Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 8. april 2014

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
8. april 2014 kl. 12:30
Tilstede:
Christian Martins Kromann
Lars Vigsø
Kim Lund
Peter Storm
Jonathan Roed Kirkedal
Fraværende:

ÅBNE SAGER

15. Effektiviseringer vedr. budget 2015
Sagsnr.: 2014-000981
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

I forbindelse med budgetforliget for budget 2014 aftalte forligsparterne, at der i foråret 2014 skulle arbejdes med at finde effektiviseringsforslag i størrelsesordenen 10 mio. kr. til budget 2015.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget drøfter effektiviseringsforslagene med henblik på, at forslagene sendes i høring på Byrådets møde den 5. maj 2014.

Sagsbeskrivelse:

forbindelse med budgetforliget for budget 2014 aftalte parterne, at der i foråret 2014 skulle arbejdes med at finde effektiveringsforslag i størrelsesordenen 10 mio. kr. til budget 2015.

I bilaget er der beskrevet effektiviseringsforslag for i alt 10,0 mio. kr. i budget 2015 stigende til knap 12 mio. kr. i overslagsårene 2016-2018

Udvalget bedes drøfte effektiviseringsforslagene med henblik på, at Byrådet kan sende materialet i høring den 5. maj 2014.

Økonomi:

Beskrevet i bilag.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagen kan have aspekter for handicappede. Sagen forventes at blive sendt i høring den 5. maj 2014.

Høring af Handicaprådet:

Sagen forventes at blive sendt i høring den 5. maj 2014.

Høring af Ældrerådet:

Sagen forventes at blive sendt i høring den 5. maj 2014.

Behandling:
- Børn, Kultur og Fritdsudvalget t d. 8. april 2014

Beslutning:

Effektiviseringsforslagene blev drøftet og sendt til videre behandling.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. april 2014 kl. 12:30

Bilag:

16. Budgetopfølgning pr. 28.2.2014 for Børn, Kultur og Fritidsudvalget
Sagsnr.: 2014-003085
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Børn, Unge og Fritidsforvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 28.2.2014 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område.

Forvaltningen foreslår:

 • At Børn, Kultur og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at nærværende budgetopfølgning tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Ved 1. budgetopfølgning er forvaltningens forventning, at driften på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område vil udvise et samlet mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 0,440 mio. kr., mens anlæg vil udvise et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 6,115 mio. kr. Merforbruget skal først og fremmest ses i lyset af, at anlægsbevillinger og rådighedsbeløb for dele af det anlægsarbejde, der udføres i indeværende regnskabsår, er givet på tidligere regnskabsår.

De vigtigste afvigelser på driften i forhold til det korrigerede budget uden over/underskud er følgende: 
 • At der på kultur og fritidsområdet tegner sig et merforbrug på klub- og foreningshuse, som i al væsentlighed vil kunne inddækkes af et mindreforbrug på stadions og idrætsanlæg. Når alle delområderne ses under et, forventes Kultur og Fritidsområdet at udvise et mindreforbrug på 0,060 mio. kr.
 • At anbringelsesområdet udviser et merforbrug på 0,043 mio. kr. Merforbruget skal ses i lyset af, at afdelingen ved indgangen til marts står med et betydeligt omfang af risikosager.
 • At forebyggelsesområdet udviser et merforbrug på 0,931 mio. kr. Merforbruget er dels et resultat af ekstraordinære udgifter til familiebehandling/forældreevneprøvning samt et forventet merforbrug på aflastning.
 • At sociale formål udviser et mindreforbrug på 0,291 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at der forventes et mindreforbrug på merudgiftsydelse efter Servicelovens §41.
 • At sundhedstjenesten udviser et forventet merforbrug på 0,077 mio. kr., som henfører sig til lønforbrug.
 • At dagtilbudsområdets fællessted udviser et mindreforbrug på 5,402 mio. kr. på baggrund af færre børn skal passes i daginstitutionerne. 
 • At de kommunale pasningstilbud udviser et merforbrug på 4,906 mio. kr. på baggrund af manglende forældrebetaling og større udgift til fripladstilskud.  
 • At private pasningstilbud udviser et mindreforbrug på 0,581 mio. kr. på baggrund af, at færre vælger private pasningstilbud.

På anlægssiden udgør det korrigerede budget til anlæg udgør 10,650 mio. kr. ekskl. overført over-/underskud fra tidligere år.

Det er forvaltningens forventning, at der på anlægssiden vil blive realiseret et merforbrug på 6,155 mio. kr. Merforbruget henfører sig primært til, at det, til anlægsarbejdet knyttede rådighedsbeløb, er frigivet i 2013, mens dele af anlægsarbejdet gennemføres i 2014.

Det forventes dog, at etableringen af Familie- og Ungehuset på Vejlbyvej 52 forventes yderligere at overskride den samlede anlægsramme med 0,4 mio. kr. Afvigelsen vil blive inddækket ved, at der i forbindelse med over-/underskudssagen ansøges om at overføre 0,4 mio. kr. fra afdelingens overskud i 2013 til anlægsprojektet.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Budgetopfølgningen pr. 28.2.2014 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område indgår i den samlede budgetopfølgning for Middelfart Kommune, som behandles i Økonomiudvalget og efterfølgende af Byrådet. Denne sagsfremstilling behandles kun i fagudvalget.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere og brugere. Sagen har ingen konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Beslutning:

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. april 2014 kl. 12:30

Bilag:

17. Magtanvendelser i dagtilbud 2013
Sagsnr.: 2013-011915
Sagsbehandler: Liselotte Skov

Præsentation:

Forvaltningen har modtaget 3 indberetninger vedrørende magtanvendelser i dagtilbud i 2013.

Forvaltningen foreslår:

 • At Børn, Kultur og Fritidsudvalget tager indberetningerne til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

I henhold til Middelfart Kommunes "retningslinjer for personalets brug af fysisk magt på børneområdet" skal alle magtanvendelser indberettes til forvaltningen.

Forvaltningen har modtaget 3 indberetninger fra samme daginstution om magtanvendelse på det samme barn. I alle 3 tilfælde har daginstitutionen handlet på magtanvendelsen og lavet en handleplan for det videre forløb i et tæt samarbejde med barnets forældre.

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

De indkomne indberetninger holder sig inden for lovgivningens retningslinjer for personalets magt på børn og unge området. Der er ikke baggrund for tiltag ud over det der er foretaget.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet

Beslutning:

Indberetningerne er taget til efterretning

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. april 2014 kl. 12:30

18. Arbejdsgrundlag for dagtilbuddene 2014-2016
Sagsnr.: 2014-003200
Sagsbehandler: Tove Vestergaard-Nielsen

Præsentation:

Dagtilbudsafdelingen i Middelfart Kommune har udarbejdet et arbejdsgrundlag, der sætter rammer og retning for de næste to års arbejde på dagtilbudsområdet. Arbejdsgrundlaget er et styringsværktøj, der tager udgangspunkt i hverdagslivet i dagtilbuddene i Middelfart Kommune og som bygger på Dagtilbudsloven samt de udviklingstendenser, der er på dagtilbudsområdet generelt. Arbejdsgrundlaget beskriver, hvilke indsatser, der er særligt fokus på og danner basis for at øge kvaliteten i Middelfart Kommunes dagtilbud i de kommende år.
Arbejdsgrundlaget skal sikre et trygt og sammenhængende børneliv, der fremmer alle børns trivsel, udvikling og læring i kommunens dagtilbud.

Forvaltningen foreslår:

at arbejdsgrundlaget godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Krav til systematik i arbejdet, krav til dokumentation og krav om at skabe pædagogiske udfordringer, der sikrer børns udvikling og læring i dagtilbuddene, er steget betragteligt gennem de sidste år.
De nye krav til dagtilbud medfører ændrede krav til de ansattes kompetencer og uddannelse, og til den organisering, der skal praktiseres i dagtilbuddene.
Det bliver afgørende, at pædagogerne og lederne kan organisere, sikre systematik og refleksion i det pædagogiske arbejde og kan sikre kontinuerlig læring for alle børn samt skabe inspirerende og inkluderende læringsmiljøer.
Opgaven forudsætter en veluddannet og engageret medarbejdergruppe, som kan arbejde didaktisk med overvejelser over, hvad der skal læres og hvordan det skal læres.
Indsatserne i arbejdsgrundlaget skal være med til at udvikle metoder, der kan imødekomme disse øgede krav. 


Mål for udviklingen af kvaliteten på dagtilbudsområdet i Middelfart Kommune i årene 2014-2016:
-  at systematisere og optimere anvendelsen og udviklingen af personaleressourcerne
-  at styrke det tydelige og professionelle lederskab.
-  at optimere sammenhængskraften i det lange perspektiv fra vuggestue/dagpleje til skolen og videre frem i livet
-  at børnene udvikler sig optimalt gennem leg og læring i organiserede rammer
at alle børn er værdifulde for fællesskabet, og fællesskabet er værdifuldt for dem

Indsatserne er:
- Organisatorisk læring og kompetenceudvikling med fokus på effektivitet, systematik og sammenhængskraft

- Lærerig leg og legende læring
- Branding
- Udvikling af de fysiske rammer

Økonomi:

Udviklingstiltagene afholdes inden for dagtilbudsområdets rammer.

Forvaltningens bemærkninger:

Stordriftmodellen for dagtilbudsområdet er implementeret i oktober 2014. Derfor er der udarbejdet et nyt arbejdsgrundlag for området.
Arbejdsgrundlaget er blevet til i en proces, hvor udvalgsformanden, forældrebestyrelsesmedlemmer, en skoleleder, en børnehaveklasseleder, dagtilbudschefen og daginstitutionslederne har haft lejlighed til at fremkomme med deres synspunkter på, hvad der er kvalitet i dagtilbud og herefter har dagtilbudsledergruppen prioriteret og koordineret synspunkterne i indsatser og beskrevet mål og tiltag.
Arbejdsgrundlaget beskriver disse indsatser, udviklingsmål og tiltag, som skal være styrende for udviklingsarbejdet i dagtilbuddene i de kommende to år.

Handicapaspekter:

Ingen.

Høring af Handicaprådet:

Ingen

Høring af Ældrerådet:

Ingen.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. april 2014 kl. 12:30

Bilag:

19. Regnskabsberetning 2013 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område
Sagsnr.: 2014-003228
Sagsbehandler: Nana Rask Guldfeldt

Præsentation:

Børn, Kultur og Fritidsforvaltningen har udarbejdet beretning for regnskab 2013 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område.

Forvaltningen foreslår:

 • At beretning for regnskab 2013 godkendes.
 • At overskud på driftsbudget 2013 på netto 6,433 mio. kr. overføres til budget 2014.
 • At overskud på anlægsbudget 2013 på netto 0,266 mio. kr. overføres til budget 2014.

Sagsbeskrivelse:

Regnskabet for Børn, Kultur og Fritidsudvalgets drift i 2013 udviser et mindreforbrug på 6,433 mio. kr. inkl. over/underskud og et mindreforbrug på 3,438 mio. kr. ekskl. over/underskud.
Ekskl. over/underskud fordeler regnskabet sig således:
 • Kultur og Fritid udviser et mindreforbrug på 1,182 mio. kr.
 • Dagtilbudsområdet udviser et mindreforbrug på 1,429 mio. kr. og
 • Familieområdet udviser et mindreforbrug på 0,827 mio. kr.

Regnskabet for Børn, Kultur og Fritidsudvalgets anlæg i 2013 udviser et mindreforbrug på 0,266 mio. kr. Otte anlægsprojekter videreføres til budget 2014 med et samlet restbudget på 5,362 mio. kr. Seks anlægsprojekter afsluttes med et samlet merforbrug på 0,351 mio. kr.

Økonomi:

Se sagsbeskrivelsen.

Forvaltningens bemærkninger:

Regnskabsberetningen på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område indgår i det samlede regnskab 2013 for Middelfart kommune, som behandles i Økonomiudvalget og i Byrådet. Denne sagsfremstilling behandles dermed kun i fagudvalget. Sagens indstillinger indgår ligeledes i behandlingen af det samlede regnskab.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ingen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. april 2014 kl. 12:30

Bilag:

20. Opnormering Familieafdelingen
Sagsnr.: 2013-014344
Sagsbehandler: Jørn Nielsen

Præsentation:

Børn og Familieafdelingen har vurderet på normeringen i Familieafdelingen, efter dels en sagsgennemgang og dels behovet for i øget omfang at arbejde med netværksmøder

Forvaltningen foreslår:

at Familieafdelingen opnormerer sin børn og ungesagsbehandling med to fuldtidssocialrådgivere indenfor nuværende budget til

 • at afvikle et administrativt efterslæb
 • opprioritere den målrettede indsats med involvering af udsatte børn og unges netværk.

Sagsbeskrivelse:

Familieafdelingen har foretaget en sagsgennemgang af samtlige sager hos de 10 myndighedssagsbehandlere i hhv. børne- og ungeteamsene. Det blev konstateret at 
 • det gennemsnitlige sagstal pr. sagsbehandler ligger på 43
 • der i 17 % af sagerne ikke foreligger en færdig lovpligtige socialfaglige undersøgelse (Servicelovens § 50)
 • der i 20 % af sagerne ikke foreligger en opdateret lovpligtig handleplan (Servicelovens § 76)

Endvidere har afdelingen konstateret en fordobling af underretninger fra 2012 til 2013. Status på det nuværende efterslæb er, at der er lavet en risikovurdering af de sager hvor der ikke er færdige undersøgelser. Det er vurderingen, at der i alle sager er iværksat midlertidige foranstaltninger, der sikrer de pågældende børn og unge.

Med afsæt i det gældende arbejdsgrundlag se bilag specificeres det, at Sagsbehandlerne skal være bevidste om, at de gennem den relation de skaber til familierne · dels har en direkte indflydelse på at familiens situation ændres  og· dels at sagsbehandlerne skal skabe en så god kontakt til familierne, at familierne tror på at sagsbehandlerne kan bringe dem videre som familie. Driftsmæssigt prioriterer sagsbehandlerne i Middelfart kommune således, at der sættes ind helhedsorienteret allerede i starten af sagsbehandlingen. Erfaringen er at det oftest betyder en mindre indgribende foranstaltning. Fokusset på den relationsorienterede del af sagsbehandlingen sammen med afdelingens selvforsyningsstrategi har været helt afgørende for et markant fald i udgifterne på området (se graf) sket uden at der er gået på kompromis med det socialt faglige arbejde.

Familieafdelingen har i de seneste 5 måneder arbejdet med at udvikle en metode til at forbedre arbejdet med at aktivere netværket omkring et barn eller ung. Afdelingen har i den periode afholdt 10 netværksmøder, der alle har resulteret i mindre indgribende foranstaltninger. Socialt fagligt kan afdelingen konstatere at løsningerne for barnet og den unge med involvering af netværket giver en samlet løsning for barnet og den unge, der er mere helhedsorienteret og holdbar.

Familieafdelingen har konstateret et væsentligt effektiviseringspotentiale i afviklingen af netværksmøderne. Unge der af den ene eller anden grund ikke oplever, at de bliver hjulpet i deres egen familie med de vanskeligheder de er i får hjælp og støtte fra deres netværk i sager hvor Middelfart kommune tidligere har løst opgaven med anbringelse i plejefamilie eller på eget værelse. Erfaringen med netværksmøderne i den slags sager er, at afdelingen kan bidrage til at såvel forældre og den unge får et nyt perspektiv på en fastlåst familiesituation. Netværksmøderne bidrager til at aktivere skjulte eller glemte relationer i familien. Det bidrager til enten at forældrene kan beholde barnet med hjælp fra netværket, eller at en eventuel anbringelse kan ske i netværket. Det er blandt andet effektiviseringspotentialet i arbejdet med netværket der skal finansiere opnormeringen.

 

 

 

 

 

 

 

Økonomi:

 201420152016
Børn og Familieafdelingens overskud 2013415  
Brohuset pålægges et overhead (udgiftsneutralt for Brohuset)300300300
Familie og Ungehuset pålægges et overhead i forbindelse med indførelse af en BUM-lignende model.  150150
Effektivisering ved brug af netværksmøder og mere professionelt netværksarbejde 400800
 7158501250
Personaleudgift til opnormering på to sagsbehandlere425850850
Overarbejde / vikar mhp indhentning af sagsefterslæb190  
uddannelse af 9 sagsbehandlere til arbejde med netværk100  
Bidrag til effektivisering det pågældende budgetår00400


Ansættelse af to ekstra sagsbehandlere med kørsel, IT og løn forventes at udgøre 850.000 på årsbasis. Finansieringen i 2014 hentes ved at bruge Børn og Familieafdelingens overskud i 2013.

Derudover har Brohusets finansiering siden oprettelsen i april 2009 været en abonnementsordning. Børn og Familieafdelingen vil fra og med 2014 sikre at udgiften pr. barn anbragt på Brohuset blive omkostningsægte. Det betyder, at Brohuset fra og med 2014 pålægges et overhead på 300.000 kr. årligt. I overslagsårene finansieres opnormering endvidere af, at Familie- og Ungehuset som Brohuset skal kunne dokumentere en omkostningsægte pris, og dermed et overhead på 150.000 kroner årligt Derudover viser afdelingens erfaringer med netværksarbejde et markant effektiviseringspotentiale. Det forventes at· en unge og en småbarnsanbringelse undgås som følge af det mere systematiske arbejde med netværket i 2014.· to unge og to småbørnsanbringelse undgås som følge af det mere systematiske arbejde med netværket i 2015.

Forvaltningens bemærkninger:

At indstillingen godkendes og sendes videre til økonomiudvalget med indstilling til godkendelse.

Handicapaspekter:

Det øgede brug af netværksmøder vil i slutningen af 2014 blive forsøgt anvendt i handicapsager.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.Behandlingsplan:

Børn, Kultur- og Fritidsudvalget – 8. april 2014
Økonomiudvalget – 28. april 2014

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. april 2014 kl. 12:30

Bilag:

21. Ændring af styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Middelfart kommune
Sagsnr.: 2014-001805
Sagsbehandler: Nana Rask Guldfeldt

Præsentation:

På Børn, Kultur og Fritidsudvalgets møde den 4. marts 2014 blev ændringen til § 10 i styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Middelfart kommune sendt i høring i daginstitutionernes bestyrelser og MED-udvalg samt i forvaltningens MED-udvalg. Høringssvarene foreligger nu.

Forvaltningen foreslår:

At den foreslåede ændring af styrelsesvedtægten på baggrund af de indkomne høringssvar indstilles som godkendt.

Sagsbeskrivelse:

Styrelsesvedtægtens nuværende § 10 Dialog med politikerne:

Udvalget for børn, unge og fritid afholder 2 årlige møder, hvor dagtilbuddets leder, bestyrelsesformand, 1 medarbejderrepræsentant og 1 forældrerepræsentant fra hver bestyrelse inviteres. Det ene møde er et budgetorienteringsmøde og det andet møde er et temamøde, hvor aktuelle temaer omkring dagtilbuddenes fælles vilkår og udvikling drøftes” udgår og erstattes med:

§ 10 Dialog mellem politikerne og bestyrelserne

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget inviterer til dialog med dagtilbudsbestyrelserne på to niveauer:

1. Fælles kontaktråd:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget indbyder 2 gange årligt bestyrelsesformændene og dagtilbudsledere til dialogmøde. Dialogmøderne indgår som et led i udvalgets procedure i arbejdet med strategier, visioner og nye tiltag på dagtilbudsområdet og vil være stedet, hvor nye idéer kan prøves af.

Møderne afholdes i daginstitutionerne hvor leder/bestyrelsesformand på værtsinstitutionen byder velkommen, fortæller kort om institutionen og hvad, der optager institutionen, – f.eks. projekter, tiltag, fagligheder, arbejdsmiljø, indretning mv.

2. Dialogmøde: Udvalget for Børn, Kultur og Fritid afholder 1 årligt møde, hvor bestyrelser og dagtilbuddets leder inviteres. Tema for disse møder vil bl.a. være langsigtede planer for området, samt budget for det kommende år.

Det er Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget der er vært ved møderne og som indkalder og udfærdiger dagsorden til møderne

De indkomne høringssvar giver ikke umiddelbart anledning til omskrivning af de foreslåede ændringer.
Høringssvarerne og en sammenskrivning heraf ses som bilag.  

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Med ændring af styrelsesvedtægten for Dagtilbud i Middelfart kommuner ønsker forvaltningen, at strukturere og styrke samarbejdet med politikerne.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvensen for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ingen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:

Børn- Kultur og Fritidsudvalget den 4. marts 2014
Børn- Kultur og Fritidsudvalget den 8. april 2014
Økonomiudvalget den 28. april 2014
Byrådet den 5. maj 2014

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. marts 2014 kl. 13:00
Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. april 2014 kl. 12:30
Økonomiudvalget 28. april 2014 kl. 14:00
Byrådet 5. maj 2014 kl. 17:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. marts 2014 kl. 13:00

Godkendt som indstillet

Bilag:

LUKKEDE SAGER