Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 12. august 2014

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
12. august 2014 kl. 12:30
Tilstede:
Christian Martins Kromann
Lars Vigsø
Jonathan Roed Kirkedal
Peter Storm
Fraværende:
Kim Lund

ÅBNE SAGER

33. Halvårsregnskab pr. 30.6.2014 på Børn, Kultur og Fritidsområdet
Sagsnr.: 2014-003085
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Børn, Unge og Fritidsforvaltningen har udarbejdet halvårsregnskab pr. 30.6.2014 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område.

Forvaltningen foreslår:

At Børn, Kultur og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at nærværende halvårsregnskab tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet halvårsregnskab pr. 30. juni 2014 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område.

Ved halvårsregnskabet er forvaltningens resultatforventning, at driften vil udvise et samlet merforbrug på 1,170 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget (uden over/underskud), mens anlæg vil udvise et merforbrug i forhold til det korrigerede budget (uden over/underskud) på 5,655 mio. kr..

2.1. Kultur og Fritid
Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et korrigeret budget på 41,099 mio. kr. til Kultur og Fritidsområdet. Forbruget pr. 30. juni 2013 udgør 27,278 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 66. Den høje forbrugsprocent skyldes primært, at tilskud for hele året udbetales i starten af januar.

Ved halvårsregnskabet tegner der sig et lille merforbrug på 0,058 mio. kr. på Kultur og Fritidsområdet. Det er således forvaltningens forventning, at der i al væsentlighed vil kunne opnås budgetoverholdelse i indeværende regnskabsår.

2.2. Familieafdelingen

Børn- og Familieafdelingen har et samlet korrigeret budget eksklusiv over-/underskud på 85,994 mio. kr. Forbruget pr. 30. juni 2013 udgør 41,727 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 48,5%.

Ved udgangen af første halvår 2014 forventer afdelingen at realisere et samlet merforbrug på 0,451 mio. kr., svarende til en budgetoverskridelse på 0,5% af afdelingens samlede nettobudget.

På anbringelsesområdet, som omfatter plejefamilier, opholdssteder, døgninstitutioner samt sikrede institutioner, forventer afdelingen ved udgangen af 1. halvår, at realisere et mindreforbrug på 0,564 mio. kr. Afvigelsen fordeler sig bredt på foranstaltningsformer. Der forventes et mindreforbrug på plejefamilier, opholdssteder og eget værelse på 1,362 mio. kr., mens udgifterne til døgninstitutioner tegner til at blive 0,236 mio. kr. mindre end forventet. Mindreforbruget opvejes dog delvist af et forventet merforbrug på 0,891 mio. kr. til sikrede institutioner.

På de forebyggende foranstaltninger forventes et merforbrug på 1,298 mio. kr. Merforbruget henfører sig bl.a. til øgede udgifter til aflastningsplejefamilier på 0,603 mio. kr. Derudover forventes et merforbrug på 0,471 mio. kr. i Familiehuset, mens Ungehuset forventes at udvise et merforbrug på 0,347 mio. kr. Familie- og Ungehuset arbejder på at tilpasse udgiftsniveauet til budgetrammen.

På området ledsagerordning for handicappede børn forventes et merforbrug på 0,107 mio. kr.

I forhold til sociale formål, som for Børn og Familieafdelingens område dækker over områderne tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse til forældre med handicappede børn forventes et mindreforbrug på 0,390 mio. kr. Mindreforbruget skyldes især, at udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste er lavere end forventet.

Forudsat resttilgang og risikosager:
Børn og Familieafdelingen har udarbejdet en såkaldt risiko-portefølje-opgørelse, der beskriver og sætter pris på sandsynlige nye udgifter til anbringelser samt til større forebyggende indsatser i de mest belastede familier. Ved udarbejdelsen af halvårsregnskabet er den forventede tilgang af kendte sager prissat til 1,462 mio. kr.

Derudover henstod der pr. skæringsdato et rådighedsbeløb 0,700 mio. kr. til dækning af tilgangen af ikke kendte sager. Det er afdelingens vurdering, at rådighedsbeløbet vil være tilstrækkelig til at dække årets resttilgang.

Usikre forhold, som kan have betydning for regnskabsresultatet i 2014
Ankenævnet behandler i øjeblikket en sag om mellemkommunal refusion for 2 drenge, der er indskrevet på Brohuset. Såfremt sagen afgøres med positivt udfald i 2014, vil kommunen skønsmæssigt kunne indtægtsføre 1,460 mio. kr.

En anden faktor, som kan få væsentlig indvirkning på regnskabsresultatet er den usikre situation omkring regelgrundlaget for afløftning af kommunal momsandelsprocent på vederlag til plejefamilier. Ministeriet meldte kort før sommerferien ud, at plejevederlag ikke kan gøres til genstand for momsafløftning. Kommunens revisionsselskab, EY, er derimod af den opfattelse, at afgørelsen ikke er lovmedholdig. Nærværende budgetopfølgning er udarbejdet under antagelse af, at ministeriets regelfortolkning er gældende. Såfremt sagen afgøres til kommunernes fordel, vil udgifterne til vederlæggelse af plejefamilier skønsmæssigt kunne reduceres med 0,6 mio. kr. 

2.3. Dagtilbudsafdelingen

Børn, Unge- og Fritidsudvalget har et korrigeret budget på 137,803 mio. kr. ekskl. overført overskud fra 2013 til dagtilbud. Ved udgangen af første halvår 2014 forventes et merforbrug på dagtilbudsområdet på 0,659 mio. kr. i 2014 isoleret set. Merforbruget er er sammensat af en forventning om et merforbrug på de decentrale budgetter på 3,214 mio. kr. (ekskl. overført overskud), der kan henføres til at daginstitutionerne anvender deres opsparede overskud fra 2013, mens der på det centrale budget forventes et mindreforbrug på 2,554 mio. kr.

Det samlede merforbrug skal ses i lyset af, at der har været passet færre børn i dagpleje og daginstitutioner, end budgetforudsat, hvorfor der forventes en lavere indtægt fra forældrebetaling. Ved budgetlægningen blev det forudsat, at der i gennemsnit skulle passes 400 dagplejebørn, 135 vuggestuebørn samt 1.003 børnehavebørn (inkl. special- og handicappladser) i de kommunale daginstitutioner i 2014 (indtægtsbudgettet). Ved udgangen af første halvår er forventningen til hele 2014, at der i gennemsnit skal passes 359 børn i dagplejen, 135 børn i vuggestuerne samt 954 børn i børnehaverne, og der forventes derfor et merforbrug som følge af den manglende forældrebetaling. Daginstitutionerne skal som følge af, at de har passet færre børn end de er normeret til, betale til daginstitutionernes vippeordning. Desuden ses et merforbrug på private pasningstilbud.

Børn, Unge- og Fritidsudvalgets budget til dagtilbudsområdet omfatter desuden udgifter til sundhedstjenesten, der forventes at holde budgettet, samt udgifter til specialpædagogisk indsats, der forventes at udvise et lille mindreforbrug.

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Halvårsregnskabet på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område indgår i det samlede halvårsregnskab for Middelfart Kommune, som behandles i Økonomiudvalget og efterfølgende af Byrådet. Denne sagsfremstilling behandles kun i fagudvalget.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere og brugere. Sagen har ingen konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Behandlingsplan:
Børn, Kultur og Fritidsudvalget 12. august 2014

Beslutning:

Halvårsregnskabet blev taget til efterretning.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. august 2014 kl. 12:30

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. august 2014 kl. 12:30

Halvårsregnskabet blev taget til efterretning.

Bilag:

34. Danmarks Keramikmuseum Grimmerhus - regnskab 2013
Sagsnr.: 2014-002153
Sagsbehandler: Lene Hinge

Præsentation:

Danmarks Keramikmuseum, Grimmerhus fremsender regnskab for 2013.

Forvaltningen foreslår:

 • At regnskabet fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Sagsbeskrivelse:

Danmarks Keramikmuseum, Grimmerhus fremsender deres regnskab for 2013. Regnskabet viser et overskud på kr. 125.134.
Egenkapitalen viser pr. 31.12.2013 udgør kr. 449.653 mod kr. 324.519 pr. 31.12.2012.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Middelfart Kommune har i 2013 givet et driftstilskud på kr. 1.792.631. Kulturregion Fyn har givet et tilskud på kr. 551.891. Derudover er der givet andre tilskud på kr. 1.913.535.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handcappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn, Kultur og Fritidsudvalget, den 12. august 2014
Økonomiudvalget, den 25. august 2014

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. august 2014 kl. 12:30
Økonomiudvalget 25. august 2014 kl. 12:30

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. august 2014 kl. 12:30

Godkendt som indstillet.

Bilag:

2014-002153-2Årsrapport 2013
35. Middelfart Museum årsregnskab 2013
Sagsnr.: 2014-006063
Sagsbehandler: Lene Hinge

Præsentation:

Middelfart Museum fremsender årsregnskab for 2013.

Forvaltningen foreslår:

 • At regnskabet fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Museums dirftsregnskab for 2013 viser et overskud på kr. 1.208.394. Overskuddet er kr. 1.105.516 højere end budgetteret. Udgifterne er kr. 518.099 lavere end budgetteret, og indtægterne er kr. 412.583 lavere end budgetteret. Egenkapitalen er ultimo 2013 på kr. 766.560.

Økonomi:

Intet.

Forvaltningens bemærkninger:

Middelfart Kommune har i 2013 ydet et tilskud på kr. 2.057.894 til driften af Middelfart Museum.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.Behandlingsplan:
Børn, Kultur og Fritidsudvalget, den 12. august 2014
Økonomiudvalget, den 25. august 2014

Beslutning:

Godkendt som indstillet med den korrektion, at overskuddet efter hensættelser reelt udgør kr. 28.394.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. august 2014 kl. 12:30
Økonomiudvalget 25. august 2014 kl. 12:30

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. august 2014 kl. 12:30

Godkendt som indstillet med den korrektion, at overskuddet efter hensættelser reelt udgør kr. 28.394.

Bilag:

36. Humlemagasinet - regnskab 2013
Sagsnr.: 2014-004068
Sagsbehandler: Lene Hinge

Præsentation:

Humlemagasinet og Sigfred Pedersen Museets Fond fremsender deres årsrapport og regnskab for 2013.

Forvaltningen foreslår:

 • At regnskabet fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Sagsbeskrivelse:

Humlemagasinets og Sigfred Pedersen Museets Fonds regnskab for 2013 viser et samlet resultat på kr. 347.330 i overskud. I 2012 var der et overskud på kr. 605.863.
Af resultatdisponeringen fremgår det, at der i 2012 har et kr. 896.330 til disposition.
Beløbet er anvendt til:
Etablering af tidstypisk landbohave    kr. 245.987
Parkeringsplads                              kr.  94.375
Etablering af handicapvenlige stier    kr.  89.525
Hensat til senere udlodninger til
projekter i 2014-15                        kr. 360.000
Overført til disponible midler - rest    kr. 106.443

Økonomi:

Intet.

Forvaltningens bemærkninger:

Kommunen har i 2013 givet et driftstilskud på kr. 60.000.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.Behandlingsplan:
Børn, Kultur og Fritidsudvalget, den 12. august 2014
Økonomiudvalget, den 25. august 2014

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. august 2014 kl. 12:30
Økonomiudvalget 25. august 2014 kl. 12:30

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. august 2014 kl. 12:30

Godkendt som indstillet.

Bilag:

2014-004068-1Regnskab 2013
37. Ansøgning om kulturmidler
Sagsnr.: 2014-004324
Sagsbehandler: Lene Hinge

Præsentation:

I henhold til gældende principper for udmøntning af lokale kulturmidler er der 3 ansøgningsrunder om året. Målsætningen for kulturmidlerne, er at yde tilskud til kulturellen aktiviteter for borgerne i Middelfart Kommune, så kulturlivet bliver alsidigt, udviklende og spændende.
I 2. runde er der indkommet ansøgning fra:
Brenderup Højskoles Musikforening, Frivilligt arbejde i Asperup og Roerslev sogne og Humlemagasinets støtteforening.

Forvaltningen foreslår:

 • At der gives den ansøgte underskudsgaranti på kr. 10.000 til Brenderup Højskoles Musikforening
 • At der gives støtte på kr. 2.000 til Frivilligt arbejde i Asperup og Roerslev sogne
 • At der gives den ansøgte underskudsgaranti på kr. 10.000 til Humlemagasinets Støtteforening

Sagsbeskrivelse:

I henhold til gældende principper for udmøntning af lokale kulturmidler er der ansøgningsrunder om året. Målsætningen for kulturmidlerne, er at yde tilskud til kulturelle aktiviteter for borgerne i Middelfart Kommune, så kulturlivet bliver alsidigt, udviklende og spændende.
I 2. runde er der indkommet følgende ansøgninger:
 •  Brenderup Højskoles Musikforening
 •  Frivilligt arbejde i Asperup og Roerslev sogne
 •  Humlemagasinets Støtteforening.
Brenderup Højskoles Musikforening afholder en koncert på Spil Dansk Dagen og søger om en underskudsgaranti på kr. 10.000.
Frivilligt arbejde i Asperup og Roerslev sogne afholder et foredrag om skuespilleren Poul Reichardts liv med foredragsholder Lis Frederiksen fra København og søger om tilskud på kr. 2.000.
Humlemagasinets Støtteforening afholder koncert med Trine Gadeberg, Jørgen Heich og Carl Aage Eliasson og søger om en underskudsgaranti på kr. 10.000. 
Forvaltningen har gennemgået de indkomne ansøgninger og vurderer, at de falder indenfor kriterierne for puljen.

Økonomi:

Der er en samlet kulturpulje på kr. 471.000 heraf er der faste aftaler for kr. 400.000. Restbeløbet kr. 71.000 er til udbetaling af underskudsgarantier/støtte for ansøgninger til puljen.
Hvis ovenstående ansøgninger godkendes er der pt. disponeret kr. 24.500.

Forvaltningens bemærkninger:

At ansøgningerne om tilskud og underskudsgaranti imødekommes.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på, at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Børn, Kultur og Fritidsudvalget 12. august 2014

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. august 2014 kl. 12:30

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. august 2014 kl. 12:30

Godkendt som indstillet.

38. Orientering om Journal Digital i Børn og Familieafdelingen
Sagsnr.: 2014-006336
Sagsbehandler: Jørn Nielsen

Præsentation:

Børn og Familieafdelingen har som den første danske kommune indført det svenske system Journal Digital til hele viften af interne behandlingsformer; Unghuset, Familiehuset og Brohuset. Børn og Familieafdelingen ønsker at orientere BKF-udvalget om de behandlingsmæssige og ledelsesmæssige perspektiver ved anvendelse af Journal Digital.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget tager orienteringen til efterretning

Sagsbeskrivelse:

I Sverige har førende eksperter inden for evidensbaseret behandling søgt at finde nye, mere brugervenlige metoder til at afdække behandlingsresultater. Med professor Kjell Hansson, Lund Universitet, i spidsen er det lykkedes svenskerne at udvikle det webbaserede effektmålingsværktøj Journal Digital, som systematisk og enkelt giver behandlere konkret indsigt i effekten af deres indsats.

Journal Digital er i dag succesfuldt implementeret over hele Sverige og anvendes af mere end 150 svenske kommuner og behandlingsinstitutioner.

Journal Digital foreligger i en dansk version, således at også danske behandlingsinstitutioner og kommuner fremover kan få adgang til en dokumenteret viden om deres behandlingsindsats til gavn for både klienter og behandlere.

En indsigt, som på et veldokumenteret grundlag gør det muligt løbende

 • at støtte, følge og evaluere den enkelte behandling
 • at måle effekt, dels med fokus på den enkelte klient, dels med fokus på grupper af klienter
 • at give ledelsenet værktøj til løbende opfølgning på flow, effekt og ressourceforbrug

Børn og Familieafdelingen i Middelfart Kommune valgte i starten af 2014 at indføre Journal Digital på samtlige interne behandlingsformer i Familiehuset, Unghuset og Brohuset. Baggrunden for implementeringen var såvel faglig som økonomisk:

Fagligt: At vi kan følge op og måle vores aktiviteter ved behandlingsstart og -afslutning, hvilket har givet nye evalueringsmuligheder. Vi kan nu vurdere de forskellige behandlingsmetoder, som vi tilbyder individuelt og det er vores håb at vi dermed forbedrer vores beslutningsgrundlag – både for at udvikle behandlingsmetoder og for at kunne se, hvilken behandling, som passer barnet, den unge eller familien bedst.

Økonomisk: Børn og Familieafdelingen har gennem de seneste fem år med succes indført en selvforsyningsstrategi, hvor der kun bruges eksterne leverandører til højt specialiserede opgaver. Det har betydet at vi har et relativt højt antal af egne medarbejdere. Dette stiller naturligvis krav om, at vi kan legitimere vores udgiftsniveau i vores forebyggende behandlingsarbejde. Hidtil har vi kunnet dokumentere at Børn og Familieafdelingens samlede budgetter er faldende fordi antallet af anbringelser holdes stabilt og de enkelte anbringelser i gennemsnit er blevet billigere. Med Journal Digital vil Børn og Familieafdelingen kunne levere data på sammenhængen mellem udgifter og effekten af indsatserne. (I bilaget er der vedlagt en graf over udgiftsudviklingen på området, samt en tabel det sammenligner Middelfart Kommunes udgifter til børn og unge med særlige behov med en række andre kommuner.)

Økonomi:

Finansieringen af Journal Digital er sket indenfor Børn og Familieafdelingens eget budget.

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen har vedlagt en graf med udgiftsudvikling på området samt en tabel der sammenligner Middelfart Kommunes udgifter med andre kommuner.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. Sagen har ingen konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Behandlingsplan:
Børn, Kultur og Fritidsudvalget 12. august 2014

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. august 2014 kl. 12:30

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. august 2014 kl. 12:30

Godkendt som indstillet.

Bilag:

2014-006336-1øko-nøgletal
39. Beskrivelse af sted som centrum for udviklingen af sundhedsindsatsen for børn og unge
Sagsnr.: 2014-006568
Sagsbehandler: Line Brinch Christensen

Præsentation:

Orientering om en indsats, som på tværs af faglige og organisatoriske strukturer skal arbejde målrettet med forebyggelse og sundhedsfremme for børn og deres familier.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget tager orienteringen til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Sundhedsafdelingen har siden 2013 undersøgt mulighederne for at etablere et nytænkende forebyggelsesinitiativ, som skal styrke det børne- og ungerettede forebyggelsesarbejde i kommunen. Indsatsen skal afprøve og videreudvikle nye veje i forebyggelsesarbejdet; innovative løsninger og ny teknologi – men altid med afsæt i eksisterende viden.
Indsatsen skal være dynamisk og rettet mod børn og unge i alderen 0-19 år generelt. To hovedtemaer bør være i centrum. a) Tidlig forebyggelse, en særlig vægt på småbørn og småbørnsfamilier, samt b) social ulighed, i alle forhold lægges særlig vægt på at tilbuddene skal rette sig mod, og være attraktive for socialt sårbare børn, unge og familier.

Udviklingsarbejdet sker i resten af 2014 i tæt samarbejde med relevante faggrupper, interessenter og partnere. Som en central del af udviklingsarbejdet afholdes i efteråret 2014 et professionelt innovationsforløb i samarbejde med University College Lillebælt. Dette skal bidrage til at afklare, hvordan et nyt initiativ kan adskille sig positivt fra de eksisterende indsatser, samt nå i mål med forebyggelsesopgaven.

Stedet skal bestå af en række delelementer;
- Et fysisk sted, som skal tilbyde rammer og oplevelser lidt ud over det sædvanlige, i forhold til teknologi, sociale oplevelser, bevægelsesmuligheder eller noget helt fjerde. Det skal være et sted, der er sjovt og rart at komme - både for børn og voksne, og som kombinerer socialt samvær, sjov og leg med sundhed, inspiration og læring. Kerneelementerne i huset kunne være leg, eksperimenter, bevægelse, madoplevelser eller noget helt fjerde.
- En række mobile indsatser, som skal løfte det forebyggende arbejde, der sker i dagtilbud og skoler, ved at udvikle og tilbyde konkret hjælp og inspiration til fagfolk i de enkelte børnemiljøer. Denne del skal understøtte folkeskolens faghæfter, skolereformens elementer samt læreplaner og fokusområder i dagtilbuddene.
Arbejdet skal foregå efter princippet ”Show, dont tell”, så sundhedsbudskabet ikke opleves som det primære for brugerne. I stedet arbejdes sundhed ind i alle aspekter af stedets rammer og aktiviteter, så det sunde valg bliver det nemme valg.

Økonomi:

Der er i budgettet afsat midler til lønning af en projektleder i 2014. Der søges eksterne midler til projektudvikling og etablering.
På sigt skal lønningerne tænkes ind i driften i forvaltningerne med løbende supplering af midler udefra til videreudvikling af projektet.

Forvaltningens bemærkninger:

Der er væsentlige udfordringer med folkesundheden i Danmark, og der mangler generelt viden om, hvordan man vender udviklingen med bl.a. dårlig trivsel, flere overvægtige og flere inaktive i befolkningen. Derfor er der i høj grad brug for at nytænke indsatsen på området. Noget af det, der ser ud til at virke, er at sætte ind tidligt (i barndommen) og at tænke bredt og langsigtet. Et bredt perspektiv indebærer, at forebyggelse bør omfatte alle de aktører, strukturer og rammer, som børn og unge har kontakt til, og derfor bør denne indsats række ud over sundhedsafdelingen, og ind i dagtilbud, skoler og hjem til familierne.

En stor del af det daglige sundhedsfremmearbejde varetages af kommunens dagplejere, pædagoger og lærere. Ved at understøtte deres arbejde kan kommunens forebyggende indsats løftes væsentligt – der hvor børn og unge tilbringer hverdagen; der hvor indsatserne batter.

En væsentlig øget sundhedsindsats på børne- og ungeområdet ligger desuden godt i tråd med de overordnede visioner og værdiprincipper i Middelfarts kommunes sundhedspolitik, samt det særlige fokus på børn og unge, og ønsket om at skabe rammer, der fremmer det sunde valg. Samtidig ligger et sådant initiativ godt i forlængelse af den indsats, der har været på dagtilbudsområdet inden for kost og bevægelse, og på skoleområdet vil der være væsentlige synergieffekter i relation til skolereformen.

Handicapaspekter:

Sundhedseksperimentariet skal indrettes, så det også er tilgængeligt for mennesker med handicap.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling
- Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget 12. august 2014
- Skoleudvalget 12. august 2014
- Social- og Sundhedsudvalget 20. august 2014Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. august 2014 kl. 12:30
Skoleudvalget 12. august 2014 kl. 15:45
Social- og Sundhedsudvalget 20. august 2014 kl. 16:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. august 2014 kl. 12:30

Godkendt som indstillet.

LUKKEDE SAGER