Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Folkeoplysningsudvalget møde den 19. august 2014

Møde:
Folkeoplysningsudvalget
Mødetid:
19. august 2014 kl. 17:00
Tilstede:
Svend-Aage Nielsen
Birthe Søndervang
Karl Kr. Hansen
Peter Storm
Kenneth Borup
Anne K. Paulsen
Børge Jensen
Jan Knudsen
Christian Martins Kromann
Arne Tofterup
Fraværende:
Jacob Kloch
Mogens K. Hansen

ÅBNE SAGER

9. Udarbejdelse af foreningsguide
Sagsnr.: 2014-005929
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Frivilligcentret har henvendt sig til Folkeoplysningsudvalget med et ønske om, at udvalget vil udarbejde en foreningsguide. Guiden skal være en inspiration for det frivillige foreningsliv i forhold til at tiltrække og fastholde frivillige.

Forvaltningen foreslår:

 • At folkeoplysningsudvalget drøfter og beslutter, om der skal udarbejdes en foreningsguide.

Sagsbeskrivelse:

Friviligcentret i Middelfart har henvendt sig til formanden for folkeoplysningsudvalget med en forespørgsel, om udvalget vil udarbejde en foreningsguide. Guiden skal fungere som inspiration for foreningerne i forhold til at rekruttere og fastholde nye frivillige. Frivilligcentret har fået en del henvendelser fra borgere om, at det er svært at komme ind i en forening. Centret foreslår, at man udarbejder en guide.

Økonomi:

Eventuelt udgifter til trykning af guide

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet

Behandlingsplan:
Folkeoplysningudvalget, den 17. juni 2014
Folkeoplysningudvaget, den 19. august 2014

Beslutning:
Folkeoplysningsudvalget, den 17. juni 2014
Udsat

Beslutning:

Punktet er drøftet. Det blev besluttet at frivillighedcentret kommer med et mere konkret oplæg m.h.p at indkalde til stormøde om emnet. Frivillighedcentret inviteres til næste møde d. 22. oktober 2014.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 19. august 2014 kl. 17:00

10. Støtte til frivilling indsats
Sagsnr.: 2013-011107
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

I budgetforliget blev der afsat årligt kr. 750.000,- til brug for fritidsområdet.

Forvaltningen foreslår:

 • At Folkeoplysningsudvalget drøfter og indstiller, hvordan puljen skal anvendes i 2014
 • Sagsbeskrivelse:

  I budget 2014 har byrådet besluttet, at der bliver afsat en årlig pulje på kr. 750.000,- til støtte til frivillig indsats for frivillige folkeoplysende foreninger.
  Behandlet på Byrådsmødet d. 07.10.13 sagnr. 2013-000947 dok. 36.

  Formålet med puljen er at få frivillige/forældre inddraget og fastholdt i det frivillige arbejde.

  Foreningerne har i dag mulighed for at inddrage og fastholde frivillige/forældre ved at sende dem på kursus/uddannelse. Foreningen får i dag refunderet max. årligt kr. 1.500,- pr. person via den kommunale kursustilskudspulje. Tilskudspuljen har de sidste par år ikke været stor nok i forhold til antal ansøgninger. Det betyder, at alle ansøgninger er blevet nedskrevet procentvis og max.beløbet er blevet reduceret.

  Forvaltningen foreslår følgende ideer til anvendelse af puljen på kr. 750.000,-:

  Kategori Forslag
  Øge driftstilskud

  Øge kursustilskud 70.000
  Øge max. tilskud til 2.000
  Øge lokaletilskud - mod at foreningerne nedsætter kontingenterne

  Adm. bistand:

  Person, der kan hjælpe foreningerne med f.eks regnskab.
  Sætte fokus på databasen - projekt frivillig

  Ide udvikling:

  Konsulent på ca. 20 timer, som foreninger kan benytte i forhold til ideudvikling og foreningseftersyn kr. 200.000
  Afsættelse af pulje til fripasordning for udsatte børn og unge
  Leje en B&U konsulent hos respektive forbund f.eks. kr. 40.000 over 2 år, konsulentbistand årligt 200 timer
  Holde stormøder med foreningerne med foredragsholder og proceskonsulent

  Netværk :

  Ide udvikle med andre kommuner
  Facilitere partnerskaber med foreninger i andre kommuner
  Samarbejde med kommunens frivilligcenter - f.eks. fælles kontor

  Børn,Kultur og Fritidsudvalget har anvendt ca. 101.000 kr til at øge kursustilskuddet i 2014. Foreningerne har modtaget tilskuddet. Udvalget lægger vægt på at styrke uddannelsen i foreningerne.

  Økonomi:

  Der er afsat en pulje på kr. 750.000, og der er pt. anvendt ca. 101.000 kr. Der resterer ca. 649.000 kr. i 2014, som skal anvendes i 2014.

  Forvaltningens bemærkninger:

  Ingen.

  Handicapaspekter:

  Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

  Høring af Handicaprådet:

  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

  Høring af Ældrerådet:

  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

  Behandlingsplan:
  Folkeoplysningudvalget, den 17. juni 2014
  Folkeoplysningudvaget, den 19. august 2014
  Børn, Kultur og Fritidsudvalget, den 9. september 2014

  Beslutning:
  Folkeoplysningsudvalget, den 17. juni 2014
  Udvalget har drøftet sagen, og udvalget arbejder med at udvikle en model til at inddrage de frivillige i denne proces. Udvalget er enig i forhøjelse af uddannelsepuljen med indtil videre max kr. 2000,- pr. person pr. år. Det blev besluttet at udsætte mødet til august måned 2014.


  Beslutning:

  Det blev besluttet af fremsende følgende forslag til Børn, Kultur og Fritidsudvalget:

  Regnskabshjælp kr. 50.000
  Idrætskonsulent på ½ tid kr. 200.000
  Kursustilskud øges yderligere med kr. 50.000
  Pulje til aftenskolerne kr. 200.000
  Temadag m/oplægsholder for området kr.  40.000
  udviklingspuljen øges med kr. 100.000
  Medlemstilskud øges
  Mentorordning etableres for sårbare familier
  Evaluering af forslagene hen ad vejen
  Formand og forvaltning udarbejder notat til politikkerne, der beskriver de enkelte punkters indhold.

  Anne K. Paulsen forlod mødet inden punktet var færdig behandlet. kl. 18.20.

  Behandlingsplan

  Folkeoplysningsudvalget 19. august 2014 kl. 17:00

  11. Anvendelse af udviklingspulje 2014
  Sagsnr.: 2014-005930
  Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

  Præsentation:

  Anvendelse af udviklingspuljen for 2014

  Forvaltningen foreslår:

  At folkeoplysningsudvalget drøfter og beslutter, hvordan udviklingspuljen skal anvendes

  Sagsbeskrivelse:

  Punktet blev behandlet på udvalgets møde den 17. juni 2014, men blev udsat til mødet i august måned. Følgende blev besluttet på sidste møde:
  Det blev besluttet, at der skal lægges en beskrivelse på hjemmesiden om, hvordan udviklingspuljen kan anvendes . Der indkaldes til foreningsmøde i forlængelse af mødet i oktober.
  Punktet sættes på august mødet.  
  I henhold til lovgivningen på folkeoplysningsområdet, skal kommunen afsætte midler til en udviklingspulje. Der er i år afsat kr. 50.000,-. Der er udarbejdet kriterier for, hvordan puljen skal administreres og udbydes.
  Folkeoplysningsudvalget skal derfor indenfor kriterierne finde frem til, hvordan puljen i år skal udbydes og til hvilke formål, man kan søge.

  Økonomi:

  Der er afsat kr. 50.000,,- i kommunens udviklingspulje

  Forvaltningens bemærkninger:

  Ingen

  Handicapaspekter:

  Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

  Høring af Handicaprådet:

  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet

  Høring af Ældrerådet:

  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

  Behandlingsplan:
  Folkeoplysningudvalget, den 17. juni 2014
  Folkeoplysningudvaget, den 19. august 2014


  Beslutning:
  Folkeoplysningsudvalget, den 17. juni 2014 
  Det blev besluttet, at der skal lægges en beskrivelse på hjemmesiden om, hvordan udviklingspuljen kan anvendes . Der indkaldes til foreningsmøde i forlængelse af mødet i oktober.
  Punktet sættes på august mødet.

  Beslutning:

  Drøftet

  Behandlingsplan

  Folkeoplysningsudvalget 19. august 2014 kl. 17:00

  LUKKEDE SAGER