Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Byrådet møde den 7. april 2014

Møde:
Byrådet
Mødetid:
7. april 2014 kl. 17:00
Tilstede:
Jens Backer Mogensen
Anton C. Petersen
John Kruse
Morten Weiss-Pedersen
Johannes Lundsfryd Jensen
Niels Bebe
Mikkel Dragmose-Hansen
Christian Martins Kromann
Paw Nielsen
Ove Andersen
Peter Storm
Svend-Aage Nielsen
Jonathan Roed Kirkedal
Allan Buch
Agnete Damkjær
Steen Dahlstrøm
Lars Vigsø
Regitze Tilma
Nicoline Damkjær
Anni B. Tyrrestrup
Flemming Worsøe
Kim Lund
Kaj Johansen
Kaj Piilgaard Nielsen
Fraværende:
Bo Juul Nielsen

ÅBNE SAGER

24. Udpegning af valgstyrere og tilforordnede til valg og folkeafstemninger i perioden 1.1.2014-31.12.2017 samt godkendelse af valgsteder
Sagsnr.: 2014-001192
Sagsbehandler: Grete Uhrbrand

Præsentation:

I forbindelse med afholdelse af valg og folkeafstemninger skal Byrådet udpege et antal valgstyrere og tilforordnede vælgere, som skal forestå afviklingen heraf.
Byrådet skal desuden godkende afstemningsstederne.

Forvaltningen foreslår:

 1. at fortegnelsen over valgstyrere og tilforordnede godkendes
 2. at formændene på valgstederne godkendes
 3. at Inge Lodberg, Ebbe Jensen, Gunner Lorentsen og Bent Holm godkendes som brevstemmemodtagere
 4. at ved færre end 5 brevstemmer på et afstemningssted medtages disse på Vestre Skole
 5. at Borgmesteren bemyndiges til at indsupplere ved frafald af valgstyrere og tilforordnede på selve valgdagen
 6. at de eksisterende valgsteder godkendes
 7. at der bliver digitale valglister på de foreslåede valgsteder
 8. at der fortsat skal være digital brevstemmeprotokol

Sagsbeskrivelse:

Byrådet skal tage stilling til følgende:
Ad 1 og 2) Udpegning af mindst 5 og højst 9 valgstyrere samt formand for disse for hvert afstemningssted. Desuden skal der udpeges et antal tilfordnede til hvert afstemningssted.
Efter indstilling fra de politiske partier er der udarbejdet forslag, som vedlægges.
Herudover bemyndiges Borgmesteren til at tilbyde plads til tilforordnede fra partier/folkebevægelser, der er opstillet ved det pågældende valg/afstemning samt bemyndiges til udpegning af et antal medarbejdere, der skal forestå indberetning af valgresultater m.v.
Ad 3) Udpegning af brevstemmemodtagere
Ad 4) Såfremt der indkommer færre end 5 brevstemmer på et afstemningssted skal det besluttes, hvilket andet afstemningssted brevstemmerne skal henføres til
Ad 5) På valgdagen aftaler forvaltningen indkaldelse af suppleanter med Borgmesteren
Ad 6) Følgende steder bliver valgsteder: Vestre Skole; Lillebæltshallen, Strib Skole, Hyllehøjhallen, Aulby Gl. Skole, Nørre Aaby Skole, Ejby Rådhus, Fjeldsted-Harndrup Skole, Gelsted Skole, Båring Skole og Brenderup Aktivitetscenter
Ad 7) Der til Europaparlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen bliver digital valgliste til begge valg på følgende valgsteder: Middelfart Vest, Middelfart Øst, Strib, Aulby, Nørre Aaby og Ejby.
Ad 8) Der fortsat vil være digital brevstemmeprotokol.

Økonomi:

I budget 2014 er afsat kr. 675.000 til afholdelse af valg til EU-Parlamentet og afstemning om Patentdomstol den 25.5.
Indkøb af pc´ere for ca. kr. 200.000 finansieres af Stabens samlede ramme.

Forvaltningens bemærkninger:

I forbindelse med sidste valg var der digital valgliste på Aulby og Vestre Skole med stor succes. Afstemningen forløb smidigt og borgerne kom hurtigt igennem. Det var hensigten at udbrede den digitale valgliste til alle valgsteder i forbindelse med EP-valget. Det vil kræve indkøb af PC’ere for ca. 200.000 kr. Nu kommer der midlertidig også en folkeafstemning om patentdomstolen, og det vil betyde, at antallet af computere vil skulle fordobles i forhold til et normalt valg, hvis vi skulle have digital valgliste til både EP-valg og patentdomstolen. I stedet foreslås det, at der bliver digital valgliste til begge valg på følgende valgsteder: Middelfart Vest, Middelfart Øst, Strib, Aulby, Nørre Aaby og Ejby. Stederne er valgt ud fra, at der er flest vælgere. Aulby er fastholdt, fordi borgerne har prøvet den digitale valgliste i Aulby ved sidste valg.

Handicapaspekter:

Der er ingen handicapaspekter i sagen.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalg den 31.3.2014
Byrådet den 7.4.2014

Beslutning:

Økonomiudvalget den 31. marts 2014
Indstilles til godkendelse.
Afstemningsstedet i Nørre Aaby flyttes til Vestfynshallen.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Byrådet den 7. april 2014
Godkendt.

Fraværende: Bo Juul Nielsen

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 31. marts 2014 kl. 13:00
Byrådet 7. april 2014 kl. 17:00

Økonomiudvalget 31. marts 2014 kl. 13:00

Økonomiudvalget den 31. marts 2014
Indstilles til godkendelse.
Afstemningsstedet i Nørre Aaby flyttes til Vestfynshallen.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Bilag:

2014-001192-3Liste B
2014-001192-4Liste O
2014-001192-5Liste F
2014-001192-8Liste Ø
2014-001192-9Liste A
2014-001192-10Liste V
2014-001192-11Liste C
2014-001192-12Liste I
25. Nedsættelse af bedømmelsesudvalg til bycenter- og rådhusprojekt
Sagsnr.: 2012-011791
Sagsbehandler: Morten Aastrup Laustsen

Præsentation:

Byggeriet af et bycenter med kommunale administrationsbygninger, butikker og boliger udbydes i totalentreprise. I forbindelse med vurdering af de indkomne forslag skal nedsættes et bedømmelsesudvalg bestående af såvel repræsentanter fra byrådet, administrationens personale og investorer.

Forvaltningen foreslår:

At kommunens del af bedømmelsesudvalget sammensættes som følger:

 • Borgmesteren
 • Yderligere syv medlemmer fra byrådet
 • Kommunaldirektøren
 • To medarbejderrepræsentanter

Sagsbeskrivelse:

Det samlede byggeri af et bycenter bestående af nyt rådhus, butikker og boliger udbydes i en projektkonkurrence som en totalentreprise. Der er prækvalificeret tre totalentreprenører til at afgive bud på totalentreprisen, som skal give bud medio maj 2014. Umiddelbart efterfølgende skal et bedømmelsesudvalg træde sammen og vurdere de indkomne bud. Bedømmelsesudvalget vil få assistance af to fagdommere udpeget af Dansk Byggeri, som vil komme med en udtalelse om hvert af de indkomne bud for så vidt angår de tekniske og arkitektoniske kvaliteter.

Bedømmelsesudvalget vil bestå af repræsentanter fra kommunen samt de private investorer, der skal stå for opførelse af butikkerne. Det er aftalt med Kulturøens ByCenter A/S, at som udgangspunkt har Kulturøens ByCenter A/S og Middelfart Kommune hver vægt i udvalget svarende til størrelsen af deres respektive byggerier, dog således at det endelige valg skal kunne tiltrædes af begge parter (vetoret).
Den kommunale del af bedømmelsesudvalget foreslås sammensat af borgmesteren, yderligere syv byrådspolitikere repræsenterende byrådet bredt, kommunaldirektøren og to medarbejderrepræsentanter udpeget af rådhus MED-udvalget.
Kommunens Plan- og bygchef, en intern bygherrerådgiver og projektlederen tilknyttes bedømmelsesudvalget som særlige sagkyndige og sekretær for kommunen.

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Det samlede udbudsmateriale på nyt rådhus har været sendt til høring i Handicaprådet.

Høring af Handicaprådet:

Det samlede udbudsmateriale på nyt rådhus har været sendt til høring i Handicaprådet.

Høring af Ældrerådet:

Det samlede udbudsmateriale på nyt rådhus har været sendt til høring i Ældrerådet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 31. marts 2014
Byrådet den 7. april 2014

Beslutning:

Økonomiudvalget den 31. marts 2014
Indstilles til godkendelse, idet den politiske repræsentation bliver Økonomiudvalget og Paw Nielsen, Ø.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Byrådet den 7. april 2014
Godkendt.

Fraværende: Bo Juul Nielsen

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 31. marts 2014 kl. 13:00
Byrådet 7. april 2014 kl. 17:00

Økonomiudvalget 31. marts 2014 kl. 13:00

Økonomiudvalget den 31. marts 2014
Indstilles til godkendelse, idet den politiske repræsentation bliver Økonomiudvalget og Paw Nielsen, Ø.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

26. Revision af Middelfart Kommunes Restaurationsplan
Sagsnr.: 2013-012778
Sagsbehandler: Christel Welling

Præsentation:

Bevillingsnævnet fremsender forslag til revideret Restaurationsplan for Middelfart Kommune til godkendelse.

Planen beskriver den overordnede politik på bevillingsområdet og er tillige en praktisk vejledning til ansøgere om alkoholbevilling, etablerede restauratører og andre med interesse for området.Forvaltningen foreslår:

 • At den reviderede Restaurationsplan godkendes, herunder at det bliver godkendt, at restaurationer med natbevilling, ud over den almindelige åbningstid (kl. 05:00-02:00) foruden natten efter fredage og lørdage også kan holde åbent i tidsrummet kl. 02:00-05:00 på natten efter følgende dage:  
Onsdagen før skærtorsdag                
Skærtorsdag                                  
1. påskedag                                   
Torsdagen før St. Bededag               
Onsdagen før Kr. Himmelfart            
Kr. Himmelfart (torsdag)
1. pinsedag
4. juni – dagen før Grundlovsdag
5. juni - Grundlovsdag
22. december
23. december
25. december - 1. juledag
26. december - 2. juledag
30. december
31. december - nytårsnat
 
Tilladelsen er betinget af, at
 • Unge under 18 år ikke må opholde sig i restaurationsvirksomheden i den udvidede åbningstid (kl. 02:00-05:00)
 • Virksomheden skal holde lukket i tidsrummet kl. 05:00-09:00 – hoteller med morgenmadsservering dog undtaget
 • Gældende støjgrænser skal overholdes

Sagsbeskrivelse:

På møde den 3. marts 2014 har Bevillingsnævnet drøftet Middelfart Kommunes Restaurationsplan med enkelte redaktionelle rettelser samt tilføjelse af 2 nye punkter, nemlig pkt. 7.2. om ‘Udvidet åbningstid i forbindelse med helligdage’ og pkt. 7.3 om ‘Varighed af udvidet åbningstid’.

I det vedhæftede bilag er de redaktionelle rettelser og de 2 tilføjelser skrevet ind i planen med rød skrift.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Afsnittet om ‘Varighed af udvidet åbningstid’ beskriver den praksis, som Bevillingsnævnet fremover vil benytte sig af ved førstegangs udstedelse af alkoholbevilling til restaurationer med nattilladelse (kl. 02:00-05:00). Denne praksis indføres for at kunne vurdere udviklingen og evt. foretage justeringer.

Handicapaspekter:

Ingen.

Høring af Handicaprådet:

Ingen.

Høring af Ældrerådet:

Ingen.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget - den 31. marts 2014
Byrådet - den 7. april 2014

Beslutning:

Økonomiudvalget den 31. marts 2014
Indstilles til godkendelse, exclusive natten efter 5. juni.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Byrådet den 7. april 2014
Godkendt.
23 stemmer for, 1 undlod at stemme (Jens Backer Mogensen, A).

Fraværende: Bo Juul Nielsen

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 31. marts 2014 kl. 13:00
Byrådet 7. april 2014 kl. 17:00

Økonomiudvalget 31. marts 2014 kl. 13:00

Økonomiudvalget den 31. marts 2014
Indstilles til godkendelse, exclusive natten efter 5. juni.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Bilag:

27. Analyse af fremtidige modeller for tilrettelæggelse af lokaltogsbetjeningen på Vestfyn
Sagsnr.: 2012-009194
Sagsbehandler: Tina Karstensen

Præsentation:

Transportministeriet har d. 10. marts 2014 fremsendt rapport om "Analyse af fremtidige modeller for tilrettelæggelse af lokaltogsbetjeningen på Vestfyn".

Rapporten indeholder 5 scenarier for en fremtidig betjening af Vestfyn, som alle indebærer, at stationerne Kauslunde, Bred, Skalbjerg og Holmstrup lukkes.

Middelfart Kommune har mulighed for at fremsende bemærkninger til rapporten senest d. 2. maj 2014.

Forvaltningen foreslår:

 • At udkast til høringssvar som udleveres til mødet godkendes.

Sagsbeskrivelse:

I efteråret 2012 blev der nedsat en arbejdsgruppe til analyse af den fremtidige betjening af den vestfynske jernbane.

Arbejdsgruppen bestod af deltagere fra Transportministeriet, DSB, FynBus og Region Syddanmark.

Af kommisoriet for arbejdsgruppen fremgik 4 scenarier der skulle arbejdes med.

1. Fortsat betjening af de større stationer i kombination med busbetjening af de 4 mindste stationer
2. Ingen regionatogsbetjening og fuld busbetjening
3. Fuld busbetjening suppleret af myldretogsbetjening til de større stationer
4. Fuld busbetjening suppleret af togbetjening af de større stationer i dagtimerne.

I tillæg til kommisoriet har arbejdsgruppen valgt at undersøge et ekstra betjeningsscenarie, hvor perspektiverne i at indføre et ekstra regionaltog hver time mellem Odense og Kolding belyses, således at de største stationer på Vestfyn får halvtimesdrift. De mindste stationer betjenes med bus.

Kommunerne der er berørt af disse betjeningsscenarier har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten senest d. 2. maj 2014.

Forslag til høringssvar udleveres på mødet.

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen har ingen yderligere bemærkninger.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 31. marts 2014
Byrådet den 7. april 2014

Beslutning:

Økonomiudvalget den 31. marts 2014
Høringssvaret indstilles til godkendelse.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Byrådet den 7. april 2014
Godkendt.

Fraværende: Bo Juul Nielsen

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 31. marts 2014 kl. 13:00
Byrådet 7. april 2014 kl. 17:00

Økonomiudvalget 31. marts 2014 kl. 13:00

Økonomiudvalget den 31. marts 2014
Høringssvaret indstilles til godkendelse.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Bilag:

28. Lokalplan 153 - boliger på Stribgårdvej
Sagsnr.: 2013-009942
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Endelig vedtagelse af lokalplan 153 for boliger på StribgårdvejForvaltningen foreslår:

 • At lokalplan 153 vedtages endelig med justering af bemærkninger fra Odense Bys Museer.

Sagsbeskrivelse:

Lokalplan 153 blev udarbejdet i forbindelse med kommunens salg af daginstitutionen på Stribgårdvej. I forbindelse med salg af ejendommen skulle ejendommen omdannes til boliger, herunder ombygning af eksisterende bygning til tre boliger.

Lokalplanen har været sendt i offentlig høring i perioden 12. december 2013 til 17. februar 2014, hvor der indkom seks høringssvar. Der er indsigelse m.v. fra områdets grundejerforening, naboer(3 ejendomme), som ikke mener, at der bør udarbejdes lokalplan som giver mulighed for tre boliger på en grund. Samtidig er der tilkendegivelse om, at salg af børnehaven som parcelhusgrunde burde give den samme fortjeneste.

Der er i forbindelse med salg af ejendommen og den efterfølgende lokalplanlægning klaget til Statsforvaltningen over Middelfart Kommunes grundsalg. Sagen er ikke afgjort. Der ønskes fra Grundejerforening og naboer at endelig vedtagelse af lokalplanen afventer udfaldet af klagesagen.

Odense bys Museer gør opmærksom på, at der kan findes forhistoriske fund i området. Der er ved den arkivalske gennemgang ikke kendskab til konkrete fund på ejendommen.

Handicaprådet indskærper, at der sikres gode handicapforhold ved ombygningen af den eksisterende bygning til boligformål. Anmoder om opmærksomhed særligt ved meddeles af byggetilladelse.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

At de nævnte indsigelser ikke vurderes at være til hinder for endelig vedtagelse af lokalplan 153.
At den verserende klagesag ved Statsforvaltningen i forhold til det kommunale udbud af Stribgårdvej 6 og 12 ikke er afsluttet. Sagen vurderes dog ikke at være til hinder for endelig vedtagelse. Se mail fra Staben V/Hanne Thouber.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Handicaprådet er hørt i forbindelse med den offentlige høring.

Høring af Ældrerådet:

Ældrerådet er hørt i forbindelse med den offentlige høring.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg  - 11. marts 2014
Økonomudvalget -  31. marts 2014
Byrådet -  7. april 2014

Beslutning:

Teknisk Udvalg den 11. marts 2014
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 31. marts 2014
Anbefales godkendt.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen og Agnete Damkjær

Byrådet den 7. april 2014
Godkendt.

Fraværende: Bo Juul Nielsen

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 11. marts 2014 kl. 14:00
Økonomiudvalget 31. marts 2014 kl. 13:00
Byrådet 7. april 2014 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 11. marts 2014 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget 31. marts 2014 kl. 13:00

Teknisk Udvalg den 11. marts 2014
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 31. marts 2014
Anbefales godkendt.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen og Agnete Damkjær

Bilag:

29. Godkendelse af Nørre Aaby Lokaludvalg
Sagsnr.: 2013-013720
Sagsbehandler: Sabine Christensen

Præsentation:

Borgerne i Nørre Aaby holdt stiftende generalforsamling for Nørre Aaby Lokaludvalg den 10.3.2014.

Forvaltningen foreslår:

 • At Nørre Aaby Lokaludvalg godkendes som nyt lokaludvalg i Middelfart Kommune.
 • At vedtægterne for Nørre Aaby Lokaludvalg  godkendes med de ændringer, der er foreslået i sagsbeskrivelsen.

Sagsbeskrivelse:

Borgerne i Nørre Aaby nedsatte et lokaludvalg for området "Nørre Aaby Sogn" på den stiftende generalforsamling den 10.3.2014. Lokaludvalget blev nedsat i overensstemmelse med de nye "Rammer for lokaludvalg 2014-2017", som Byrådet vedtog på sit møde den 2.9.2013, og Nørre Aaby Lokaludvalg indstilles derfor til godkendelse.  Generalforsamlingen blev enig om vedlagte vedtægter. I forhold til de ovennævnte rammer mangler der i lokaludvalgets vedtægter et afsnit om lokaludvalgets årlige generalforsamling og den dermed forbundne årsberetning som forelægges lokalområdets borgere. Vedtægterne indstilles til godkendelse med følgende tilføjelse:
"I forbindelse med det årlige valg til lokaludvalgsbestyrelsen (jf. § 4) indkalder lokaludvalget med varsel på minimum 14 dage områdets borgere til en årlig generalforsamling. På generalforsamlingen forelægges årsberetningen, som indsendes til Middelfart Kommune og offentliggøres på lokaludvalgets hjemmeside."

Økonomi:

Hvert lokaludvalg modtager hvert år 3.000 kr. til udvalgets drift. Beløbet betales fra Stabens pulje til lokaludvalgene og ligger inden for den økonomiske ramme.

Forvaltningens bemærkninger:

Ifølge de nye "Rammer for lokaludvalgene 2014-2017" godkendes lokaludvalgets medlemssammensætning og konstituering ved simpel underretning af Middelfart Kommune. Til orientering har Nørre Aaby Lokaludvalg følgende medlemssammensætning og konstituering:

Formand John Jørgensen, Koldinghuse Nord 1, Nr. Aaby
Næstformand Morten Dall, Tennisvej 17, Nr. Aaby
Sekretær Jenny Thorarensen, Solvænget 8, Nr. Aaby
Kasserer Villy Hansen, Kirkevej 26a, Nr. Aaby
Medlem Pernille Bruun, Søndermarken 53, Nr. Aaby
Medlem Sacha Willumsen, bøgeparken 9 1. tv., Nr. Aaby
Medlem Bruno Pedersen, Søndergade 7, Nr. Aaby
Suppleanter
Christian Bo Jensen, Søndermarken 33, Nr. Aaby
Brian Boyum Hagedorn, Margaardvej 21, Nr. Aaby

Handicapaspekter:

Ingen.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 31. marts 2014
Byrådet den 7. april 2014

Beslutning:

Økonomiudvalget den 31. marts 2014
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen og Agnete Damkjær

Byrådet den 7. april 2014
Godkendt.

Fraværende: Bo Juul Nielsen

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 31. marts 2014 kl. 13:00
Byrådet 7. april 2014 kl. 17:00

Økonomiudvalget 31. marts 2014 kl. 13:00

Økonomiudvalget den 31. marts 2014
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen og Agnete Damkjær

Bilag:

30. Godkendelse af Ejby Lokaludvalg
Sagsnr.: 2013-013716
Sagsbehandler: Sabine Christensen

Præsentation:

Borgerne i Ejby holdt stiftende generalforsamling for Ejby Lokaludvalg den 26.2.2014.

Forvaltningen foreslår:

- At Ejby Lokaludvalg godkendes som nyt lokaludvalg i Middelfart Kommune.
- at Ejby Lokaludvalgs vedtægter godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Borgerne i Ejby nedsatte et lokaludvalg for Ejby by og Ejby Sogn på den stiftende generalforsamling den 26.2.2014. Ejby Lokaludvalg er nedsat i overensstemmelse med de nye "Rammer for lokaludvalg 2014-2017", som Byrådet vedtog den 2.9.213, og Ejby Lokaludvalg indstilles derfor til godkendelse som nyt lokaludvalg i Middelfart Kommune. Generalforsamlingen blev enig om vedlagte vedtægter. Også vedtægterne er i overensstemmelse med de ovennævnte rammer og indstilles til godkendelse.

Økonomi:

Hvert lokaludvalg får årligt 3000 kr. til lokaludvalgets drift. Beløbet betales fra Stabens pulje til lokaludvalgene og ligger inden for den økonomiske ramme.

Forvaltningens bemærkninger:

Ifølge de nye "Rammer for lokaludvalg 2014-2017" godkendes lokaludvalgets medlemssammensætning og konstituering ved simpel underretning af Middelfart Kommune. Til orientering har Ejby Lokaludvalg følgende medlemssammensætning og konstituering:
Formand Mogens Duus, Åkanden 9, 5592 Ejby
Næstformand Sidsel Kofoed, Lærkenvænget 7, 5592 Ejby
Kasserer Ulla Stoltenberg Møller Larsen, Algade 73, 5592 Ejby
Sekretær Christina Skovgaard,Stjernevænget 12, 5592 Ejby
Medlem Lars Kronborg Bak, Nygade 36, 5592 Ejby
Medlem Stephan Greeen, Møllevæmget 2, 5592 Ejby
Medlem Thorkild Kjøge Gregersen, Algade 77, 5592 Ejby
Suppleant Elisabeth Hansen, Kingstrupvej 20, 5592 Ejby
Suppleant Merete Katrine Hygum Mess, Møllevænget 10, 5592 Ejby 

Handicapaspekter:

Ingen.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen  høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 31. marts 2014
Byrådet den 7. april 2014

Beslutning:

Økonomiudvalget den 31. marts 2014
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen og Agnete Damkjær

Byrådet den 7. april 2014
Godkendt.

Fraværende: Bo Juul Nielsen

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 31. marts 2014 kl. 13:00
Byrådet 7. april 2014 kl. 17:00

Økonomiudvalget 31. marts 2014 kl. 13:00

Økonomiudvalget den 31. marts 2014
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen og Agnete Damkjær

Bilag:

31. Høringssvar vedr. lokale regler for valg til skolebestyrelserne
Sagsnr.: 2013-014288
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

På skoleudvalgets møde den 4. februar 2014 blev lokale regler for valg til skolebestyrelser i Middelfart Kommune sendt i høring ved alle skolebestyrelserne i kommunen. Høringssvarene foreligger nu.Forvaltningen foreslår:

 • at lokale regler vedr. skolebestyrelsesvalg på baggrund af de indkomne høringssvar indstilles godkendt.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med afholdelse af skolebestyrelsesvalg er der kommet ny lovbekendtgørelse 2013 -12-26 nr. 1640 og ny bekendtgørelse nr. 28 af 14.01.2014. Hvor  reglerne om afholdelse af valget før var nøje angivet fra Undervisningsministeriet er det nu Kommunalbestyrelsen, der fastsætter lokale regler for afholdelse af valget. Som følge heraf har skoleafdelingen udarbejdet udkast til nyt bilag  til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune  indeholdende regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Middelfart Kommune. Tilretning i selve styrelsesvedtægten vil ske sammen med tilretning i forhold til skolereformen. Baggrunden for at uddelegere beslutningen til Kommunalbestyrelsen er bl.a., at man ønsker ,at reglerne for afholdelse af valget skal forenkles således, at det er lettere for skolerne at tiltrække nye forældre til bestyrelsesarbejdet.
Skoleudvalget har behandlet sagen den 4. februar 2014, og besluttede at sende bilaget vedr.
de lokale regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i høring ved alle skolebestyrelser i Middelfart Kommune.
Der er  indkommet 7 høringssvar.  De giver ikke anledning til ændring af reglerne, der er dog foretaget en sproglig korrektion i punkterne, der omhandler Fællesbestyrelsene i Børneuniverserne.
Der er skoler, der ønsker, at der er mulighed for at afvikle et evt. valg ved elektronisk afstemning. Skoleafdelingen og skolerne drøfter muligheden for dette.

I vedhæftet notat beskrives en sammenskrivning af høringssvarene.
I vedhæftet bilag er samtlige høringssvar.

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogle særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
- Skoleudvalget den 4. marts 2014
- Økonomiudvalget den 31. marts 2014
- Byråd 7. april 2014

Beslutning:

Skoleudvalget den 4. marts 2014
Godkendt som indstillet.

Økonomiudvalget den 31. marts 2014
Anbefales godkendt.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen og Agnete Damkjær

Byrådet den 7. april 2014
Godkendt.

Fraværende: Bo Juul Nielsen

Behandlingsplan

Skoleudvalget 4. marts 2014 kl. 15:00
Økonomiudvalget 31. marts 2014 kl. 13:00
Byrådet 7. april 2014 kl. 17:00

Skoleudvalget 4. marts 2014 kl. 15:00

Godkendt som indstillet

Økonomiudvalget 31. marts 2014 kl. 13:00

Skoleudvalget den 4. marts 2014
Godkendt som indstillet.

Økonomiudvalget den 31. marts 2014
Anbefales godkendt.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen og Agnete Damkjær

Bilag:

32. Folkeoplysningsudvalget for perioden 01.01.2014 - 31.12.2017
Sagsnr.: 2014-001695
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Medlemmer til folkeoplysningsudvalget i perioden 01.01.2014 - 31.12.2017 efter indstilling fra brugerne og foreningerne.Forvaltningen foreslår:

 • At følgende anbefales som medlemmer og suppleanter for brugerne til Folkeoplysningsudvalget:
For aftenskolerne 2 repræsentanter med suppleanter:
Medlem Anne K. Paulsen AOF. Suppleant: Ingelise Andersen Vestfyns Husflid
Medlem Børge Jensen DOF Lillebælt. Suppleant:Vakant
For idrætsforeningerne 4 repræsentanter med suppleanter:
Medlem Birthe Søndervang G.F. Frem Middelfart. Suppleant: Rasmus Simon G.F.Frem  Middelfart
Karl. Kr. Hansen Strib Tennisklub. Suppleant: Jes Rønn Hansen Strib Tennisklub
Jan Knudsen KIF Middelfart Gymnastik. Suppleant: Hans Ove Andersen EIK Motion
Mogens K Hansen Kajakklubben Strømmen. Suppleant: Bente Meunier Kajakklubben Strømmen.
For spejderne 1 repræsentant med suppleant:
Arne Tofterup DDS 1. Strib Gruppe. Suppleant: Michael Thuesen FDF Middelfart
For de idebestemte foreninger 2 repræsentanter med suppleanter:
Medlem Jakob Kloch Middelfart Skakklub. Suppleant: Jørgen Klerens Middelfart Skakklub
For lokale handicapforeninger 1 repræsentant og suppleant:
 Medlem Kenneth Borup GOK – Middelfart. Suppleant: Maja Corvenius GOK - Middelfart

 • At udvalget med de valgte medlemmer kan konstituere sig, så udvalget kan træde i kraft.
 • At forvaltningen sideløbende indkalder til nyt møde, hvor man prøver at få antallet af medlemmer og suppleanter til at passe til udvalgets sammensætning jf §2 i Vedtægten for Folkeoplysningsudvalget i Middelfart kommune.
 • At der arbejdes på at tilpasse vedtægten til de faktiske forhold, hvis det ikke lykkes at supplere udvalget med de manglende medlemmer. 

Sagsbeskrivelse:

Den 18. marts 2014 blev der afholdt valg til kommunens folkeoplysningsudvalg. Der skulle vælges 10 repræsentanter fra brugerne/foreningerne. På mødet blev der valgt 8 medlemmer, idet der i grupperne for idræt og de idebestemte foreninger ikke var fremmøde nok til, at der kunne vælges det vedtagne antal medlemmer. Efterfølgende skrev forvaltningen ud til foreningerne, der repræsenterer henholdsvis idræt og de idebestemte foreninger jf. vedtægtens §3 stk 4 , hvor det er muligt at indkalde kandidater. Der kom således en kandidat og 2 suppleanter til idrætsgruppen, således, at den har de vedtagne kandidater.

Der mangler på nuværende tidspunkt følgende medlemmer til folkeoplysningsudvalget:
1 medlem og 1 suppleant til gruppen for idebestemte foreninger
1 suppleant til Børge Jensen Aftenskolerne

Forvaltningen foreslår, at de nuværende medlemmer godkendes som værende valgt til Folkeoplysningsudvalget, og at der kan finde en konstituering sted således, at udvalget kan trække i arbejdstøjet. Udvalget kan  forsøge igen ved indkaldelse af kandidater at få udvalget gjort fuldtalligt.

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Sagen har ingen konsekvenser for handicappede borgere

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 31. marts 2014
Byrådet den 7. april 2014

Beslutning:

Økonomiudvalget den 31. marts 2014
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen og Agnete Damkjær

Byrådet den 7. april 2014
Godkendt.

Fraværende: Bo Juul Nielsen

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 31. marts 2014 kl. 13:00
Byrådet 7. april 2014 kl. 17:00

Økonomiudvalget 31. marts 2014 kl. 13:00

Økonomiudvalget den 31. marts 2014
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen og Agnete Damkjær

33. Godkendelse af byggeregnskab på Teglgårdshaven
Sagsnr.: 200901158
Sagsbehandler: Laila Møller

Præsentation:

Civica (tidligere Boligforeningen Højstrup) har opført afdelingen Teglgårdshaven beliggende på Sixtusvænget 10 i Middelfart. I forbindelse med det færdige byggeri skal Byrådet godkende byggeregnskabet (Skema C) herunder endelig husleje samt endelig garantistillelse.

Forvaltningen foreslår:

 • at skema C godkendes for de 12 almene ældreboliger i Teglgårdshaven
 • at den endelige husleje på 854 kr. pr. m2 ekskl. forbrugsudgifter m.m.  godkendes
 • at den endelige anskaffelsessum på 26.940 mio. kr. godkendes.
 • at den endelig kommunegaranti svarende til en garantiprocent på 69,94% på det udmålte lån på kr. 24.515.000 godkendes 

Sagsbeskrivelse:

Byrådet godkendte i december 2010 opførelse af 12 almene ældreboliger i Middelfart. Ældreboligerne stod klar til indflytning i sommeren 2013, og er i dag næsten fuldt ud udlejet.

Boligorganisationen Civica har fremsendt skema C (byggeregnskab) med tilhørende revisorerklæring til godkendelse. Skema C skal i følge lovginingen godkendes af Byrådet.

Økonomi:

I 2012 har Byrådet godkendt en garantiprocent på 69,94% for et foreløbig lån på kr. 26.343.000 til Civica i forbindelse med byggeriet af de 12 almene ældreboliger i afd. 29 Teglgårdshaven, Sixtusvænget 10 i Middelfart. Det endelige byggeregnskab (Skema C) viser, at den kommunale garanti for byggeriet af de 12 almene ældre boliger blev mindre end først antaget grundet behov for mindre lånoptag.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Sagen er ikke vurderet mhp. handicapaspekter, da der er tale om godkendelse af et regnskab.

Høring af Handicaprådet:

Der er ikke foretaget en høring, da der er tale om godkendelse af et regnskab.

Høring af Ældrerådet:

Der er ikke foretaget en høring, da der er tale om godkendelse af et regnskab.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 31. marts 2014
Byrådet den 7. april 2014

Beslutning:

Økonomiudvalget den 31. marts 2014
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen og Agnete Damkjær

Byrådet den 7. april 2014
Godkendt.

Fraværende: Bo Juul Nielsen

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 31. marts 2014 kl. 13:00
Byrådet 7. april 2014 kl. 17:00

Økonomiudvalget 31. marts 2014 kl. 13:00

Økonomiudvalget den 31. marts 2014
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen og Agnete Damkjær

34. Vestbo, Etablering af 3 boliger ved Afd. Fælleshåb - Godkendelse af Skema A
Sagsnr.: 2014-003327
Sagsbehandler: Lasse Roslind

Præsentation:

Nørre Aaby Ældreboligselskab søger om godkendelse af skema A i forbindelse med opførelse af 3 almene ældre- og handicapboliger ved VESTBO, afdeling Fælleshåb.

Forvaltningen foreslår:

 • At skema A godkendes

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med budgettet besluttede Byrådet at udvide VESTBO, afdeling Fælleshåb med 3 pladser. De 28 nuværende boliger på Fælleshåb ejes af Nørre Aaby Ældreboligselskab, og det er i forlængelse heraf at boligselskabet er blevet bedt om at opføre yderligere 3 boliger.

Nørre Aaby Ældreboligselskabs forretningsfører, DOMEA, har fremsendt skema A til Byrådets godkendelse.

Den samlede anlægssum for de 3 boliger er på 5,058 mio. kr. og det forventes at de er færdigbyggede 1/12 2014. Projektet omhandler en bolig på 111,8 m2, som er tiltænkt en borger med meget specielle behov, samt to boliger på 56,4 m2. 

Middelfart Kommunes andel til grundkapitalindskud udgør 10% svarende til 506.000 kr. ligesom kommunen skal betale beboernes indskud på 2% svarende til 101.000 kr.

Den forventede husleje udgør 1.048 kr. pr. m2.

Økonomi:

Der er afsat budgetbeløb til projektet i forbindelse med budget 2014

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere, og diverse hensyn til handicappede borgere er indarbejdet i sagen, da der er tale om etablering af et botilbud til handicappede borgere.

Høring af Handicaprådet:

Denne sag handler alene om det formelle tilsagn Middelfart Kommune er forpligtet til at give overfor Socialministeriet (skema A). Derfor er der ikke foretaget høring af Handicaprådet i denne forbindelse. Projektet har været i høring som en del af budget 2014.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 31. marts 2014
Byrådet den 7. april 2014

Beslutning:

Økonomiudvalget den 31. marts 2014
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen og Agnete Damkjær

Byrådet den 7. april 2014
Godkendt.

Fraværende: Bo Juul Nielsen

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 31. marts 2014 kl. 13:00
Byrådet 7. april 2014 kl. 17:00

Økonomiudvalget 31. marts 2014 kl. 13:00

Økonomiudvalget den 31. marts 2014
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen og Agnete Damkjær

Bilag:

LUKKEDE SAGER

35. Salg af ejendom