VandløbslaugClaus Kragh
 Bæredygtigt LandbrugLars Knudsen
 CentroviceLars Iversen 
 Danmarks NaturfredningsforeningJørgen Lodal
 Danmarks SportsfiskerforbundPeder Adamsen
 Danske KloakmestreThomas Rasmussen
 Danske VandløbJesper Haarslev
 Danske MiljøteknologiArne Bonnerup
 Dansk Ornitologisk ForeningKirsten Pedersen
 Danske skovforeningPeter M. Sigvard
 DANVAAllan Bruus
 Faaborg-Midtfyn VandløbslaugClaus Christensen
 Foreningen af Vandværker i DanmarkPalle Christensen
 FriluftsrådetErik Bukh
 Landbrug & Fødevarer + Fynsk FamilielandbrugIb W. Jensen
 Middelfart VandløbslaugJesper Haarslev
 Nordfyns VandløbslaugJan Hjeds
 Odense VandløbslaugJens Muurholm
 Patriotisk SelskabHenrik Galsgaard
 Ærø SportsfiskerforeningKim Bang
 Økologiske ÆrøHanne La Boube 

Der er planlagt møder i vandrådet 31. marts (opstartsmøde - rammer og baggrund for rådets arbejde), 29. april (principper for udarbejdelse af indsatsprogram) og 17. juni (drøftelse af oplandskommunernes udkast til forslag til indsatsprogram. Desuden forventes kommunernes forslag til indsatsprogram at blive sendt til kommentering i vandrådet i september 2014.

1. møde i vandrådet afholdt 31. marts:

Første møde i vandrådet blev afholdt mandag den 31. marts. Levering af Naturstyrelsens rammer for kommunernes og vandrådenes arbejde (økonomiske rammer, virkemidler m.m.) havde deadline den 1. april, hvorfor første møde var af indledende karakter. Forud for vandrådets 1. møde modtog Assens Kommune som sekretariatskommune henvendelse fra Naturstyrelsen med bemærkning om, at vandrådet maksimalt må bestå af 20 medlemmer og der skal tilstræbes en ligelig repræsentation af organisationer og foreninger, der varetager henholdsvis natur-, miljø- og fritidsinteresser på den ene side og erhvervsmæssige interesser på den anden side. Vandrådet blev reduceret til 20 medlemmer, da der var en dobbeltrepræsentation og der var ikke yderligere kommentarer til vandrådets sammensætning.

Herefter præsenterede rådets medlemmer sig selv og deres forventninger til vandrådsprocessen, hvorefter Assens Kommune holdt oplæg om vandområdeplanerne og rammerne for rådets arbejde. Der blev udtrykt usikkerhed om hvor stort vandrådets inflydelse reelt vil blive, og hvor meget rådet kan diskutere ned i detaljer og lokale forhold, men der var enighed om, at jo mere enig vandrådet kan blive om indstilling til indsatsprogram for hovedvandoplandet des større vil muligheden være for, at staten ikke forkaster vandrådets bemærkninger.

Naturstyrelsen meddelte den 28. marts, at rammerne for kommunernes og vandrådenes arbejde, som skulle udmeldes senest 1. april, bliver forsinkede pga. politiske drøftelser - forventet forsinkelse ca. en uge.

Det andet vandrådsmøde den 29. april starter kl. 14.30, hvor vandrådet lægger ud med at besigtige to forskellige vandløb, hvor mulighederne for målopfyldelse er forskellige.  Herefter gennemføres det reelle vandrådsmøde med drøftelse af principperne for udarbejdelse af indsatsprogram. Vandoplandskommunerne koordinerer hvilke vandløb der kigges på og, hvor mødet afholdes.

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet

Beslutning:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 9. april 2014 kl. 14:00

26. Orientering om Fjelsted speedwayklubs aktiviteter
Sagsnr.: 2014-001131
Sagsbehandler: Erik Lønbæk

Præsentation:

Fjelsted Speewayklub har en miljøgodkendelse, der giver mulighed for at afholde 8 årlige løb samt 2 ugentlige træninger. Klubben vil gerne have mulighed for at afholde flere løb samt udvide træningstiden.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Fjelsted Speedwayklub fik i 2010 et tillæg til miljøgodkendelse til at afvikle flere løb mod samtidig at aflyse træningtid. Antallet af løb kunne således forøges fra de hidtidige 8 løb til 13 løb pr. år. Forudsætningen var, at hver ekstra løbstime skulle kompenseres med aflysning af 2 træningstimer. Dette sikrede, at den samlede støjbelastning af naboerne ikke blev forøget pga. de 5 ekstra løbsarrangementer.

Tillægsgodkendelsen blev påklaget af naboer til banen.

Natur- og Miljøklagenævnet ophævede den 26. november 2013 tillægsgodkendelsen til Fjelsted Speedway Klub.

Natur- og Miljøklagenævnet har ikke anfægtet princippet med konvertering af træningstimer til løbstimer eller det forøgede antal løb. Baggrunden for afgørelsen er sammenfattet således: "Natur- og Miljøklagenævnet finder ikke, de i sagen foreliggende oplysninger giver grundlag for at meddele godkendelse af en udvidelse af antallet af årlige løb. Der foreligger således blandt andet ikke en tilstrækkelig dokumentation hverken af det aktuelle støjniveau eller af behovet for udvidelsen og de støjmæssige konsekvenser i forbindelse hermed. Ligeledes foreligger der ikke dokumentation for, hvorledes Fjelsted Speedwaybane arbejder med at reducere støjen til de niveauer, der angives i Motorsportsvejledningen, herunder ved anvendelse af bedre støjdæmpning af maskiner og bedre afskærmning."

Fjelsted Speedway Klub er omfattet af en miljøgodkendelse fra 2006, hvor støjgrænserne er lempet betydeligt i forhold til de vejledende og afgørelsen betyder derfor, at en tilladelse til forøgelse af aktivitetsniveauet kræver dokumentation for:

-      De aktuelle støjniveauer
-      Klubbens arbejde med støjreduktion dvs. støjdæmpning og afskærmning
-      Behovet for at forøge antal løb og træningsdage
-      De støjmæssige konsekvenser af udvidelsen

Klubben har fortsat et stort behov for mere end 8 løbsdage pr. år.

Kalenderne for 2014 er således fuldt udnyttet med de løb, som klubben skal afvikle iht. turneringsplanerne i Danmarksturneringen og Superligaen.

Løbene i Danmarksmesterskabet afvikles som ikke-publikumsløb indenfor den normale træningstid, men finalen er et publikumsløb. I 2014 står Fjelsted Speedway for finalen.

Superligaen består af 8 klubber. Turneringsformen er alle-mod-alle på henholdsvis udebane og hjemmebane. Dvs. at alle klubber står for afvikling af 7 hjemmebaneløb i superligaen. Disse løb er publikumsløb, der afvikles onsdag aften. Løbskalenderen er dermed fyldt helt op.

Der er ingen støjmæssig forskel på matcher og træning. Den administrative praksis er derfor at acceptere diverse matcher og stævner, som kan afvikles indenfor de godkendte træningstider, men klubben har i år 3 arrangementer, som må ændres, aflyses eller flyttes, fordi de kun kan henregnes under løb:

-      Træningsstævne for 50cc maskiner
-      Træningsstævne for 80cc maskiner
-      Evt finale i Superligaen.

De to træningsstævner er vigtige for klubbens profilering og engagement i ungdomsarbejde, men her kan formentlig findes en løsning, hvor disse stævner afvikles helt eller delvist på andre baner.

Superligafinalen er særdeles attraktiv for klubben, og samtidig er der en del prestige forbundet med at stå for denne finale. Den skal afvikles i Fjelsted, hvis klubben vinder grundserien i turneringen. Finalen gennemføres en uge efter sidste runde i grundserien.

Klubben har således 2 mål:

 1. Tilladelse til afvikling af en evt. Superfinale i indeværende år.
 2. En miljøgodkendelse med mulighed for flere løb og træningsdage i kommende sæsoner.

Danmarks Motor Union har på klubbens vegne den 27. marts 2014 fremsendt en skitse til handlingsplan med henblik på at nå disse to mål.

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Den af DMU skitserede handlingsplan lever op til Natur- og Miljø Afdelingens forventninger.

Forvaltningen imødeser derfor snarest at modtage en mere detaljeret handlingsplan, hvor det første punkt vil være en dokumentation af det nuværende støjniveau. En dokumentation, der forventes at vise, at støjudsendelsen fra motorcyklerne (bl.a. som følge af reglementsændringer) allerede er reduceret i forhold til de støjberegninger, der ligger til grund for godkendelsen fra 2006.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 9. april 2014 kl. 14:00

27. Orienteringssag: Udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder (SVL) - kommuneplantillæg
Sagsnr.: 2012-012036
Sagsbehandler: Klaus Schiøtt Kristensen

Præsentation:

I følge planloven skal kommunerne udpege og sikre særligt værdifulde landbrugsområder (SVL).

Trekantområdets kommuner har i fællesskab udarbejdet kommuneplan 2013, som blev godkendt i de enkelte kommuner i december 2013. For at få et tilstrækkeligt grundlag for afvejning af landbrugsinteresserne i forhold til øvrige arealinteresser besluttede kommunerne ikke at udpege SVL-områderne i kommuneplan 2013. I stedet arbejder kommunerne  videre med opgaven i en særlig planlægning hvor  SVL-områderne udpeges i et kommuneplantillæg, som vil blive offentliggjort i 2014.

Udpegningen af SVL-områder betyder, at disse områder søges forbeholdt til landbrugsdrift, og derfor vil udviklingsmulighederne og investeringssikkerheden for landbrugserhvervet være større i disse områder. Der vil være tale om en positiv udpegning. Udpegningen vil således ikke begrænse landbrugets muligheder for at udvikle sig uden for de udpegede områder.

Ved udpegningen af SVL-områderne tages der udgangspunkt i, at al landbrugsjord er værdifuld. Udpegningen af SVL-områderne sker under hensyntagen til en række andre arealinteresser. Derfor vil en række områder ikke blive udpeget som SVL-områder:

- en bufferzone omkring byer større end 1.000 indbyggere,
- Natura 2000-områder (Dog er højbundsjorde i omdrift medtaget i SVL),
- fredskov og naturområder, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3,
- områder, der i kommunenplanen er udpeget som potentielle naturområder,
- lavbundsarealer,
- større infrastrukturanlæg.

Plan- og landbrugsmedarbejdere i Trekantområdets kommuner har udarbejdet udkast til udpegning af SVL-områder.

Tidsplan for det videre forløb:

- Foroffentlighedsfase: 9. april - 30. april
- Tilretning og færdiggørelse til politisk behandling: 1. maj -14. maj
- Politisk behandling af forslag: 14. maj – 30. juni
- Offentlighedsfase: 6. august – 1. oktober
- Opsamling og færdiggørelse: 2. oktober – 10. oktober
- Politisk behandling: 13. oktober – 28. november
- Offentliggørelse af kommuneplantillægget: 17. december

Forvaltningen foreslår:

Intet

Sagsbeskrivelse:

Ingen

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Ikke relevant

Høring af Handicaprådet:

Ikke relevant

Høring af Ældrerådet:

Ikke relevant

Beslutning:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 9. april 2014 kl. 14:00

Bilag:

LUKKEDE SAGER