Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 2. december 2014

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
2. december 2014 kl. 12:30
Tilstede:
Peter Storm
Christian Martins Kromann
Jonathan Roed Kirkedal
Lars Vigsø
Kim Lund
Fraværende:

ÅBNE SAGER

65. Ændring af dagplejens struktur
Sagsnr.: 2014-013465
Sagsbehandler: Tove Vestergaard-Nielsen

Præsentation:

Byrådet har i budget 2015 vedtaget, at der skal ske en reduktion i antallet af distrikter i dagplejen, så der kan opnås en bedre kapacitetsudnyttelse.

Forvaltningen foreslår:

At Børn-, Kultur og Fritidsudvalget sender de 3 forslag i høring


Sagsbeskrivelse:

Dagplejen og gæstedagplejen er på nuværende tidspunkt organiseret i otte distrikter. Distriktsopdelingen betyder, at man som forældre får tildelt en dagplejeplads og en gæstedagplejeplads i det distrikt, hvor man er bosiddende. 
Da søgningen til dagplejepladser ikke er geografisk ligeligt fordelt mellem de otte distrikter resulterer det i, at der i et distrikt står tomme pladser mens nabodistriktet er nødt til at have 5 børn hos en eller flere dagplejere. Prisen for et barn på en såkaldt ”5. plads” er væsentligt højere end de øvrige pladser, ligesom brugen af ”5. pladser” kan betyde et væsentligt øget arbejdspres for den pågældende medarbejder. Samlet set står Middelfart Kommune med en kapacitet på dagplejeområdet der er tilpasset børnetallet, men som på grund af den nuværende distriktsopdeling, ikke udnyttes optimalt.

En ændring af distriktsinddelingen vil betyde en mere optimal udnyttelse af tomme pladser, og dermed af den samlede kapacitet, idet der kan anvises pladser i større distrikter, samt at antallet af 5. pladser reduceres. 

Ændringen kan betyde, at nogle forældre vil få større afstand fra hjemmet til barnets dagpleje og gæstepleje, end det tidligere har været tilfældet.

Med udgangspunkt i budgetforliget er der udarbejdet 3 forslag til ny distriksopdeling.


Forslag 1. (7 distrikter ved pladsanvisning og 3 distrikter ved gæstedagplejetilbud)
Middelfart
Strib
Båring - Nr. Aaby
Ejby
Gelsted
Brenderup
Fjelsted Harndrup
samt 3 gæsteplejedistrikter:
- Middelfart-Strib
- Nørre Aaby - Båring
- Ejby - Gelsted - Fjelsted-Harndrup - Brenderup

Forslag 2. (6 distrikter ved både pladsanvisning og gæstedagplejetilbud)
Middelfart
Strib
Båring - Nr. Aaby
Ejby
Gelsted
Brenderup - Fjelsted Harndrup

Forslag 3. (5 distrikter ved både pladsanvisning og gæsteplejetilbud)
Middelfart
Strib
Båring - Nr. Aaby
Ejby - Gelsted
Brenderup - Fjelsted Harndrup

Økonomi:

Som følge af budgetforliget reduceres dagplejens budget med 0,125 mio. kr. netto

Forvaltningens bemærkninger:

For all 3 forslag gælder det, at de forventes at kunne nå effektiviseringsmålet på kr. 125.000. Der har i processen været arbejdet med andre modeller, herunder om det var muligt at fastsætte en kilometerramme inden for hvilken, der ville kunne anvises plads. Andre kommuner har prøvet denne model, men melder tilbage, at de digitale værktøjer der skal til for at administrere ordningen ikke er en ordentlig kvalitet. Der arbejdes videre med denne model, når det nødvendige administrative værktøj er tilgængeligt.

Handicapaspekter:

Sagens indhold har været gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.Behandlingsplan:
Børn, Kultur og Fritidsudvalget, den 2. december 2014
Høring i dagplejens bestyrelsen
Børn, Kultur og Fritidsudvalget, den 6. januar 2015

Beslutning:

Godkendt som indstillet med den præcisering, at høringen er hos bestyrelse og MED udvalg i Dagplejen.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 2. december 2014 kl. 12:30

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 2. december 2014 kl. 12:30

Godkendt som indstillet med den præcisering, at høringen er hos bestyrelse og MED udvalg i Dagplejen.

66. Evaluering af udvidelse af åbningstiden i daginstitutioner
Sagsnr.: 2013-012219
Sagsbehandler: Tove Vestergaard-Nielsen

Præsentation:

Med budgetforliget for 2014 blev der afsat 1,6 mio. kr. netto - svarende til 2,0 mio. kr. inklusiv forældrebetalingen - til at videreføre investeringen i øget kvalitet i dagtilbud. Disse midler er i 2014 anvendt til en udvidelse af åbningstiden i alle daginstitutioner. 
Ved tildelingen af disse midler blev det besluttet, at der i december 2014 skal evalueres på behovet for åbningstider med henblik på konstant at anvende midlerne, så de skaber de bedste forhold for familierne.


 

Forvaltningen foreslår:

at den udvidede åbningstid gøres permanent.

Sagsbeskrivelse:

Puljen på 2,0 mio. kr. blev anvendt til en udvidelse af åbningstiden med 1 time pr. uge i Middelfart og Strib så åbningstiden er 51 timer pr. uge, samt 2 timer pr. uge i kommunens øvrige institutioner, dvs. en åbningstid på 52 timer pr. uge.

En evaluering af udvidelsen af åbningstiderne foretaget i november 2014 viser, at i gennemsnit anvender 
- 7% af de indskrevne børn i institutioner med udvidet morgenåbning dette tilbud (53 børn)
- 6,7% af de indskrevne børn  i institutioner med udvidet eftermiddagsåbning dette tilbud mandag - torsdag (65 børn)
- 9,5% af de indskrevne børn i institutioner med udvidet åbningstid fredag eftermiddag dette tilbud (97 børn).

 

Økonomi:

Der anvendes 1,6 mio. kr netto på ordningen.

Forvaltningens bemærkninger:

På evalueringstidpunktet havde 3 forældre henvendt sig i institutionerne med ønske om yderligere udvidelse af åbningstiden - heraf 2 ønsker til længere eftermiddagsåbning fredag.

Handicapaspekter:

Sagens indhold har været gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 2. december 2014 kl. 12:30

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 2. december 2014 kl. 12:30

Godkendt som indstillet.

67. Justering af vedtægter på Middelfart Museum
Sagsnr.: 2014-007923
Sagsbehandler: Lene Hinge

Præsentation:

Middelfart Museum har fået godkendt deres vedtægter af Kulturstyrelsen. I forbindelse med godkendelsen kom Kulturstyrelsen med forslag til justeringer af vedtægterne som Middelfart Museum har valgt at følge.

Forvaltningen foreslår:

At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

På mødet den 9. september 2014 behandlede udvalget vedtægterne for Middelfart Museum. Vedtægterne har været hos Kulturstyrelsen til godkendelse og de har sendt 2 forslag til justeringer.


Museets formål og ansvarsområde
Oprindeligt vedtaget: Museets virksomhed er underlagt den gældende museumslov og tilhørende ministerielle bekendtgørelser.
Justering: Museets virksomhed er underlagt den gældende museumslov og drifttilskudslov og tilhørende ministerielle bekendtgørelser.

Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder
Tilføjelse: Museet indberetter genstande, kunstværker og anden dokumentation til de centrale registre over kulturhistorie og kunst samt oplysninger til registret over arkæologiske lokaliteter og fundsteder.

Bestyrelsen for Middelfart Museum har valgt at indarbejde Kulturstyrelsens forslag til justeringer.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

I forbindelse med nye regler på området har Kulturstyrelsen bidraget til at de enkelte institutioners vedtægter bliver opdateret.

Handicapaspekter:

Sagens indhold har været gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Inge høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 2. december 2014 kl. 12:30

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 2. december 2014 kl. 12:30

Godkendt som indstillet.

68. Revurdering af bibliotekartimer på alle biblioteker
Sagsnr.: 2014-005342
Sagsbehandler: Jan Thorgaard Henriksen

Præsentation:

Omfordeling af bibliotekartimer på de fire biblioteker.

Forvaltningen foreslår:

At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med indgåelse af budgetforlig for 2015, blev det aftalt, at  i forbindelse med at Biblioteket på KulturØen gøres til et åbent bibliotek, skal behovet for bibliotekartimer på alle biblioteker genvurderes. Fordelingen sker inden for nuværende budget

Den betjente åbningstid – med bibliotekartimer- på KulturØen udvides om morgenen fra 9- og der lukkes 17.30 fra den dato, hvor det åbne bibliotek er klar til drift i huset. Forventet indflytning i det åbne bibliotek og kulturhus med ny åbningstid er 1.9.2015
De 1,5 daglige betjente åbningstimer på hverdage overføres til 3 dage med bibliotekarbetjening af Strib Bibliotek. Forventet tirsdag, onsdag og torsdag kl. 13-17.  

Det endelige forslag om åbningstimer på de fire biblioteker i kommunen, præsenteres når trafiktælling/antal besøgende pr. time er gennemført.

Fra 1.9.2015 forventes det, at bibliotekerne er overgået til den såkaldte ”flydende bogbestand”, der betyder at bøger, film, spil mm. der er hjemmehørende i Middelfart Kommunes biblioteker IKKE længere er knyttet til en bestemt biblioteksfilial, men er fælles eje. Det medfører at materialer der afleveres, eksempelvis på Strib Bibliotek, påpladssættes på Strib Bibliotek. Hvis det medfører overrepræsentation/underrepræsentation af titler indenfor bestemte emner/genrer på nogle biblioteker, sørger personalet for udligning af materialerepræsentation på i de fire biblioteker.

I lyset af ovenstående vil Strib Bibliotek fra skæringsdatoen 1.9 være en integreret del af det kommunale bibliotekstilbud i Middelfart. Samarbejdet med frivilligforeningen ved Strib Bibliotek fortsættes - frivilligsamarbejdet har især fokus på kulturelle arrangementer på Strib Bibliotek.

Økonomi:

Omfordelingen sker indenfor nuværende budgetramme.

Forvaltningens bemærkninger:

Der vil løbende ske en genvurdering af behovet for bibliotekartimer i forbindelse med en åbning af biblioteket på KulturØen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på, at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 2. december 2014 kl. 12:30

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 2. december 2014 kl. 12:30

Godkendt som indstillet.

69. Middelfart kommunes udmeldelse af kulturregion Fyn
Sagsnr.: 2014-005342
Sagsbehandler: Jan Thorgaard Henriksen

Præsentation:

Konsekvenser af Middelfart Kommunes udmeldelse af Kulturregion Fyn.

Forvaltningen foreslår:

At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Efter aftale med Kulturstyrelsen er tilskud og refusioner til Grimmerhus, børneteaterindkøb og talentudvikling for musikskoleelever fra 2015, sidstnævnte fra 2016, overført til Middelfart Kommunes administration. Disse har tidligere været administreret af kulturregionens sekretariat.

Danmarks Keramikmuseum Grimmerhus

Grimmerhus er nævnt i finanslovens § 21.11.35.40 Tidligere amtslige tilskud uden for lov.

I 2015 er statstilskuddet til Grimmerhus 571.115 kr.

Når Middelfart trækker sig ud af kulturregionen, udbetales tilskuddet fra 2015 via tilskud til hjemstedskommunen, der udbetaler tilskuddet i fire rater.

Tilskud til børneteater og opsøgende teater

beskrives i finanslovens § 21.23.57: Der ydes tilskud til kommunerne for kommunernes udgifter ved køb af refusionsberettigede forestillinger af børneteater og opsøgende teater. For kommuner, hvor dette ikke er omfattet af en kulturaftale, udbetaler Kulturstyrelsen tilskuddet direkte til kommunen.

Finanslovsteksten for 2015: Refusion til køb af forestillinger af børneteater og opsøgende teater i henhold til § 25 i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014, refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter ekskl. moms ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater. Herunder ydes refusion af kommuners udgifter til køb af den årlige børneteaterfestival, der arrangeres af Teatercentrum, og til Horsens Teaterfestival.

Refusionen for 2015 kan søges efter udgangen af 2015, senest 1. maj 2016.

Der gøres opmærksom på, at institutioner, der køber børneteater, gøres opmærksom på at sikre 50% egenfinansiering af de indkøbte forestillinger

Den 11. Musikskole

 videreføres i 2015, hvorefter tilskuddet fra Kulturregion Fyn efter al sandsynlighed udfases.

Der kan fra 2016 søges midler via Statens Talentmiddelpulje. Middelfart Musikskole inddrages i planlægning/anbefaling vedr. de fremtidige talentudviklings-indsatser, evt. i samarbejde med øvrige kommuner i Trekantområdet.

Økonomi:

Udtrædelsen af Kulturregion Fyn bidrager til reduktion af kulturpuljen med 0,290 mio. i 2015.

Forvaltningens bemærkninger:

I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget om, ikke at tiltræde en ny aftale om deltagele i Kulturregion Fyn, har det været tæt kontakt til Kulturstyrelsen. Dette for at sikre, at de tilskud, som kulturinstitutionerne i Middelfart Kommune tidligere har modtaget gennem deltagelse i Kulturregion Fyn, også var sikret institutionerne i fremtiden. Der er gentagne gange givet både mundtlige og skriftlige tilsagn om, at tilskudene fortsatte, også uden deltagelse i Kulturregionen. For samarbejdet omkring den 11. Musikskole, er der for 2015 fundet finansiering. Hvis Middelfart kommune ønsker at deltage i 2016 og frem, så skal der findes særskilt finansiering hertil.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på, at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 2. december 2014 kl. 12:30

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 2. december 2014 kl. 12:30

Godkendt som indstillet.

LUKKEDE SAGER