Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 12. maj 2014

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
12. maj 2014 kl. 13:30
Tilstede:
Jonathan Roed Kirkedal
Lars Vigsø
Peter Storm
Christian Martins Kromann
Kim Lund
Fraværende:

ÅBNE SAGER

22. Ansøgning om kulturmidler
Sagsnr.: 2014-004324
Sagsbehandler: Lene Hinge

Præsentation:

I henhold til gældende principper for udmøntning af lokale kulturmidler er der 3 ansøgningsrunder om året. Målsætningen for kulturmidlerne, er at yde tilskud til kulturelle aktiviteter for borgerne i Middelfart Kommune, så kulturlivet bliver alsidigt, udviklende og spændende.
I 1. runde indkommet ansøgning fra Foreningen GUF.

Forvaltningen foreslår:

Der gives afslag på ansøgningen om tilskud på kr. 20.000 til GUF koncerter i 2014 og det tidligere samarbejde om kulturarrangementer med Biblioteket fortsætter.

Sagsbeskrivelse:

I henhold til gældende principper for udmøntning af lokale kulturmidler er der 3 ansøgningsrunder om året. Målsætningen for kulturmidlerne, er at yde tilskud til kulturelle aktiviteter for borgerne i Middelfart Kommune, så kulturlivet bliver alsidigt, udviklende og spændende.
I 1. runde er der indkommet ansøgning fra Foreningen GUF. Foreningen GUF, God Underholdende Folkemusik, har i sæsonen 2012 og 2013 afholdt en række koncerter i samarbejde med Biblioteket. Konceptet har været at GUF har stået for al planlægning og levering af frivillig og gratis arbejdskraft i forbindelse med afvikling af arrangementerne. Biblioteket har lagt hus til og betalt et nærmere aftalt bidrag til honorar og annoncering. Der har kunnet købes billetter til koncerterne på Biblioteket, ligesom arrangementerne har været omtalt i Bibliotekets arrangementskalender. Endelig har Biblioteket stået som medarrangør i annoncer og dagspressen.
GUF bærer den økonomiske risiko ved koncerterne.
GUF søger denne gang om støtte på kr. 20.000 til 3 koncerter.

Økonomi:

Der er en samlet kulturpulje på kr. 471.000 heraf er der faste aftaler for kr. 400.000. Restbeløbet kr. 71.000 er til udbetaling af underskudsgarantier/støtte for ansøgninger til puljen. Der er pt. disponeret kr. 20.000.

Forvaltningens bemærkninger:

Der gives afslag til ansøgning om tilskud til Foreningen GUFs koncerter i 2014, idet der fortsat er samarbejde med Biblioketet.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på, at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. maj 2014 kl. 13:30

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. maj 2014 kl. 13:30

Godkendt som indstillet

Bilag:

23. Godkendelse af Udviklingsstrategi 2015 (tidl. Rammeaftalen)
Sagsnr.: 2013-013573
Sagsbehandler: Lasse Roslind

Præsentation:

De syddanske kommuner og Region Syddanmark har udarbejdet den årlige udviklingsstrategi gældende for 2015 verørende det specialiserede socialområde.

Udviklingsstrategien erstatter sammen med den såkaldte Styringsaftale den tidligere Rammeaftale på det specialiserede socialområde. Udviklingsstrategien skal godkendes af Byrådet senest den 1. juni 2014, og Styringsaftalen skal godkendes senest den 15. oktober 2014.

Styringsaftalen vil blive fremlagt til godkendelse senere på året.Forvaltningen foreslår:

  • At Udviklingsstrategien for 2015 godkendes

Sagsbeskrivelse:

Den årlige Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde skal fokusere på den faglige udvikling i eksisterende regionale og kommunale tilbud samt behov for udvikling af nye tilbud i Region Syddanmark. Udviklingsstrategien skal danne grundlag for den efterfølgende Styringsaftale.

Den overordnede ambition er i 2015, som i tidligere Udviklingsstrategier, at "det specialiserede socialområde skal fastholde og udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau". Der skal, i samarbejde med borgere, pårørende og brugerorganisationer, sættes fokus på, hvad der er et godt liv, og hvad der er livskvalitet. Der skal arbejdes på, at der tilbydes mest mulig kvalitet for pengene.

Kommunalbestyrelserne og Regionsrådet bestemmer i høj grad selv, hvilke tilbudstyper, temaer og målgrupper, som skal være i fokus i strategien. Som i de tidligere udviklingsstrategier har Socialministeren også mulighed for at udmelde et eller flere temaer, som der skal være fokus på i Udviklingsstrategien. Sammen med de kommunale temaer udgør dette indholdet i Udviklingsstrategien.

Der er valgt følgende temaer i Udviklingsstrategien for 2015;

Ministertema; Anbragte børn og unges undervisning/uddannelse

Der vil i Syddanmark være fokus på, hvordan en god skolegang og en efterfølgende ungdomsuddannelse er helt central for de udsatte børn og unges trivsel i det daglige. Det er også nøglen til selvforsørgelse og et velfungerende voksenliv.

Der nedsættes en arbejdsgruppe repræsenteret af kommuner og anbringelsessteder, som i samarbejde udarbejder en anbefaling til kommuner og anbringelsessteder med henblik på at fastlægge individuelle mål med uddannelse/undervisning for anbragte børn og unge og, hvor der under drøftelserne sættes fokus på samarbejde på tværs af interne skoler og inklusion i det almindelige skolesystem. Anbefalingen skal ligge klar inden udgangen af 2014.
 
Baggrunden for temaet er nærmere beskrevet i Udviklingsstrategien samt bilag.

Kommunale/regionale temaer;

Det gode ældre liv for borgere med handicap og borgere med sindslidelse

Gennemsnitsalderen for udviklingshæmmede, indenfor de sidste 10 år, er steget anseligt og det betyder, at der i dag er tale om en større og betydelig gruppe blandt de borgere, der bliver gamle. Den samme tendens ser man for borgere med sindslidelse. Kendetegnende for alderdommen er, at ældre mennesker ofte har behov for ro og et mere tilbagetrukket socialt liv, som de selvstændig kan vælge til og fra.

Der er derfor behov for, at kommunerne i samarbejde med Region Syddanmark, Socialstyrelsen og pårørendegrupper undersøger, hvorledes viden om ældre og viden om udviklingshæmmede og borgere med sindslidelse forbindes så udviklingshæmmede ældre og ældre borgere med en sindslidelse får det rette tilbud om støtte. Tilbud der også og især imødekommer ældre udviklingshæmmedes og ældre sindslidendes behov for ro og et mere tilbagetrukket socialt liv.
Der skal udarbejdes anbefaling til kommunerne om, hvilke mål der skal opfyldes, når man planlægger tilbud til ældre borgere med handicap og ældre borgere med sindslidelse.

Initiativet er mere udførligt beskrevet i Udviklingsstrategien.

Forberedelse til det selvstændige voksenliv for børn og unge med handicap

En af de klassiske snitfladeproblematikker på det specialiserede socialområde er handicappede unges overgang til voksenområdet ved det fyldte 18. år. Overgangen er begrundet i strukturelle og juridiske faktorer, mere end den er udviklingsmæssig betinget set i forhold til den unge handicappede. Overgangen til voksenområdet har nogle indgribende konsekvenser for såvel den unge som for pårørende, hvorfor en grundig forberedelse er påkrævet. Der skal udarbejdes anbefaling til kommunerne, hvordan man samarbejder om at give de unge de gode kompetencer, der kræves for et selvstændigt voksenliv.

Initiativet er mere udførligt beskrevet i Udviklingsstrategien.

Endvidere indeholder Udviklingsstrategien, som tidligere, beskrivelse af forhold vedrørende tilsyn, tendenser og behov, bemærkninger om koordinering af lands- og landsdelstilbud samt sikrede afdelinger/botilbud, sikrede døgnistitutioner for børn og unge, Social- og Specialundervisningsområdet, Fælles samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere, Tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere, Udviklingsplaner for tilbud med mere en 100 pladser og Ribelund.

I bilag 6 gives status på temaer i tidligere års udviklingsstrategier og fælleskommunale projekter.

Økonomi:

Godkendelse af Udviklingsstrategi 2015 medfører i sig selv ikke nogen økonomiske konsekvenser for Middelfart Kommune.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere.

Udviklingsstrategiens opgave er at sikre fokus på udviklingen i tilbud på det specialiserede socialområde, og medvirke til, at der i størst mulig omfang er overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel af pladser til handicappede borgere på området.

Høring af Handicaprådet:

Handicaprådet er i lighed med tidligere år blevet orienteret om Udviklingsstrategiens indhold.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling:
- Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget 12. maj 2014
- Skoleudvalget 12. maj. 2014
- Social- og Sundhedsudvalget 14. maj 2014
- Økonomiudvalget 26. maj 2014
- Byrådet 2. juni 2014

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. maj 2014 kl. 13:30
Skoleudvalget 12. maj 2014 kl. 15:00
Social- og Sundhedsudvalget 14. maj 2014 kl. 16:00
Økonomiudvalget 26. maj 2014 kl. 14:00
Byrådet 2. juni 2014 kl. 17:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. maj 2014 kl. 13:30

Godkendt som indstillet

Skoleudvalget 12. maj 2014 kl. 15:00

Godkendt som indstillet

Bilag:

24. Evaluering af børneunivers i Båring og Fjelsted Harndrup
Sagsnr.: 2014-004265
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

I følge planen for Båring Børneunivers skal ordningen evalueres i foråret 2014. Ordningen har indtil nu virket på en dispensation. Lovgivningen giver nu mulighed for, at ordningen kan gøres permanent. Politisk har man også ønsket en evaluering af Børneuniverset i Fjelsted Harndrup således, at man kan drage nytte af deres erfaringer i etablering af andre Børneuniverser.

Forvaltningen foreslår:

  • At evalueringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

I følge planen for Båring Børneunivers skal ordningen evalueres i foråret 2014. Ordningen har indtil nu virket på en dispensation, men lovgivningen giver mulighed for, at ordningen kan blive permanent. Politisk ønsker man, at man samtidig med evalueringen af Båring også evaluerer universet i Fjelsted Harndrup for at kunne drage nytte af deres erfaringer i eventuel etablering af andre universer.
Der har været afholdt to evalueringsmøder, hvor der har været deltagelse af både forældre, personale og ledelse fra begge steder.
Evalueringen er foregået som en dialog med udgangspunkt i de opstillede målsætninger og forventede resultater , der har været stillet i forbindelse med etableringen af børneuniverserne.
Konklusionen fra evalueringen er, at  både forældre, børn og personale kan se, at det er en succes at lave børneuniverser. Der er selvfølgelig visse udfordringer undervesj, men fordelene overstiger langt disse.
I vedlagte notat er der en en mere detaljeret beskrivelse af evalueringen.

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere. Der er ingen særlige konsekvenser for dem.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. maj 2014 kl. 13:30
Skoleudvalget 12. maj 2014 kl. 15:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. maj 2014 kl. 13:30

Godkendt som indstillet

Skoleudvalget 12. maj 2014 kl. 15:00

Godkendt som indstillet

Bilag:

25. Båring Børneunivers - overgang til permanent ordning.
Sagsnr.: 2012-005750
Sagsbehandler: Birgit Munk

Præsentation:

Den 4. februar 2013 godkendte Byrådet i Middelfart at der blev søgt dispensation hos Undervisningsministeriet til at starte et børneunivers i Båring, med fælles ledelse af Båring Skole og Båring Børnehus.

Ordningen blev godkendt i Ministeriet 10. juli 2013 som en forsøgsordning.

I forbindelse med reform af folkeskolen og den deraf ændrede lovgivning på området, er det nu lovgivningsmæssigt muligt at lave en permanent lokal ordning jf. Folkeskolelovens §24a og §55.

Ministeriet har allerede i forsøgsgodkendelsen gjort opmærksom på, at forsøget sandsynligvis blev fuldt lovligt i den nye lovgivning. Forvaltningen har nu modtaget et brev vedrørende afvikling af forsøg, som er lovliggjort. Ministeriet beder kommunalbestyrelser om at beslutte og meddele, hvilke forsøg der overgår til lokale ordninger jf. nu gældende lovgivning.

Evalueringen af Båring Børneunivers viser, at forældre, medarbejdere og ledelse er glade for ordningen og ønsker at arbejde videre med børneuniverset.

Forvaltningen foreslår:

  • At Båring Børneunivers overgår til en permanent ordning jf. Folkeskolelovens §24a om fælles ledelse af skole- og dagtilbud.

Sagsbeskrivelse:

Den 4. februar 2013 godkendte Byrådet i Middelfart at der blev søgt dispensation hos Undervisningsministeriet om at starte et børneunivers i Båring, med fælles ledelse af Båring Skole og Båring Børnehus.

Ordningen blev godkendt i Ministeriet 10. juli 2013 som en forsøgsordning.

I forbindelse med reform af folkeskolen og den deraf ændrede lovgivning på området, er det nu lovgivningsmæssigt muligt at lave en permanent lokal ordning jf. Folkeskolelovens §24a og §55.
Dispensationen blev givet i forhold til et for højt elevtal, da der på daværende tidspunkt kun var mulighed for at oprette børneuniverser ved skoler med ikke over 150 elever.

Lovgivningen er ændret pr. 1.1. 2014, så der gives mulighed for børneuniverser ved skoler med normalt ikke over 300 elever og med lov nr.1640 af 26. december 2013 blev undervisningsministerens hjemmel til at fastsætte nærmere regler om fælles ledelse af skoler og dagtilbud ophævet jf. §1, nr. 58. Dermed bortfaldt bekendtgørelse nr. 802 af 13. juli 2004 om fælles ledelse for folkeskoler og kommunale dagtilbud.

Gældende er nu Folkeskoleloven § 24 a:
Efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen og forældrebestyrelsen i et kommunalt dagtilbud eller fritidshjem oprettet i henhold til dagtilbudsloven kan kommunalbestyrelsen for små skoler og små afdelinger af en skole, jf.§ 55, stk. 1, 2. pkt., beslutte, at en folkeskole med eventuel skolefritidsordning og et dagtilbud eller fritidshjem skal have fælles leder og fælles bestyrelse. Ved små skoler og små afdelinger af skoler forstås en skole og afdelinger af en skole i landdistrikter eller skoler og afdelinger med normalt ikke over 300 elever.

Båring Skole havde pr. 5.9.2013 181 elever og den politisk fremsendte klassedannelse for skoleåret 2014/2015 viser et elevtal på 177 på Båring Skole fra 1. august 2014.

Ministeriet har allerede i forsøgsgodkendelsen gjort opmærksom på, at forsøget sandsynligvis blev fuldt lovligt i den nye lovgivning:
"Opmærksomheden henledes på, at folkeskoleforligskredsen den 13. juni 2013 har indgået aftale om en reform af folkeskolen. Reformen indebærer, at kommunerne får større frihed til at etablere fælles ledelse, herunder mellem folkeskoler og dagtilbud og fritidshjem (samdrift).
Forsøgsgodkendelsen har kun virkning til, at de omhandlede lovændringer er trådt i kraft, fra hvilket tidspunkt samdriften skal ske på grundlag af folkeskolelovens bestemmelser herom."
 
Forvaltningen har efterfølgende modtaget et brev vedrørende afvikling af forsøg, som er lovliggjort. Ministeriet beder kommunalbestyrelser om at beslutte og meddele, hvilke forsøg der overgår til lokale ordninger jf. nu gældende lovgivning. Den nye lovgivning om samdrift trådte i kraft pr. 1.1. 2014. Af brevet fremgår:
"Igangværende forsøg med fælles ledelse af større skoler og dagtilbud, hvor ingen af skolerne har over 300 elever, kan, hvis dette ønskes, videreføres som permanente lokale ordninger, ved at kommunalbestyrelsen træffer beslutning herom."

Båring Børneunivers er evalueret i april 2014. Evalueringen er foregået via en fokuseret dialog, hvor der har været ledelsesrepræsentanter, medarbejderrepræsentanter og repræsentanter fra forældrebestyrelserne til stede.

Evalueringen er meget positiv. Der er arbejdet meget med rammer og opgavefordeling i børneuniverset så den fælles institution får et godt og bæredygtigt fundament at videreudvikle glidende overgange, inklusion, faglighed og trivsel på.

Evalueringen fremstilles i en særskilt sag.Økonomi:

Jf. notatet "Oplæg til arbejdet med Børneunivers Båring" fra 8. juni 2012, skal samarbejdet mellem børnehave og skole på sigt give et rationale. Der er ikke indregnet en konkret besparelse i budgettet og der er ikke peget på noget bestemt, der skal give et rationale.
Som følge af etableringen af et børneunivers kan budgettet reduceres med brutto 0,235 mio. kr., mens den mistede forældrebetaling udgør 0,060 mio. kr. Netto udgør besparelsesgevinsten således 0,175 mio. kr. i 2015 og overslagsårene.

Etablering af børneunivers i Gelsted vil således udgøre en nettobesparelse på 0,175 mio. kr.

1.000 kr. - 2015 priser

2015

2016

2017

2018

Udgifter

-235

-235

-235

-235

Indtægter

60

60

60

60

Totalt

-175

-175

-175

-175

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen bemærkninger.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. Der er ingen særlige konsekvenser for dem.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.
Behandlingsplan:
Skoleudvalget                               12. maj 2014
Børn, Kultur og Fritidsudvalget     12. maj 2014
Økonomiudvalget                          26. maj 2014
Byrådet                                          2. juni 2014  

Beslutning:

Godkendt som indstillet, med følgende behandlingsplan:

Høring hos berørte bestyrelser med frist den 4. juni 2014 klokken 10.

Skoleudvalget 10. juni 2014
Børn, Kultur og Fritidsudvalget 10. juni 2014
Økonomiudvalget 16. juni 2014
Byrådet 23. juni 2014.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. maj 2014 kl. 13:30
Skoleudvalget 12. maj 2014 kl. 15:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. maj 2014 kl. 13:30

Godkendt som indstillet, med følgende behandlingsplan:

Høring hos berørte bestyrelser med frist den 4. juni 2014 klokken 10.

Skoleudvalget 10. juni 2014
Børn, Kultur og Fritidsudvalget 10. juni 2014
Økonomiudvalget 16. juni 2014
Byrådet 23. juni 2014.

Skoleudvalget 12. maj 2014 kl. 15:00

Godkendt som indstillet

26. Etablering af fælles ledelse mellem skole og daginstitution i Gelsted. Gelsted Børneunivers.
Sagsnr.: 2014-001947
Sagsbehandler: Birgit Munk

Præsentation:

I forbindelse med flytning af Gelsted Skoles overbygning til Ejby Skole i 2012 og den gennemgribende ombygning af Gelsted Skole og Gelsted Børnehus, blev der etableret et samarbejde mellem Gelsted Skole og Gelsted Børnehus og man etablerede fællesbetegnelsen "Gelsted Børneunivers" for de to institutioner.
Det var ikke lovgivningsmæssigt muligt at etablere et børneunivers med fælles ledelse, som det er blevet etableret på kommunens 2 andre skoler uden overbygning - Fjelsted Harndrup Børneunivers og Båring Børneunivers.

Jf. den nye folkeskolelov § 24a, er det nu muligt at etablere fælles ledelse mellem daginstituion og skole i Gelsted.

Forvaltningen foreslår:

at følgende forslag forelægges forældrebestyrelsen ved Gelsted Børnehus og Skolebestyrelsen på Gelsted Skole til udtalelse senest onsdag den 4. juni 2014 klokken 10:
  • Der etableres fælles ledelse af Gelsted Skole med SFO og dagtilbuddet Gelsted Børnehus efter Folkeskolelovens § 24 a, pr. 1. august 2014.
  • De nuværende bestyrelser går af og en ny fællesbestyrelse vælges ved et ekstraordinært valg med tiltrædelse pr. 1. september 2014.
  • Fællesbestyrelsen består af følgende, som alle har stemmeret:

         ·7 forældrevalgte repræsentanter (4 fra skole og 3 fra dagtilbud), 
        ·3 medarbejderrepræsentanter (1 fra skolen, 1 fra SFO og 1 fra dagtilbud) 
        ·2 elevrådsrepræsentanter
       
        Efterfølgende afholdes der forskudte valg to år efter de ordinære valg med udskiftning af halvdelen af bestyrelsen.        
        
Den overordnede fællesleder varetager bestyrelsens sekretærfunktioner, og deltager i fællesbestyrelsens møder uden stemmeret. 
        

Sagsbeskrivelse:

Jf. Folkeskolelovens § 24a, kan fælles ledelse af folkeskoler og kommunale dagtilbud oprettes i henhold til flg. forudsætninger: Efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen og forældrebestyrelsen i et kommunalt dagtilbud eller fritidshjem oprettet i henhold til dagtilbudsloven kan kommunalbestyrelsen for små skoler og små afdelinger af en skole, jf.§55, stk. 1, 2. pkt., beslutte, at en folkeskole med eventuel skolefritidsordning og et dagtilbud eller fritidshjem skal have fælles leder og fælles bestyrelse.
Ved små skoler og små afdelinger af skoler forstås en skole og afdelinger af en skole i landdistrikter eller skoler og afdelinger med normalt ikke over 300 elever, jf. § 55, stk. 1.

Jf. §24a stk. 2:
Kommunalbestyrelsen træffer som led i beslutningen efter stk. 1 og efter høring af skolebestyrelsen og forældrebestyrelsen beslutning om sammensætningen af den fælles bestyrelse. § 42, stk. 1, finder ikke anvendelse. I den fælles bestyrelse skal der være repræsentanter for:

- Forældre til børn i folkeskolen.
- Forældre til børn i dagtilbuddet eller fritidshjemmet.
- Medarbejdere ved folkeskolen.
- Medarbejdere ved dagtilbuddet eller fritidshjemmet.
- Elever valgt af og blandt folkeskolens elever.

Stk. 3. Regler fastsat i medfør af § 43 stk. 1 og 3, om valg af repræsentanter til skolebestyrelsen finder anvendelse ved valg af repræsentanter for folkeskolen til den fælles bestyrelse. Kommunalbestyrelsen fastsætter regler for valg af forældre- og medarbejderrepræsentanter for dagtilbuddet til den fælles bestyrelse.
Stk. 4. Den fælles bestyrelse varetager de opgaver, der i denne lov og dagtilbudsloven er henlagt til skolebestyrelsen og forældrebestyrelsen. Beslutninger, der alene har betydning for dagtilbuddets eller fritidshjemmets virksomhed, træffes af de medlemmer af den fælles bestyrelse, der er repræsentanter for dagtilbuddet eller fritidshjemmet. Forældrerepræsentanter for dagtilbuddet eller fritidshjemmet skal udgøre flertallet ved sådanne beslutninger. Beslutninger, der alene har betydning for skolens virksomhed, træffes af de medlemmer af den fælles bestyrelse, der er repræsentanter for skolen. Forældrerepræsentanter for skolen skal udgøre flertallet ved sådanne beslutninger.
 

Da navnet "Gelsted Børneunivers" blev etableret i forbindelse med flytning af Gelsted Skoles overbygning til Ejby Skole i 2012 og den gennemgribende ombygning af Gelsted Skole og Gelsted Børnehus, var det ikke muligt at etablere fælles ledelse mellem de to instittutioner, da lovgivningen ikke tillod ordningen for skoler med over 150 elever. Lovgivningen er nu ændret, så ordningen kan etableres for skoler med normalt ikke over 300 elever.

Gelsted Skole havde 217 elever pr. 5./9. 2013 og den politisk fremstillede klassedannelse for skoleåret 2014/2015 viser et elevtal på 208 på Gelsted Skole fra 1. august 2014.

Kommunalbestyrelsens beslutning om fælles ledelse forudsætter, at de berørte skolebestyrelser og forældrebestyrelser forinden har afgivet udtalelse om kommunalbestyrelsens påtænkte beslutning. Kommunalbestyrelsen er som noget nyt, jf. den nu gældende Folkeskolelov, ikke bundet af bestyrelsernes udtalelser. 

I Middelfart Kommune findes allerede 2 børneuniverser: Båring Børneunivers og Fjelsted Harndrup Børneunivers. De to børneuniverser er evalueret i april 2014. Evalueringen er foregået via en fokuseret dialog, hvor der har været ledelsesrepræsentanter, medarbejderrepræsentanter og repræsentanter fra forældrebestyrelserne til stede. Alle var meget positive omkring deres børneuniverser og har opnået resultater i forhold til de opsatte mål for rammer, indhold og effekt for børnene. Erfaringerne fra de to børneuniverser vil danne grundlag for arbejdet med at udvikle Gelsted Børneunivers.

Evalueringerne fra de to børneuniverser fremstilles i en særskilt sag.
Økonomi:

Som følge af etableringen af et børneunivers kan budgettet reduceres med brutto 0,235 mio. kr., mens den mistede forældrebetaling udgør 0,060 mio. kr. Netto udgør besparelsesgevinsten således 0,175 mio. kr. i 2015 og overslagsårene.

Etablering af børneunivers i Gelsted vil således udgøre en nettobesparelse på 0,175 mio. kr.  

1.000 kr. - 2015 priser

2015

2016

2017

2018

Udgifter

-235

-235

-235

-235

Indtægter

60

60

60

60

Totalt

-175

-175

-175

-175

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen bemærkninger.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. Der er ingen særlige konsekvenser for dem.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.
Behandlingsplan:
Skoleudvalget 12. maj 2014
Børn, Kultur og Fritidsudvalget 12. maj 2014

Høring hos berørte bestyrelser med frist den 4. juni 2014 klokken 10.

Skoleudvalget 10. juni 2014
Børn, Kultur og Fritidsudvalget 10. juni 2014
Økonomiudvalget 16. juni 2014
Byrådet 23. juni 2014.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. maj 2014 kl. 13:30
Skoleudvalget 12. maj 2014 kl. 15:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. maj 2014 kl. 13:30

Godkendt som indstillet

Skoleudvalget 12. maj 2014 kl. 15:00

Godkendt som indstillet

LUKKEDE SAGER