Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Folkeoplysningsudvalget møde den 12. februar 2014

Møde:
Folkeoplysningsudvalget
Mødetid:
12. februar 2014 kl. 16:00
Tilstede:
Mogens K. Hansen
Kenneth Borup
Børge Jensen
Svend-Aage Nielsen
Arne Tofterup
Anne K. Paulsen
Jørgen Halfdan Olsen
Jan Knudsen
Fraværende:
Lars Vigsø
Regitze Tilma
Benny Ziegler

ÅBNE SAGER

49. Medlemstilskud 2014
Sagsnr.: 2013-011907
Sagsbehandler: Liselotte Skov

Præsentation:

Forvaltningen fremlægger forslag til fordeling af medlemstilskud 2014 i forhold til modtagende ansøgninger.

Forvaltningen foreslår:

  • At den foretagne beregning godkendes således, at der udbetales tilskud til den enkelte forening med maksimalt 166,00 kr. pr. medlem under 25 år bosiddende i Middelfart Kommune.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen fremlægger beregning af fordeling af medlemstilskud for 2014 på grundlag af modtagne ansøgninger.

Økonomi:

Den budgetafsatte pulje for 2014 til området er på kr. 1.477.000,00. I følge retningslinierne skal der afsættes 85% af puljen til medlemstilskud svarende til 1.255.450,00 kr.

Forvaltningens bemærkninger:

Der er i år ansøgninger fra 92 godkendte foreninger.
Forvaltningen har foretaget stikprøvekontrol blandt de indsendte ansøgninger. Der er foretaget stikprøvekontrol blandt ni foreninger.
Af de ni foreninger var der kun 2 foreninger hvor medlemslister stemte overens med de indberettede oplysninger. Forvaltningen er i dialog med de resterende syv foreninger og der vil efterefølgende blive fulgt op på de fejl der har været.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt. Sammen med udsendelse af tilskud, skal der orienteres om, at der var fejl ved 7 ud af 9 stikprøver.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 12. februar 2014 kl. 16:00

Bilag:

50. Fordeling af kursustilskud 2014
Sagsnr.: 2013-011169
Sagsbehandler: Lene Hinge

Præsentation:

Forvaltningen fremlægger forslag til fordeling af kursustilskud for deltagere i kurser i perioden 01.11.2012 til 31.10.2013.

Forvaltningen foreslår:

At der udbetales til de enkelte foreninger ud fra tilskudsskemaet med beregning, på grundlag af godkendte kursus- og transportudgifter maksimalt tilskud pr. person på kr. 2.000,00.

Sagsbeskrivelse:

Der kan ifølge retningslinjerne for kursustilskud gives kr. 1.500 pr. person til kursus- og transportudgifter, men efter drøftelse i BUF-udvalget i december 2013, er det maksimale tilskud forhøjet til kr. 2.000,00.

Økonomi:

Den afsatte pulje til kursustilskud er i 2014 på kr. 221.550,00, puljen forhøjes til kr. 322.826,00. Forhøjelsen på kr. 101.276,00 er midler fra ekstrapuljen på kr. 750.000,00 til Fritidsområdet.

Forvaltningens bemærkninger:

Intet.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på, at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 12. februar 2014 kl. 16:00

Bilag:

51. Fordeling af a conto lokaletilskud 2014
Sagsnr.: 2013-007631
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Forvaltningen fremlægger forslag  til  fordeling af a conto lokaletilskud 2014, efter ansøgninger fra foreninger med deres forventede udgifter for 2014.

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget drøfter forslaget.

Sagsbeskrivelse:

Lokaletilskudsberegningerne er opdelt i 3 grupperinger:

Egne og lejede lokaler
Ridehaller
Selvejende haller

Beløbene til lokaletilskud til de 3 grupperinger er videreført fra 2013.

Egne og lejde lokaler
I kommunes retningslinier stå der at procentsatserne for lokaletilskud for ovenstående område er 95% for medlemmer under 25 år og 30% for medlemmer over 25 år, samt at procentsatserne kan ændres, hvis der ikke er budgetdækning. Procentsatserne i 2013 var 83 % for medlemmer under 25 år og 14% for  medlemmer over 25 år. I 2014 er forslaget at procenterne kommer til at hedde 88% for medlemmer under 25 år og 18% for medlemmer over 25 år.

Ridehaller
I kommunes retningslinier stå der at procentsatserne for lokaletilskud for ovenstående område er 80% for medlemmer under 25 år og 10% for medlemmer over 25 år. Procentsatserne i 2013 var 68 % for medlemmer under 25 år og 0% for  medlmmer over 25 år.  I 2014 er forslaget at procenterne kommer til at hedde 70 for under 25 år og 0% for medlemmer over 25 år.

Selvejende haller
I kommunes retningslinier stå det at forenigner der benytter de selvejende haller, skal  afregnes i henhold til takstblad, for antal medlemmer over og under 25 år. I 2014 er forslaget at der er ændret på en del af foreningernes egenbetaling. Taksterne er ned og opskrevet således at egnetakstesprocenter ligger nogenlunde ens i forhold til takster og hinanden. 

Over 25 år

      2013

        

2014

Alm hal

247

 

244

Bowling aften

115 

 

100

Bowling dag 

90 

 

80

Kegler

72

 

65

Billard

130

 

110

    
Under 25 år   
Alm hal

77

 

62

Kegler

33

 

20

Billard

58

 

35

Bowling dag

38

 

25

Bowling aften

49

 

33

Svømning

546

 

440

Strib lille sal 

45

 

40

Multi Ejby

 57

 

65

Økonomi:

Den samlede puljen i 2014 er kr. 4.629.000,00. Hvis forslaget godkendes er det et plus på puljen på kr. 1.776,00 samlet set.

Forvaltningens bemærkninger:

Der er i ansøgningerne ønsker om forhøjelse af lejemål, samt ansøgninger om tilskud til nye lejemål. Udvalget har mulighed for at afvise disse ansøgninger.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 12. februar 2014 kl. 16:00

Bilag:

52. Sammelægning af AOF Assens og AOF Middelfart
Sagsnr.: 200708477
Sagsbehandler: Hanne Dons Andersen

Præsentation:

AOF Middelfart fremsender nye vedtægter til orientering, da de er blevet sammenlagt med AOF Assens.

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget tager vedtægterne til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

AOF Assens-Middelfart havde d. 26. november 2013 stiftende repræsentantskabsmøde, hvor en sammelægning af AOF Assens og AOF Middelfart fandt sted. I de nye vedtægter står der at, det tilstræbes, at bestyrelsen vælges, så der er bred geografisk dækning fra både Assens og Middelfart kommune.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Taget til efterretning

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 12. februar 2014 kl. 16:00

Bilag:

53. Ideoplæg til ansøgning til grundlovspuljen
Sagsnr.: 2014-001318
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

DOF v/ Børge Jensen fremsender oplæg til drøftelse vedr. ansøgning til folketingets grundlovspulje

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget drøfter og beslutter, om der skal sendes en ansøgning på kr. 150.000,-  til folketingets grundlovspulje.

Sagsbeskrivelse:

Folketinget har afsat en pulje på 3 mio kr. til aktiviteter i forbindelse med 100-året for grundlovsændringen i 1915, der som bekendt gav kvinderne stemmeret. Man kan læse mere om præmisserne for fordeling af midlerne her: http://www.grundlovspuljen.dk/. Det er DOF's opfattelse, at demokrati og folkeoplysning hører uløseligt sammen. Netop det oplyste folk, er i stand til på kvalificeret og engageret vis at benytte sig af de muligheder for indflydelse, som et repræsentativt demokrati tilbyder. DOF Lillebælt foreslår derfor, at Middelfart Kommunes folkeoplysningsudvalg udarbejder en ansøgning til ovennævnte pulje.  

Hovedindholdet i ansøgningen skal være et festivallignende arrangement, der gennemføres på selve Grundlovsdag, fredag d. 5/6 2015. Herudover forestiller DOF sig nogle sideløbende aktiviteter, der over en periode gennem foråret varmer op til det store arrangement. Konkret foreslår de en essaykonkurrence for 14-19-årige i kommunen, hvor de unge opfordres til at komme med deres personlige bud på sammenhængen mellem oplysning og demokrati. 

Aktørerne i gennemførelsen skal være alle aftenskoler og oplysningsforbund, der er organisatorisk rodfæstede i Middelfart kommune. En stor del af de tildelte midler vil derfor gå til løntimer til disse foreningers forberedelse og gennemførelse af arrangementet. Derudover vil der sandsynligvis være en udgift til telte, boder, lydudstyr o.l., men inden ansøgningen færdiggøres skal det undersøges, om nogle af de involverede organisationer råder over relevant udstyr, således at man ikke bruger unødige midler til leje. Endelig vil der også være tale om udgifter til markedsføring af arrangementet samt præmier til essaykonkurrencen. 

Et bud på størrelsen af ansøgningen er 150.000 kr. Det kan forekomme som en ret stor procentdel af de samlede midler, når man tager kommunens størrelse i betragtning, Men når man ser, at dele af arrangementet retter sig mod et bredere regionalt publikum, er det ikke en urealistisk ambition. Det er DOF's håb, at der bliver satset på lidt færre arrangementer med større gennemslagskraft, frem for at sprede indsatsen for meget. Et vellykket arrangement kunne blive startskuddet til en tradition, der kunne udvikle sig til en fast tilbagevendende begivenhed – en slags folkeoplysningens pendant til folkemødet på Bornholm, hvor der sættes fokus på de sider af det demokratiske engagement, der finder sted uden for de partipolitiske rammer.

Økonomi:

Ingen for kommunen. Der ansøges om Kr. 150.000,-

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Sagensindhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogle særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

DOF Lillebælt udfærdiger en ansøgning, der bliver sendt rundt til udvalget for godkendelse.  Ansøgningsfrist i marts 2014.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 12. februar 2014 kl. 16:00

LUKKEDE SAGER