Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Byrådet møde den 5. maj 2014

Møde:
Byrådet
Mødetid:
5. maj 2014 kl. 17:00
Tilstede:
Jonathan Roed Kirkedal
Anni B. Tyrrestrup
Anton C. Petersen
Paw Nielsen
Svend-Aage Nielsen
Johannes Lundsfryd Jensen
Kaj Johansen
Morten Weiss-Pedersen
Christian Martins Kromann
Flemming Worsøe
Jens Backer Mogensen
Mikkel Dragmose-Hansen
Steen Dahlstrøm
Lars Vigsø
Peter Storm
Bo Juul Nielsen
Regitze Tilma
Ove Andersen
Niels Bebe
Kaj Piilgaard Nielsen
Kim Lund
John Kruse
Allan Buch
Agnete Damkjær
Nicoline Damkjær
Fraværende:

ÅBNE SAGER

36. Regnskab 2013
Sagsnr.: 2014-002833
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

Middelfart Kommunes regnskab for 2013 foreligger nu til behandling.

Forvaltningen foreslår:

  • At Regnskabet for 2013 med tilhørende udkast til regnskabsberetning indstilles til godkendelse og overlevering til revisionen.
  • At afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr. indstilles til godkendelse.

Sagsbeskrivelse:

Det ordinære driftsresultat viser et overskud på 120,5 mio. kr., i forhold til et budgetteret overskud på 58,5 mio. kr. En del af differencen skyldes budgetværnet på 25 mio. kr., hvorefter regnskabsresultatet på den ordinære drift er 37,0 mio. kr. bedre end forventet. Hertil kommer en ekstraordinær momsindtægt på 6,5 mio. kr.

Mindreforbruget er opstået på mange forskellige områder i kommunens regnskab. Det træder dog frem, at der på beskæftigelsestilskudsordningen er et mindreforbrug på 15,6 mio. kr., hvoraf en del forventes at skulle tilbagebetales i 2014. Derudover er der et mindreforbrug på kommunens lønkonti på 10 mio. kr. som følge af ændrede overenskomstvilkår end forudsat ved budgetlægningen.

Det vil sige, at mindreforbruget på servicedriftsområdet er på ca. 11 mio. kr.

Mindreforbruget kommer også til udtryk i servicevæksten, som er opgjort til et fald på -1,1% i forhold til det oprindelige budget (eksl. budgetbufferen)

Udenfor det skattefinansierede områder er der mindreudgifter på 5,6 mio. kr. vedr. jordforsyning og støttet byggeri mens der på det selvfinansierede område er et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. i forhold til budgettet.

Finansiering

Finansieringsområdet viser merindtægter på 3,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette skyldes primært en ekstraordinær momsindtægt i 2014.

Skattefinansieret drift

Den skattefinansierede drift viser samlet set et mindreforbrug på 65,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Heri ligger også budgetværnet på 25 mio. kr.

Skattefinansieret anlæg

De skattefinansierede anlægsudgifter udgør 95,4 mio. kr. Det oprindelige budget forventede udgifter på 96,2 mio.kr.

Jordforsyning og støttet byggeri

Regnskabet for Jordforsyning og støttet byggeri udgør 19,8 mio. kr. mod et oprindeligt budget på 25,4 mio. kr.

Selvfinansieret område

Det selvfinansierede områdes regnskabsresultat viser et mindreforbrug på 6,0 mio. kr.

Kassebeholdning

Kassebeholdningen udgør 67,3 mio. kr. pr. 31. december 2013 mod 119,9 mio. kr. pr. 31. december 2012.

Den gennemsnitlige daglige likviditet i kommunen har gennem 2013 været på 170,9 mio. kr., hvilket er en forbedring på 18,4 mio. kr. siden ultimo 2012.

Gæld og egenkapital

Kommunens langfristede gæld udgjorde primo 2012 482,9 mio. kr. I 2013 er der optaget nye lån på samlet 10,1 mio. kr.. Gælden til realkreditinstitutter og lån til ældreboliger er nedbragt med afdrag på lånene på i alt 20,9 mio. kr. Gældsforpligtelsen ultimo 2013 er på 471,7 mio. kr.

Egenkapitalen pr. 1. januar 2013 var på 2.034,9 mio. kr., mens egenkapitalen ved regnskabsafslutningen er steget med 63,1 mio. kr. Stigningen skyldes primært en stigning i de fysiske aktiver, som følge af store anlægsinvesteringer i 2013. En fuldstændig oversigt over balancen opgjort efter de omkostningsbaserede principper fremgår af årsberetningen.

Over/underskud
På de områder som er decentraliserede, er ansvaret og kompetencen for økonomien flyttet til et lavere niveau indenfor organisationen.
Uforbrugte, decentraliserede midler for 2013 overføres for hvert område til 2014 .De samlede overførsler fra 2013 til 2014 vedrørende drift og anlæg er specificeret på særskilt sagsfremstilling.

Økonomi:

Fremgår af sagsbeskrivelsen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ikke elektroniske bilag:

- Den endelige årsberetning 2013 (udleveres til Byrådet på mødet d. 5. maj 2013)

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogle særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 28. april 2014
Byrådet den 5. maj 2014

Beslutning:

Økonomiudvalget den 28. april 2014
Indstilles til godkendelse.

Byrådet den 5. maj 2014
Godkendt.
Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 28. april 2014 kl. 14:00
Byrådet 5. maj 2014 kl. 17:00

Økonomiudvalget 28. april 2014 kl. 14:00

Økonomiudvalget den 28. april 2014
Indstilles til godkendelse.

Bilag:

37. Over-/underskud regnskab 2013
Sagsnr.: 2014-001914
Sagsbehandler: Vagn Hansen

Præsentation:

Forslag til overførsler fra regnskab 2013 til budget 2014 vedrørende:

 • Decentrale enheder (drift) - totalt 59,064 mio. kr.
 • Uforbrugte anlægsmidler - totalt 52,692 mio. kr.
 • Projekter - totalt -0,858 mio. kr.


Forvaltningen foreslår:

Driftsbevillinger i 2014 udvides med samlet 59,064 mio. kr. vedrørende skattefinansieret drift - fordelt:
 • At Økonomiudvalgets bevilling udvides med 18,508 mio. kr.
 • At Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets bevilling udvides med 23,016 mio. kr.
 • At Skoleudvalgets bevilling udvides med 9,528 mio kr.
 • At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling udvides med 6,307 mio. kr.
 • At Social- og Sundhedsudvalgets bevilling udvides med 0,099 mio. kr.
 • At Teknisk udvalgs bevilling nedsættes med 0,699 mio.kr.
 • At Miljø- og Energiudvalgets bevilling udvides med 1,730 mio. kr.
 • At Beredskabskommissionens bevilling udvides med 0,575 mio. kr.
Rådighedsbeløb i 2014 udvides samlet med 54,983 mio. kr. vedrørende uforbrugte anlægsmidler (skattefinansieret) - fordelt:
 • At Økonomiudvalgets bevilling udvides med 18,012 mio. kr.
 • At Skoleudvalgets bevilling udvides med 0,269 mio. kr.
 • At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling udvides med 5,761 mio. kr.
 • At Social- og Sundhedsudvalgets bevilling udvides med 5,130 mio. kr.
 • At Teknisk Udvalgs bevilling udvides med 25,745 mio. kr.
 • At Miljø- og Energiudvalgets bevilling nedsættes med 0,125 mio. kr.
 • At Beredskabskommissionens bevilling udvides med 0,191 mio. kr.
Rådighedsbeløb i 2014 nedsættes samlet med 2,291 mio. kr. vedr. uforbrugte anlægsmidler (takstfinansieret) - fordelt:
 • At Social- og Sundhedsudvalgets bevilling udvides med 9,581 mio. kr.
 • At Teknisk Udvalgs bevilling vedr. indtægter i f.m. jordforsyning øges med -11,872 mio. kr.
Driftsbevillinger i 2014 nedsættes samlet med 0,858 mio. kr. vedr. projekter, hvortil vi har fået midler fra ministerier - fordelt:
 • At Økonomiudvalgets bevilling nedsættes med 1,078 mio.kr.
 • At Skoleudvalgets bevilling nedsættes med 0,215 mio. kr.
 • At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalgets ramme udvides med 0,002 mio. kr.
 • At Social- og Sundhedsudvalgets bevilling udvides med 0,433 mio. kr.
 • At der søges tillæg til følgende anlægsprojekter, finansieret af overført rådighedsbeløb fra afsluttede projekter eller drift, i alt U 1,698 mio. kr.:
  Forbedring af beboernes fællesareal, 0,066 mio.kr. 
  Natur- og Energiprojekter 2013, 0,614 mio. kr.
  Driftsklinik på Lillebæltskolen, 0,618 mio. kr. 
  Etablering af Familie- og Unghus, 0,400 mio. kr.
 • At der søges tillægsbevilling til følgende anlægsprojekter, finansieret af rådighedsbeløb frigivet ved 3. budgetopfølgning 2013, i alt U 8,834 mio. kr. og I - 3,873 mio. kr.:
  Fynsvej, -3,250 mio.kr.
  Barmstedt Alle, 2,000 mio. kr.
  Aulbyvej, 4,834 mio. kr.
  Taaruplundvej, 2,000 mio. kr.
  Rokkevængvet -0,623 mio. kr.
   

Sagsbeskrivelse:

Decentraliseringsprincipperne for Middelfart Kommune siger følgende omkring over-/underskud:
"Det decentrale område kan:
 • Overføre en uforbrugt bevilling fra et regnskabsår til det efterfølgende.
 • Bruge af det efterfølgende års bevilling.
 • Der er ingen max. grænser for ovenstående.
 • Ved de årlige budgetopfølgninger og regnskabsafslutningen giver de decentrale områder en melding til Direktøren for området, hvis regnskabsresultatet forventes at resultere i et merforbrug på mere end 3% af årets bevilling."

Den oprindelige opgørelse af over/underskuddet i forbindelse med regnskab 2013 viste en netto-opsparing på 81,9 mio. kr. Fordelingen heraf var ca. 3,8 mio. kr. vedr. decentrale enheder som skoler, daginstitutioner, ældrecentre, entreprenørgården etc. De resterende 78,1 mio. kr. er akkumuleret på de mere centrale "decentrale" områder - altså på forvaltningernes centrale budgetter.

Direktionen har gennemgået de centrale opsparinger på 78,1 mio. kr. med henblik på, hvorvidt der bør ske en nedskrivning af de overførte midler, da en del af opsparingen vedr. gamle pulje etc., som ikke kommer i spil igen.
På den baggrund er det Direktionens anbefaling, at der sker følgende korrektioner i forbindelse med overførslen af over/underskud fra regnskab 2013 til budget 2014:

 • Nedskrivning af forsikringsområdet med 3,0 mio. kr.
 • Nedskrivning af beskæftigelsestilskuddets med 13,562 mio .kr.
 • Nedskrivning af skoleområdedets centrale konti med 4,5 mio. kr.
 • Nedskrivning af kultulr- og fritidsområdet med 1,0 mio. kr.
 • Nedskrivning af natur- og miljøområdet med 0,5 mio. kr.
 • Nedskrivning af beredskabet med 0,3 mio. kr.

Samlet giver overstående netto en nedskrivning af de overførte midler på 22,862 mio. kr. Derfor reduceres det samlede overførte overskud fra 81,9 mio. kr. til 59,1 mio. kr. Bevægelserne er indarbejdet i indstillingerne.

Vedr. anlægsprojekter:

 • Restbeløb fra afsluttet anlægsprojekt, "Renovering af tag Gelsted Plejecenter - servicedel" samt "Renovering af tag Gelsted Plejecenter - Ældreboliger", ialt 0,066 mio. kr. overføres til ekstisterende anlægsprojekt "Forbedring af beboernes fællesareal".
 • Restbeløb fra afsluttet anlægsprojekt "Naturgenopretning 2010" 0,614 mio.kr. overføres til eksisternde anlægsprojekt "Natur- og Energiprojekter 2013".
 • Der er overført beløb fra drift til anlægsprojekterne, "Driftsklinik på Lillebæltskolen" med 0,618 mio. kr. og "Eablering af Familie- og Unghus" med 0,400 mio kr.

Økonomi:

Godkender Økonomiudvalg og Byråd de foreslåede bevillinger betyder det en samlet udvidelse af budget 2014 på 110,898 mio. kr. som af forskellige årsager ikke blev brugt i 2013.
Forvaltningens bemærkninger:
Overførsel af over-/underskud har været behandlet særskilt i de forskellige udvalg. Økonomiafdelingen samler af praktiske hensyn overførslerne i sagen her. Fordeling på politikområder og de enkelte decentrale enheder fremgår af vedhæftede oversigt.

Projekter hvortil der er modtaget midler fra ministerier, er ikke indeholdt i selve over-/underskuds-overførslerne, men skal overføres særskilt.

Forvaltningens bemærkninger:

Overførsel af over-/underskud har været behandlet særskilt i de forskellige udvalg. Økonomiafdelingen samler af praktiske hensyn overførslerne i sagen her. Fordeling på politikområder og de enkelte decentrale enheder fremgår af vedhæftede oversigt.

Projekter hvortil der er modtaget midler fra ministerier, er ikke indeholdt i selve over-/underskuds-overførslerne, men skal overføres særskilt.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget - 28. april 2014
Byrådet - 5. maj 2014

Beslutning:

Økonomiudvalget den 28. april 2014
Indstilles til godkendelse.

Byrådet den 5. maj 2014
Godkendt.
Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 28. april 2014 kl. 14:00
Byrådet 5. maj 2014 kl. 17:00

Økonomiudvalget 28. april 2014 kl. 14:00

Økonomiudvalget den 28. april 2014
Indstilles til godkendelse.

Bilag:

2014-001914-1Samleskema, drift
2014-001914-1Anlægsprojekter
2014-001914-1Driftsprojekter
38. Kommunegaranti til Lillebælt Sport og Kultur i forbindelse med renovering
Sagsnr.: 2014-004365
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Nærværende sagsfremstilling omhandler garantistillelse til Lillebælt Sport og Kultur i forbindelse med renovering af Lillebæltshallerne og Strib Svømme- og Motionscenter.

Renoveringsarbejdet omfatter opgradering og klimatiltag i Lillebæltshallens Hal A, samt opgradering og vedligeholdelse af de slidte omklædningsrum i Strib Svømmehal.

Garantistillelsen skal ses i forlængelse af budgetforliget for 2014-2017, hvor forligsparterne var enige om at muliggøre tiltrængte investeringer på halområdet, ved at stille lånegaranti for tre konkrete projekter i de selvejende haller.

Foruden en garanti til Brenderup Aktivitetscenter omfattede budgetforliget tilsagn om at stille lånegaranti for 3,125 mio. kr. til opgradering og vedligeholdelse af de slidte omklædningsrum i Strib Svømme- og Motionscenter og 10,700 mio. kr. til renovering og klimatiltag i Lillebæltshallens Hal A.

Forvaltningen foreslår:

 • At der stilles en kommunegaranti således, at Lillebælt Sport og Kultur kan optage et lån på op til 3,125 mio. kr. til renovering af Strib Svømme og Motionscenter.
 • At der stilles en kommunegaranti således, at Lillebælt Sport og Kultur kan optage et lån på op til 10,700 mio. kr. til renovering af Lillebæltshallerne.
 • At garantistillelsen for begge projekter omfatter såvel byggekreditter i anlægsperioden samt efterfølgende hjemtagelse af 25-årige fastforrentede aftalelån, når anlægsprojektet afsluttes.
 • At ovennævnte garantistillelser betinges af, at byggekreditten indfries med provenuet fra aftalelånet.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med renoveringsprojekterne i Strib Svømme- og Motionscenter, samt Lillebæltshallerne, har Middelfart Kommune modtaget en anmodning om kommunal garantistillelse. Ansøgningen fra Lillebælt Sport og Kultur er ledsaget af en projektbeskrivelse samt en rate- og betalingsplan.

Det fremgår af projektbeskrivelsen, at anlægsprojektet i alt væsentlighed indeholder følgende elementer:

Renoveringsarbejdet i Strib Svømme og Motionscenter: 

 • Renovering af omklædningsrum, herunder: udskiftning af gulvbelægning, delvis udskiftning af skabe, ombyning af saunaer, udskiftning af VVS installationer, ny belysning, handicaptoilet i herreomklædning
 • Istandsættelse og forbedringsarbejder på 1. sal, herunder: renovering af trappeopgang og opholdsareal ved trappoeopgang samt inddragelse af tidligere køkken til motionsrum

Renoveringsarbejdet i Lillebæltshallerne:

 • Renovering af Hal A, herunder: akustikbeklædning på vægge, loftsmaling, epoxybeklædning på tribune, udskiftning af stole, udskiftning af sportsgulv, ny belysning samt renovering af udvendig facade mod nord-øst.
 • Indgang: person og vareelevator.
 • Udendørsareal mod nord-øst: sænkning og udvidelse af areal for af- og pålæsning for udstillere, arrangører etc.

Projektering og byggearbejder udføres i perioden 15. februar til 1. oktober 2014.

Der har, med overvejende deltagelse af lokale håndværkere, været afholdt licitation vedrørende anlægsarbejdet i Lillebæltshallerne. Lillebælt Sport og Kultur oplyser, at resultatet var tilfredsstilende. Der projektgranskes i øjeblikket, og bestyrelsen forventer at kunne skrive kontrakt med billigeste bydende inden 1. maj. 2014.

Projektet vedrørende Strib Svømme- og Motionscenter er sendt i udbud og der afholdes licitation den 30. april 2014. Også her med overvejende deltagelse af lokale håndværkere.

Økonomi:

Økonomiafdelingen har opgjort lånerammen og kan konstatere, at der er plads på lånerammen til at stille garanti for de nævnte anlægsprojekter.

Lillebælt Sport og Kultur har fremsendt en rate- og betalingsplan for arbejdet. Rateplanen er indgår som bilag til sagsfremstillingen.

Af planen fremgår det, at projketet vedrørende Strib Svømme og Motionscenter forventes at koste 3,125 mio. kr., mens projektet vedrørende Lillebæltshallerne forventes at beløbe sig til 10,500 mio. kr., hvilket er marginalt lavere end det afsatte garantibeløb ifølge budgetforliget.

Til imødegåelse af eventuelle uforudsete udgifter anbefaler forvaltningen dog, at det oprindelige maksinale garantibeløb på 10,700 mio. kr. fastholdes.

Forvaltningens bemærkninger:

Økonomiafdelingen har gennemgået Lillebælt Sport og Kultur's anmodning om garantistillelse i forbindelse med ovennævnte projekter.

Det er forvaltningens vurdering, at projektbeskrivelsen er i overensstemmelse med det anlægsarbejde, forligsparterne i forbindelse med budgetforliget tilkendegav at ville stille garanti for.

Det er yderligere forvaltningens vurdering, at anlægsinvesteringerne samlt set medvirker til at opgradere og fremtidssikre idrætstilbuddene i kommunerne. 

Låneoptagelsen medfører en væsentlig forøgelse af hallernes udgifter til at betale låneydelse. På baggrund af hallernes regnskabsresultater for de seneste år, vurderer forvaltningen, at kommunens selvejende haller vil have vanskeligt ved at bære øgede udgifter til betaling af renter og afdrag. Derfor er det væsentligt at henlede opmærksomheden på, at budgettet til driftstilskud til hallerne, på BKF-udvalgets område, er løftet med 1,600 mio. kr. årligt fra og med 2015. Med løftet vil hallerne - set under et - være mere end fuldt kompenserede for de øgede udgifter til renter og afdrag.

Som det fremgår af indstillingen, er det forvaltningens anbefaling, at der stilles krav om, at lånene skal optages med fast rente i hele lånets løbetid. 

Anbefalingen skal ses i lyset af følgende: 
 • Minimering af udsvingene i låneydelsen giver alt andet lige hallerne de bedste muligheder for at køre en stabil drift.
 • Renteudgifter bæres - via tildelingsmodellem på halområdet - kollektivt af hallerne. Ved variabelt forrentede lån vil fremtidige udsving i renten påvirke ikke bare Lillebælt Sport og Kultur, men alle haller. 
 • Det historisk lave renteniveau gør det attraktivt at optage et lån med fast rente. Pr. 23.4.2014 udgør renten på et fastforrentet 25-årigt kommunekreditlån 2,84%.
Det kan oplyses, at ydelsen på et 25-årigt kommunekreditlån på 3,125 mio. kr. med en rente på 2,84% aktuelt udgør 176.000 kr., mens ydelsen på et kommunekreditlån på 10,700 mio. kr. med samme rente aktuelt udgør 603.000 kr.

Handicapaspekter:

Sagen er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere og brugere.

Sagen har ingen handicapaspekter.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget: 28. april
Byrådet: 5. maj

Beslutning:

Økonomiudvalget den 28. april 2014
Indstilles til godkendelse.

Byrådet den 5. maj 2014
Godkendt.
Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 28. april 2014 kl. 14:00
Byrådet 5. maj 2014 kl. 17:00

Økonomiudvalget 28. april 2014 kl. 14:00

Økonomiudvalget den 28. april 2014
Indstilles til godkendelse.

Bilag:

39. Effektiviseringsforslag vedr. budget 2015 til høring
Sagsnr.: 2014-000981
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

I forbindelse med budgetforliget for budget 2014 aftalte forligsparterne, at der i foråret 2014 skulle arbejdes med at finde effektiviseringsforslag i størrelsesordenen 10 mio. kr. til budget 2015.

Forvaltningen foreslår:

 • At effektiviseringsforslagene drøftes på baggrund af indstillingerne fra fagudvalgene
 • At Byrådet sender forslagene i høring på mødet d. 5. maj
 • At høringsperioden løber til d. 22. maj kl. 10.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med budgetforliget for budget 2014, aftalte parterne, at der i foråret 2014 skulle arbejdes med at finde effektiviseringsforslag i størrelsesordenen 10 mio. kr. til budget 2015.

I bilaget er der beskrevet effektiviseringsforslag for i alt 10,0 mio. kr.

Sagen har været behandlet i fagudvalgene, som havde følgende bemærkninger:

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget: Godkendt, at forslagene sendes i høring.

Skoleudvalget: Effektiviseringsforslagene blev drøftet og sendt til videre behandling

Børn, Kultur og Fritidsudvalget: Effektiviseringsforslagene blev drøftet og sendt til videre behandling.

Social- og Sundhedsudvalget: Udvalget er enig i, at forslagene sendes i høring.

Teknisk Udvalg: Udvalget tilslutter sig effektiviseringsforslagene.

Miljø- og Energiudvalget: Udvalget tilslutter sig forslag til effektivisering.

Økonomi:

Beskrevet i bilag

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagen kan have aspekter for handicappede. Sagen forventes at blive sendt i høring d. 5 maj 2014.

Høring af Handicaprådet:

Sagen forventes at blive sendt i høring d. 5. maj 2014.

Høring af Ældrerådet:

Sagen forventes at blive sendt i høring d. 5. maj 2014.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 28. april 2014
Byrådet den 5. maj 2014

Beslutning:

Økonomiudvalget den 28. april 2014
Indstilles til godkendelse.

Byrådet den 5. maj 2014
Godkendt.
Sendes frem til endelig behandling i Byrådet den 23. juni 2014.
Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 28. april 2014 kl. 14:00
Byrådet 5. maj 2014 kl. 17:00

Økonomiudvalget 28. april 2014 kl. 14:00

Økonomiudvalget den 28. april 2014
Indstilles til godkendelse.

Bilag:

40. Økonomisk politik og finansiel strategi
Sagsnr.: 2014-002803
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

Den nuværende økonomiske politik og finansielle strategi blev udarrbejdet ved det seneste Byråds tiltrædelse i 2010. Derfor fremsendes der nu et forslag til ny økonomisk politik for det nyvalgte Byråd samt et forslag til revideret finansiel strategi.

Forvaltningen foreslår:

 • At den økonomiske politik godkendes
 • At den finansielle strategi godkendes

Sagsbeskrivelse:

Den nuværende Økonomiske Politik og Finansielle Strategi blev udarbejdet i forbindelse det forrige Byråds tiltrædelse i 2010, og har således fungeret i fire år.

Med tiltrædelse af den nye Byråd primo 2014 er det naturligt, at der udarbejdes ny økonomisk politik, som lever op til Byrådets målsætninger, og som skal gælde frem til byrådsperiodens udløb i 2017.

Forslaget til den nye økonomiske politik består af følgende mål:

 • At niveauet for skatter er konkurrencedygtige i forhold til kommunerne i trekantsområdet
 • At der udarbejdes budgetforslag med et skattefinansieret driftsoverskud på 85-90 mio. kr.
 • At likviditeten efter kassekreditreglerne er på minimum 90 mio.kr.
 • At den langfristede skattefinansierede gæld nedbringes i peioden 2014-2018.
 • At der afsættes midler til skattefinansierede anlægsinvesteringer på minimum 260 mio. kr. til og med budget 2018
 • At der årligt indregnes effektiviseringer for nye 10 mio.kr.
 • At der ikke gives kassefinansierede tillægsbevilliger.
 • At der årligt udarbejdes et prioriteringskatalog til budgetlægningen på minimum 20 mio. kr.
 • Den gennemsnitlige takst for forbrugerne på det brugerfinansierede område må ikke stige i perioden 2014-2018 ud over hvad der svarer til almindelig pristalsregulering og udefra kommende krav

Samtidig er den finansielle strategi blevet gennemgået og revideret.

De væsentligste ændringer i strategien er:
- En præcisering af brugen af finansielle instrumenter. Det betyder, at Middelfart Kommune indgår ikke nye aftaler om avancerede finansielle instrumenter, så som valuta- og renteswaps eller indgår i repo-forretninger.
- Håndteringen af garantistillelser skærpes


Udkast til en ny Økonomi Politik og udkast til ny Finansiel Strategi findes i bilag.

 

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget d. 28. april 2014
Byrådet d. 5. maj 2014

Beslutning:

Økonomiudvalget den 28. april 2014
Indstilles til godkendelse med følgende tilføjelser under Forslaget til den nye økonomiske politik består af følgende mål:
 • At niveauet for skatter og oplevet velfærd er konkurrencedygtige i forhold til kommunerne i trekantsområdet
 • Den samlede gennemsnitlige takst for forbrugerne på brugerfinansierede områder må ikke stige i perioden 2014-2018 ud over hvad der svarer til almindelig pristaltsregulering og udefra kommende krav.

Byrådet den 5. maj 2014
Godkendt.
For forslaget stemte 24.
Imod forslaget stemte Paw Nielsen.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 28. april 2014 kl. 14:00
Byrådet 5. maj 2014 kl. 17:00

Økonomiudvalget 28. april 2014 kl. 14:00

Økonomiudvalget den 28. april 2014
Indstilles til godkendelse med følgende tilføjelser under Forslaget til den nye økonomiske politik består af følgende mål:
 • At niveauet for skatter og oplevet velfærd er konkurrencedygtige i forhold til kommunerne i trekantsområdet
 • Den samlede gennemsnitlige takst for forbrugerne på brugerfinansierede områder må ikke stige i perioden 2014-2018 ud over hvad der svarer til almindelig pristaltsregulering og udefra kommende krav.


Bilag:

41. Investeringsstrategi for genforsikring af tjenestemænd
Sagsnr.: 2014-003418
Sagsbehandler: Trine Sørensen

Præsentation:

Middelfart Kommunes pensionsforpligtelser til tjenestemænd er genforsikret hos Sampension. Det betyder, at Middelfart Kommune løbende betaler en præmie for de erhvervsaktive tjenestemænd, mod at vi får refunderet noget af pensionerne, når de går på pension.

Middelfart Kommune har uafdækkende hensatte pensionsforpligtelser på ca. 273 mio. kr. ved udgangen af 2013.

Sampension har åbnet for en ny investeringsstrategi, som vil have en højere risikoprofil, men samtidig også stille Middelfart Kommune økonomisk bedre rustet i forhold til de kommende års stigninger i udgifterne til tjenestemandspensioner.


Forvaltningen foreslår:

 • At den nye investeringsstrategi tiltrædes

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommunes pensionsforpligtelser til tjenestemænd er genforsikret hos Sampension. Det betyder, at Middelfart Kommune løbende betaler en præmie for de erhvervsaktive tjenestemænd, mod at vi får refunderet noget af pensionerne, når de går på pension.

Middelfart Kommune har uafdækkende hensatte pensionsforpligtelser på ca. 273 mio. kr. ved udgangen af 2013.

I de kommende år vil rigtig mange tjenestemænd gå på pension, hvilket betyder øgede udgifter på området. Det vil derfor være af stor betydning, hvor meget Sampension reelt finansierer af disse pensionsudbetalinger.

Sampension har åbnet for en ny investeringsstrategi, som vil have en højere risikoprofil, men samtidig også stille Middelfart Kommune økonomisk bedre rustet i forhold til de kommende års stigninger i udgifterne til tjenestemandspensioner.

Nuværende situation

På nuværende tidspunkt er det således, at Sampension garanterer en aftalt fast ydelse for den enkelte pensionerede tjenestemand.

Middelfart Kommune har en såkaldt bonuskonto hos Sampension. Bonuskontoen er opstået når Sampensions investeringer har givet et afkast udover det forventede renteniveau. Bonuskontoen bruges til tilskud, når en tjenestemand fratræder, men hvor den opsparede værdi på forsikringen ikke er stor nok til at betale overførselsbeløb eller andet.

Ved den nuværende investeringsstrategi har Middelfart kommune et indestående pr. 1. januar 2014 på ca. 20 mio. kr. på bonuskontoen, men ifølge Sampension vil den stort set være tømt inden udgangen af 2022 ved den nuværende model, da det forventes at et stort antal kommunale tjenestemænd går på pension indenfor en relativ kort tidshorisoint.

Fordelen ved denne løsning er en meget høj grad af sikkerhed for kommunen i form af viden om de fremtidige økonomiske betalinger. Ulempen er, at Middelfart Kommunes udgifter til tjenestemandspensioner vil stige betydeligt når bonuskontoen er brugt op.

Den nye investeringsstrategi

Det helt centrale ved den nye strategi er, at der er tale om en ugaranteret model. Den enkelte kommune vil således ikke længere være garanteret en fast ydelse i forhold til pension til den enkelte pensionerede tjenestemand.

Fordelen ved en sådan model er, at Sampension har mulighed for at sammensætte investeringsporteføljen på en måde, der giver et større forventet afkast – altså eksempelvis flere aktier og investeringer i ejendomme mv. og færre nominelle obligationer. Det højere forventede afkast vil blive indsat på kommunernes respektive bonuskonti, og kan derfor medgå til at finansiere at Middelfart kommune også i årene efter 2022 kan få dækket den aftalte procentsats i forhold til pensionsudbetalinger til tjenestemænd.

Ulempen er, at Middelfart Kommuneovertager risikoen ved dårligt afkast. Man kan således forestille sig en situation, hvor Sampensions ydelse vil falde under den nuværende garanterede nominelle ydelse, jf. sammenfatning nedenfor.

Ved tiltrædelse til den nye investeringsstrategi vil en betydelig del af Sampensions kapitalbeholdningskrav forsvinde, idet der ikke længere opereres med en garanteret fast ydelse. Den herefter ”overflødige” akkumulerede kapitalbeholdning vil derfor blive overført til kommunernes bonuskonti.

For Middelfart Kommune vil det medføre at bonuskontoen vil stige fra ca. 20 mio. kr. til et niveau på omkring 70 mio. kr.

Det vil naturligvis stille Middelfart Kommune i styrket position i forhold til de kommende års stigninger udgifterne til tjenestemandspensioner. Dette skal dog opvejes i forhold til den øgede risiko i Sampensions investeringer.

Økonomi:

Middelfart Kommunes bonuskonto vil stige fra ca. 20 mio. kr. til ca. 70 mio. kr. hvis den nye investeringsstrategi tiltrædes. Det vil samtidigt medføre, at Middelfart Kommune bedre fremadrettet vil kunne absorbere de stigende udgifter til tjenestemandspensioner, og bonuskontoen vil ikke være tømt i 2022, som er den nuværende udsigt.

Middelfart kommunes årlige udgifter til genforsikring udgør 7,1 mio. kr. og pensionsudbetalinger til pensionerede tjenestemænd udgør knap 18 mio. kr. Netto efter refusion fra Sampension – udgør udgiften til pensionerede tjenestemænd 8,6 mio. kr. Til politiske tjenestemænd har vi en udgift på ca. 1 mio. kr. årlig til pension.

De nævnte tal er fra regnskabet 2013.

Forvaltningens bemærkninger:

Stigningen på bonuskontoen fra 20 mio. kr. til 70 mio. kr. er så markant, at den risiko Middelfart Kommune samtidig tager vurderes til at være lav.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:

Økonomiudvalget d. 28. april 2014
Byrådet d. 5. maj 2014

Beslutning:

Økonomiudvalget den 28. april 2014
Indstilles til godkendelse.

Byrådet den 5. maj 2014
Godkendt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 28. april 2014 kl. 14:00
Byrådet 5. maj 2014 kl. 17:00

Økonomiudvalget 28. april 2014 kl. 14:00

Økonomiudvalget den 28. april 2014
Indstilles til godkendelse.

42. Endelig vedtagelse af nyt erhvervsaffaldsregulativ 2014
Sagsnr.: 2013-014272
Sagsbehandler: Monica Nielsen

Præsentation:

I forbindelse med ændringen af affaldsbekendtgørelsen i januar 2013, skal kommunerne tilrette sit erhvervsaffaldsrgulativ. Med ændringen af bekendtgørelsen blev der åbnet op for at virksomheder fra andre kommuner kunne benytte genbrugspladsen på lige vilkår med virksomhederne fra Middelfart Kommune. Udover tilretning af genbrugspladsordningen, er der lavet tilrettelser i ordningerne for dagrenovation, ordningen for olie- og benzinudskillere samt ordningen for have/parkaffald.

Regulativet er udarbejdet i den Nationale Standarddatabase for Affaldsregulativer - kaldet NSTAR.

Regulativet skal endelig godkendes efter at have været i høring.

Forvaltningen foreslår:

 • At regulativet for erhvervsaffald 2014 godkendes endeligt til ikrafttrædelse den 9. maj 2014.

Sagsbeskrivelse:

Det eksisterende erhvervsaffaldsregulativ er rettet i henhold til gældende lovgivning. Regulativet skal følge et fastsat paradigme fra Miljøstyrelsen og skal udarbejdes i den Nationale Affaldsdatabase for affaldsregulativer - NSTAR.
Ændringerne omfatter :

 • § 10 Dagrenovationsordningen. Regulativet er rettet igennem således at der henvises til husholdningsregulativet i afsnittene om anbringelse af beholdere, anvendelse og fyldning af beholdere m.v. Dette er for at sikre de samme regler for både husholdninger og erhverv omkring anbringelse og tømning af beholderne, da husholdnings- og erhvervsaffaldsregulativet ikke altid ændres samtidigt.
 • § 17 Ordning for affald fra Olie- og benzinudskillere. Der er udtaget nogle bestemmelser i regulativet, som var af driftsmæssig karakter og som der ikke er hjemmel til i affaldsbekendtgørelsen. Det skal istedet undersøges om det kan føres over i et nyt regulativ for Olie- og benzinudskillere hjemlet i spildevandsbekendtgørelsen. Der er nedsat en arbejdsgruppe i MOTAS som undersøgere nærmere og det forventes afklaret i løbet af 2014.
 • § 19 Ordning for have/parkaffald. Ordningen er tilrettet i henhold til affaldsbekendtgørelsen, således at der nu kan gives tilladelse til afbrænding af have/parkaffald fra landbrug, gartnerier og naturplejeaktiviteter efter ansøgning.

Økonomi:

Ændringerne i erhvervsaffaldsregulativet 2014 har ikke økonomiske konsekvenser for Middelfart Kommune.

Forvaltningens bemærkninger:

Regulativet har været sendt i 4 ugers offentlog høring. Der er ikke indkommet nogen bemærkninger til regulativet i høringsperioden.

Forvaltningen forslår derfor, at regulativet godkendes med den tekst som har været i høring.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. for handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlinger
Miljø- og Energiudvalget - 9. april 2014
Økonomiudvalget - 28. april 2014
Byrådet - 5. maj 2014

Beslutning:

Miljø- og Energiudvalget den 9. april 2014
Udvalget godkender forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 28. april 2014
Anbefales godkendt.

Byrådet den 5. maj 2014
Godkendt.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 9. april 2014 kl. 14:00
Økonomiudvalget 28. april 2014 kl. 14:00
Byrådet 5. maj 2014 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 9. april 2014 kl. 14:00

Udvalget godkender forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget 28. april 2014 kl. 14:00

Økonomiudvalget den 28. april 2014
Anbefales godkendt.

Bilag:

43. Kørsel med modulvogntog i erhvervsområder
Sagsnr.: 2013-001435
Sagsbehandler: Peter Krogsgaard Jensen

Præsentation:

På baggrund af flere henvendelser fra virksomheder har administrationen udarbejdet en screening af mulighederne for at køre med modulvogntog i erhvervsområderne i Middelfart Kommune.

Formål er at der tages en principbeslutning om hvordan henvendelser fra virksomheder med ønsker om at køre med modulvogntog skal behandles.Forvaltningen foreslår:

 • At sagen drøftes politisk.

Sagsbeskrivelse:

Kørsel med modulvogntog fra motorvejene til de enkelte virksomheder administreres som en forsøgsordning. Ordningen hedder Virksomhedsordningen og løber som et forsøg  indtil udgangen af 2016. Ordningen administreres af Vejdirektoratet. Det vil sige, at der stadig kræves en konkret ansøgning fra transportfirmaet, om tilladelse til at  køre på en nærmere defineret rute til deres virksomhed med modulvogntog.

En tilladelse fra Vejdirektoratet kræver, at ruten er undersøgt med hensyn til fremkommelighed, og at der også er gennemført en trafiksikkerhedsrevision. Fremkommelighed betyder, at modulvogntoget, skal kunne køre lovligt i henhold til færdselsloven. Det vil sige, at vogntoget ikke må overskride spærrelinjer, spærreflader, cykelbaner eller kantlinjer m.m.. Modulvogntoget må heller ikke lægge beslag på modsatrettede kørebaner på stærkere trafikerede veje.

Kommunerne er ikke forpligtiget til at skabe mulighed for at der kan køres med modulvogntog til en virksomhed. 
Såfremt kommunen vælger at etablere mulighed for at køre med modulvogntog til én virksomhed, bliver der ikke skabt et retskrav for andre virksomheder i kommune, om at de også skal have mulighed for at køre med modulvogntog til deres virksomhed.
Reglerne er udformet, så der er mulighed for at hele eller dele af udgifterne til at skabe mulighed for at køre med modulvogntog kan pålægges virksomheden, der ønsker at køre med modulvogntog.

Økonomi:

Forvaltningen har forsøgt at udregne et overslag på hvad det vi koste at ombygge alle erhvervsområder, så der kan køre modulvogntog over alt. Dette er ganske ressourcekrævende at gøre præcist og formodentligt ikke relevant, da det næppe vil være alle veje, hvor der bliver behov for at køre med modulvogntog. Der er udarbejdet overslag på ca. 25% af krydsene og såfremt disse overslag skaleres op til samtlige kryds, vil et meget groft skøn over en samlet udgift ende på 14 - 15 mio. kr. og det er uden eventuelle udgifter til ekspropriation af bygninger.

I forhold til ombygning af de områder af erhvervsområdet i Ejby, hvor der er konkrete ansøgninger om kørsel med modulvogntog, er det foreløbige overslag på 350 - 400.000 kr til ombygning af vejene i Ejby. Til udvalgsmøde vil der forelægge overslag på ombygning af vejnettet i forhold til de virksomheder i Middelfart, der har ydret ønske om kørsel med modulvogntog.

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen har undersøgt samtlige kryds i kommunens erhvervsområder og må konstatere, at bortset fra 4 kryds er der ingen kryds i kommunen, hvor der kan køres med modulvogntog.

Krydsene på hovedvejsnettene i erhvervsområderne kan typisk ombygges inden for den nuværende vejmatrikel. Krydsene med de interne veje i erhvervsområderne vil mange steder kræve ekspropriation af jord, for at kunne udvide vejene tilstrækkeligt til, at der kan køres med modulvogntog. Ved Industrivej i Nørre Aaby vil det kræve ekspropriation af bygninger.


For at få skabt retningslinjer for behandling af disse ansøgninger kan udvalget overveje følgende:
 • Er der områder og brancher, der er særligt interessante i forhold til kørsel med modulvogntog.
 • Skal der stilles krav om at en virksomhed har et  vist kørselsbehov, for at kommunen går ind i sagen.
 • Skal der være en udgiftsfordelingen mellem kommune og virksomheden.
 • Hvordan stiller udvalget sig til gennemførelse af ekspropriation for at skaffe den nødvendige plads til ombygning.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere.

For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlinger
Teknisk Udvalg - 8. april 2014
Økonomiudvalget - 28. april 2014
Byrådet - 5. maj 2014

Beslutning:

Teknisk Udvalg den 8. april 2014
Udvalget indstiller, at Middelfart Kommune er positiv overfor at etablere mulighed for kørsel med modulvogntog til erhvervsområderne i Middelfart Kommune.

Når der foreligger en ansøgning fra en virksomhed, skal der ske en konkret sagsbehandling og stillingtagen til, hvorvidt Middelfart Kommune ønsker at etablere mulighed for kørsel med modulvogntog.

I forhold til de tre konkrete ansøgninger fra virksomheder i Ejby indstiller udvalget, at der gives en tillægsbevilling på kr. 400.000 til ombygning af motorvejsafkørsel, krydset Nørregade/Erhvervsvej og krydset Erhvervsvej/Industrivej.

Økonomiudvalget den 28. april 2014
1) Anbefales
2) Projektet i Ejby gennemføres hurtigst muligt
3) Finansiering indgår i Budget 2015

Byrådet den 5. maj 2014
Godkendt.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 8. april 2014 kl. 14:00
Økonomiudvalget 28. april 2014 kl. 14:00
Byrådet 5. maj 2014 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 8. april 2014 kl. 14:00

Udvalget indstiller, at Middelfart Kommune er positiv overfor at etablere mulighed for kørsel med modukvogntog til erhvervsområderne i Middelfart Kommune.

Når der foreligger en ansøgning fra en virksomhed, skal der ske en konkret sagsbehandling og stillingtagen til, hvorvidt Middelfart Kommune ønsker at etablere mulighed for kørsel med modulvogntog.

I forhold til de tre konkrete ansøgninger fra virksomheder i Ejby indstiller udvalget, at der gives en tillægsbevilling på kr. 400.000 til ombygning af motorvejsafkørsel, krydset Nørregade/Erhvervsvej og krydset Ervhvervsvej/Industrivej.

Økonomiudvalget 28. april 2014 kl. 14:00

Økonomiudvalget den 28. april 2014
1) Anbefales
2) Projektet i Ejby gennemføres hurtigst muligt
3) Finansiering indgår i Budget 2015


44. Forslag til lokalplan 151 og kommuneplantillæg nr. 4 for Fjelsted Skovkro
Sagsnr.: 2013-014103
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg der muliggør udvidelse af Fjelsted Skovkro.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslag til lokalplan 151 og kommuneplantillæg nr. 4 til kommuneplan 2013 fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget besluttede den 29. april 2013 at igangsætte planlægningen for udvidelse af Fjelsted Skovkro, der ligger Store Landevej 92 og 94, Ejby.

Der er forud for planarbejdet indkaldt ideer og forslag i henhold til planlovens § 23c. Der indkom 2 høringssvar. Odens Bys museer gjorde opmærksom på at der er risiko for at støde på jordfaste fortidsminder inden for planområdet. Ejeren af landbrugsejendommen Juelsbjergvej 12, der ligger nord for planområdet og Fjelsted Skov, gjorde opmærksom på at han har indsendt ansøgning om udvidelse af hans husdyrproduktion og at han forventer, at den bliver behandlet på de forudsætninger der var gældende på ansøgningstidspunktet.

Planforslagene giver mulighed for den ønskede udvidelse af kroens faciliteter med yderligere mødelokaler, hotelværelser og parkeringsarealer. Byggeriet tillades i en højde af 2 etager/8,5 meter ud mod Store Landevej, medens der i byggefeltet væk fra vejen tillades en højde på 3 etager/11 meter i tråd med eksisterende hotelværelsesbyggeri.

Planforslagene er screenet i henhold til lov om miljøvurdering og det er vurderet, at der ikke skal laves en miljørapport i forbindelse med planerne. Afgørelsen herom annonceres samtidig med planforslagene.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen har vurderet, at ansøgning om udvidelse af malkekvægsbesætning på Juelsbergvej 12 skal behandles på det grundlag, der var på tidspunktet for modtagelse af ansøgningen 2. december 2013. Der forelå på det tidspunkt ikke forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for Fjelsted Skov Kro. Det betyder, at den beregnede lugtgeneafstand for kvægbruget vil blive vurderet i forhold til det nuværende byzoneområde – og ikke i forhold til det kommende, udvidede byzoneområde. Det forventes, at kommunen vil kunne godkende den ansøgte udvidelse af malkekvægsbesætningen.

Ved en eventuel klage over kommunens forventede miljøgodkendelse af den ansøgte udvidelse af malkekvægsbesætningen, kan det dog ikke udelukkes, at Natur- og Miljøklagenævnet vil tage et andet udgangspunkt.

Lokalplanområdet er mod vest og nord  er afgrænset af Fjelsted Skov, hvilket betyder, at hele planområdet er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 17 - 300 meter skovbyggelinje. Byggeri inden for området forudsætter således en dispensation fra naturbeskyttelsesloven, og det er Middelfart Kommune, der er myndighed. Der er med planforslagene åbnet mulighed for, at byggeriet mod vest kan bygges 10 meter fra skoven, medens der mod det nordlige skovbryn skal holdes en afstand på minimum 20 meter.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.  

Høring af Handicaprådet:

Handicaprådet vil blive hørt i forbindelse med den offentlig høring af planforslagene.

Høring af Ældrerådet:

Ældrerådet vil blive hørt i forbindelse med den offentlige høring af planforslagene.

Behandlingsplan
Teknisk Udvalg - 8. april 2014
Økonomiudvalget - 28. april 2014
Byrådet - 5. maj 2014

Beslutning:

Teknisk Udvalg den 8. april 2014
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 28. april 2014
Anbefales godkendt.

Byrådet den 5. maj 2014
Godkendt.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 8. april 2014 kl. 14:00
Økonomiudvalget 28. april 2014 kl. 14:00
Byrådet 5. maj 2014 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 8. april 2014 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget 28. april 2014 kl. 14:00

Teknisk Udvalg den 8. april 2014
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 28. april 2014
Anbefales godkendt.

Bilag:

45. Udkast til klimatilpasningsplan
Sagsnr.: 201103400
Sagsbehandler: Anni Berndsen

Præsentation:

Regeringen og Kommunernes Landsforening har (i 2013) indgået en aftale om klimatilpasning, som forpligter alle kommuner til at udarbejde klimatilpasningsplaner. Planen skal ifølge aftalen  indarbejdes direkte i eller som et tillæg til kommuneplanen.
Formålet med en klimatilpasningsplan er at kortlægge, hvor i kommunen der er klimaudfordringer og en stillingtagen til kommunens indsats.

Forvaltningen foreslår:

 • At Byrådet godkender forslag til klimatilpasningsplanen og sender den i 8 ugers offentlig høring
 • At klimatilpasningsplanen bliver et tillæg til kommuneplanen
 • At planen danner grundlag for kommunens indsats med klimatilpasning frem til 2017.

Sagsbeskrivelse:

Regeringen og KL har indgået aftale om, at alle kommuner skal udarbejde klimatilpasningsplaner, der prioriterer og sikrer indsatsen på området.  

Klimatilpasningsplanen skal i følge aftalen indeholde:

 • En kortlægning af risikoområder i kommunen 
 • En prioritering af indsatsen, der ønskes igangsat

I Middelfart Kommune er der som forarbejde til klimatilpasningsplanen udarbejdet en strategi, som byrådet vedtog i maj 2013. Strategien udstikker de overordnede linjer for arbejdet med klimatilpasning, hvor temaerne i denne første version af planen er relateret til vand. Det kan eksempelvis være håndtering af skybrud, oversvømmelse, havvandsstigninger, stormflod og dårlig badevandskvalitet.

Den udarbejdede klimatilpasningsplan består af

 • Mål og retningslinjer for klimatilpasning
 • En handleplan
 • Bilag

Mål og retningslinjer
Mål og retningslinjer for klimatilpasning samt handleplanen udarbejdes som et tillæg til kommuneplanen. Tillægget vil ikke erstatte de nuværende bestemmelser om klimatilpasning i kommuneplanen, men supplere og udbygge bestemmelserne.

Mål og retningslinjer for klimatilpasning skal sikre, at udvikling af eksisterende områder og udpegning af nye områder til byudvikling, sker under hensyntagen til de klimaudfordringer kommunen står overfor.  Det indbefatter bl.a. retningslinjer for ændret administrationspraksis indenfor planområdet. Ved kommune- og lokalplanlægning skal der ved inddragelse af nye arealer til byudvikling gennemføres en vurdering af konsekvenserne af de forventede klimaændringer herunder havspejlsstigninger, oversvømmelse med overfladevand, mulighederne for og kravene til afledning af vand, samt adgangsforhold, både internt og til området som helhed.

I forhold til fremtidig kystnært byggeri er der fastlagt en planlinje i kote 2 m på baggrund af de forventede fremtidige havspejlsstigninger. Påtænkes byggeri indenfor planlinjen, skal der redegøres for byggeriet i forhold til de fremtidige havspejlsstigninger. Hvis det kan godtgøres, at fremtidigt  byggeri vil være udfordret i forhold til havspejlsstigninger, vil der kunne lokalplanlægges mod nybyggeri, dvs. at der ikke kan bygges på arealet.

Handleplan
Klimatilpasningsplanen er udarbejdet på grundlag af en kortlægning af risikoen for oversvømmelser i 2050 ved skybrud og havvandsstigninger. På baggrund af risikokortlægningen er indsatsen frem til 2017 prioriteret.

Handleplanen skal skabe et overblik over og prioritere indsatsen. Der er udpeget i alt 36 områder med større eller mindre risiko for oversvømmelse. Alle risikoområder er væsentlige, men indsatsen skal prioriteres, hvilket er sket på følgende grundlag

 • Der hvor risikoen er størst
 • Større sammenhængende centrale områder
 • Områder med offentlige funktioner (institutioner, plejehjem, skoler etc.)
 • Der hvor der opnås størst synergi med andre projekter og planer

På baggrund heraf er 3 af områderne prioriteret som indsatsområde i denne planperiode. De tre områder er

 • Middelfart midtby og havnen
 • Middelfart midtby og centrum
 • Fænøsund ældrecenter og Fænøsund park

De øvrige risikoområder inddrages i de efterfølgende planer.

Indsatsen prioriteres hvert 4 år. Dvs. forud for den næste klimatilpasningsplan laves en ny kortlægning og en ny prioritering.

Ud over de prioriterede geografiske indsatsområder indgår der i handleplanen indsatsområder, som udarbejdelse af en kommunikationsplan, der har til formål at komme i dialog om emnet med kommunens borgere og forvaltninger, for at sikre ejerskab og engagement til klimatilpasning.

I denne planperiode vil der også blive fokuseret på igangsætning af fyrtårnprojekter, drøftelse af serviceniveau, fastlæggelse af den næstkommende kortlægning mht. hvilke emner der skal inddrages i den.

Idefasen/høringssvar
Forud for udarbejdelse af planen blev der på kommunens biblioteker og hjemmeside annonceret med en idefase for planen, hvor alle kunne bidrage med ideer og forslag til klimatilpasning.

I alt indkom der 3 hørringssvar.
De indkomne ideer vil, der hvor det giver mening, blive inddraget i de kommende klimatilpasningsprojekter.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Organisering og administration af arbejdet med klimatilpasningsopgaver er en ny arbejdsopgave for kommunen. I udarbejdelse af strategien og klimatilpasningsplanen har der været fokus på tværfagligt samarbejde og ejerskab til for emnet, idet klimatilpasningsløsninger skal håndteres på mange forskellige niveauer og i flere afdelinger. Idet spildevand og kloaksystemerne er en væsentlig faktor i forhold til håndtering af vand er Middelfart Spildevand repræsenteret på flere niveauer og spiller også en væsentlig rolle i forbindelse med udarbejdelse af klimatilpasningshandleplanen.

For at anvende de økonomiske ressourcer bedst muligt er det nødvendigt at prioritere indsatserne til modvirkning af de negative effekter af klimaændringerne. Prioriteringen forudsætter, at man har analyseret hvilke klimabetingede situationer, der kan forventes, og hvilke værdier disse situationer kan true med at skade.

I denne første klimatilpasningsplan er det valgt at fokusere på truslerne fra skybrud og stormflod. Der er derfor udarbejdet et oversvømmelseskort, der beskriver, om kloaksystemerne kan aflede de nedbørshændelser, der statistisk set forventes at optræde med en hyppighed på 1 gang hvert 5, 10, 20, 50 og 100 år. Der er ligeledes udarbejdet et kort, der viser hvilke områder, der vil kunne påvirkes i forbindelse med højvandssituationer i havet og oversvømmelser ved ekstremnedbør i det åbne land.

Der er foretaget en vurdering med hensyn til påvirkning fra skybrud og stormflod. Påvirkning fra naturlig ferskvandsafstrømning er ikke medtaget i vurderingen, fordi det nuværende datagrundlag er utilstrækkeligt. Det vil indgå i den næste kortlægning og dermed næste generation af planen.

Der er foretaget en kortlægning af værdierne - værdikort – af veje, bygninger, infrastruktur af særlig samfundsmæssig betydning samt kultur værdier. Værdien af landbrugsjord, skove og naturområder er ikke medtaget, fordi kortlægningen kræver en grundig bearbejdning af data for områderne. Det vil indgå i den næste generation af klimatilpasningsplanen.
Bygninger og anlæg er tillagt værdi på grundlag af en skabelon udarbejdet i et fællesskab mellem region midtjylland, en række kommuner, forsyningsselskaber og rådgivere.

Der kan beregnes en hyppighed for, hvor ofte skybrud og højvander optræder. Når denne hyppighed sammenholdes med værdien af bygninger og infrastruktur mv., der skades i et oversvømmet område, fremkommer et risikokort . Et risikokort viser den samlede risiko for skader.  

Ved prioritering af indsatserne er der i første periode fokuseret på områder, der ved risikokortlægningen har vist sig at have en høj risiko (= sandsynlighed for oversvømmelse x værdi), hvor der samtidig er større sammenhængende områder samt områder med offentlige funktioner.

Handicapaspekter:

Ved etablering af konkrete klimatilpasningstiltag i det offentlige rum, skal det så vidt det er muligt sikres bedst mulig tilgængelighed for handicappede.

Høring af Handicaprådet:

Handicaprådet vil kunne bidrage med høringssvar til planen i forbindelse med at planen sendes i 8 ugers offentlig høring.
Rådet har indgivet høringssvar til idefasen forud for udarbejdelse af planen. Handicaprådet har her ytret ønske om at blive inddraget, når der foreligger løsningsforslag for tilpasning i det offentlige rum, til sikring af bedst mulig tilgængelighed for handicappede.

Høring af Ældrerådet:

Ældrerådet vil kunne bidrage med høringssvar til planen i forbindelse med at planen sendes i 8 ugers offentlig høring.

Behandlinger
Teknisk Udvalg - 8. april 2014
Miljø- og Energiudvalget - 9. april 2014
Økonomiudvalget - 28. april 2014
Byrådet - 5. maj 2014

Beslutning:

Teknisk Udvalg den 8. april 2014
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Miljø- og Energiudvalget den 9. april 2014
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 28. april 2014
Anbefales godkendt.

Byrådet den 5. maj 2014
Godkendt.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 8. april 2014 kl. 14:00
Miljø- og Energiudvalget 9. april 2014 kl. 14:00
Økonomiudvalget 28. april 2014 kl. 14:00
Byrådet 5. maj 2014 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 8. april 2014 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Miljø- og Energiudvalget 9. april 2014 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget 28. april 2014 kl. 14:00

Teknisk Udvalg den 8. april 2014
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Miljø- og Energiudvalget den 9. april 2014
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 28. april 2014
Anbefales godkendt.

Bilag:

46. Forslag om ændret organisering og intensivering af integrationsindsatsen
Sagsnr.: 2014-004092
Sagsbehandler: Jeanette Johansen

Præsentation:

Borgerservicechef Helle Berthelsen og Job- og Vækstcenterchef Per Rasmussen fremsætter forslag om ændret organisering og intensivering af integrationsindsatsen. Forslaget fremsættes på baggrund af et oplæg udarbejdet af en tværgående gruppe af praktikere, en analyse af målgruppen for integrationsindsatsen, ny lovgivning på området samt et ønske om at skabe bedre resultater via effektivisering. Det foreslås, at organiseringen af integrationsindsatsen ændres, så der sikres en entydighed omkring den koordineringsansvarlige forvaltning ved etablering af en koordinerende integrationsenhed, og at indsatsen intensiveres ved tilførsel af ressourcer til området.Forvaltningen foreslår:

 • At forslaget indstilles til godkendelse.

 • At der gives en tillægsbevilling til Økonomiudvalgets ramme administration på 245.000 kr. der finansieres af Beskæftigelses- og Arbejdsudvalgets ramme, beskæftigelsesindsats. (0-sag) 

Sagsbeskrivelse:

Kommunen har som myndighed hovedansvaret for integrationsindsatsen i forhold til personer med en anden etnisk baggrund end dansk. Indsatsens hovedfokus er at få flest mulig flygtninge, indvandrere og efterkommere i arbejde og uddannelse. Integrationsopgaven er mangeartet og omfatter bl.a. boligplacering, opstart af danskundervisning, opstart af beskæftigelsesrettede tiltag og koordinering af disse indsatser med øvrige tiltag i familien.
Pr. 1. juli 2013 kom der nye krav til kommunens sagsbehandling:

 •  Integrationsplan – alle nyankomne flygtninge og familiesammenførte udlændinge skal tilbydes en individuel tværgående integrationsplan indenfor tre måneder efter ankomst til kommunen.
 •  Koordineringsansvarlig forvaltning – kommunen skal udpege en koordineringsansvarlig forvaltning for alle flygtninge og familiesammenførte med en integrationsplan.
 • Helbredsmæssig vurdering – alle nyankommne flygtninge og familiesammenførte skal tilbydes en helbredsmæssig vurdering hos en læge indenfor tre måneder efter ankomst til kommunen.
Gennem lovgivning er det bestemt, at den beskæftigelsesrettede integrationsindsats skal være organiseret under jobcentret. Det er op til kommunen at vurdere, hvor koordineringsansvaret mest hensigtsmæssigt placeres.
Kommunens integrationsopgave har udvidet sig. Siden 2009 har årligt flere og flere fået asyl. Antallet af helårspersoner omfattet af integrationsprogrammet er fra 2009 til 2013 steget med 151 %. Vi må konstatere, at vi ikke kan levere den fornødne kvalitet på området, at det ikke er muligt at leve op til lovgivningens krav og vores ambitioner om en vellykket integration.
Et øget antal personer i målgruppen, øgede ambitioner samt øgede krav til koordinering af indsatser og udarbejdelse af tværfaglige integrationsplaner medfører at indeværende forslag fremsættes: at der, med organisatorisk forankring i Job- og Vækstcentret, etableres en integrationsenhed – et integrationsteam. Teamet får koordineringsansvaret for integrationsindsatsen, og at der tilføres ressourcer til indsatsen.

Økonomi:

I forbindelse med koordinering og intensivering af området, forventes flere at komme i arbejde og uddannelse, og derved give øgede resultattilskud. Resultattilskud forventes at blive øget med 276.000 kr. Samtidig forventes udgifter til kontanthjælp at falde, beregnet til netto 225.000 kr.I alt 501.000 kr. flyttes fra BAUs budgetramme til Job- og Vækstcentrets lønkonto under ØK. Udgifter til etablering af boliger til flygtninge ligger pt. på Øks budgetramme. Det nuværende budget på området 256.000 kr. flyttes til BAUs budgetramme.Netto flyttes 245.000 fra BAU til ØK.2 stillinger (1,4 årsværk) flyttes fra Borgerservice til Job- og Vækstcenteret. Begge områder er indenfor samme budgetramme under ØK.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 23. april 2014
Social- og sundhedsudvalget den 23. april 2014
Økonomiudvalget den 28. april 2014
Byrådet den 5. maj 2014

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 23. april 2014
Indstilles til godkendelse.

Social- og Sundhedsudvalget den 23. april 2014
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Kim Lund og Paw Nielsen

Økonomiudvalget den 28. april 2014
Anbefales godkendt.

Byrådet den 5. maj 2014
Godkendt.

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 23. april 2014 kl. 16:00
Social- og Sundhedsudvalget 23. april 2014 kl. 16:00
Økonomiudvalget 28. april 2014 kl. 14:00
Byrådet 5. maj 2014 kl. 17:00

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 23. april 2014 kl. 16:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 23. april 2014
Indstilles til godkendelse.

Social- og Sundhedsudvalget den 23. april 2014
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Kim Lund og Paw Nielsen

Social- og Sundhedsudvalget 23. april 2014 kl. 16:00

Social- og Sundhedsudvalget den 23. april 2014
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Kim Lund og Paw Nielsen

Økonomiudvalget 28. april 2014 kl. 14:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 23. april 2014
Indstilles til godkendelse.

Social- og Sundhedsudvalget den 23. april 2014
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Kim Lund og Paw Nielsen

Økonomiudvalget den 28. april 2014
Anbefales godkendt.

Bilag:

47. Ressourcefordeling til skolerne skoleåret 2014/2015
Sagsnr.: 2014-002331
Sagsbehandler: Birgit Munk

Præsentation:

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ressourcetildeling til Middelfart Kommunes folkeskoler i forbindelse med klassedannelse for 1. - 10. årgang for skoleåret 2014/2015.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslaget til ressourcetildeling for 1. - 10. årgang i skoleåret 2014/2015 godkendes. Forslaget fremgår af bilag til denne sag. Den godkendte ressourcetildeling for 0. klasser fremgår ligeledes af bilaget.

Sagsbeskrivelse:

Klassedannelsen for 1. til 10. årgang ved Middelfart Kommunes skoler har traditionelt været behandlet og fastlagt ved politisk beslutning i foråret forud for det kommende skoleår. Denne praksis er ændret i forbindelse med budgetaftalen for 2012 til 2015 ”Budget for fremtiden”. Her besluttede Byrådet, at skolestyrelsesvedtægten tilpasses således at skolerne selv kan vælge den klassedannelse, de vurderer mest optimal inden for de givne ressourcer. Skolestyrelsesvedtægten er efterfølgende revideret og politisk godkendt.

Klassedannelsen er derfor i realiteten en ressourcetildelingsmodel, der udarbejdes en gang årligt, med henblik på tilføring af ressourcer til skolerne.

0. klasserne dannes lidt tidligere end klassedannelsen for 1. til 10. klasse for at forældrene kan nå at indskrive børnene.
Ved klassedannelsen for 0. klasser i januar 2014 er der dannet 18 klasser med 372 elever.
Ressourcetildelingen ved klassedannelsen for 0. klasser er vedtaget af Byrådet den 3. februar 2014.

Jf. styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune, dannes der som udgangspunkt 3 10. klasser:
"10. klassecentret omfatter som udgangspunkt 3 klasser. Såfremt elevtallet er 48 eller herunder tages konkret stilling til, hvorledes loven vedrørende 10. klasse kan opfyldes, herunder om der skal dannes 2 eller 3 klasser."
         
I skoleåret 2014/2015 er der 73 elever tilmeldt til 10. klassecentret ved den koordinerende tilmeldings slutdato, den 15.3. 2014. 
Dette giver 3 klasser med hhv. 24 elever, 24 elever og 25 elever.

Med de indskrevne elever i Middelfart Kommunes folkeskoler foreslår forvaltningen følgende klassedannelse i forbindelse med ressourcetildelingen for 1. - 9. årgang :

 • at der dannes 185 klasser på 0. - 9. årgang med 3.931 elever.
 • at der dannes 3 klasser på 10. årgang med 73 elever.

Økonomi:

Forvaltningen har afsat budget til 4.033 elever fordelt på 187 klasser i 0. - 10. årgang i skoleåret 2014/2015.
Forvaltningens forslag indeholder 4.004 elever fordelt på 185 klasser i 0. - 10. årgang i skoleåret 2014/2015.

Forvaltningens bemærkninger:

Data for elevgrundlaget på 1. - 10. årgang i skoleåret 2014/2015 er pr. 1. marts og 15. marts 2014.

I forslag til klassedannelse for 1. - 10. årgang for skoleåret 2014/2015 er der taget udgangspunkt i Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune.

Forvaltningen gør opmærksom på følgende forhold, som kan medføre ændringer i elevtallet efter at klassedannelsen er vedtaget:

 • Elevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne via den koordinerede tilmelding 15. marts 2014 er slut, men forvaltningen er vidende om, at et antal elever endnu ikke har foretaget uddannelsesvalg.

 • Forvaltningen har undersøgt eleverne på 8. og 9. årgangs skolevalg for skoleåret 2014/2015. Herudover er privatskolerne kontaktet for oplysninger om skolevalg for deres elever på 8. og 9. årgang.

 • Det frie skolevalg, da forældre frit kan flytte elever mellem distrikterne, såfremt der er plads på den ønskede skole, jf. Styrelsesvedtægtens bestemmelser.

 • Til- og fraflyttere i Middelfart Kommune.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Skoleudvalget 8. april 2014.
Økonomiudvalget 28. april 2014.
Byrådet 5. maj 2014.

Beslutning:

Skoleudvalget den 8. april 2014
Godkendt som indstillet.

Økonomiudvalget den 28. april 2014
Anbefales godkendt.

Byrådet den 5. maj 2014
Godkendt.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 8. april 2014 kl. 15:00
Økonomiudvalget 28. april 2014 kl. 14:00
Byrådet 5. maj 2014 kl. 17:00

Skoleudvalget 8. april 2014 kl. 15:00

Godkendt som indstillet

Økonomiudvalget 28. april 2014 kl. 14:00

Skoleudvalget den 8. april 2014
Godkendt som indstillet.

Økonomiudvalget den 28. april 2014
Anbefales godkendt.


Bilag:

48. Nedlæggelse af Klippekortsordning i SFO for skoleåret 2014/2015
Sagsnr.: 2014-003101
Sagsbehandler: Nana Rask Guldfeldt

Præsentation:

Nedlæggelse af muligheden for dispensation i forbindelse med klippekortsordning i SFO.

Forvaltningen foreslår:

At muligheden for dispensation i forbindelse med klippekortsordning i SFO nedlægges med virkning fra skoleåret 2014/2015; og at ordningen ophører på de to skoler, som på nuværende tidspunkt har dispensation og praktiserer ordningen.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet besluttede i 2009, på baggrund af indstilling fra skoleudvalget, at nedlægge den daværende klippekortsordning i SFO. Samtidig besluttede et flertal dog, at der vil kunne gives dispensation til klippekortsordning efter ansøgning til skoleudvalget.

På nuværende tidspunkt fungerer klippekortsordningen i SFO tilbuddene på Anna Trolles skole og Fjelsted/Harndrupskole. Gennemsnitligt har der i 2014 været indmeldt 2,8 elever i ordningen. Rent administrativt pågår der altså en del arbejde for et meget lille antal elever.

I forbindelse med nedlæggelse af ordningen i 2009 var evalueringen af ordningen i høring. Klippekortsordningen blev oprindeligt indført for at skabe fleksibilitet i pasningstilbuddet, men som det fremgår af høringssvarene, så tilgodeser ordningen ikke det enkelte barns udvikling og trivsel og SFO bliver fra forældrenes side i højere grad noget man vælger fra i stedet for at vælge til. Af de indkomne høringssvar fremgår det, at 10 ud af 11 skolebestyrelser og 8 ud af 9 MEDudvalg ønsker at ordningen ophører.

Klippekortsordningen giver en usikkerhed for den enkelte SFO i budgettildelingen (sammenlignet med en almindelig indmeldelse) og påvirker derved kvaliteten i SFOtilbuddet. Prisen for et heldagsmodel er i budget 2014 1.985 kr. pr. mdr. i 11 mdr., mens prisen for et klippekort med 10 pasningsdage pr. mdr. i 11 mdr. er på 1.053 kr. Udmøntningen af skolereformen kommer til at betyde et fald i SFO taksten fra skoleåret 2014/2015, således at taksten bliver på 1.544 kr. pr. mdr. i 11 mdr. SFO’en har fra 1. august, de samme lukketider som i dag, og har som i dag henholdsvis åbent alle skole- fri og feriedage, eller alle skole,- fri og feriedage med undtagelse af 3 ugers ferielukket.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogle konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Skoleudvalget - 8. april 2014
Økonomiudvalget - 28. april 2014
Byrådet - 5. maj 2014

Beslutning:

Skoleudvalget den 8. april 2014
Godkendt som indstillet.

Økonomiudvalget den 28. april 2014
Anbefales godkendt.

Byrådet den 5. maj 2014
Godkendt.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 8. april 2014 kl. 15:00
Økonomiudvalget 28. april 2014 kl. 14:00
Byrådet 5. maj 2014 kl. 17:00

Skoleudvalget 8. april 2014 kl. 15:00

Godkendt som indstillet

Nicoline Damkjær deltog ikke i behandlingen af punktet

Økonomiudvalget 28. april 2014 kl. 14:00

Skoleudvalget den 8. april 2014
Godkendt som indstillet.

Økonomiudvalget den 28. april 2014
Anbefales godkendt.


49. Nyt fritidstilbud
Sagsnr.: 2014-002018
Sagsbehandler: Tine Veng Basse

Præsentation:

Som følge af Byrådets beslutning om, i forbindelse med implementeringen af skolereformen i Middelfart Kommune, at nedlægge alle SFO 2 tilbud herunder også eftermiddagstilbuddet til 9-14 årige i Bjergbanken, og samtidigt styrke skolebudgettet med 1 mio. kr. årligt, til et nyt fritidstilbud til målgruppen 4. - 6. kl., er der udarbejdet følgende model for et nyt fritidstilbud.
- et kvalificeret tilbud for elever i 4. - 6. kl.
Forslaget har været i høring fra d. 5. marts til og med d. 19. marts, og der blev modtaget 19 høringssvar.Forvaltningen foreslår:

Skoleudvalget godkender rammerne for det nye tilbud, under hensyntagen til høringssvarene og fremsender dem til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.

 • Fritidstilbuddet oprettes som et lokaltforankret tilbud på alle skoler - Østre og Vestres tilbud placeres i Bjergbanken.
 • Fritidstilbuddet omfatter en tværkommunal del, der udbydes som aktivitetsforløb.
 • Fritidstilbuddet har åbent på de 200 skoledage. I ferier og på skolefridage kan særskilte forløb og camps tilkøbes, af alle elever.
 • Fritidstilbuddet administreres af Ungdomsskolen, under Ungdomsskoleloven. Den daglige ledelse udøves af den lokale SFO.
 • Der kan søges økonomisk og pædagogisk friplads
 • Taksten for 200 skoledage bliver ca. 720 kr. pr. måned i 11 måneder.

Sagsbeskrivelse:

Det fremtidige fritidstilbud for kommunens elever i 4. - 6. klasse, skal være i samspil med intentionerne i skolereformen.
Derfor etableres et tilbud, der udfordrer børnene, og giver muligheder for udfoldelse, læring, nye fællesskaber, og sætter fokus på det enkelte barns trivsel.
Fritidstilbuddet skal understøtte inklusions-, forebyggelses og demokratiindsatsen.
Tilbuddet kaldes "Fritidsklubben" og etableres som et både lokalt forankret og tværkommunalt tilbud under  Ungdomsskoleloven.
Den enkelte elev indmeldes i "Fritidsklubben" med base på sin hjemskole,  hvorved det er muligt at opnå sammenhæng mellem skole og fritid. Elever fra  Østre og Vestre skole vil dog fortsat være tilknyttet Bjergbanken
Tilbuddet indeholder en base, der består af pasning lokalt og derudover forløb og aktivitetstilbud, som foregår på skolen og forskellige steder i kommunen sammen med elever fra de andre Fritidsklubber. 
Disse forløb og aktiviteter kan være Sundhed, Science, Fodboldskole, Trivselsforløb osv.
Forløbenes varighed og omfang vil variere. Den enkelte elev vil på sigt kunne deltage i flere forløb. Er der perioder, hvor eleven ikke ønsker at deltage i forløb, er eleven garanteret pasning på sin hjemskole.
Udbuddet og mængden af forløb og aktiviteter udvikles løbende, således, at der ved start vil være forholdsvis få tilbud, men efterhånden som der opnåes viden om, og erfaring med den nye struktur, antallet af tilmeldte elever samt ønsker og behov, vil antallet af og indholdet i de enkelte forløb udvikle sig. 
Tilbuddet er mangeartet og forankret både lokalt og tværkommunalt - inkluderende, og favner bredt, men styrker også det enkelte barns potentiale og trivsel.
Fritidsklubben drives og varetages af Ungdomsskolen, men i samarbejde med de enkelte skoler og SFO'er. Ungdomsskolen er budgetansvarlig, men de enkelte SFO ledere varetager den daglige ledelse af tilbudet lokalt.
Fritidsklubben tilbyder pasning og aktiviteter på alle 200 skoledage i et skoleår.
I forbindelse med ferier kan der arrangeres Camps, andre forløb for målgruppenog traditionel pasning.  Der opkræves særskilgt betaling til disse forløb, så også elever, der ikke i dagligdagen er tilmeldt Fritidsklubben, har mulighed for at deltage.  
Udgifterne til disse tiltag dækkes af de reelle brugere og ikke af den daglige takst for Fritidsklub. Sommerskole og læsecamp, som kører i dag, kan være eksempler på sådanne aktiviteter.
Fritidsklubbens daglige drift og lokale forankring finansieres af den månedlige forældrebetaling - dog er juli betalingsfri, da det er en feriemåned.
Der etableres et samarbejde mellem SFO og Fritidsklubben på den enkelte skole - så aktiviteter kan arrangeres på tværs til gavn for flest elever.
På årsbasis tildeles tilbuddet 1 mio. kr. jf. byrådsbeslutning i forbindelse med implementering af skolereformen i Middelfart Kommune. Disse midler anvendes til at finansiere dele af de tværkommunaleforløb, transport og økonomisk/pædagogisk friplads.
Mængden af forløb i opstartsfasen er begrænset. Når der opnåes erfaring med forskellige løsninger og antal af tilmeldte elever, i takt med, at fritidstilbuddet udvikles, vil der i løbet af det kommende skoleår skabes grundlag for en varig og stabil model.

Økonomi:

Tilbudet finansieres af forældrebetaling.
Taksten for Fritidsklub forventes at ligge omkring 720 kr. pr. måned. i 11 måneder om året. Taksten bliver forholdsmæssigt lavere end den nuværende takst (1298,- pr. måned) for 5 dages SFO2, da den ugentlige åbningstid reduceres som følge af den længere skoledag, og der ikke tilbydes pasning på skolefridage. 
Den årlige pulje på 1. mio. til et nyt fritidstilbud, anvendes til at finansiere dele af de tværkommunale forløb, transport og økonomisk og pædagogisk friplads.  
Den anslåede udgift til økonomisk og pædagogisk friplads vil ligge på ca. 230.000 kr årligt. Vælges økonomisk og pædagogisk friplads fra, bliver taksten for fritidstilbuddet ca. kr. 650 kr. pr. måned i 11 måneder, som oplyst i høringsmaterialet.

Forvaltningens bemærkninger:

Der er en forventning om at ca. 300 børn vil benytte sig af tilbuddet. Det er ca. 78 % af det gennemsnitlige antal indmeldte børn i SFO 2 i 2013.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. Sagen har ikke særlige konsekvenser for handicappede borgere.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Skoleudvalget - 8. april 2014
Økonomiudvalget - 28. april 2014
Byrådet - 5. maj 2014

Beslutning:

Skoleudvalget 8. april 2014
Godkendt som indstillet.

Økonomiudvalget den 28. april 2014
Anbefales godkendt.

Byrådet den 5. maj 2014
Godkendt.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 4. marts 2014 kl. 15:00
Skoleudvalget 8. april 2014 kl. 15:00
Økonomiudvalget 28. april 2014 kl. 14:00
Byrådet 5. maj 2014 kl. 17:00

Skoleudvalget 4. marts 2014 kl. 15:00

Forslaget sendes i høring som indstillet

Skoleudvalget 8. april 2014 kl. 15:00

Godkendt som indstillet

Økonomiudvalget 28. april 2014 kl. 14:00

Skoleudvalget 8. april 2014
Godkendt som indstillet.

Økonomiudvalget den 28. april 2014
Anbefales godkendt.


Bilag:

50. Ændring af styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Middelfart kommune
Sagsnr.: 2014-001805
Sagsbehandler: Nana Rask Guldfeldt

Præsentation:

Forslag til ændring af styrelsesvedtægt for dagtilbud i Middelfart kommune vedrørende dialog mellem politikerne og bestyrelserne.

Forvaltningen foreslår:

At styrelsesvedtægtens nuværende § 10 Dialog med politikerne:

Udvalget for børn, unge og fritid afholder 2 årlige møder, hvor dagtilbuddets leder, bestyrelsesformand, 1 medarbejderrepræsentant og 1 forældrerepræsentant fra hver bestyrelse inviteres. Det ene møde er et budgetorienteringsmøde og det andet møde er et temamøde, hvor aktuelle temaer omkring dagtilbuddenes fælles vilkår og udvikling drøftes” udgår og erstattes med:

§ 10 Dialog mellem politikerne og bestyrelserne

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget inviterer til dialog med dagtilbudsbestyrelserne på to niveauer:

1. Fælles kontaktråd: Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget indbyder 2 gange årligt bestyrelsesformændene og dagtilbudsledere til dialogmøde. Dialogmøderne indgår som et led i udvalgets procedure i arbejdet med strategier, visioner og nye tiltag på dagtilbudsområdet og vil være stedet, hvor nye idéer kan prøves af.

Møderne afholdes i daginstitutionerne hvor leder/bestyrelsesformand på værtsinstitutionen byder velkommen, fortæller kort om institutionen og hvad, der optager institutionen, – f.eks. projekter, tiltag, fagligheder, arbejdsmiljø, indretning mv.

2. Dialogmøde: Udvalget for Børn, Kultur og Fritid afholder 1 årligt møde, hvor bestyrelser og dagtilbuddets leder inviteres. Tema for disse møder vil bl.a. være langsigtede planer for området, samt budget for det kommende år.

Det er Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget der er vært ved møderne og som indkalder og udfærdiger dagsorden til møderne.”

Sagsbeskrivelse:

Med ændringen af de nuværende styrelsesvedtægter for dialog med politikerne, ønsker forvaltningen at formalisere og styrke samarbejdet med bestyrelserne.

Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvensen for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ingen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget den 4. marts 2014
Børn- Kultur og Fritidsudvalget den 8. april 2014
Økonomiudvalget den 28. april 2014
Byrådet den 5. maj 2014

Beslutning:

Børn- Kultur og Fritidsudvalget den 4. marts 2014
Godkendt som indstillet.

Børn- Kultur og Fritidsudvalget den 8. april 2014
Godkendt som indstillet.

Økonomiudvalget den 28. april 2014
Anbefales godkendt.

Byrådet den 5. maj 2014
Godkendt.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. marts 2014 kl. 13:00
Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. april 2014 kl. 12:30
Økonomiudvalget 28. april 2014 kl. 14:00
Byrådet 5. maj 2014 kl. 17:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. marts 2014 kl. 13:00

Godkendt som indstillet

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. april 2014 kl. 12:30

Godkendt som indstillet

Økonomiudvalget 28. april 2014 kl. 14:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget den 4. marts 2014
Godkendt som indstillet.

Børn- Kultur og Fritidsudvalget den 8. april 2014
Godkendt som indstillet.

Økonomiudvalget den 28. april 2014
Anbefales godkendt.


Bilag:

LUKKEDE SAGER