Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Byrådet møde den 6. oktober 2014

Møde:
Byrådet
Mødetid:
6. oktober 2014 kl. 17:00
Tilstede:
Jens Backer Mogensen
Morten Weiss-Pedersen
Nicoline Damkjær
Bo Juul Nielsen
Steen Dahlstrøm
Christian Martins Kromann
Kim Lund
Jonathan Roed Kirkedal
Agnete Damkjær
Niels Bebe
Johannes Lundsfryd Jensen
Paw Nielsen
Regitze Tilma
Mikkel Dragmose-Hansen
Peter Storm
Kaj Johansen
Allan Buch
Kaj Piilgaard Nielsen
Ove Andersen
John Kruse
Anni B. Tyrrestrup
Svend-Aage Nielsen
Flemming Worsøe
Anton C. Petersen
Lars Vigsø
Fraværende:

ÅBNE SAGER

113. 2. behandling af budget 2015-2018
Sagsnr.: 2014-000981
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

2. behandlingen af budget 2015 – 2018 sker på baggrund af det indgåede budgetforlig den 7. september 2014.

Forvaltningen foreslår:

At budgetforliget indgået den 7. september 2014 godkendes som budget for 2015-2018. Budgetforliget er indgået på baggrund af følgende:

 • Uændret udskrivningsprocent på 25,8%
 • Uændret grundskyldspromille på 21,29 o/oo.
 • Uændret udskrivningsprocent for kirkeskat: 0,95%
 • Ændret dækningsafgift for erhvervsejendomme: 1,07 o/oo (tidligere 2,15 o/oo)
 • At der vælges statsgaranti af skatter og tilskud.
 • At taksterne fastsættes som beskrevet i takstoversigten
 • At der gives anlægsbevillinger og tilhørende rådigheds-beløb frigives, som beskrevet i bilag.

Herudover:

 • At der tages stilling til det af Enhedlisten fremsatte ændringsforslag til budgetforliget

Sagsbeskrivelse:

Den 7. september 2014 blev der indgået budgetforlig i Middelfart Kommune.

Forliget indebærer, at direktionens forslag til anlægsbudget, besparelser og udvidelser erstattes af et budget, der indeholder de udvidelser, besparelser og reguleringer samt det anlægsprogram, der fremgår af forliget.

Skatteindtægterne er i budgetforslaget beregnet på baggrund af statsgaranti af skatter og tilskud ud fra følgende skattesatser:

· Udskrivningsprocent: 25,8%.

· Grundskyldspromille: 21,29‰

· Grundskyldspromille på produktionsjord: 6,49‰

· Dækningsafgift på stats- og offentlige ejendomme: 10,645‰

· Dækningsafgift af forskelsværdier: 7,75‰

· Dækningsafgift på forretningsejendomme: 1,07 ‰

Beregningen af kirkens budget er sket med udgangspunkt i en uændret kirkeskat på 0,95%.

Der er i budgetforliget et skattefinansieret anlægsbudget på netto 66,7 mio. kr.

Budgetforliget indeholder en servicevækst på ca. -0,8%.

Med forliget er der balance på det skattefinansierede område i 2015. Samtidig nedbringes kommunens gæld med 21 mio. kr. årligt. Der er ikke budgetteret med nye lån i perioden 2015-2018.

Enhedslisten har fremsat følgende ændringsforslag til forligsparternes forslag:

1.
Teksten omkring den økonomiske strategi og ønsket om et overskud på 80 - 90 mio. fjernes fra budget teksten.

Økonomi:
Ingen omkostninger.

Begrundelse:
Vi stemte imod denne strategi i maj mdr. da vi har en holdning om at vi skal yde den bedste service overfor borgerne og det gør vi ikke ved at spare op år efter år, men ved at investere i velfærden. Derfor mener vi at vi godt kan nøjes med et mindre beløb på bundlinjen, dette kunne f.eks. være 50 mio. Samtidig mener vi at man ikke behøver at skrive det ind i budgettet, da man så binder sig for i fremtiden at man hele tiden skal have det her på bundlinjen.

2.
Der afskediges kun 5 medarbejdere ældreplejen i stedet for de planlagte 8,8 i forbindelse med omdannelsen af plejehjemspladser til fællesrum og tryghedsboliger.

Økonomi:
Umiddelbar omkostning omkring 1 million.
Der forventes til gengæld at der vil være besparelser i forbindelse med et lavere sygefravær.

Begrundelse:
Vi mener ikke at vores borgere i ældreplejen skal betale prisen for en unødig spare iver. Vi bør servicere borgerne i ældreplejen bedre end vi gør. Dette kan ske ved at vi ikke hele tiden skære på området. Ved at fastholde noget af personalet kan der gives tid til at gøre alderdommen bedre for de ældre. Et mindre belastet arbejdsmiljø vil kunne ses i et mindre sygefravær.

3.
Den planlagte besparelse på Skrillingeskolen fjernes fra budgettet.

Økonomi:
Omkostning omkring 1 million.

Begrundelse:
Vi mener det er forkert at budgettere med en besparelse, når man vil afvente en analyse af skolen.

4.
Der tilføres psykiatriområdet nye midler

Økonomi:
Omkostning omkring 1 million.

Begrundelse:
I budget for 2014 vedtog det gamle byråd, at man skulle nedlægge de bofællesskaber der var rundt om i kommunen og ”omdanne” borgerne til § 85 borgere, dermed kunne man spare 3 mio.
Det daværende byråd forventede ikke at dette ville give forringelser for borgerne. Dette har desværre vist sig ikke har holdt stik.
Med den seneste visitation er det ugentlige besøg på et absolut minimum, samtidigt med at man har nedlagt det fællesskab som man havde i disse bofællesskaber.Der tilføres derfor området 1 million til at modvirke den tidligere besparelses forringelser.

Den ekstra udgift bliver taget fra kassen så der i stedet for 80 – 90 mio. vil være 75 – 85 mio.

Økonomi:

Som bilag er vedhæftet hovedoversigt, bevillingsoversigt og takstoversigt i overensstemmelse med budgetforliget.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

En vedtagelse af budgettet kan få konsekvenser for borgere med særlige behov.

Høring af Handicaprådet:

Uddrag fra Handicaprådets Høringssvar:

Vi er meget utilfredse med den utilstrækkelige uddybning af budgettet som fremlægges til høring. Samtidig er vi ikke tilfredse med, at man først skal have dialogmøde efter høringsfristen. Det kunne være rart, at man havde dialogmødet inden høringsfristen!

Og så mener vi ligesom man også selv understreger, at det også for vores vurdering af budgetforslaget mangler oplysninger om de kraftige indvirkninger der er af reformerne. Ligesom det kan være vigtigt for en politisk vurdering, kan det jo være vigtigt, hvis det ændre på visse tal. Så vi har også et alt for vagt udgangspunkt!

Men med det sagt, så har vi selvfølgelig været inde og prøvet på at finde ud af, hvad de enkelte budgetforslag går ud på.

Høringssvaret kan læses i sin fulde længde i bilag vedhæftet sagen.

 

Høring af Ældrerådet:

Uddrag fra Ældrerådets høringssvar:

På side 1 i budgetforliget er det nævnt, at Middelfart ikke fik del i sidste uddeling af udligningsmidlerne. Som vi har påpeget tidligere, er dette en indikation af, at det ikke står så ringe til med økonomien hos os. Og det er positivt.

På side 2 er der nævnt 4 fokuspunkter. Vi er ikke uenige heri, men kunne måske godt savne et om dem, der allerede bor i kommunen, eks. de +60årige.

På side 5 er der nævnt målsætningen om effektiviseringer for 10 mio. om året fremadrettet. Det er tankevækkende, hvis dette kan nås uden forringelser for borgerne.

Høringssvaret kan læses i sin fulde længde i bilag vedhæftet sagen.

Behandlingsplan 
Økonomiudvalget d. 29. september 2014
Byrådet d. 6. oktober 2014

Beslutning:

Økonomiudvalget den 29. september 2014
Det indstilles til godkendelse, at budgetforslaget bliver vedtaget.

Imod ændringsforslag stillet af Paw Nielsen (Ø) stemmer 9.

Byrådet den 6. oktober 2014
For ændringsforslag stillet af Paw Nielsen (Ø) stemmer 1 (Ø).
Imod stemmer 24 (A, B, C, F, O, V og Svend-Aage Nielsen).

For budgettet stemmer 24 (A, B, C, F, O, V og Svend-Aage Nielsen).
Imod stemmer 1, Paw Nielsen (Ø).

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 29. september 2014 kl. 16:45
Byrådet 6. oktober 2014 kl. 17:00

Økonomiudvalget 29. september 2014 kl. 16:45

Økonomiudvalget den 29. september 2014
Det indstilles til godkendelse, at budgetforslaget bliver vedtaget.

Imod ændringsforslag stillet af Paw Nielsen (Ø) stemmer 9.

Bilag:

114. Job- og Vækstcenter Middelfarts Beskæftigelsesplan 2015
Sagsnr.: 2014-003924
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

Beskæftigelsesplanen er Middelfart Kommunes plan for, hvordan Middelfart Kommune vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2015.
Beskæftigelsesplanen skal sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer og de politiske mål og prioriteringer for indsatsen.

Forvaltningen foreslår:

 • At Byrådet godkender Beskæftigelsesplan 2015.
 • At Fælles fynsk del til Beskæftigelsesplanen 2015 godkendes af Byrådet
 • At Beskæftigelsesregion Syddanmarks kommentarer til Beskæftigelsesplanen for 2015 tages til efterretning.
 • At Det Lokale Beskæftigelsesråds kommentarer til Beskæftigelsesplanen for 2015 tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Beskæftigelsesplanen dækker tre områder

1) Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen

Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse
Mål 2: Langvarig modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet.
Mål 3: Langtidsledighed
mål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne

2) En beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer og strategi og mål for den borgerrettede indsats herunder unge, borgere på kanten af arbejdsmarkedet, langtidsledig og virksomhedsrettede indsats
Flere unge skal have en uddannelse:
Antallet af unge på dagpenge, uddannelsehjælp og kontanthjælp er faldende i Middelfart og Syddanmark. Samtidig er andelen af Middelfarts unge der er på dagpenge, uddannelseshjælp eller kontanthjælp lavere end gennemsnittet i hele Syddanmark.
Job- og Vækstcenter Middelfarts indsatser planlægges bl.a. med henblik på, at job- og uddannelsesparate unge hurtigst muligt kommer i job eller ordinær uddannelse. Job- og Vækstcenter Middelfart har gennem de senere år opbygget en ungeindsats med det formål at begrænse antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse. Sideløbende med arbejdet udført af ungeteamet, indgår Job- og Vækstcentret i flere projekter og tværfaglige samarbejder med andre aktører på ungeområdet.

Langvarig modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet.
Tilkendelsen af førtidspension i Middelfart er faldet kraftigt som følge af reformen af førtidspension men også den indsats der har været iværksat i Job- og Vækstcenter Middelfart siden 2008 har haft stor effekt.
Desuden skal alle borgere på kanten af arbejdsmarkedet have en aktiv indsats, og derfor blev muligheden for ressourceforløb med en tværfaglig indsats indført med reformen af førtidspension og fleksjob. I Middelfart forventes der at være etableret 100 ressourceforløb ved udgangen af 2014.
En af de helt centrale udfordringer for indsatsen i 2015 bliver fortsat at sikre kvaliteten af ressourceforløbene eller sikre en tilsvarende tværfaglig indsats for de udsatte kontanthjælpsmodtagere. Der er også fortsat et stort behov for at finde flere fleksjobs til ledighedsydelsesmodtagerne.

Langtidsledighed
Langtidsledighedsprocenten i Middelfart er lavere end gennemsnittet i Syddanmark. I alt er 1,1 pct. af arbejdsstyrken i Middelfart ramt af langtidsledighed, mens det gælder 1,7 pct. af arbejdsstyrken i Syddanmark.

Indsatsen over for jobparate ledige er differentieret og opdelt i to målgrupper:

 1. Ledige der ikke umiddelbart vurderes i risiko for langtidsledighed
 2. Ledige der vurderes i risiko for at komme i langtidsledighed

Indsatsen for ledige er virksomhedsrettet – både i forhold til kompetenceudvikling og anden aktivering. Kompetenceudviklingen vil foregå i tæt dialog med de lokale virksomheder for at imødekomme deres efterspørgsel på arbejdskraft.

En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne
I Job- og Vækstcenter Middelfart ser vi i forhold til virksomhedssamarbejdet at vores væsentligste opgave er at have fokus på virksomhedernes efterspørgsel af arbejdskraft. Vi er i løbende dialog med virksomhederne om deres behov for arbejdskraft og have fokus på fastholdelse af sygemeldte medarbejde i virksomhederne.

Virksomhedernes brug af jobcentrets ydelser hænger nøje sammen med de udfordringer den enkelte virksomhed står overfor og indsatsen er derfor konjunkturafhængig, det betyder at graden af jobcentrets ydelser og serviceniveau vil variere afhængigt af konjunkturer, den enkelte virksomheds behov og de lediges kompetencer og baggrund. 
Siden 2012 er der blevet arbejdet målrettet med en offensiv virksomhedsstrategi i Job- og Vækstcenter Middelfart. Siden har Job- og Vækstcenter Middelfart arbejdet med at differentiere virksomhedsstrategien.
De enkelte virksomhed tilbydes services inden for fire segmenter

 1. Virksomheder der har stort rekrutteringspotentiale i forhold til gruppen af ledige/yder en stor indsats for ledige med andre problemer end ledighed.
 2. Virksomheder der har et moderat rekrutteringspotentiale i forhold til gruppen af ledige og som ønsker at benytte sig bredt af Job- og Vækstcentrets tilbudsvifte.
 3. Virksomheder der ønsker at benytte sig af enkelte af Job- og Vækstcentrets tilbud.
 4. Virksomheder der ikke ønsker samarbejde med Job- og Vækstcentret og enkeltmandvirksomheder uden ønske om vækst

Desuden er der i 2014 etableret branchepaneler/advisory boards indenfor følgende brancher:

 • Industri
 • Bygge/anlæg
 • Funktionel service

3)Job og Vækstcenter Middelfarts egne indsatser
Ud over ministermålene har Job og Vækstcenter Middelfart fire fokusområder i arbejdet med de ledige.

1) Integrationsindsatsen: Job- og Vækstcentret har i 2014 fået tildelt det koordinerende ansvar i forhold til integrationsindsatsen – dvs. modtagelse, udredning og indsatser. Målsætningerne for 2015 er en hurtigere og bedre integration.

2) Evaluering og effektmåling: Job- og Vækstcenter Middelfarts ledelse har udarbejdet en evalueringsstrategi for at fremme evalueringskulturen i Job- og Vækstcentret. Dokumentation og evaluering skal integreres som en naturlig del af den daglige praksis i i Job- og Vækstcentret. Målet er at bidrage til kvalitetssikring og fortsat kvalitetsudvikling på Job- og Vækstcentres arbejdsområder gennem et vedvarende fokus på systematisk dokumentation og anvendelsesorienterede evalueringer.

3) Progression: I samarbejde med COWI indledte Job- og Vækstcenter Middelfart i foråret 2013 en medarbejderdrevet innovations- og læreproces omkring progressionsmålinger på beskæftigelsesområdet. Selve indsatsen planlægges således ud fra en klar forventningsafstemning med borgeren om, hvilke parametre, der skal arbejdes med og hvorfor, samt hvordan det iværksatte indsats bidrager til at opnå de aftalte delmål.

4) Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets samarbejde med LBR: Middelfart Kommunes Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalg har siden Job- og Vækstcenter Middelfarts begyndelse haft et tæt samarbejde med det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR), dette samarbejder arbejdes der forsat med i 2015.

Fælles fynsk del til Beskæftigelsesplanen 2015
Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene i de fynske kommuner har indgået en aftale om at samarbejde på tværs af øen. Aftalen imødegår de fælles udfordringer på det beskæftigelsespolitiske område og danner grundlag for et godt samarbejde kommunerne i mellem. Det har resulteret i at der er blevet udarbejdet en "Fælles fynsk del" til Beskæftigelsesplanen 2015 som har fokus på Virksomhedskontakten og Ungeindsatsen.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Kommunen kan vente med at fastsætte endelige konkrete niveaumål for de beskæftigelsespolitiske mål indtil beskæftigelsesplanen offentliggøres. Det skal ske senest 31. januar 2015

Budget for beskæftigelsesindsatsen skal være vedlagt beskæftigelsesplanen senest ved offentliggørelsen af beskæftigelsesplanen den 31. januar 2015

Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for 2015 skal være vedlagt beskæftigelsesplanen senest ved offentliggørelsen af beskæftigelsesplanen den 31. januar 2015

Det Lokale Beskæftigelsesråds virksomhedsrettede initiativer skal være vedlagt beskæftigelsesplanen senest ved offentliggørelsen af beskæftigelsesplanen den 31. januar 2015

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
10. september: Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget
22. september: Økonomiudvalget
6. oktober: Byrådet

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. september 2014
Indstilles til godkendelse, inkl. tillægget vedr. fælles fynsk plan.

Økonomiudvalget den 22. september 2014
Anbefales godkendt.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen og Anni B. Tyrrestrup

Byrådet den 6. oktober 2014
Godkendt.

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. september 2014 kl. 08:00
Økonomiudvalget 22. september 2014 kl. 14:00
Byrådet 6. oktober 2014 kl. 17:00

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. september 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. september 2014
Indstilles til godkendelse, inkl. tillægget vedr. fælles fynsk plan.

Økonomiudvalget 22. september 2014 kl. 14:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. september 2014
Indstilles til godkendelse, inkl. tillægget vedr. fælles fynsk plan.

Økonomiudvalget den 22. september 2014
Anbefales godkendt.

Fraværende: Anni B. Tyrrestrup og Morten Weiss-Pedersen

Bilag:

LUKKEDE SAGER