Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 10. juni 2014

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
10. juni 2014 kl. 15:00
Tilstede:
Lars Vigsø
Christian Martins Kromann
Peter Storm
Jonathan Roed Kirkedal
Kim Lund
Fraværende:

ÅBNE SAGER

33. Etablering af fælles ledelse mellem skole og daginstitution i Gelsted. Gelsted Børneunivers
Sagsnr.: 2014-001947
Sagsbehandler: Birgit Munk

Præsentation:

Der blev, i forbindelse med flytningen af Gelsted Skoles overbygning til Ejby i 2012, og den gennemgribende ombygning af Gelsted Skole, og Gelsted Børnehus, etableret et samarbejde mellem Gelsted Skole og Gelsted Børnehus, og man etablerede fællesbetegnelsen "Gelsted Børneunivers" for de to institutioner.
Det var på det tidspunkt ikke lovgivningsmæssigt muligt at etablere et børneunivers med fælles ledelse, som de der er etableret op kommunens 2 andre skoler uden overbygning; Båring Børneunivers og Fjelsted-Harndrup Børneunivers.

jf. den nye folkeskolelov § 24a, er det nu også blevet muligt at etablere fælles ledelse mellem daginstitution og skole i Gelsted.
Forældrebestyrelserne i henholdsvis Gelsted Børnehus og Gelsted skole er derfor blevet bedt om at forholde sig til, og udtale sig om at:
  • Der etableres fælles ledelse af Gelsted Skole med SFO og dagtilbuddet Gelsted Børnehus, efter Folkeskolelovens §24a, pr. 1. august 2014
  • De nuværende bestyrelser går af og en ny fællesbestyrelse vælges ved et ekstraordinært valg med tiltrædelse pr. 1. september 2014.
  • Fællesbestyrelsen består af følgende, som alle har stemmeret:
    • 7 forældrevalgte repræsentanter (4 fra skole og 3 fra dagtilbud)
    • 3 medarbejderrepræsentanter (1 fra skolen, 1 fra SFO og 1 fra dagtilbud)
    • 2 elevrådsrepræsentanter

    Efterfølgende afholdes der forskudte valg to år efter de ordinære valg med udskiftning af halvdelen af bestyrelsen. 
    Den overordnede fællesleder varetager bestyrelsens sekretærfunktioner, og deltager i fællesbestyrelsens møder uden stemmeret.

Skolebestyrelsen på Gelsted skole, er overordnet positivt stemt, og ser et børneunivers som en fremtidssikring af Gelsted som en by med skole og daginstitution. Det samme gør sig gældende for Gelsted Skoles MEDudvalg.
Der pointeres fordele og udviklingsmuligheder, men er også enkelte bekymringer. Forvaltningen vurderer at de bunder i en for snæver tolkning af lovteksten, og dermed ikke bliver aktuelle.
Forældrebestyrelsen i Børnehuset gør sig en lang række overvejelser, men er interesserede i et godt samarbejde med skole og SFO. Bestyrelsen kommenterer dog, at der bør vælges suppleanter til bestyrelsen, og derfor tilføjes det, at der vælges en suppleant, for hver af de enheder, som er repræsenteret i fællesbestyrelsen.
Forvaltningen foreslår:

At udvalget indstiller til økonomiudvalget og Byrådet, at Gelsted Børnehus og Gelsted Skole med SFO etableres som børneunivers i henhold til den nye folkeskolelov §24a, og §55 stk. 1. pr. 1. september 2014, og at bestyrelsen sammensættes og vælges som ovenfor beskrevet.

Sagsbeskrivelse:

Jf. Folkeskolelovens § 24a, kan fælles ledelse af folkeskoler og kommunale dagtilbud oprettes i henhold til flg. forudsætninger:
Efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen og forældrebestyrelsen i et kommunalt dagtilbud eller fritidshjem oprettet i henhold til dagtilbudsloven kan kommunalbestyrelsen for små skoler og små afdelinger af en skole, jf.§55, stk. 1, 2. pkt., beslutte, at en folkeskole med eventuel skolefritidsordning og et dagtilbud eller fritidshjem skal have fælles leder og fælles bestyrelse.
Ved små skoler og små afdelinger af skoler forstås en skole og afdelinger af en skole i landdistrikter eller skoler og afdelinger med normalt ikke over 300 elever, jf. § 55, stk. 1.

Jf. §24a stk. 2:
Kommunalbestyrelsen træffer som led i beslutningen efter stk. 1 og efter høring af skolebestyrelsen og forældrebestyrelsen beslutning om sammensætningen af den fælles bestyrelse. § 42, stk. 1, finder ikke anvendelse. I den fælles bestyrelse skal der være repræsentanter for:

- Forældre til børn i folkeskolen.
- Forældre til børn i dagtilbuddet eller fritidshjemmet.
- Medarbejdere ved folkeskolen.
- Medarbejdere ved dagtilbuddet eller fritidshjemmet.
- Elever valgt af og blandt folkeskolens elever.

Stk. 3. Regler fastsat i medfør af § 43 stk. 1 og 3, om valg af repræsentanter til skolebestyrelsen finder anvendelse ved valg af repræsentanter for folkeskolen til den fælles bestyrelse. Kommunalbestyrelsen fastsætter regler for valg af forældre- og medarbejderrepræsentanter for dagtilbuddet til den fælles bestyrelse.
Stk. 4. Den fælles bestyrelse varetager de opgaver, der i denne lov og dagtilbudsloven er henlagt til skolebestyrelsen og forældrebestyrelsen. Beslutninger, der alene har betydning for dagtilbuddets eller fritidshjemmets virksomhed, træffes af de medlemmer af den fælles bestyrelse, der er repræsentanter for dagtilbuddet eller fritidshjemmet. Forældrerepræsentanter for dagtilbuddet eller fritidshjemmet skal udgøre flertallet ved sådanne beslutninger. Beslutninger, der alene har betydning for skolens virksomhed, træffes af de medlemmer af den fælles bestyrelse, der er repræsentanter for skolen. Forældrerepræsentanter for skolen skal udgøre flertallet ved sådanne beslutninger.

Gelsted Skole havde 217 elever pr. 5./9. 2013 og den politisk fremstillede klassedannelse for skoleåret 2014/2015 viser et elevtal på 208 på Gelsted Skole fra 1. august 2014. Dermed forventes det, at skolen også fremadrettet vil have et elevtal på normalt under 300 elever, og dermed lovgivningsmæssigt nu kan blive et børneunivers.

Kommunalbestyrelsens beslutning om fælles ledelse forudsætter, at de berørte skolebestyrelser og forældrebestyrelser forinden har afgivet udtalelse om kommunalbestyrelsens påtænkte beslutning. Kommunalbestyrelsen er som noget nyt, jf. den nu gældende Folkeskolelov, ikke bundet af bestyrelsernes udtalelser.

I Middelfart Kommune findes allerede 2 børneuniverser: Båring Børneunivers og Fjelsted Harndrup Børneunivers. De to børneuniverser er evalueret i april 2014. Evalueringen er foregået via en fokuseret dialog, hvor der har været ledelsesrepræsentanter, medarbejderrepræsentanter og repræsentanter fra forældrebestyrelserne til stede. Alle var meget positive omkring deres børneuniverser og har opnået resultater i forhold til de opsatte mål for rammer, indhold og effekt for børnene. Erfaringerne fra de to børneuniverser vil danne grundlag for arbejdet med at udvikle Gelsted Børneunivers.

Økonomi:

Som følge af etableringen af et børneunivers kan budgettet reduceres med brutto 0,235 mio. kr., mens den mistede forældrebetaling udgør 0,060 mio. kr. Netto udgør besparelsesgevinsten således 0,175 mio. kr. i 2015 og overslagsårene.

Etablering af børneunivers i Gelsted vil således udgøre en nettobesparelse på 0,175 mio. kr.

1.000 kr. - 2015 priser

2015

2016

2017

2018

Udgifter

-235

-235

-235

-235

Indtægter

60

60

60

60

Totalt

-175

-175

-175

-175

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen bemærkninger

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere.
Der er ingen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Skoleudvalget - 10. juni 2014
BKF-udvalget - 10. juni 2014
Økonomiudvalget - 16. juni 2014
Byrådet - 23. juni 2014

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 10. juni 2014 kl. 15:00
Skoleudvalget 10. juni 2014 kl. 15:00
Økonomiudvalget 16. juni 2014 kl. 14:30
Byrådet 23. juni 2014 kl. 17:00

LUKKEDE SAGER