Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Byrådet møde den 3. november 2014

Møde:
Byrådet
Mødetid:
3. november 2014 kl. 17:00
Tilstede:
Lars Vigsø
Niels Bebe
Kim Lund
Peter Storm
Flemming Worsøe
Ove Andersen
Johannes Lundsfryd Jensen
Christian Martins Kromann
Bo Juul Nielsen
Kaj Piilgaard Nielsen
Nicoline Damkjær
Morten Weiss-Pedersen
Svend-Aage Nielsen
Steen Dahlstrøm
Paw Nielsen
Allan Buch
Mikkel Dragmose-Hansen
Agnete Damkjær
Kaj Johansen
Anni B. Tyrrestrup
Jonathan Roed Kirkedal
Regitze Tilma
Jens Backer Mogensen
Anton C. Petersen
Fraværende:
John Kruse

ÅBNE SAGER

115. Fastsættelse af mødedatoer for Byrådets og udvalgenes ordinære møder i 2015
Sagsnr.: 2014-007305
Sagsbehandler: Vivi Byrnel

Præsentation:

Fastsættelse af mødedatoer for Byrådets og de stående udvalgs ordinære møder i 2015.

Forvaltningen foreslår:

 • At Byrådet godkender Byrådets og de stående udvalgs mødedatoer i henhold til vedhæftede bilag
 • At Byrådet godkender tidspunkter og mødesteder i henhold til det i sagsbeskrivelsen beskrevne
 • At sagsfortegnelse samt udskrift af beslutningsprotokoller fremlægges på hjemmesiden

Sagsbeskrivelse:

Byrådet skal i henhold til Styrelseslovens §8 træffe beslutning om, når og hvor ordinære møder i Byrådet og de stående udvalg skal afholdes.

Mødekalenderen har været på udvalgsmøderne og er godkendt.

Byrådets møder holdes kl. 17.00 i Middelfartsalen på KulturØen.
Økonomiudvalgets møder holdes kl. 14.00 i mødelokale på 2. sal i Teglgårdsparken nr. 103, Middelfart.
Teknisk Udvalgs møder holdes kl. 14.00 i mødelokale 10 på Rådhuset i Nørre Aaby.
Miljø- og Energiudvalgets møder holdes kl. 14.00 i mødelokale 10 på Rådhuset i Nørre Aaby.
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalgets møder holdes kl. 13.15 i mødelokale på Ejby gl. Rådhus.
Skoleudvalgets møder holdes kl. 15.45 i mødelokale på Ejby gl. Rådhus.
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalgets møder holdes kl. 08.00 i mødelokale på 2. sal i Teglgårdsparken nr. 103, Middelfart.
Social- og Sundhedsudvalgets møder holdes kl. 16.00 i mødelokale på 2. sal i Teglgårdsparken nr. 103, Middelfart.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen har ingen bemærkninger.

Handicapaspekter:

Sagen har ingen handicapaspekter.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 27. oktober 2014
Byrådet den 3. november 2014

Beslutning:

Økonomiudvalget den 27. oktober 2014
Indstilles til godkendelse med den ændring, at Skoleudvalgets møder afholdes kl. 15.45.

Fraværende: Johannes Lundsfryd-Jensen og John Kruse

Byrådet den 3. november 2014
Godkendt.

Fraværende: John Kruse

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 27. oktober 2014 kl. 14:00
Byrådet 3. november 2014 kl. 17:00

Økonomiudvalget 27. oktober 2014 kl. 14:00

Økonomiudvalget den 27. oktober 2014
Indstilles til godkendelse med den ændring, at Skoleudvalgets møder afholdes kl. 15.45.

Bilag:

116. Vedtagelse af ny politisk styringsmodel
Sagsnr.: 2014-012861
Sagsbehandler: Vibeke Nørby

Præsentation:

Middelfart Byråd har gennem 2014 drøftet en ny politisk styringsmodel. Byrådet har udtrykt ønske om en enkel, fokuseret og logisk model, der giver byrådet gode muligheder for politisk styring og involvering. På baggrund af byrådets drøftelser er der udarbejdet et forslag til ny politisk styringsmodel for Middelfart Kommune, der nu sammen med proces og tidsplan fremlægges til byrådets vedtagelse.

Forvaltningen foreslår:

 • At styringsmodellen vedtages og
 • At proces og tidsplan vedtages

Sagsbeskrivelse:

Da den ny Middelfart Kommune opstod i 2007, vedtog byrådet en styringsmodel: "Mål, ramme- og effektstyringsmodel", der fastlægger hvordan byrådets vision, mål og strategier formuleres, og hvordan de omsættes til handling.

Dé dokumenter, der er blevet til siden (vision, strategier, politikker og planer), er samlet under én hat: Middelfartplanen. Dertil kommer udviklingsplaner med konkrete indsatsområder, der udarbejdes hvert andet år for de enkelte institutioner og afdelinger. Modellen har på mange måder fungeret godt, men et ”servicetjek” i starten af den ny byrådsperiode viser, at der er behov for at revitalisere modellen og gøre den mere operationel.

Forslaget om at revitalisere styringsmodellen bygger på flere ting:

 • Dels på de gode erfaringer fra det politiske arbejde i udvalg og byråd med f.eks. ungestrategien, energi- og naturprojekter samt strategien for skolereformen. Der har her været gode muligheder for at sætte politiske aftryk i strategier og konkrete projekter, og det bør styringsmodellen kunne honorere.
 • Dels har det også vist sig svært at skabe ejerskab hos interessenter, borgere, politikere og ansatte til politikker, der spænder vidt fra vision til konkrete handlinger, søger at rumme ”alt”, og indeholder både meget langsigtede mål og kortsigtede indsatser på én gang.
Byrådet har flere gange gennem det første halvår af valgperioden drøftet en ny model, og på baggrund af byrådets drøftelser er der udarbejdet et forslag til ny politisk styringsmodel, kaldet Broer til fremtiden (vedlagt som bilag). Den politiske styringsmodel opererer med 3 "niveauer":
 • Vision med overordnede politiske mål, der giver retning
 • Strategier og arbejdsmetoder
 • Indsatser, der er konkrete og fokuserede
Der er desuden udarbejdet et forslag til proces og tidsplan for arbejdet med vision samt konkrete indsatser (vedlagt som bilag).

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Konsekvenserne af at indføre den ny styringsmodel vil være, at byrådet udarbejder en ny politisk vision med langsigtede politiske mål. Visionen følges op af konkrete, handlingsorienterede indsatser med kortere tidsperspektiv.

Der vil ikke blive udarbejdet nye politikker for de enkelte politikområder. De nuværende politikker og indsatser omskrives ikke i den ny model, og visionen og alle tidligere politikker i Middelfartplanen falder væk, når den ny vision er vedtaget.

Specifikke politikker og planer vil selvfølgelig blive udarbejdet i henhold til de krav, der måtte være i lovgivningen. F.eks. gælder, at den sammenhængende børne- og ungepolitik vil blive "samlet" af 2 dele - dels de relevante overordnede politiske mål i visionen og dels de konkrete indsatser på området. De to dele vil dermed udgøre den ny sammenhængende børne- og ungepolitik.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser, da modellen på samme måde som i den eksisterende styringsmodel Middelfartplanen omhandler den politiske styring alle kommunens områder.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet. Ny vision og relevante konkrete indsatser vil blive sendt i høring til Handicaprådet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet. Ny vision og relevante konkrete indsatser vil blive sendt i høring til Ældrerådet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget - 27. oktober 2014
Byrådet - 3. november 2014

Beslutning:

Økonomiudvalget den 27. oktober 2014
Indstilles til godkendelse idet indstillingen:
 • At styringsmodellen vedtages, ændres til: - Strukturen i styringsmodellen vedtages
Fraværende: Johannes Lundsfryd-Jensen og John Kruse

Byrådet den 3. november 2014
Godkendt.

Fraværende: John Kruse

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 27. oktober 2014 kl. 14:00
Byrådet 3. november 2014 kl. 17:00

Økonomiudvalget 27. oktober 2014 kl. 14:00

Økonomiudvalget den 27. oktober 2014
Indstilles til godkendelse idet indstillingen:
 • At styringsmodellen vedtages, ændres til: - Strukturen i styringsmodellen vedtages
Fraværende: Johannes Lundsfryd-Jensen og John Kruse

Bilag:

117. Samarbejde med Fredericia Kommune
Sagsnr.: 2014-000543
Sagsbehandler: Martin Albertsen

Præsentation:

Byrådet skal tage stilling til samarbejdsgrundlag med Fredericia Kommune.

Forvaltningen foreslår:

 • At samarbejdsgrundlaget godkendes

Sagsbeskrivelse:

Middelfart og Fredericia Kommune har en lang tradition for at samarbejde om helt konkret tiltag.

Naturpark Lillebælt, Destination Lillebælt, Beredskabssamarbejdet, EUC Lillebælt - Teknisk Skole + HTX gymnasium, IBC – Fredericia Middelfart Handelsskole, renesciens anlæg, TVIS – Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S
TAS, Fredericia-Middelfart teaterforening, Tandregulering Lillebælt, Bridgewalking, Lillebælt i løb, UU Lillebælt – Ungdommens uddannelsesvejledning Lillebælt, Lederudvikling og HR i Trekantområdet Danmark, strategisk energiplanlægning, Elbo køkkenet og ADP er eksempler på dette.

Økonomiudvalgene i de to kommuner mødtes den 1. oktober for at drøfte igangsættelse af yderligere samarbejder. De gav stor opbakning til at intensivere samarbejde i forhold til konkrete projekter, men ønskede også at sende et klart signal om, at Middelfart og Fredericia Kommuner er hinandens tætteste samarbejdspartnere. Økonomiudvalgene ønskede at fremme det ved at udarbejde et samarbejdsgrundlag for det videre arbejde mellem de to Lillebælt kommuner.

Mødet viste også opbakning til at igangsætte samarbejder om:
-      Turisme og events

-      Fælles biblioteksdatabase og branding af biblioteksarrangementer

-      Misbrug: Gerne ved at gå sammen om at ansøge puljer til nytænkende projekter.

-      Socialpsykiatri

-      Cyklesamarbejde

-      Mellemkommunalt samarbejde på det specialiserede felt indenfor tale, syn, høre og IKT opgaver

Forslag til kommende samarbejder besluttes politisk. De to kommuners direktioner har ansvaret for oplæg til (undersøgelse af) samarbejdsfelter og for efterfølgende udmøntning – især i forhold til nye tiltag, skal vi vurdere om et samarbejde giver mening.

Målet med det intesiverede samarbejde er, at Fredericia og Middelfart kommuner:  
 • styrker positionen som en stærk aktør regionalt som nationalt
 • samarbejder om at skabe en stærk erhvervs- og turismeudvikling og markedsføre Lillebælt
 • udnytter synergi og samarbejdsmuligheder, til at sikre gode uddannelses- og kulturtilbud samt begivenheder
 • løser kommunale opgaver i fællesskab, når det er fornuftigt af hensyn til bæredygtighed, fagligt niveau og økonomi.

Økonomi:

Ingen. Der kan være økonomi i de konkrete projekter, der efterfølgende skal godkendes politisk.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Ingen.

Høring af Handicaprådet:

Ingen.

Høring af Ældrerådet:

Ingen.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 27. oktober 2014
Byrådet den 3. november 2014

Beslutning:

Økonomiudvalget den 27. oktober 2014
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Johannes Lundsfryd-Jensen og John Kruse

Byrådet den 3. november 2014
Godkendt.

Fraværende: John Kruse

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 27. oktober 2014 kl. 14:00
Byrådet 3. november 2014 kl. 17:00

Økonomiudvalget 27. oktober 2014 kl. 14:00

Økonomiudvalget den 27. oktober 2014
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Johannes Lundsfryd-Jensen og John Kruse

Bilag:

2014-000543-31 Middelfart
118. Sagsbehandlingsfrister
Sagsnr.: 2013-006244
Sagsbehandler: Lone Damgaard

Præsentation:

Sagsbehandlingsfrister indenfor de forskellige forvaltningsområder er nu ajourført og ønskes godkendt.

Forvaltningen foreslår:

 • At de reviderede sagsbehandlingsfrister indstilles til godkendelse

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommunes sagbehandlingsfrister er nu blevet revideret og ajourført i forhold til ny lovgivning samt effektiviserede arbejdsgange.
I meget af vores lovgivning er der fastsat sagsbehandlingsfrister for, hvornår en afgørelse skal foreligge. Dette indebærer fx at ansøgninger om hjælp efter social- eller beskæftigelseslovgivningen er fastsat efter § 3 stk 2 i Lov om retssikkerhed og administration.
Det er især på Teknik- og miljøforvaltningens samt Børn- unge og fritidsforvaltningens områder, hvor der findes flest ikke lovbundne sagsfrister.

Som noget nyt i forhold til tidligere besluttede sagsbehandlingsfrister er der i forbindelse med ajourføring af fristerne udarbejdet et kodeks for, hvad er god sagsbehandlingsskik i Middelfart Kommune. Dette er sket for at tydliggøre forventningerne mellem borger/virksomhed og sagsbehandler.

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

På side 2 i vedhæftet bilag fremgår kodeks for god sagsbehandling og på side 20 fremgår Job- og vækstcenters sagsbehandlingsfrister.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er blevet gennemgået med henblik på at vurdere konsekvensen for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Handicaprådet er ikke blevet hørt, da mange af sagsfristerne er lovbundne samt at kommunen har kompetencen til at fastsætte egne frister.

Høring af Ældrerådet:

Ældrerådet er ikke blevet hørt, da mange af sagsfristerne er lovbundne samt at kommunen har kompetencen til at fastsætte egne frister.

Behandlingsplan
Børn-, Kultur og fritidsudvalget d. 30. september 2014
Skoleudvalget den 30. september 2014
Miljø- og Energiudvalget den 1. oktober 2014
Social- og sundhedsudvalget den 6. oktober 2014
Teknisk Udvalg den 7. oktober 2014
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 2014
Økonomiudvalget den 27. oktober 2014
Byrådet den 3. november 2014

Beslutning:

Børn-, Kultur og fritidsudvalget d. 30. september 2014
Godkendt som indstillet.

Skoleudvalget den 30. september 2014
Godkendt som indstillet.

Miljø- og Energiudvalget - 1. oktober 2014
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Social- og sundhedsudvalget den 6. oktober 2014
Indstilles til godkendelse.
Der tilføjes forklarende bemærkninger om sagsbehandlingstidens længde vedr. støtte til bil og boligindretning.

Teknisk Udvalg den 7. oktober 2014
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 2014
Anbefales godkendt.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Økonomiudvalget den 27. oktober 2014
Anbefales godkendt.

Fraværende: Johannes Lundsfryd-Jensen og John Kruse

Byrådet den 3. november 2014
Godkendt.

Fraværende: John Kruse

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 30. september 2014 kl. 12:30
Skoleudvalget 30. september 2014 kl. 14:30
Miljø- og Energiudvalget 1. oktober 2014 kl. 14:00
Social- og Sundhedsudvalget 6. oktober 2014 kl. 14:00
Teknisk Udvalg 7. oktober 2014 kl. 14:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. oktober 2014 kl. 08:00
Økonomiudvalget 27. oktober 2014 kl. 14:00
Byrådet 3. november 2014 kl. 17:00
Skoleudvalget . kl.

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 30. september 2014 kl. 12:30

Godkendt som indstillet.

Skoleudvalget 30. september 2014 kl. 14:30

Godkendt som indstillet.

Miljø- og Energiudvalget 1. oktober 2014 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Teknisk Udvalg 7. oktober 2014 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. oktober 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 2014
Anbefales godkendt.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Økonomiudvalget 27. oktober 2014 kl. 14:00

Børn-, Kultur og fritidsudvalget d. 30. september 2014
Godkendt som indstillet.

Skoleudvalget den 30. september 2014
Godkendt som indstillet.

Miljø- og Energiudvalget - 1. oktober 2014
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Social- og sundhedsudvalget den 6. oktober 2014
Indstilles til godkendelse.
Der tilføjes forklarende bemærkninger om sagsbehandlingstidens længde vedr. støtte til bil og boligindretning.

Teknisk Udvalg den 7. oktober 2014
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 2014
Anbefales godkendt.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Økonomiudvalget den 27. oktober 2014
Anbefales godkendt.

Fraværende: Johannes Lundsfryd-Jensen og John Kruse

Bilag:

119. Anlægstilskud til etablering af ny spejderhytte
Sagsnr.: 2013-010799
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Denne sagsfremstilling omhandler bevilling af anlægstilskud til etablering af en ny Spejderhytte på Banevænget i Middelfart.

Forvaltningen foreslår:

 • At der bevilliges et anlægstilskud på 800.000 kr. til etablering af en ny Spejderhytte på Banevænget.
 • At bevillingen finansieres af kassen. Finansieringen anvises ved 4. budgetopfølgning.

Sagsbeskrivelse:

Børn, Unge og Fritidsudvalget har modtaget en ansøgning fra Det Danske Spejderkorps (DDS) 1. Melfar Fællesgruppe om tilskud til etablering af en spejderhytte beliggende Banevænget 20  i Middelfart.

Ansøgningen er begrundet i, at den gamle spejderhytte er for lille, utidsvarende med store energimæssige udfordringer.

DDS 1. Melfar Fællesgruppe oplyser i ansøgningen, at man over de senere år har oplevet stødt medlemsfremgang, og at spejdergruppen under DDS i dag tæller mere end 130 aktive spejdere fra seks årsalderen og opefter.

Økonomi:

DDS 1. Melfar har haft energikonsulenter fra Middelfart Kommune til at vurdere mulighederne for energioptimering. Det er konsulentens vurdering, at det ikke vil være optimalt at energirenovere den eksisterende spejderhytte. Anbefalingen er, at den eksisterende bygning nedrives og at der opføres en ny.

Andre private konsulenter har konkluderet det samme.

Det samlede projekt skønnes af foreningen at udgøre 1.800.000 kr. og foreningen vurderer, at det vil kræve et anlægstilskud på 800.000 kr. fra Middelfart Kommune, hvis projektet skal kunne gennemføres.
 
Resten af projektet forventes at kunne finansieres med en kombination af fondsmidler og privat låneoptagelse.

Forvaltningens bemærkninger:

Ansøgningen har tidligere været behandlet i BKF-udvalget, hvor udvalget besluttede, at forvaltningen skulle drøfte sagen med DDS 1. Melfar, hvorefter sagen sendes til politisk behandling i løbet af 2014.

Handicapaspekter:

Sagen er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere og brugere. Sagen har ingen handicapaspekter.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Behandlingsplan:
Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 30. september 2014
Økonomiudvalget den 27. oktober 2014
Byrådet den 3. november 2014 2014

Beslutning:

Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 30. september 2014
Godkendt som indstillet.

Økonomiudvalget den 27. oktober 2014
Anbefales godkendt.

Fraværende: Johannes Lundsfryd-Jensen og John Kruse

Byrådet den 3. november 2014
Godkendt.

Fraværende: John Kruse

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 30. september 2014 kl. 12:30
Økonomiudvalget 27. oktober 2014 kl. 14:00
Byrådet 3. november 2014 kl. 17:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 30. september 2014 kl. 12:30

Godkendt som indstillet.

Økonomiudvalget 27. oktober 2014 kl. 14:00

Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 30. september 2014
Godkendt som indstillet.

Økonomiudvalget den 27. oktober 2014
Anbefales godkendt.

Fraværende: Johannes Lundsfryd-Jensen og John Kruse

120. Kommunegaranti Middelfart Fjernvarme
Sagsnr.: 2014-011826
Sagsbehandler: Lars Kjeld Jensen

Præsentation:

Middelfart Fjernvarme a.m.b.a søger om kommunegaranti til et lån på 15,0 mio. kr. Lånet skal anvendes til at finansiere renovering af fjernvarmerør på Vandværksvej, Færøvej, Sverigesvej, Algade og Teglgårdsvej.

Forvaltningen foreslår:

 • At Middelfart Fjernvarme a.m.b.a's ansøgning imødekommes
 • At der i henhold til ansøgningen fra Middelfart Fjernvarme a.m.b.a stilles kommunegaranti for et fastforrentet lån hos Kommunekredit på 15,0 mio. kr. med en låbetid på 10 år
 • At kommunen opkræver en årlig garantiprovision på 0,5% af restgælden pr. 31/12 

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Fjernvarme har ansøgt om, at kommunen stiller kommunegaranti for et lån på 15,0 mio. kr. til finansiering af nødvendigt renoveringsarbejde på fjernvarmerørene på Vandværksvej, Færøvej, Sverigesvej, Algade og Teglgårdsvej. Renoveringen er nødvendig for at opretholde forsyningssikkerheden overfor forbrugerne, da de eksisterende fjernvarmerør er teknisk udtjente efter mere end 35 år i jorden.

Renoveringen af fjernvarmerørene mindsker varmetabet i jorden, idet de nye fjernvarmerør er betydeligt bedre isoleret, hvilket betyder, at tabet i rørene næsten halveres i forhold til de eksisterende fjernvarmerør. Dette medfører en væsentlig energibesparelse til fordel for miljøet og varmepriserne hos forbrugerne.

Anlægsarbejdet på Vandværksvej og Færøvej forventes at blive afsluttet i 2014, mens anlægsarbejdet på Sverigesvej, Algade og Teglgårdsvej afsluttes i 2015.

Økonomi:

Middelfart Fjernvarme oplyser at de samlede investeringer i udskiftningen løber op i 15 mio. kr.

Renovering af fjernvarmerør på Vandværksvej og Færøgade  

9.000.000kr

Renovering af fjernvarmerør på Sverigesvej, Algade og Teglgårdsvej

 6.000.000kr

 I alt   15.000.000kr
        
Middelfart Fjernvarme oplyser, at den forventede varmetabsbesparelse er på 850 MWh svarende til ca. 300.000 k.r årligt fra 2015 og frem.

Ifølge lånebekendtgørelen kan kommunen stille garanti for et varmeforsyningsselskabs anlægsinvesteringer til produktion og distribution af varme, uden at det belaster kommunens låneramme. Garantistillelsen for projektet vil således ikke belaste kommunens låneramme.

Forvaltningens bemærkninger:

Forrentning og afskrivning af investeringerne skal indregnes i varmeprisen, hvorfor det er en fordel for forbrugerne i forsyningsområdet, at selskabet opnår den billigste finansiering. Lån med kommunegaranti vil have en væsentlig lavere rente end lån, hvor kommunen ikke stiller garanti.

Middelfart Fjernvarme ønsker at hjemtage lånet med fastrente, samt at afdrage lånet over 10 år.

Med udganspunkt i i det nuværende meget lave renteniveau er det også økonomiafdelingens anbefaling, at nye lån hjemtages med fastrente.

På baggrund af ovenstående vurderer forvaltnignen, at der kan stilles kommunegaranti for projektet.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet

Behandlingsplan:
Miljø og Energiudvalget 1. oktober 2014
Økonomiudvalget 27. oktober 2014
Byrådet 3. november 2014

Beslutning:

Miljø- og Energiudvalget 01-10-2014
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 27. oktober 2014
Anbefales godkendt.

Fraværende: Johannes Lundsfryd-Jensen og John Kruse

Byrådet den 3. november 2014
Godkendt.

Fraværende: John Kruse

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 1. oktober 2014 kl. 14:00
Økonomiudvalget 27. oktober 2014 kl. 14:00
Byrådet 3. november 2014 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 1. oktober 2014 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget 27. oktober 2014 kl. 14:00

Miljø- og Energiudvalget 01-10-2014
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 27. oktober 2014
Anbefales godkendt.

Fraværende: Johannes Lundsfryd-Jensen og John Kruse

Bilag:

2014-011826-5201409241326
121. Lokalplan 149 - Rudbæksbanke/Strandvejen
Sagsnr.: 2013-003261
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Lokalplan 149 - Eksisterende boliger ved Rudbæksbanke/Strandvejen.

Forvaltningen foreslår:

 • At lokalplan 149 vedtages endelig uden ændringer.
 • At der igangsættes lokalplanlægning af området mellem Rudbæksbanke(lokalplan 136) og lokalplan 149. Området omfatter 11 ejendomme. Lokalplanlægningen af området vil være i overensstemmelse med lokalplan 136 og 149.
 • At indsigelserne m.v. ikke imødekommes i den aktuelle lokalplanlægning, men at der istedet igangsættes lokalplanlægning af de tilstødende arealer.

Sagsbeskrivelse:

Lokalplan 149 er udarbejdet på baggrund af en henvendelse fra områdets beboere, som ønskede en bygggelinje mod vandet svarende til den tidligere strandbeskyttelseslinje for området. Lokalplanen blev udarbejdet på lignende principper, som lokalplan 136 for Rudbæksbanke fra 2011.

Forslag til lokalplan har været i offentlig høring i perioden 2. juli - 28. august 2014. Der indkom i offentlighedsfasen tre bemærkninger, to fra beboere i området, mens den tredje er nabo til lokalplanområdet. Der ønskes inddragelse af de ejendomme syd for lokalplanområdet, samt ønske om opdeling af lokalplanområdet i to delområder. Øst og vest for vejføringen Rudbæksbanke. Der ønskes ændrede bestemmelser i forhold til beplantning og byggelinje for de to ejendomme vest(syd) for Rudbæksbankevejføringen. Endelig ønskes der forbud om yderligere etablering af terrasser indenfor byggelinjen. Klager gør opmærksom på, at de klagede til Strandbeskyttelseskommissionen i 1999 over fjernelse af strandbeskyttelseslinje, så de er enig i princippet om en byggelinje.

Den tredje bemærkning/indsigelse vedrører beplantning og ønske om bl.a. maksimal højde og placering.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Det er ikke muligt at inddrage nye ejendomme i lokalplanen inden endelig vedtagelse uden supplerende høring, hvorfor klagers bemærkninger istedet bør udløse en principiel godkendelse om at lokalplanlægge de ejendomme syd for lokalplanområdet efter samme princip.

Omkring opdeling af området i delområder indstilles ikke imødekommet. Det er Planafdelingens vurdering, at de ønskede ændringer vil kunne imødekommes på baggrund af en konkret vurdering for den enkelte ejendom og der derfor bør fastholdes en ensartet formulering for området, både med hensyn til terrænregulering og beplantning, mens forbud mod yderligere terrasser vil være væsentlig i forhold til det fremlagte forslag og bør ikke medtages.

Ønske om maksimal højde og placering af beplantning bør ikke imødekommes, der bør fastholdes den mere åbne formulering om beplantning.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Handicaprådet er hørt i forbindelse med den offentlige høring af planforslaget. Rådet har ingen bemærkninger til planforslaget.

Høring af Ældrerådet:

Ældrerådet er hørt i forbindelse med den offentlige høring af planforslaget. Rådet har ingen bemærkninger til planforslaget.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg 6. oktober 2014
Økonomiudvalg 27. oktober 2014
Byråd 3. november 2014

Beslutning:

Teknisk Udvalg d. 7. oktober 2014
Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 27. oktober 2014
Anbefales godkendt.

Fraværende: Johannes Lundsfryd-Jensen og John Kruse

Byrådet den 3. november 2014
Godkendt.

Fraværende: John Kruse

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 7. oktober 2014 kl. 14:00
Økonomiudvalget 27. oktober 2014 kl. 14:00
Byrådet 3. november 2014 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 7. oktober 2014 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget 27. oktober 2014 kl. 14:00

Teknisk Udvalg d. 7. oktober 2014
Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 27. oktober 2014
Anbefales godkendt.

Fraværende: Johannes Lundsfryd-Jensen og John Kruse

Bilag:

122. Fornyet høring af lokalplanforslag 156 og kommuneplantillæg nr. 3 for nyt bycenter med rådhus i Middelfart
Sagsnr.: 2014-012728
Sagsbehandler: Jørgen Knudsen

Præsentation:

Byrådet fremlagde primo 2014 et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for nyt butiks-, bolig- og rådhusbyggeri i Middelfart i offentlig høring. Der er siden afholdt en arkitektkonkurrence for byggeriet, hvor der nu er fundet en vinder. Det valgte projekt afviger fra det fremlagte forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for området, hvorfor der skal igangsættes en supplerende høring af forslaget.  

Forvaltningen foreslår:

 • At nyt forslag til lokalplan 156 og kommuneplantillæg nr. 3 godkendes og sendes i supplerende høring i 4 uger.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog den 3. marts 2014 at sende lokalplanforslag 156 og kommuneplantillæg nr. 3 i offentlig høring. Planforslagene er lavet med henblik på at styrke livet i midtbyen ved indpasning af et nyt byggeri med butikker, boliger og rådhus på den eksisterende rådhusgrund. Sideløbende er der afholdt en arkitektkonkurrence for byggeriet, der blev vundet af Henning Larsen Architetects. Vinderforslaget afviger på en række punkter fra de fremlagt planforslag, så når vinderforslaget ønskes realiseret, er der behov for at lokalplan og kommuneplantillægget tilrettes.

Anvendelsen af området og den overordnede disponering med flytning af Kappelsbjergvej og opdelingen i 2 byggefelter er i vinderforslaget i overensstemmelse med planforslagene ligesom bygningsomfanget på ca. 16.500 m² er fastholdt. Der hvor vinderforslaget afviger fra de fremlagte planforslag, er med hensyn til højden af byggeriet og etageantallet, mindre afvigelser af byggefelterne og placeringen af den visuelle forbindelse mellem Østergade og Havnegade.

I planforslaget var der lagt op til, at der ned mod Havnegade kunne opføres et enkelt punkthus i op til 8 etager/30 meter, mens den øvrige bebyggelse skulle holdes i 4 etager og mod Østergade i 2 og 3 etager. Vinderforslaget har variende bygningshøjder fra 1 - 10 etager. Hovedparten af byggeriet er i 3 - 4 etager men mod Havnegade er der placeret 3 "tårne" i 5, 6/7 og 9/10 etager med en max bygningshøjde på 34 meter. Rådhuset er i vinderprojektet placeret på begge sider af den nye Kappelsbjergvej og ud mod Østergade har det en højde på godt 20 meter/4 etager (dog kun 3 i det østligste hjørne) I det fremlagte lokalplanforslag var der i dette område alene åbnet mulighed for 2 etager/10 meter i et 15 meter bredt bælte ud mod Østergade. Mod Østergade 7 er vinderforslagets bebyggelse i 3 etager/12 meter i overensstemmelse med planforslagene.

Mod Havnegade var der i forlængelse af karreen Havnegade 3 - 9 holdt en afstand på ca. 20 meter mellem det eksisterende byggeri og kommende byggeri, men i vinderforlsaget er denne afstand reduceret til 7,5 meter.

I lokalplanforslaget var der lagt op til at der skulle være en visuel forbindelse mellem Østergade og Havnegade omtrent der hvor Kappelsbjerg ligger i dag. I vinderforslaget er den visulle forbindelse rykket således, at den nu går fra Kvicklytorvet ned mod KulturØen.

For at ændringerne kan ses i en sammenhæng er der udarbejdet et samlet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg med de ønskede ændringer incl. nye visualiseringer af projektet. Forslaget er vedhæftet dagsordenen sammen med en skematisk oversigt over de enkelte ændringer. 

I forbindelse med den offentlige høring af planforslagene indkom der 20 svar fra borgere og foreninger i området/kommunen. Høringssvarene vil blive gennemgået samlet når den nye høringsfase er afsluttet. De indkomne svar berører en lang række emner og er selvfølgelig ikke entydige - nogle bakker op og ønsker der skal tænkes "stort" andre er bekymret for bygningsomfanget og specielt højderne. Der er desuden udtrykt bekymring for fremtiden for den eksisterende detailhandel og for parkeringsløsningen og der er ønske om at bibeholde kig ved Kappelsbjergvej. 

Som konsekvens af tilretningen af planforslagene er der udarbejdet nye screeninger efter dels lov om miljøvurdering og dels VVM-reglerne (Vurdering af Virkningerne på Miljøet). Konklusionen er fortsat, at der ikke skal laves en egentlig miljøvurdering eller VVM-redegørelse. Screeningerne vil blive offentliggjort samtidig med den supplerende høring af planforslagene. Screening efter lov om miljøvurdering er vedhæftet dagsordenen, mens screening efter VVM-reglerne bliver eftersendt.

Det er besluttet, at der afholdes et offentligt møde om projektet/lokalplanen den 17. november 2014.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

I henhold til planlovens § 27 stk. 2 kan der i forbindelse med den endelige vedtagelse af et planforslag foretages ændringer af det offentliggjorte planforslag. Berører ændringen på væsentlig måde andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelse har foranlediget ændringen, kan vedtagelsen af planen ikke ske, før de pågældende har fået lov til at udtale sig. Kommunalbestyrelsen fastsætter høringsfristen. Såfremt ændringerne er så omfattende at der reelt er tale om et nyt planforslag skal dette offentliggøres på ny. Beslutninger i henhold til  § 27 stk 2. er et retligt spørgsmål der vil kunne påklages.

Det anbefales, at planforslagene sendes i supplerende offentlig høring i 4 uger. Høringsparterne bør være alle de borgere, foreninger og myndigheder, der blev hørt  ifm. det første forslag samt de der er indkommet med bemærkninger til de fremlagte planforslag. Derudover bør det annonceres offentligt på kommunens hjemmeside.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Handicaprådet er blevet hørt i forbindelse med den offentlige høring af planforslagene hvor de indkom med en række bemærkninger vedrørende parkeringsforhold, tilgængelighed m.m. Rådet høres igen i forbindelse med den supplerende høring.

Høring af Ældrerådet:

Ældrerådet er blevet hørt i forbindelse med den offentlige høring af planforslagene og kom med bemærkning om at de er positive overfor projektet og at de anbefaler at den endelige løsning bliver ældre- og handicapvenlige og at der tænkes i blandede boligtyper. Ældrerådet høres igen i forbindelse med den supplerende høring.

Behandlingsplan
Teknisk Udvalg: 27. oktober 2014
Økonomiudvalget: 27. oktober 2014
Byrådet: 3. november 2014

Beslutning:

Teknisk Udvalg d. 27. oktober 2014
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling. Følgende justeringer bør indføjes i forslag til lokalplan og kommuneplantillæg:

Side 11 § 5.5 tilføjes: Handicappladser etableres efter regler i bygingsreglement og placeres på jævnt terræn med synlig skiltning.
Side 11 § 6.2 rettes: 1 meter til 1,5 meter.
Side 13 § 7.6 rettes: 7 meter til 10 meter.
Side 15 § 8.7 slettes: "Mod Østergade kan der ikke tillades skiltetekster, der er over 25 cm i højden".

Fraværende: Ove Andersen og Bo Juul Nielsen

Økonomiudvalget den 27. oktober 2014
Anbefales godkendt.

Fraværende: Johannes Lundsfryd-Jensen og John Kruse

Byrådet den 3. november 2014
Godkendt.

Fraværende: John Kruse

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 27. oktober 2014 kl. 13:30
Økonomiudvalget 27. oktober 2014 kl. 14:00
Byrådet 3. november 2014 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 27. oktober 2014 kl. 13:30

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling. Følgende justeringer bør indføjes i forslag til lokalplan og kommuneplantillæg:

Side 11 § 5.5 tilføjes: Handicappladser etableres efter regler i bygingsreglement og placeres på jævnt terræn med synlig skiltning.

Side 11 § 6.2 rettes: 1 meter til 1,5 meter.

Side 13 § 7.6 rettes: 7 meter til 10 meter.

Side 15 § 8.7 slettes: "Mod Østergade kan der ikke tillades skiltetekster, der er over 25 cm i højden".

Økonomiudvalget 27. oktober 2014 kl. 14:00

Teknisk Udvalg d. 27. oktober 2014
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling. Følgende justeringer bør indføjes i forslag til lokalplan og kommuneplantillæg:

Side 11 § 5.5 tilføjes: Handicappladser etableres efter regler i bygingsreglement og placeres på jævnt terræn med synlig skiltning.
Side 11 § 6.2 rettes: 1 meter til 1,5 meter.
Side 13 § 7.6 rettes: 7 meter til 10 meter.
Side 15 § 8.7 slettes: "Mod Østergade kan der ikke tillades skiltetekster, der er over 25 cm i højden".

Fraværende: Ove Andersen og Bo Juul Nielsen

Økonomiudvalget den 27. oktober 2014
Anbefales godkendt.

Fraværende: Johannes Lundsfryd-Jensen og John Kruse

Bilag:

123. Forslag til lokalplan 158 og kommuneplantillæg nr. 13 for boligbebyggelsen Østerhus ved Gl. Banegårdsvej og Hans Bangsvej i Middelfart
Sagsnr.: 2014-006079
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for ejendommene Gl. Banegårdsvej 7 og 9 i Middelfart for at sikre mulighed for etablering af yderligere boliger inden for området.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslag til lokalplan 158 og kommuneplantillæg nr. 13 for boligbebyggelsen "Østerhus" ved Gl. Banegårdsvej og Hans Bangsvej godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget besluttede den 23. juni 2014 at igangsætte planlægningen for ejendommene Gl. Banegårdsvej 7 og 9 for at give mulighed for opførsel af endnu en boligblok inden for området.

De gældende lokalplaner giver mulighed for byggeri i 2½ etage/12 meter med 45 graders saddeltag og en bebyggelsesprocent på 50.

Der er i 2010 opført en 2½ - 3 etages boligblok på ejendommen Gl. Banegårdsvej 9 indeholdende 12 boliger. Teknisk Udvalg behandlede i 2012 en forhåndsgodkendelse af yderligere et etagebyggeri på grunden indeholdende 6 boliger, og gav i den anledning dispensation fra den gældende lokalplan til en bebyggelsesprocent på 70 og til en bygningshøjde på 12,065m for de murede brandkamme samt tilladelse efter bygningsreglementet til den ansøgte højde i forhold til skelafstand. Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse hermed.

Der er udarbejdet et kommuneplantillæg der foreskriver, at der skal etableres 1 parkeringsplads pr. bolig. I henhold til kommuneplanen skal der normalt etableres 1½ parkeringsplads pr. bolig ved etageboliger, men i forbindelse med den tidligere godkendelse af byggeriet er der alene stillet krav om 1 parkeringsplads pr. bolig 

Der er i lokalplanen stillet krav om at byggeriet skal opføres i lavenergiklasse 2015 i overensstemmelse med de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Planforslagene er screenet i henhold til lov om miljøvurdering, og det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Afgørelsen herom annonceres samtidig med planforslagene.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Handicaprådet vil blive hørt i forbindelse med den offentlige høring af planforslagene.

Høring af Ældrerådet:

Ældrerådet vil blive hørt i forbindelse med den offentlige høring af planforslagene.

Behandlingsplan
Teknisk Udvalg - 7. oktober 2014
Økonomiudvalget - 27. oktober 2014
Byrådet - 3. november 2014

Beslutning:

Teknisk Udvalg d. 7. oktober 2014
Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 27. oktober 2014
Anbefales godkendt.

Fraværende: Johannes Lundsfryd-Jensen, John Kruse og Agnete Damkjær

Byrådet den 3. november 2014
Godkendt.

Fraværende: John Kruse

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 7. oktober 2014 kl. 14:00
Økonomiudvalget 27. oktober 2014 kl. 14:00
Byrådet 3. november 2014 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 7. oktober 2014 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget 27. oktober 2014 kl. 14:00

Teknisk Udvalg d. 7. oktober 2014
Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 27. oktober 2014
Anbefales godkendt.

Fraværende: Johannes Lundsfryd-Jensen, John Kruse og Agnete Damkjær

Bilag:

124. Ændret organisering af det fælleskommunale § 60 selskab FAKS.
Sagsnr.: 201004913
Sagsbehandler: Hanne Laursen

Præsentation:

FAKS er et fælleskommunalt selskab, som primært varetager nedlukning af deponiet i Sandholt Lyndelse. Der er en bestyrelse med repræsentanter for de 4 ejerkommuners kommunalbestyrelser samt én ansat. En arbejdsgruppe har udarbejdet forslag til den fremtidige organisering.

Forvaltningen foreslår:

 • At FAKS med virkning fra den 1. januar 2015 omorganiseres, så FAKS fremover varetager opgaver relateret til den nu nedlukkede losseplads i Sandholt Lyndelse og arealet, der hører sammen med denne.
 • At FAKS fremover ikke har selvstændig administration, men administreres fra en af ejerkommunerne eller et af deres forsyningsselskaber. I første valgperiode sker administrationen fra Faaborg-Midtfyn Kommune. I den forbindelse virksomhedsoverdrages FAKS' nuværende medarbejder til Faaborg-Midtfyn Kommune.
 • At det vedlagte forslag til reviderede vedtægter vedtages.
 • At FAKS med bistand fra en advokat varetager ejerkommunernes interesse i "varmesagen", indtil denne er endelig afsluttet.

Sagsbeskrivelse:

FAKS er et fælleskommunalt affaldsselskab godkendt efter Styrelseslovens § 60. FAKS er organiseret som et andelsselskab med en række kommuner på Fyn som andelshavere. Andershaverne er: Assens, Faaborg-Midtfyn, Nordfyns og Middelfart kommuner. Andelene er fordelt efter indbyggertallet i kommunal årbog 2002, således at Assens ejer 26,5 %, Faaborg-Midtfyn 39 %, Nordfyns 25,5 % og Middelfart 9 % af selskabet.

FAKS ejer Sandholt Lyndelse Deponi, som er under nedlukning og efterbehandling. Driftsopgaverne vedrørende nedlukning og efterbehandling er udliciteret. Sandholt Lyndelse Deponi ligger i Faaborg-Midtfyn Kommune. FAKS beskæftiger alene én administrativ medarbejder.

FAKS varetager idag følgende opgaver på affaldsområdet for andelshaverne:
 • Administration af lossepladssamarbejdet
 • Drift af lossepladsgasnalæg
 • Administration af forbrændingssamarbejdet

Derudover indgår det i den nuværende formålsbestemmelse i vedtægterne, at selskabet kan etablere genanvendelses- og bortskaffelsesordninger, organisere transportordninger, sikre afsætning af genanvendelige materialer, varetage informationsopgaver etc. indenfor affaldsområdet. I praksis er der dog pt. ingen opgaver indenfor mange af disse områder.

Udover at varetage selve det nedlukkede deponis drift med analyser, pasning af området etc., så driver FAKS et gasanlæg på pladsen. Anlægget producerer gas til el. Derudover drives et jordhotel, som modtager lettere forurenet jord. Som følge af, at deponiet nu er slutafdækket, ventes indtægter fra jordhotellet at falde.

FAKS ledes idag af en bestyrelse af politiske repræsentanter fra de 4 kommuner, således at alle kommuner udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer. Middelfart udpeger på grund af sin mindre ejerandel dog kun ét bestyrelsesmedlem.

Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:

Da fællesskabet omkring det nedlukkede deponi, herunder perkolatdannelsen vil fortsætte i mange år endnu, anbefales det, at FAKS fortsætter som et § 60-selskab, der varetager de opgaver, der relaterer sig til deponiet og pladsen omkring dette.

Det foreslås, at de opgaver, der ikke knytter sig direkte til deponiet og arealet, ikke længere varetages af FAKS. Samtidig foreslås en ændret organisering af såvel bestyrelsen som administrationen.

Opgavemæssigt foreslås at FAKS fremadrettet varetager
 • Administration af lossepladssamarbejdet
 • Drift af losseplads, gasanlæg og andre aktiviteter, der lovligt kan udføres på lossepladsområdet.

Med hensyn til aftalen om affald til forbrænding foreslås den opgave at ophøre. Der er ingen sammenhæng med opgaverne vedr. Sandholt Lyndelse pladsen. Kommunerne og deres forsyningsselskaber kan uden videre overtage denne opgave, når den nuværende aftale om affaldsforbrænding udløber i 2015.

Også de opgaver, som idag er beskrevet i FAKS' vedtægter som frivillige ordninger i form af konsulentordninger, indsamlingsordninger etc. anbefales udeladt i FAKS' opgaveportefølje og i stedet udført af de enkelte kommuners affaldsområder.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på, at vurdere konsekvensen for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget - 1. oktober 2014
Økonomiudvalget - 27. oktober 2014
Byrådet - 3. november 2014

Beslutning:

Miljø- og Energiudvalget 01-10-2014
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 27. oktober 2014
Anbefales godkendt. Hjemsted for administration løses ved forhandling

Fraværende: Johannes Lundsfryd-Jensen, John Kruse og Agnete Damkjær

Byrådet den 3. november 2014
Godkendt.

Fraværende: John Kruse

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 1. oktober 2014 kl. 14:00
Økonomiudvalget 27. oktober 2014 kl. 14:00
Byrådet 3. november 2014 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 1. oktober 2014 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget 27. oktober 2014 kl. 14:00

Miljø- og Energiudvalget 01-10-2014
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 27. oktober 2014
Anbefales godkendt. Hjemsted for administration løses ved forhandling

Fraværende: Johannes Lundsfryd-Jensen, John Kruse og Agnete Damkjær

Bilag:

125. Servitut på ledninger og brønde samt beslutning om ekspropriation i forbindelse med Assensvej Syd, regnvandsbassin i Svenstrup
Sagsnr.: 2014-012275
Sagsbehandler: Tina Karstensen

Præsentation:

I henhold til "Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021" etableres et nyt regnvandsbassin med tilhørende ledningsanlæg for afvanding af området under Middelfart Kommune Lokalplan 137 - Boligområde ved Toften i Middelfart.

Forvaltningen foreslår:

 • At rettigheder på private arealer erhverves ved ekspropriation.
 • At der afholdes åstedesforretning med baggrund i vedlagte ekspropriatinsplaner fra Grontmij, tegning nr. 41.1, 41.2 og 41.3.

Sagsbeskrivelse:

Trafik- og Vejafdelingen har fået fremsendt materiale fra Middelfart Spildevand A/S til afholdelse af en ekspropriation for etableringen af nyt regnvandsbassin i Svenstrup for Assensvej Syd.

Middelfart Spildevand A/S har erhvervet det nødvendige areal for placering af regnvandsbassinet, og Middelfart Kommune har givet landzonetilladelse til etablering af bassinet.

Der skal pålægges en servitut på matrikel nr. 11m, 3i, 1a og 8a Svenstrup By, Kauslunde for sikring af ledninger og brønde under og i terræn. Servitutten dækker nye ledningsanlæg for regnvand og spildevand.

Økonomi:

Udgifterne til erstatninger afholdes af Middelfart Spildevand A/S.

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen har ingen yderligere bemærkninger.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg 7. oktober 2014
Økonomiudvalget 27. oktober 2014
Byrådet 3. november 2014 

Beslutning:

Teknisk Udvalg d. 7. oktober 2014
Udvalget anbefaler sagen til Økonomiudvalget.

Flemming Worsøe deltog ikke i sagsbehandlingen.

Økonomiudvalget den 27. oktober 2014
Anbefales godkendt.

Fraværende: Johannes Lundsfryd-Jensen, John Kruse og Agnete Damkjær

Byrådet den 3. november 2014
Godkendt.
Flemming Worsøe (A), Allan Buch (A), Kaj Piilgaard Nielsen (V) og Anton Petersen (O) deltog ikke i sagens behandling.

Fraværende: John Kruse

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 7. oktober 2014 kl. 14:00
Økonomiudvalget 27. oktober 2014 kl. 14:00
Byrådet 3. november 2014 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 7. oktober 2014 kl. 14:00

Udvalget anbefaler sagen til Økonomiudvalget.

Flemming Worsøe deltog ikke i sagsbehandlingen.

Økonomiudvalget 27. oktober 2014 kl. 14:00

Teknisk Udvalg d. 7. oktober 2014
Udvalget anbefaler sagen til Økonomiudvalget.

Flemming Worsøe deltog ikke i sagsbehandlingen.

Økonomiudvalget den 27. oktober 2014
Anbefales godkendt.

Fraværende: Johannes Lundsfryd-Jensen, John Kruse og Agnete Damkjær

Bilag:

2014-012275-1Tegning nr. 41.1
2014-012275-1Tegning nr. 41.2
2014-012275-1Tegning nr, 41.3
126. Tillæg til kommuneplan 2013 - udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder (SVL)
Sagsnr.: 2012-012036
Sagsbehandler: Klaus Schiøtt Kristensen

Præsentation:

Forslag til tillæg til kommuneplan 2013 vedrørende udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder (SVL) for Trekantområdet og Middelfart Kommune fremsendes til behandling med henblik på, at forslaget kan offentliggøres i høring i perioden den 19. november 2014 til 14. januar 2015.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslag til tillæg til kommuneplan 2013 vedrørende udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder (SVL) vedtages og sendes i offentlig høring i perioden 19. november 2014 til 14. januar 2015.
 • At Trekantområdet svarer på landbrugets bemærkninger som beskrevet i sagsbeskrivelsen.

Sagsbeskrivelse:

I følge planloven skal kommunerne udpege og sikre særligt værdifulde landbrugsområder (SVL). For at få et tilstrækkeligt grundlag for afvejning af landbrugsinteresserne i forhold til øvrige arealinteresser besluttede kommunerne ikke at udpege SVL-områderne i kommuneplan 2013.

Udpegningen af SVL-områder betyder, at disse områder søges forbeholdt til landbrugsdrift, og derfor vil udviklingsmulighederne og investeringssikkerheden for landbrugserhvervet være større i disse områder. Der vil være tale om en positiv udpegning. Udpegningen vil således ikke begrænse landbrugets muligheder for at udvikle sig uden for de udpegede områder. Ved udpegningen af SVL-områderne tages der udgangspunkt i, at al landbrugsjord er værdifuld.

Udpegningen af SVL-områderne sker under hensyntagen til en række andre arealinteresser. Derfor vil en række områder ikke blive udpeget som SVL-områder:

- en bufferzone omkring byer større end 1.000 indbyggere,
- Natura 2000-områder (Dog er højbundsjorde i omdrift medtaget i SVL),
- fredskov og naturområder, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3,
- områder, der i kommunenplanen er udpeget som potentielle naturområder,
- lavbundsarealer,
- større infrastrukturanlæg (motorveje, hovedveje og jernbaner).

Landbrugsdriften indenfor de udpegede SVL-områder er, som det gælder for de øvrige kommuneplantemaer, underlagt øvrig lovgivning. Udpegningen vil ikke kunne påføre kommunen et erstatningsansvar. Landbruget har udtrykt bekymring for, at udpegning som SVL- (og dermed ikke-SVL-) område vil påvirke landbrugets kreditmuligheder. - For uddybning se bilag "Vurdering af konsekvenserne af SVL udpegningen".

Bufferzonerne omkring Middelfart (2.000 meter), Strib (1.000 meter), Nørre Aaby (1.000 meter), Båring/Asperup (500 meter), Ejby (500 meter), Gelsted (500 meter) og Brenderup (500 meter) er formindsket under hensyntagen til større husdyrbrug, realistisk vurdering af byernes fremtidige udviklingsbehov og naturlige afgrænsninger som større veje.

Kommunerne har i foråret 2014 gennemført en foroffentlighedsfase, som blev annonceret bredt, herunder med direkte henvendelse til de grønne råd i kommunerne. Arbejdsgruppen i trekantsamarbejdet har holdt et administrativt møde med landbrugsorganisationerne i starten af foroffentlighedsfasen, hvor den foreslåede metode til udpegning af SVL blev præsenteret. På mødet var udmeldingen fra landbruget, at der skulle udpeges så meget omdriftsareal som muligt til SVL fra starten, og at SVL-områderne så efterfølgende kunne justeres ved revision af kommuneplanerne. Landbrugsorganisationerne har sendt et samlet høringssvar, hvor udmeldingen fra mødet er gentaget. Der er derudover indkommet 2 tilbagemeldinger vedrørende konkrete områder i Middelfart Kommune. Der er på grundlag af de indkomne tilbagemeldinger vedrørende konkrete områder i Middelfart Kommune foretaget justeringer af forslag til udpegning.

Arbejdsgruppen i trekantsamarbejdet har, på linje med landbrugets ønsker, taget udgangspunkt i, at så meget omdriftsareal som muligt skulle udpeges til SVL-område. Vurderingen er, at når der skal tages hensyn til natur og byudvikling samt fremtidssikring af landbruget, så er den foreslåede udpegning netop et udtryk for, at så meget som muligt af landbrugsjorden udpeges til SVL-område. Der er stor forskel på kommunernes udpegning af SVL-områder. Udpegningen udgør i nogle kommuner kun få procent af landbrugsarealet, mens andre kommuner har udpeget hele landbrugsarealet som SVL-område.

Trekantområdets borgmestre og kommunaldirektører har drøftet landbrugets bemærkninger, og anbefaler, at der svares, at der ikke ændres på SVL-udpegningen forud for den offentlige høring, men at planforslaget sendes i offentlig høring i 8 uger. Det anbefales desuden, at Trekantområdet i svaret til landbruget understreger, at kommunerne er åbne for, at der kan ske ændringer eller justeringer ved fremtidige revisioner af kommuneplanen, hvis udpegningen viser sig uhensigtsmæssig i forhold til at sikre investeringssikkerhed og udviklingsmuligheder for landbruget. Dette skal særligt ses i lyset af, at staten har nedsat er en række arbejdsgrupper, som ser på området, bl.a. med afsæt i Natur- og landbrugskommissionens rapport fra 2013. Byrådet har mulighed for at justere udpegningen af SVL, bl.a. størrelsen af bufferzoner omkring byerne, inden endelig vedtagelse af kommuneplantillægget (forventet marts 2015).

Forventet tidsplan:
- Offentlig høring af kommuneplantillægget fra 19. november 2014 til 14. januar 2015 (8 uger)
- Opsamling på den offentlige høring fra 14. januar til 28. januar 2015
- Intern høring fra 28. januar til 6. februar 2015 af håndteringen af indkomne bemærkninger fra den offentlige høring.
- Politisk vedtagelse i marts 2015.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser. Der er i kommuneplanen fortsat fokus på tilgængelighed.

Høring af Handicaprådet:

Høring af Handicaprådet sker i offentlighedsfasen.

Høring af Ældrerådet:

Høring af Ældrerådet sker i offentlighedsfasen.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget den 1. oktober 2014
Økonomiudvalget den 27. oktober 2014
Byrådet den 3. november 2014

Beslutning:

Miljø- og Energiudvalget 01-10-2014
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 27. oktober 2014
Anbefales godkendt.

Fraværende: Johannes Lundsfryd-Jensen, John Kruse og Agnete Damkjær

Byrådet den 3. november 2014
Godkendt.

Fraværende: John Kruse

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 1. oktober 2014 kl. 14:00
Økonomiudvalget 27. oktober 2014 kl. 14:00
Byrådet 3. november 2014 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 1. oktober 2014 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget 27. oktober 2014 kl. 14:00

Miljø- og Energiudvalget 01-10-2014
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 27. oktober 2014
Anbefales godkendt.

Fraværende: Johannes Lundsfryd-Jensen, John Kruse og Agnete Damkjær

Bilag:

127. Analyse af boligbehov og strategiske anbefalinger til voksne med særlige behov og ældre
Sagsnr.: 2014-003440
Sagsbehandler: Charlotte Jensen

Præsentation:

Forvaltningen har foretaget en kortlægning og analyse, der giver billede af den eksisterende boligmasse, og de nuværende og forventet kommende borgeres boligbehov.  

Strategien indeholder en række strategiske anbefalinger til den fremtidige anvendelse af og målgrupper for de kommunale botilbud i Middelfart Kommune på tværs af voksen- og ældreområdet.

Forvaltningen foreslår:

 • at døgntilbud til unge med multiple handicap og unge med særligt specialiserede behov som udgangspunkt gives i eksisterende tilbud, enten i Middelfart ved tilpasning af fysiske rammer i nuværende boliger eller i andre kommuner 
 • at boligerne i Søndergade og Rosenvænget fremadrettet anvendes som midlertidige boliger til unge
 • at der igangsættes beskrivelse af et midlertidigt botilbud til unge med sindslidende
 • at der i samarbejde med boligforeninger etableres ungdomsboliger med lav husleje og personalestøtte til psykisk sårbare unge  
 • at der igangsættes undersøgelser af behovet for alternative boliger til socialt udsatte borgere
 • at der etableres et boligtilbud med 7 pladser til borgere med erhvervet hjerneskade på Kongshøjcenteret
 • at 6 midlertidige aflastningspladser i Skovgade nedlægges, og at der i stedet åbnes 6 midlertidige aflastningspladser på Kongshøjcenteret
 • at aflastningspladsen på Rudbækshøj anvendes fleksibelt til borgere, hvis ægtefælle har brug for aflastning
 • at der i 2018 tages stilling til den fremtidige dækningsgrad af plejeboliger til ældre, da det forventes, at den foreslåede model med reduktion af 24 plejeboliger på det tidspunkt vil være gennemført

Sagsbeskrivelse:

Det er vigtigt, at kommunens tilbud modsvarer borgernes behov. Det gælder også i forhold til boliger til voksne med særlige behov og ældre. Derfor har forvaltningen lavet en kortlægning af vores eksisterende boliger og af de nuværende og forventet kommende borgere. Kortlægningen har resulteret i en række strategiske anbefalinger i forhold til en tilbudsvifte af boliger til voksne med særlige behov og ældre.

I hovedpunkter indebærer anbefalingerne:

 • At Middelfart Kommune ikke nødvendigvis skal være selvforsynende med boliger til unge med multiple handicap eller særligt specialiserede behov. Hvor det er muligt at give kvalitative tilbud til de unge ved at tilpasse de eksisterende fysiske rammer i egne tilbud, vil det ske. Alternativt vil de unge blive givet botilbud i andre kommuner. 
 • At udgangspunktet for unge mennesker er midlertidige boligtilbud med sigte på at udvikle den enkelte til at bo mest muligt selvstændigt.
 • At socialt udsatte og psykisk sårbare unge skal sikres en bolig, der er til at betale, når kontanthjælp er forsørgelsesniveauet.
 • At behovet for alternative boliger til socialt udsatte borgere skal undersøges nærmere.
 • At Middelfart Kommune etablerer et boligtilbud til borgere med erhvervet hjerneskade.
 • At der forventes en overkapacitet af plejeboliger i løbet af de kommende år. Derfor foreslås en række plejeboliger omdannet til andre målgrupper end i dag, og i forbindelse hermed skabes også flere tryghedsboliger.
 • At normeringen på plejecentrene tilpasses en situation med stadigt flere demente beboere. 
 • At aflastningspladserne samles på færre matrikler for at sikre en høj faglig kvalitet i aflastningsopholdet og udnytte ressourcerne bedst muligt.

I forbindelse med budgetforliget for 2015 er det besluttet, at:

 • 3 plejeboliger i Ældrecenter Skovgade omdannes til opholdsrum for beboerne.
 • 4 plejeboliger på Gelsted Plejecenter omdannes til tryghedsboliger.
 • 7 plejeboliger i Ældrecenter Skovgade omdannes til boliger for ældre borgere med særlige behov.

Tidsperspektivet for implementering af anbefalingerne i boliganalysen forventes at være 4-5 år. Implementeringen starter med de vedtagne ændringer i Skovgade og de afledte konsekvenser heraf i Søndergade og Rosenvænget.

Økonomi:

I budgetforliget for 2015 er der indarbejdet prioriteringer i forhold til boliganalysen for i alt -1,465 mio. kr. i 2015 stigende til -2,495 mio. kr. i 2016-2018. 

Forvaltningens bemærkninger:

Høringssvarene giver anledning til enkelte bemærkninger:

 • I forhold til boliger til unge handicappede er forvaltningens vurdering, at det samfundsøkonomisk ikke kan anbefales at etablere et nyt tilbud i Middelfart eller en stationsby.
  Det er vigtigt at foretage en konkret vurdering af de behov og ønsker, hver enkelt af de unge mennesker har for at sikre, at boligtilbuddet passer til den enkelte. I nogle familier vil den bedste løsning være at blive boende hos forældrene med mulighed for aflastning, som for eksempel kan tilbydes på Vestbo, der har to aflastningsboliger. En løsning af længerevarende karakter, der beklageligvis ikke er særlig tydeligt belyst i materialet, kunne være at foretage tilpasninger til de eksisterende fysiske rammer på Vestbo for også at kunne rumme unge med multiple handicap.
 • Som udgangspunkt er vi enige i Ældrerådets betragtning om, at det primært er borgernes behov, der skal tilgodeses ved fordelingen af de forskellige tilbud. Netop af hensyn til borgernes behov for god kvalitet er det derfor anbefalingen at samle aflastningsboligerne på færre matrikler. Hvis der mærkes en stærkt stigende efterspørgsel efter tryghedsboliger, vil det være relevant at vurdere på fordele og ulemper ved at etablere den slags boliger på andre plejecentre.

Handicapaspekter:

Sagen indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere.

Analysen har bl.a. til formål at afdække fremtidens boligbehov for handicappede borgere.

Høring af Handicaprådet:

Analysen har været sendt i høring i Handicaprådet og særskilt til LEV. Begge har fremsendt høringssvar, der er vedlagt i bilag.

Handicaprådet påpeger, at det er vigtigt at sikre fagligheden i tilbuddene og nævner i øvrigt disse synspunkter:

 • Det er vigtigt at unge på kontanthjælp kompenseres, så de har råd til huslejen i den relevante bolig.
 • Det er en god ide med midlertidige boliger, der giver unge mulighed for botræning.
 • Der skal være boliger centralt placeret i byområder, hvor der er gode trafikmuligheder.
LEV udtrykker en forventning om, at kommunens tilbud modsvarer borgernes behov og giver derudover udtryk for, at kommunen bør etablere botilbud for borgere med særligt behov tæt ved offentlig transportmiddel og med mulighed for selv at handle ind til det daglige behov, enten i Middelfart eller en stationsby. Desuden er LEV meget imod boliganalysens forslag om at blande ældre og handicappede.

Høring af Ældrerådet:

Ældrerådets høringssvar er vedlagt som bilag.

Overordnet støtter Ældrerådet strategien og giver udtryk for, at lokale plejehjem skal dække lokale behov. Desuden mener Ældrerådet, at der bør være tryghedsboliger og aflastningspladser på alle plejecentre, og at der bør afsættes flere ressourcer til plejecentrene.

Behandling:
- Social- og Sundhedsudvalget 6. oktober 2014
- Økonomiudvalget 27. oktober 2014
- Byrådet 3. november 2014

Beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget 06-10-2014
Indstilles til godkendelse, dog således, at der i forhold til borgere med erhvervet hjerneskade anbefales følgende:
Der udarbejdes en analyse af forskellige scenarier for etableringen af et boligtilbud, som efterfølgende forelægges udvalget til beslutning.
Handicaprådet, Ældreråd og LEV inviteres til et dialog- og idémøde på baggrund af beslutningerne.

Økonomiudvalget den 27. oktober 2014
Anbefales godkendt.

Fraværende: Johannes Lundsfryd-Jensen, John Kruse og Agnete Damkjær

Byrådet den 3. november 2014
Godkendt.

Fraværende: John Kruse

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 6. oktober 2014 kl. 14:00
Økonomiudvalget 27. oktober 2014 kl. 14:00
Byrådet 3. november 2014 kl. 17:00

Økonomiudvalget 27. oktober 2014 kl. 14:00

Social- og Sundhedsudvalget 06-10-2014
Indstilles til godkendelse, dog således, at der i forhold til borgere med erhvervet hjerneskade anbefales følgende:
Der udarbejdes en analyse af forskellige scenarier for etableringen af et boligtilbud, som efterfølgende forelægges udvalget til beslutning.
Handicaprådet, Ældreråd og LEV inviteres til et dialog- og idémøde på baggrund af beslutningerne.

Økonomiudvalget den 27. oktober 2014
Anbefales godkendt.

Fraværende: Johannes Lundsfryd-Jensen, John Kruse og Agnete Damkjær

Bilag:

128. Prioritering af midler til det nære sundhedsvæsen 2015
Sagsnr.: 2012-011452
Sagsbehandler: Lis Huge

Præsentation:

Byrådet har i forbindelse med budgetforliget afsat 1,9 mio.kr. til det nære sundhedsvæsen i 2015, stigende til 2,3 mio. kr. i 2016.
Social- og Sundhedsudvalget skal prioritere anvendelsen af midlerne for 2015.

Forvaltningen foreslår:

 • At der anvendes 1,5 mio. kr. til opnormering af sygeplejen dag og aften til styrkelse af akutberedskabet
 • At der anvendes 0,4 mio. kr. til opnormering på træningsområdet.

Sagsbeskrivelse:

Regeringen og KL er enige om, at der til det nære sundhedsvæsen afsættes 350 mio. kr. i 2015. Det svarer til 2,345 mio. kr. for Middelfart Kommune.

Formålet med midlerne er at arbejde for at opnå følgende mål: 
- Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser
- Færre forebyggelige indlæggelser
- Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser
- Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene

Forvaltningen anbefaler, at følgende områder prioriteres:

Oprettelse af akutfunktion i tilknytning til sygeplejen

For at leve op til de fælles mål er det nødvendigt at opprioritere indsatsen i kommunens sygepleje.

Forvaltningen foreslår, at der oprettes et akut-tilbud i tilknytning til sygeplejen for at styrke overgangen mellem sygehus og borgerens hjem.

Sygeplejerskernes tid er i dag disponeret til faste opgaver, og der er behov at udvide kapaciteten til at løse akutopgaver. Akutfunktionen skal tage sig af de meget plejekrævende patienter, der er et resultat af sygehusenes tidlige udskrivninger. Disse patienter har i stigende grad behov for intensiv pleje. Samtidig skal akutfunktionen gøre det muligt for kommunen at undgå indlæggelser i de tilfælde, hvor borgerens behov ikke er egentlig sygehusbehandling, men hvor tilbud i kommunalt regi er mere hensigtsmæssigt.

Det handler om at forebygge udvikling/forværring af sygdom og indlæggelse hos borgerne i samarbejde med egen læge. Det kan være at foretage relevante observationer og målinger, at få tilpasset hjælp, at være opmærksom på behovet for træning og hjælpemidler, således at en forværring i borgerens tilstand undgås.

Fastholdelse af indsatsen i forhold til genoptræning og forebyggelse af indlæggelser

Der er et markant stigende antal henvisninger til genoptræning både efter sundhedsloven og serviceloven. En del af de henviste borgere har mere komplekse problemer og derfor behov for længere genoptræningsforløb end tidligere, ofte med både ergoterapeut og fysioterapeut. Ligeledes betyder det øgede fokus på tværfaglige indsatser, at terapeuter i perioder bruger ekstra ressourcer på for eksempel at sikre tilbagevenden til job efter genoptræning.

Denne udvikling betyder, at der er øget træk på terapeutressourcerne.  

For at sikre en god løbende afvikling af genoptræningsforløbene og for at understøtte det øgede fokus på rehabilitering bredt i kommunen er der derfor behov for en opnormering på  genoptræningsområdet.

Økonomi:

Der er i budgetforliget afsat 1,9 millioner kr. til området i 2015.

Forvaltningens bemærkninger:

Borgerne udskrives i dag hurtigere og hurtigere fra sygehus, ofte efter indlæggelse i få timer, og der er behov for hurtigt at få iværksat komplekse plejeindsatser, få styr på medicin i samarbejde med egen læge, og få borgeren til at føle sig tryg i eget hjem. Det sker i samarbejde med visitatorer, medarbejderne i plejen og de trænende terapeuter. På den måde sikres der sammenhæng mellem de indsatser, der sættes i værk for at understøtte strategien for fremtidens velfærd.

Der har siden kommunalreformen været en støt stigende efterspørgsel efter genoptræning. Genoptræningsforløb er korte og afgrænsede forløb, hvor borgeren efterfølgende har en bedre funktionsevne, så det giver god mening at prioritere midler hertil.

Handicapaspekter:

Der er ingen særlige handicapaspekter ved sagen.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling:
- Social- og Sundhedsudvalget 6. oktober 2014
- Økonomiudvalget 27. oktober 2014
- Byråd 3. november 2014

Beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget 06-10-2014
Godkendt.
Sagen oversendes Økonomiudvalg og Byråd til orientering.

Økonomiudvalget den 27. oktober 2014
Orientering taget til efterretning.

Fraværende: Johannes Lundsfryd-Jensen, John Kruse og Agnete Damkjær

Byrådet den 3. november 2014
Godkendt.

Fraværende: John Kruse

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 6. oktober 2014 kl. 14:00
Økonomiudvalget 27. oktober 2014 kl. 14:00
Byrådet 3. november 2014 kl. 17:00

Økonomiudvalget 27. oktober 2014 kl. 14:00

Social- og Sundhedsudvalget 06-10-2014
Godkendt.
Sagen oversendes Økonomiudvalg og Byråd til orientering.

Økonomiudvalget den 27. oktober 2014
Orientering taget til efterretning.

Fraværende: Johannes Lundsfryd-Jensen, John Kruse og Agnete Damkjær

LUKKEDE SAGER

129. Salg af ejendom
130. Totalentreprisekontrakt for byggeri af nyt rådhus samt salg af byggeret til boliger og salg af Ejby Rådhus