Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Miljø- og Energiudvalget møde den 5. marts 2014

Møde:
Miljø- og Energiudvalget
Mødetid:
5. marts 2014 kl. 13:00
Tilstede:
Kaj Piilgaard Nielsen
Peter Storm
Paw Nielsen
Agnete Damkjær
Fraværende:
Svend-Aage Nielsen

ÅBNE SAGER

13. Udvalgets fagområde.
Sagsnr.: 2013-014258
Sagsbehandler: Hanne Laursen

Præsentation:

Der er planlagt tema om affaldsområdet på dette møde, som er fastsat til at vare fra kl. 13.00 til 18.00.

Forvaltningen kan foreslå tema om natur, herunder besigtigelse af udvalgte projekter, på mødet i maj fra kl. 13:00 til 18:00.

Forvaltningen foreslår:

Sagsbeskrivelse:

Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Beslutning:

Udvalget er enig i, at natur kommer i focus på udvalgsmødet i maj 2014.

Svend-Aage Nielsen var fraværende.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 5. marts 2014 kl. 13:00

Miljø- og Energiudvalget 5. marts 2014 kl. 13:00

Udvalget er enig i, at natur kommer i focus på udvalgsmødet i maj 2014.

Svend-Aage Nielsen var fraværende.

14. Forespørgsel om mulighed for etablering af kyllingeproduktion på Tybrind Hovedgaard
Sagsnr.: 2014-002014
Sagsbehandler: Klaus Schiøtt Kristensen

Præsentation:

Wedellsborg har forespurgt Middelfart Kommune om mulighed for at etablere en kyllingeproduktion på Tybrind Hovedgaard på 1.136.000 kyllinger/år, svarende til 380 dyreenheder. Produktionen vil foregå i to stalde på hver ca. 110 x 30 meter.

Forvaltningen foreslår:

At Miljø- og Energiudvalget beslutter, at forvaltningen arbejder videre frem mod miljøgodkendelse af etablering af den forespurgte kyllingeproduktion på den foreslåede placering ved Tybrind Hovedgaard.

Sagsbeskrivelse:

Etablering af en husdyrproduktion af den ansøgte størrelse forudsætter kommunens godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens § 12. Wedellsborg har foreslået en række placeringer ved Tybrind Hovedgaard og på Wedellsborgs øvrige arealer i Middelfart Kommune. Forvaltningen har vurderet de foreslåede placeringer mht. landskabelige hensyn og ammoniak-påvirkning af naturområder.

Forvaltningen er nået frem til, at den bedste placering af kyllingestaldene landskabeligt set er vest for Tybrindvej og syd for Skovløkkevej (se kortbilag), 70-80 meter fra de eksisterende bygninger. Den forespurgte produktion vil med denne placering leve op til husdyrgodkendelseslovens krav mht. påvirkning af naboer (lugt) og natur (ammoniak).

Den pågældende placering ligger indenfor kystnærhedszonen og i et område, der er udpeget som værdifuldt landskab, samt på kanten af et område, der er udpeget som særligt værdifuldt geologisk beskyttelsesområde. Landskabet har jævnfør en tidligere foretaget landskabskarakteranalyse med tilhørende vurdering en høj landskabelig værdi. Områdets nøglekarakteristika udgøres af det kystnære og sparsomt bebyggede hovedgårdslandskab præget af marker, omgrænsende skov og strandeng. Disse karakteristika fremstår tydeligt og uden væsentlige ændringer i bebyggelses- og bevoksningsstruktur. Landskabet har en høj grad af kulturhistorisk oprindelighed. Landskabet indeholder særlige visuelle elementer, der har stor betydning for oplevelsen af landskabet.

Ifølge vejledningen til husdyrgodkendelsesloven skal kommunen tilstræbe at bevare de åbne landskaber. De landskabelige værdier og de kulturhistoriske, naturmæssige, geologiske, rekreative værdier i de udpegede områder skal beskyttes i særlig grad. Landskabet omkring Tybrind Hovedgaard vurderes som særligt sårbart i forhold til nyetablering af større landbrugsbyggeri uden tilknytning til eksisterende bebyggelse.

Som udgangspunkt skal kommunen godkende erhvervsmæssigt nødvendigt landbrugsbyggeri i umiddelbar tilknytning (op til 20-30 meter) til eksisterende bygninger. En placering af staldanlægget i umiddelbar tilknytning til (syd for) de eksisterende bygninger på Tybrind Hovedgaard er ikke mulig, da det ikke er teknisk muligt at begrænse ammoniakfordampningen fra staldanlægget tilstrækkeligt til, at husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveau for nærliggende sårbare habitat-naturområder kan overholdes med denne placering.

Ifølge husdyrgodkendelsesloven skal kommunen meddele afslag på en ansøgning om godkendelse efter § 12, hvis påvirkningen fra etablering af et husdyrbrug er uforenelig med hensynet til omgivelserne, herunder de landskabelige værdier.

Hvis Miljø- og Energiudvalget beslutter, at forvaltningen arbejder frem mod miljøgodkendelse af etablering af kyllingeproduktion med den foreslåede placering, vil Wedellsborg indsende en projektbeskrivelse via det web-baserede ansøgningssystem husdyrgodkendelse.dk, hvorefter forvaltningen iværksætter den formelle sagsbehandling. Det ansøgte projekt skal i 4 ugers for-offentlig høring. Herefter udarbejder forvaltningen forslag til miljøgodkendelse, der skal i 6 ugers offentlig høring. Herefter kan kommunen meddele miljøgodkendelse af eller afslag på det ansøgte projekt. Kommunens afgørelse forventes at foreligge 6-9 måneder efter modtagelse af ansøgning. Kommunens afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet med en klagefrist på 4 uger.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen vurderer, at den foreslåede placering af kyllingestaldene vest for Tybrindvej og syd for Skovløkkevej vil kunne accepteres landskabeligt, hvis der tages arkitektoniske hensyn ved udformning af projektet, f.eks. ved at fodersiloer placeres på den anden side af Tybrindvej ved de eksisterende bygninger.

Forvaltningen vurderer, at den foreslåede placering, uanset afstanden på  70-80 meter fra de eksisterende bygninger, kan vurderes at ligge i direkte tilknytning til eksisterende bygninger pga. de eksisterende bygningers størrelse.


Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendt forvaltningens indstilling.

Svend-Aage Nielsen var fraværende.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 5. marts 2014 kl. 13:00

Miljø- og Energiudvalget 5. marts 2014 kl. 13:00

Udvalget godkendt forvaltningens indstilling.

Svend-Aage Nielsen var fraværende.

Bilag:

15. Orientering om status på sager om forbedret spildevandsrensning i det åbne land
Sagsnr.: 2014-001030
Sagsbehandler: Vicki Marie Munkgaard Schmidt

Præsentation:

Iht. Middelfart kommunes spildevandsplan skal der ske forbedret spildevandsresning for ialt ca. 500 ejendomme i kommunen. Der orienteres om status for kloakering og etablering af private anlæg.

Miljø- og Energiudvalget 05-02-2014
Sagen udsattes.

Forvaltningen foreslår:

  • At sagen tages til orientering

Sagsbeskrivelse:

Iht. Middelfart kommunes spildevandsplan skal der ske en forbedret spildlevandsrensning for 516 ejendomme i kommunen.
Den forbedrede rensning kan enten ske ved tilslutning til kloak eller ved etablering af en individuel renseløsning.
For 163 ejendomme skal der ske forbedret rensning ved etablering af en individuel løsning og for 353 ejendomme ved kloakering.

Alle ejendomme, der skal etablere individuel løsning har fået besked i  form af påbud om at der skal etableres en forbedret spildevandsrensning. En del sager er stadig i gang.

Der er kloakeret for 318 ejendomme. I 2014 kloakeres for de sidste 35 ejendomme.

Når en ejendom er udpeget til kloakering er der tilslutningspligt, når tilslutningsmuligheden foreligger.
Der kan søges dispensation for tilslutning til fælles kloak, hvis ejendommen har en godkendt renseløsning.

Når et kloakeringsprojekt er afsluttet sender Spildevandsselskabet brev til de enkelte grundejere om, at de skal tilsluttes indenfor 6 måneder.

Såfremt tilslutning ikke sker inden for fristen meddeler natur- og miljøafdelingen et påbud om, at der skal ske tilslutning til kloaksystemet.

Efterkommes påbud om etablering af forbedret spildevandsresning ikke vil næste administrative skridt være en politianmeldelse for manglende efterkommelse af påbuddet.

Status er, at ca. 20 ejendomme ikke har efterkommet påbud om forbedret spildevandsresning.

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Svend-Aage Nielsen var fraværende.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 5. februar 2014 kl. 14:00
Miljø- og Energiudvalget 5. marts 2014 kl. 13:00

Miljø- og Energiudvalget 5. februar 2014 kl. 14:00

Sagen udsattes.

Miljø- og Energiudvalget 5. marts 2014 kl. 13:00

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Svend-Aage Nielsen var fraværende.

16. Orientering om system til varsling af dårlig badevandskvalitet
Sagsnr.: 2013-004888
Sagsbehandler: Rikke Clausen

Præsentation:

Udvikling af system til varsling af dårlig badevandskvalitet.

Forvaltningen foreslår:

  • At sagen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

I følge EUs Badevandsdirektiv og Badevandsbekendtgørelsen skal kommunerne varsle badegæsterne om dårlig badevandskvalitet.

Varsling af dårlig badevandskvalitet kræver, at der er kendte forureningskilder, som kommunen kan overvåge - f.eks. spildevandsanlæg. Derfor er varslingen koncentreret omkring Båring Vig, som er påvirket af Storåen og Aulby Mølleås udløb. Langs resten af kommunens strande er der ingen varsling, fordi der ingen kendte kilder er til forurening af strandene. De forhøjede værdier, der nogle gange optræder langs disse strande, stammer fra umålelige kilder såsom en død sæl, en flok græssende dyr eller en forurening, der kommer fra havsiden.

Middelfart Kommune har i samarbejde med Middelfart Spildevand opsat målere på henholdsvis Brenderup og Harndrup spildevandsanlæg. Målerne har kontakt til anlæggenes nedbørsmålere. Systemet er indstillet til at sende alarm til en mobiltelefon i forvaltningen, når nedbørsværdier for hhv. skybrud og langvarig regn registreres. Begge situationer kan betyde overløb på spildevandsanlæg og dermed forurening af badevandet.

Alarmen på mobiltelefonen modtages af en medarbejder i forvaltningen, og denne opsætter herefter skilte med badning frarådes på de strande, der vurderes (efter Badevandsprofilerne) at være påvirkede af overløb via Storåen. Af skiltene skal dato og klokkeslæt fremgå, ligesom årsagen til forureningen og tiden for det forventede ophør af forureningen skal fremgå.

Økonomi:

Prisen for at opsætte systemet på Brenderup og Harndrup Spildevandsanlæg har været 7.500 kr.

Prisen for at drive systemet i 2014 forventes at være på samme niveau ca. 7.500 kr.

Forvaltningens bemærkninger:

Opsætningen af systemet blev færdig i slutningen af badesæsonen 2013.

Det var forventet, at systemet skulle have en indkøringsperiode, da der ikke måles direkte på overløbene, men på nedbørsmængden.

Efter badesæsonen 2013 blev alle alarm-tidspunkter gennemgået for at sammenholde dem med registreringer af overløb fra spildevandsanlæggene. På baggrund heraf er alarmniveauet justeret, så der opnås en bedre overensstemmelse mellem alarmer og overløb.

Forvaltningen arbejder sammen med medarbejdere fra Middelfart Spildevand om at klarlægge andre potentielle kilder til forurening.

Handicapaspekter:

Sagen er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere. Sagen har ingen særlige konsekvenser for handicappede borgere.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Beslutning:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Svend-Aage Nielsen var fraværende.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 5. marts 2014 kl. 13:00

Miljø- og Energiudvalget 5. marts 2014 kl. 13:00

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Svend-Aage Nielsen var fraværende.

LUKKEDE SAGER