Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Byrådet møde den 15. september 2014

Møde:
Byrådet
Mødetid:
15. september 2014 kl. 17:00
Tilstede:
Kaj Johansen
Johannes Lundsfryd Jensen
Mikkel Dragmose-Hansen
Nicoline Damkjær
John Kruse
Christian Martins Kromann
Niels Bebe
Kim Lund
Lars Vigsø
Steen Dahlstrøm
Regitze Tilma
Anton C. Petersen
Jens Backer Mogensen
Paw Nielsen
Agnete Damkjær
Allan Buch
Peter Storm
Jonathan Roed Kirkedal
Bo Juul Nielsen
Anni B. Tyrrestrup
Svend-Aage Nielsen
Fraværende:
Morten Weiss-Pedersen
Flemming Worsøe
Kaj Piilgaard Nielsen
Ove Andersen

Lukkede sager

Ingen sager

ÅBNE SAGER

95. 1. behandling af budget 2015-2018
Sagsnr.: 2014-000981
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

I henhold til styrelsesloven og bekendtgørelse nr. 1036 skal Økonomiudvalget senest den 15. september udarbejde forslag til budget for det kommende regnskabsår, og videresende dette forslag til Byrådet. Budgettet skal gennemgå to behandlinger i Byrådet med minimum 3 ugers mellemrum, således at 2. behandlingen foretages senest d. 15. oktober.

1. behandlingen af budget 2015 – 2018 sker på baggrund af det indgåede budgetforlig den 7. september 2014.Forvaltningen foreslår:

At budgetforliget indgået den 7. september 2014 godkendes som budget for 2015-2018. Budgetforliget er indgået på baggrund af følgende:
  • Uændret udskrivningsprocent på 25,8%,
  • Uændret grundskyldspromille på 21,29 o/oo.
  • Uændret udskrivningsprocent for kirkeskat: 0,95%
  • Ændret dækningsafgift for erhvervsejendomme: 1,07 o/oo (tidligere 2,15 o/oo)
  • At der vælges statsgaranti vedr. budgettering af skatter og tilskud.
Derudover indstilles det at:
  • Såfremt KL opdaterer skatte- og tilskudsmodellen, og hvis dette har en effekt for budgettets overslagsår, indarbejdes dette i hovedoversigten i budgetforliget frem mod 2. behandlingen af budgettet
  • At der etableres et værn imod sanktioner på 1% af servicedriftsudgifterne svarende til 14 mio. kr.

Sagsbeskrivelse:

Den 7. september 2014 blev der indgået budgetforlig i Middelfart Kommune.

Forliget indebærer, at direktionens forslag til anlægsbudget, besparelser og udvidelser erstattes af et budget, der indeholder de udvidelser, besparelser og reguleringer samt det anlægsprogram, der fremgår af forliget.

Skatteindtægterne er i budgetforslaget beregnet på baggrund af statsgaranti af skatter og tilskud ud fra følgende skattesatser:

· Udskrivningsprocent: 25,8%.

· Grundskyldspromille: 21,29‰

· Grundskyldspromille på produktionsjord: 6,49‰

· Dækningsafgift på stats- og offentlige ejendomme: 10,645‰

· Dækningsafgift af forskelsværdier: 7,75‰

· Dækningsafgift på forretningsejendomme: 1,07 ‰

Beregningen af kirkens budget er sket med udgangspunkt i en uændret kirkeskat på 0,95%.

Der er i budgetforliget et skattefinansieret anlægsbudget på netto 66,7 mio. kr.

Budgetforliget indeholder en servicevækst på ca. -0,8%.

Med forliget er der balance på det skattefinansierede område i 2015. Samtidig nedbringes kommunens gæld med 21 mio. kr. årligt, idet der ikke er budgetteret med ny låntagning i perioden.

Økonomi:

Hovedoversigt, bevillingsoversigt samt takstoversigt i overensstemmelse med budgetforliget vil foreligge til 1. behandlingen i Byrådet d. 15. september 2014.
Hovedoversigt, bevillingsoversigt samt takstoversigt udleveret på mødet.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

En vedtagelse af budgettet kan få konsekvenser for borgere med særlige behov.

Høring af Handicaprådet:

Vi er meget utilfredse med den utilstrækkelige uddybning af budgettet som fremlægges til høring. Samtidig er vi ikke tilfredse med, at man først skal have dialogmøde efter høringsfristen. Det kunne være rart, at man havde dialogmødet inden høringsfristen!

Og så mener vi ligesom man også selv understreger, at det også for vores vurdering af budgetforslaget mangler oplysninger om de kraftige indvirkninger der er af reformerne. Ligesom det kan være vigtigt for en politisk vurdering, kan det jo være vigtigt, hvis det ændre på visse tal. Så vi har også et alt for vagt udgangspunkt!

Men med det sagt, så har vi selvfølgelig været inde og prøvet på at finde ud af, hvad de enkelte budgetforslag går ud på og har følgende kommentarer:

Vedr. Skoleudvalget:

Vi ser med bekymring på, at man vil lave besparelser på Skrillingeskolen igen. Vi har på specialundervisningsområdet kunne se mange besparelser hvert år og Skrillingeskolen har i de sidste år fået mange nye elever, som kræver ekstra ressourcer, så det er meget bekymrende at man ikke tilfører disse.

Dernæst kan vi se, at man yderligere vil bespare på specialklasserækkerne og heldagsklasserne på Østre Skole. Netop disse børn har jo også fået større udfordringer i forhold til inklusionsstrategien og her var det meningen, at pengene skulle følge barnet og det man gør her er netop det modsatte.

Man sparer på de specialkrævende børn, som går en fremtid i møde med mange nye store udfordringer i forhold til den nye fleksjobs- og pensionsreform. Så derfor bør der tilføres flere ressourcer til netop denne gruppe, så de senere i livet kan bidrage med deres ressourcer. Man bør prioritere at denne gruppe får et ligeså godt og velkvalificeret skoletilbud som andre børn. Og det kræver, at de kompenseres ved mere hjælp og støtte til deres skolegang!

Vedr. Social- og Sundhedsudvalget:

Vi ser frem til at få bedre kvalitetsstandarder på personlig pleje osv. Nu da man har fået ældrepuljen. Men kan ikke se, hvad de helt konkret skal gå til. Men der er meget brug for at forbedre serviceniveauet.

Vedr. nedbringelse af udgifterne til vederlagsfri fysioterapi, vil vi blot lige fastholde, at man jo har visse kategorier, som giver vederlagsfri fysioterapi og vi mener helt klart, at lægerne er rigtig skarpe på kravene hertil i forvejen.

Med henblik på omlægningen af dagtilbuddene til +65-årige borgere, vil vi gerne henvise til vores høringssvar omkring analyse og strategi for dagtilbuddene fra d. 30. maj 2014.

Heri skriver vi:

”VedrørendeMultihuset:

Vi vil påpege et par ting, som kan bekymre os. For man skal passe på ikke at presse de psykisk sårbare, da det kan give usikkerhed og eventuelt medfører psykiske forværringer f.eks. ved samtale angående arbejde/beskæftigelse. Det myndighedsteam, der skal stå for visitationen, skal være kompetente på det specifikke område, da en del psykisk syge ofte vil/kan ”tage sig sammen” ved en samtale, fordi de gerne vil være ”normale”. Derfor er det en rigtig god ide, at man har en pårørende og støtteperson med til denne samtale.

Det er godt, at der bliver formuleret et mål for brugeren og indsatserne. Men man skal sikre, at der er plads til dem som lige pludselig ikke magter denne store opgave. For psykisk syge kan det være et ”arbejde” at holde fast i hverdagen, og der skal ikke de store forandringer til.

Det er derfor en meget god ide med at få en tovholder, som kan have fokus på disse ting også.

Vedrørende UngNu:

Det er vigtigt at få de unge sårbare hjulpet, så tidligt som muligt. Da det har betydning for deres videre liv. Så UngNu er et godt tiltag, som gerne skal bevares.

Men det er ret tydeligt, at Jobcenteret ikke har været deres rolle kompetent. De har manglet ressourcer og kompetence til at kunne løfte denne store opgave. De skal derfor klædes bedre på og have den nødvendige specialuddannelse.

Men samtidigt er det meget vigtigt, at man klæder arbejdsgiverne ordentligt på også. Her kan det være en god ide at bruge en Fleksjobsambassadør, som netop har til opgave at gå ud og skabe gode kontakter med arbejdspladserne.

Vi vil rose, at man har indtænkt et jobkonsulentteam for både Multihuset, UngNu og Perronen. Det er nemlig en meget vigtig brik for at man opnår et godt resultat.

Vedrørende Perronen:

Vi kan godt se det gode i ideen om at dele det mere op, så man istedetfor sender nogle af brugerne hjem til Vestbo i et dagtilbud.

Men for dem som bliver tilbage har vi også nogle bekymringer. For er den gruppe som man katagoriserer som moderate gode nok til at klarer sig selv?

Hvem skal tage dem i arbejde? For det kræver overskud og ressourcer. De borgere har brug for et job som er meget struktureret og rutinepræget. Og stadigvæk har de brug for at der er en til at fastholde dem hele tiden for at de ikke går i stå. Og her trækker de frivillige organisationer sig. Det kræver for mange ressourcer! Vi er bekymrede over at man lægger så meget over på de frivillige organisationer, for vi kan godt være bekymrede for at de ikke magter denne store opgave. Frivillige er frivillige!!!

Derudover skal man sikre, at det stadigvæk er ressourcer til at brugerne kan deltage i aktiviteterne og indgå i §104.

Det er bekymrende, at man allerede i analysen nu vil gå ind og nedsætte personaleantallet. For denne proces kræver netop mange ressourcer til at finde de mange målrettede job og lave nogle gode aktiviteter for borgerne som bruger Perronen og det vil man nu og reducere.

Vedrørende Vestbo:

For at man kan realisere at tage brugerne fra Perronen hjem til Vestbo kræver det nye fysiske rammer. Og her er det vigtigt at man tænker fuld tilgængelighed overalt. Så derfor kan vi ikke acceptere, at der er aktiviteter på 1. salen, hvor gangbesværede ikke kan deltage. Man er nød til at få lavet nye større rum på stueplan. Endvidere skal der være nok toiletter og de skal ligeledes være tilgængelige for alle!!!

Men så bliver det et godt tilbud og en god forbedring synes vi! For vi kan selvfølgelig ikke acceptere, at man alternativt vil forringe serviceniveauet.”

Men vi har også lige nået og læse høringsmaterialet omkring boligbehov og stategiske anbefalinger og her vil vi gerne rose det grundige analysearbejde. Men det kan også være med til at ændre nogle af de nuværende rammer for dagtilbud. Så det har en sammenhæng med det der muligvis ligger til grund for budgetforslaget. Men igen mangler der noget mere viden.

Vedr. Teknisk Udvalg:

Vi er meget glade for, at man bliver ved med at lave en pulje til handicapforanstaltninger. Det er noget der vækker glæde for alle! Men vi kan da også tilføje, at vi selvfølgelig også håber, at man med de mange nye anlægsinvesteringer sørger for, at sikre god tilgængelighed for alle og gode handicapforanstaltninger fra starten. Det er god økonomi!

Vi håber, at denne høringsfase blot er en smagsprøve på det endelige budget. Hvor vi ønsker en ny høringsperiode. For vi ser dette som en del af brugerinddragelsen til at få et godt budget samlet.

 

På Middelfart Handicapråds vegne,

Gitte R. Reckendorff Nielsen, formand for Handicaprådet

 

Høring af Ældrerådet:

Høringssvar vedr. budgetforslaget for 2015

Ældrerådet har behandlet forslaget til næste års buget og skal udtale flg.: 

På side 1 er det nævnt, at Middelfart ikke fik del i sidste uddeling af udligningsmidlerne. Som vi har påpeget tidligere, er dette en indikation af, at det ikke står så ringe til med økonomien hos os. Og det er positivt.

På side 2 er der nævnt 4 fokuspunkter. Vi er ikke uenige heri, men kunne måske godt savne et om dem, der allerede bor i kommunen, eks. de +60årige. 

På side 5 er der nævnt målsætningen om effektiviseringer for 10 mio. om året fremadrettet. Det er tankevækkende, hvis dette kan nås uden forringelser for borgerne.

Så ses der eksempler på indførelse af brugerbetaling – ”sådan lidt pø om pø” – et eksempel herpå er besparelsen på den vederlagsfri fysioterapi under socialudvalget, ikke mange penge men dog en besparelse.

Det samme gælder konverteringen af plejehjemsboliger til tryghedsboliger. Det diskuterede vi en del i ældrerådet.

Vi kan godt se det positive i bedre opholdsarealer på Skovgade og sygeplejeklinik på Kongshøj, men det sker altså på bekostning af plejehjemspladser, som vel ellers må være at betragte som en kerneydelse i denne sammenhæng.

Tilsvarende med Gelsted, hvor der tidligere er sket en konvertering af plejehjemspladser til tryghedsboliger. Vi synes ikke, at det som sådan er en dårlig ide med disse tryghedsboliger, men hvorfor bliver de ikke delt ud på f. eks. alle plejehjemmene. Hvis svaret er, at der ikke er søgning til Gelsted, så svarer statistikken vist ikke til virkeligheden. Undertegnede er bekendt med eksempler på, at borgere fra dette område bliver henvist til den modsatte ende af kommunen. Noget sådant er ikke befordrende for f. eks. besøg af tidligere naboer. Vi taler i andre sammenhænge om ensomme ældre.

Tilsvarende er jeg bekendt med, at der tilsyneladende ikke er aflastningspladser nok i kommunen. Og hvorfor er de, vi har, ikke fordelt lidt bedre. Det er vel ikke alle aflastningsophold, der kræver lige høj specialviden hos personalet?  

Forslaget indeholder ikke mange besparelser som sådan, men det indeholder omprioriteringer og effektiviseringer, som for nogle måske vil opleves som besparelser.

Ældrerådet anbefaler det samlede forslag.

Venlig hilsen

Ældrerådet

v./ Flemming Enevoldsen

PS. Vi har noteret os, at ingen af de tre forslag vi fremsendte pr. 22. april indgår i Direktionens forslag

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget d. 7. september 2014
Byrådet d. 15. september 2014
Byrådet d. 6. oktober 2014

Økonomiudvalget den 7. september 2014
Godkendt.

Beslutning:

Byrådet den 15. september 2014
Oversendes til Byrådets 2. behandling den 6. oktober 2014.

Fraværende: Flemming Worsøe, Ove Andersen, Kaj Piilgaard Nielsen og Morten Weiss-Pedersen.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 7. september 2014 kl. 20:30
Byrådet 15. september 2014 kl. 17:00

Økonomiudvalget 7. september 2014 kl. 20:30

Økonomiudvalget den 7. september 2014
Godkendt.

Byrådet 15. september 2014 kl. 17:00

Byrådet den 15. september 2014
Oversendes til Byrådets 2. behandling den 6. oktober 2014.

Fraværende: Flemming Worsøe, Ove Andersen, Kaj Piilgaard Nielsen og Morten Weiss-Pedersen.

LUKKEDE SAGER