Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Byrådet møde den 6. januar 2014

Møde:
Byrådet
Mødetid:
6. januar 2014 kl. 17:00
Tilstede:
Jens Backer Mogensen
Svend-Aage Nielsen
Peter Storm
Bo Juul Nielsen
Agnete Damkjær
Lars Vigsø
Christian Martins Kromann
Steen Dahlstrøm
Kim Lund
Johannes Lundsfryd Jensen
Ove Andersen
Nicoline Damkjær
Anni B. Tyrrestrup
Mikkel Dragmose-Hansen
Allan Buch
Flemming Worsøe
Regitze Tilma
Jonathan Roed Kirkedal
Paw Nielsen
Morten Weiss-Pedersen
John Kruse
Kaj Johansen
Niels Bebe
Anton C. Petersen
Fraværende:
Kaj Piilgaard Nielsen

ÅBNE SAGER

1. Likviditetsoversigt pr. ultimo 3. kvartal 2013
Sagsnr.: 201002858
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelser skal Byrådet hvert kvartal orienteres om kommunens likviditet opgjort efter den såkaldte kassekreditregel.

Forvaltningen foreslår:

 • At Byrådet tager nærværende orientering til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Kommunens likviditet efter kassekreditreglen beregnes som et gennemsnit af kommunens likvide beholdninger fra dag til dag over det seneste år. Kravet er, at gennemsnitslikviditeten skal være positiv.

Likviditetsopgørelsen pr. 30.9.2013 viser, at den gennemsnitlige likvide beholdning pr. 1. oktober 2012 til 30. september 2013 udgjorde 177,5 mio. kr., svarende til en gennemsnitslikviditet pr. indbygger på 4.720 kr. pr. indbygger.

Over det seneste kvartal er likviditeten styrket med 9,9 mio. kr. Likviditetsstyrkelsen skal bl.a. ses i lyset af sparede lønudgifter som følge af forårets lockout på folkeskoleområdet samt timingen af anlægsprojekternes udførelse.

Økonomi:

Frem mod udgangen af 2014 forventes likviditeten efter kassekreditreglen alt andet lige, at udvise en faldende tendens.

I det vedtagne budget for 2014 er der, inklusiv den likviditetsmæssige effekt af Udbetaling Danmark, samt det planlagte kassetræk til rådhusbyggeriet, indarbejdet et forventet likviditetsforbrug på 63,4 mio. kr. i 2014. Det betyder, at likviditeten ved udgangne af 2014 p.t. forventes at udgøre 114,1 mio. kr.

Det er dog væsentligt at understrege, at likviditetsprognoser altid vil være behæftet med betydelig usikkerhed. Således er likviditetsopgørelsen stærkt påvirkelig overfor faktorer som:
 • Fremdriften i kommunens anlægsprojekter.
 • Tidsmæssige forskydninger mellem afholdelse af anlægsudgifter og låneoptagelse til anlæg.
 • Timingen af køb, salg og byggemodning af jord.
 • Bevillinger med kassepåvirkning i budgetåret.
 • Centrale og decentrale enheders opsparing eller forbrug af overført over-/underskud

Forvaltningens bemærkninger:

Sagerne er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere og brugere.

Handicapaspekter:

Sagen har ingen handicapaspekter.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget: 16. december 2013.
Byrådet: 6. januar 2014

Beslutning:

Økonomiudvalget den 16. december 2013
Godkendt.

Fraværende: John Kruse og Hanne Lauritsen

Byrådet den 6. januar 2014
Godkendt.

Fraværende: Kaj Piilgaard Nielsen

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 16. december 2013 kl. 14:00
Byrådet 6. januar 2014 kl. 17:00

Økonomiudvalget 16. december 2013 kl. 14:00

Økonomiudvalget den 16. december 2013
Godkendt.

Fraværende: John Kruse og Hanne Lauritsen

2. Udvalgsvederlag - Middelfart Byråd
Sagsnr.: 2013-013783
Sagsbehandler: Hanne Thouber

Præsentation:

Byrådet kan beslutte at yde udvalgsvederlag til de byrådsmedlemmer, der er medlemmer af økonomiudvalget, de stående udvalg, Børn- og Ungeudvalget (§18-udvalg) og særlige udvalg nedsat i medfør af § 17, stk. 4, i kommunestyrelsesloven.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalgsvederlaget fastsættes med udgangspunkt i 111% af borgmesterens vederlag, og
 • at alle udvalgsposter, eksklusive formandsposterne, vederlægges ligeligt inklusiv byrådsmedlem i Børn- og Ungeudvalget (§18-udvalg) svarende til 3% af borgmesterens vederlag pr. udvalgspost.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet kan beslutte at yde udvalgsvederlag til de byrådsmedlemmer, der er medlemmer af økonomiudvalget, de stående udvalg, Børn- og Ungeudvalget (§18-udvalg) samt særlige udvalg nedsat i medfør af § 17, stk. 4, i kommunestyrelsesloven.

Udvalgsvederlaget kan ikke ydes til formændene for de pågældende udvalg, hvis disse samtidig modtager særskilt vederlæggelse for formandshvervet.

Der er i "bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelse af kommunale hverv" fastsat et maksimumbeløb for summen af de årlige vederlag, der afhænger af kommunens indbyggertal og borgmesterens (aktuelle) vederlag, idet størrelsen fastsættes som en procentdel af borgmesterens vederlag, og procentsatsen afhænger af indbyggertallet.

Middelfart Kommune er placeret i intervallet mellem 30.001 - 40.000 indbyggere som fastsat i § 7, stk. 4. Det giver mulighed for, at summen af de årlige vederlag højest kan udgøre 275% af borgmesterens vederlag.

Den samlede pulje til årlige vederlag dækker både udvalgsvederlag og vederlag til formænd for de stående udvalg.

I styrelsesvedtægten for Middelfart Kommune er det samlede vederlag til formænd for de pågældende udvalg fastsat til 164% af borgmesterens vederlag.

Det indebærer, at der til udvalgsvederlag er 111% af borgmesterens vederlag til ligelig fordeling mellem alle udvalgsposter, eksklusive formandsposterne, inklusiv byrådsmedlemmet i Børn- og Ungeudvalget (§18-udvalg). Det vil sige ialt 37 udvalgsposter. Det svarer til 3% af borgmesterens vederlag pr. udvalgspost.

Sagen forelægges til beslutning om udvalgsvederlæggelse.

Økonomi:

Økonomien er indeholdt i budgettet.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Byrådet - 6. januar 2014

Beslutning:

Byrådet den 6. januar 2014
Godkendt.

Fraværende: Kaj Piilgaard Nielsen

Behandlingsplan

Byrådet 6. januar 2014 kl. 17:00

3. Opfølgning på Byrådets konstituering 2014 - 2017
Sagsnr.: 2013-014281
Sagsbehandler: Hanne Thouber

Præsentation:

Orientering om udpegning samt valg af enkelte medlemmer til udvalg, kommissioner og nævn mv. for perioden 1. januar 2014 - 31. december 2017 som opfølgning på Byrådets konstituerende møde den 2. december 2013.

Forvaltningen foreslår:

 • At nedenstående udpegninger tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Den på Byrådets konstituerende møde udarbejdede oversigt over valgte personer er suppleret med senere foretagne udpegninger til udvalg, kommissioner og nævn m.v.

Efter Byrådets konstituerende møde er der foretaget nedenstående udpegninger:
 • Børn- og Ungeudvalget: 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige udpeget af Statsforvaltningen
 • Ungdomsskolebestyrelsen: Øvrige bestyrelsesmedlemmer
 • Valgbestyrelse - kreds, folketingsvalg, EU-valg: 4 politikere og 4 stedfortrædere udpeget af Nordfyns Byråd
 • Middelfart Spildevand: 2 forbrugervalgte medlemmer valgt ved forbrugervalg
 • Kolding Købmandsskole, IBC: 1 medlem udpeget af Fredericia Byråd
 • Ældrerådet: Henrik Lam er indtrådt i Ældrerådet i stedet for Anton Christian Petersen
En opdateret version af oversigt vil blive omdelt på Byrådets møde.

Ændringer efter Byrådets konstituerende møde vil være markeret med gult i oversigten.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Der mangler endnu enkelte udpegninger, herunder Det lokale Beskæftigelsesråd (pkt. 11 - tiltrædelse pr. 1. juni 2014) og Folkeoplysningsudvalget (pkt. 19).Handicapaspekter:

Sagen har ingen handicapaspekter.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring.


Behandlingsplan:
Byrådet - 6. januar 2014.

Beslutning:

Byrådet den 6. januar 2014
Godkendt.

Fraværende: Kaj Piilgaard Nielsen

Behandlingsplan

Byrådet 6. januar 2014 kl. 17:00

4. Forslag til lokalplan 154 for nærvarme i Føns
Sagsnr.: 2013-009679
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Forslag til kommuneplantillæg 2 og lokalplan 154 for nærvarme i Føns.Forvaltningen foreslår:

 • At forslag til kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan 154 oversendes til Økonomiudvalg og Byråd med henblik på offentlig fremlæggelse

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget godkendte den 28.oktober 2013, at der kunne udarbejdes lokalplan for fjernvarmeanlæg for Føns. Beslutningen skete på baggrund af et lokalt ønske fra Føns om etablering af lokalt fjernvarmeværk for Føns. Anlægget ønskes etableret på Ronæsbrovej 7 i Føns.

Der ønskes opført et varmeanlæg på ca. 350 kW på ejendommen. Anlægget vil være et halmfyret anlæg. Det forudsætter opførelse af en bygning i 8½ meters højde på ca. 500 m2 til kedelanlæg, reserveanlæg og til oplagring af halmballer. Tilhørende anlægget vil være en akkumuleringstank i 8 meters højde og ca. 4 m bredde samt en skorsten med en forventet højde på 15 m.

Anlægget dimensioneres til et større antal forbrugere end de interesserede 40, hvorfor et større antal ejendomme vil have mulighed for tilslutning.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ejendommen er beliggende lige udenfor landsbyafgrænsning for Føns, hvorfor det ansøgte kræver supplerende lokalplanlægning med tilhørende kommuneplantillæg. Der sker kun lokalplanlægning af varmeværket, mens den øvrige del(nuværende bygningssæt) kun omfattes af en kommuneplanramme.
Ejendommen er beliggende i landzone og vil efter lokalplanlægning blive fastholdt i landzone. Føns by er ligeledes beliggende i landzone. Lokalplanen udformes som bonuslokalplan, hvorfor der ikke efterfølgende skal meddeles landzonetilladelse til det påtænkte varmeanlæg.
Den fremtidige bebyggelse placeres indenfor søbeskyttelseslinjen til Føns Vang Sø, hvorfor det kræver dispensation herfor. Middelfart Kommune er myndighed.
Planerne er screenet i henhold til lov om miljøvurdering og på baggrund af screeningen er det vurderet, at planens indvirkning på miljøet ikke er væsentligt og at der derfor ikke skal laves en egentlig miljørapport.
Anlægget er desuden screenet i henhold til VVM-reglerne og det er ligeledes her vurderet, at anlægget ikke medfører så stor miljøpåvirkning, så der skal udarbejdes en VVM-redegørelse. 

Etablering af fjernvarmeværk i Føns vil kræve tillæg til varmeplan for Middelfart Kommune. Dette vil blive afklaret i særskilt proces. Tilsvarende skal det lokalplanlagte område inddrages i spildevandsplanen.

Udkast til lokalplan udsendes til udvalget inden mødet.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Handicaprådet vil blive hørt i forbindelse med den offentlige høring af planforslagene.

Høring af Ældrerådet:

Ældrerådet vil blive hørt i forbindelse med den offentlige høring af planforslagene.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 11. december 2013
Økonomiudvalget -16. december 2013
Byrådet - 6. januar 2014

Beslutning:

Teknisk Udvalg den 11. december 2013
Bemærkninger til idefasen blev gennemgået.
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Allan Buch deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget den 16. december 2013
Anbefales godkendt.

Fraværende: Hanne Lauritsen

Byrådet den 6. januar 2014
Godkendt.

Fraværende: Kaj Piilgaard Nielsen

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 11. december 2013 kl. 13:00
Økonomiudvalget 16. december 2013 kl. 14:00
Byrådet 6. januar 2014 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 11. december 2013 kl. 13:00

Bemærkninger til idefasen blev gennemgået.

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Allan Buch deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget 16. december 2013 kl. 14:00

Teknisk Udvalg den 11. december 2013
Bemærkninger til idefasen blev gennemgået.
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Allan Buch deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget den 16. december 2013
Anbefales godkendt.

Fraværende: Hanne Lauritsen

Bilag:

5. Lokalplan 150 - bolig på Kagbanken
Sagsnr.: 2013-007825
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Lokalplan 150 og kommuneplantillæg nr. 1 indstilles godkendt og oversendes til Økonomiudvalg og Byråd til endelig godkendelse

Forvaltningen foreslår:

 • At lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg vedtages endelig uden ændring.

Sagsbeskrivelse:

Den tidligere Nørre Aaby børnehave, Kagbanken 2, er solgt med henblik på omdannelse af ejendommen til bolig. Anvendelsesændringen kræver udarbejdelse af ny lokalplan. Byrådet godkendte på mødet den 2. september 2013.

Lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg har efterfølgende været i offentlig høring  i otte uger. Der er i offentlighedsfasen indkommet tre indsigelser m.v. Menighedsrådet har fremsendt indsigelse mod kommuneplantillæg og lokalplanforslag, tilsvarende har Fyns Stift fremsendt bemærkninger. Der henvises i begge breve til anbefaling af nærmere fastlæggelse af byggelinier m.v. i forhold til kirken. Indsigelserne er ikke til hinder for endelig vedtagelse af planerne.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

 • At kommuneplantillæg er ændret fra kommuneplantillæg nr. 18 til kommuneplan 2009-2023 til kommuneplantillæg nr. 1 til kommuneplan 2013-2025, som følge af vedtagelse af ny kommuneplan den 2. december 2013.
 • At indsigelserne ikke imødekommes. Det vurderes at være taget de nødvendige hensyn i forhold til Nørre Aaby kirke med den foreliggende lokalplan.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Handicaprådet er hørt i forbindelse med den offentlige høring af planforslaget. Der er ikke indkommet bemærkninger til planforslaget.

Høring af Ældrerådet:

Ældrerådet er hørt i forbindelse med den offentlige høring af planforslaget. De har ingen bemærkninger til planforslaget.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg -11. december 2013
Økonomiudvalget  -16. december 2013
Byrådet - 6. januar 2014

Beslutning:

Teknisk Udvalg den 11. december 2013
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling med den ændring, at området alene kan anvendes til beboelse.

Allan Buch og Flemming Worsøe deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget den 16. december 2013
Anbefales godkendt.

Fraværende: Hanne Lauritsen

Byrådet den 6. januar 2014
Godkendt.

Fraværende: Kaj Piilgaard Nielsen

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 11. december 2013 kl. 13:00
Økonomiudvalget 16. december 2013 kl. 14:00
Byrådet 6. januar 2014 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 11. december 2013 kl. 13:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling med den ændring, at området alene kan anvendes til beboelse.

Allan Buch og Flemming Worsøe deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget 16. december 2013 kl. 14:00

Teknisk Udvalg den 11. december 2013
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling med den ændring, at området alene kan anvendes til beboelse.

Allan Buch og Flemming Worsøe deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget den 16. december 2013
Anbefales godkendt.

Fraværende: Hanne Lauritsen

Bilag:

6. Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009 - 2021
Sagsnr.: 2013-013532
Sagsbehandler: Anders Bo Jensen

Præsentation:

Forslag til Tillæg 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009 - 2021 er udarbejdet med henblik på, at sikre grundlaget for etableringen af et nyt regnvandsbassin og tilhørende ledningsanlæg i Svenstrup, til afvanding af det planlagte nye boligområde ved Toften i Middelfart i henhold til Lokalplan 137Forvaltningen foreslår:

 • At forslag til Tillæg 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009 - 2021 godkendes og herefter sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommunes gældende Spildevandsplan 2009 - 2021 blev vedtaget i November 2009. Spildevandsplanen er en sektorplan for spildevandsområdet og revideres løbende. Den ordinære revision af Spildevandsplanen er påbegyndt i 2013 og forventes afsluttet i 2014. Tillæg 3 til Spildevandsplanen skal sikre grundlaget for etableringen af et regnvandsbassin på matrikel nr. 3l, Svenstrup By, Kauslunde og det tilhørende ledningsanlæg.  

Det nye regnvandsbassin skal modtage regnvand fra et nyt boligområde  i henhold til Lokalplan 137 "Boligområde ved Toften i Middelfart". Det planlagte nye boligområde på i alt ca. 70 hektar er beliggende i den sydøstlige udkant af Middelfart by. Området skal på sigt separatkloakeres og regn- og overfladevandet fra området skal udledes til Kommunevandløb nr. 6, Afløb fra Svenstrup via et regnvandsbassin som kan tilbageholde sand og miljøfremmede stoffer samt sikre en kontrolleret hydraulisk belastning af recipienten. 

Matrikel nr. 3l, Svenstrup By, Kaulunde, hvor bassinet skal placeres, ejes af Middelfart Spildevand A/S. Det vil være nødvendigt at indgå aftaler med private lodsejere om etablering af ledningsanlæg i mark og veje  på matriklerne 3i, 1a og 8a, Svenstrup By, Kauslunde. Der skal herudover etableres nye ledningsanlæg i Ellebækvej og Ulvsbjergvej samt på tværs af Banedanmarks sporarealer ved Svenstrup.

Økonomi:

Bassin og ledningsanlæg projekteres og udføres af Middelfart Spildevand A/S og vil ikke have økonomisk konsekvenser for Middelfart Kommune.

Forvaltningens bemærkninger:

Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009 - 2021 er vedlagt som bilag.

I forbindelse med etableringen af afledning af overfladevand, skal der forinden ansøges om udledningstilladelse. I forbindelse med udledningstilladelsen vil der blive stillet vilkår om bassinets kapacitet, funktion, udformning m.v.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvensen for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlinger
Miljø- og Energiudvalget - 3. december 2013
Økonomiudvalget - 16. december 2013
Byrådet - 6. januar 2014

Beslutning:

Miljø- og Energiudvalget 3. december 2013
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.
Arne Rasmussen og Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Arne Rasmussen var fraværende.

Økonomiudvalget den 16. december 2013
Anbefales godkendt.

Fraværende: Hanne Lauritsen

Byrådet den 6. januar 2014
Godkendt.
Allan Buch, Flemming Worsøe og Anton Petersen deltog ikke i sagens behandling.

Fraværende: Kaj Piilgaard Nielsen

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 3. december 2013 kl. 12:30
Økonomiudvalget 16. december 2013 kl. 14:00
Byrådet 6. januar 2014 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 3. december 2013 kl. 12:30

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.
Arne Rasmussen og Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Arne Rasmussen var fraværende.

Økonomiudvalget 16. december 2013 kl. 14:00

Miljø- og Energiudvalget 3. december 2013
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.
Arne Rasmussen og Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Arne Rasmussen var fraværende.

Økonomiudvalget den 16. december 2013
Anbefales godkendt.

Fraværende: Hanne Lauritsen

Bilag:

LUKKEDE SAGER

7. Køb af grund