Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 11. juni 2014

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
11. juni 2014 kl. 12:30
Tilstede:
Lars Vigsø
Christian Martins Kromann
Jonathan Roed Kirkedal
Peter Storm
Fraværende:
Kim Lund

ÅBNE SAGER

27. Behandling af høringssvar vedr. effektiviseringer
Sagsnr.: 2014-004525
Sagsbehandler: Trine Sørensen

Præsentation:

I forbindelse med budgetforliget for budget 2014 aftalte forligsparterne, at der i foråret 2014 skulle arbejdes med at finde effektiviseringsforslag i størrelsesordenen 10 mio. kr. til budget 2015. Sagen har været sendt i høring, og udvalgene skal nu forholde sig til høringssvarene.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget drøfter høringssvarene med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og Byråd

Sagsbeskrivelse:

forbindelse med budgetforliget for budget 2014 aftalte parterne, at der i foråret 2014 skulle arbejdes med at finde effektiveringsforslag i størrelsesordenen 10 mio. kr. til budget 2015. Forslagene har været i høring i maj måned.

Udvalget bedes drøfte høringssvarene med henblik på indstilling til endelig vedtagelse i Byrådet d. 23.6.

Økonomi:

Beskrevet i effektiviseringsforslagene.

Forvaltningens bemærkninger:

Høringssvar er vedhæftet sagen som bilag.

Handicapaspekter:

Sagen har været sendt i høring.

Høring af Handicaprådet:

Høringssvar fra Handicaprådet:

Vi har i Handicaprådet kigget grundigt på de effektiviseringsforslag der er kommet i høring og vi undre os meget over, at man endnu engang til trods for vores ønske skære mest/effektivisere mest på Social og Sundhedsområdet. Og det er til trods for at man i Middelfart Kommune netop havde et overskud. Vi mener derfor overordnet, at man bør lytte meget kraftigt til vores kommentarer nedenstående.

Men vores kommentarer er følgende:

Reducering af arbejdsgiverbetalte pauser:

Ingen kommentarer

Effektivisering af skolekørsel:

Det skal være samme tidspunkt de møder på eleverne. Men der er også den kommentar at man skal visiteres til skolekørsel alle dage, når man er berettiget til det. Derudover skal man huske, at der kun max. Må være 1 times transport hver vej.

10. klasse:

Det er en grov indskrænkning som kan medfører, at dem som har brug for at lige få styrket deres ressourcer kan bruge 10 kl. Og dem som ikke er klar skal have lov og lige mulighed for at tage 10. klasse. Den kan bruges fornuftigt til at styrke de ting som de har brug for og modne dem. Børn med særlige behov har også måske kun STU og komme videre på og så har de pludselig et tomrum derimellem.

Der skal ikke spares her men gives muligheder for alle.

Effektivisering gennem anvendelse af digitale læremidler og andre IT-redskaber:

Det meget vigtigt at man sikre at alle eleverne har en computer eller ipad, så man ikke skal deles om dem.

Optimering af visitationspraksis og udbetalingskontrol:

Det er da kun godt at man strammer op her!

Effektivisering af STU Skrillinge:

Det kan kun give en merudgift på 45 tusinde kr. Vi sætter spørgsmålstegn til hvor mange flere der kommer ind. Og ifølge tallene er der ikke mere end 5. Så vi er mere tilbøjelige til at tro at det er en serviceforringelse. Og man skal jo stadigvæk tage udgangspunkt i den enkelte og den enkeltes behov.

Vi skal jo ikke altid sammenligne med andre kommuner, hvis kommunerne ikke er lige så små som os.

Mere målrettet samarbejde med plejefamilier:

Det er dejligt at man støtter bedre op om familierne og supervisere.

Effektivisering af aflastning Bøgelund:

Det er en dårlig forringelse, som kun kan gå ud over aktivitetsniveauet. Og på Lunden har de jo flere ressourcer til netop den slags, da der er flere brugere.

Reduktion af anbringelsesudgifterne gennem fortsat udvikling af familiebehandlingstilbud til småbørnsfamilier:

Ingen kommentarer

Effektivisering på halområdet, herunder mere effektivt indkøb:

Ingen kommentarer

Nedbringelse af antallet af skoleudsættelser:

Det er et farligt spor at gå ind på. Der er børn som virkelig har brug for det ekstra år. Det skal være faglig individuelt konkret vurderes og det er jo ved tidlig indsats at man på lang sigt kan spare. Så her er pengene godt givet ud.

Sommerferielukket i 2 uger i daginstitutioner og dagpleje:

Ingen kommentarer

Øget brugerbetaling i forhold til forbrugsgoder og bedre indkøbsaftaler:

Det skal bero på en individuel vurdering. For hvis man ikke kan klare sig uden dette hjælpemiddel, så er det ikke et forbrugsgode!

Ny aftale i forhold til specialrådgivning og specielundervisning:

Vi kan kun se en stor serviceforringelse på dette, da det kræver en stor specialviden at undervise og rådgive i disse ting og det kan vi ikke bare få sat ned i pris uden at få en serviceforringelse. Så man mister mange kompetencer individuelt ved denne besparelse.

Analyse og Strategi for dagtilbud:

Her vil vi forbeholde os retten til at se analysen først igennem grundigt. Og den er først lige dags dato kommet i høring her i Handicaprådet. Så når vi har sat os mere ind i hele det store materiale og har sendt vores høringssvar vil vi sende det til Trine Sørensen i Økonomiafdelingen som så kan videresende det til alle. Men der er først høringssvardato d. 3. juni og det er et materiale på 49 sider som skal gennemlæse mere grundigt. Derfor er det uacceptabelt, hvis man ikke giver os mulighed for dette først inden at man tager beslutning om dette!

Revisitering (Task force):

Man skal sikre, at støtten også er der under ferie. Og det er vigtigt at man får både borgeren og eventuelle pårørende med i forløbet, da trygheden er vigtig for at processen kan blive positiv.

 

Og det er også vigtigt at man starter med at sætte støtten i bero inden den skal ophøre, da dette giver borgeren en sikkerhed og det er vigtigt.

Øget Bloktilskud gennem efterkontrol af BBR registreringer:

Ingen kommentarer

Øget indtjening:

Ingen kommentarer

Vi håber som sagt, at man vil tage vores betragtninger ind og lave lidt ændringer i effektiviseringsforslagene.

På Middelfart Handicapråds vegne

Gitte R. Reckendorff Nielsen

Høring af Ældrerådet:

Høringssvar vedr. effektiviseringer, budget 2015

Ældrerådet behandlede på møde den 15. maj det tilsendte materiale om effektiviseringer.

Overordnet set tager vi materialet til efterretning og ser frem til det endelige budgetforslag for 2015, ikke mindst i forhold til de forslag vi fremsendte medio april.

Bortfaldet af arbejdsgiverbetalte pauser og lignende tiltag på det sidste er efter nogles opfattelse en lidt speciel form for personalepleje. Da dette imidlertid ikke er et direkte anliggende for ældrerådet, skal vi her blot anerkende, at der er tale om et ganske pænt beløb.

Venlig hilsen

Flemming Enevoldsen

Ældrerådet


Behandlingsplan:

Børn,- Kultur og Fritidsudvalget d. 11. juni 2014

Beslutning:

Godkendt som indstillet med følgende justeringer:
 • at forslaget om sommerferielukket i 2 uger bortfalder og erstattes af et forslag om at daginstitutionerne kun normere i ferierne efter hvad der forventes at komme af børn. Forvaltningen oplyser at dette effektiviseringsforslag forventes at kunne værdisættes til kr. 100.000

 • at der til punktet om nedbringelse af antallet af skoleudsættelser præciseres:

  Forslaget videresendes med den bemærkning, at der samtidig indføres en mere fleksibel beslutningsproces sådan, at der i særlige tilfælde kan afviges fra deadline for den endelige afgørelse, hvis der findes pædagogiske begrundelser herfor; dette sker i samarbejde med Udvikling og Rådgivning. Det bemærkes endvidere, at forslaget ikke indebærer, at der ændres på kriterierne for vurdering af skoleparathed.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 11. juni 2014 kl. 12:30

Bilag:

28. Billedkunstrådet for perioden 01.01.2014 - 31.12.2017
Sagsnr.: 2014-000020
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Medlemmer til Billedkunstrådet i perioden 01.01.2014 - 31.12.2014 efter indstilling fra brugerne.

Forvaltningen foreslår:

 • At følgende personer godkendes som værende valgt til Billedkunstrådet.
 • At forvaltningen forsøger at finde en ekstra suppleant.

For Grimmerhus:
Pia Wirnfeldt

For Billedkunstnernes Forbund:
Birgitte Fløe
Birgitte Thorlacius

For Arkitekter/designere/kunsthistorikere:
Bodil Lütken

Suppleant:
Steffan Herrik

Sagsbeskrivelse:

Den 29. april 2014 blev der afholdt valg til kommunens Billedkunstråd. Der skulle vælges 3 medlemmer og to suppleanter. På mødet blev der valgt 3 medlemmer til rådet og en suppleant. Forvaltningen har efterfølgende forespurgt interesserede, om de vil være suppleant. Det er dog ikke lykkedes at finde den sidste suppleant på nuværende tidspunkt.
Rådet er dog fuldtallig, så der kan finde en konstituering sted.

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere. Der er ingen særlige konsekvenser for dem.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 11. juni 2014 kl. 12:30

29. Konstituering af folkeoplysningsudvalget 1.1.2014 -31.12.2017
Sagsnr.: 2014-001695
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Konstituering af folkeoplysningsudvalget.

Forvaltningen foreslår:

At udvalget udpeger formand og næstformand for udvalget

Sagsbeskrivelse:

På det konstituerende møde udpeges formand og næstformand for udvalget.

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Sagens har ingen indflydelse på handicappede borgere.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget den 8. maj 2014
Børn,Kultur - og Fritidsudvalget den 3. juni 2014

Folkeoplysningsudvalget 08-05-2014
Udvalget konstituerede sig med:
Børge Jensen som formand
Karl Hansen som næstformand

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 8. maj 2014 kl. 17:00
Børn- Kultur og Fritidsudvalget 11. juni 2014 kl. 12:30

Folkeoplysningsudvalget 8. maj 2014 kl. 17:00

Udvalget konstituerede sig med:
Børge Jensen som formand
Karl Hansen som næstformand 

30. Ændringer i Sundhedsplejens ydelser
Sagsnr.: 2014-004745
Sagsbehandler: Karen Eldridge

Præsentation:

Sundhedsplejen i Middelfart Kommune ønsker at ændre i ydelsen for at leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger og sundhedsaftalerne omkring Fødeplanen og Region Syd.

Forvaltningen foreslår:

Forvaltningen foreslår:

- at Sundhedsplejen i Middelfart Kommune giver et gruppeforløb til mødre, der har en fødselsdepression, idet Middelfart Kommune allerede tilbyder alle forældre en screening for fødselsdepression. 

- at Sundhedsplejen i Middelfart Kommune - i samarbejde med jordemødrene - lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger og Sundhedsaftalen omkring Fødeplanen og Region Syd om et Fødsels- og forældreforberedelses gruppeforløb til alle kommende forældre.

- at Sundhedsplejen i Middelfart Kommune ændrer 1 - 2 hjemmebesøg til et gruppetilbud i 5 måneders alderen.

Sagsbeskrivelse:

Gruppeforløb for mødre med en fødselsdepression:
Sundhedsplejen har fra 01.11.2012 - som følge af aftalen mellem Region Syd og Middelfart Kommune tilbudt alle nybagte forældre en screening for fødselsdepression. Tilbuddet gælder både til mødre og fædre.

Når screeningen viser tydelige tegn på en fødselsdepression, henviser sundhedsplejersken altid til lægen.

Sundhedsplejen tilbyder altid forældre med høj score i sreeningen støttende samtaler.

Sundhedsplejen finder det relevant tillige at tilbyde et gruppeforløb for mødre med fødselsdepression, da erfaringer på landsplan viser gode resultater her af.

Sundhedsplejen ønsker på nuværende tidspunkt kun at give tilbuddet til mødre. På landsplan får ca. 10 % af alle mødre en fødselsdepression. Tallet er mindre for fædre. I Middelfart Kommune er der ikke screenet længe nok til at have nogle valide tal, men der ses en tendens, der ligner landsgennemsnittet.

Der er tale om et gruppeforløb ud fra Den Kognitive Metode. Metoden fremmer mestringsstrategier hos det enkelte menneske - evnen til at se problemløsning og evnen til at se andre perspektiver.

Sundhedsplejen har taget et grundforløb i Den Kognitive Metode med henblik på at kunne varetage opgaven.

Forløbet strækker sig over 8 gange med 6 - 8 mødre, og der vil være to sundhedsplejersker tilknyttet.

Opstart på forløbet ønskes pr. 1. september 2014.

Fødsels- og forældreforberedelse:
I forhold til Sundhedsstyrelsens anbafalinger og Sundhedsaftalen omkring Fødeplanen og Region Syd forventes det, at Sundhedsplejen i Middelfart Kommune i samarbejde med jordemødrene tilbyder fødsels- og forældreforberedelse som gruppeforløb.

Gruppeforløbet strækker sig over 4 gange - 3 gange før fødsel og 1 gang efter fødsel, og der vil - ud over jordemoderen - være en sundhedsplejerske tilknyttet.

Formålet med at tilbyde fælles fødsels- og forældreforberedelse på tværs af faggrupper er at binde graviditet, fødsel og tiden efter fødslen sammen for familien og sikre et ensartet tilbud.

Formålet med tilbuddet til familierne er at kunne styrke familiedannelse, forebygge uhensigtsmæssige genindlæggelser samt understøtte, at de ressourcer alle forældre har, udnyttes bedst muligt.

Opstart af forløbet vil ske i samarbejde med jordmødrene og forventes at bliver i efterår 2014.

Ændring af 1 - 2 hjemmebesøg af sundhedsplejersken til et gruppetilbud:
Sundhedsplejen vurderer, at 4 og 6 måneders besøg til førstegangsfødende samt 4 måneders besøg til flergangsfødende kan erstattes af et gruppetilbud i 5 måneders alderen.

Hjemmebesøgene i 4. - 6. måneders alderen har særlig fokus på amning og overgangskost, vækst og trivsel, søvn og døgnrytme, social - sproglig og motorisk udvikling samt relation.

Det vurderes, at gruppetilbuddet er et fagligt kvalificeret tilbud, og at det tillige kan skabe en styrket fællesskabsforståelse imellem forældrene - at alle har noget at give i fællesskabet med andre forældre i samme livssituation.

Sundhedsplejen vil fortsat tilbyde hjemmebesøg i familier med behov.

Gruppetilbuddet skal foregå både i Middelfart og i Ejby/Nr. Aaby - hvert sted hver anden uge. Til hvert arrangement vil der være tilknyttet en sundhedsplejerske.
Der skal findes egnede lokaler - eksempelvis i tilknytning til kommunens vuggestuer/dagplejelegestuer.

Opstart pr. 01.08.14.

Økonomi:

Ændringerne findes indenfor nuværende ramme.

Forvaltningens bemærkninger:

ingen

Handicapaspekter:

Ingen

Høring af Handicaprådet:

Høring af Ældrerådet:

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 11. juni 2014 kl. 12:30

31. Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Børn, Kultur og Fritidsudvalget
Sagsnr.: 2014-003085
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Børn, Unge og Fritidsforvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 30.4.2014 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område.

Forvaltningen foreslår:

At Børn, Kultur og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at nærværende budgetopfølgning tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Ved 2. budgetopfølgning er forvaltningens resultatforventning, at driften vil udvise et samlet merforbrug på 0,016 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget (uden over/underskud), mens anlæg vil udvise et merforbrug i forhold til det korrigerede budget (uden over/underskud) på 5,958 mio. kr. Merforbruget skal først og fremmest ses i lyset af, at anlægsbevillinger og rådighedsbeløb for dele af det anlægsarbejde, der udføres i indeværende regnskabsår, er givet på tidligere regnskabsår.

De vigtigste afvigelser på driften i forhold til det korrigerede budget uden over/underskud er følgende:

 • At  der på kultur og fritidsområdet forventes et mindreforbrug på 0,042 mio. kr. Det er lagt til grund for budgetopfølgningen, at den afsatte pulje til folkeoplysende indsatser disponeres fuldt ud i indeværende regnskabsår. Ved 2. budgetopfølgning er hallernes regnskaber fortsat under gennemgang, og der er derfor usikkerhed om de aktivitetsbestemte udgifter til lokaletilskud.
 • At anbringelsesområdet forventes at udvise et mindreforbrug på 0,918 mio. kr.  Mindreforbruget er først og fremmest en konsekvens af en ændret fortolkning af reglerne omkring momsrefusion på udgifter til vederlæggelse af plejefamilier.
 • At forebyggelsesområdet udviser et merforbrug på 1,939 mio. kr. Merforbruget er dels et resultat af ekstraordinære udgifter til familiebehandling/forældreevneprøvning samt et forventet merforbrug på aflastning. Derudover forventes et vist merforbrug på Familiehuset og Ungehuset.
 • At sociale formål udviser et mindreforbrug på 0,173 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at der forventes mindre udgifter til merudgiftsydelse efter Servicelovens §41.
 • At dagtilbudsområdets fællessted udviser et mindreforbrug på 0,512 mio. kr., primært på baggrund af, at det forventes, at der ikke skal udbetales midler fra daginstitutionernes vippeordning. 
 • At de kommunale pasningstilbud udviser et merforbrug på 0,326 mio. kr. på baggrund af større udgifter til fripladstilskud.  
 • At private pasningstilbud udviser et mindreforbrug på 0,585 mio. kr. på baggrund af, at færre forældre vælger private børnepassere.
 • At specialpædagogisk indsats udviser et mindreforbrug på 0,302 mio. kr. som følge af en forventning om færre udgifter til løn og befordring.

På anlægssiden udgør det korrigerede budget 10,650 mio. kr. ekskl. overført over-/underskud fra tidligere år.

Det er forvaltningens forventning, at der på anlægssiden vil blive realiseret et merforbrug på 5,958 mio. kr. Merforbruget henfører sig primært til, at det, til anlægsarbejdet knyttede rådighedsbeløb, er frigivet i 2013, mens større dele af anlægsarbejdet gennemføres i 2014.

Forvaltningen har forud for 2. budgetopfølgning konstateret følgende permanente afvigelser på anlægsprojekter:

 • Projektet vedrørende etablering af omklædningsfaciliteter ved Middelfart Station udviser et merforbrug i forhold til budgettet på 0,034 mio. kr. i 2014. Anlægsprojektet forventes at blive lukket med et samlet merforbrug på 0,459 mio. kr., set over hele anlægsperioden. 
 • Etableringen af Familie- og Ungehuset på Vejlbyvej 52 forventes yderligere at overskride den samlede anlægsramme med 0,431 mio. kr. Afvigelsen forventes i al væsentlighed inddækket ved, at der i forbindelse med over-/underskudssagen ansøges om at overføre 0,4 mio. kr. fra afdelingens overskud i 2013 til anlægsprojektet. 

Der er i budgettet for 2014 afsat et endnu ikke frigivet rådighedsbeløb til åbent borgerbetjent bibliotek i Strib. Der søges ved denne budgetopfølgning om anlægsbevilling til projektet med frigivelse af rådighedsbeløb.

Økonomi:

Det indstilles, at der gives en anlægsbevilling med frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af åbent borgerbetjent bibliotek i Strib, som finansieres af det i budgettet afsatte rådighedsbeløb. Bevillingen medfører således ikke kassetræk.

Forvaltningens bemærkninger:

Budgetopfølgningen pr. 30.4.2014 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område indgår i den samlede budgetopfølgning for Middelfart Kommune, som behandles i Økonomiudvalget og efterfølgende af Byrådet.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere og brugere. Sagen har ingen konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 11. juni 2014 kl. 12:30

Bilag:

32. status og handleplan for arbejdet med inklusion
Sagsnr.: 2014-000233
Sagsbehandler: Jette Steenstrup

Præsentation:

Børn, unge og fritidsforvaltningen har i forbindelse med et samarbejde med Inklusionsudvikling fra  Undervisningsministeriet fået foretaget en statusanalyse. På baggrund af denne er udarbejdet en handleplan for de videre tiltag omkring arbejdet med inklusion.

Forvaltningen foreslår:

At udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Børn, Unge og Fritidsforvaltningen har siden december 2012 sammen med 9 og senere 19 andre kommuner haft et samarbejde med Inklusionsudvikling for Undervisningsministeriet. Formålet er at kvalificere de igangværende inklusionsindsatser. I den forbindelse er der foretaget en statusanalyse af Middelfart Kommunes ledere og medarbejdere centralt og decentralt i forvaltningen for at afdække, hvor langt vi er i processen med inklusion, og hvilke handlinger forvaltningen vil sætte i værk på baggrund af analysen.

I hovedtræk viste statusanalysen:

 Medarbejderne oplever inklusionsarbejdet som et projekt og ikke som ny praksis
 Designet er uoverskueligt
 Der mangler målsætning for indsatsen
 De handlingsrettede indsatser er ikke koordineret og der er forvirring om de forskellige tiltags enkeltbidrag
 Den enkelte medarbejder efterspørger praksis, viden og vejledning
 Der er stor forskel på ledernes og medarbejdernes oplevelse af status


De kommende tiltag har nogle få men klare mål:

1. Målet er at stille skarpt på de udfordringer de decentrale ledelser og medarbejdere oplever i forhold til kommunens inklusionsindsats.
2. Målet er at styrke kommunens grundlag for at opstille mere konkrete mål for, hvad kommunen ønsker at gøre bedre eller anderledes med de indsatser, der sættes i gang fremover.
3. Målet er at få udarbejdet en samlet tværgående handleguide med rammer og metoder for inklusionsindsatser og at ændre tænkningen fra ”sådan gør vi hos” til ”sådan gør vi alle”.

Tidsplan:

Juni 2014:             Orientering til Børn, Unge og Kulturudvalget og Skoleudvalget om de igangværende inklusionsindsatser på baggrund af statusanalyse og baselinerapporter. Herunder præsentation af den tværgående handleguide version 1.

August 2014:        Temadrøftelse i Børn, Unge og Kulturudvalget og Skoleudvalget om de politiske mål for arbejdet med inklusion. 
                               Præsentation af status på inklusionsindsatser og herunder den tværgående handleguide til medarbejderniveauet centralt og decentralt i forvaltningen.

September 2014: Forslag til konkrete politiske mål sendes i høring d. 2.9.2014 og besluttes i Børn, Unge og Kulturudvalget og Skoleudvalget d. 30.9.2014
 
Oktober 2014:      Alle medarbejdere i Børn, Unge og Fritidsforvaltningen præsenteres for den nye tværgående handleguide fra uge 43. Staben bidrager med en kommunikationsstrategi til sikring af at alle informeres om den nye handleguide.Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

I processen har været inddraget en række interessenter. Forvaltningens MED-udvalg har i flere omgange drøftet og bidraget med deres vinkel. De tilslutter sig målet om en tværgående handleguide. Parallelt med forløbet i Forvaltnings MED, har lederne på skoler og institutioner jævnligt været inddraget i de overvejelser og løsninger, der blev arbejdet på. Dette forløb er afsluttet med, at alle ledere i Børn, Unge og Fritidsforvaltningen på en temadag april 2014 er blevet præsenteret for et bud på en tværgående handleguide version 1. På dagen kom lederne med deres vurdering af handleguidens styrker, udfordringer, muligheder og potentiale. Alle input er sammenskrevet og videregivet til en tværfaglig sammensat fokusgruppe (netværk 2) med repræsentanter fra både ledere og medarbejdere centralt og decentralt. I samarbejde med en driftsgruppe skal fokusgruppen kvalificere den tværgående handleguide. Efterfølgende orienteres alle medarbejdere.Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning

Behandlingsplan

Skoleudvalget 3. juni 2014 kl. 15:00
Børn- Kultur og Fritidsudvalget 11. juni 2014 kl. 12:30

Skoleudvalget 3. juni 2014 kl. 15:00

Godkendt som indstillet

Bilag:

LUKKEDE SAGER