Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Folkeoplysningsudvalget møde den 22. oktober 2014

Møde:
Folkeoplysningsudvalget
Mødetid:
22. oktober 2014 kl. 17:00
Tilstede:
Christian Martins Kromann
Kenneth Borup
Anne K. Paulsen
Jacob Kloch
Mogens K. Hansen
Svend-Aage Nielsen
Børge Jensen
Birthe Søndervang
Peter Storm
Jan Knudsen
Fraværende:
Arne Tofterup
Karl Kr. Hansen

ÅBNE SAGER

13. Afregning af undervisningstilskud 2013
Sagsnr.: 2014-003663
Sagsbehandler: Liselotte Skov

Præsentation:

Forvaltningen fremlægger resultatet af aftenskolernes regnskaber for 2013

Forvaltningen foreslår:

 • at det anbefales, at den resterende tilbagebetaling tilbageføres til kommunekassen.

Sagsbeskrivelse:

Aftenskolernes regnskabsaflæggelse er gennemgået. Beregningerne viser, at der sammenlagt skal tilbageføres 31.924,78 kr.

Økonomi:

Der tilgår kommunekassen 31.924,78 kr.

Forvaltningens bemærkninger:

Der har i regnskabsåret reelt været yderligere udgifter på 72.258,30 kr.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling:
Folkeoplysningsudvalget den 22. oktober 2014

Beslutning:

Udvalget indstiller, at kr. 31.924,78 genfordeles mellem de aftenskoler, der har haft merudgifter.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 22. oktober 2014 kl. 17:00
Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. november 2014 kl. 12:30

Bilag:

14. Kommunikation med foreningerne
Sagsnr.: 2014-012712
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Der ønskes en drøftelse af, hvordan kommunikationen med foreningerne skal være fremover.

Forvaltningen foreslår:

 • At folkeoplysningsudvalget drøfter, hvordan kommunikationen fremover skal være med foreningerne.

Sagsbeskrivelse:

Der ønskes en drøftelse af, hvordan kommunikationen med foreningerne fremover skal være. I dag kommunikerer vi for det meste med foreningerne, når der sendes tilskud ud fra forvaltningen, og når foreningerne indsender regnskaber mm. Det har ikke været kotyme at sende information til foreningerne, om hvad der  rører sig på området, eller f.eks skabe debatrum på hjemmesiden. Foreningerne kan tilmelde sig en abonnementstjeneste på kommunens hjemmeside, hvor de modtager information om, at der er ligger information på hjemmesiden- men det er ikke alle foreninger, der er tilmeldt denne tjeneste. Der er forskellige tiltag i folkeoplysningsudvalgets regi, der egner sig meget godt til at blive formidlet ud til foreningerne - her tænkes på 750.000 kroners puljen -udviklingspuljen - afholdelse af kommende temaaftener mm. Spørgsmålet er, hvordan vi får en aktiv dialog med foreningerne, og hvordan vi får dem tilmeldt vores abonnementsordning.

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Indsatsen for at få flere foreninger til at abonnere på kommunens hjemmeside skal forstærkes. Kommunikationen til foreningerne skal ske løbende, når der er nyheder. Påmindelse til foreningerne om, at der er folkeoplysningsmøde. Formand og forvaltning laver forslag til en temadag for foreningerne.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 22. oktober 2014 kl. 17:00

15. Støtte til frivillig indsat i 2015 under Børn, Kultur - og Fritidsudvalget
Sagsnr.: 2014-012785
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Byrådet har afsat kr. 750.000,- i budget 2015 til støtte til frivillig indsats for frivillige folkeoplysende foreninger.

Forvaltningen foreslår:

 • At folkeoplysningsudvalget drøfter og indstiller til Børn, Kultur og Fritidsudvalget, hvordan puljen skal anvendes i 2015.
 • At udvalget tager stilling til, om der fast skal afsættes kr. 150.000,-til forøgelse af puljen til kursusmidler til foreningerne.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet har afsat kr. 750.000,- i budget 2015 til støtte til frivillig indsats for folkeoplysende foreninger under Folkeoplysningsudvalget. I 2014 blev der ligeledes afsat kr.750.000,- I udmøntningen af midlerne i 2014 besluttede udvalget at afsætte kr. 150.000,- til forøgelse af puljen, der gives som støtte til foreningernes kursus-virksomhed. Udvalget har i forbindelse med udmøntningen af puljen i 2014 allerede drøftet, hvilke indsatser, de kunne tænke sig på lang sigt.

Det er følgende indsatser:
1.
Ansættelse af foreningskonsulent på ca. 20 timer om ugen.
Konsulenten skal bl.a. hjælpe foreningerne med udvikling og frivillighed - herunder sparring omkring ungeindsatser og samarbejder på tværs i foreningerne. Hjælpe nye foreninger med opstart. Være koordinator mellem forskellige foreninger, således at de kan samarbejde om indsatserne, og få mest ud af pengene.
2.
Etablere mentorordninger.
Udvalget er bevidst om, at der er en særlig udfordring for sårbare børn og unge og deres forældre i forhold til at være aktivt deltagende i foreningslivet. Det kan der være mange grunde til. Et af tiltagene for at hjælpe disse familier kunne være at indgå partnerskab med en forening om at etablere en mentorordning, der kunne hjælpe og guide familierne til aktiv deltagelse.
3.
Afsætte pulje til sårbare børn og unges deltagelse i foreningslivet.
Her menes bl.a., at der afsættes midler til kontingentstøtte, hjælp til transport, oversættelse af relevant materiale til foreningerne på barnets sprog.
4.
Regnskabshjælp til foreningerne.
Der tilbydes råd og vejledning til foreningernes kasserer i forhold til udarbejdelse af regnskab og budget i foreningen. Ligesom, der kan udvikles nye og enklere forretningsgange mellem kommunen og foreningerne.
5.
Medlemstilskuddet øges

Udvalget skal drøfte, hvilke tiltag, der skal fremmes i 2015 og komme med en indstilling til Børn, Kultur og Fritidsudvalget.

Økonomi:

Der er afsat en pulje på kr. 750.000,-i budget 2015.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget den 22. oktober 2014
Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 4. november 2014

Beslutning:

Det indstilles til Børn, Kultur og Fritidsudvalget, at puljen på kr. 750.000,- anvendes på følgende måde i 2015:
Kursuspuljen forøges med kr. 150.000,- hvor loftet pr. medlem pr. år er kr. 2,500,-
Der afsættes en pulje til sårbare børn og unge og deres families deltagelse i foreningslivet. Herunder etablere mentorordninger sammen med en forening. kr. 150.000,-
Ansætte en foreningskonsulent på ca. 20 timer om ugen. kr. 200.000,-
Temadage med foreningerne kr. 50.000,-
Fortsætte med at fastholde unge i foreningerne kr. 200.000,-Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 22. oktober 2014 kl. 17:00
Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. november 2014 kl. 12:30

Bilag:

16. Planlægning af to temaaftener med foreningerne
Sagsnr.: 2014-012714
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Planlægning af to temadage med foreningerne

Forvaltningen foreslår:

 • At indholdet til de to temadage drøftes og besluttes
 • At temadagene afholdes henholdsvis den 27. november 2014 og den 22. januar 2015

Sagsbeskrivelse:

Børn, Kultur og Fritidsudvalget besluttede på deres møde den 9. september 2014, at kr. 50.000,- fra puljen på 750.000 kr til frivillig indsats, anvendes til to temadage. Temaerne på temadagene skal understøtte den overordnede indsats for unge mellem 12-17 år. Det blev besluttet, at temadagene skal tilrettelægges på en sådan måde, at der sikres størst mulig deltagelse fra foreningerne. Den ene temadag skal bibringe øget viden og give inspiration til, hvordan nutidens unge tænker og agerer. Den anden temadag skal være målrettet de nuværende frivillige og bidrage til deres fortsatte motivation. Folkeoplysningsudvalget skal detailplanlægge de to dage og beslutte datoerne for afholdelse af arrangementerne.

Økonomi:

Der er afsat kr. 50.000,- til arrangementerne

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Det ene møde placeres til den 25. nov.2014, og det andet møde den 22. januar 2015. Forvaltningen finder stederne.
Søren Østergaard inviteres til første møde, og der er tilmelding til mødet. Invitationen sendes hurtigt ud og målgruppen er bestyrelserne og andre interesserede i foreningerne. Andet møde afsættes til at motivere foreningerne til fastholdelse af unge. Forvaltningen finder facilitator.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 22. oktober 2014 kl. 17:00

17. Ansøgning om godkendelse som forening under folkeoplysningsloven
Sagsnr.: 2014-012713
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab (MØF) søger om godkendelse som forening under folkeoplysningsloven.

Forvaltningen foreslår:

 • At folkeoplysningsudvalget behandler ansøgningen.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab (MØF) søger om godkendelse som forening under folkeoplysningsloven. Foreningen har udarbejdet vedtægter, hvoraf det fremgår, at foreningens formål er i stk. 1+2:
 • At gøre lokalproducerede, sæsonbetonende økologiske fødevarer tilgængelige for medlemmer
 • At skabe et bæredygtigt, socialt attraktivt til de kommercielle fødevarekanaler
 • At formidle og fremme viden om økologiske - og bæredygtigt fremstillede fødevarer
 • MØF drives endvidere efter syv principper som specificeret på hjemmesiden. Disse principper indgår på lige linje med vedtægterne i foreningens virke og kan kun ændres ved samme procedurer som procedurerene for vedtægtsændringer.

MØF oplyser, de er en nonprofit forening, der har svært ved at få adgang til et lokale til deres aktiviteter. Deres forhåbning er, at de som forening under folkeoplysningsloven har mulighed for at komme i betragtning til lokaler som administreres af kommunen. De oplyser yderligere, at de har pt. 30 registrerede medlemmer, og at de har indgået en bankaftale, således, at der kan opkræves medlemskontingent på kr. 100,-hos de enkelte medlemmer.
Foreningen har oplyst til forvaltningen, at de som forening ønsker et lokale, hvor de kan pakke og uddele kasser med fødevarer til deres medlemmer - gerne et skolekøkken eller lignende, da der er få regler, der skal opfyldes for at uddele fødevarekasser til andre.
Forvaltningen er af den opfattelse, at foreningen kan godkendes som en folkeoplysende forening og dermed få adgang til kommunale lokaler for så vidt angår foreningens formål med at formidle og fremme viden om økologiske og bæredygtigt fremstillede fødevarer. Det undersøges dog nærmere ved kommunens jurister, om kommunens lokaler kan stilles til rådighed for pakning og salg af fødevarekasser. Redegørelsen foreligger senest på mødet.

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget giver afslag på ansøgningen, og forvaltningen udfærdiger afslaget.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 22. oktober 2014 kl. 17:00

18. Ansøgning om midler fra udviklingspuljen
Sagsnr.: 2014-012717
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Frivilligcenter Middelfart fremsender ansøgning om bevilling på kr. 20.000,- fra udviklingspuljen til en folder/guideline til alle foreninger i Middelfart Kommune.

Forvaltningen foreslår:

 • At folkeoplysningsudvalget behandler ansøgningen.

Sagsbeskrivelse:

Frivilligcenter Middelfart v/Jette Erichsen fremsender ansøgning om bevilling af kr. 20.000,- fra udviklingspuljen. Pengene skal bruges til projekt " Ensomme borgere i Middelfart Kommune", hvor hovedformålet med projektet er at udarbejde en folder/guideline, der kan hjælpe de sociale og frivillige klubber, foreninger og organisationer til at tage godt imod nye medlemmer og fastholde disse nye medlemmer. Det er ligeledes formålet, at de alle foreningerne fokuserer på medlemspleje. Guidelinen skal lægge op til en bred drøftelse i de enkelte foreninger, så foreningerne efterfølgende udarbejder retningslinier for, hvordan man tager imod nye medlemmer og fastholder dem i aktiviteten. Guidelinen sendes ud til alle foreninger, klubber og organisationer med et følgebrev. Der udsendes ligeledes en pressemeddelelse, så alle bliver opmærksom på den udfordring, det er at modtage nye medlemmer. Guidelinen lægges også på Frivilligcentrets hjemmeside og på centrets Facebookside.
Frivilligcenter Middelfart har nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe, der skal arbejde med projektet, bestående af medlemmer fra ældreområdet, Ældresagen og Frivilligcenter Middelfart.

Økonomi:

Der er afsat kr. 50.000,- i udviklingspuljen for 2014. Der er ikke brugt nogen midler.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Der bevilliges kr. 20.000,- til Frivilligcentret til udarbejdelse af guide. Udvalget ønsker en tilbagemelding på, hvordan Centret har samarbejdet med foreningerne, og hvilken effekt pjecen har haft. Centret skal aflægge regnskab for beløbet.  

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 22. oktober 2014 kl. 17:00

19. Revidering af retningslinjer til fordeling af tilskud
Sagsnr.: 2014-012721
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Revidering af retningslinjer til fordeling af tilskud.

Forvaltningen foreslår:

 • At der nedsættes en arbejdsgruppe på 4 medlemmer, der skal arbejde med et forslag til reviderede retningslinjer til fordeling af tilskud til foreninger. Det foreslås, at gruppen består af 3 medlemmer fra Folkeoplysningsudvalget og 1 medlem fra forvaltningen.
 • At gruppen fremlægger deres arbejde på folkeoplysningsudvalgets møde den 14. januar 2015.

Sagsbeskrivelse:

Retningslinjerne har eksisteret i mange år, og for at få gjort reglerne effektive, enkle og så digitale som muligt, foreslår forvaltningen, at der bliver nedsat en arbejdsgruppe, der skal revidere de eksisterende retningslinjer for tilskud til foreningerne. Det foreslås, at arbejdsgruppen består af 3 medlemmer fra Folkeoplysningsudvalget og et medlem fra forvaltningen. Gruppens arbejde fremlægges på udvalgets møde den 14. januar 2015 for derefter at blive behandlet i Børn, Kultur og Fritidsudvalget.

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Dagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Der nedsættes en arbejdsgruppe - 2 fra foreningerne , 1 fra aftenskolerne og 1 fra forvaltningen. Børge Jensen, Jakob Kloch, Arne/Jan og Rikke.  

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 22. oktober 2014 kl. 17:00

LUKKEDE SAGER