Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Folkeoplysningsudvalget møde den 16. januar 2014

Møde:
Folkeoplysningsudvalget
Mødetid:
16. januar 2014 kl. 17:00
Tilstede:
Arne Tofterup
Børge Jensen
Mogens K. Hansen
Kenneth Borup
Jan Knudsen
Lars Vigsø
Anne K. Paulsen
Regitze Tilma
Fraværende:
Svend-Aage Nielsen
Jørgen Halfdan Olsen
Benny Ziegler

ÅBNE SAGER

47. Vedtægt for folkeoplysningsudvalget og kriterier for udviklingspuljen
Sagsnr.: 201104801
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Ny vedtægt for folkeoplysningsudvalget og kriterier for udviklingspulje

Forvaltningen foreslår:

  • At brugerindflydelse sikres ved nedsættelse af et folkeoplysningsudvalg
  • At vedtægten for folkeoplysningsudvalget indstilles til godkendelse
  • At kriterierne for udviklingspuljen indstilles til godkendelse

Sagsbeskrivelse:

Folketinget vedtog i juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven ved lov nr. 574 af 7. juni 2011. Ændringer vedrører bl. a nye regler om brugerindragelse og fastsættelse af en beløbsramme til udviklingsarbejdet inden for lovens område.
Folkeoplysningsudvalget har haft nedsat en arbejdsgruppe, der har arbejdet med forslag til de to områder.
Arbejdsgruppen foreslår, at folkeoplysningsudvalget bibeholdes som værende det organ, hvor man som forening/bruger får brugerindflydelse, dog med den ændring, at udvalget udvides til 13 medlemmer i stedet for 11 medlemmer, og at en repræsentant fra forsamlingshusene kan deltage i møderne som tilforordnet og uden stemmeret. Udvidelsen begrundes i, at man ønsker at tilgodese de idebestemte foreninger med 1 eksta medlem og spejderne med 1 ekstra medlem, således at udvalget repræsenterer så bred en vifte af foreningslivet som muligt. Ændringerne er indarbejdet i en ny vedtægt for folkeoplysningsudvalget i vedlagte bilag.

Arbejdsgruppen har ligeledes udarbejdet forslag til kriterier for anvendelsen af udviklingspuljen i vedlagte bilag. I budget 2014 er der afsat kr. 50.000,- til denne pulje. Beløbet er afsat indenfor Folkeoplysningsudvalgets bevilligede ramme.

Økonomi:

Intet.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogle særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget: den 16. januar 2014
Børn - Kultur og Fritidsudvalget: den 4. februar 2014
Økonomiudvalget: 24. februar 2014
Byrådet: den 3. marts 2014

Beslutning:

Vedtægten indstilles godkendt med den ændring, at der tilføjes uorganiserede grupper, efter de idebestemte foreninger under afsnittet sammensætning §2 stk. 2.
Kriterier for udviklingspuljen indstilles godkendelse med den ændring at ordet øget i sidste linje i afsnittet "Formål med Start- og udviklingspuljen" ændres til særlig - således at formuleringen bliver "særlig forkus på"

Kirsten Hansen deltog i møde som suppleant for Jørgen Halfdan Olsen

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 16. januar 2014 kl. 17:00
Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. februar 2014 kl. 13:00
Økonomiudvalget 24. februar 2014 kl. 14:00
Byrådet 3. marts 2014 kl. 17:00

Bilag:

LUKKEDE SAGER