Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Miljø- og Energiudvalget møde den 4. oktober 2017

Møde:
Miljø- og Energiudvalget
Mødetid:
4. oktober 2017 kl. 13:00
Tilstede:
Svend-Aage Nielsen
Agnete Damkjær
Peter Storm
Kaj Piilgaard Nielsen
Paw Nielsen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

239. Ansøgning om dispensation til hold af hest i byzone - Kagbanken 2, Nørre Aaby
Sagsnr.: 2017-014638
Sagsbehandler: Klaus Schiøtt Kristensen

Præsentation:

Ejeren af Kagbanken 2 ønsker at holde hest (en lille pony) på ejendommen.

Forvaltningen foreslår:

  • at Miljø- og Energiudvalget beslutter at meddele afslag på det ansøgte hestehold.

Sagsbeskrivelse:

Kagbanken har en 2.900 m2 stor grund, og ligger i og omkranset af byzone. Ejendommen er ikke en tidligere landbrugsejendom, og haven er "haveagtig". Naboer mod øst – og nord – er kolonihaver. Nabo mod syd er kirken og et græsareal (også i byzone), hvor der går får. Eneste nabobeboelse er Kagbanken 4 (mod nord/vest).

Ejeren af Kagbanken 2 vil indrette "stald" i skuret i havens sydøstlige hjørne. Gødning fra hesten vil blive opsamlet og kørt væk fra ejendommen 1 gang om ugen.

Ifølge miljøaktivitetsbekendtgørelsen er det ikke tilladt at holde hest i byzone. Kommunen kan dispensere fra forbuddet. Kommunen kan som vilkår for en eventuel dispensation stille krav om indretning af stald, håndtering af gødning m.v.

Forvaltningen vurderer ikke, at der er særlige forhold, der taler for en dispensation i denne sag.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Det ansøgte hestehold har været i høring hos naboerne. Kommunen har modtaget ét høringssvar, som ikke er en indvending mod dyreholdet under forudsætning af, at gældende lovgivning vedrørende hestehold overholdes.

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget vedtog forvaltningens indstilling.

Bilag:

240. Miljøgodkendelse af udvidelse af slagtesvineproduktion Middelfartvej 106, 5466 Asperup
Sagsnr.: 2017-013134
Sagsbehandler: Klaus Schiøtt Kristensen

Præsentation:

Ejeren af Middelfartvej 106 ønsker at udvide slagtesvineproduktionen fra 8.835 slagtesvin, i alt 230 DE (dyreenheder) til 17.036 slagtesvin, i alt 493 DE. Udvidelsen sker ved forlængelse af eksisterende stalde mod øst. Der opføres desuden ny gyllebeholder og ny fodersilo.

Forvaltningen foreslår:

  • at forvaltningen arbejder videre frem mod at godkende den ansøgte udvidelse af svineproduktionen, når ansøger har tilpasset det ansøgte projekt så det opfylder husdyrgodkendelseslovens krav med hensyn til lugt.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med miljøgodkendelse (2006) af den nuværende produktion på ejendommen blev det beregnet, at produktionen netop kunne overholde de dagældende krav til lugt i nærmeste byzone (Båring By). I forbindelse med den ansøgte udvidelse af produktionen, vil ansøger iværksætte tiltag til begrænsning af lugtgenerne fra den udvidede produktion. Ventilationsafkast vil blive forhøjet og udstyret med "vindkryds", som sender ventilationsluften (lugten) højere op, og giver bedre opblanding (fortynding). Derudover vil der i tilbygning til den sydlige stald enten blive etableret gyllekøling, der reducerer lugt fra gyllen, eller etableret punktudsugning (under spaltegulv) med luftrensning, der reducerer lugt i ventilationsluften.
 
Ansøgers konsulent har ved en detaljeret lugtberegning (OML) vist, at det ansøgte projekt overholde husdyrgodkendelseslovens krav med hensyn til lugtgener i nærmeste byzone og ved nabobeboelser. En kritisk gennemgang af beregningerne (Teknologisk Institut) har vist, at der skal foretages mindre tilretninger i beregningen. Med disse tilretninger overholder det ansøgte projekt ikke husdyrgodkendelseslovens krav med hensyn til lugt. Forvaltningen vurderer, at det vil være muligt for ansøger at tilpasse det ansøgte projekt, så det overholder husdyrgodkendelseslovens krav med hensyn til lugt.

Gyllekøling/punktudsugning med luftrensning i tilbygning til den sydlige stald reducerer ammoniakudledningen. På tilbygningen til den nordlige stald etableres der gyllekøling eller punktudsugning, der reducerer ammoniakudledningen (men ikke lugtudledningen). Den ansøgte produktion overholder husdyrgodkendelseslovens krav til begrænsning af ammoniakudledningen og belastningen af naturområder med ammoniak.

Når udvidelse af staldanlægget sker i umiddelbar tilknytning til eksisterende stalde og udføres som forlængelse af eksisterende stalde med samme bygningsbredde og taghældning og i samme materialer, er husdyrgodkendelseslovens krav med hensyn til landskabelige forhold overholdt.

Hvis husdyrgodkendelseslovens lugtkrav er overholdt, skal kommunen som udgangspunkt godkende det ansøgte.
Hvis lugtkravet ikke er overholdt, kan kommunen godkende det ansøgte, hvis lugtgenerne ikke forøges og afstanden til nabo er større end ½ x geneafstanden.
Hvis lugtgenekravet ikke er overholdt, skal kommunen som udgangspunkt meddele afslag på det ansøgte, hvis lugtgenerne forøges eller afstanden til nabo er mindre end ½ x geneafstanden.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

I forbindelse med for-offentlig høring har kommunen modtaget 14 høringssvar, herunder en protestskrivelse med 212 underskrifter. Høringssvarene drejer sig om:

- flue- og lugtgener ved den nuværende produktion og bekymring for forøgede gener.
- forøget tung trafik på Middelfartvej og i Båring by.
- øget algevækst på hustage.
- salgbarhed af nyudstykkede byggegrunde.
- værditab på huse.
- frygter forurening af vandværk ved uheld med gyllevogn.
- frygt for øget MRSA-smitterisiko.

Uanset at der er tale om naboer i byzone, skal man tåle et vist niveau af gener fra husdyrproduktion.
Kommunen har ikke mulighed for at sætte begrænsninger for tung trafik i den konkrete sag.
Algevækst på hustage, muligt værditab på huse og MRSA-smitterisiko er ikke omfattet af husdyrgodkendelseslovens bestemmelser.
Udbringning af husdyrgødning og den eventuelle risiko for uheld med gyllevogn er ikke omfattet af husdyrgodkendelsesloven, der alene regulerer forhold på husdyrbrugets anlæg.

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Flertallet af udvalget, bestående af Agnete Damkjær, Paw Nielsen og Peter Storm kan konstatere, at den ansøgte svineproduktion er lokaliseret forholdsvis tæt på Båring by med udviklingsområder (knap 400 m). Uanset overholdelse af standard miljøkrav, vil mange mennesker komme til at opleve gener fra svineprokuktionen. På den baggrund vedtog flertallet at meddele afslag til den ansøgte udvidelse af svineproduktionen.
Svend Aage Nielsen finder, at der burde meldes tilladelse til det ansøgte.
Kaj Piilgaard Nielsen undlod at stemme af taktiske årsager.

Bilag:

241. Ansøgning om dispensation til hold af får i byzone - Søndergade 116, Gelsted
Sagsnr.: 2017-016714
Sagsbehandler: Klaus Schiøtt Kristensen

Præsentation:

Ejeren af Søndergade 116 har etableret fårehold uden forudgående tilladelse. Ejeren har efterfølgende søgt dispensation til hold af to moderfår med lam indtil slagtning, samt en vædder i vinterperioden.

Forvaltningen foreslår:

  • at Miljø- og Energiudvalget beslutter at meddele afslag på det ansøgte fårehold.

Sagsbeskrivelse:

Søndergade 116 har en 1.000 m2 stor grund og ligger i byzone - med skov/landzone bag ejendommen. Ejendommen er ikke en tidligere landbrugsejendom, og haven er "haveagtig". Der er etableret indhegning til fårene i haven. Fårene har adgang til læskur bagerst i haven. Brugt hø og halm fjernes fra ejendommen. Ejeren er indstillet på at ændre indhegningen eller andre forhold omkring fåreholdet, hvis det kan begrænse generne for naboerne.

Ifølge miljøaktivitetsbekendtgørelsen er det ikke tilladt at holde får i byzone. Kommunen kan dispensere fra forbuddet. Kommunen kan som vilkår for en eventuel dispensation stille krav om indretning af stald, håndtering af gødning m.v.

Forvaltningen vurderer ikke, at der er særlige forhold, der taler for en dispensation i denne sag.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Det ansøgte fårehold har været i høring hos naboerne. Kommunen har modtaget fire høringssvar. I høringssvarene anføres det, at de pågældende naboer er meget generet af, at fårene bræger meget døgnet rundt, og at fårene begynder at bræge, når de hører lyde fra vejen eller naboejendommene. Et høringssvar nævner også lugtgener. Og et andet høringssvar nævner frygt for at fåreholdet tiltrækker rotter.

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget vedtog forvaltningens indstilling.

Bilag:

242. Energnist vedtægter 2018
Sagsnr.: 2017-017010
Sagsbehandler: Monica Nielsen

Præsentation:

Byrådet vedtog den 29. maj 2017 at Ejbyområdet optages i Energnist-samarbejdet sammen med resten af Middelfart Kommune. Dette er gældende fra 1. januar 2018. Tidligere har forbrændingsegnet affald været anvist til Odense Kraftvarmeværk for Gl. Ejby Kommune. Dette betyder, at Energnists vedtægter skal revideres.

Forvaltningen foreslår:

  • at Byrådet tiltræder vedtægtsændringen for Energnist I/S.

Sagsbeskrivelse:

Sagen vedrører godkendelse af vedtægtsændring for det fælleskommunale selskab Energnist I/S.

Middelfart Kommune er sammen med 15 andre kommuner interessenter i Energnist I/S, der blev stiftet den 1. januar 2015 som resultat af fusion af L90 og TAS I/S.

Energnist rettede ved brev af 31. august 2016 henvendelse til 3 ejerkommuner, der ikke deltager med kommunens fulde affaldsmængde. Det drejer sig om Middelfart, Silkeborg og Varde Kommuner, som efterfølgende tilkendegav interesse for tilmelding af fuld affaldsmængde.

Energnists bestyrelse fastlagde på møde den 5. april rammen for indmeldelse af resterende affaldsopland som følgende:

”At kommuner, der ikke deltager i Energnist med fuldt affaldsopland, tilbydes at indtræde i Energnist med deres fulde affaldsmængde pr. 1. januar 2018 ved samtidig indbetaling til udligning af reservepuljen og historiske overdækningspuljer, opgjort pr. 31. december 2017. Udligning sker i henhold til indbyggertal.”

Middelfart, Silkeborg og Varde Kommuner har efterfølgende politisk behandlet sagen og meddelt Energnist ønske om fuld indtræden.

Energnists opland er defineret i henhold til vedtægternes bilag 6.1 og punkt 2.3:

Punkt 2.3:
”Interessenternes ejerandele er opgjort i forhold til indbyggertal hos interessenterne indenfor de oplande, der er defineret i bilag 6.1, pr. 1. januar 2014. Herefter reguleres ejerandelene hvert 4. år i henhold til indbyggertallene i interessentkommunerne opgjort pr. 1. januar i de oplande, der er defineret i bilag 6.1”

Ved Middelfart, Silkeborg og Varde Kommuners indtræden skal bilag 6.1 opdateres i henhold hertil, ligesom indbyggertallene generelt vil blive opdateret pr. 1. januar 2018, jf. vedtægternes punkt 2.3.

En ændring af bilag 6.1 er at betragte som en vedtægtsændring og skal således godkendes af repræsentantskabet, kommunalbestyrelserne og Ankestyrelsen i henhold til vedtægternes punkt 10.7.

Energnists repræsentantskab godkendte på møde den 6. september 2017 vedtægtsændringen.

Økonomi:

Selve beslutningen vedr. Ejby-området er taget af Byrådet den 29. maj 2017. Forholdene omkring økonomien blev behandlet i denne sag.

Selve vedtægtsændringen medfører ikke økonomiske ændringer.

Høring:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke særlige konsekvenser.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget - 4. oktober 2017
Økonomiudvalget - 30. oktober 2017
Byrådet - 6. november 2017

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

243. Orientering om pesticider i drikkevandet i Middelfart kommune
Sagsnr.: 2017-016388
Sagsbehandler: Rikke Kirk Andersen

Præsentation:

Orientering om chloridazon og dets nedbrydningsprodukter i drikkevandet i Middelfart Kommune.

Forvaltningen foreslår:

  • at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen sendte 8. september 2017, på udvalgets foranledning, en opfordring til alle vandværker i Middelfart Kommune samt de vandværker i nabokommuner, der leverer drikkevand til Middelfart Kommune. Forvaltningen opfordrede vandværkerne til at udtage prøver og analyse for chloridazon og dets nedbrydningsprodukter, som hedder hhv. chloridazon-desphenyl og chloridazon-methyl-desphenyl.

Opfordringen skete på grund af prøver udtaget fra TREFORs kildeplads ved Staurby Skov viste, at samtlige boringer havde indhold af chloridazon-desphenyl over grænseværdien. Vandværket er i øjeblikket taget ud af forsyningen i Middelfart, og byen forsynes fra Svenstrup og vand fra Jylland.

Forvaltningen orienterer om status på mødet.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Beslutning:

Udvalget vedtog forvaltningens indstilling.
244. Orientering om badevandskvaliteten 2017
Sagsnr.: 2017-000047
Sagsbehandler: Anne Lotte Villadsen

Præsentation:

Sæsonen 2017 har overordnet set levet op til kvalitetskravene for badevand til trods for megen nedbør.

Der har været varslet for risiko for dårlig badevandskvalitet en enkelt gang (på tre strande).

Alle 15 officielle badestrande lever op til Badevandsbekendtgørelsens klassifikationskrav om, at kvaliteten mindst skal være  "tilfredsstillende".
 
Herudover måles ved Teglgårdsparkens Strand (ikke officiel badestrand) og kvaliteten af badevandet  er "udmærket".

Forvaltningen foreslår:

  • at orienteringen om badevandskvaliteten for sæsonen 2017 og Teglgårdsparkens Strand tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Prøvetagningen af badevandet gik i gang i slutningen af maj måned. Der er løbende blevet udtaget prøver ved de fem blå flag strande, de øvrige 10 offentlige strande, ved Teglgårdsparkens Strand samt omkring å-udløbene ved Aulby Mølleå og Storåen. Prøvetagningen sluttede i september for de fem blå flag strandes vedkommende og i august måned for de 10 øvrige strande samt Telggårdsparkens Strand.

Klassifikationen af badevandet ved de respektive strande sker på baggrund af fire års resultater, og har fire niveauer: udmærket, god, tilfredsstillende og ringe.
Med baggrund i perioden 2014-2017 er resultatet efter badesæsonen 2017 følgende: 12 strande er udmærkede, 2 strande nemlig Båring Ege og Varbjerg Strand V er gode og 1 strand Varbjerg Strand Ø er tilfredsstillende. Alle strande lever dermed op til klassifikationskravet om mindst "tilfredsstillende".

De tre strande, der ikke klassificeres som udmærket, påvirkes negativt af spildevand fra sommerhusområdet Båring Ege og af Storåens udløb.

Systemet til varsling af risiko for dårlig badevandskvalitet bygger på nedbørsmålinger på Brenderup Renseanlæg og Harndrup Pumpestation og dækker strandene øst og vest for Storåens udløb i Båring Vig. Ved en vis nedbørsintensitet, hvor der er risiko for overløb af spildevand, varsles der med skilte på strandene. Der har været varslet en gang i 2017 på grund af nedbørsintensiteten. Der blev skiltet på strandene ved Båring Ege samt på Varbjerg Strand V og Varbjerg Strand Ø. Samtidig blev der varslet på kommunens hjemmeside.
 
Badevandsbekendtgørelsen giver mulighed for, hvis en enkelt prøve viser en overskridelse, som kan påvirke klassifikationen, at udskifte resultatet af en planlagt prøve med resultatet af en erstatningsprøve. Forvaltningen har benyttet sig af denne mulighed på Båring Strand 2017. I løbet af en 4-årig periode må der maksimalt erstattes 15 % af udtagne prøver på den enkelte strand.

Der er udtaget prøver på stranden ved Teglgårdsparken i 2015, 2016 og 2017. Resultaterne af prøverne har været udmærkede. Forvaltningen ønsker fortsat at følge badevandskvaliteten, da mange benytter badebroen og vandet. 

Forvaltningen foreslår, at beslutningen, om hvorvidt stranden ved Teglgårdsparken genoprettes som offentlig badevandsstation, afventer gennemførelsen af Marinaprojektet. Prøvetagningen forventes at fortsættes i badesæsonen 2018.

Økonomi:

Udgifter til analyser holdes inden for driftsbudgettet.

Høring:

Ingen høring af Ældreråd og Handicapråd, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget vedtog forvaltningens indstilling.
245. Godkendelse af ændring af Regulativ for Vejlby Fed Vandværk
Sagsnr.: 2017-011555
Sagsbehandler: Rikke Clausen

Præsentation:

Vejlby Fed Vandværk har indsendt nyt regulativ til godkendelse.

Forvaltningen foreslår:

  • at Miljø- og Energiudvalget godkender ændringerne i Vejlby Fed Vandværks regulativ.

Sagsbeskrivelse:

Bestyrelsen for Vejlby Fed Vandværk ønsker at opdatere det nuværende regulativ fra 1. maj 2008.
Vandværket har i udkast til ændret regulativ taget udgangspunkt i standardregulativ fra foreningen af Danske Vandværker (DV). DVs standardregulativ tager udgangspunkt i Miljøministeriets vejledning om normalregulativ for almene vandværker af 12. maj 2014. Standardregulativet for private vandforsyninger indeholder 17 bestemmelser med underpunkter, der præciserer leveringsbetingelserne til forbrugerne.

Bestyrelsen ønsker at ændre to af bestemmelserne, nemlig 5.4 og 13.5. De omhandler hhv. ubenyttede/ubeboede ejendomme i vandværkets forsyningsområde og muligheden for tilbagebetaling af statsafgift ved ledningsbrud.

Bestemmelse 5.4 om ubenyttet ejendom har følgende ordlyd i standardregulativet: Vandforsyningen kan afbryde stikledningen til en ubenyttet ejendom ved forsyningsledningen for ejerens regning.

Vejlby Fed ønsker bestemmelsen udvidet så den lyder: Vandforsyningen kan afbryde stikledningen til en ubenyttet ejendom ved forsyningsledningen for ejerens regning, eller vandforsyningen kan forlange opretholdt et minimumsforbrug.

Bestemmelse 13.5 om tilbagebetaling af statsafgift har følgende ordlyd i standardregulativet: For vandspild forårsaget af brud på skjulte vandinstallationer i ejendomme til boligformål, kan ejeren af en ejendom anmode vandforsyningen om eftergivelse af afgiften og andre beløb af det pågældende vandspild, jf. bestemmelserne herom i lovbekendtgørelse nr. 962 af 27. juni 2013 af lov om afgift af ledningsført vand. Ansøgningen skal være skriftlig og begrundet.
Vejlby Fed ønsker bestemmelsen omskrevet til flg.: Vandspild forårsaget af brud på skjulte vandinstallationer i ejendomme til boligformål eftergives ikke.

Forvaltningens bemærker til ændringerne
Vejlby Fed Vandværks forsyningsområde er kendetegnet ved en del lange forsyningsledninger til få eller enkeltejendomme i det åbne land. Når disse ejendomme står tomme i længere tid med henblik på salg eller kommende renovering, ligger forsyningsledningen hen med lille eller ingen vandgennemstrømning. Denne situation er uholdbar for vandværket, fordi det er svært at overholde drikkevandskvaliteten i resten af ledningen. Vandværket ønsker derfor enten at afbryde stikledningen eller sikre gennemstrømningen ved et minimumsforbrug betalt af ejeren.

Forvaltningen foreslår, at denne ændring af bestemmelse 5.4 godkendes med vilkår om, at forbrugerne meget tydeligt informeres om, hvordan minimumsforbruget defineres. Dvs. hvor længe hanen skal stå fuldt åben og hvor tit.

Mht. bestemmelse 13.5 om vandspild benytter vandværket sig af ordlyden i bestemmelsen, der giver vandværket mulighed for ikke at eftergive udgiften til vandspild inde i en bolig. Bestemmelsen siger, at vandværket kan, men ikke at det skal eftergive afgiften overfor en forbruger, der har oplevet vandspild efter brud inde i boligen/på ejendommen. En afgørelse fra Forbrugerklagenævnet 9. juli 2014 giver Skødshoved Vandværk medhold i, at, vandspild ikke refunderes til en klager, eftersom vandværket har gjort reglen tydeligt klar.

Forvaltningen foreslår at ændringen af bestemmelse 13.5 godkendes, da det meget tydeligt fremgår af ændringen, at vandspild efter brud inde i boligen er ejers udgift.
Godkendelsen gives på vilkår om, at alle forbrugerne gøres tydeligt opmærksom på ændringen.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Høring af Ældrerådet og Handicaprådet er ikke nødvendig, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget udsatte sagen med henblik på yderligere uddybning af sagen.

LUKKEDE SAGER