Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Beredskabskommissionen møde den 15. januar 2014

Møde:
Beredskabskommissionen
Mødetid:
15. januar 2014 kl. 08:00
Tilstede:
Flemming Worsøe
Viga Sundahl
Bjarne Tang
Anton C. Petersen
Steen Dahlstrøm
Politidirektøren i Odense
Fraværende:
Hanne Lauritsen
Regitze Tilma
Kim Lund

ÅBNE SAGER

1. Valg af næstformand
Sagsnr.: 2013-012296
Sagsbehandler: Christel Welling

Præsentation:

I forbindelse med en eventuel sammenlægning af redningsberedskaberne i Billund, Fredericia, Kolding, Vejle og Middelfart kommuner, har det vist sig hensigtsmæssigt at udpege en næstformand for Beredskabskommissionen for perioden 2014-2017.

Forvaltningen foreslår:

 • At Beredskabskommissionen vælger en næstformand i perioden 2014-2017.

Sagsbeskrivelse:

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen

Høring af Ældrerådet:

Ingen

Beslutning:

Hanne Lauritsen blev valgt som næstformand.

Fraværende:
Hanne Lauritsen, Kim Lund, Regitze Tilma

Behandlingsplan

Beredskabskommissionen 15. januar 2014 kl. 08:00

2. Eventuel sammenlægning af redningsberedskaber i Trekantområdet
Sagsnr.: 2013-005796
Sagsbehandler: Claus Lund

Præsentation:

Det blev i 2013 besluttet at undersøge mulighederne for en eventuel sammenlægning af redningsberedskaberne i Billund, Fredericia, Kolding, Vejle og Middelfart Kommuner. Der er gennemført en kortlægning af de opgaver, redningsberedskaberne udfører på nuværende tidspunkt. De nye byråd skal tage beslutning om projektet skal realiseres. Der skal derfor nedsættes en ny styregruppe.

Forvaltningen foreslår:

 • At der træffes beslutning om at videreføre projektet,
 • At der nedsættes en ny styregruppe med deltagelse af formand og næstformand i Beredskabskommissionerne i de deltagende kommuner.

Sagsbeskrivelse:

Efter henvendelse fra Fredericia Kommune besluttede Beredskabskommissionerne i Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle i foråret 2013, 

 • At undersøge mulighederne for at indgå i et samarbejde på beredskabsområdet i henhold til beredskabslovens § 10 omfattende både det afhjælpende, forebyggende og planlægningsmæssige område.

En væsentlig årsag for denne interesse var, at der var indgået beredskabsforlig i 2012, hvoraf det blandt andet fremgik, at der skulle nedsættes et udvalg til at se på den fremtidige struktur inden for det samlede danske redningsberedskab. Udvalgets arbejde skal være afsluttet i foråret 2014 med henblik påimplementering fra 01. januar 2015.

Til grundlag for forligsbeslutningen lå en analyse foretaget af Finansministeriet på beredskabsområdet, som viste, at der var en effektiviseringsmulighed på ca. 500 mil. kr. på det samlede danske redningsberedskab. Analysen fremkom med 4 mulige forslag til en fremtidig struktur, der alle ændrede på den nuværende struktur. To af forslagene indeholdt løsninger, hvor kommunernes beredskab indgik i større enheder ( flere kommuner sammen ) og af de to sidste, var det staten, som fik ansvaret for det samlede danske beredskab. Det er de 5 kommuners opfattelse, at beredskabsopgaven skal forblive i kommunalt regi.

De 5 kommuner blev enige om at nedsætte en styregruppe med formand og næstformand i beredskabskommissioner som medlemmer. Beredskabscheferne og en konsulent fra KL udgør projektgruppen.

De 5 kommuners beredskabskommissioner har efter indstilling fra styregruppen vedtaget en hensigtserklæring, en samarbejdsmodel og et kommissorium som grundlag for analysen. Disse dokumenterer vedlagt som bilag.

Analysearbejdet har stået på siden marts 2013 og har omfattet en kortlægning af alle de opgaver beredskaberne forestår i dag. Der har været nedsat arbejdsgrupper, hvor en stor del af medarbejderne har bidraget med viden og erfaring for at skaffe det bedste beslutnings grundlag for projektet.

Kommunernes jurister, HR-chefer og økonomichefer er inddraget for at skabe det endelige beslutningsgrundlag for den politiske behandling af projektet. Det er desuden af styregruppen besluttet, at der indhentes ekstern revisorbistand.

Inden endelig, politisk beslutning om evt. samordning, skal Statsforvaltningen godkende projektet.

Styregruppen har vedtaget, at det bliver de nye byråd, som skal tage stilling til om projektet skal realiseres. Det betyder, at der skal nedsættes en ny styregruppe primo 2014, så processen kan forsætte.

Vurdering.

Af hensigtserklæringen fremgår det tillige

 • At kommunerne forventer et betydeligt økonomisk rationale på sigt, en større robusthed i løsning af de afhjælpende opgaver, en større professionalisering i løsning af myndighedsopgaver og en styrkelse af den forebyggende indsats.

Det er projektgruppens vurdering, at de her nævnte forventninger over tid kan indfries ved en samordning.

I en evt. samordnings første fase (etableringsfase) fastholdes kommunernes nuværende risikobaserede dimensioneringsplaner, herunder stationsstruktur og indsatsledervagt. Samordningens anden fase (konsolideringsfase) forudsætter én fælles risikobaseret dimensionering gældende for hele området. I forbindelse med udarbejdelse af den fælles risikobaserede dimensioneringsplan sikres det, at der også i fremtiden sker en lokal koordinering af myndighedsopgaverne i samarbejde med de øvrige, kommunale myndigheder så som bygningsmyndighed og miljømyndighed. Desuden fastlægges det fremtidige serviceniveau over for borgere, foreninger og virksomheder efter behandling i den fælles beredskabskommission for det samordnede beredskab.

En stor udfordring er dog resultatet af Statens strukturudvalgs arbejde, hvor kommissoriet indeholder krav om en besparelse på et tre - cifret million beløb. Derfor søges projektet om evt. samordning af beredskaberne i Trekantområdet løbende koordineret med informationer fra det igangværende strukturudvalgsarbejde. På denne måde sikres det, at projektets tidsplan tager hensyn til tidsplanen for Strukturudvalgets arbejde, der forventes afsluttet april/maj 2014. Derved sikres tillige, at projektet undervejs kan tilpasses i forhold til de konsekvenser, som Strukturudvalgets arbejde måtte få for det samlede danske redningsberedskab på kommunalt og statsligt niveau.

Det er projektgruppens vurdering, at de ønsker i hensigtserklæringen omkring eksisterende entrepriseaftaler indledningsvis kan respekteres. Det samme gælder for de kommuner, der måtte have særlige ønsker til deres beredskab efter den risikobaseret dimensionering.

Det er vigtigt at sikre opgaveporteføljen for § 60 selskabet, idet overførsel af nuværende opgaver er medvirkende til at sikre indtægter til samarbejdet.

Det er projektgruppens vurdering at en samordning kan være klar til opstart i efteråret 2014. 

Økonomi:

Sammenlægningen forventes på sigt at medføre et betydeligt rationale, og Strukturudvalgets resultater forventes at medføre betydelige krav til kommunale besparelser.

Forvaltningens bemærkninger:

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Høring af Ældrerådet:

Ingen.

Behandlingsplan:
Beredskabskommissionen - 15. januar 2014
Økonomiudvalget - 27. januar 2014
Byrådet - 3. februar 2014

Beslutning:

Kommissionen indstiller forvaltningens indstilling.

Fraværende:
Hanne Lauritsen, Kim Lund, Regitze Tilma

Behandlingsplan

Beredskabskommissionen 15. januar 2014 kl. 08:00
Økonomiudvalget 27. januar 2014 kl. 12:00
Byrådet 3. februar 2014 kl. 17:00

3. Administrativ nedlæggelse af brandhaner og branddamme
Sagsnr.: 2012-001430
Sagsbehandler: Claus Lund

Præsentation:

For at sikre et robust og sikkert forsyningsnet til brandslukning i fremtiden, foreslås det, at der efter endt analysearbejde gennemføres en administrativ nedlæggelse af branddamme samt administrativ nedlæggelse af størstedelen af brandhaner.

Forvaltningen foreslår:

 •   At der gennemføres en adminstrativ nedlæggelse af branddamme, samt af udpegede brandhaner.

  Sagsbeskrivelse:

  Vandforsyning
  Beredskabsloven:
  § 22. Redningsberedskabet har under indsats ret til at bruge det vand, der findes i brønde, vandledninger og andre vandsteder."

  I kommunen er der i dag, 62 branddamme og 565 brandhaner.

  Brandhaner
  Brandhaner har kun været anvendt i ganske få tilfælde gennem de seneste 10 år.
  Der er udpeget få, større brandhaner på hovedforsyningslinjerne, placeret i byområder med tættere/højere bebyggelse samt i større industriområder.
  Disse særligt udpegede brandhaner registreres på GIS-kort, og afmærkes herefter tydeligt, når de er kontrolleret og efterset.
  Alle øvrige brandhaner vil herefter kunne nedlægges/fjernes - ved naturlig afgang - når der sker ændring eller reparation af ledningsnettet eller der er defekt på en brandhane og kun de særligt udpegede brandhaner vil blive udskiftet ved defekt. Det forventes at der fortsat vil være et sted mellem 30 og 50 særligt udpegede brandhaner i kommunen. 

  Fremover vil der kun blive opstillet nye brandhaner efter §11 i ”Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab”.
   
  § 11. Kommunalbestyrelsen kan pålægge ejere af særligt brandfarlige eller værdifulde bygninger og grundarealer eller af bygninger og grunde, hvor der samles mangemennesker, at etablere særskilte vandforsyningssteder til brug for brandslukning, samt at afholde udgifterne til etablering og vedligeholdelse af den særskilte vandforsyning.

  Branddamme
  Branddamme nedlægges i et omfang, så der kun er de absolut nødvendige der bibeholdes.

  Lodsejere kontaktes, med meddelelse om, at branddamme ændrer status fra branddam til et vandhul og evt. skiltning "Branddam" fjernes. Brandvæsenet vil herefter kunne finde "vandhuller" via kommunens GIS-kort såfremt behov skulle opstå.

  Økonomi:

  Det forventes, at der er en merudgift til nedlæggelser de næste 5 år på 50.000 kr. årligt.
  Udgiften afholdes indenfor driftsbudgettet.

   

  Forvaltningens bemærkninger:

  Ingen

  Handicapaspekter:

  Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

  Høring af Handicaprådet:

  Ingen

  Høring af Ældrerådet:

  Ingen

  Beslutning:

  Kommissionen vedtog forvaltningens indstiling med bmærkning om, at der sørges for kosmetisk vedligehold af administrativt nedlagte brandhaner.

  Fraværende:
  Hanne Lauritsen, Kim Lund, Regitze Tilma.

  Behandlingsplan

  Beredskabskommissionen 15. januar 2014 kl. 08:00

  4. Pilotprojekt vedrørende brug af regnvand til brandslukning
  Sagsnr.: 2012-001435
  Sagsbehandler: Claus Lund

  Præsentation:

  Beredskabsafdelingen ønsker at gennemføre etablering af pumpefunktion vedrørende brug af regnvand fra regnvandsbassin, til fyldning af slukningskøretøjer, således at drikkevandsforsyningen ikke belastes mere end højest nødvendigt.

  Forvaltningen foreslår:

  • At der gennemføres etablering af pumpefunktion vedrørende brug af regnvand til brandslukning
  • At udgiften betales af eget driftsbudget

  Sagsbeskrivelse:

  Som et led i den grønne vækstkommune, ønsker Beredskabsafdelingen at gennemføre muligheden for at spare på rent drikkevand til brandslukningsformål ved at benytte overfladevand, i første omgang fra bassinet på hjørnet af Fynsvej og Mandal Allé.

  Brandvæsenet har derfor søgt og fået dispensation fra Miljøbeskyttelsesloven vedr.
  benyttelse af overfladevand fra nævnte bassin til brandslukningsformål.

  Et ressource- og miljømæssig gavnligt tiltag, hvor det fremadrettet skal afklares om andre bassiner kan indgå som ressource fremadrettet.

  Økonomi:

  Der forventes en udgift på 200.000 kr., der finansieres via eget driftsbudget.

  Forvaltningens bemærkninger:

  Ingen

  Handicapaspekter:

  Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

  Høring af Handicaprådet:

  Ingen

  Høring af Ældrerådet:

  Ingen

  Beslutning:

  Kommissionen vedtog forvaltningens indstilling  med bemækrning om, at der undersøges for saltindhold i forbindelse med afvandingen fra veje.

  Fraværende:
  Hanne Lauritsen, Kim Lund, Regitze Tilma

  Behandlingsplan

  Beredskabskommissionen 15. januar 2014 kl. 08:00

  5. Gennemførte brandsyn 2013
  Sagsnr.: 2014-000066
  Sagsbehandler: Claus Lund

  Præsentation:

  Beredskabsafdelingen har i 2013 gennemført alle de lovpligtige brandsyn. Der er tale om i alt 550 antal brandsyn.

  Forvaltningen foreslår:

  • At beretning om gennemførte brandsyn tages til efterretning.

  Sagsbeskrivelse:

  Beredskabsafdelingen har i 2013 gennemført 550 antal brandsyn. Disse brandsyn er alle gennemført efter lovgivningen om brandsyn. Desuden er lovgivningen om tvangsindgreb iagttaget ved gennemførelsen.

  Økonomi:

  Ingen

  Forvaltningens bemærkninger:

  Ingen

  Handicapaspekter:

  Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

  Høring af Handicaprådet:

  Ingen

  Høring af Ældrerådet:

  Ingen

  Beslutning:

  Kommissionen vedtog forvaltningens indstilling med rettelse af antal gennemførte brandsyn i 2013, som rettelig var 451.

  Fraværende:
  Hanne Lauritsen, Kim Lund, Regitze Tilma

  Behandlingsplan

  Beredskabskommissionen 15. januar 2014 kl. 08:00

  6. Eventuelt
  Sagsnr.: 2014-000067
  Sagsbehandler: Claus Lund

  Præsentation:

  Forvaltningen orienterer om diverse sager.

  Forvaltningen foreslår:

  Sagsbeskrivelse:

  Økonomi:

  Forvaltningens bemærkninger:

  Handicapaspekter:

  Ingen

  Høring af Handicaprådet:

  Høring af Ældrerådet:

  Beslutning:

  Orientering om gebyr ved blinde alarmer fra lovpligtige brandalarmeringsanlæg. Gebyret er  pr. 15. januar 2014 ændret til kr. 5.050,- eksklusive moms.
  Orientering om beredskabstiltag i forbindelse med Gl. Lillebæltsbro.

  Fraværende:
  Hanne Lauritsen, Kim Lund, Regitze Tilma

  Behandlingsplan

  Beredskabskommissionen 15. januar 2014 kl. 08:00

  LUKKEDE SAGER