Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Byrådet møde den 3. februar 2014

Møde:
Byrådet
Mødetid:
3. februar 2014 kl. 17:00
Tilstede:
Steen Dahlstrøm
Kim Lund
Christian Martins Kromann
Jonathan Roed Kirkedal
Svend-Aage Nielsen
Flemming Worsøe
Allan Buch
Paw Nielsen
Anni B. Tyrrestrup
Agnete Damkjær
Lars Vigsø
Mikkel Dragmose-Hansen
Ove Andersen
Peter Storm
Johannes Lundsfryd Jensen
Niels Bebe
Bo Juul Nielsen
Morten Weiss-Pedersen
Regitze Tilma
Kaj Johansen
Jens Backer Mogensen
Nicoline Damkjær
Anton C. Petersen
John Kruse
Fraværende:
Kaj Piilgaard Nielsen

ÅBNE SAGER

8. Nyt erhvervsaffaldsregulativ 2014 i offentlig høring
Sagsnr.: 2013-014272
Sagsbehandler: Monica Nielsen

Præsentation:

I forbindelse med ændringen af affaldsbekendtgørelsen i januar 2013, skal kommunen tilrette sit erhvervsaffaldsregulativ. Med ændringen af bekendtgørelsen blev der åbnet op for at virksomheder fra andre kommuner kunne benytte genbrugspladsen på lige vilkår med virksomhederne fra Middelfart Kommune.Udover tilretning af genbrugspladsordningen, er der lavet tilrettelser i ordningerne for dagrenovation, ordningen for olie- og benzinudskillere samt ordningen for have/parkaffald.

Regulativet er udarbejdet i den Nationale Standarddatase for Affaldsregulativer - kaldet NSTAR.Forvaltningen foreslår:

 • At erhvervsaffaldsregulativet 2014 sendes i 4 ugers offentlig høring inden endelig godkendelse i byrådet.

Sagsbeskrivelse:

Det eksisterende erhvervsaffaldsregulativ er rettet i henhold til gældende lovgivning. Regulativet skal følge et fastsat paradigme fra Miljøstyrelsen og skal udarbejdes i den Nationale Affaldsdatabase for affaldsregulativer - NSTAR.
Ændringerne omfatter :

 • § 10 Dagrenovationsordningen. Regulativet er rettet igennem således at der henvises til husholdningsregulativet i afsnittene om anbringelse af beholdere, anvendelse og fyldning af beholdere m.v. Dette er for at sikre de samme regler for både husholdninger og erhverv omkring anbringelse og tømning af beholderne, da husholdnings- og erhvervsaffaldsregulativet ikke altid ændres samtidigt.
 • § 17 Ordning for affald fra Olie- og benzinudskillere. Der er udtaget nogle bestemmelser i regulativet, som var af driftsmæssig karakter og som der ikke er hjemmel til i affaldsbekendtgørelsen. Det skal istedet undersøges om det kan føres over i et nyt regulativ for Olie- og benzinudskillere hjemlet i spildevandsbekendtgørelsen. Der er nedsat en arbejdsgruppe i MOTAS som undersøgere nærmere og det forventes afklaret i løbet af 2014.
 • § 19 Ordning for have/parkaffald. Ordningen er tilrettet i henhold til affaldsbekendtgørelsen, således at der nu kan gives tilladelse til afbrænding af have/parkaffald fra landbrug, gartnerier og naturplejeaktiviteter efter ansøgning.

Økonomi:

Ændringerne i erhvervsaffaldsregulativet har ikke økonomiske konsekvenser for Middelfart Kommune.

Forvaltningens bemærkninger:

Der er i den generelle del af regulativet ikke mulighed for de store ændringer, idet formål, definitioner, gebyrer m.m. er fastsat som en låst tekst i NSTAR. Layout m.m. er også fastsat via NSTAR, idet regulativet kun kan udskrives som en pdf-fil uden andre muligheder for opsætning.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlinger
Miljø- og Energiudvalget - 8. januar 2014
Økonomiudvalget - 27. januar 2014
Byrådet - 3. februar 2014

Beslutning:

Miljø- og Energiudvalget 8. januar 2014
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 27. januar 2014
Anbefales godkendt.

Byrådet den 3. februar 2014
Godkendt.

Fraværende: Kaj Piilgaard Nielsen

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 8. januar 2014 kl. 14:00
Økonomiudvalget 27. januar 2014 kl. 12:00
Byrådet 3. februar 2014 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 8. januar 2014 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget 27. januar 2014 kl. 12:00

Miljø- og Energiudvalget 8. januar 2014
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 27. januar 2014
Anbefales godkendt.Bilag:

9. Skolevæsenets samlede kvalitetsrapport 2011/2012 og 2012/2013 og udviklingsplan 2013/2014 og 2014/2015
Sagsnr.: 2013-009827
Sagsbehandler: Birgit Munk

Præsentation:

Folkeskolerne i Middelfart Kommune har udarbejdet kvalitetsrapporter/udviklingsplaner og Skoleafdelingen har udarbejdet en samlet kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 og 2012/2013 samt udviklingsplan for skoleårene 2013/2014 og 2014/2015 for skolevæsenet i Middelfart Kommune.

Skolevæsenets samlede rapport samt skolernes rapporter er vedhæftet som bilag til denne sagsfremstilling.

Forvaltningen foreslår:

 • at Skoleudvalget godkender den samlede kvalitetsrapport og udviklingsplan for skolevæsenet i Middelfart Kommune og fremsender denne til Byrådets behandling.
 • at Skoleudvalget godkender skolernes kvalitetsrapporter og udviklingsplaner og fremsender disse til Byrådets behandling.

Sagsbeskrivelse:

Ifølge § 40a i Folkeskoleloven er kommunerne forpligtet til at udarbejde en kvalitetsrapport for folkeskolerne for hvert skoleår. Formålet er gennem tilvejebringelse af dokumentation om det kommunale skolevæsen, at styrke Byrådets mulighed for at varetage ansvaret for folkeskolerne.

Rapporten skal give Byrådet grundlag for at tage stilling til det faglige niveau på kommunens folkeskoler og træffe beslutning om opfølgning herpå.

Rapporten skal desuden bidrage til at fremme dialogen og systematisere det løbende samarbejde om evaluering og kvalitetsudvikling mellem aktørerne i det kommunale skolevæsen.
Endelig skal rapporten bidrage til åbenhed om skolevæsenets kvalitet.

Hvis kvalitetsrapporten viser, at det faglige niveau på en skole ud fra en helhedsvurdering, som det bl.a. kommer til udtryk i testresultater og prøveresultater, ikke er tilfredsstillende, skal Byrådet udarbejde en handlingsplan med henblik på at forbedre niveauet på skolen. Handlingsplanen skal vedtages på et møde i Byrådet. Forinden drøftelse i Byrådet indhentes der en udtalelse om handlingsplanen fra skolebestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre kvalitetsrapporten og eventuelle handlingsplaner på internettet. Oplysninger om tests er omfattet af tavshedspligt og må ikke offentliggøres.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Der er udarbejdet en samlet kvalitetsrapport for Middelfart Kommune med udgangspunkt i skolernes indberetning af data fra skoleårene 2011/2012 og 2012/2013. I kvalitetsrapporten er indarbejdet Udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Tal der er indhentet af Skoleafdelingen har været sendt til skolerne for at sikre korrekte tal.

Hver enkelt skole har udarbejdet en selvstændig kvalitetsrapport og udviklingsplan ud fra en fælles skabelon, hvor der redegøres for pædagogiske forhold på den enkelte skole.

Der er lovkrav om kvalitetsrapport  for hvert skoleår, men der er opnået dispensation til, at den er for en to-årig periode, ved anvendelse af udfordringsretten. Evaluering af udfordringsretten er en selvstændig del.

Skolernes kvalitetsrapporter og udviklingsplaner kan findes på skolernes hjemmeside.

Behandlingsplan:
Skoleudvalget 9. december 2013.
Byrådet 6. januar 2014.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 9. december 2013
Økonomiudvalget den 27. januar 2014
Byrådet den 6. januar 2014 kl.

Beslutning:

Skoleudvalget den 9. december 2013
Skoleudvalget godkender den samlede kvalitetsrapport og udviklingsplan for skolevæsenet i Middelfart Kommune og fremsender denne til Byrådets behandling.
Skoleudvalget godkender skolernes kvalitetsrapporter og udviklingsplaner og fremsender disse til Byrådets behandling.

Økonomiudvalget den 27. januar 2014
Anbefales godkendt.

Byrådet den 3. februar 2014
Godkendt.

Fraværende: Kaj Piilgaard Nielsen

Behandlingsplan

Skoleudvalget 9. december 2013 kl. 16:00
Økonomiudvalget 27. januar 2014 kl. 12:00
Byrådet 3. februar 2014 kl. 17:00

Skoleudvalget 9. december 2013 kl. 16:00

Skoleudvalget godkender den samlede kvalitetsrapport og udviklingsplan for skolevæsenet i Middelfart Kommune og fremsender denne til Byrådets behandling.

Skoleudvalget godkender skolernes kvalitetsrapporter og udviklingsplaner og fremsender disse til ByrådetØkonomiudvalget 27. januar 2014 kl. 12:00

Skoleudvalget den 9. december 2013
Skoleudvalget godkender den samlede kvalitetsrapport og udviklingsplan for skolevæsenet i Middelfart Kommune og fremsender denne til Byrådets behandling.
Skoleudvalget godkender skolernes kvalitetsrapporter og udviklingsplaner og fremsender disse til Byrådets behandling.

Økonomiudvalget den 27. januar 2014
Anbefales godkendt.

Bilag:

10. Flytning af vinterferie fra 2015
Sagsnr.: 2013-010671
Sagsbehandler: Birgit Munk

Præsentation:

De fynske borgmestre har på møde den 18. juni 2013 drøftet muligheden for at flytte vinterferie fra uge 8 til uge 7.

Set ud fra især et samfundsøkonomisk perspektiv har der ofte været peget på det uhensigtsmæssige i, at vinterferien på Fyn afholdes i uge 8 og ikke i uge 7 som i det meste af landet.

Hvor der med store dele af den øvrige ferieplanlægning i efterårsferie, juleferie og sommerferie allerede sker en koordineret afholdelse til gavn for uddannelser og virksomheder, er der endnu ikke sket en normalisering af vinterferien.

Forslaget har været i høring i Middelfart Kommune i 4 uger fra tirsdag den 10. september 2013 med høringsfrist onsdag den 9. oktober 2013, hos:

 • Skolernes bestyrelser og MED-udvalg.
 • Daginstitutionernes bestyrelser og MED-udvalg.
 • ForvaltningsMED i Børn- Unge og Fritidsforvaltningen.
 • Middelfart Erhvervsråd.
 • Fælleselevrådet i Middelfart Kommune.
 • Middelfart Produktionsskole
 • Middelfart Gymnasium
 • EUC Lillebælt
 • UU Lillebælt
 • IBC Lillebælt
 • VUC Middelfart

Forvaltningen foreslår:

 • At Middelfart Kommune tilslutter sig forslaget om at flytte vinterferien fra uge 8 til uge 7.

Sagsbeskrivelse:

De fynske borgmestre har på møde den 18. juni 2013 drøftet muligheden for at flytte vinterferien fra uge 8 til uge 7.

Set ud fra især et samfundsøkonomisk perspektiv har der ofte været peget på det uhensigtsmæssige i, at vinterferien på Fyn afholdes i uge 8 og ikke i uge 7 som i det meste af landet.

Erhvervslivet oplever nedsat produktion og en besværlighed, der strækker sig over to uger fremfor én, fordi vinterferierne er placeret forskudt. Også undervisningssektoren oplever en række planlægningsmæssige udfordringer omkring vinterferien. Endelig giver det en række udfordringer for den moderne familie, hvor det langtfra er usædvanligt, at forældre og børn bor eller arbejder i forskellige landsdele.

På den baggrund har Borgmesterforvaltningen i Odense Kommune rettet henvendelse til de store uddannelsesinstitutioner og erhvervsorganisationer samt til alle skole- og institutionsbestyrelser i Odense og bedt om deres kommentarer til en evt. flytning af vinterferien til uge 7. Samtidig er Odense Kommunes medarbejdere via medarbejderportalen blevet spurgt om, hvad de synes om forslaget. 
Der er også gennemført en samfundsøkonomisk analyse af Copenhagen Economics vedrørende flytning af vinterferien.
Sagsfremstilling og konklusion af den gennemførte analyse, fra Odense Kommune, er vedlagt som bilag til denne sag.

De fynske borgmestre er blevet bedt om at undersøge holdninger til forslaget hos relevante parter i egne kommuner.


I Middelfart har forslaget været i høring i 4 uger fra tirsdag den 10. september 2013 med høringsfrist onsdag den 9. oktober 2013, hos:
 • Skolernes bestyrelser og MED-udvalg.
 • Daginstitutionernes bestyrelser og MED-udvalg.
 • ForvaltningsMED i Børn- Unge og Fritidsforvaltningen.
 • Middelfart Erhvervsråd.
 • Fælleselevrådet i Middelfart Kommune.
 • Middelfart Produktionsskole
 • Middelfart Gymnasium
 • EUC Lillebælt
 • UU Lillebælt
 • IBC Lillebælt
 • VUC Middelfart

Middelfart Kommune har modtaget 29 høringssvar.

25 af svarene er positive i forhold til forslaget.

3 af svarene forholder sig neutrale i forhold til forslaget.

1 af svarene ønsker ikke en flytning af vinterferien i Middelfart Kommune.

Flere af høringssvarene lægger vægt på at beslutningen om at flytte vinterferien fra uge 8 til uge 7, tages
under forudsætning af, at det sker i alle fynske kommuner, så vi ikke risikerer at opleve den behandlede problematik på Fyn.

Der er foretaget en sammenskrivning af alle høringssvar, hvori alle kommentarer til flytningen fremgår. Sammenskrivningen er vedhæftet denne sagsfremstilling, som bilag.

Alle høringssvar er ligeledes vedhæftet som bilag til sagsfremstillingen.

Økonomi:

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Middelfart Kommune.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere.
For handicappede borgere har sagen ingen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Skoleudvalget 11. november 2013
Økonomiudvalget den 27. januar 2014
Byrådet den 3. februar 2014

Beslutning:

Skoleudvalget 11. november 2013
Middelfart Kommune, uanset udfaldet på resten af Fyn, tilslutter sig forslaget. Dette i lyset af Middelfart Kommunes relationer til trekantsområdet og den store opbakning i forslaget i de indkomne høringssvar.

Økonomiudvalget den 27. januar 2014
Anbefales godkendt.

Byrådet den 3. februar 2014
Godkendt.

Fraværende: Kaj Piilgaard Nielsen

Behandlingsplan

Skoleudvalget 11. november 2013 kl. 15:30
Økonomiudvalget 27. januar 2014 kl. 12:00
Byrådet 3. februar 2014 kl. 17:00

Skoleudvalget 11. november 2013 kl. 15:30

Middelfart Kommune, uanset udfaldet på resten af Fyn, tilslutter sig forslaget. Dette i lyset af Middelfart Kommunes relationer til trekantsområdet og den store opbakning i forslaget i de indkomne høringssvar.

Økonomiudvalget 27. januar 2014 kl. 12:00

Skoleudvalget 11. november 2013
Middelfart Kommune, uanset udfaldet på resten af Fyn, tilslutter sig forslaget. Dette i lyset af Middelfart Kommunes relationer til trekantsområdet og den store opbakning i forslaget i de indkomne høringssvar.

Økonomiudvalget den 27. januar 2014
Anbefales godkendt.

Bilag:

2013-010671-29Sammenskrivning af høringssvar vedr. høring i Middelfart Kommune om flytning af vinterferie på Fyn fra uge 8 til uge 7.
2013-010671-4Høringssvar om flytning af vinterferien i Middelfart Kommune fra uge 8 til uge 7.
2013-010671-7Høring om flytning af vinterferien i Middelfart Kommune fra uge 8 til uge 7.
2013-010671-9Høringssvar vedr. vinterferien
2013-010671-10Høringssvar Middelfart Musikskole, bestyrelsen
2013-010671-11Høringssvar fra Østre Skole og Heldagsklasserne
2013-010671-11Høringssvar fra Østre Skole og Heldagsklasserne
2013-010671-12Høring om flytning af vinterferien i Middelfart Kommune fra uge 8 til uge 7.
2013-010671-13Høring om flytning af vinterferien i Middelfart Kommune fra uge 8 til uge 7.
2013-010671-14Høringssvar fra Skolebestyrelsen vedr. flytning af vinterferien
2013-010671-15Høring om flytning af vinterferien
2013-010671-16høringssvar Vinterferie uge 7
2013-010671-16høringssvar Vinterferie uge 7
2013-010671-17høringssvar vedr vinterferie
2013-010671-18Høring om flytning af vinterferien i Middelfart Kommune fra uge 8 til uge 7.
2013-010671-19Høringssvar flytning af vinterferien
2013-010671-20Høringssvar vedr. harmonisering af vinterferie
2013-010671-20Høringssvar vedr. harmonisering af vinterferie
2013-010671-21Høringssvar vedr. flytning af vinterferien
2013-010671-21Høringssvar vedr. flytning af vinterferien
2013-010671-22Høringssvar fra Anna Trolle Skoles bestyrelse og MED- udvalg.
2013-010671-23Høringssvar
2013-010671-23Høringssvar
2013-010671-24Ungdomsskolens høringssvar vedr. forslag om flytning af vinterferien
2013-010671-25høringssvar vedr. uge 7
2013-010671-26SV: Høring om flytning af vinterferien i Middelfart Kommune fra uge 8 til uge 7.
2013-010671-27Høringssvar vedr. flytning af vinterferien
2013-010671-28Høringssvar vedrørende flytning af vinterferien i Middelfart Kommune fra uge 8 til uge 7
11. Folkeskolereformen - Høringssvar
Sagsnr.: 2013-014049
Sagsbehandler: Mette Mindegaard Lyager

Præsentation:

Beslutningsgrundlaget til implementering af folkeskolereformen i Middelfart Kommune har været i høring i 2 uger.

Materialet bygger på den proces, der har været etableret gennem efteråret 2013, hvor Skoleudvalg og Byråd har sat retning og rammer for Skolereformen i Middelfart Kommune på baggrund af bidrag og kvalificeringer fra reformgrupper, medarbejdere, ledere og skolebestyrelser.

Forvaltningen foreslår:

 • At Skoleudvalget godkender  det indstillede med de angivne ændringer
Forslaget bygger videre på skolepolitikken og på det notat om rammer og intentioner, som Skoleudvalget vedtog d. 9. sep. 2013.

Forslaget er beskrevet i notat om folkeskolereformen i Middelfart Kommune og tilhørende bilag.

 

Indkomne høringssvar er implementeret i beslutningspunkterne:

 • At Skoleafdelingen indgår aftale med musikskole og ungdomsskole om at varetage dele af den understøttende undervisning. Derudover skal alle skoler anvende mulighederne i den åbne skole og indgå aftaler med eksterne samarbejdspartnere. Samarbejdet med eksterne samarbejdspartere  skal fungere på tværs af kommunen og med lokal forankring, så den enkelte skole også fremover har mulighed for at tegne egen profil og med udgangspunkt i skolens elever.
 • At tysk bliver 2. fremmedsprog fra 5. klasse for skolerne i Middelfart og fransk skal tilbydes i valgfagsordningerne på den enkelte skole eller på tværs i kommunen, derudover kan skolerne enkeltvis eller i fællesskab tilbyde andre sprogfag.
 • At skolerne får mulighed for at oprette lokalt forankrede valgfag. Skolerne skal som en del af valgfagsrækken tilbyde yderligere fremmedsprog som valgfag, så eleverne får mulighed for et tredje fremmedsprog som valgfag. Skoleudvalget orienteres.
 • At fastholde den nuværende skolebestyrelsessammensætning med  mulighed for, at den enkelte skolebestyrelse kan supplere egen skolebestyrelse med op til 2 eksterne, relevante repræsentanter. Skoleudvalget orienteres.
 • At Ungdomsskolens bestyrelse, fortsat har repræsentant fra Byrådet og at Skoleafdelingen i samarbejde med Ungdomsskolen udarbejder en bestyrelsessammensætning efter gældende lov. Skoleudvalget orienteres.
 • At der fra 1. august 2014 fortsat er pædagogisk råd på skolerne. Fremadrettet vil skolerne og Skoleafdelingen i fællesskab se på om pædagogisk råd, er det mest hensigtsmæssige mødeforum for personalet.
 • At tiden til understøttende undervisning fastholdes, og dermed ikke konverteres til fagopdelt undervisning. Der gives ikke dispensation til at nedsætte den ugentlige undervisningstid mod flere undervisningstimer med to voksne. Skolerne kan fortsat fleksibelt planlægge længere eller kortere skoledage og særlige tiltag omkring skoledage op til ferier.
 • At skolechefen i samarbejde med skolelederne formulerer et kommunalt ledelsesgrundlag, der sætter rammer og retning for ledelse på skoleområdet. Dette er afsæt til udformning af lokale rammer og retning på den enkelte skole.
 • At skoleåret planlægges med 210 arbejdsdage, hvoraf de 200 dage er elevdage og de 10 dage er til fælles kommunale kurser og tiltag og til den enkelte skoles disponering. Fælles kommunal disponering udgør max 5 dage.
 • At Skoleafdelingen i forlængelse af nuværende praksis udarbejder ferieplaner, så alle skoler som udgangspunkt har ferie samtidigt.
 • At den økonomiske ramme besluttes og angiver retning og indhold for prioriteringer indenfor den afsatte økonomi. Se under Økonomi.
Udover ovenstående beslutninger, lægger forslaget op til nedenstående processer som en del af den videre proces:
 • At Skoleafdelingen igangsætter en proces, der har til opgave at beskrive et kompetenceløft  for ledere, medarbejdere og skolebestyrelse.
 • At Skoleudvalget i et bredt samarbejde udvikler en ny kvalitetsrapport med virkning fra skoleåret 2014/15.
 • At Skoleudvalget igangsætter en proces, der har til formål at formulere konkrete lærings- og udviklingsmål for det samlede skolevæsen med afsæt i nye krav, der understøtter folkeskolereformens tre overordnede mål, omskrivning af Fælles Mål og afsæt i kommunens Læsestrategi og Skolepolitik. Skoleområdets lærings- og udviklingsmål fastsættes i forhold til barnets hele liv og SFO-tilbuddet understøtter folkeskolereformens tre overordnede mål.
 • At Skoleudvalget igangsætter udviklingsprojekter på bl.a. følgende områder: Understøttende undervisning, Den åbne skole, Tværfaglige samarbejder og En bedre udskoling med afsæt i anbefalinger fra skoler, skolebestyrelser og reformgrupper.
Beslutningerne skrives ind i den endelige udgave af Folkeskolereformen i Middelfart kommune, så visioner, rammer og retning og de beslutninger, der er taget af Byrådet, udgør et samlet  dokument for Folkeskolereformen i Middelfart.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog den 2. December 2013 at sende oplæg til folkeskolereform i Middelfart Kommune i høring. Høringsfristen udløb den 16. December og der er  indkommet 26 høringssvarHøringsmaterialet er fremkommet på baggrund af anbefalinger og kvalificeringer fra skolerne, bestyrelserne, elever og tværgående reformgrupper.  Arbejdsgrupper og skoler har anbefalet, kvalificeret og efterfølgende mundtligt præciseret overfor den  procesgruppe, der har haft overblik og indsigt i udarbejdelse af dette materiale. De indkomne høringssvar er positive og medtænkende i forhold til det Byrådet har sendt i høring. Høringssvarene giver endvidere præciseringer og idéer til videreudvikling af reformen fremover.Nedenstående bemærkninger fra høringssvarene er indarbejdet i beslutningsgrundlaget  
Formulering i høringsmaterialeMed tilføjelser og ændringerBegrundelse
At Skoleafdelingen indgår aftale med Musikskolen og Ungdomsskole om at varetage dele af den understøttende undervisning. Derudover skal alle skoler anvende mulighederne i den åbne skole og indgå aftale med eksterne samarbejdspartnere.At Skoleafdelingen indgår aftale med Musikskolen og Ungdomsskole n om at varetage dele af den understøttende undervisning. Derudover skal alle skoler anvende mulighederne i den åbne skole og indgå aftaler med eksterne samarbejdspartnere. Samarbejdet med eksterne samarbejdspartere  skal fungere på tværs af kommunen og med lokal forankring, så den enkelte skole også fremover har mulighed for at tegne egen profil og med udgangspunkt i skolens elever. En fælles indsats og aftaler er med til at sætte fokus på det fælles skolevæsen og en rationel tilgang i forhold til økonomisk udnyttelse af ressourcerne. Alle skoler skal ikke iværksætte samme tiltag, men kan på organisere på tværs for flere elever og færre penge, så sammen og tilbud og videndele.
At tysk bliver 2. fremmedsprog fra 5. klasse for skolerne i Middelfart og fransk tilbydes i valgfagsordningerne på den enkelte skole eller på tværs i kommunen.At tysk bliver 2. fremmedsprog fra 5. klasse for skolerne i Middelfart og fransk skal tilbydes i valgfagsordningerne på den enkelte skole eller på tværs i kommunen, derudover kan skolerne enkeltvis eller i fællesskab tilbyde andre sprogfag. Middelfarts placering i Region Syd og Tyskland som mulig arbejdsmarked understøtter at tysk er andet fremmedsprog.Fransk er et væsentligt tredje fremmedsprog og eksisterer allerede i folkeskolen. På sigt kan andre fremmedsprog tilbydes hvis der er faglighed og et stort nok antal elever til at oprette yderligere fremmedsprog
At skolerne får mulighed for at oprette lokalt forankrede valgfag. Skolerne skal som en del af valgfagsrækken tilbyde yderligere fremmedsprog som valgfag, så eleverne får mulighed for et tredje fremmedsprog som valgfag. Skoleudvalget orienteres.Ingen ændringer 
At fastholde den nuværende skolebestyrelsessammensætning med mulighed for, at den enkelte skolebestyrelse kan supplere egen skolebestyrelse med op til 2 eksterne, relevante repræsentanter. Skoleudvalget orienteres.Ingen ændringer 
At Ungdomsskolens bestyrelse, fortsat har repræsentant fra Byrådet og at Skoleafdelingen i samarbejde med Ungdomsskolen udarbejder en bestyrelsessammensætning efter gældende lov. Skoleudvalget orienteres.Ingen ændringer 
At der fra 1. august 2014 fortsat er pædagogisk råd på skolerne. Fremadrettet vil skolerne og Skoleafdelingen i fællesskab se på om pædagogisk råd, er det mest hensigtsmæssige møderum for personalet.Ingen ændringer 
At tiden til understøttende undervisning fastholdes, og dermed ikke konverteres til fagopdelt undervisning. Der gives ikke dispensation til at nedsætte den ugentlige undervisningstid mod flere undervisningstimer med to voksne.At tiden til understøttende undervisning fastholdes, og dermed ikke konverteres til fagopdelt undervisning. Der gives ikke dispensation til at nedsætte den ugentlige undervisningstid mod flere undervisningstimer med to voksne. Skolerne kan fortsat fleksibelt planlægge længere eller kortere skoledage og særlige tiltag omkring skoledage op til ferier.  Dette er med til at fastholde og understrege det afgørende nye i reformen: understøttende undervisning. Medarbejderne får gennem den understøttende undervisning mulighed for at organisere og skabe nye læringsunderbyggende aktiviteter – noget folkeskolen har arbejdet med og forsøgt på gennem mange år. Her er muligheden. Samtidig skaber den understøttende undervisning optimal inddragelse af andre faggruppers deltagelse i læringen: pædagoger, håndværkere, idrætsfolk m.fl. Og det giver gode muligheder for fortsat at inddrage benytte de pædagoger, der allerede er på skolerne og i SFO.Elever og forældre vil opleve afgørende nye tiltag og mulighed for at skabe læring.
At skolechefen i samarbejde med skolelederne formulerer et kommunalt ledelsesgrundlag, der sætter rammer og retning for ledelse på skoleområdet. Dette er afsæt til udformning af lokale rammer og retning på den enkelte skole.Ingen ændringer 
At skoleåret planlægges med 210 arbejdsdage, hvoraf de 200 dage er elevdage og de 10 dage er til fælles kommunale kurser, hvis de ikke er planlagt til lokal disponering.At skoleåret planlægges med 210 arbejdsdage, hvoraf de 200 dage er elevdage og de 10 dage er til fælles kommunale kurser og tiltag og til den enkelte skoles disponering. Fælles kommunal disponering udgør max 5 dage. Det er hensigtsmæssigt at der kan disponeres kommunalt til fælles tiltag, udvikling og uddannelse. Dette sker i samarbejde med skolerne.
At Skoleafdelingen i forlængelse af nuværende praksis udarbejder ferieplaner, så alle skoler som udgangspunkt har ferie samtidigt.Ingen ændringer 
At den økonomiske ramme besluttes og angiver retning og indhold for prioriteringer indenfor den afsatte økonomi. Se under Økonomi.Ingen ændringer 
 Udover ovenstående beslutninger lægger forslaget op til nedenstående processer som en del af den videre proces:
At Skoleafdelingen igangsætter en proces, der har til opgave at beskrive et kompetenceløft for ledere og medarbejdere.At Skoleafdelingen igangsætter en proces, der har til opgave at beskrive et kompetenceløft for ledere, medarbejdere og skolebestyrelse. 
At Skoleudvalget i bredt samarbejde udvikler en ny kvalitetsrapport med virkning fra skoleåret 2014/15.Ingen ændringer 
At Skoleudvalget igangsætter en proces, der har til formål at formulere konkrete lærings- og udviklingsmål for det samlede skolevæsen med afsæt i nye krav, der understøtter folkeskolereformens tre overordnede mål, omskrivning af Fælles Mål og afsæt i kommunens Læsestrategi og Skolepolitik. Skoleområdets lærings- og udviklingsmål fastsættes i forhold til barnets hele liv og SFO-tilbuddet understøtter folkeskolereformens tre overordnede mål. Ingen ændringer 
At Skoleudvalget igangsætter udviklingsprojekter på bl.a. følgende områder: Understøttende undervisning, Den åbne skole, Tværfaglige samarbejder og En bedre udskoling med afsæt i anbefalinger fra skoler, skolebestyrelser og reformgrupper.Ingen ændringer 

Økonomi:

Skolereformen skal implementeres indenfor den samlede økonomiske ramme, der er indgået ved budgetforliget. Ud over de midler, der er afsat i Økonomiaftalen, er der yderligere i 2014 afsat 1,250 mio. kr. til styrkelse af skolebudgettet, stigende til 3,0 mio. kr. i 2015. De ekstra afsatte midler giver mulighed for at prioritere målrettede områder. Som en væsentlig del af finansieringen af skolereformen er det i folkeskoleforliget forudsat, at lærernes gennemsnitlige undervisningstid løftes samt, at den ekstra undervisningstid i skolerne modsvares af reduceret budget til SFO-området, inkl. SFO2.

For en uddybende beskrivelse af alternativer og argumentation for økonomien i såvel grundmodel som anbefalet model henvises til økonominotatet.1.1.GrundmodellenDen økonomiske grundmodel i skolereformen i Middelfart Kommune indebærer i al væsentlighed følgende:
 • At undervisningstiden udvides til 30 timer i grundskolen, 33 timer på mellemtrinnet og 35 timer i udskolingen.
 • At ressourcetildelingen til 10. klasse fastholdes uændret, idet 10. klasse ikke er omfattet af reformen.
 • At lærernes undervisningsandel øges, svarende til at der undervises to klokketimer mere pr. uge.
 • At skolerne får tildelt ressourcer til den understøttende undervisning som en tildelingsnøgle der sikrer skolerne en lønsum, hvor der er mulighed for, at den understøttende undervisning kan varetages af 50% lærere og 50% pædagoger.
 • At  SFO2 tilbuddene inkl. eftermiddagstilbuddet til 9-14-årige i Bjergbanken ophører i den nuværende form og ændres til et fritidstilbud etableret i samarbejde mellem ungdomsskole, skoler/sfo, idrætsforeninger, organisationer og frivillige i lokalområderne indenfor den afsatte ramme.
 • At eftermiddagsåbningstiden i SFO reduceres svarende til forlængelsen af skoledagen, og at forældrebetalingen reduceres tilsvarende - udgør ca. 30%.
Den politiske pulje til løft af folkeskoleområdet, som er afsat i budget 2014-2017 er ikke disponeret i grundmodellen. Puljen udgør 1,25 mio. kr. i 2014 og 3,0 i de efterfølgende år. 1.2.Anbefalet modelForvaltningen anbefaler, at den politiske pulje til løft af folkeskoleområdet prioriteres således, at der til grundmodellen lægges de tilvalg, som er beskrevet i punktform herunder:
 • Inddragelse af Musikskolen i undervisningen for at skabe nogle spændende og indholdsrige tiltag i forhold til den understøttende undervisning.
 • Inddragelse af Ungdomsskolen i den understøttende undervisning og i forhold til trivselstiltag. Det kan f.eks. være nogle af de tilbud Ungdomsskolen  i dag har omkring SSP, som nu rulles ud på de enkelte skoler.
 • Samarbejde med frivillige organisationer og idrætsklubber, der kan understøtte den åbne skole samt styrke idræt, motion og bevægelse i dagligdagen. 
 • Sundhed M&M – (Morgenmad og Madpakke) med henblik på at indføre fokuserede tiltag omkring sunde madvaner og kostvaner for alle elever på alle klassetrin.
 • Etablering af camps - med udgangspunkt i de indsatser, der er beskrevet i skolepolitikken og folkeskolereformen, herunder den internationale dimension, talenttiltag, science, lektiehjælp mv.
 • SFO2 nedlægges i sin nuværende form og der etableres et tilpasset fritidstilbud til de 9-14 årige. Tilbuddet udvikles og etableres i et samarbejde mellem ungdomsskole, skoler/sfo, idrætsforeninger, organisationer og frivillige i lokalområderne indenfor den afsatte ramme. 
Valgene af ovenstående alternativer giver efter forvaltningens faglige vurdering den bedste ressourceprioritering. Det sikrer og udvikler reformens intentioner om læring, faglighed og trivsel. Eleverne får gennem den understøttende undervisning mange muligheder præsenteret - musisk, socialt, fysisk og sundhedsmæssigt - samt mange måder at lære på og initiativer, der understøtter elevens personlige udvikling og den fagopdelte undervisning.
Samtidig repræsenterer prioriteringen muligheder for, at skoler på tværs af kommunen går sammen om tilbud, så alle elever oplever en variationsbredde af tiltag og disse folder sig ud til gavn og glæde for flest elever.

Forvaltningens bemærkninger:

Det videre arbejde med implementering af reformen frem mod august 2014 vil fortsat bygge på dialog og samarbejde og processer, der er initieret af inddragelse af medarbejdere, ledere, elever og forældre, så reformen forankres kommunalt og lokalt. Skoleafdelingen er opmærksom på de dele af høringssvarene, der omhandler den videre proces og gode råde til fortsat udvikling af reformen. Dette inddrages i det videre arbejde.Efterfølgende skal skolepolitikken og styrelsesvedtægten rettes til og ændres i overensstemmelse med de beslutninger, der er taget i forhold til reformen. Ændringer skal politisk behandles i foråret.Der i gangsættes en proces og opkvalificering af forberedelsespladser og mødefaciliteter med udgangspunkt i den enkelte skoles behov og muligheder, så alle skoler har ordentlige for medarbejderne til august og på længere sigt vil en revideret anlægsplan tage højde for evt. udfordringer.Maske til en ny kvalitetsrapporten fremlægges, når undervisningsministeriet udsender det nationale oplæg. Kvalitetsrapporten skal udvikles til et brugbart redskab til styring, opfølgning og dokumentation på skoleområdet.Der er opmærksomhed på elever med særlige behov – og inklusionsindsatsen på skolerne. Det beredskab, der i dag findes på skolerne og kommunalt findes også fremover. Skolerne har ressourcecentre, AKT medarbejdere (adfærd, kontakt og trivsel), læsevejledere m.m. og skoleområdet har specialister fra Udvikling og Rådgivning (psykologer, talehørelærere, fagkonsulenter, læsekonsulent, it- konsulent, to-sprogskonsulent) skolekonsulenter, der også fortsat tager del i skolernes opgaver omkring elever med særlige behov.Procesplan for det videre arbejde.
AfsluttesOpgaveIndhold/kommen-tarerDeltagerePolitisk behand-ling
FebruarSkoleårets planlægning og ledelses grundlag Skoleafdelingen,skolelederelønkonsulenter, DLF, BUPL, PMFOriente-ring SKU
MartsUnderstøtten-de undervisningFormulering af krav til den understøttende undervisningSkolekonsulenter, Udvikling og rådgivning, skoleledereApril
MartsFritidstilbudUdarbejdelse af et nyt Fritidstilbud for elever i 4.- 6.klasseSkolekonsulenter, Udvikling og rådgivning, skoleledere og medarbejdere fra skolerneMarts
Marts/juni Kompetence-løftBeskrivelse af kompetenceløft og uddannelse i forhold til skoleåret 14/15 og de kommende skoleår Oriente-ring SKU
AprilValgfagSkolernes valgfag ogtværkommunale valgfag Oriente-ring SKU
AprilStyrelsesved-tægtNy styrelsesvedtægt for skoleområdetSkoleafdelingenJuni
Juni/AugustKvalitetsrap-port, som et brugbart redskab til styring, opfølgning og dokumentationUdkast til kvalitetsrapport fremlægges, når undervisningsministeriet udsender det nationale oplæg.Skolekonsulenter, skoleledereAugust
MajDen åbne skoleSe ”Pædagogisk håndsrækning”Skolekonsulenter, Udvikling og rådgivning, skoleledere, medarbejdere fra skolerne,Oriente-ring SKU
MajEn bedre udskolingMuligheder og tiltag for for en bedre udskolingSkolekonsulenter, Udvikling og rådgivning, skoleledere, medarbejdere fra skolerneUU, netværksgruppen under UngestrategienOriente-ring SKU
JuniLærings- og udviklingsmålMed afsæt i nye krav, der understøtter folkeskolereformens tre overordnede mål, omskrivning af Fælles Mål og afsæt i kommunens Læsestrategi og Skolepolitik. Skoleområdets lærings- og udviklingsmål fastsættes i forhold til barnets hele liv og SFO-tilbuddet understøtter folkeskolereformens tre overordnede mål. Skolekonsulenter, Udvikling og rådgivning, skoleledere og medarbejdere fra skolerneJuni
 Sundhed, motion og bevægelseSe ”Pædagogisk håndsrækning” Oriente-ring SKU
 ”Pædagogisk Håndsrækning” til implemente-ring af reformenOpsamling på skolernes og reformgruppernes kvalificering og idéer til reformen. Oriente-ring SKU
     
Septem-berRevidering af Skolepolitik  Oktober
 Skolereformen er implementeret, når eleverne begynder i august 2014, og der vil de kommende skoleår ske en fortsat udvikling, justering og kvalificering – vi er ikke færdige, men  godt på vej.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på, at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Skoleudvalget – 14. januar 2014
Økonomiudvalget – 27. januar 2014
Byrådet – 3. februar 2014

Beslutning:

Skoleudvalget 14. januar 2014
Skoleudvalget indstiller at Folkeskolereformen udmøntes som indstillet
Skoleudvalget indstiller at procesplanen i bilaget vedtages med følgende tilføjelser
1) Første skoledag skrives ind i planen
2) Processen om en bedre udskoling ændres fra en orienteringssag til en beslutningssag

Økonomiudvalget den 27. januar 2014
Anbefales godkendt.

Byrådet den 3. februar 2014
Godkendt.

Fraværende: Kaj Piilgaard Nielsen

Behandlingsplan

Skoleudvalget 14. januar 2014 kl. 17:00
Økonomiudvalget 27. januar 2014 kl. 12:00
Byrådet 3. februar 2014 kl. 17:00

Skoleudvalget 14. januar 2014 kl. 17:00

Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget

- at Folkeskolereformen udmøntes som indstillet

- at procesplanen i bilaget vedtages med følgende tilføjelser
    1) Første skoledag skrives ind i planen
    2) Processen om en bedre udskoling ændres fra en orienteringssag til en beslutningssag

Økonomiudvalget 27. januar 2014 kl. 12:00

Skoleudvalget 14. januar 2014
Skoleudvalget indstiller at Folkeskolereformen udmøntes som indstillet
Skoleudvalget indstiller at procesplanen i bilaget vedtages med følgende tilføjelser
1) Første skoledag skrives ind i planen
2) Processen om en bedre udskoling ændres fra en orienteringssag til en beslutningssag

Økonomiudvalget den 27. januar 2014
Anbefales godkendt.

Bilag:

12. Ressourcetildeling til 0. klasser i skoleåret 2014/2015
Sagsnr.: 2014-000121
Sagsbehandler: Birgit Munk

Præsentation:

Forvaltningen har udarbejdet forslag til klassedannelse for de kommende børnehaveklasser i skoleåret 2014/2015.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslag til klassedannelse for de kommende børnehaveklasser i skoleåret 2014/2015 godkendes.

Sagsbeskrivelse:

I henhold til Skolestyrelsesvedtægten sker klassedannelsen således:
 • Det maksimale elevtal ved klassedannelsen er 28. 2 af disse pladser er reserveret til elever med ubetinget ret til optagelse på distriktsskolen. Dog gælder for Vestre Skole og Østre Skole, at det maksimale elevtal er 27 af hensyn til inklusion af specialklasseelever og to-sprogselever.

Skoleafdelingen har udsendt indskrivningsmateriale til alle elever født i 2008, samt til de elever der er født i 2007, som fik skoleudsættelse ved sidste års indskrivning. Herudover er der udsendt indskrivningsmateriale til elever fra andre kommuner, ved henvendelse fra deres forældre. I alt 492 elever

Ved klassedannelsen fordeler de 492 elever sig på følgende måde i skoleåret 2014/2015:
(Antal elever ved klassedannelsen af børnehaveklasser for skoleåret 2013/2014 fremgår i parantes)

 • 337 elever er indskrevet på egen distriktsskole (362)
 • 32 elever har ønsket anden distriktsskole (43)
 • 13 elever er visiteret til specialskoler (18)
 • 1 elev fra anden kommune har søgt optagelse på en distriktsskole i Middelfart Kommune (5)
 • 4 elever fra Middelfart Kommune har valgt skole i anden kommune (1)
 • 25 elever har fået bevilget skoleudsættelse (30)
 • 81 elever er indskrevet på privatskoler (65)

375 elever er indskrevet på en distriktsskole i Middelfart Kommune.


Eleverne fordeler sig på følgende måde:

Anna Trolles Skole1 klasse17 elever 
Båring Skole1 klasse 26 elever 
Ejby Skole2 klasser 31 elever 
Fjelsted Harndrup Skole1 klasse 14 elever 
Gelsted Skole1 klasse 25 elever 
Hyllehøjskolen2 klasser 39 elever 
Lillebæltskolen2 klasser 52 elever 
Nørre Aaby Skole2 klasser 41 elever 
Strib Skole3 klasser 63 elever 
Vestre Skole2 klasser 39 elever 
Østre Skole1 klasse 25 elever 

Der dannes 18 klasser. Den gennemsnitlige klassekvotient er 20,8 elever. Laveste klassekvotient er 14 elever og højeste klassekvotient er 28 elever.  


Der er 4 elever fra Gelsted skoles skoledistrikt, der ønsker Ejby Skole.
På Ejby Skole er der tilmeldt 27 elever fra eget skoledistrikt – 1 klasse
På Gelsted Skole er der tilmeldt 25 elever fra eget skoledistrikt – 1 klasse
Når de fire børn fra Gelsted Skoles distrikt får deres ønske om Ejby Skole opfyldt, skal der på Ejby Skole dannes 2 klasser.
Der skal under alle omstændigheder dannes 2 klasser på enten Ejby Skole eller Gelsted Skole for at give plads til de 4 elever.
Alle 4 elever har søskende på Ejby Skole  Der er 11 elever fra andre skoledistrikter, der ønsker Lillebæltskolen.
Der er plads til 7 elever.4 elever med søskende på skolen kan få plads.

3 elever, der ikke kan få plads, har Hyllehøjskolen som 2.ønske, og alle får plads på Hyllehøjskolen.

1 elev, der ikke kan få plads, har Fænøsund Friskole som 2. ønske, og eleven har fået plads der.  Der er 7 elever fra andre skoledistrikter, der ønsker Østre Skole.
Der er plads til 4 børn.2 elever har ikke søskende på Østre Skole og får plads på Vestre Skole (1 har søsken i modtagerklassen, men denne elev vil blive flyttet til Vestre Skole ved udslusning fra modtagerklassen)1 elev har søskende på Østre Skole eleven får plads på Vestre Skole, som er distriktsskolen.

Ialt får 7 elever ikke deres ønsker opfyldt. 

Økonomi:

Forvaltningen har afsat budget til 18 børnehaveklasser med 399 elever.

Ved budgetopfølgning efter godkendelse af den endelige, samlede klassedannelse for folkeskolerne i Middelfart Kommune, redegør forvaltningen for den samlede økonomi.

Forvaltningens bemærkninger:

Forslaget til klassedannelse er udarbejdet ud fra gældende styrelsesvedtægt.

Klassedannelsen for børnehaveklasser indgår i den samlede klassedannelse for skoleåret 2014/2015.
Klassedannelsen for 1. - 10. årgang fastsættes ud fra de indmeldte elever til skoleåret 2014/2015 pr. 1. marts 2014.

Elever, der går i børnehaveklasse i skoleåret 2013/2014 og som vurderes at have gavn af at gå i børnehaveklasse igen i skoleåret 2014/2015 (omgængere) tælles ikke med i ressourcetildeling for børnehaveklasser 2014/2015, da de allerede indgår i klassedannelsen.

Omgængere fuldfører skoleåret i børnehaveklassen 2013/2014 og starter i den nye børnehaveklasse 2014/2015 pr. 1. august 2014. (I forbindelse med indslusning til den nye klasse, kan tilrettelægges et forløb fra 1. juni).

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. Der er ingen særlige konsekvenser for dem.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Skoleudvalget den 14. januar 2014
Udvalget indstiller, at klassedannelsen for de kommende børnehaveklasser i skoleåret 2014/2015 godkendes.

Økonomiudvalget den 27. januar 2014
Anbefales godkendt.

Byrådet den 3. februar 2014
Godkendt.

Fraværende: Kaj Piilgaard Nielsen

Behandlingsplan

Skoleudvalget 14. januar 2014 kl. 17:00
Økonomiudvalget 27. januar 2014 kl. 12:00
Byrådet 3. februar 2014 kl. 17:00

Skoleudvalget 14. januar 2014 kl. 17:00

Skoleudvalget beslutter

 - At klassedannelsen for de kommende børnehaveklasser i skoleåret 2014/2015 godkendes.


Økonomiudvalget 27. januar 2014 kl. 12:00

Skoleudvalget den 14. januar 2014
Udvalget indstiller, at klassedannelsen for de kommende børnehaveklasser i skoleåret 2014/2015 godkendes.

Økonomiudvalget den 27. januar 2014
Anbefales godkendt.


Bilag:

13. Skolebestyrelsesvalg i 2014
Sagsnr.: 2013-014288
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Der skal afholdes skolebestyrelsesvalg i 2014 i henhold til BEK nr 114 af 26/01 2010Forvaltningen foreslår:

 • At Byrådet udpeger politiske valgbestyrelsesmedlemmer til valgbestyrelsen på følgende skoler: 
  • Hyllehøjskolen: Peter Storm
  • Østre Skole: Mikkel Dragmose-Hansen
  • Vestre Skole: Johannnes Lundsfryd Jensen
  • Lillebæltskolen: Jonathan Roed Kirkedal
  • Båring Skole: Nicoline Damkjær
  • Gelsted Skole: Ove Andersen
  • Fjelsted  Harndrup Skole: Anton C. Petersen
  • Anna Trolles Skole: Kim Lund
  • Skrillingeskolen: Christian Martins Kromann
  • Nørre Aaby Skole:Paw Nielsen
  • Strib Skole: Regitze Tilma
  • Ejby Skole: Lars Vigsø
 • At skolelederen, som beskrevet i bekendtgørelsen, er formand for valgbestyrelsen på de enkelte skoler.

Sagsbeskrivelse:

I henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 114 § 2 skal der i 2014 afholdes valg til skolebestyrelserne. Valget skal være gennemført og afsluttet senest den 31. maj 2014. De nye skolebestyrelser  tiltræder pr. 1. august 2014. Ved valget i 2010 besluttede Byrådet, at der er mulighed for at have forskudte valg hvert andet år. Det er op til den enkelte skole at beslutte, om de vil benytte sig af den mulighed.


Folkeskolereformen lægger op til forenkling af reglerne for valget, og disse ændringer skal udmøntes i folkeskoleloven. Det betyder, at vi venter på godkendelsen af denne lovændring, og på udarbejdelsen af en ny valgbekendtgørelse.

I henhold til den gældende bekendtgørelse skal der jvf. §10 stk. 1 udpeges en valgbestyrelsen på hver skole. Valgbestyrelsen består jf. bekendtgørelsen af skolens leder som formand for valgbestyrelsen, formanden for den afgående skolebestyrelse og et forældrevalgt medlem af den afgående skolebestyrelse. Byrådet kan herudover udpege et medlem til valgbestyrelsen og kan beslutte, at vedkommende skal være formand.

Forvaltningen har på nuværende tidspunkt ikke fået tilsendt en tids- og handleplan  fra Undervisningsministeriet for afvikling af valget. Forvaltningen foreslår på den baggrund, at en udpegning finder sted nu, så det er på plads, når selve valgproceduren går i gang. Det er selvfølgelig under forbehold af, at der ikke sker ændringer i den nye bekendtgørelse i denne paragraf. 

Udvalget vil blive orienteret, så snart der foreligger ny bekendtgørelse. 

Økonomi:

Der kan blive tale om udgifter til trykning af stemmesedler + porto - udgiften afholdes af forvaltningen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogle særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Skoleudvalget den 7. januar 2014

Udvalget indstiller, at Byrådet udpeger politiske valgbestyrelsesmedlemmer til valgbestyrelsen på følgende skoler: Hyllehøjskolen, Østre Skole, Vestre Skole, Lillebæltskolen, Båring Skole, Gelsted Skole, Fjelsted Harndrup Skole, Anna Trolles Skole, Skrillingeskolen, Nørre Aaby Skole, Strib Skole og Ejby Skole
Udvalget indstillede, at skolelederen, som beskrevet i bekendtgørelsen, er formand for valgbestyrelsen på de enkelte skoler.

Økonomiudvalget den 27. januar 2014
Anbefales godkendt.

Byrådet den 3. februar 2014
Godkendt.

Fraværende: Kaj Piilgaard Nielsen

Behandlingsplan

Skoleudvalget 7. januar 2014 kl. 15:00
Økonomiudvalget 27. januar 2014 kl. 12:00
Byrådet 3. februar 2014 kl. 17:00

Skoleudvalget 7. januar 2014 kl. 15:00

 • At Byrådet udpeger politiske valgbestyrelsesmedlemmer til valgbestyrelsen på følgende skoler: Hyllehøjskolen, Østre Skole, Vestre Skole, Lillebæltskolen, Båring Skole, Gelsted Skole, Fjelsted  Harndrup Skole, Anna Trolles Skole, Skrillingeskolen, Nørre Aaby Skole, Strib Skole og Ejby Skole
 • At skolelederen, som beskrevet i bekendtgørelsen, er formand for valgbestyrelsen på de enkelte skoler.


Økonomiudvalget 27. januar 2014 kl. 12:00

Skoleudvalget den 7. januar 2014

Udvalget indstiller, at Byrådet udpeger politiske valgbestyrelsesmedlemmer til valgbestyrelsen på følgende skoler: Hyllehøjskolen, Østre Skole, Vestre Skole, Lillebæltskolen, Båring Skole, Gelsted Skole, Fjelsted Harndrup Skole, Anna Trolles Skole, Skrillingeskolen, Nørre Aaby Skole, Strib Skole og Ejby Skole
Udvalget indstillede, at skolelederen, som beskrevet i bekendtgørelsen, er formand for valgbestyrelsen på de enkelte skoler.

Økonomiudvalget den 27. januar 2014
Anbefales godkendt.14. Godkendelse af kvalitetsstandard for indsatser efter Servicelovens § 85
Sagsnr.: 2013-005467
Sagsbehandler: Mette Heidemann

Præsentation:

Der er udarbejdet ny kvalitetsstandard for indsatser efter Servicelovens § 85 - socialpædagogisk støtte i eget hjem.

Kvalitetsstandarden er udarbejdet som led i det kvalitetsprojekt på handicap- og psykiatriområdet, som blev igangsat i 2013 med fokus på kvalitet, udvikling og styring af området. Kvalitetsstandarden sætter rammen for de fremtidige indsatser og beskriver serviceniveau og overordnet tilgang til arbejdet med socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem.

Forvaltningen foreslår:

 • at kvalitetsstandarden for indsatser efter Servicelovens § 85 godkendes, og
 • at de eksisterende bofællesskaber og støttecentre oprettet efter Servicelovens § 107 nedlægges med virkning fra 1. januar 2014.

Sagsbeskrivelse:

I 2013 blev igangsat et kvalitetsprojekt på handicap- og psykiatriområdet med det formål at sikre kvalitet, udvikling og styring på området.

Formålet med projektet er at sikre, at borgerne
- får de indsatser, de har behov for
- oplever en effektiv og ensartet sagsbehandling
- får en indsats, der har et udviklingsperspektiv
- får de indsatser, der har den mest gavnlige effekt
- og får indsatser, der tilpasses i takt med borgerens udvikling 

Dette skal nås gennem en ny tilgang, som er baseret på borgerens udviklingsperspektiver og med øget fokus på mestring og selvhjulpenhed, og hvor der formuleres individuelle mål med fokus på udvikling af den enkelte borgers kompetencer og med løbende opfølgning på målene.
Gennem denne tilgang er det også et mål at skabe større flow i indsatserne.

Kvalitetsprojektet retter sig mod de tilbud, der indtil nu er givet efter Servicelovens § 107 - midlertidige botilbud. Siden 2007 har Middelfart Kommune haft fem bofælleskaber for udviklingshæmmede efter § 107 (Gelstedhus i Gelsted, Rosenvænget, Æblehaven og Margårdvej i Nr. Aaby og Søndergade i Middelfart) og to støttecentre for sindslidende efter § 107 (Fredensgade i Gelsted og Middelfart Støttecenter).
Udover disse tilbud modtager en del borgere, som bor i eget hjem, allerede i dag støtte efter Servicelovens § 85 - socialpædagogisk støtte i eget hjem.

I de indtil nu eksisterende bofællesskaber og støttecentre arbejdes der med en fast gennemsnitstakst, og fast personalenormering. Alle beboerne modtager en andel af den samlede støtte uden at der nødvendgvis skeles til, om borgerens funktionsniveau har ændret sig siden indflytningen. Det betyder, at nogle beboere formentlig i dag får mere støtte, end deres funktionsniveau og behov reelt tilsiger. En stor del af beboerne på kommunens bofællesskaber har boet meget længe samme sted, og der foreligger ikke for alle handlingsplaner med mål for udviklingen.

Med kvalitetsprojektet er det hensigten at ændre grundlæggende på denne tilgang. Den nye tilgang bygger på en model, hvor hver enkelt borgers funktionsniveau vurderes og på baggrund heraf formuleres der mål for udviklingen. Borgeren visiteres til en individuelt udmålt støtte efter § 85.
Efter en aftalt periode følges der op på status, og der foretages en ny vurdering af, om indsatserne over for borgeren skal ændres. Der arbejdes i tidsbegrænsede forløb med fokus på udvikling af mestringsevne og selvhjulpenhed.

Grundtanken bag kvalitetsprojektet er således, at alle de borgere, der indtil nu har været visiteret efter § 107, i stedet skal visiteres til individuelt bestemt støtte efter § 85. Det betyder, at støttecentre og bofællesskaber formelt nedlægges.

Indsatserne efter § 85 kan leveres individuelt, i grupper eller ved brug af forskellige teknologiske løsninger (fx skype).

Ud over øget kvalitet er det også et centralt formål med kvalitetsprojektet at øge den økonomiske styring og gennemsigtighed på området. Der er i budget 2014 og frem indarbejdet et effektiviseringskrav på ca. 3,1 mio. kr., som skal realiseres i kraft af projektet.
For at sikre øget styring vil der fremover blive visiteret i "pakker", som beskrevet i kvalitetsstandarden. Der arbejdes med fire forskellige pakker, som består af et antal timer defineret efter borgernes funktionsniveau og behov for støtte: moderat, omfattende, massiv og bolignende.
Inden for den enkelte pakke kan der arbejdes med forskellige indsatsområder, alt efter borgerens behov, funktionsniveau og ønsker.

For at sikre, at den vedtagne effektivisering udmøntes, beregnes ud fra den samlede budgetramme på området det antal pakker, der kan leveres i alt til borgere i egen kommune.

Der er på nuværende tidspunkt i alt 110 borgere, som modtager støtte efter § 107. Af de borgere bor 38 i Middelfart, mens 72 bor har tilbud i andre kommuner. Der er på nuværende tidspunkt i alt 175 borgere, som modtager støtte efter § 85, heraf 120 i Middelfart og 55 uden for kommunen. De konkrete omlægninger berører i første omgang borgerne i Middelfart; men det serviceniveau, der vedtages med kvalitetsstandarden, vil også gælde Middelfart-borgere, som bor i andre kommuner. Det er derfor en del af kvalitetsprojektet, at de borgere også revisiteres efter den nye kvalitetsstandard.
Den samlede budgetramme på området er 50,1 mio. kr., fordelt med 33,2 mio. kr. på § 107-tilbud og 16,9 mio. kr. på § 85-indsatser.
Effektiviseringerne skal hentes både i og uden for kommunen.

De foreslåede ændringer får nogle konsekvenser, som også er beskrevet i det effektiviseringsforslag, der blev godkendt som del af budget 2014.
Opsummerende kan konsekvenserne beskrives som:
 • Formelt betyder ændringerne, at de nuværende bofællesskaber og støttecentre nedlægges.
 • For borgerne vil ændringerne betyde, at de vil modtage væsentligt mere individuelt udmålt støtte. Borgerne bliver som udgangspunkt boende i deres nuværende bolig, men der ændres dels på visitationsmåden og dels på den måde, støtten leveres på.
 • Nogle borgere vil i forbindelse med visitationerne opleve en reduktion i den støtte, de har fået indtil nu. Det kan forventes, at nogle borgere vil blvie visiteret til ikke fremover at modtage støtte i eget hjem. I løbet af 2014 vil der blive udarbejdet en strategi for dagtilbud til udviklingshæmmede og sindslidende. I forbindelse hermed vil bl.a. indgå etablering af uvisiterede tilbud, som vil kunne anvendes af de borgere, der ikke længere vil være visiteret til § 85 støtte.
 • For medarbejderne betyder ændringerne, at indsatserne skal leveres på en anden måde end hidtil. Nogle medarbejdere vil skulle arbejde med andre borgere og på flere matrikler, end de gør i dag.
 • For at sikre overholdelse af budgetrammen kan der ikke leveres mere støtte end det beregnede antal af pakker. Det vil kunne betyde venteliste til § 85 støtte. Social- og sundhedsudvalget vil løbende blive orienteret herom.

Økonomi:

Kvalitetsprojektet indebærer en effektivisering i budget 2014 og frem på 3,1 mio. kr. Effektiviseringen skal findes på det hidtidige § 107 og § 85 område og ift. borgere, der bor både i Middelfart og andre kommuner.

Det er forvaltningens vurdering, at effektiviseringen kan hentes uden store ændringer i serviceniveauet.

Forvaltningens bemærkninger:

Kvalitetsprojektet medfører en omlægning i såvel tilgang som indsatser, som skal bæres af ledere og medarbejdere på området. I løbet af 2013 har medarbejderne været involveret i bl.a. en omfattende kortlægning af den nuværende måde at løse opgaverne på og i at komme med forslag til nye måder at arbejde på.

Borgerne og deres pårørende vil blive orienteret om den nye måde at arbejde på og de forventede konsekvenser heraf snarest muligt efter godkendelse af kvalitetsstandarden.

Handicaprådet rejser i sit høringssvar en række relevante forhold omkring inddragelse af borgerens ønsker og perspektiver og om sikkerhed for borgeren. Borgeren vil naturligvis blive inddraget i sagsbehandlingen og i opfølgningen på de formulerede mål for den enkelte.
Der foreslås udarbejdet en egen kvalitetsstandard for psykisk sårbare. Det er forvaltningens vurdering, at den udarbejdede kvalitetsstandard netop er så bredt formuleret og rummelig, at den omfatter alle grupper af borgere, som modtager støtte efter § 85.

Handicapaspekter:

Høring af Handicaprådet:

Handicaprådet har fremsendt et omfattende høringssvar, der er vedlagt som bilag til sagen.

Høring af Ældrerådet:

Der er ikke foretaget høring af Ældrerådet i forbindelse med sagen, idet det ikke er vurderet relevant.

Behandling
- Social- og Sundhedsudvalget 8. januar 2014
- Økonomiudvalget 27. januar 2014
- Byrådet 3. februar 2014

Beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget 8. januar 2014
Et flertal i udvalget anbefaler indstillingen.
Paw Nielsen kan ikke anbefale indstillingen.

Økonomiudvalget den 27. januar 2014
Anbefales godkendt.

Byrådet den 3. februar 2014
Godkendt.
Paw Nielsen stemmer imod.

Fraværende: Kaj Piilgaard Nielsen

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 8. januar 2014 kl. 16:00
Økonomiudvalget 27. januar 2014 kl. 12:00
Byrådet 3. februar 2014 kl. 17:00

Økonomiudvalget 27. januar 2014 kl. 12:00

Social- og Sundhedsudvalget 8. januar 2014
Et flertal i udvalget anbefaler indstillingen.
Paw Nielsen kan ikke anbefale indstillingen.

Økonomiudvalget den 27. januar 2014
Anbefales godkendt.

Bilag:

15. Godkendelse af salgspriser for parcelhusgrunde
Sagsnr.: 2013-014009
Sagsbehandler: Henny Posselt

Præsentation:

I henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentlig udbud ved salg af kommunens faste ejendomme er udbud gældende i max. 1 år, hvoreter der skal ske nyt udbud.
Parcelhusgrundene på Tåruplundvej har været udbudt i december 2013, men medtages af praktiske grunde ligeledes i det udbud, der skal ske primo 2014.

Forvaltningen foreslår:

 • At grundene udbydes til mindstepriser
 • At de tidligere godkendte mindstepriser og vilkår for salg af grunde i eksisterende udstykningsområder fastholdes, jf. bilag over ledige grunde pr. 1. januar 2014.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune har i øjeblikket ledige parcelhusgrunde på:
Søndermarken og  Bøgevej/Åbakken i Nørre Aaby,
Kæbyvænget, Båring
Birkelunden, Drejerbakken og Kirkebyvænget, Ejby
Havrevænget, Brenderup
Juelsmindevænget, Harndrup
Lillegade 5, Husby
Tåruplundvej, Gelsted

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Der er i 2013 solgt 4 parcelhusgrunde og 4 små grunde til tæt/lav bebyggelse på Rokkevænget, Middelfart.. Sidstnævnte er solgt samlet. Efterspørgslen på parcelhusgrunde er fortsat beskeden.

Mindstepriserne (markedsprisen) for de enkelte områder er fastsat ud fra en vurdering af byggemodningsomkostningerne, grundenes størrelse og beliggenhed.
I de ældste områder har byggemodningen være billigere, hvilket afspejles i prisen på grundene på f.eks. Juelsmindevænget og Drejerbakken, 1. etape.
Priserne i de "ældre" områder har været fastholdt siden første udbud, bortset fra, at der nu er pålagt moms. Grundene på Juelsmindevænget blev i samme forbindelse sat op med 50.000 kr. pr. stk., idet mindsteprisen i dette område var langt under vurderingen.

De højeste priser for kommunale parcelhusgrunde er på Kirkebyvænget i Ejby. Disse grunde er gennemsnitligt større end kommunens øvrige grunde. Området er byggemodnet i 2009 og byggemodningen var ekstra dyr på grund af udstykningens udformning og store grønne områder.

Når man sammenligner den gennemsnitlige m2-pris på henholdsvis Kirkebyvænget, Ejby og Søndermarken, Nørre Aaby er prisen dog ikke væsentligt højere på Kirkebyvænget (se bilag), når man samtidig vurderer på, at grundene på Kirkebyvænget har en attraktiv beliggenhed med udsigt over Ejby Mose.
Forvaltningen gør opmærksom på, at der i Ejby også er udbud af billigere grunde på Drejerbakken og Birkelunden.
Priserne på parcelhusgrundene på Kirkebyvænget blev nedsat med 10% i 2013.

Det er ikke muligt at foretage en direkte sammenligning mellem kommunale parcelhusgrunde og private parcelhusgrunde, da grundene ikke er beliggende i samme område.

Vi er bekendt med, at nogle kommuner har valgt at nedsætte salgsprisen for parcelhusgrunde, men der er endnu ikke nogen erfaring for, om dette har betydet/vil medvirke til et større salg. Der er mange andre forhold, der er medvirkende til beslutningen om at bosætte sig i området, f.eks. arbejdsforhold og priser på dagsinstitutioner m.m.


Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagenikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget - 27. januar 2014
Byrådet - 3. februar 2014

Beslutning:

Økonomiudvalget den 27. januar 2014
Indstilles til godkendelse.
Priserne drøftes på ny i juni Økonomiudvalget

Byrådet den 3. februar 2014
Godkendt.

Fraværende: Kaj Piilgaard Nielsen

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 27. januar 2014 kl. 12:00
Byrådet 3. februar 2014 kl. 17:00

Økonomiudvalget 27. januar 2014 kl. 12:00

Økonomiudvalget den 27. januar 2014
Indstilles til godkendelse.
Priserne drøftes på ny i juni Økonomiudvalget

Bilag:

16. Igangsættelse af udbud af totalentreprise på nyt bycenter og rådhus
Sagsnr.: 2012-013538
Sagsbehandler: Morten Aastrup Laustsen

Præsentation:

Der er et ønske om at styrke bymidten i Middelfart yderligere ved at øge butiksudbuddet, forbedre mulighederne for bosætning i bykernen og bygge et moderne og tidssvarende rådhus. Denne vision vil man indfri ved at bygge en samlet bebyggelsen på arealerne ved det nuværende rådhus med både butikker, boliger og kommunale administrationsbygninger. Det nye bycenter skal opføres i et samarbejde mellem Middelfart Kommune og private investorer til boligerne og butikkerne. I den forbindelse udbydes det samlede projekt i en totalentreprise.

Forvaltningen foreslår:

 • At opførelse af nyt rådhus udbydes i en totalentreprise i samarbejde med private investorer til butikkerne og boligerne. Udbuddet gennemføres med forudgående prækvalifikation af op til 5 totalentreprenører. 
 • At byggeretten på op til 6.000 m2 boliger udbydes sammen med totalentreprisen.
 • At kommunaldirektør Steen Vinderslev bemyndiges til sammen med de private investorer at prækvalificerere op til 5 totalentreprenører til at byde på totalentreprisen.
 • At valg af det endelige vinderprojekt foretages af et bedømmelsesudvalg bestående af borgmester, medlemmer fra byrådet bredt repræsenteret, kommunaldirektøren og medarbejderrepræsentanter samt repræsentanter for de private investorer. Den præcise bemanding vil blive besluttet på en specifik sag senere.

Sagsbeskrivelse:

Det planlagte nye bycenter med såvel butikker, boliger og nye kommunale administrationsbygninger planlægges opført i et samarbejde mellem kommunen og private investorer. I alt forventes opført ca. 7.500 m2 rådhus, 6.000 m2 bolig og 3.000 m2 butikker eksklusiv kælderarealer. Centret projekteres opført omkring torvearealer, og det planlægges at sløjfe den nuværende Kappelsbjergvej og i stedet forlænge Havnegade mod syd til Østergade. Der åbnes op for varierende bygningshøjde på arealet fra 3 til 8 etager, og der vil i udvælgelseskriterierne blive lagt vægt på, at det skal være et flot og markant byggeri for byen.
Projektet planlægges gennemført som en totalentreprise på det samlede byggeri på i alt ca. 17.000 m2, og totalentreprisen vil derfor blive udbudt i et samarbejde mellem kommunen og de private investorer.
Udbuddet vil blive gennemført som et EU-udbud med prækvalifikation af op til 5 totalentreprenører, der får muligheden for at byde på entreprisen.
Det forventes, at et EU-udbud tidsmæssigt kan gennemføres i løbet af 1. halvår 2014.
Prækvalifikation af totalentreprenører foreslås foretaget af kommunaldirektør Steen Vinderslev sammen med de private investorer, mens det endelige valg af projekt skal foretages af et bedømmelsesudvalg bestående af såvel byrådspolitikere, kommunaldirektør, medarbejderrepræsentanter og private investorer.

Økonomi:

Der er i budgettet afsat midler i investeringsoversigten for 2013-2016 til samling af administrationen. Der ud over tilgår der projektet midler fra salg af byggeretterne til boliger og butikker til private investorer.
Den endelige bevilling til projektet vil ske i forbindelse med vedtagelsen af udbuddets vinderprojekt.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Det samlede udbudsmateriale på nyt rådhus har været sendt til høring i Handicaprådet.

Høring af Handicaprådet:

Det samlede udbudsmateriale på nyt rådhus har været sendt til høring i Handicaprådet. Handicaprådet anbefaler, som følge af projektets størrelse, at der tilknyttes en tilgængelighedsrådgiver, som følger hele projektet. Forslaget er taget til efterretning. Handicaprådets høringssvar er vedhæftet som bilag.

Høring af Ældrerådet:

Det samlede udbudsmateriale på nyt rådhus har været sendt til høring i Ældrerådet. Ældrerådet har ingen indvendinger og noterer sig med tilfredshed, at der i materialet er understreget, at parkeringsforhold og adgang skal være ældre- og handicapvenlige. Ældrerådets hørinssvar er vedhæftet som bilag.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 3. februar 2014
Byrådet den 3. februar 2014

Beslutning:

Økonomiudvalget den 3. februar 2014
Indstilles til godkendelse.
Morten Weiss-Pedersen undlod at stemme.

Byrådet den 3. februar 2014
Godkendt.
Morten Weiss-Pedersen og Nicoline Damkjær undlod at stemme.

Fraværende: Kaj Piilgaard Nielsen

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 3. februar 2014 kl. 16:45
Byrådet 3. februar 2014 kl. 17:00

Økonomiudvalget 3. februar 2014 kl. 16:45

Økonomiudvalget den 3. februar 2014
Indstilles til godkendelse.
Morten Weiss-Pedersen undlod at stemme.

Bilag:

LUKKEDE SAGER

17. Salg af byggeret til at opføre butiksarealer i nyt bycenter
18. Salg af jord