Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Miljø- og Energiudvalget møde den 5. februar 2014

Møde:
Miljø- og Energiudvalget
Mødetid:
5. februar 2014 kl. 14:00
Tilstede:
Kaj Piilgaard Nielsen
Agnete Damkjær
Svend-Aage Nielsen
Paw Nielsen
Peter Storm
Fraværende:

ÅBNE SAGER

7. Tema. Orientering om vand- og naturplaner
Sagsnr.: 2014-000056
Sagsbehandler: Lena Marie Bau

Præsentation:

I Danmark er EUs vandrammedirektiv, EUs habitatdirektiv og EFs fuglebeskyttelsesdirektiv implementeret i lovgivningen ved Miljømålsloven. I henhold til vandrammedirektivet skal al overfladevand og grundvand ved udgangen af 2015 have opnået en god tilstand, mens det følger af habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet, at arterne og naturtyperne på udpegningsgrundlaget for det enkelte udpegede område (Natura 2000-område), får gunstig bevaringsstatus.

På mødet orienteres om følgende:
 • processen med første generation vandplaner
 • processen med anden generation vandplaner
 • Natura 2000-planer og Natura 2000-handleplaner
 • Igangsatte Natura 2000-projekter
 • Igangsatte vandplanprojekter

Forvaltningen foreslår:

 • At sagen tages til orientering.

Sagsbeskrivelse:

Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 5. februar 2014 kl. 14:00

Miljø- og Energiudvalget 5. februar 2014 kl. 14:00

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

8. Proces for næste generation vandplaner
Sagsnr.: 2014-000056
Sagsbehandler: Lena Marie Bau

Præsentation:

Et enigt folketing vedtog i december 2013 Lov om vandplanlægning som vedrører den næste generation vandplaner. Den nye lov indebærer blandt andet, at kommunerne inden for hvert hovedvandopland, skal udarbejde et forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsindsatser samt oprette et vandråd for hovedvandoplandet, såfremt en relevant organisation eller forening ønsker det.

Med loven bortfalder idéfasen, den tekniske forhøring, den supplerende høring samt de kommunale handleplaner, som har været en del af processen for første generation vandplaner.

Forvaltningen foreslår:

 • At vandoplandsstyregruppen for hovedvandopland Lillebælt/Fyn får kompetence til at nedsætte og sammensætte vandrådet.
 • At formandskommunen for vandoplandsstyregruppen for Lillebælt/Fyn, Assens, bliver sekretariatskommune for vandrådet i hovedvandopland Lillebælt/Fyn.
 • At forslag til processen for udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsindsatser vedtages

Sagsbeskrivelse:

Med den nye lov om vandplanlægning bliver vandplaner til vandområdeplaner. Det er miljøministeren (Naturstyrelsen) der udarbejder vandområdeplanerne, der primært vil være et kommunikationsværktøj, som skal informere myndigheder og offentligheden om planerne for forbedring af miljøtilstanden i vandområderne, om midlerne til at nå den ønskede miljøtilstand og om en tidsplan for at nå målene. Miljømål og indsatsprogrammer derimod, bliver fastsat i bekendtgørelser.

Danmark er inddelt i 4 vanddistrikter, som tilsammen består af 23 hovedvandoplande. Middelfart Kommune er kun omfattet af hovedvandopland Lillebælt/Fyn. Hovedvandoplandets udstrækning er identisk med det hovedvandopland, som den første vandplan er baseret på.

Sammen med de øvrige kommuner i hovedvandoplandet (Nordfyns, Assens og Fåborg-Midtfyn kommuner) skal Middelfart Kommune udarbejde forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsindsatser. Denne del udgør kun en mindre del af det samlede indsatsprogram for hovedvandoplandet.

Senest d. 1. april 2014 forventes miljøministeren at fastsætte foreløbige miljømål, et prissat virkemiddelkatalog og en tidsfrist for arbejdet med indsatsprogrammets supplerende vandløbsindsatser. Den 1. oktober 2014 skal forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsindsatser sendes til miljøministeriet.

Såfremt en relevant organisation eller forening (jf. kapital 7 i Lov om vandplanlægning) meddeler ønske til kommunen om at der oprettes et vandråd, skal der oprettes et sådan for hovedvandoplandet.

Vandrådets rolle bliver at rådgive kommunalbestyrelserne i forbindelse med udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsindsatser.

Det følger af udkast til bekendtgørelse om vandråd, at et vandråd maksimalt kan bestå af 20 organisationer og foreninger, hver repræsenteret ved ét medlem. Det skal ved oprettelsen af vandrådet tilstræbes, at der i vandrådet er en ligelig repræsentation af organisationer og foreninger, der varetager forskellige interesser i forhold til vandplanlægningen. Det gælder også, såfremt vandrådet kommer til at bestå af færre end 20 medlemmer.

Staten lægger op til, at vandrådet skal arbejde på et overordnet niveau. Det vil sige, at kommunerne og vandrådet skal foreslå, hvilke vandløbsstrækninger der skal påføres indsatser, samt hvilke indsatser der skal anvendes. Arbejdet skal således ikke være på projektniveau med involvering af lodsejere. 

Middelfart Kommune har allerede modtaget første henvendelse og ønske om at deltage i et vandråd for hovedvandoplandet. Der oprettes således et vandråd for Lillebælt/Fyn.

I forbindelse med de første vandplaner blev der igangsat en række vådområdeprojekter, og i hvert hovedvandopland blev der etableret en vandoplandstyregruppe (VOS) til styring af processen. VOSen består både af kommunale embedsmænd og politikere.

På Fyn er der i administrationerne enighed om, at foreslå, at vandrådene oprettes ved at tage udgangspunkt i de allerede eksisterende vandoplandsstyregrupper, således at VOSen får kompetencen til at sammensætte vandrådet i det pågældende hovedvandopland, og at den nuværende formandskommune i VOSen også varetager sekretariatsbetjeningen af vandrådet i hovedvandoplandet. 

Forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsindsatser skal indsendes til miljøministeriet senest den 1. oktober 2014. Kommunerne og vandrådet har således en meget kort arbejdsperiode. På Fyn er der i administrationerne enige om, at foreslå, at der arbejdes ud fra følgende proces:

Februar: annoncering af invitation til deltagelse i vandråd
Marts: VOSen nedsætter vandråd, første møde i vandrådet (dagsorden er kommissorium samt proces og rammer for opgaven)
April: 2. møde i vandrådet (dagsorden er drøftelse af principper for udarbejdelse af forslag til indsatsprogram)
April/maj: 3. møde i vandrådet (dagsorden er drøftelse af udkast til forslag til indsatsprogram)
August: forslag til indsatsprogrammer behandles i kommunalbestyrelserne
September: 4. møde i vandrådet (dagsorden er drøftelse af forslag til indsatsprogram)
1. oktober: Forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsindsatser sendes til miljøministeriet

Økonomi:

Efter lovforslaget gives kommunerne samlet en nettoengangskompensation i 2014 på ca. 11 mio.kr. der kompenserer for, at kommunerne i 2014 både skal lave vandhandleplaner efter første generations vandplaner og forslag til indsatsprogram.

Forvaltningens bemærkninger:

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget vedtog forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 5. februar 2014 kl. 14:00

Miljø- og Energiudvalget 5. februar 2014 kl. 14:00

Udvalget vedtog forvaltningens indstilling.

9. Orientering om grundvandskortlægning og indsatsplanlægning i Middelfart Kommune
Sagsnr.: 201103703
Sagsbehandler: Rikke Clausen

Præsentation:

Den statslige grundvandskortlægning, der foretages af Naturstyrelsen, er ved at nærme sig sin afslutning, hvilket forventes at ske i løbet af 2015.
På baggrund af kortlægningen skal Middelfart Kommune udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelsen.

Forvaltningen foreslår:

 • At sagen tages til orientering .

Sagsbeskrivelse:

Det overordnede formål med grundvandskortlægningen og indsatsplanlægningen er, at den nuværende og fremtidige drikkevandsressource beskyttes, således at forsyningen med drikkevand fortsat kan baseres på simpel behandling af grundvandet.

Grundvandskortlægningen og indsatsplanlægningen til beskyttelse af grundvand til drikkevand er hjemlet i vandforsyningslovens §§ 11 og 11a henholdsvis § 13 og varetages henholdvis af Naturstyrelsen og kommunerne.

Naturstyrelsen udpeger områder med drikkevandsinteresser (OD), områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), nitrat/forureningsfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder (IO) jf. vandforsyningslovens § 11b.

For hvert af de udpegede indsatsområder (IO) skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan jf. vandforsyningslovens § 13. Kommunalbestyrelsen kan vedtage en indsatsplan for et andet område, hvis kommunalbestyrelsen finder, at naturstyrelsens udpegning af IO, er utilstrækkelig til at sikre kommunens eller vandforsyningsanlæggets interesser.

Senest 1 år efter, at Naturstyrelsen har afsluttet den detaljerede kortlægning, udarbejder kommunalbestyrelsen et udkast til beskrivelse af de foranstaltninger, der foreslås gennemført for at afhjælpe og forebygge forurening af vandressourcen jf. § 4 i bekendtgørelse om indsatsplaner. Kommunen inddrager alle de berørte parter.

Til at bistå sig ved udarbejdelsen af indsatsplaner opretter kommunalbestyrelsen et koordinationsforum bestående af repræsentanter for vandforsyningerne i kommunen, andre berørte myndigheder, jordbruget, industrien og eventuelle andre relevante parter i kommunen jf. §12. I Middelfart Kommune kaldes forummet Grundvandsforum.

Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:

Naturstyrelsens grundvandskortlægning er nu ved at nå sin afslutning og arbejdet med udarbejdelse af indsatsplaner skal igangsættes.

Kortlægningen for Nørre Aaby området er afsluttet og afleveret til Middelfart Kommune den 23. december 2013 med en redegørelse.
Tidligere kortlægning af Middelfart området er blevet meddelt revideret i brev af 4. december 2012 bilagt et rettelsesblad.
Ultimo 2014 vil kortlægningen for Nordfyns området blive afsluttet.
I 2015 afsluttes arbejdet med kortlægning af indvindingsoplande til vandværker udenfor område med særlig drikkevandsinteresser (OSD).

Indsatsplanlægningen for områderne Nørre Aaby og Middelfart vil tidsmæssigt have et parrallelt forløb. De berørte vandværker og jordbruget vil indgå i såkaldte tekniske arbejdsgrupper sammen med forvaltningen.

Forvaltningen har aftalt første mødedato vedrørende Nørre Aaby området med Naturstyrelsen, samt de berørte vandværker og repræsentanter for jordbruget ultimo februar. Senere vil et tilsvarende møde blive afholdt vedrørende Middelfart området.

Medio marts vil Grundvandsforum for Middelfart Kommune blive indkaldt. Indenfor 1 år vil Grundvandsforum blive indkaldt igen inden Miljø- og Energiudvalget bliver præsenteret for udkast til beskrivelse af de foranstaltninger, der foreslås gennemført for at afhjælpe og forebygge forurening af vandressourcen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Høring af Ældrerådet:

Beslutning:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 5. februar 2014 kl. 14:00

Miljø- og Energiudvalget 5. februar 2014 kl. 14:00

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

10. Drøftelse om introduktion til udvalgets fagområde.
Sagsnr.: 2013-014258
Sagsbehandler: Hanne Laursen

Præsentation:

Drøftelse om introduktion til udvalgets fagområde.

Forvaltningen foreslår:

Sagsbeskrivelse:

Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvensen for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget drøftede folderen "Byrådets status på resultater og initiativer samt udfordringer for den kommende periode".

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 5. februar 2014 kl. 14:00

Miljø- og Energiudvalget 5. februar 2014 kl. 14:00

Udvalget drøftede folderen "Byrådets status på resultater og initiativer samt udfordringer for den kommende periode".

11. Temaorientering: Klima og energi
Sagsnr.: 2014-001004
Sagsbehandler: Morten Westergaard

Præsentation:

Temaorientering: Klima- og energiprojekter.
Orientering om en arbejdsmetode inden for klima- og energi projekter - Service til borgerne.

Forvaltningen foreslår:

 • At sagen tages til orientering.

Sagsbeskrivelse:

På mødet orienteres om "historien om en af Danmarks mest progressive klima- og energilandsbyer - Fantastiske Føns"

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Der vil være mundtlig fremstilling om udviklingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 5. februar 2014 kl. 14:00

Miljø- og Energiudvalget 5. februar 2014 kl. 14:00

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

12. Orientering om status på sager om forbedret spildevandsrensning i det åbne land
Sagsnr.: 2014-001030
Sagsbehandler: Vicki Marie Munkgaard Schmidt

Præsentation:

Iht. Middelfart kommunes spildevandsplan skal der ske forbedret spildevandsresning for ialt ca. 500 ejendomme i kommunen. Der orienteres om status for kloakering og etablering af private anlæg.

Forvaltningen foreslår:

 • At sagen tages til orientering

Sagsbeskrivelse:

Iht. Middelfart kommunes spildevandsplan skal der ske en forbedret spildlevandsrensning for 516 ejendomme i kommunen.
Den forbedrede rensning kan enten ske ved tilslutning til kloak eller ved etablering af en individuel renseløsning.
For 163 ejendomme skal der ske forbedret rensning ved etablering af en individuel løsning og for 353 ejendomme ved kloakering.

Alle ejendomme, der skal etablere individuel løsning har fået besked i  form af påbud om at der skal etableres en forbedret spildevandsrensning. En del sager er stadig i gang.

Der er kloakeret for 318 ejendomme. I 2014 kloakeres for de sidste 35 ejendomme.

Når en ejendom er udpeget til kloakering er der tilslutningspligt, når tilslutningsmuligheden foreligger.
Der kan søges dispensation for tilslutning til fælles kloak, hvis ejendommen har en godkendt renseløsning.

Når et kloakeringsprojekt er afsluttet sender Spildevandsselskabet brev til de enkelte grundejere om, at de skal tilsluttes indenfor 6 måneder.

Såfremt tilslutning ikke sker inden for fristen meddeler natur- og miljøafdelingen et påbud om, at der skal ske tilslutning til kloaksystemet.

Efterkommes påbud om etablering af forbedret spildevandsresning ikke vil næste administrative skridt være en politianmeldelse for manglende efterkommelse af påbuddet.

Status er, at ca. 20 ejendomme ikke har efterkommet påbud om forbedret spildevandsresning.

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Sagen udsattes.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 5. februar 2014 kl. 14:00

Miljø- og Energiudvalget 5. februar 2014 kl. 14:00

Sagen udsattes.

LUKKEDE SAGER