Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Byrådet møde den 1. september 2014

Møde:
Byrådet
Mødetid:
1. september 2014 kl. 17:00
Tilstede:
Mikkel Dragmose-Hansen
Flemming Worsøe
John Kruse
Johannes Lundsfryd Jensen
Christian Martins Kromann
Kaj Piilgaard Nielsen
Kim Lund
Agnete Damkjær
Peter Storm
Regitze Tilma
Steen Dahlstrøm
Bo Juul Nielsen
Jens Backer Mogensen
Ove Andersen
Anni B. Tyrrestrup
Lars Vigsø
Paw Nielsen
Morten Weiss-Pedersen
Svend-Aage Nielsen
Anton C. Petersen
Allan Buch
Jonathan Roed Kirkedal
Niels Bebe
Kaj Johansen
Nicoline Damkjær
Fraværende:

ÅBNE SAGER

78. halvårsregnskab 2014/tredje budgetopfølgning
Sagsnr.: 2014-006752
Sagsbehandler: Morten Aastrup Laustsen

Præsentation:

Økonomiafdelingen og fagforvaltningerne har udarbejdet halvårsregnskab og tredje budgetopfølgning for 2014.

Forvaltningen foreslår:

 • At halvårsregnskabet godkendes
 • At 3. budgetopfølgning godkendes
 • At der gives nedenstående bevillinger vedr. drift:

Økonomiudvalget:

Tillægsbevillinger drift, som tilgår kassen:   

Beløb mio. kr.

Tillægsbevilling

-2,352

Vedrørende midtvejsregulering af tilskud og udligning

-0,237

Vedrørende mindreudgifter til finansiering af det skrå skatteloft 

-0,911

Vedrørende foreløbig fordeling af tilskud til ejendomsskattetilbagebetalinger i 2014

-2,000

Vedrørende reducerede nettorenteudgifter

-5.500

Totalt

Tillægsbevilling drift, som tages fra Kassen:

Beløb mio. kr.

Tillægsbevilling

0,600

Til administrationsområdet på Job- og Vækstcentret

0,160

Til vederlag Politisk organisation

1,932

Til finansiering af midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2014 

5,820

Til finansiering af efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2013 

0,072

Til finansiering af efterreguleringen af særtilskuddet til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden 

0,804

Til finansiering af afregningen vedrørende stoplovsafgørelsen 

1,075

Til dækning af efterreguleringen af efterreguleringen af tilskud til ejendomsskattetilbagebetalinger i 2013 

3,490

Til ejendomsskattetilbagebetalinger i 2014

13,953

Totalt

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Tillægsbevilling drift, som tilgår Kassen: 

Beløb mio. kr.

Tillægsbevilling

-2,004

Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet

-6.060

Lov- og cirkulæreprogram heraf:

-      Kontanthjælpsreform -4,200 mio. kr.

-      Sygedagpengereform – 0,720 mio. kr.

-      Uddannelses- og midlertidig arbejdsmarkedsydelse -1,140 mio. kr.

-8,064

Totalt

Social- og Sundhedudvalget

Tillægsbevilling drift, som tages fra Kassen: 

Beløb mio. kr.

Tillægsbevilling

2,629

Hovedkonto 4, Aktivitetsbestemt medfinansiering, efterregulering af medfinansiering af sundhedsvæsenet.

2,629

Totalt

Tillægsbevilling drift, som tages fra Kassen: 

Beløb mio. kr.

Tillægsbevilling

0,280

Hovedkonto 4, Aktivitetsbestemt medfinansiering, bedre rehabiliterende indsats for kræftpatienter samt midler til Hospice

0,280

Totalt

Tillægsbevilling drift, som tages fra Kassen: 

Beløb mio. kr.

Tillægsbevilling

0,110

Lov om kontanthjælpsreformen, regulering Boligstøtte

0,170

Lov om sygedagpengereformen, regulering førtidspension

0,280

Totalt

Teknisk Udvalg

Tillægsbevilling drift, som tilgår kassen:

Beløb mio. kr.

Tillægsbevilling

-1,600

Negativ tillægsbevilling i forbindelse med stoplovsafgørelsen, da udgiften ligger på rentekontoen.

-0,316

Negativ tillægsbevilling vedr. slidlag på kørebanen som i stedet anvendes til at finansiere merforbrug på Anlægsbudgettet vedrørende asfaltslidlag 2013.

 

 

  -1,916

Totalt

 Miljø- og Energiudvalget

Tillægsbevilling drift, som tages fra kassen: 

Beløb mio. kr.

Tillægsbevilling

 0,010

L/C – Kriterier for statslige vådområder

 0,074

-0,041

-0,020

L/C – Vandplanlægning vandråd

L/C – Råstofloven

L/C – Efterregulering af aftale om kommuneplantillæg for fælles biogasanlæg

  0,023

Totalt


 • At der gives nedenstående bevillinger vedr. anlæg:
  • At der gives tillægsbevilling til anlægsbevilling på 15 mio. kr. til projekt samling af administrationen. Hermed er den samlede anlægsbevilling 20,150 mio. kr.
  • At der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 15 mio. kr. Pengene fragår kassen. Tillægsbevillingen lånefinansieres.
  • At der vedrørende pulje til trafiksikkerhedsarbejder i 2013 sker en nedjustering af det samlede anlægsbudget med 0,5 mio. kr. jf. Teknisk udvalgs beslutning af 12. august 2013, om at anvende pengene på asfaltslidlag.
  • At rådighedsbeløbet nedjusteres med 0,5 mio. kr. som anvendes til at finansiere merforbruget på asfaltslidlag 2013. Pengene tilgår kassen. 
  • At der vedrørende asfaltslidlag 2013 gives en tillægsbevilling på 0,816 mio. kr. fra kassen. Herefter udgør den samlede bevilling 5,316 mio. kr.
  • At der giv en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 0,816 mio. kr. som frigives.
  • At rådighedsbeløbet finansieres ved at reducere driftsbudgettet vedrørende slidbaner med 0,316 mio. kr. samt ved at reducere det tidligere frigivne rådighedsbeløb vedrørende trafiksikkerhedsarbejde med 0,5 mio. kr.

Sagsbeskrivelse:

Halvårsregnskabet for 2014 er udarbejdet i sammenhæng med 3. budgetopfølgning pr. 30. juni.

Pr. ultimo juni er der forbrugt 1.010 mio. kr. på driften ud af et samlet korrigeret budget uden over-/underskud på 2.055 mio. kr. På anlæg er der brugt 55,7 mio. kr. ud af et samlet korrigeret anlægsbudget uden over-/underskud på 96,0 mio. kr.

Samlet forventes et mindreforbrug i 2014 på 8,2 mio. kr. Dette fordeles sig på et forbrug af tidligere års opsparede overskud på 17,6 mio. kr. og diverse mindreforbrug af permanent karakter på 25,9 mio. kr. (se nedenstående tabel). 

I 1.000 kr.

Forbrug af over/underskud

Blivende mer- /mindreforbrug

I alt

Økonomiudvalget

1.339

-3.240

-1.901

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget

0

-23.121

-23.121

Skoleudvalget

10.930

0

10.930

Børne- Kultur og Fritidsudvalget

659

511

1.170

Social- og Sundhedsudvalget

5.600

0

5.600

Teknisk udvalg

-1.500

0

-1.500

Beredskabskommisionen

575

0

575

Miljø- og Energiudvalget (skat.fin.)

0

0

0

I alt

17.603

-25.850

-8.247

De områder, der forbruger opsparet overskud, bruger pengene på aktiviteter, der ikke forventes at medføre ekstraordinære udgifter fremover, og de blivende mer- eller mindreforbrug er justeret i forbindelse med budgetlægningen for 2015 og frem.

Ved 3. budgetopfølgning er der flere udvalg på driften, hvor der forventes afvigelser mellem budgettet og årets resultat.

På Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget forventes et mindreforbrug på 23,1 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt færre udgifter til forsikrede ledige end forudsat ved budgetlægningen. En betydelig del af beløbet skal sandsynligvis tilbagebetales til staten i 2015.

På Skoleudvalget forventes et merforbrug på 10,9 mio. kr. Dette er en betydelig stigning i forhold til ved 2. budgetopfølgning. En del af merforbruget er anvendelse af opsparede midler på de decentrale institutioner. En del skyldes dog også større udgifter end forventet til specialskoler, til STU samt til statsbidragspligtige uddannelser, dvs. efterskoler og husholdningsskoler. På alle disse områder er der flere elever på tilbuddene end forventet ved budgetlægningen.

På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes et merforbrug på området for aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Området er ikke direkte styrbart for kommunerne og eventuelle merforbrug tæller derfor ikke med i forhold til sanktionslovgivningen.

På ældreområdet forventes et merforbrug i 2014 på ca. 1 mio. kr. Dette er et fald i forhold til ved 2. budgetopfølgning, hvor forventningen var et merforbrug på 1,7 mio. kr. Merforbruget er udtryk for, at området er på vej tilbage i balance efter en større afvigelse i 2013, men endnu ikke er helt i mål.

På anlægsområdet forventes et betydeligt merforbrug i 2014 på ca. 50 mio. kr. Det store merforbrug skyldes især forbrug af overførte anlægsmidler fra tidligere år, blandt andet betaling af den nye Aulby-tilkørsel, energirenovering af Strib Skole, ombygning af Bulderby Børnehave m.fl.

Indtægterne på finansieringen forventes at blive mindre end budgetteret. End del af mindreindtægten skyldes afregning af endeligt opgjort beskæftigelsestilskud for 2013. Denne mindreindtægt på finansieringen modsvares af noget af mindreforbruget på Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget.

Der ud over forventer kommunen at blive underkompenseret for ejendomsskattetilbagebetalinger i forbindelse med de såkaldt Rafn og Søn sager. Dette skyldes, at statens pulje til tilbagebetalinger i øjeblikket er voldsomt overtegnet.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er blevet gennemgået med henblik på at vurdere konsekvensen for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Økonomiudvalget den 25. august 2014
Indstilles til godkendelse.

Byrådet den 1. september 2014
Godkendt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 25. august 2014 kl. 12:30
Byrådet 1. september 2014 kl. 17:00

Økonomiudvalget 25. august 2014 kl. 12:30

Økonomiudvalget den 25. august 2014
Indstilles til godkendelse.

Bilag:

79. Likviditetsoversigt pr. ultimo 2. kvartal 2014
Sagsnr.: 201002858
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelser skal Byrådet hvert kvartal orienteres om kommunenes likviditet efter kassekreditreglen.

Forvaltningen foreslår:

 • At Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at tage denne orientering til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Kommunens likviditet efter kassekreditreglen beregnes som et gennemsnit af kommunens likvide beholdninger fra dag til dag over det seneste år. Kravet er, at gennemsnitslikvditeten skal være positiv.

Likviditetsopgørelsen pr. 30.6.2014 viser, at den gennemsnitlige likvide beholdning pr. 1. juli 2013 til den 30. juni 2014 udgjorde 150,3 mio. kr., svarende til en gennemsnitslikviditet pr. indbygger på 3.975 kr.

Likviditeten efter kassekreditreglen er over det seneste kvartal reduceret med 8,6 mio. kr., hvilket først og fremmest skal ses i lyset af den negative likviditetseffekt af Udbetaling Danmark.

Økonomi:

Likviditeten forventes at udvise en svagt faldende tendens frem mod udangen af 2014, mens likviditeten samlet set forventes reduceret med 57,6 mio. kr. frem mod udangen af 2015.

Den betydelige reduktion i likviditeten henfører sig først og fremmest til et budgetlagt kassetræk i forbindelse med opførelsen af det nye rådhus. Derudover påvirkes gennemsnitslikviditeten negativt af tidsmæssige forskydninger mellem låneoptagelse til, og afregning for, Aulbyafkørslen.
 
Det er væsentligt at understrege, at likviditetsprognoser altid er forbundet med betydlig usikkerhed, og likviditetsopgørelsen er stærkt påvirkelig overfor faktorer som:
 • Fremdriften i de kommunale anlægsprojekter, eksempelvis at anlægsudgifter afholdes senere end budgetforudsat
 • Tidsmæssige forskydninger mellem låneoptagelse til anlægsinvesteringer og anlægsprojekternes faktiske gennemførelse
 • Timingen af køb, byggemodning og salg af jord
 • Eventuelle drifts- og anlægsbevillinger med kassepåvirkninger i budgetåret
 • Afregning af midtvejs- og efterreguleringer vedrørende beskæftigelsesområdet
 • Centrale og decentrale enheders opsparing eller forbrug af overførte midler

Forvaltningens bemærkninger:

Sagen er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere og brugere.

Handicapaspekter:

Sagen har ingen handicapaspekter.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Behandlingsplan
Økonomiudvalget: 25. juli 2014
Byrådet: 1. september 2014

Beslutning:

Økonomiudvalget den 25. august 2014
Indstilles til godkendelse.

Byrådet den 1. september 2014
Godkendt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 25. august 2014 kl. 12:30
Byrådet 1. september 2014 kl. 17:00

Økonomiudvalget 25. august 2014 kl. 12:30

Økonomiudvalget den 25. august 2014
Indstilles til godkendelse.

80. Revisionsberetning nr. 19 - vedrørende revision af de sociale udgifter der er omfattet af statsrefusion m.v.
Sagsnr.: 2014-006744
Sagsbehandler: Annette Pryds Rasmussen

Præsentation:

Revisionsberetning nr. 19 - vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion sendes til godkendelse, og svarbrev sendes til Statsforvaltningen for Syddanmark.

Forvaltningen foreslår:

 • At beretning nr. 19 - vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion godkendes
 • At forslag til svarskrivelse til Statsforvaltningen godkendes
 • At familieafdelingens notat vedr. beskrivelse og løsning af udfordringer tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Vi har modtaget revisionsberetning nr. 19 - vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion fra vores revisor KPMG (nu Ernest & Young). Revisionsberetningen har ikke givet anledning til bemærkninger for årsregnskabet for 2013.

Revisionen har dog fulgt op på to videreførte revisionsbemærkninger fra regnskab 2012.

Revisionsbemærkningerne drejede sig om følgende forhold:

1)    Leverandørafregning, herunder manglende indregning af leverandørafregnede ydelser i de så i de såkaldte 1/8-delsberegninger, som ligger til grund for udmålingen af merudgiftsydelsen.

2)    Utilstrækkelig kvalitet i sagsbehandlingen i relation til journalføringen ved bevillinger, herunder bl.a. manglende notering af forventet tidspunkt for revurdering opfølgning. 

I forhold til punkt nr. 1 er det revisionens konklusion, at kommunen har tilpasset praksis, således at reglerne nu efterleves.

I forhold til punkt nr. 2 er revisionens konklusion, at der er sket forbedringer i forhold til journalføringen. Revisionen finder dog, at der stadig er grund til at opretholde dele af kritikken, men forventer også, at det arbejde, som foregår i forvaltningen netop nu, vil resultere i et tilfredsstillende resultat for 2014.

På baggrund af revivisions opfølgning på bemærkningerne, har Familieafdelingen udarbejdet et notat, som imødekommer den kritik revisionen anfører. Dette notat er vedhæftet sagen som bilag.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogle særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget d. 25. august 2014
Byrådet d. 1. september 2014

Beslutning:

Økonomiudvalget den 25. august 2014
Indstilles til godkendelse.

Byrådet den 1. september 2014
Godkendt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 25. august 2014 kl. 12:30
Byrådet 1. september 2014 kl. 17:00

Økonomiudvalget 25. august 2014 kl. 12:30

Økonomiudvalget den 25. august 2014
Indstilles til godkendelse.

Bilag:

81. Revisionsberetning nr. 20 - vedrørende revision af årsregnskabet 2013
Sagsnr.: 2014-006743
Sagsbehandler: Annette Pryds Rasmussen

Præsentation:

Revisionsberetning nr. 20- vedrørende revision af årsregnskabet 2013 sendes til godkendelse, og der skal ske en endelig godkendelse af regnskab 2013. Svarbrev sendes til Statsforvaltningen for Syddanmark.

Forvaltningen foreslår:

 • At revisionsberetning nr. 20 - vedrørende revision af årsregnskabet 2013 godkendes
 • At Middelfart Kommunes årsregnskab for 2013 godkendes
 • At forslag til svarskrivelse til Statsforvaltningen godkendes

Sagsbeskrivelse:

Vi har modtaget revisionsberetning nr. 20 - vedrørende revision af årsregnskabet 2013 fra vores revisor KPMG (nu Ernest & Young). Revisionsberetningen har ikke givet anledning til bemærkninger. I forbindelse med godkendelsen af revisionsberetning nr. 20, som er den afsluttende beretning for 2013, skal der også ske en endelig godkendelse af Middelfart Kommunes årsregnskab for 2013.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogle særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget d. 25. august 2014
Byrådet d. 1. september 2014

Beslutning:

Økonomiudvalget den 25. august 2014
Indstilles til godkendelse.

Byrådet den 1. september 2014
Godkendt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 25. august 2014 kl. 12:30
Byrådet 1. september 2014 kl. 17:00

Økonomiudvalget 25. august 2014 kl. 12:30

Økonomiudvalget den 25. august 2014
Indstilles til godkendelse.

Bilag:

82. Yderligere kommunegaranti til Lillebælt Sport og Kultur i forbindelse med diverse renoveringsarbejder
Sagsnr.: 2014-001982
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Middelfart Kommune har modtaget en anmodning fra Lillebælt Sport og Kultur om yderligere garantistillelse på 2,8 mio. kr. i forbindelse med diverse nødvendige vedligeholdelsesarbejder.

Renoveringsarbejdet omfatter efterisolering af tag, facaderenovering ved Genoptræningscenteret syd-vest, samt udskiftning af ventilationsanlægget ved Motionscenteret.

Forvaltningen foreslår:

 • At der stilles en kommunagaranti, således at Lillebælt Sport og Kultur kan optage et lån på op til 2,8 mio. kr. til finansiering af uforudset ekstra renoveringsarbejde.
 • At garantien betinges af, at der hjemtages et 25-årigt fastforrentet lån.
 • At Lillebælt Sport og Kultur selv bærer den fulde finansiering af låneydelsen, dvs. at der i relation til tilskudsmodellen på halområdet ikke ydes rentegodtgørelse for lånet.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune stillede i foråret 2014 en kommunegaranti på 10,7 mio. kr. til Lillebælt Sport og Kultur i forbindelse med renovering/opgradering af Lillebæltshallen.

Under det igangværende renoveringsarbejde er det konstateret, at tagarealet er isoleret med blot 100-120 mm isolerering, hvilket er problematisk både ud fra et energioptimeringssynspunkt og i forhold til gældende byggestandarder.

Derudover er det af arbejdsmiljømæssige årsager nødvendigt at renovere facadearealet for administrationsområdet ved Genoptræningscenteret, idet der er træk gennem facaden. 

Endelig er det konstateret, at ventilationsanlægget for området med motionscenter ikke længere er brugbart og derfor skal renoveres.

Projektbeskrivelse:
Det fremgår af ansøgningens projektbeskrivelse, at anlægsarbejdet i al væsentlighed indeholder følgende elementer:
 • Efterisolering af 2.700 m2 tag med 250 mm isolering: Tagdækningen for det pågældende område er generelt nedslidt og vil under alle omstændigheder skulle udskiftes indenfor en periode på 3 år.  Energioptimeringensgevinsten ved efterisolering vurderes at være så stor, at energibesparelsen kan finansiere 100% af investeringen over en 25-årig periode.
 • Facaderenovering ved Genoptræningscenteret - syd-vest: Facaden udskiftes og efterisoleres med henblik på at gøre facaden tæt for hindring af træk. Energioptimeringen vurderes at kunne finansiere 25% af investeringen over en 25-årig periode.
 • Området ved motionscenteret: Ventilationsanlægget er ikke længere brugbart og skal skiftes af hensyn til indeklima og driftsomkostninger. Dette projekt vil kræve mindre bygningsændringer. Energioptimeringen ved denne del af anlægsprojektet forventes at være minimal.

Tidsplan:
Projektering og byggearbejder udføres i perioden fra medio august frem til 15. december 2014.

Økonomi:

Garantistillelse på visse dele af forsyningsområdet kan ske med automatisk låneadgang, mens garantistillelse på øvrige områder altid indebærer et træk kommunens samlede låneramme.

Økonomiafdelingen har i forbindelse med nærværende låneansøgning opgjort lånerammen, og kan konstatere, at der er den fornødne plads på lånerammen til at stille garanti for anlægsprojektet.

Økonomiske konsekvenser for Lillebælt Sport og Kultur:
Låneberegninger pr. 14. august viser, at den årlige ydelse på et fastforrentet aftalelån med en rente på 2,43% udgør 150.756 kr.  Heraf udgør renten 68.037 kr. mens afdraget udgør 82.719 kr. 

I relation til tilskudsmodellen på halområdet, indstilles det, at Lillebælt Sport og Kultur selv bærer den fulde låneydelse. Dette indebærer, at lånet ikke vil indgå i beregningen af driftstilskuddet.

I den forbindelse er det dog væsentligt at understrege, at energibesparelsen ikke modregnes i driftstilskudstilskudsberegningen, idet forsyningsudgifterne i tilskudsmodellen forudsættes at følge BBR-arealet, som fastholdes uændet.

Energibesparelsen vurderes at kunne finansiere godt 50% af den samlede låneydelse allerede fra første år, og besparelsen må alt andet lige forventes at stige over tid i takt med energipriserne. Den årlige energibesparelse forventes at udgøre 80.500 kr. (opgjort i 2014-priser).

Forvaltningens bemærkninger:

Økonomiafdelingen har gennemgået Lillebælt Sport og Kultur's anmodning om garantistillelse i forbindelse med ovennævnte projekt.

Det er forvaltningens vurdering, at der er tale om nødvendige vedligeholdelsesopgaver med et ikke ubetydeligt energibesparende potentiale, og at det vil være mest optimalt, at udføre opgaverne i umiddelbar sammenhæng med det igangværende opgraderingsarbejde i Lillebæltshallen. 

Det er yderligere forvaltningens vurdering, at de ekstra udgifter til låneydelse (set i forhold til Lillebælt Sport og Kulturs samlede budget) kun vil give en begrænset ekstra belastning. Dette skal ikke mindst ses i lyset af, at energibesparelsen kan dække mindst halvdelen af ekstraudgiften.

I forbindelse med denne og tidligere garantisager har Økonomiafdelingen gennemgået Lillebælt Sport og Kulturs samlede udestående lån og garantitilsagn hos Kommunekredit. I og med størstedelen af de udestående lån er optaget med variabel rente, har Lillebælt Sport og Kultur påtaget sig en forholdvis stor renterisiko. Det anbefales på den baggrund, at skabe bedre balance i lånesammensætningen gennem optagelse af lån med fast rente.  

Anbefalingen skal også ses i lyset af:
 • At Lillebælt Sport og Kultur's indtægter kun i begærnset omfang følger renteudvilngen. En minimering af udsvingene i låneydelsen vil alt andet lige give hallerne de bedste muligheder for at køre en stabil drift fra år til år.
 • At det historisk lave renteniveau lige nu gør det attraktivt at optage lån med fast rente. Pr. 14.8.2014 udgør renten på et fastforrentet aftalelån hos Kommunekredit 2,43%, hvilket er mindre end den gennemsnitlige korte rente over de seneste 20 år.

Handicapaspekter:

Sagen er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere og brugere. Sagen har ingen handicapaspekter.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget: 25. august 2014
Byrådet: 1. september 2014

Beslutning:

Økonomiudvalget den 25. august 2014
Indstilles til godkendelse.

Byrådet den 1. september 2014
Godkendt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 25. august 2014 kl. 12:30
Byrådet 1. september 2014 kl. 17:00

Økonomiudvalget 25. august 2014 kl. 12:30

Økonomiudvalget den 25. august 2014
Indstilles til godkendelse.

Bilag:

83. Bridgewalking
Sagsnr.: 2014-007837
Sagsbehandler: Martin Albertsen

Præsentation:

Byrådet skal tage stilling til igangsættelse af Bridgewalking.

Forvaltningen foreslår:

 • At Byrådet godkender den vedlagte businesscase som grundlag for Bridgewalking
 • At Byrådet sender konstruktionerne på den gamle lillebæltsbro i udbud
 • At Byrådet sender modtagecentret i Naturparken Hindsgavls Dyrehave i Udbud
 • At Byrådet godkender aftalegrundlaget for Bridgewalking. Borgmesteren bemyndiges i den forbindelse til at godkende mindre ændringer i aftalegrundlaget
 • At der i 2014 gives en anlægsbevilling på 6,64 mio. kr. (netto) til etablering af Bridge Walking på Den Gamle Lillebæltsbro
 • At der gives et rådighedsbeløb på 6,64 mio. kr. til til etablering af Bridge Walking på Den Gamle Lillebæltsbro og at rådighedsbeløbet frigives
 • At der i 2015 gives en bevilling på optagelse af et fastforrentet lån med 25 års løbetid og en hovedstol på 6,64 mio. kr.
 • At ydelsen på lånet finansieres via driften på Bridge Walking under Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse:

Businesscase
Bridgewalking er fyrtårnsprojektet i Destination Lillebælt, som er et samarbejde mellem Fredericia, Kolding og Middelfart kommune. Formålet er at styrke og udvikle turismen på tværs af de tre kommuner, og projektet har i dag mere end 100 partnere, som især er overnatnings- og aktivitetsudbydere i området.

Særligt erhvervsturismen spiller en stor rolle for områdets økonomi, og for at styrke dette – og for at øge andelen af ferieturister til området, er det afgørende, at Bridgewalking realiseres som fyrtårn og trækplaster. Bridgewalking vil øge kendskabet til området og vil have afledte effekter i form af flere overnatninger, højere omsætning og flere jobs.

Bridgewalking har mødt stor opbakning hos det lokale turismeerhverv, som har indvilliget i at forhåndskøbe et stort antal billetter over de kommende år. En række af landets dygtigste attraktionsudviklere har valgt at bidrage til projektet, som de betegner som unikt og med rigtig gode muligheder for succes.

Markedsundersøgelser viser, at Bridgewalking vil kunne blive det turistmæssige fyrtårn i Lillebæltsområdet, som området mangler og derved det kunne fremme turisterhvervets omsætning (overnatninger, forbrug til forplejning, shopping osv.) og øge kendskabet til området. 

Kerneoplevelsen er selve turen over broen, suset i maven og den enestående udsigt. Periferi-oplevelserne rummer oplevelserne ved modtagecentret før og efter turen. En markedsanalyse fra juni 2014 viser, at Bridgewalking opfattes som:

• et markant fyrtårn for området, der uden sammenligning overstråler alle andre i unikhed med undtagelse af Legoland
• et produkt, der kan konkurrere med de største danske attraktioner
• et produkt, der vil supplere andre attraktioner lokalt og nationalt.

De konkrete mål for Bridgewalking i 2015 er:

• 15.000 gæster til fuld pris
• 6.000 gæster til reduceret pris
• Et overskud på 40.000 kr.
• At mindst 85 % af de besøgende er tilfredse med oplevelsen.
• At kendskabsgraden til området øges.

Investeringen beløber sig til 13,2 mio. kr. hvis der etableres opgang både i Fredericia og Middelfart, mens investeringen beløber sig til 9,5 mio. kr., hvis der kun etableres opgang i Middelfart. Der træffes endelig beslutning om begge opgange opføres i forbindelse med godkendelse af budget 2015.

Anlægsbudget

t.kr

Alternativ

Lillebæltsbroen på Fynssiden

2.380

2.380

Lillebæltsbroen på Jyllandssiden

2.495

 

Modtagelsescenter Hindsgavl

2.000

2.000

Sikkerhedssystem

1.700

850

Andet i forbindelse med anlæg

1.705

1.705

Materiale og udstyr til broturen

725

725

Materiale til den historiske formidling

1.031

1.031

Uforudset omkostninger 10%

1.204

869

Investeringer i alt

13.240

9.561

Businesscasen er baseret på et indskud fra de 2 kommunerne på i alt 5 mio. kr., hvis der etableres opgang to steder, og 1.5 mio. kr. fra Middelfart kommune, hvis der kun etableres opgang i Middelfart. Arbejdsmarkedets Feriefond har bevilliget 1.6 mio. kr. til modtagecenter og formidling. Den resterende del af finansieringen hjemtages som lån.

Businesscasen viser, at det er realistisk med et overskud på 40.000 kr. det første år stigende til 413.000 kr. i år fem. Det giver et overskud pr. gæst på 2 kr. første år og 16 kr. i år fem. 

Maks. kapaciteten er 128.000 gæster årligt og med 21.000 budgetterede gæster, giver det en kapacitetsudnyttelse på ca. 16 %.

På baggrund af markedsundersøgelsen er der udarbejdet en kapacitetsberegning, der viser, at de budgetterede 21.000 gæster kan opnås alene i højsæsonen. Og derudover viser potentialeberegningerne, at der i værste fald komme ca. 33.000 gæster om året og i bedste fald ca. 70.000 gæster om året. Begge tal ligger over finansierings- og budgetberegningerne, hvorfor den økonomiske risiko betragtes som lav. Med andre ord en realistisk case, hvor alle positive forventninger bør kunne indfries.

Et evt. overskud skal disponeres til turismefremmetiltag i Lillebæltsområdet.

Middelfart og Fredericia Kommuner har givet underskudsgaranti til projektet, hvis det - stik mod forventning - ikke giver overskud.

Konstruktioner på den gamle bro i udbud
I forbindelse med etablering af Bridgewalking skal der tilføjes adgangsveje, så gæsterne kan få adkomst til den øverste del af konstruktionen. Der er på den baggrund udarbejdet forslag til adgangsveje, der flugter med den eksisterende del af broen for dermed at mindske den arkitektoniske påvirkning af den gamle lillebæltsbro.

Derudover opføres et sikkerhedssystem, så gæsterne i hele forløbet vil være spændt fast.

Konstruktionerne og sikkerhedssystemet er afklaret og godkendt af Banedanmark. Et udsnit af konstruktionerne er vedlagt sagsfremstillingen.

Modtagecenter
I forbindelse med etableringen af attraktionen har der været undersøgelser om, de eksisterende faciliteter ved Naturcentret kunne benyttes. Vurderingen har været, at det vil betyde en større ændring af Naturcentrets funktion, hvad der ikke skønnes hensigtsmæssigt. Derfor er der behov for et modtagecenter, der som primær funktion har Bridgewalking. Arbejdsmarkeds Ferie Fond har bevilget midler til at etablere et brobisseskur samt blandt andet en interaktiv udstillling om brobisserne og industriarbejdskulturen, da broen blev bygget. Brobissernes skur etableres inde i selve modtagecentret for på den måde at sikre, at den ydre arkitektoniske fremtoning er direkte sammenlignelig med Naturcentret, og dermed falder ind i landskabet.

Modtagecentret til være åbent gratis for alle, der ønsker at videre mere om broens konstruktion og industriarbejdskulturen. 

Fysisk vil modtagecentret være 80 kvm og placeret på grunden så udsigten over legepladsen bibeholdes fra Naturcentret. Udseendesmæssig er der tilstræbt en løsning, så bygningen falder ind i området landskabelige udtryk og ikke mindst minder om Naturcentret i udtryksform. Højden vil være indtil 4 meter.

Der er vedlagt en skitse over modtagecentret, indretning og placering på grunden. Tegningerne er et udkast og vil blive finpudset i den kommende uge, hvor i særlig grad fronten vil være i centrum. En revideret skitse foreligger til mødet.

Plan og Byg har godkendt skitsen og placering.

Der skal efterfølgende søges om byggetilladelse.

Aftalegrundlaget for Bridgewalking
Siden 2011 har Middelfart og Fredericia Kommuner været i en god dialog omkring etableringen af bridgewalking. Det har udmøntet sig i vedlagte aftalegrundlag, der også er redegjort for i businesscasen. I forhold til gæsterne betyder det, at de 

1) ifører sig det godkendte sikkerhedsudstyr

2) fuldt ud retter sig efter guidernes anvisninger

3) er højere end 140 cm

4) ikke har højdeskræk

5) er i god fysisk form (der udarbejdes en tjekliste)

6) ikke er påvirkede af alkohol (alkoholpromille på 0,0) 

7) ikke er under påvirkning af andre rusmidler

8) ikke er længere i deres graviditet end 24. uge

Guidernes uddannelsesniveau defineres af Teknologisk Institut i henhold til de krav, der stilles til sammenlignelige attraktioner. Det vil dreje sig om udvidet førstehjælp samt de beredskabsinstrukser, der udarbejdes for Bridgewalking.

Derudover vil der være begrænsninger i forhold til vejrlig, som vil handle om bl.a. kraftig blæst, torden og isslag/sne.

Banedanmark har endvidere ret til at stoppe attraktionen under følgende forhold: 

 1. Sikkerhedsmæssige forhold sker med øjeblikkeligt varsel
 2. Større vedligeholdelsesarbejder kræver 1 års varsel. Broen forventes at skulle males næste gang om ca. 20 år.
 3. Ikke-akut vedligehold skal i videst muligt omfang ske på tidspunkter, hvor der ikke er gæster. Såfremt dette ikke er muligt, varsles vedligeholdet med 1 måneds varsel.
Med hensyn til nedtagning er Banedanmark er berettiget til at kræve anlægget nedtaget og forholdene reetableret, såfremt Banedanmark har et begrundet ønske herom. Banedanmark er forpligtet til at fremsætte et varsel herom 1 år forinden, dog tidligst den 1. januar 2030. Samtlige omkostninger og udgifter til nedtagning samt retablering afholdes af Kommunerne.

Aftalegrundlaget er grundlæggende færdigt, men der kan forekomme enkelte små ændringer. Af praktiske årsager foreslås det, at borgmesteren bemyndiges til at godkende mindre ændringer. 

Økonomi:

Det samlede anlægsinvestering i Bridge Walking forventes at være på 13,24 mio. kr. Heraf ønskes de 6,64 mio. kr. finansieret gennem låneoptagelse hos kommunekredit. Der hjemtages et 25 årigt lån, som forrentes og afdrages via driften af Bridge Walking. Den resterende del af projektet finansieres gennem et tilskud på 1,6 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets feriefond, samt 5,0 mio. kr. i indskud fra Fredericia og Middelfart kommune. Middelfart kommunes andel af indskuddet på 2,5 mio. kr. er indeholdt i budget 2015.

Samlet investering

13,24 mio. kr.

Finansiering

 

Indskud Middelfart (bevilliget på budget 2015)

2,50 mio.kr

Indskud fra Fredericia

2,50 mio.kr

Tilskud fra Arbejdsmarkedets feriefond

1,60 mio.kr

Lån

6,64 mio.kr

Finansiering i alt

13,24 mio.kr

Forvaltningens bemærkninger:

Businesscasen indeholder detaljerede oplysninger om alle aspekter af projektet.

Handicapaspekter:

Der etableres handicaptoilet i modtagecentret i Naturparken Hinsdgavl Dyrehave.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring.

Høring af Ældrerådet:

Ingen Høring.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 25. august 2014
Byrådet den 1. septemer 2014

Beslutning:

Økonomiudvalget den 25. august 2014
Indstilles til godkendelse.

Byrådet den 1. september 2014
Godkendt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 25. august 2014 kl. 12:30
Byrådet 1. september 2014 kl. 17:00

Økonomiudvalget 25. august 2014 kl. 12:30

Økonomiudvalget den 25. august 2014
Indstilles til godkendelse.

Bilag:

84. Vielsesregulativ
Sagsnr.: 2014-000844
Sagsbehandler: Mette Engleson

Præsentation:

Byrådet skal tage stilling til ændringer i kommunens vielsesregulativ.

Forvaltningen foreslår:

 • At byrådet godkender ændringer til vielsesregulativet

Sagsbeskrivelse:

Nuværende praksis på vielsesområdet

I Middelfart Kommune er proceduren for vielser, at der 2 gange årligt udarbejdes en vagtplan for lørdage for 6 giftefogeder, som omfatter: Borgmester/Kommunaldirektør (1), 1. og 2. viceborgmester, stabschef og 3 HK-ere. For HK-ernes vedkommende gives afspadsering. For de øvriges vedkommende er det indeholdt i løn/vederlag. Vielserne foretages på Middelfart Rådhus og undtagelsesvis, f.eks.  i tilfælde af sygdom, i borgernes eget hjem. Som eksempel kan nævnes, at der i 2011 blev foretaget 74 vielser på Middelfart Rådhus.

Ny lovgivning

Folketinget har vedtaget en ændring af ægteskabsloven, som gør det muligt for kommunerne at foretage vielser uden for kommunen. Dette kan f.eks. være på en fjord/havet eller i en anden kommune. De nye regler træder i kraft den 1. juli 2014.

Hvis en kommune efter anmodning fra det kommende ægtepar ønsker at foretage en vielse i en anden kommune, skal dette dog forudgående godkendes af den anden kommune. Hvis vielsen skal foretages på havet, skal kommunen sikre sig, at vielsen foretages på dansk territorium. Dette skyldes, at det ikke muligt at foretage vielser i udlandet. Kommunen kan heller ikke foretage vielser på Færøerne og i Grønland.

Forslag

Middelfart Kommune har fået forespørgsler fra turistforeningen og turisterhvervet om muligheden for at blive borgerligt viet andre steder end på selve rådhuset. Det kan, også ud fra et turismemæssigt synspunkt vise sig positivt for Middelfart Kommune at være imødekommende overfor, at der kan arrangeres bryllup fx på hoteller, slotte og skibe eller på andre lokaliteter inden for kommunen, eksempelvis oppe på den gamle lillebæltsbro i forbindelse med bridgewalking.

Derudover vil det også understøtte bosætningsstrategi, at hvis det vil være muligt at holde et flot bryllup på hotel, campingplads, på vandet eller restaurant, med vielsen på selve stedet, eller under åben himmel.

Hvis vi her i kommunen vil stille denne service til rådighed for vores borgere og for kommunens erhvervsliv, skal den eksisterende procedure og bemanding revurderes. Ressourcetrækket vil blive væsentligt større, da vielser afholdt på et hotel/restaurant eller i en have vil have varighed af mindst en time. Ligesom det forventeligt vil være 3 timer, hvis vielsen foretages på et skib. 

Ud over at tilbyde denne service, foreslås det også, at der håndplukkes medarbejdere, der er særligt egnede til at foretage vielser, når disse skal ske uden for rådhuset, og at disse oparbejder noget erfaring, der gør, at de personer, der skal vies føler sig helt særligt imødekommet.

Samlet set vil det forventeligt øge udgiften til vielser med 30.000 kr. årligt.

Følgende forslag stilles:
 • Vielser på hverdage indenfor normal arbejdstid forrettes som hovedregel på Middelfart Rådhus.
 • Vielser på lørdage (vagtplanen) forrettes som hovedregel på Middelfart Rådhus fra kl. 10.
 • Efter aftale og ansøgning kan vielser forrettes overalt i kommunen såvel indenfor som udenfor normal arbejdstid på hverdage og mellem kl. 10-16 på lørdage. I helt særlige situationer kan der dispenseres for tidsgrænsen. Der afsættes ressourcer til at uddanne og aflønne medarbejdere til disse vielser.
 • Grænserne for, hvor og hvordan vielsen finder sted må aftales individuelt med giftefoged (højdeskræk, vandskræk m.v.).
 • Vi er positive overfor andre kommuners forespørgsler om, at de kan vie i Middelfart Kommune.

Beskrivelse af konsekvenser for borgere og personale:

En ekstra service over for borgerne, der vil gavne turismen. 

Økonomi:

Anslået udgift forventes at være kr. 30.000. Dette finansieres inden området politisk organisation, hvorfor der sker en budget omplacering til stabens administrativ budget. 

1.000 kr. - 2015 priser     
                     

 

2015

2016

2017

2018

Udgifter

30

30

30

30

Indtægter

 

 

 

 

Totalt

30

30

30

30

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen yderligere bemærkninger.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen konsekvenser. 

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring da Kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring da Kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget d. 25. august 2014
Byrådet 1. september 2014

Beslutning:

Økonomiudvalget den 25. august 2014
Indstilles til godkendelse.

Byrådet den 1. september 2014
Godkendt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 25. august 2014 kl. 12:30
Byrådet 1. september 2014 kl. 17:00

Økonomiudvalget 25. august 2014 kl. 12:30

Økonomiudvalget den 25. august 2014
Indstilles til godkendelse.

85. Endelig vedtagelse af lokalplan 151 og kommuneplantillæg nr. 4 for Fjelsted Skovkro
Sagsnr.: 2013-014103
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Forslag til lokalplan 151 og tillæg nr. 4 til kommuneplanen for Fjelsted Skovkro har været i offentlig høring og ønskes nu endelig vedtaget.

Forvaltningen foreslår:

 • at forslag til lokalplan 151 og kommuneplantillæg vedtages endeligt med de ændringsforslag vedrørende sikring af drikkevandsinteresserne samt handicapparkeringspladser som fremgår under forvaltningens bemærkninger og som er indsat med rødt i det vedhæftede planforslag.

Sagsbeskrivelse:

Planforslagene er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Fjelsted Skovkro omkring udvidelsesmuligheder med kursus- og konferencefaciliteter samt flere hotelværelser. Planforslagene har været i offentlig høring fra den 15. maj til den 10. juli 2014 og der er indkommet 2 bemærkninger.

Handicaprådet ønsker, at der tilføjes bemækning om at der skal sikres et passende antal handicapparkeringspladser og at de ikke skal etableres med græsarmering.

Naturstyrelsen har haft bemærkninger til planernes bestemmelser til sikring af grundvandsinteresserne i området samt til redegørelsen vedrørende samme emne. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til ændringer og under forudsætning af at de indarbejdes i planerne har styrelsen undladt at gøre indsigelse mod planforslagene. 

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Bemærkningen fra handicaprådet anbefales indarbejdet i lokalplanen.

Området er udpeget som "område med særlige drikkevandsinteresse" (OSD) og det betyder, at der i forbindelse med planlægningen er udarbejdet en redegørelse i forhold til drikkevandsinteresserne i området. Da grundvandskortlægningen endnu ikke er færdig i området, skal området endvidere betragtes som "nitratfølsomt indvindingsområde" (NFI), hvilket giver yderligere bindinger på området - eksempelvis skal alle parkeringsarealer etableres med fast tæt belægning og der må ikke ske nedsivning af regnvand.

I de ændringsforslag, der er udarbejdet til såvel lokalplanen som kommuneplantillægget er det pointeret, at køre- og parkeringsarealer skal etableres med fast tæt belægning medmindre man på etableringstidspunktet har dokumentation for at området ikke er NFI. I det tilfælde skal eksempelvis den nordlige parkeringsplads etableres med græsarmering ligesom der skal lokal nedsivning af regnvand. 

I det vedhæftede planforslag er rettelserne indsat med rødt.

Derudover er der foretaget mindre ændringer og præciseringer af redaktionel art.

Bemærkningen fra handicaprådet anbefales indarbejdet i lokalplanen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. Handicaprådets bemærkning vedrørende parkeringspladser anbefales indarbejdet i planen. 

Høring af Handicaprådet:

Handicaprådet er hørt i forbindelse med den offentlige høring. Se ovenfor.

Høring af Ældrerådet:

Ældrerådet er hørt i forbindelse med den offentlige høring. 

Behandlingsplan
Teknisk Udvalg - 21. august 2014
Økonomiudvalget - 25. august 2014
Byrådet - 1. september 2014

Beslutning:

Teknisk Udvalg d. 21. august 2014
Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 25. august 2014
Anbefales godkendt.

Byrådet den 1. september 2014
Godkendt.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 21. august 2014 kl. 14:00
Økonomiudvalget 25. august 2014 kl. 12:30
Byrådet 1. september 2014 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 21. august 2014 kl. 14:00

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget 25. august 2014 kl. 12:30

Teknisk Udvalg d. 21. august 2014
Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 25. august 2014
Anbefales godkendt.

Bilag:

86. Lokalplan 152 - boliger i Teglværksgade
Sagsnr.: 2013-008277
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Lokalplan 152 med tilhørende kommuneplantillæg for boliger i Teglværksgade.

Forvaltningen foreslår:

 • At lokalplan 152 og kommuneplantillæg 8 vedtages endeligt.

Sagsbeskrivelse:

Lokalplan 152 har været i offentlig høring i juni-august 2014. Lokalplanen giver mulighed for byggeri i op til tre etager og 18 boliger. Området påtænkes fremtidig vejbetjent fra Stationsvej i forhold til i dag, hvor området vejbetjenes fra Teglværksgade.

Der er i offentlighedsfasen ikke indkommet indsigelser til lokalplan eller kommuneplantillæg. Der indkom to bemærkninger i offentlighedsfasen. Ældrerådet finder etablering af ældreboliger positivt. Odense Bys Museer har bemærket, at lokalplanomorådet er beliggende i et område, hvor der er fundet spor efter den middelalderlige købstad, hvorfor man ved gravearbejde skal være opmærksom på dette.

Det indstilles, at lokalplanen vedtages endelig, dog suppleret med Odense Bys Museers bemærkning.

Økonomi:

Ingen. Middelfart Byråd godkendte den 6. maj 2013, at der kunne ydes støttetilsagn til opførelse af almene boliger på grunden. Det forventes udnyttet ved vedtagelsen af lokalplanen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Handicaprådet er hørt i forbindelse med den offentlige høring af planforslagene. Der indkom ikke bemærkninger.

Høring af Ældrerådet:

Ældrerådet er hørt i forbindelse med den offentlige høring af planforslagene. Ældrerådet var positive overfor planerne for området.

Behandlingsplan
Teknisk Udvalg - 21. august 2014
Økonomiudvalget - 25. august 2014
Byrådet - 1. september 2014

Beslutning:

Teknisk Udvalg d. 21. august 2014
Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 25. august 2014
Anbefales godkendt.

Byrådet den 1. september 2014
Godkendt.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 21. august 2014 kl. 14:00
Økonomiudvalget 25. august 2014 kl. 12:30
Byrådet 1. september 2014 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 21. august 2014 kl. 14:00

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget 25. august 2014 kl. 12:30

Teknisk Udvalg d. 21. august 2014
Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 25. august 2014
Anbefales godkendt.

Bilag:

87. Godkendelse af forslag til indsatsprogram for de supplerende vandløbsforanstaltninger i forbindelse med udarbejdelse af statslige vandområdeplaner 2015-2021
Sagsnr.: 2014-000056
Sagsbehandler: Lena Marie Bau

Præsentation:

I henhold til Lov om vandplanlægning, har kommunerne i vandoplandet Lillebælt Fyn oprettet et vandråd af landsdækkende interesseorganisationer og foreninger, som har medvirket i drøftelser af planlægningen af vandløbsindsatser i anden generation vandplaner. Vandrådet er sammensat af interessenter, som varetager henholdsvis miljøinteresser og afvandingsmæssige interesser i forbindelse med vandplanlægningen. MEU er på møde den 9/4-2014 informeret om rammerne for oprettelse af vandråd.

Administrationen forelægger oplandskommunernes forslag til indsatsprogram for de supplerende indsatser på vandløbsområdet. Forslaget skal sendes til staten til brug ved udarbejdelse og vedtagelse af anden generation vandområdeplaner. Programmerne er i perioden fra april til juni 2014 udarbejdet i dialog med det lokale vandråd.

Forvaltningen foreslår:

 • At Forslag til indsatsprogram vedtages for Hovedvandopland 1.12 - Lillebælt Fyn

Sagsbeskrivelse:

Med henblik på at opnå målopfyldelse i vandløbene på parametrene fisk, smådyrsfauna og planter har staten udpeget en række vandløb, som pt. ikke har målopfyldelse. I en række af disse vandløb skal kommunerne i perioden fra 2015-2021 gennemføre en række tiltag på baggrund af et virkemiddelkatalog udarbejdet af Naturstyrelsen.

I hovedvandopland Lillebælt/Fyn har der været tre møder i vandrådet. På det første møde den 31. marts, blev rammerne for vandrådets arbejde beskrevet (økonomisk ramme, virkemidler, kompetencer m.m.). På det andet møde blev der før det egentlige møde foretaget besigtigelse af Pave Bæk og Viby Å med forvaltningernes præsentation af mulige virkemidler. På selve mødet var der fokus på principper for prioritering af virkemidler, og vandrådet udarbejdede er oplæg til principper for udvælgelse af vandløb.

Kommunerne i hovedvandoplandet har i dialog med vandrådet udarbejdet forslag til indsatsprogram for de supplerende vandløbsforanstaltninger. Forslagene skal sendes til miljøministeren senest den 7. oktober 2014 til brug for udarbejdelse af anden generation vandområdeplaner (2015-2021). Forslaget til indsatsprogram fremlægges hermed for udvalget. Det samme indsatsprogram forelægges ligeledes til politisk behandling i de øvrige kommuner i hovedvandoplandet i august/september (Assens, Nordfyns, Faaborg Midtfyn Kommuner). Derefter indsender sekretariatskommunen (Assens Kommune) et samlet forslag til Miljøministeriet inden fristen den 7. oktober 2014.

Kommunernes forslag til indsatsprogram skal formuleres på et overordnet niveau således, at konkrete afgørelser ikke foregribes.

Forslag til indsatser i Middelfart Kommune

Hele Middelfart Kommune ligger i hovedvandopland 1.12 Lillebælt Fyn, hvor der skal gennemføres en række indsatser, med henblik på at løfte miljøtilstanden i vandløbene til opfyldelse af de statslige miljømål for de enkelte vandløbsstrækninger.

Ifølge forslaget til indsatsprogram for Lillebælt Fyn betyder det, at der skal gennemføres indsatser på strækninger i 7 forskellige vandløb fordelt i kommunen, hvilket vil sikre målopfyldelse på i alt 17,7 kilometer. Indsatserne skal gennemføres ved hjælp af de statsligt udmeldte virkemidler, eksempelvis: udlægning af groft materiale (sten, træ og gydebanker), træplantning og etablering af sandfang. Yderligere skal der på 9 lokaliteter, hvor der er en fysisk spærring, etableres passage for smådyr og fisk. Det skal eksempelvis ske ved at fjerne rørlægninger, fjerne fald ved rør i forbindelse med vejunderføringer, udjævne eller fjerne styrt. En beskrivelse af de enkelte indsatslokaliteter og hvilket virkemiddel, som foreslås anvendt, fremgår af de vedlagte bilag 1.

Forslagene til indsatsprogrammer er indtastet af de kommunale administrationer på en lukket statslig hjemmeside (webGIS). Herfra kan forslagene til indsatsprogrammerne trækkes ud som en rapport. Rapporterne er vedlagt som bilag 2, 3 og 4.

Supplerende indsatser

Staten har yderligere bedt kommunerne om at foreslå supplerende indsatser i vandløbene i tilfælde af, at den økonomiske ramme udvides. De supplerende indsatser er beskrevet i bilag 1 og 4.

Vandrådet anbefalede samlet indsatsprogrammet

Administrationen har foreslået hvilke strækninger/lokaliteter, som skal indgå i indsatsprogrammet og hvilke virkemidler, der skal sikre målopfyldelse bl.a. på baggrund af principper, som vandrådet har opstillet. På vandrådsmøde den 17. juni 2014 i hovedvandopland Lillebælt/Fyn tilsluttede det samlede vandråd sig kommunernes udkast til forslag til indsatsprogram. På mødet besluttede vandrådet at aflyse et planlagt fjerde vandrådsmøde den 2. juli 2014, da vandrådet ikke fandt behov for at mødes og drøfte yderligere, idet der kun resterede nedjusteringer i forhold til at overholde den økonomiske ramme. Justeringerne har alene omfattet omfanget af indsatser og ikke valget af virkemidler.

Vandrådet bad i stedet om, at dét forslag til indsatsprogram, som sendes til politisk behandling også sendes til vandrådet pr. mail.

Efterfølgende er der indkommet bemærkninger fra nogle af erhvervsinteressenterne i vandrådet vedr. valg af virkemidler – især virkemidlet ”udlægning af groft materiale”. Interessenterne foreslår, at såfremt afvandingen forringes ændres virkemidlet til ”udskiftning af bundmateriale”. Bemærkningerne fra erhvervsinteressenterne forholder sig ikke til, hvorvidt miljømålet for vandløbene kan opfyldes mht. smådyr, fisk og vandplanter.

Hovedvandopland Odense Fjord har modtaget næsten enslydende bemærkninger fra nogle af de samme erhvervsinteressenter til Forslag til indsatsprogram for Odense Fjord.

Der er også indkommet bemærkning fra Danmarks Sportsfiskerforbund, som mener, at forslag til indsatsprogram for Lillebælt Fyn er i tråd med Vandrådets anbefalinger om virkemidler; Danmarks Sportsfiskerforbund mener desuden, at virkemidlet ”udlægning af groft materiale” giver større mulighed for målopfyldelse fremfor virkemidlet ”udskiftning af bundmateriale”. Sportsfiskerforbundet anbefaler, at Forslag til indsatsprogram for Vandområde Lillebælt Fyn fastholdes i sin nuværende form. Danmarks Naturfredningsforening tilslutter sig Sportsfiskerforbundets bemærkninger.

Fra centralt hold er der lagt op til, at eventuelle udtalelser / mindretalsudtalelser fra vandrådene skal medsendes, når forslag til indsatsprogram sendes til Staten.

Kommunernes vandløbsfaglige medarbejdere vurderer, at udlægning af groft materiale er et af de væsentligste virkemidler mhp. at opnå målopfyldelse, hvilket er formålet med udarbejdelse af indsatsprogrammer. Oplandskommunernes Forslag til indsatsprogram, som i øvrigt er udarbejdet i dialog med vandrådet, fremsendes derfor til politisk godkendelse uden yderligere ændringer. Bemærkninger fra medlemmer af vandrådet og forvaltningernes bemærkninger er vedhæftet som bilag 5 og 6.

Økonomi:

Staten kompenserer kommunerne økonomisk for at udarbejde forslag til indsatsprogram via DUT-princippet efter forhandling med KL.

Gennemførelse af de enkelte indsatser i vandløbene er en kommunal opgave, som skal løses fra 2016 til 2021. Staten/EU finansierer indsatserne efter ansøgning og bevilling. Det forventes derfor ikke, at Middelfart Kommune får udgifter i forbindelse med planlægning og gennemførsel af vandplanindsatserne på vandløbsområdet.

Hvis lodsejere lider tab i forbindelse med projekterne, skal staten betale erstatning efter reglerne i vandløbsloven.

Den økonomiske ramme for hovedvandopland Lillebælt Fyn er 13,8 millioner kroner. Af disse er der planlagt indsatser for 5,3 millioner kroner i Middelfart Kommune, 4,8 millioner i Assens Kommune, 3 millioner i Nordfyns Kommune, knap 400.000 kroner i Faaborg-Midtfyn Kommune og 140.000 i Ærø Kommune. Der resterer ca. 150.000 for at udfylde den økonomiske ramme, hvilket forventes at blive anvendt i Assens Kommune på fjernelse af faunaspærring.

Assens og Middelfart Kommuner er de to "store" kommuner i hovedvandopland Lillebælt Fyn og Middelfart er eneste kommune, som kun ligger i et vandopland. Hovedparten af indsatserne i Nordfyns kommune ligger i hovedvandoplandet Odense Fjord, mens Faaborg Midtfyn Kommune ligger i fire hovedvandoplande. Der er tilstræbt en ligelig fordeling af indsatser mellem kommunerne i forhold til størrelse i vandoplandet.

Yderligere informationer om økonomi og virkemidler på oplands- og kommuneniveau fremgår også af bilag 3 og 4.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget - 13. august 2014
Økonomiudvalget - 25. august 2014
Byrådet - 1. september 2014

Beslutning:

Miljø- og Energiudvalget - 13. august 2014
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling

Økonomiudvalget den 25. august 2014
Anbefales godkendt.

Byrådet den 1. september 2014
Godkendt.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 13. august 2014 kl. 14:00
Økonomiudvalget 25. august 2014 kl. 12:30
Byrådet 1. september 2014 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 13. august 2014 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget 25. august 2014 kl. 12:30

Miljø- og Energiudvalget - 13. august 2014
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling

Økonomiudvalget den 25. august 2014
Anbefales godkendt.

Bilag:

88. Vedtægtsændringer for Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.
Sagsnr.: 2014-006342
Sagsbehandler: Hanne Thouber

Præsentation:

Der er på ordinær og ekstraordinær generalforsamling i Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. vedtaget ændringer i selskabets vedtægter.

Forvaltningen foreslår:

 • At de nye vedtægter godkendes.

Sagsbeskrivelse:

På ordinær og ekstraordinær generalforsamling i Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. blev der - efter indstilling fra bestyrelse - vedtaget ændringer i vedtægten for Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.

Vedtægtsændringerne består primært i en justering af bestemmelsen om formål og forsyningsområde og visse redaktionelle ændringer af vedtægten.

Ændringerne har ingen indflydelse på Middelfart Kommunes garanterede lån i Middelfart Fjernvarme a.m.b.a., og den har ingen indvirkning på Middelfart Kommunes indflydelse i selskabet.

Vedtægtsændringer kræver Byrådets godkendelse, når kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Der er ingen handicapaspekter ved sagen.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget: 25. august 2014
Byrådet: 1. september 2014

Beslutning:

Økonomiudvalget den 25. august 2014
Indstilles til godkendelse.

Byrådet den 1. september 2014
Godkendt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 25. august 2014 kl. 12:30
Byrådet 1. september 2014 kl. 17:00

Økonomiudvalget 25. august 2014 kl. 12:30

Økonomiudvalget den 25. august 2014
Indstilles til godkendelse.

Bilag:

2014-006342-1201406261004
89. Indstilling fra LO Vestfyn til Middelfart Ungdomsskoles bestyrelse
Sagsnr.: 2013-012329
Sagsbehandler: Hanne Thouber

Præsentation:

I henhold til § 7 i ungdomsskoleloven udpeges medlemmer til bestyrelsen for Middelfart Ungdomsskole for perioden 1. januar 2014 - 31. december 2017.

Forvaltningen foreslår:

 • At indstillingen af medlem og suppleant fra LO Vestfyn godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Byråd har på sit konstituerende møde den 2. december 2013 udpeget Henrik Jensen som medlem af bestyrelsen i Middelfart Ungdomsskole.
Henrik Jensen var indstillet af LO Vestfyn. LO Vestfyn har ikke samtidig indstillet nogen suppleant.

Efterfølgende har Henrik Jensen valgt at trække sig fra bestyrelsen i Middelfart Ungdomsskole.

LO Vestfyn har således indstillet følgende til bestyrelsen i Middelfart Ungdomsskole:

Medlem:
Pia Havgaard Henriksen

Suppleant:
Brian Jeppesen

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Ingen konsekvenser for handicappede borgere.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Byrådet: 1. september 2014

Beslutning:

Byrådet den 1. september 2014
Godkendt.

Behandlingsplan

Byrådet 1. september 2014 kl. 17:00

90. Indstilling af medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Middelfart
Sagsnr.: 2013-012297
Sagsbehandler: Hanne Thouber

Præsentation:

I henhold til lov nr. 731 af 15.06.2010 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats indstilles nye medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Middelfart Kommune med ikraftræden 1. juni 2014.

Forvaltningen foreslår:

 • At indstillingen af medlemmer godkendes.

Sagsbeskrivelse:

I henhold til lov nr. 731 af 15.06.2010 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, afsnit V, kapitel 7, § 45, indstilles nye medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Middelfart Kommune med ikrafttræden 1. juni 2014. Indstillingen gælder for en fireårig periode.

Følgende er indstillet:

Fra PLO:
Medlem:
Ingen

Suppleant:
Ingen

Fra LO:
Medlemmer:
Hanne Jacobsen, FOA Lillebælt
Pia Tørving, HK Midt
Søren Folkersen, 3F Bygningsarbejderne

Suppleanter:
Jens Jørgensen, Dansk Metal Lillebælt
Maiken Madsen, FOA Lillebælt
Gert Pedersen, 3F Vestfyn

Fra DA:
Medlem:
Logistikchef Merete Nielsen, Thule Trailers A/S

Suppleant:
Ingen

Fra FTF:
Medlem:
Kredsnæstformand Morten Hartvig Petersen, Dansk Sygeplejeråd

Suppleant:
Ingen

Fra DH:
Medlemmer:
Jørgen Havndrup, Dansk Handicap Forbund
Mette Karmisholt, Dansk Fibromyalgiforening

Suppleanter:
Peder Kjær, Dansk Handicap Forbund
Poul Andersen, Lungepatient.dk

Byrådet har udpeget Morten Weiss-Pedersen som medlem til udvalget og Jens Backer Mogensen som suppleant til udvalget.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Ingen konsekvenser for handicappede borgere.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Byrådet: 1. september 2014

Beslutning:

Byrådet den 1. september 2014
Godkendt.

Behandlingsplan

Byrådet 1. september 2014 kl. 17:00

91. Valg af afdelingsbestyrelse i almene boliger
Sagsnr.: 2014-007372
Sagsbehandler: Julie Rousing

Præsentation:

Kompetencen om at godkende en afdelingsbestyrelse bestående af pårørende eller andre, der vil kunne varetage svage beboernes interesse ønskes delegeret til forvaltningen. Dette kommer efter en henvendelse fra boligorganisationen Domea, som på et afdelingsmøde i uge 22 på bostedet "Fælleshåb" har valgt en afdelingsbestyrelse for perioden 2014-2016 bestående af pårørende, som ønskes godkendt af Byrådet jf. lovgivningen.

Forvaltningen foreslår:

 • At godkendelser af pårørende eller andre, der kan varetage svage beboers interesser i almene afdelingsbestyrelser delegeres til forvaltningen
 • At den indstillede afdelingsbestyrelse for Fælleshåb bestående af pårørende (Bente Rimer Sørensen, Elna Madsen, Eva Mortensen og Carsten Kristiansen) godkendes 

Sagsbeskrivelse:

Efter Almenboliglovens § 33, stk. 4, kan Byrådet for boligorganisationer, der udelukkende består af ældreboliger, der bebos af svage og plejekrævende beboere, beslutte at beboerrepræsentanterne i boligorganisationens afdelingsbestyrelse udpeges blandt pårørende eller andre, der vil kunne varetage beboernes interesser. Bagrunden herfor er, at det kan være vanskeligt at etablere et velfungerende beboerdemokrati i ældreboligorganisationer, der udelukkende er tiltænkt svage og plejekrævende borgere, som det er tilfældet på Bostedet Fælleshåb.

Oplysningsskema for nye bestyrelsesmedlemmer forefindes på sagen.

Det vil lette sagsbehandlingen, at anmodninger om godkendelser af pårørendes deltagelse i afdelingsbestyrelser delegeres til forvaltningen. Byrådet kan til en hver tid tilbagekalde denne delegation. 

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen har ikke yderligere bemærkninger.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalg: den 25. august 2014
Byrådet: den 1. september 2014 

Beslutning:

Økonomiudvalget den 25. august 2014
Indstilles til godkendelse.

Byrådet den 1. september 2014
Godkendt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 25. august 2014 kl. 12:30
Byrådet 1. september 2014 kl. 17:00
Byrådet 1. september 2014 kl. 17:00

Økonomiudvalget 25. august 2014 kl. 12:30

Økonomiudvalget den 25. august 2014
Indstilles til godkendelse.

LUKKEDE SAGER

92. Salg af ejendom
93. Salg af jord
94. Salg af ejendom