Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 4. marts 2014

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
4. marts 2014 kl. 13:00
Tilstede:
Jonathan Roed Kirkedal
Peter Storm
Christian Martins Kromann
Kim Lund
Lars Vigsø
Fraværende:

ÅBNE SAGER

11. Ændrig af styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Middelfart kommune
Sagsnr.: 2014-001805
Sagsbehandler: Nana Rask Guldfeldt

Præsentation:

Forslag til ændring af styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Middelfart kommune vedrørende dialog mellem politikerne og bestyrelserne.

Forvaltningen foreslår:

At forslaget til ændring af styrelsesvedtægten for Dagtilbud i Middelfart kommune sendes til høring i daginstitutionernes bestyrelse og MED-udvalg samt i forvaltningens MED-udvalg.

Høringsperioden løber fra den 4. marts til den 25. marts 2014.

 

Sagsbeskrivelse:

Styrelsesvedtægtens nuværende § 10 Dialog med politikerne:

Udvalget for børn, unge og fritid afholder 2 årlige møder, hvor dagtilbuddets leder, bestyrelsesformand, 1 medarbejderrepræsentant og 1 forældrerepræsentant fra hver bestyrelse inviteres. Det ene møde er et budgetorienteringsmøde og det andet møde er et temamøde, hvor aktuelle temaer omkring dagtilbuddenes fælles vilkår og udvikling drøftes” udgår og erstattes med:


§ 10 Dialog mellem politikerne og bestyrelserne

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget inviterer til dialog med dagtilbudsbestyrelserne på to niveauer:

1. Fælles kontaktråd: Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget indbyder 2 gange årligt bestyrelsesformændene og dagtilbudsledere til dialogmøde. Dialogmøderne indgår som et led i udvalgets procedure i arbejdet med strategier, visioner og nye tiltag på dagtilbudsområdet og vil være stedet, hvor nye idéer kan prøves af.

Møderne afholdes i daginstitutionerne hvor leder/bestyrelsesformand på værtsinstitutionen byder velkommen, fortæller kort om institutionen og hvad, der optager institutionen, – f.eks. projekter, tiltag, fagligheder, arbejdsmiljø, indretning mv.

2. Dialogmøde: Udvalget for Børn, Kultur og Fritid afholder 1 årligt møde, hvor bestyrelser og dagtilbuddets leder inviteres. Tema for disse møder vil bl.a. være langsigtede planer for området, samt budget for det kommende år.

Det er Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget der er vært ved møderne og som indkalder og udfærdiger dagsorden til møderne.”

 

Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:

Med ændring af styrelsesvedtægten for Dagtilbud i Middelfart kommuner ønsker forvaltningen, at strukturere og styrke samarbejdet med  politikerne.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgåe med henblik på at vurdere konsekvensen for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ingen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:

Børn- Kultur og Fritidsudvalget den 4. marts 2014
Børn- Kultur og Fritidsudvalget den 8. april 2014
Økonomiudvalget den 28. april 2014
Byrådet den 5. maj 2014

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. marts 2014 kl. 13:00
Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. april 2014 kl. 13:00
Økonomiudvalget 28. april 2014 kl. 14:00
Byrådet 5. maj 2014 kl. 17:00

12. Procedurer ved udsmykningsopgaver i kommunens institutioner
Sagsnr.: 2014-000020
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Billedkunstrådet udfører rådgivning i forbindelse med,  at kommunenen  nybygger/tilbygger eller renoverer institutionerne i kommunen. Rådet har udarbejdet et regelsæt for dette arbejde.

Forvaltningen foreslår:

at procedurer for udsmykningsopgaver godkendes.
at vejledning for indkøb godkendes.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med, at kommunen bygger/ tilbygger eller renoverer institutioner i kommunen, skal der afsættes 5 promille af anlægssummen til indkøb/udsmykning af kunst til institutionen. Medlemmer af Billedkunstrådet er rådgivere for institutionerne i forhold til denne proces. Billedkunstrådet har en procedure for denne rådgivningsopgave. Det har vist sig, at der er behov for en nærmere præcisering af proceduren. Billedkunstrådet fremsender disse ændringer til fornyet godkendelse.

Følgende ønskes ændret:

Eksisterende punkt 2:

I forbindelse med at byrådet godkender anlægsbevillinger til nybygninger og/eller tilbygninger, og der på disse bevillinger er afsat midler til kunstnerisk udsmykning, gives besked til kommunens Kunstfond i Fritids- og Kulturafdelingen.

 Forslag til ny ordlyd punkt 2:

I forbindelse med at byrådet godkender anlægsbevillinger til nybygninger og/eller tilbygninger/renoveringer gives besked til kommunens Billedkunstråd i Børn- Unge og Fritidsafdelingen

 Eksisterende start punkt 3.:

Kunstfonden foranlediger, at kunstkonsulenterne, minimum 2 fra BKF, flere kan komme på tale, bliver tilknyttet som rådgivere for den afdeling/institution, der har byggeprojektet. Det anbefales, at kunstkonsulenterne inddrages i planlægningsfasen så tidligt som muligt, gerne allerede i projekteringsfasen, for at de i samarbejde med afdelingen/institutionen kan opnå den bedst egnede og professionelle løsning på udsmykningen. Udsmykningen kan eventuelt integreres i byggeriet.

 Forslag til ny ordlyd start punkt 3.:

Billedkunstrådet foranlediger, at der blandt rådets fagligt uddannede medlemmer tilknyttes 1 eller flere rådgivere (alt efter opgavens omfang) for den afdeling/institution, der har byggeprojektet.  Det anbefales, at kunstkonsulenterne inddrages i planlægningsfasen så tidligt som muligt, gerne allerede i projekteringsfasen, for at de i samarbejde med afdelingen/institutionen kan opnå den bedst egnede og professionelle løsning på udsmykningen. Udsmykningen kan eventuelt integreres i byggeriet.

 Forslag til tilføjelse efter første linie  punkt 5.:

Kunstnerne skal opfylde kriterierne i bilag A vedrørende indkøb af kunst.

Forslag til tilføjelse efter sidste linie pkt 5:
Der skrives referat fra hvert møde med kunstneren og institutionen, og når kunstner(ne) er valgt nedfældes aftalen i en formular mellem institution og kunstner(ne).

Følgende bilag vedlægges: Procedure for udsmykningsopgaver, Bilag A vedr.indkøb af kunst og Vejledning for indkøb af kunst.

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogle særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. marts 2014 kl. 13:00

Bilag:

13. Billedkunstrådets beretning 2010 -2013
Sagsnr.: 2014-000020
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Billedkunstrådets beretning for perioden 2010 -2013

Forvaltningen foreslår:

at beretningen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Billedkunstrådet følger byrådets valgperiode. Det betyder, at der i april måned er nyvalg til rådet. Billedkunstrådet udarbejder en beretning over, hvad de har arbejdet med i deres siddende periode. Billedkunstrådet har 2 hovedopgaver, nemlig at indkøbe kunst til kommunens vandrende kunstsamling og at rådgive institutionerne i indkøb af kunst ved nybyggeri/tilbygning eller renovering. Derudover er billedkunstrådet også tovholder i en del arrangementer for kommunens borgere.
Beretningen vedlægges som bilag

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogle særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. marts 2014 kl. 13:00

Bilag:

LUKKEDE SAGER

14. Gensidig orientering