Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Beredskabskommissionen møde den 11. december 2014

Møde:
Beredskabskommissionen
Mødetid:
11. december 2014 kl. 08:00
Tilstede:
Viga Sundahl
Regitze Tilma
Steen Dahlstrøm
Anton C. Petersen
Hanne Lauritsen
Politidirektøren i Odense
Bjarne Tang
Kim Lund
Flemming Worsøe
Fraværende:

ÅBNE SAGER

10. Fælles redningsberedsskab i Trekantområdet
Sagsnr.: 2013-005796
Sagsbehandler: Claus Lund

Præsentation:

Kommunaldirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, Økonomiudvalget og Byrådet at godkende, at Middelfart Kommune er sindet, at deltage i et fælles beredskab mellem kommunerne Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle på følgende nærmere anførte forudsætninger:

at:

    0.  Der dannes et fælleskommunalt selskab (§ 60 Selskab) og selskabet navngives: 
         ”Trekantområdets Brandvæsen”

    1.  Ansættelse af beredskabsdirektør for det nye selskab sker i forlængelse af nærværende
         principbeslutning.

    2a  Den fysiske placering af den overordnede ledelse og administration bliver i Vejle
         Kommune

    2b  Den fysiske placering af vagtcentral med tilhørerende operative funktioner bliver
         i Fredericia Kommune.

    3.  Der indgås en administrationsaftale med Vejle Kommune om økonomi, 
        jura, IT, forsikringer, udbud, kommunikation samt løn og personalejuridiske 
        funktioner.

    4.  Beredskabscenter Gudsø indskydes i det nye selskab.

    5.  Den fysiske placering af en række understøttende funktioner til det operative beredskab 
        overlades til det nye selskabs ledelse at beslutte, herunder at overveje om opgaven 
        bedst varetages af selskabet eller om opgaven vil kunne være egnet til at blive udbudt.

    6.  Spørgsmålet vedrørende det supplerende frivillige beredskab afgøres af den fremtidige 
        ledelse, når der foreligger en ny risikobaserede dimensionering og under 
        hensyntagen til de medvirkende kommuners ønsker og traditioner, herunder geografiske
        traditioner.

    7.  Selskabet som udgangspunkt udelukkende varetager beredskabsopgaver, dvs. opgaver
        hjemmehørende under beredskabsloven, dernæst kan selskabet ud fra egen 
        forretningsplan afgøre, hvilke sideaktiviteter der kan tilbydes de deltagende kommuner. 
        De sideaktiviteter, som selskabet tilbyder, tilbydes overfor alle de deltagende kommuner.

    8.  Den fysiske placering af den brandtekniske byggesagsbehandling, brandsyn og 
        beredskabsplanlægning sker i de enkelte deltagerkommuner og kommunerne 
        stiller efter nærmere aftale med det nye selskab en arbejdsplads til rådighed for denne 
        funktion.

    9.  Beredskabskommissionens sammensætning med medlemmer fra deltagerkommunerne 
        fordeles på følgende måde: Vejle 3 medlemmer, Kolding 3 medlemmer, 
        Fredericia 2 medlemmer, Middelfart 2 medlemmer, Billund 2 medlemmer og Vejen 2
        medlemmer. Borgmestrene er jf. Beredskabsloven selvskrevne medlemmer. 
        Herudover skal de frivillige have en plads i beredskabskommissionen med 
        observatørstatus og politimyndigheden indgår i henhold til lovgivningen. 
        Herudover etableres der en bestyrelse for selskabet bestående af 
        deltagerkommunernes borgmestre. Valg til formandspost og 
        næstformandspost i beredskabskommission og bestyrelse sker hvert
        fjerde år umiddelbart i forlængelse af et kommunalvalgs afholdelse. 

    10.
Ejerandel fastsættes i forhold til de indskudte aktiver. Udgiftsfordelingen 
         tager udgangspunkt i en model, hvor der er sammenhæng mellem ejerforhold og 
         byrdefordelingen af de årlige driftsbudgetter. I fase 2 fastsættes byrdefordelingen 
         efter indbyggertal, dog efter nærmere forhandling. Den detaljerede fordeling 
         godkendes endeligt af borgmesterkredsen efter indstilling fra kommunernes 
         økonomichefer.

    11. Værdiansættelser og apportindskud foretages af revisionen efter 
         gældende regnskabsprincipper. Revisionen udarbejder tillige åbningsbalancen.

    12. Ejendomme, faste installationer og materiel apportindskydes som det helt 
         klare udgangspunkt efter en værdiansættelse med en model for afskrivninger og 
         forrentning, der sikre selskabet midler til udskiftning af materiel.

    13. Vilkår for udtræden besluttes af beredskabskommissionen i forhold til om det skal
         ske ved udtagelse af egne indskudt og nedskrevne aktiver eller om det 
         skal ske ved udbetaling/indbetaling af penge.

    14. Det beredskabsmæssige serviceniveau på baggrund af en ny fælles risikobaseret
         dimensionering indenfor rammerne af det nye selskab, hvor redningsberedskabets 
         forebyggende og afhjælpende indsats fastlægges med udgangspunkt i den enkelte 
         kommunes risikoprofil.

    15. Sagen forelægges alle høringsberettigede fora.

    16. Sagen forelægges deltagerkommunerne igen, når alle dokumenter foreligger i 
         endeligt udkast

    17. Sagen i øvrigt godkendes, under forudsætning af, at de af kommunerne 
         aftalte vilkår for selskabets etablering m.v. tiltrædes af de øvrige deltagerkommuner 
         og statsforvaltningen, herunder modellen med en bestyrelse for selskabet.

    18. Selskabets stiftelsesomkostninger afholdes af selskabet.

Forvaltningen foreslår:

  • At indstillingen tiltrædes.

Sagsbeskrivelse:

I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har KL aftalt med regeringen, at kommunerne senest den 1. januar 2016 skal have etableret op mod og maksimalt 20 beredskabsenheder organiseret i tværkommunale samarbejder. Det betyder i praksis, at antallet af beredskaber reduceres fra 86 til maksimalt 20 i Danmark.

Dannelsen af de fælles beredskaber skal ske indenfor den nuværende beredskabslovs rammer. Kommunerne skal dermed selv medvirke til, at der indgås de relevante aftaler om etablering af en række fælleskommunale selskaber i henhold til Lov om kommunernes styrelse § 60 jf. beredskabslovens § 10, stk. 3.

Det er en del af aftalen mellem KL og regeringen, at kommunerne under et bliver reduceret med 50 mio. kr. i 2015 og med 75 mio. kr. i 2016, som bliver taget i bloktilskuddet. Derudover er det forudsat i aftalen, at der kan frigøres 100 mio. kr. i kommunerne til omprioriteringer i kommunerne. Begge dele udmøntes af selskabet.

Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner har drøftet muligheden for et fælles beredskab. Disse drøftelser har ført til, at der nu er klarhed over, at en forudsætning for etableringen af et sådant kommunalt fællesskab på beredskabsområdet betyder, at der skal være enighed mellem kommunerne om en række spørgsmål, ligesom en række spørgsmål bør overlades til den fremtidige ledelse i selskabet.

Af væsentlige spørgsmål, der skal tages stilling til som forudsætning for etablering af et fælles beredskab bestående af Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner er følgende:

     0.  Der dannes et fælleskommunalt selskab (§ 60 Selskab) og selskabet navngives.
    1.   
Ansættelse af beredskabsdirektør for det nye fælles beredskab.
    2a  
Fysisk placering af den overordnede ledelse og administration
    2b   Fysisk placering af vagtcentral med tilhørerende operative funktioner.
    3.   En administrationsaftale med en af deltagerkommunerne om økonomi, jura, IT, 
          forsikringer, udbud, kommunikation samt løn og personalejuridiske funktioner.
 
    4.   Hvorvidt det nye selskab skal have et uddannelsescenter på Beredskabscenter Gudsø.
    5.   Den fysiske placering af en række understøttende funktioner til det operative 
          beredskab.
    6.   
Hvordan det supplerende frivillige beredskab skal se ud i fremtiden. 
    7.   Hvilke sideaktiviteter, altså opgaver, som ligger ud over den beredskabsmæssige 
          kerneopgave, selskabet skal kunne løse fremover.
 
    8.   Fysisk placering af den brandtekniske byggesagsbehandling, brandsyn og 
          beredskabsplanlægning.
 
    9.   Beredskabskommissionens sammensætning og eventuel nedsættelse af bestyrelse, 
          samt model for varetagelse af henholdsvis formandspost og næstformandspost i
          beredskabskommission og bestyrelse.
    10.  Grundlaget for den fremtidige udgiftsfordeling samt fremtidige økonomiske 
          udviklingspotentialer.
    11.  
Værdiansættelser og apportindskud. 
    12.  Ejendomme, faste installationer og materiel.
    13.  
Vilkår for udtræden. 
    14.  Det beredskabsmæssige serviceniveau på baggrund af en ny fælles risikobaseret 
          dimensionering indenfor rammerne af det nye selskab, hvor redningsberedskabets 
          forebyggende og afhjælpende indsats fastlægges med udgangspunkt i den 
          enkelte kommunes risikoprofil.
 

     Bilag 1 – Beredskabsbeslutninger: Notat fra konsulentgruppen (Direktionssekretær, 
                  Kolding kommune, Chefjurist, Fredericia, Stabschef, Teknik & Miljø, Vejle) – 
                  Etablering af et fælles beredskab i et fælleskommunalt selskab – 
                  emner til politisk stillingtagen.
  

Af hensyn til en sikring af, at beredskabet i alle kommuner fungerer under etableringen af et fælles beredskab vil selve etableringen skulle foregå i to faser. De to faser er følgende: 
  • I Fase 1 nedsættes en ny beredskabskommission og der ansættes en overordnet ledelse af det nye selskab. I denne fase skal den nye beredskabskommission udarbejde en ny fælles risikobaseret dimensionering, der skal godkendes i deltagerkommunerne. Der sker en samling af nuværende vagtcentraler i en vagtcentral, for de kommuner, der har en sådan. For de kommuner der har ekstern vagtcentral (Falck) kan forhandlinger om hjemtagelse af opgaven påbegyndes umiddelbart efter etablering af nyt selskab, men ellers sker der ingen væsentlig ændring i nuværende forhold. Deltagerkommunerne bevarer således deres nuværende dimensionering og der sker ikke i denne fase ændringer i antal stationer eller deres status. Dette er i stil med situationen ved kommunalreformen i 2007. Fase 1 forventes gennemført på ca. 1 år og indfrier ikke det fulde økonomiske potentiale.

    Fase 2, der er en udviklings- og stabiliseringsfase, vil den nye fælles risikobaserede dimensionering blive færdiggjort. Det er i denne fase, at der vil ske ændringer af den nuværende fysiske placering af de enkelte kommuners beredskaber og antallet af medarbejdere vil blive tilpasset det nye selskabs behov. I denne fase skal det fulde økonomiske potentiale effektueres og deltagerkommunerne vil blive tilbudt det serviceniveau, der er nødvendigt i.f.t den risikobaserede dimensionering. Det er tillige i denne fase at der vil være mulighed for at indgå aftaler om selskabets løsning af andre opgaver for deltagerkommunerne. Denne fase forventes afsluttet i løbet af 2 – 3 år.

 

Økonomi:

De økonomiske konsekvenser for Middelfart Kommune, er beskrevet i bilag 2 - notat "Økonomiaftalens virkning for Middelfart".

Forvaltningens bemærkninger:

  • Det bemærkes, at den nye beredskabskommission efter beredskabslovens § 9, stk. 4 kan træffe beslutning om, at der ydes diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse jf. § 16 a i lov om kommunernes styrelse for beredskabskommissionens medlemmer.
  • Modellen med en selskabsbestyrelse bestående af de deltagende kommuners borgmestre og honorar til en sådan bestyrelse har været undersøgt af embedsmandsgruppen og konklusionen er, at modellen med en selvstændig selskabsbestyrelse, under den nye fælles beredskabskommission, kan forventes godkendt af Statsforvaltningen. Tilsvarende gør sig gældende i forhold til de foreslåede honorar for den nye selskabsbestyrelse.
  • For at sikre den nye beredskabsdirektør et klart og tydeligt samspil med såvel Beredskabskommission som bestyrelse, skal formand og næstformand i såvel Beredskabskommission og bestyrelse være identiske.

Handicapaspekter:

Ingen.

Høring af Handicaprådet:

Ingen.

Høring af Ældrerådet:

Behandlingsplan:
Beredskabskommissionen - 11. december 2014
Økonomiudvalget - 15. december 2014
Byrådet - 5. januar 2015

Beslutning:

Beredskabskommissionen den 11. december 2014
Indstilles til godkendelse.

Behandlingsplan

Beredskabskommissionen 11. december 2014 kl. 08:00
Økonomiudvalget 15. december 2014 kl. 15:00
Byrådet 5. januar 2015 kl. 17:00

Bilag:

11. Eventuelt
Sagsnr.: 2014-005324
Sagsbehandler: Anette Nørbo

Præsentation:

Forvaltningen orienterer om diverse sager.

Forvaltningen foreslår:

Ingen indstilling.

Sagsbeskrivelse:

Ingen.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen bemærkninger.

Handicapaspekter:

Ingen handicapaspekter.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring.

Beslutning:

Der blev orienteret om forskellige emner.

Behandlingsplan

Beredskabskommissionen 11. december 2014 kl. 08:00

LUKKEDE SAGER