Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 4. februar 2014

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
4. februar 2014 kl. 13:00
Tilstede:
Peter Storm
Christian Martins Kromann
Kim Lund
Lars Vigsø
Jonathan Roed Kirkedal
Fraværende:

ÅBNE SAGER

7. Kvalitet i dagtilbud
Sagsnr.: 2012-012343
Sagsbehandler: Anette Christoffersen

Præsentation:

I følge aftale mellem regeringen og KL skal gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet hvert andet år. Dagtilbudsafdelingen ønsker at kombinere denne brugerundersøgelse med et øget fokus på vurdering af kvaliteten på dagtilbudsområdet og at lade disse indgå i en kvalitetsrapport for området.

Dagtilbudsafdelingen har undersøgt mulige redskaber til vurdering af kvaliteten i dagtilbuddene i Middelfart Kommune.

Forvaltningen foreslår:

-at redskabet læringsmiljøvurderingen anvendes til vurdering af det pædagogiske læringsmiljø i alle dagtilbud i Middelfart Kommune
-at dagtilbudsafdelingen udvikler og anvender en skabelon til en samlet kvalitetsrapport for hele dagtilbudsområdet

Sagsbeskrivelse:

Af dagtilbudslovens § 5 fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet af alle dagtilbud i kommunen og den måde, hvorpå opgaverne udføres, herunder at de mål og rammer, der er fastsat efter Dagtilbudslovens § 3 efterleves. Det er kommunalbestyrelsen, der skal fastsætte og offentliggøre rammerne for tilsynet.

Jf. Dagtilbudslovens § 8-12 skal der udarbejdes læreplaner og herunder børnemiljøvurderinger i alle dagtilbud, og der skal laves sprogvurderinger på børn med særlige behov. Lederen af dagtilbuddet ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre den pædagogiske læreplan, herunder at revidere læreplanen.

En arbejdsgruppe bestående af dagtilbudschef, 2 daginstitutionsledere og 2 konsulenter har afsøgt mulige redskaber til vurdering af kvaliteten i dagtilbuddene i Middelfart Kommune. 

Ambitionen med arbejdet har været at finde redskaber, som både kan bidrage til en vurdering af kvalitet og sikre tilsynsforpligtelsen og samtidig kan anvendes til styring og udvikling i såvel de enkelte børnehuse som for hele dagtilbudsområdet. Desuden har det været et mål at finde redskaber, der understøtter børns deltagelse i fællesskaber. Et enkelt redskab, der kan opfylde alle disse krav findes ikke på markedet i dag. Derfor anbefaler arbejdsgruppen, at Middelfart Kommunes vurdering af kvalitet og sikring af tilsynsforpligtelsen må bestå af flere dele, som samles i en rapport for at give et samlet overblik og en vurdering af kvaliteten i dagtilbuddene.

Rapporten anbefales at indeholde:

- Forældrenes vurdering af dagtilbuddenes effekt
- Evaluering af læreplaner
- Børnemiljøvurderinger
- Læringsmiljøets kvalitet- herunder vurdering af inkluderende læringsmiljøer
- Sprogvurderinger
- Vurdering af sikkerhed, hygiejne og sundhed 
- Nøgletalsopgørelser (kapacitet, struktur, budget, normering, åbningstid, forældrebetaling, sygefravær, medarbejderes og lederes uddannelsesniveau, skolestartudsættelser) 

Det redskab som efter arbejdsgruppens vurdering er det bedst anvendelige til at afdække rapportens 4 første  delområder er Læringsmiljøvurderingen, som er udviklet i et samarbejde mellem Odense Kommune og professor på Århus Universitet Niels Egelund, chef for Forum for Social Inklusion Bent Madsen og udviklingskonsulenter på University College Lillebælt. Læringsmiljøvurderingen er en metode til at vurdere den faglige kvalitet i de pædagogiske læringsmiljøer, som vurderes fra et børne-forældre-medarbejder og lederperspektiv. Metoden er en blanding af  observationer, selvvurdering, børnevurdering og brugeroplevet effekt af forældre.

Økonomi:

Ved indkøb af Læringsmiljøvurderingen er prisen det første år kr. 33.000. Herefter betales årligt kr. 9.000 for abnonnement med løbende opdatering og teknisk support.

Udgiften til dette findes indenfor dagtilbudsområdets budgetramme.

Forvaltningens bemærkninger:

Kvaliteten af pædagogers arbejde har stor betydning for børnenes trivsel, sociale kompetencer og videre forløb i skolen. Det viser en ny rapport, som Dansk Clearinghouse har udarbejdet for KL i april 2013. I rapporten beskrives, at flere undersøgelser peger på, at børn, der har gået i dagtilbud af høj kvalitet, klarer sig bedre i skolen både socialt og fagligt, og at der er positive effekter både på kort og lang sigt på børns kognitive og sociale udvikling af at gå i dagtilbud af høj kvalitet.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handiappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling:
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget 4. februar 2014, kl. 13.00

Beslutning:

Børne-, kultur- og fritidsudvalget besluttede
 
-at redskabet læringsmiljøvurderingen anvendes til vurdering af det pædagogiske læringsmiljø i alle dagtilbud i Middelfart Kommune
 
-at dagtilbudsafdelingen udvikler og anvender en skabelon til en samlet kvalitetsrapport for hele dagtilbudsområdet

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. februar 2014 kl. 13:00

8. Vedtægt for folkeoplysningsudvalget og kriterier for udviklingspuljen
Sagsnr.: 201104801
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Ny vedtægt for folkeoplysningsudvalget og kriterier for udviklingspulje

Forvaltningen foreslår:

  • At brugerindflydelse sikres ved nedsættelse af et folkeoplysningsudvalg
  • At vedtægten for folkeoplysningsudvalget indstilles til godkendelse
  • At kriterierne for udviklingspuljen indstilles til godkendelse

Sagsbeskrivelse:

Folketinget vedtog i juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven ved lov nr. 574 af 7. juni 2011. Ændringer vedrører bl. a nye regler om brugerindragelse og fastsættelse af en beløbsramme til udviklingsarbejdet inden for lovens område.
Folkeoplysningsudvalget har haft nedsat en arbejdsgruppe, der har arbejdet med forslag til de to områder.
Arbejdsgruppen foreslår, at folkeoplysningsudvalget bibeholdes som værende det organ, hvor man som forening/bruger får brugerindflydelse, dog med den ændring, at udvalget udvides til 13 medlemmer i stedet for 11 medlemmer, og at en repræsentant fra forsamlingshusene kan deltage i møderne som tilforordnet og uden stemmeret. Udvidelsen begrundes i, at man ønsker at tilgodese de idebestemte foreninger med 1 eksta medlem og spejderne med 1 ekstra medlem, således at udvalget repræsenterer så bred en vifte af foreningslivet som muligt. Ændringerne er indarbejdet i en ny vedtægt for folkeoplysningsudvalget i vedlagte bilag.

Arbejdsgruppen har ligeledes udarbejdet forslag til kriterier for anvendelsen af udviklingspuljen i vedlagte bilag. I budget 2014 er der afsat kr. 50.000,- til denne pulje. Beløbet er afsat indenfor Folkeoplysningsudvalgets bevilligede ramme.

Økonomi:

Intet.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogle særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget: den 16. januar 2014
Børn - Kultur og Fritidsudvalget: den 4. februar 2014
Økonomiudvalget: 24. februar 2014
Byrådet: den 3. marts 2014

Beslutning:
Folkeoplysningsudvalget den 16. januar 2014:
Vedtægten indstilles godkendt med den ændring, at der tilføjes uorganiserede grupper, efter de idebestemte foreninger under afsnittet sammensætning §2 stk. 2.
Kriterier for udviklingspuljen indstilles godkendelse med den ændring at ordet øget i sidste linje i afsnittet "Formål med Start- og udviklingspuljen" ændres til særlig - således at formuleringen bliver "særlig fokus på"

Kirsten Hansen deltog i møde som suppleant for Jørgen Halfdan Olsen

Beslutning:

Børne-, kultur- og fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalget 
  • At brugerindflydelse sikres ved nedsættelse af et folkeoplysningsudvalg
  • At vedtægten for folkeoplysningsudvalget indstilles til godkendelse
  • At kriterierne for udviklingspuljen indstilles til godkendelse

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 16. januar 2014 kl. 17:00
Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. februar 2014 kl. 13:00
Økonomiudvalget 24. februar 2014 kl. 14:00
Byrådet 3. marts 2014 kl. 17:00

Folkeoplysningsudvalget 16. januar 2014 kl. 17:00

Vedtægten indstilles godkendt med den ændring, at der tilføjes uorganiserede grupper, efter de idebestemte foreninger under afsnittet sammensætning §2 stk. 2.
Kriterier for udviklingspuljen indstilles godkendelse med den ændring at ordet øget i sidste linje i afsnittet "Formål med Start- og udviklingspuljen" ændres til særlig - således at formuleringen bliver "særlig forkus på"

Kirsten Hansen deltog i møde som suppleant for Jørgen Halfdan Olsen

Bilag:

9. Ændring af vedtægt for Billedkunstrådet
Sagsnr.: 2014-000020
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Ændring af vedtægt for Billedkunstrådet

Forvaltningen foreslår:

at vedtægten godkendes

Sagsbeskrivelse:

Billedkunstrådets funktionperiode er 4 årig og følger Byrådets valgperiode. Der skal derfor være valg til Billedkunstrådet i foråret 2014. I den anledning har Billedkunstrådet evalueret vedtægten for Billedkunstrådet.
Der ønskes en ændring af Billedkunstrådets medlemssammensætning og af antallet af rådets medlemmer. I dag er der 7 medlemmer og 1 politiker i rådet, fordelt på 4 medlemmer med faglig baggrund inden for kunst og 2 medlemmer udpeget blandt kunstinteresserede borgere og 1 politiker. Der ønskes fremadrettet 4 medlemmer + 1 politiker i rådet, og sammensætningen skal være 2 medlemmer fra Billedkunstnernes Forbund, 1 medlem fra Grimmerhus, 1 medlem som er arkitekt MAA eller uddannet designer/kunsthåndværker eller kunsthistoriker. Alle medlemmer skal være bosiddende i Middelfart Kommune. Baggrunden for ændringen er, at der ønskes en faglig bredere sammensætning af rådets kompetencer, og at rådet fremadrettet har medlemmer, der er fagligt uddannet.
Vedtægten er derudover redigeret, så den er tilpasset virkeligheden. 

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvender for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ingen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. feb. 2014

Beslutning:

Børne-, kultur- og fritidsudvalget besluttede

at vedtægten godkendes

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. februar 2014 kl. 13:00

Bilag:

LUKKEDE SAGER

10. Gensidig orientering