Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 9. september 2014

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
9. september 2014 kl. 12:30
Tilstede:
Lars Vigsø
Jonathan Roed Kirkedal
Peter Storm
Kim Lund
Christian Martins Kromann
Fraværende:

ÅBNE SAGER

40. Støtte til frivillig indsats
Sagsnr.: 2013-011107
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

I budgetforliget 2014 blev der afsat årligt kr. 750.000,- til brug for fritidsområdet.

Forvaltningen foreslår:

 • At puljen på kr. 750.000 efter indstilling fra folkeoplysningsudvalget  anvendes på følgende måde i 2014:
 1. Tilskud til kurser i foreninger 150.000
 2. Aftenskolerne tildeles kr. 200.000,- til at udbyde kurser til unge frivillige i foreningerne
 3. Der afholdes 2 temadage for foreningerne og der afsættes kr. 50.000,-
 4. Der afsættes en udviklings - og projektpulje på kr. 350.000,- hvor foreningerne anvender pengene til rekruttering og fastholdelse af alle børn og unge i foreningerne, og til inddragelse af forældre i foreningslivet. Pengene fordeles til foreningerne efter medlemstal. Der afrapporteres efter 1 år til udvalget.

Sagsbeskrivelse:

I budget 2014 har byrådet besluttet, at der bliver afsat en årlig pulje på kr. 750.000,- til støtte til frivillig indsats for frivillige folkeoplysende foreninger.
Behandlet på Byrådsmødet d. 07.10.13 sagnr. 2013-000947 dok. 36.
Formålet med puljen er at få frivillige/forældre inddraget og fastholdt i det frivillige arbejde.
Opgaven har været behandlet på et temamøde i det daværende Børn -Unge og Fritidsudvalg, hvor opfordringen var at inddrage Folkeoplysningsudvalget i idefasen forud for en endelig politisk beslutning i Børn -Kultur og Fritidsdudvalget. På temadrøftelsen var det politiske ønske, at Folkeoplysningsudvalget forholdt sig til 4 overordnede kategorier. Disse er optegnet nedenfor.

KategoriForslag
Øge driftstilskud
 • Øge kursustilskud 70.000
 • Øge max. tilskud til 2.000
 • Øge lokaletilskud - mod at foreningerne nedsætter kontingenterne
Adm. bistand
 • Person der kan hjælpe foreningerne med f.eks regnskab.
 • Sætte fokus på databasen - projekt frivillig
Ide udvikling
 • Konsulent på ca. 20 timer som foreninger kan benytte i forhold til ideudvikling og foreningseftersyn kr. 200.000
 • Afsættelse af pulje til fripasordning for udsatte børn og unge
 • Leje en B&U konsulent hos respektive forbund f.eks. kr. 40.000 over 2 år, konsulentbistand årligt 200 timer
 • Holde stormøder med foreningerne med foredragsholder og proceskonsulent
Netværk
 • Ide udvikle med andre kommuner
 • Facilitere partnerskaber med foreninger i andre kommuner
 • Samarbejde med kommunens frivilligcenter - f.eks. fælles kontor

Foreningerne har i dag mulighed for at inddrage og fastholde frivillige/forældre ved at sende dem på kursus/uddannelse. Foreningen får i dag refunderet max. årligt kr. 1.500,- pr. person via den kommunale kursustilskudspulje. Tilskudspuljen har de sidste par år ikke været stor nok i forhold til antal ansøgninger. Det betyder, at alle ansøgninger er blevet nedskrevet procentvis og max.beløbet er blevet reduceret. Udvalget besluttede derfor at anvende kr. 101.000,- til forøgelse af kursustilskudspuljen. Foreningerne har modtaget det ekstra tilskud.

Folkeoplysningsudvalget har på 2 møder, henholdsvis den 17. juni 2014 og den 19. august 2014 behandlet punktet. På grund af, at Folkeoplysningsudvalget først blev konstitueret sent på året, og at der er en del nye medlemmer i udvalget, har det først været muligt for udvalget at komme med en indstilling til anvendelse af puljen i 2014 på det første møde i udvalget den 17. juni 2014.  Udvalget har haft en rigtig god proces og drøftelse af sagen.
Udvalget har  først og fremmest valgt at sætte fokus på de unge 12-17 årige i foreningerne. Hvordan rekrutterer man dem og fastholder dem i foreningen, og hvordan inddrager man deres forældre i foreningslivet.

Konkret foreslår Folkeoplysningsudvalget at puljen på kr. 750.000,- fordeles på 4 indsatser, der hver for sig understøtter den samlede indsats.

1.
Kursustilskudspuljen tilføres yderligere kr. 49.000 kr. hvilket betyder, at der i alt bliver anvendt kr. 150.000,- til denne pulje.

2.
Aftenskolerne udvikler i tæt samarbejde med foreningerne kurser for unge frivillige, ligesom det er vigtigt at satse på de unge i forhold til ledergerningen i foreningen. Det er alfa og omega, at der er ledere i foreningerne, der ved, hvordan unge tænker og agerer, ligesom det er vigtigt at klæde lederne på, så de kan fange børnenes og de unges interesse for at blive i foreningen.
Kurserne udvikles og sættes i gang inden udgangen af 2014. Der afsættes kr. 200.000,- Kurserne bliver gratis for foreningerne. Kurserne udformes i tæt samarbejde mellem de forskellige udbydere af aftenskoler, og udformes således, at der både er et generelt indhold om frivillighed og samtidig er et specifikt indhold målrettet forskellige foreningstyper. Afsættet for kurserne bliver indholdet i den strategi for Fremtidens Velfærd, som byrådet i Middelfart Kommune har vedtaget.

3.
Der afholdes 2 temadage for alle kommunens folkeoplysende foreninger med temaer, der kan understøtte den overordnede indsats for unge mellem 12- 17 år. Der afsættes kr. 50.000,- Udvalget foreslår, at temadagene skal tilrettelægges på en sådan måde, at der sikres størst mulig deltagelse fra foreningerne.
Den ene temadag skal bibringe øget viden og give inspiration til, hvordan nutidens unge tænker og agerer. Den anden temadag skal være målrettet de nuværende frivillige og bidrage til deres fortsatte motivation.

4.
Der afsættes en udviklings - og projektpulje på kr. 350.000,-. Formålet med puljen er dels at udvikle/afprøve måder og metoder til at rekruttere og fastholde alle børn og unge i foreningslivet, dels at rekruttere og fastholde frivillige Der lægges vægt på, at foreningerne også inddrager de sårbare familier i den frivillige opgaveløsning. Puljen skal ud at arbejde i de enkelte foreninger, og den fordeles til alle foreninger i forhold til den enkelte forenings medlemstal. Pengene udbetales i 2014. Foreningerne melder tilbage til Børn, Kultur - og Fritidsudvalget senest august 2015, om hvordan pengene er anvendt, og hvilken effekt tiltagene har haft i foreningen i til forhold fastholdelse af unge og i forhold til flere frivillige unge i foreningen.


Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 9. september 2014 kl. 12:30

Bilag:

41. Godkendelse af Styringsaftale 2015 (tidl. Rammeaftalen)
Sagsnr.: 2013-013573
Sagsbehandler: Lasse Roslind

Præsentation:

De syddanske kommuner og Region Syddanmark har udarbejdet en Styringsaftale gældende for 2015 for det specialiserede socialområde. Styringsaftalen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen senest 15. oktober og gælder for det efterfølgende år.

Forvaltningen foreslår:

At Styringsaftale 2015 på det specialiserede socialområde godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Folketinget vedtog 3. marts 2011 en ændring af lovgrundlaget for de sociale rammeaftaler. Ændringen betød, at kommunerne overtog koordineringsansvaret vedrørende de årlige rammeaftaler på det specialiserede socialområde fra regionerne.

Lovændringen var en udløber af økonomiaftalen mellem KL og regeringen, og skulle bidrage til, at rammeaftalerne blev styrket som redskab for kommunalbestyrelser og regionsråd i forhold til udvikling og styring af det sociale område og det almene ældreområde. I praksis betød lovændringen, at Rammeaftalen blev erstattet  af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale på området.

Udviklingsstrategien for 2015 blev udarbejdet og efterfølgende politisk godkendt før sommerferien.

I Styringsaftalen for 2015 vil kommunerne og Region Syddanmark sætte fokus på en række temaer. Der er udpeget følgende temaer;

Styring af udgifterne - Kommunerne og regionen ønsker, at det specialiserede socialområde skal fastholde og udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Der vil i 2015 være fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Region Syddanmark skal falde, minimum fastholdes i forhold til 2014 i alle kommuner og regionen. Dette skal ske ved at sætte fokus på udvikling af nye og mere effektfulde tilbud til borgeren samt øget effektivitet.

I 2015 vil Socialdirektørkredsen analysere udvalgte udgiftsområder, der er i risiko for at stige enten som følge af demografi eller pres på kvaliteten. Hvis områder teger til at udvikle sig bekymrende, vil dette forsøges imødegået i fællesskab. Der vil blive udarbejdet analyser af udviklingen i udgifter generelt samt udviklingen af særligt dyre sager fra 2012 til 2014. Sidstnævnte skal bl.a. medvirke til forklaringer af udviklingen i udgifterne på området.
 
Koordinering af kapacitetsudviklingen – Kommunerne og regionen ønsker at følge og koordinere kapacitetsudviklingen på det specialiserede socialområde på tværs af kommuner og region.

Der vil blive udarbejdet kapacitetsanalyser for at få overblik over udviklingen i efterspurgte og udbudte pladser til forskellige målgrupper. Udnyttelsesgraden af såkaldte klyngetilbud og højt specialiserede tilbud med regional betydning skal løbende følges af Socialdirektørforum. Dette for at sikre at der ikke opstår en grundlæggende ubalance mellem udbud og efterspørgsel, som kan føre til nedlukninger af tilbud med store efterreguleringer til følge for de involverede kommuner.

Sikring af effektiv drift – Der skal sikres effektiv drift af de sociale tilbud. Den enkelte udbyder skal løbende tilpasse driftsudgifterne ved vigende efterspørgsel for at minimere dyre efterreguleringer.

Ved eventuel oprettelse af nye pladser, hvortil der planlægges med at hjemtage borgere, skal handlekommunerne i så god tid som muligt meddele dette til de berørte udbydere. Dette skal medvirke til at fornødne driftstilpasninger kan foretages rettidigt, så dyre efterreguleringer så vidt muligt undgås.

Særligt tema i 2015 - Det opleves, at borgere med handicap og borgere med sindlidelser bliver ældre og får sygdomme og problematikker, som konsekvens af dette. Udviklingens skal følges.

Ovenstående er yderligere beskrevet i Styringsaftalen samt i det vedhæftede bilag til aftalen.
 
Styringsaftalen indeholder som tidligere års aftaler afsnit om håndtering af lukning og oprettelse af tilbud, ændring af takster og kapacitet i styringsaftaleperioden. Her henvises til aftalens bilag.

Derudover indeholder Styringsaftalen som i den tidligere rammeaftale en beskrivelse af takstprincipper og takstberegning, opsigelsesvarsler, prisstruktur, håndtering af enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger, afregningsregler/betalingsaftaler samt eventuel overtagelse af tilbud fra region/kommune.

Mht. sidsnævnte er der tale om en mere markant ændring i forhold til tidligere års aftaler. Der er gennemført en lovændring med virkning fra 1. juli 2014. Lovændringen regulerer kommunernes muligheder for at overtage regionale tilbud på området. Fremadrettet kan en kommunalbestyrelse kun én gang i en valgperiode overtage regionale tilbud, der er beliggende i kommunen. I indeværende valgperiode betyder dette, at en kommunal bestyrelse, som ønsker at overtage et regionalt tilbud, skal meddele dette til Regionsrådet senest d. 1. januar 2016 og overtagelsen skal ske senest d. 1. januar 2017. Lovændringen er lave for at sikre driftsgrundlaget under de regionale tilbud. Tidligere kunne kommunerne overtage tilbud fra år til år, hvilket gjorde langsigtet planlægning og udvikling sværere for de regionale tilbud.
 
De øvrige områder er beskrevet i aftalens bilag.

Bilag 4 i aftalen vil indeholde en takstoversigt, men denne vil først ligge klar ultimo 2014, da de endelige takster er afhængige af, hvilke beslutninger der træffes af kommuner og region i forbindelse med vedtagelsen af det kommende års budget. Oversigten vil herefter kunne findes på www.socialsekretariatet.dk

Økonomi:

Godkendelse af Styringsaftalen for 2015 medfører i sig selv ikke nogen økonomiske konsekvenser for Middelfart Kommune, idet aftalens økonomiske konsekvenser er indarbejdet i budget 2015, eksempelvis i form af afsatte midler til betaling for borgere placeret på tilbud under Styringsaftalen i andre kommuner, midler til diverse abonnementsordninger m.v.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere.

Styringsaftalens opgave er at sikre overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel af pladser til handicappede borgere på det sociale område, og det samlede udbud af pladser reduceres ikke ved denne Styringsaftale.

Høring af Handicaprådet:

Styringsaftalen er sendt i høring. Handicaprådet skriver følgende som høringssvar;

Vi har fra Handicaprådet taget Styringsaftalen til efterretning og har ingen kommentarer.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling:
- Social- og Sundhedsudvalget 10. september 2014
- Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget 9. september 2014
- Økonomiudvalget 22. september 2014
- Byrådet 29. september 2014

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 9. september 2014 kl. 12:30
Social- og Sundhedsudvalget 10. september 2014 kl. 16:00
Økonomiudvalget 22. september 2014 kl. 14:00
Byrådet 29. september 2014 kl. 17:00

Bilag:

42. Ansøgning om overdragelse af vuggestue
Sagsnr.: 2014-007997
Sagsbehandler: Anette Christoffersen

Præsentation:

Nørre Aaby Realskole ansøger om godkendelse af en virksomhedsoverdragelse af den private vuggestue ved Nr. Aaby Realskole pr. 1. oktober 2014.

 

Forvaltningen foreslår:

At Nørre Aaby Realskoles ansøgte virksomhedsoverdragelse godkendes til opstart pr. 1. oktober 2014.

Sagsbeskrivelse:

Indtil 1. august 2014 har det ikke været muligt for frie skoler at optage børn, der er yngre end 2 år og 6 måneder jf. Friskoleloven. I april 2014 vedtog Folketinget en ændring til Friskoleloven LBK nr 917 af 13/08/2014 kap. 8 a, så denne aldersbegræsning ikke længere findes. Bestyrelsen på Nørre Aaby Realskole har derfor foreslået ændringsforslag til skolens vedtægter, så det fremadrettet for skolen vil være muligt at optage vuggestuebørn. Ændringen blev vedtaget i foråret 2014 på skolens generalforsamling/ekstraordinærgeneralforsamling. 

Nørre Aaby Realskole har sideløbende med kontakt til Middelfart Kommune også taget kontakt til Vuggestuen ved Nørre Aaby Realskole og Undervisningsministeriet. Der er enighed blandt alle parter om, at overdragelsen af vuggestuen sker som en virksomhedsoverdragelse under virksomhedsoverdragelsesloven.

Undervejs i forløbet har Nørre Aaby Realskole rådført sig ved Nicolas Laursen fra Danmarks Privatskoleforening og skolens advokat Martin Justesen, Ret & Råd i Middelfart. Ved en godkendelse vil Martin Justesen udfærdige et dokument for den endelige virksomhedsoverdragelse.

Nørre Aaby Realskole har fremsendt materiale, der dokumenterer, at de opfylder lovgivningens betingelser for en virksomhedsoverdragelse.

Økonomi:

Ingen væsentlige ændringer.

Forvaltningens bemærkninger:

Staben har været inddraget i sagens juridiske aspekter.  Økonomisk medarbejder har været inddraget i forhold til økonomidelen.

Nørre Aaby Skoles bestyrelse skal sikre at der både lægges særskilt budget og regnskab for børnehaven/vuggestuen, og at regnskabet bliver en del af skolens samlede regnskab.


 

Handicapaspekter:

For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 9. september 2014 kl. 12:30

43. Ansøgning om kulturmidler
Sagsnr.: 2014-004324
Sagsbehandler: Lene Hinge

Præsentation:

I henhold til gældende principper for udmøntning af lokale kulturmidler er der 3 ansøgningsrunder om året. Målsætningen for kulturmidlerne er at yde tilskud til kulturelle aktiviteter for borgere i Middelfart Kommune, så kulturlivet bliver alsidigt, udviklende og spændende.

Forvaltningen foreslår:

At der gives afslag på støttekøb af 100 jubilæumsskrifter á kr. 100,00 i anledning af Vejlby-Strib Lokalhistoriske Forenings 25 års jubilæum.

Sagsbeskrivelse:

I henhold til gældende principper for udmøntning af lokale kulturmidler er der 3 ansøgningsrunder om året. Målsætningen for kulturmidlerne, er at yde tilskud til kulturelle aktiviteter for borgere i Middelfart Kommune, så kulturlivet bliver alsidigt, udviklende og spændende.

I 3. runde er der indkommet følgende ansøgning:

Vejlby-Strib Lokalhistoriske Forening.

Vejlby Strib Lokalhistoriske Forening udgiver i forbindelse med foreningens 25 års jubilæum, et historisk jubilæumsskrift.
Jubilæumsskriftet er en fortælling om 240 års lokalistorie og landboliv fortalt gennem beboerne på Staurby Skovgaard.

Samlet set ansøges der for kr. 10.000.

Økonomi:

Der er en samlet kulturpulje på kr. 471.000 heraf er der faste aftaler for kr. 455.000
Restbeløbet kr. 16.000 er til udbetaling af underskudsgarantier/støtte for ansøgninger til puljen.

Forvaltningens bemærkninger:

Det er forvaltningens vurdering, at ansøgningen falder udenfor kriterierne for kulturpuljen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på, at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 9. september 2014 kl. 12:30

44. Vedtægtsændringer for Middelfart Museum
Sagsnr.: 2014-007923
Sagsbehandler: Lene Hinge

Præsentation:

Middelfart Museum fremsender forslag til ændring af vedtægter.

Forvaltningen foreslår:

At ændringerne godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Museets ønske om vedtægtsændringer skyldes dels at der er kommet en ny museumslov, som betyder at nogle af formuleringerne i vedtægterne skal ændres og dels at museet ønsker at indsnævre museets to særlige fokusområder fra "Overfartshistorie" og "Psykiatrihistorie" til kun at omfatte "Psykiatrihistorie". Dette skyldes den ny museumslovs skærpede krav til museernes forskning og at museet på netop det psykiatrihistoriske felt har mulighed for at indgå forskningssamarbejde med andre forskningsinstituioner. Museet arbejder på at oprette en forskningsenhed under Psykiatrisk Samling og hvis museets forskningskrav dækkes af denne enhed, vil museets medarbejdere få mere tid og mulighed for at koncentrere sig om lokale kulturhistoriske undersøgelser og formidling, der kan men ikke skal være baseret på ny forskning.

Middelfart Museum har fremsendt forslag til vedtægtsændringer:
Pkt. 1 i vedtægterne: Museets navn og ejerforhold, art og status: Uændret
Nyt pkt. 2 i vedtægterne: Museet kan ikke hæfte med andet end sine aktiver.
Pkt. 3 i vedtægterne: Museets formål og ansvarsområde: Middelfart Museum skal gennem de indbyrdes forbundne opgaver indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling i et lokalt, nationalt og - hvis oplagt - globalt perspektiv:
 1. Aktualisere viden om kulturarven og gøre denne tilgængelig og vedkommende
 2. Udvikle anvendelse af kulturarven for borgere og samfund
 3. Sikre kulturarven for fremtidens anvendelse.

Museets ansvarsområde er Middelfart Kommune, indenfor hvilken museet varetager kulturhistorien for nyere tid. Indenfor ansvarsområdet har museet fokus på psykiatrihistiorie.
Museets virksomhed er underlagt den gældende museumslov og tilhørende ministerielle bekendtgørelser.
Pkt. 4 i vedtægterne. Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder: Middelfart Museum samarbejder med relevante institutioner og foreninger i kommunen.
Pkt. 5 i vedtægterne. Bestyrelse, sammensætning og valgmåde: Uændret
Nyt pkt. 6 i vedtægterne: Museet tegnes af formanden for museets bestyrelse eller næstformanden og museets leder i forening.
Pkt. 7 i vedtægterne: Ledelse og øvrige personale: Museet skal have et personale, der i omfang og sammensætning står i et rimeligt forhold til museets størrelse, økonomi, ansvarsområde og strategi.
Museets leder skal besidde relevante museumsfaglige og ledelsesmæssige kompetencer. Museets øvrige faste personale skal have relevante uddannelser og/eller kompetencer i henseende til varetagelse af museets forskellige opgaver og funktioner.
Museets leder har inden for den af bestyrelsen vedtagne strategi med tilhørende budget det museumsfaglige og ledelsesmæssige ansvar for museets samlede virksomhed.
Såfremt museets bestyrelse ønsker ansættelse af en stedfortræder for museumslederen skal ansættelses foretages af bestyrelsen sammen med museumslederen.
Museets øvrige prsonale ansættes af museets leder inden for rammerne af den godkendte strategi med tilhørende budgetter.
Pkt. 8 i vedtægterne: Adresse: Uændret
Pkt. 9 i vedtægterne: Budget og arbejdsplan: Budget med budgetkommentarer skal godkendes af bestyrelsen og af hovedtilskudsgiver.
Budgetskema skal indsendes til Kulturstyrelsen inden 1. november året før budgetåret.
Pkt. 10 i vedtægterne: Regnskab og beretning: Museets leder er ansvarlig for forvaltningen af museets indtægter og udgifter. Inden for det godkendte budget og i henhold til museets strategi har museets leder dispositionsret.
Det af kommunen godkendte regnskab og beretning indsendes til Kulturstyrelsen inden 1. juli det efterfølgende år.
Pkt. 11 i vedtægterne: Udskillelse, kassation, sikring, mv.: Uændret.
Pkt. 12 i vedtægterne: Åbningstider, adgangsvilkår og åbenhed: Ud over museets udstillinger er dets samlinger, herunder registre, arkiver, magasinerede genstande, mv. om muligt offentligt tilgængelige på forud bekendtgjorte åbningstider.
Museet skal sikre, at informationer om museets organisation og aktiviteter er let tilgængelige for offentligheden.
Museets vedtægter, strategier, planer og årsrapporter skal være tilgængelige på museets hjemmeside.
Museet skal vederlagsfrit give adgang til børn og unge under 18 år.
Pkt. 13 i vedtægterne: Vedtægtsændringer og tilsyn: Uændret
Pkt. 14 i vedtægterne: Ophør: Uændret.Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på, at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ingen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 9. september 2014 kl. 12:30

Bilag:

45. Mål for børne- og ungefællesskaber i Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2014-007962
Sagsbehandler: Jette Steenstrup

Præsentation:

Børn, Unge og Fritidsforvaltningen har opstillet mål og tegn til styrkelse af børne- og ungefællesskaber for børn og unge i alderen 0-18 år i Middelfart Kommune.

Forvaltningen foreslår:

- at de opstillede mål og tegn for børne- og ungefællesskaber sendes i høring fra d. 10. september 2014 til og med d. 10. oktober 2014.

Sagsbeskrivelse:

For at sikre at børn og unges pædagogiske behov bliver tilgodeset i deres lokale skole og dagtilbud har Middelfart Kommune besluttet at sætte øget fokus på børne– og ungefællesskaber.

Den pædagogiske indsats for børne- og ungefællesskaber har indtil nu haft udgangspunkt i det enkelte barn/unge og dette barns/unges behov. Tidligere blev denne indsats kaldt inklusion og har givet gode erfaringer og god læring.

Middelfart kommune ønsker at skabe trivsel, læring og udvikling for det enkelte barn og fællesskaber, og det betyder at arbejdet skal centreres om børnene, de unge og fællesskaberne.

Visionen for børne- og ungefællesskaber

• Alle børn og unge oplever sig som deltagere i sociale og faglige fællesskaber
• Alle børn og unge møder miljøer, hvor børn og unges forskellige forudsætninger og måder at indgå i fællesskaber imødekommes.
• Alle børn og unge henter bekræftelse, anerkendelse og selvværd i de fællesskaber, som de er en del af.

Til understøttelse af børne- og ungefællesskaber er der udarbejdet 2 mål:

 1. Alle børn og unge oplever sig om deltagere i et fællesskab og deres leg og læring optimeres for at styrke deres livsmuligheder.
 2. Forældrene ser mangfoldighed og fællesskaber som en styrke.

Hvert mål er delt op i tegn:

Tegn til mål 1: 

 • At 96 % af alle børn starter i deres lokale dagtilbud
 • At 96 % alle børn starter i distriktsskolen
 • At 96% af børn og unge går i et alment skoletilbud
 • At 95% af de unge starter på en ungdomsuddannelse
 • At alle børn og unge bliver så dygtige som de kan
 • At læringsmiljøvurderinger i dagtilbuddene viser progression.
 • At undervisningsmiljøvurderinger og skolesundhedsprofiler viser progression.

Tegn til mål 2:

 • At forældrene inddrages i styrkelse af børne- og ungefællesskaber.
 • At der ses progression i andelen af forældre, der vælger de kommunale skoler og dagtilbud
 • At forældrene oplever en kontinuitet i tilbuddene fra sundhedspleje til ungdomsuddannelser

Økonomi:

Ingen 

Forvaltningens bemærkninger:

Børn og unge tilbringer en stor del af deres dag i dagtilbud eller skole sammen med andre børn. Børnene og de unge er optaget af deres relationer til andre børn og unge - og af at være en del af fællesskabet. Børn og unge har stor betydning for hinandens liv, trivsel og læring. Dagtilbud, skoler og forældre skal sammen skabe læringsmiljøer, der sikrer at barnet eller den unge kan klare sig – kan deltage og bidrage – og undgå udstødelse fra de sociale og faglige fælleskaber. Jævnfør et af målene i den nye Folkeskolelov skal børn og unge blive så dygtige som de kan. I Middelfart Kommune tilføjes, at børn og unge også skal have så gode livsmulígheder som muligt.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekveneserne for handicappede borgere. Der er ingen særlige konskvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet

Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 9. september 2014
BKF udvalget den 9. september 2014
Dialogmøde den 30.september 2014
Høringsperiode fra d. 10. september 2014 til og med d. 10. oktober 2014

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 9. september 2014 kl. 12:30
Skoleudvalget 9. september 2014 kl. 15:00

Bilag:

46. Dialogmøder mellem handicaporganisationerne i Middelfart Kommune og de politiske udvalg på området
Sagsnr.: 2014-007614
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Dialogmøder mellem handicaporganisationerne i Middelfart Kommune og de politiske udvalg på området.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslaget sendes i høring i Handicaprådet 

Sagsbeskrivelse:

Der er nedsat et Handicapråd i kommunen, der mødes regelmæssigt, og som fungerer som kommunens ordinære høringsorgan. Det foreslås, at der herudover afholdes to årlige dialogmøder mellem de politiske udvalg fra social - og sundhedsområdet og børn - og ungeområdet med direktører. Formålet med disse møder er at få en dialog i bred forstand om de tendenser og udfordringer, der er på specialområdet.
Møderne afholdes i henholdsvis marts og oktober måned. Første møde afholdes i marts 2015.

Danske Handicaporganisationer, Landsforeningen LEV, Unge for Ligeværd, Bedre Psykiatri, Sind og andre relevante organisationer inviteres til at deltage i møderne med to repræsentanter fra hver forening.
Fra kommunal side deltager medlemmer fra Social -og Sundhedsudvalget, Børn, Kultur- og Fritidsudvalget og Skoleudvalget  sammen med Social -og sundhedsdirektøren og Børn-og ungedirektøren.

Møderne afholdes på Anlægsvej 4 i Ejby, og der afsættes 2 timer til møderne. Der udarbejdes referat fra møderne, som efterfølgende drøftes i de 3 politiske udvalg.

Følgende emner kan være aktuelle på møderne:

 • Velfærdsreformens betydning generelt, og for Middelfart borgere
 • Hvordan og hvornår er samarbejdet mellem kommunen og handicaporganisationerne optimalt. Hvem har ansvar for hvad i det gode samarbejde?
 • Udviklingsstrategien for Syddanmark på det specialiserede sociale– og specialundervisningsområde. Hvad betyder den strategi?
 • Har vi selv en udviklingsstrategi – hvilke politiske beslutninger er taget i Middelfart Kommune – hvad betyder det for borgeren
 • Hvordan oplever borgeren i Middelfart Kommune, at vi har en tværkommunal indsats på området. Eller har vi det? Hvad tænker organisationerne er den bedste tværkommunale indsats?
 • Det kommende års budget
 • Hvilken indvirkning har den ændrede opgavefordeling mellem borger og kommune for borgeren? Hvad betyder det konkret?
 • Mobilitet og tilgængelighed – hvordan kommer man rundt til fritidsinteresser, møder kurser mm
 

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere og brugere. Sagen har ingen konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Forslaget sendes i høring i Handicaprådet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Behandlingsplan:
Børn,Kultur - og Fritidsudvalget den 9. september 2014
Skoleudvalget den 9. september 2014
Social -og Sundhedsudvalget 10. september 2014

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 9. september 2014 kl. 12:30
Skoleudvalget 9. september 2014 kl. 15:00
Social- og Sundhedsudvalget 10. september 2014 kl. 16:00
Skoleudvalget . kl.

Bilag:

47. Sundhedsafdelingens kortlægning af forebyggelsespakkerne om overvægt og stoffer.
Sagsnr.: 2012-003942
Sagsbehandler: Lis Huge

Præsentation:

Sundhedsafdelingen har i løbet af sommeren kortlagt Sundhedsstyrelsens to nyeste forebyggelsespakker om overvægt og stoffer. Kortlægningen giver et overblik over opfyldelse af anbefalinger i de fem forvaltninger.Forvaltningen foreslår:

At målet for forebyggelsespakkerne om overvægt og stoffer er, at anbefalingerne på grundniveau implementeres. Dette svarer til målene for de øvrige ni forebyggelsespakker.

Sagsbeskrivelse:

Sundhedsstyrelsen har udviklet i alt elleve forebyggelsespakker, som indeholder faglige, evidensbaserede anbefalinger til en kommunal sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats af høj kvalitet.

De anbefalede indsatser i forebyggelsespakkerne er opdelt i to niveauer: Et grundniveau, som på kort sigt kan styrke kvaliteten af forebyggelsesarbejdet, og et udviklingsniveau, som kan videreudvikle forebyggelsesindsatsen på længere sigt.

I foråret 2013 blev der gennemført en kortlægning af de forebyggende indsatser i Middelfart Kommune i forhold til anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens første ni forebyggelsespakker (omhandlende alkohol, fysisk aktivitet, rygning, mental sundhed, hygiejne, indeklima i skoler, solsikkerhed, mad og måltider og seksuel sundhed). I sommeren 2014 er de to sidste forebyggelsespakker om henholdsvis overvægt og stoffer, blevet kortlagt. Kortlægningen viser, at Middelfart Kommune på flere områder lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forebyggelsespakkerne, både på grund- og udviklingsniveau.

Byrådet har i juni 2013 besluttet, at Middelfart Kommune skal leve op til forebyggelsespakkernes anbefalinger på grundniveau inden udgangen af 2015.  

Overvægt: Forebyggelsespakken om overvægt ses i sammenhæng med pakkerne om Mad & Måltider samt Fysisk Aktivitet, som for begges vedkommende langt overvejende opfyldes helt eller delvist ved kortlægningen i 2013. Overvægt behandles  i flere politikker på tværs af forvaltningsområder, uden dog at være nævnt direkte. Overvægt forebygges bl.a. via Cykleplanen, i skolerne via faghæfter i madkundskab og idræt, sundhedsplejens vejledning til småbørnsfamilier, gennem fokus på i tilgængeligheden af gode rammer for udfoldelse af fysisk aktivitet i naturen og i byrummet mm. Kortlægningen viser, at der med fordel kan igangsættes et formelt samarbejde med tandplejen ift. tidlig opsporing.

Stoffer: Forebyggelsespakken om stoffer skal ses i en sammenhæng med pakkerne om Alkohol & Tobak samt Mental Sundhed, som blev kortlagt i 2013. Kortlægningen af forebyggelsespakken om stoffer viser, at Middelfart kommune lever op til ca. halvdelen af anbefalingerne på grundniveau, og at ca. halvdelen af anbefalingerne opfyldes delvist. Gennem kortlægningen af forebyggelsespakken er der nu fokus på de områder, hvor der er plads til forbedring.

Økonomi:

Det forventes, at grundniveau kan nås indenfor de eksisterende ressourcer.

Forvaltningens bemærkninger:

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker fungerer, sammen med viden fra de nationale sundhedsprofiler og skolesundhedsprofilerne, som et godt værktøj for Sundhedsafdelingens arbejde i forhold til den borgerrettede forebyggelse. Ved at tage udgangspunkt i førnævnte, understøttes og udvides kommunens sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende arbejde på et evidensbaseret grundlag, med borgeren i centrum.

Det forventes, at Sundhedsafdelingen fortsat kommer til at have en tværgående funktion i forhold til sparring og rådgivning af de andre forvaltninger.

Handicapaspekter:

Der er ingen særlige handicapaspekter i sagen.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling:
 
- Social- og Sundhedsudvalget d. 10. september
 - Børn, Kultur og Fritidsudvalget d. 9. september 2014
 - Skoleudvalget d. 9. september 2014

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 9. september 2014 kl. 12:30
Skoleudvalget 9. september 2014 kl. 15:00
Social- og Sundhedsudvalget 10. september 2014 kl. 16:00

Bilag:

LUKKEDE SAGER