Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Miljø- og Energiudvalget møde den 6. september 2017

Møde:
Miljø- og Energiudvalget
Mødetid:
6. september 2017 kl. 13:00
Tilstede:
Paw Nielsen
Svend-Aage Nielsen
Kaj Piilgaard Nielsen
Agnete Damkjær
Peter Storm
Fraværende:

ÅBNE SAGER

232. 3. Budgetopfølgning/halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 for Miljø- og Energiudvalget
Sagsnr.: 2017-015193
Sagsbehandler: Lone Kjestrup Smith

Præsentation:

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet 3. budgetopfølgning/halvårsregnskab for Miljø- og Energiudvalgets område.

Forvaltningen foreslår:

 • at Miljø- og Energiudvalget tager 3. budgetopfølgning/halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet 3. budgetopfølgning/halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 for Miljø- og Energiudvalgets område.

På det skattefinansierede område forventes ingen afvigelse på driften i forhold til det korrigerede budget uden over/underskud.

På det selvfinansierede område forventes et mindreforbrug på driften på 4,4 mio. kr. vedr. indkøb af lastbiler i 2017, i forhold til det det korrigerede budget.

På det skattefinansierede område forventes et merforbrug på 2,871 mio. kr. på anlægsbudgettet. Merforbruget finansieres af det overførte rådighedsbeløb fra 2016. Set over den samlede anlægsperiode er forventningen, at anlægsbudgettet overholdes.

På det selvfinansierede område forventes et mindreforbrug på 28,659 mio. kr. på anlægsbudgettet. Primært som følge af, at to store anlægsprojekter ikke forventes at komme i gang i 2017.

Budgetopfølgningen/halvårsregnskabet indgår i den samlede budgetopfølgning/halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 for Middelfart Kommune, som behandles i Økonomiudvalget og efterfølgende af Byrådet. Denne sagsfremstilling behandles derfor kun i fagudvalget.

Økonomi:

Resultatet af 3. budgetopfølgning/halvårsregnskab er uddybet i det vedlagte notat. I forbindelse med 3. budgetopfølgning /halvårsregnskab foreslår forvaltningen:
 • at der under politikområdet ”Natur og Miljø” gives en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. til Plan for den vestlige del af aktivitetsområdet ved Naturcenter Hindsgavl. Rådighedsbeløbet frigives. Anlægsbevilling og rådighedsbeløb udgør herefter 0,3 mio. kr. Anlægsbevillingen og rådighedsbeløbet finansieres af anlægsprojektet Natur- og Energiprojekter – pulje 2017-2020

Når Folketinget og regeringen gennemfører regelændringer af bindende karakter for kommunerne, justeres det statslige bloktilskud til kommunerne. Bloktilskuddet justeres svarende til de udgiftsmæssige konsekvenser for kommunerne under ét. Justeringerne beskrives i det kommunale Lov- og cirkulæreprogram. Bloktilskuddet for Middelfart Kommune udvides i 2017 med 0,52 mio. kr. som følge af regelændringer på Miljø- og Energiudvalgets område. Som udgangspunkt påvirker reduktionen i bloktilskuddet derfor ikke kommunens samlede økonomi. Kompensationen vedr. 2017 er bagudrettet og vedr. budgetåret 2017 og tidligere år.  

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Bilag:

233. Nyt erhvervsaffaldsregulativ 2018 i offentlig høring
Sagsnr.: 2017-015709
Sagsbehandler: Monica Nielsen

Præsentation:

Byrådet vedtog den 29. maj 2017, at Ejby-området optages i Energnist samarbejdet sammen med resten af Middelfart Kommune. Dette er gældende fra 1. januar 2018. Tidligere har forbrændingsegnet affald været anvist til Odense Kraftvarmeværk for gl. Ejby Kommune. Dette betyder, at erhvervsaffaldsregulativet skal revideres.

Udover tilretningen af anvisningsordningen for forbrændingsegnet affald, er der lavet rettelser i ordningerne for ikke-genanvendeligt farligt affald, deponeringsegnet affald, olie- og benzinudskillere, have/parkaffaldet samt genbrugspladsordningen.

Forvaltningen foreslår:

 • at Byrådet godkender forslaget og sender det i offentlig høring i 4 uger inden endelig vedtagelse.

Sagsbeskrivelse:

Det eksisterende erhvervsaffaldsregulativ er rettet i henhold til gældende lovgivning. Regulativet skal følge et fastsat paradigme fra Miljøstyrelsen, og skal udarbejdes i den Nationale Affaldsdatabase for affaldsregulativer - NSTAR.
Ændringerne omfatter :

§ 12 Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald
Her er tilføjet træ forurenet med arsen og kreosot på listen over affaldstyper som er ikke-genanvendeligt affald.
Det er tidligere blevet deponeret, men skal nu brændes på dertil godkendte anlæg.

§ 15 og 19 Ordning for forbrændingsegnet affald og ordning for have-/parkaffald
Her er tilføjet, at alt forbrændingsegnet affald nu anvises til Energnist i Kolding.
Her er tilføjet træ, som ikke kan genanvendes, men som ikke er forurenet med arsen eller kreosot. De har tidligere stået under deponi, hvilket ikke længere er lovligt.

§ 16 Ordning for deponeringsegnet affald
Trykimprægneret træ er fjernet fra ordningen og skrevet ind under ordningerne i § 12 og 15.

§ 17 Ordning for affald fra Olie- og benzinudskillere
Efter henvendelse fra MOTAS er der rettet i § 17.3 omkring tømning og kontrolfrekvenserne for olie- og benzinudskillere.

§ 20 Ordning for genbrugscontainer
Rettet formuleringer omkring fordeling af tømningsuger i stedet for tømningsdage.

Økonomi:

Ændringerne i erhvervsaffaldsregulativet har ikke økonomiske konsekvenser for Middelfart Kommune.

Høring:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke særlige konsekvenser.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget - 6. september 2017
Økonomiudvalget - 25. september 2017
Byrådet - 2. oktober 2017

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

234. Orientering om Interreg-BSR projekt ”Co2mmunity”, om lokale energifællesskaber
Sagsnr.: 2017-016168
Sagsbehandler: Jeppe Vejen Nielsen

Præsentation:

Middelfart Kommune har deltaget i ansøgningen om et Interreg Baltic Sea Region projekt, med 75% medfinansiering, som omhandler sammenskabelse i fællesskaber med henblik på at udføre mindre vedvarende energi-projekter (Community energy (CE)). Disse projekter er forankret i energi-fællesskaber (Renewable Energy Cooperative Partnerships (RENCOPs)), hvor lokalsamfundet medfinansierer, med-udvikler og med-opererer vedvarende energisystemer.

Forvaltningen foreslår:

 • at kommunen initierer etableringen af energifællesskaber med offentlige møder og indkaldelse af ideer og forslag, der skal fremme vedvarende energi.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune og 15 andre internationale partnere fra syv forskellige lande, arbejder sammen for at fremme den grønne omstilling gennem vedvarende energiprojekter forankret i lokale fællesskaber. Projektets aktiviteter vil medføre en database over eksisterende CE-projekter i de syv partnerlande, samt tilhørende landsspecifikke CE-håndbøger der skal guide interesserede i at lave CE-projekter fremadrettet. For at komme frem til dette mål, skal der i projektperioden udføres CE-projekter for at indsamle erfaringer til håndbøgerne. Fokus i projektet er ikke de energitekniske aspekter, men hvordan man opretter energi-fællesskaber hvor lokale borgere er drivkraften og vejen til succesfulde energiprojekter.

For at have et større geografisk område at lave disse projekter i, inddrages medlemskommunerne i Energialliancen Trekanten, så der kan drages nytte at den fælles viden og kompetencer som Alliancen besidder.

Første fase af projektet, som starter i september 2017, er at afholde borgermøder for at skabe interesse om projektet, og finde lokale borgere der kan inddrages og medvirke i RENCOPs. Inden borgermødet indkaldes der, gennem sociale og trykte medier, til at borgerne kan komme med forslag til konkrete projekter de gerne ser gennemført i deres lokalsamfund. Kommunen vil byde ind med kompetence og hjælp til organisering og facilitering af projekterne, men lægger vægt på, at det er lokalsamfundet der skal gennemføre og finansiere projektet.

Økonomi:

Total budget på 28 millioner, hvoraf Middelfart Kommune, og dermed Energi Alliancen Trekanten, har et budget på cirka 2,4 millioner, hvoraf 75% finansieres direkte af projektet.

Høring:

Ingen høring.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.
235. Præsentation af Klimakommune Plus
Sagsnr.: 2017-012024
Sagsbehandler: Jeppe Vejen Nielsen

Præsentation:

Middelfart Kommune er allerede en del af Danmarks Naturfredningsforenings(DN) initiativ om at være en ”Klimakommune”. DN har igangsat en kampagne, hvor danske kommuner der er yderligere engageret i klimatilpasning, har mulighed for at blive Klimakommune Plus. Middelfart Kommune opfylder allerede kravene til at blive Klimakommune Plus, og bør derfor tilslutte sig initiativet.

Forvaltningen foreslår:

 • at Middelfart Kommune tilslutter sig Klimakommune Plus.
 • at Middelfart Kommune søger at opfylde alle seks punkter.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart er som 68 andre kommuner i Danmark en del af Danmarks Naturfredningsforenings (DN) Klimakommune initiativ. Som klimakommune er man med til at skabe legitimitet og synlighed om klimaarbejdet. Arbejdet skaber synergi både med byrådets signaturindsats, om Middelfart som Klimalaboratorium og kommunens ønske om at være på forkant på klimaområdet. Aftalen mellem DN og Middelfart Kommune blev indgået i 2008 og løb frem til udgangen af 2015. En ny erklæring underskrevet i 2016 forlænger frem til 2018. Erklæringen indebærer at Middelfart Kommune har forpligtet sig til at reducere CO2 udledningen, fra egne aktiviteter, med minimum 2 % om året fra 2008 frem til 2018. 

Som et nyt initiativ, har kommuner der foretager klimainitiativer, der rækker ud over kommunens egen virksomhed, mulighed for at blive Klimakommune Plus. Disse initiativer skal være rettet mod borgere og virksomheder. For at blive Klimakommune Plus skal to af seks initiativer godkendes af Dansk Naturfredningsforening.

1. Energirenovering: Kommunale indsatser for at fremme energirenovering hos private boligejere, herunder boligselskaber, og hos virksomheder i form af konkret oplysning/facilitering/rådgivning og/eller økonomisk tilskud til energirenoveringer.

2. Klimatilpasning: Klimatilpasningsløsninger i byområder fx grønne områder i byen med regnvands-nedsivningsarealer og bassiner, vejbede, grønne tage og vægge. Klimatilpasning i det åbne land fx etablering af vådområder og skovrejsning.

3. Indkøb: Grønne indkøb sætter fokus på produktion og forbrug og klima- og miljøbelastning. Kommunen skal arbejde aktivt med grønne indkøb inden for de væsentligste områder af kommunens samlede indkøb.

4. Økologi: Økologisk arealdrift af egen og bortforpagtede arealer og indsats over for andre aktører i kommunen. Økologisk bespisning i kommunens egen virksomhed.

5. Ansvarlig kommune: Initiativet sigter på at få danske kommuner til at frasælge alle deres investeringer i fossile selskaber. Nogle danske kommuner har investeret mange millioner kroner i kul-, olie- og gasselskaber.

6. Klimaaftalen Compact of Mayors: Compact of Mayors er verdens største samlede indsats for at måle og reducere udledningen af CO2 og klimatilpasse byerne. Compact of Mayors arbejder for at få omsat klimapolitik til konkrete handlinger samt indsamling af viden og erfaringer i en offentlig platform, der kan være til gavn for andre.

Middelfart Kommune opfylder tre af disse seks kriterier, disse værende:
2. Klimatilpasning
5. Ansvarlig Kommune
 
6. Klimaaftalen Compact of Mayors.

En Klimakommune Plus skal fremlægge beslutningsgrundlag samt forventede resultat til CO2 besparelsen for de enkelte projekter. Kommunen forpligter sig yderligere til at fremlægge dokumentation for kommunens indsats. Danmarks Naturfredningsforening lægger vægt på, at der ikke medvirkes til ’greenwashing’ - at høste gevinsten uden egentlig at gøre noget - og kommunen skal derfor fremlægge dokumentation for kommunens indsats. Dokumentationens form aftales nærmere med Danmarks Naturfredningsforening ved indgåelse af aftale om Klimakommune Plus.

På baggrund af ovenstående anbefaler forvaltningen, at Middelfart Kommune meddeler Danmarks Naturfredningsforening, at den ønsker at blive Klimakommune Plus på initiativerne Klimatilpasning, Ansvarlig Kommune og Klimaaftalen Compact of Mayors.

Økonomi:

Ingen yderligere omkostninger.

Høring:

Ingen.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget - 6. september 2017
Økonomiudvalget - 25. september 2017
Byrådet - 2. oktober 2017

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.
236. Miljøgodkendelse af udvidelse af slagtesvineproduktion på Bolsvej 21, 5500 Middelfart
Sagsnr.: 2017-014493
Sagsbehandler: Klaus Schiøtt Kristensen

Præsentation:

Ejeren af Bolsvej 21 ønsker at udvide den eksisterende slagtesvineproduktion fra 7.440 slagtesvin, i alt 210 DE (dyreenheder) til 15.400 slagtesvin, i alt 476 DE. Udvidelsen sker ved forlængelse af eksisterende stald mod nord.

Forvaltningen foreslår:

 • at Miljø- og Energiudvalget tager stilling til, om forvaltningen skal arbejde videre frem mod at godkende den ansøgte udvidelse af slagtesvineproduktionen, eller om der skal meddeles afslag på baggrund af husdyrbrugets placering og de indkomne høringssvar.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med den ansøgte udvidelse vil ansøger iværksætte tiltag til begrænsning af lugtgenerne fra produktionen. Beregning af lugtudledning og –spredning fra staldene viser, at lugtgenerne fra den ansøgte produktion vil blive reduceret i forhold til den nuværende produktion på ejendommen. I de ældre stalde samles ventilationsafkast og udstyres med "miljøkryds", som sender ventilationsluften (lugten) højere op og giver bedre opblanding (fortynding). I nyere stald vil der blive foretaget hyppig udslusning af gyllen, hvilket reducerer lugt fra gyllen. I den nye stald vil der blive etableret punktudsugning (under spaltegulv) med luftrensning, der reducerer lugt i ventilationsluften. Med de pågældende tiltag vil lugtniveauet ved nærmeste nabobeboelse ifølge beregningerne blive reduceret fra de nuværende 48 OU/m3 (lugtenheder pr. m3, en måleenhed for lugt) til 20 OU/m3. Husdyrgodkendelseslovens  krav til lugtgener ved enkeltbolig i landzone er 15 OU/m3.

Punktudsugning med luftrensning i den nye stald reducerer også ammoniakudledningen. Den ansøgte produktion overholder husdyrgodkendelseslovens krav til begrænsning af ammoniakudledningen og belastningen af naturområder med ammoniak.

Når udvidelse af staldanlægget sker som forlængelse af eksisterende stald med samme bygningsbredde og taghældning og i samme materialer, er husdyrgodkendelseslovens krav med hensyn til landskabelige forhold overholdt.

Hvis husdyrgodkendelseslovens lugtkrav er overholdt, skal kommunen som udgangspunkt godkende det ansøgte.
Hvis lugtkravet ikke er overholdt, kan kommunen godkende det ansøgte, hvis lugtgenerne ikke forøges og afstanden til nabo er større end ½ x geneafstanden. (Som i den konkrete sag)
Hvis lugtgenekravet ikke er overholdt, skal kommunen som udgangspunkt meddele afslag på det ansøgte, hvis lugtgenerne forøges eller afstanden til nabo er mindre end ½ x geneafstanden.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

I forbindelse med for-offentlig høring har kommunen modtaget 16 høringssvar. Høringssvarene drejer sig om:

- lugtgener ved den nuværende produktion og bekymring for forøgede gener.
- belastning af skov og natur med gylle og ammoniak.
- ødelagte veje pga. tung landbrugstrafik.
- beskidte veje pga. manglende fjernelse af jord efter endt arbejde.
- øget algevækst på hustage og fliser.
- øget tung trafik.
- frygter generelt (mindst) fordobling af gener.

I landzone skal man tåle et vist niveau af gener fra husdyrproduktion.
Belastning af skov og natur med ammoniak er reguleret med husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveauer.
Kommunen har ikke mulighed for at sætte begrænsninger for tung trafik i den konkrete sag.
Manglende fjernelse af jord afsat på vejene i forbindelse med markdrift og algevækst på hustage og fliser, er ikke omfattet af husdyrgodkendelseslovens bestemmelser.

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Sagen udsættes på det foreliggende grundlag.

Bilag:

237. Høring om udvidelse af slagtesvineproduktionen på Hovvej 56, 5591 Gelsted
Sagsnr.: 2017-015285
Sagsbehandler: Anne Katrine Thomsen

Præsentation:

Ejeren af Hovvej 56, 5591 Gelsted ønsker at udvide svineproduktionen fra fra 54.000 smågrise og 32.640 slagtesvin, i alt 1.109 DE (dyreenheder) til 60.000 smågrise og 36.000 slagtesvin, i alt 1.250 DE. Ændringen sker i eksisterende bygninger.

Forvaltningen foreslår:

 • at Miljø- og Energiudvalget tager stilling til, om forvaltningen skal arbejde videre på at godkende den ansøgte ændring og udvidelse af svineproduktionen, eller om der skal meddeles afslag på baggrund af husdyrbrugets placering og de indgåede høringssvar.

Sagsbeskrivelse:

Husdyrbruget har en miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, som er revurderet i marts 2017.
I den mellemliggende periode er dyreholdet udvidet i 2012 efter reglerne om anmeldelse af fulde stalde, samt der er sket en ændring af sammensætningen af smågrise og slagtesvin i henholdsvis 2014 og 2016 ved anmeldelse af skift i dyretype.
Den ansøgte udvidelse sker i eksisterende stalde. De eksisterende rammer giver altså mulighed for udvidelse af dyreholdet.

Produktionen overholder ikke husdyrgodkendelseslovens lugtgeneafstande, men beregninger i husdyrgodkendelse.dk viser, at lugtgenerne ikke vil forøges, idet ansøger efter udvidelsen vil bruge hyppig udslusning af gylle som lugtreducerende tiltag.

På baggrund af husdyrbrugets placering, hvor den faktiske afstand til omboende er længere end 50 % af den beregnede lugtgeneafstand, og husdyrproduktionen medfører færre eller uændrede lugtgener, kan kommunen meddele godkendelse, men det er ikke et krav, at kommunen meddeler godkendelse.
Hensigten med bestemmelsen er, at give mulighed for at eksisterende husdyrproduktioner kan foretage enkelte produktionsmæssige tilpasninger, hvis lugtgenerne ikke forøges.

Ved den ansøgte udvidelse er den beregnede lugtemmision fra produktion med teknologien hyppig gylleudslusning 271.310 OU.
Ved den eksisterende produktion og uden den nævnte teknologi er den beregnede lugtemmision 300.082 OU.

Lugtgenekravet kan ikke overholdes for nærmeste enkeltbolig (Hovvej 59), nærmeste samlede bebyggelse (udløst af Hovvej 36) eller nærmeste byzone (E 10.01 Hygind Smedie - fremtidig byzone), men OML beregning viser at 50 %-kravet kan overholdes.

Ud fra beregningerne sker der en reduktion af den samlede lugtemmision. Muligvis vil der være enkelte boliger i yderområderne, som mærker lugt fra produktionen nu, der får færre lugtgener.

Den ansøgte produktion overholder husdyrgodkendelseslovens krav til begrænsning af ammoniakudledning og belastningen af naturområder med ammoniak.Økonomi:

Ingen betydning.

Høring:

Natur- og Miljøafdelingen har sendt projektet i foroffentlig høring fra den 10. til 29. august 2017 til alle naboer indenfor den beregnede lugtkonsekvensafstand på 1.624 meter fra midten af staldanlægget. Der er indgået 6 høringssvar fra 5 ejendomme.

Høringssvarene omhandler:

- lugtgener fra staldene, samt fra gylleudkørsel. Gener fra den nuværende produktion og frygt for at det bliver værre.
- der stilles spørgsmål til effekten af det lugtreducerende tiltag og udtrykkes ønske om, at der gøres noget ved de nuværende lugtgener.
- bifalder ikke, at de nuværende lugtgenekrav ikke overholdes ved den eksisterende produktion.
- gener ved kørsel i form af spild på vejene, slitage af vejnettet og rystelser.
- også gener i form af støj når der køres 24 timer i døgnet i spidsbelastningsperioder.
- øget algevækst på tagflader.
- generelle betragtninger af belastningen af lokalmiljøet, herunder vandmiljø og luft.

Bemærkninger til høringssvarene:
Belastningen af vandmiljø og natur er reguleret med Husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveauer.
Eksisterende produktion har overholdt de på det tidspunkt gældende lugtgenekrav ved miljøgodkendelsen i 2006. Kommunen kan ikke pålægge husdyrbruget nye tiltag for lugt fra den eksisterende produktion.
Kommunen har ikke mulighed for at sætte begrænsninger for tung trafik i den konkrete sag.
Manglede fjernelse af jord på vejene i forbindelse med markdrift og algevækst på hustage er ikke omfattet af Husdyrgodkendelseslovens bestemmelser.

Høringsbrev og tilhørende folder, samt høringssvar og skematisk opsummering er vedlagt som bilag. 
 
Hvis beslutningen bliver, at der skal arbejdes videre med godkendelsen, vil udkast til godkendelse blive sendt i en 6 ugers nabo- og partshøring, når det foreligger. Giver denne høring anledning til andre væsentlige synspunkter i forhold til udvidelsen, vil sagen blive fremstillet til fornyet politisk behandling.

Beslutning:

Udvalget finder, der skal arbejdes videre med en godkendelse af det ansøgte.

Bilag:

238. Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Middelfart
Sagsnr.: 2014-013833
Sagsbehandler: Rikke Kirk Andersen

Præsentation:

Middelfart Kommune har udarbejdet et forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for hele Middelfart Kommune. Indsatsplanen skal varetage de statslige og de kommunale interesser for beskyttelse af grundvandet. Planen beskriver de beskyttelsestiltag, som er nødvendige, ud over den generelle beskyttelse af grundvandet, for at sikre, at forsyningen med rent drikkevand også i fremtiden kan baseres på rent grundvand.

Forvaltningen foreslår:

 • at Byrådet godkender forslaget og sender det i 12 ugers høring.

Sagsbeskrivelse:

Ifølge vandforsyningslovens § 13 skal kommunalbestyrelsen, for hvert af de statsligt udpegede indsatsområder, vedtage en indsatsplan. Indsatsplanen skal udarbejdes på baggrund af en nærmere kortlægning af arealanvendelse, forureningstrusler og naturlig beskyttelse af de pågældende vandressourcer.

Med planen erstattes tidligere indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse omkring Middelfart. De dele af planen, der omhandler Middelfart området (Strib, Røjle, Svenstrup og Skrillinge), kan ses som en revision af den plan, som Byrådet vedtog i 2011, som igen var en revision af Fyns Amts plan fra 2006. Den plan, der fremlægges, er således en samlet grundvandsbeskyttelsesplan for hele Middelfart Kommune. Præcist hvilke områder planen omfatter, fremgår af kapitel 1 i vedlagte forslag.

Indsatsplanen har ikke en direkte retsvirkning for vandværker og borgere, samt virksomheder og landbrug/gartnerier. Planen fungerer som et overordnet beslutningsgrundlag (retningslinjer) for Middelfart Kommune og andre myndigheder, samt grundlag for indgåelse af frivillige aftaler med fuld kompensation om planlagte restriktioner og eventuelt senere påbud/forbud.

Indsatsplanen indholder bl.a. følgende:
 • en angivelse af de områder, hvor en indsats skal gennemføres,
 • en angivelse af de foranstaltninger, der skal gennemføres i indsatsområdet,
 • retningslinjer for de tilladelser og andre afgørelser, der kan meddeles, og som har betydning for beskyttelsen af vandressourcen,
 • en angivelse af i hvilket omfang, der skal gennemføres overvågning, og hvem, der skal gennemføre overvågningen, og
 • en tidsplan og økonomisk konsekvenser for planens realisering
Forvaltningen har i processen med udarbejdelse af indsatsplanen afholdt møder med vandværker og forelagt de konkrete foranstaltninger i indsatsområder og BNBO. Derudover er det endelige forslag til indsatsplan blevet forelagt Teknisk Arbejdsgruppe og Grundvandsforum for Middelfart Kommune.

Indsatsplanen redegør for behovet for retningslinjer og restriktioner for anvendelsen af nitrat, sprøjtemidler og andre miljøfremmede stoffer.

Indsater - uddrag
Staurbyskov vandværk tilhørende TREFOR Vand er et vigtigt vandværk med et stort forsyningsområde i Middelfart. Efter en årrække med reduceret indvinding forventer TREFOR Vand atter at øge indvindingen fra kildepladsen, hvilket gør vandværket endnu mere essentielt for vandforsyningen i Middelfart. Som følge af øget indvinding forventes nitratindholdet i det primære grundvand igen af stige.
Herudover er der i og ved Staurby skov fund og tidligere fund af sprøjtemidler i mange boringer, hvilket blandt andet betyder, at TREFOR Vand pumper sprøjtemiddelforurenet vandværk fra en række afværgeboringer nær kildepladsen. Generelt må grundvandet således karakteriseres som sårbart overfor sprøjtemidler i området.
Det er derfor aftalt, at TREFOR Vand, så vidt muligt indgår frivillige aftaler om beskyttelse af grundvandet mod sprøjtemidler og nitrat indenfor et område (orange områder på figur 5.1 i planen). Er det ikke muligt for TREFOR Vand at indgå frivillige aftaler inden for en fastsat tidsfrist, kan Middelfart Kommune påbyde rådighedsindskrænkninger, der sikrer at grundvandet beskyttes mod sprøjtemidler og nitrat. 

Nitrat:
Grundvandsmagasinerne i de øvrige dele af indsatsområderne har lige nu acceptable nitratindhold. Derfor vurderer Middelfart Kommune, at det i øjeblikket ikke er nødvendigt at gennemføre frivillige aftaler eller rådighedsindskrænkende indsatser overfor nitrat. Når indholdet er over 10 mg/l i en vandværksboring iværksættes en skærpet overvågning af nitratudviklingen. Senest når indholdet er over 25 mg/l nitrat og stigende, er aktionsgrænsen nået, og der skal iværksættes handlinger i indvindingsoplandet. Er det ikke muligt for det pågældende vandværk at indgå frivillige aftaler, kan Middelfart Kommune påbyde rådighedsindskrænkninger, f.eks i form af ændret dyrkningspraksis.   

Sprøjtemidler og øvrige miljøfremmede stoffer:
Middelfart Kommune har udlagt BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO) omkring alle vandværksboringer. BNBO er udlagt med henblik på at øge den boringsnære grundvandsbeskyttelse. I første omgang vil Middelfart Kommune foretage en forundersøgelse, der skal afdække, hvilke helt konkrete restriktioner i anvendelse af sprøjtemidler og andre miljøfremmede stoffer, der kan og skal gennemgøres. Dette vil ske i samarbejde med vandværkerne. Det er afgørende, at en rådighedsindskrænkning er nødvendig, og at den samtidig ikke er mere vidtgående end nødvendigt.
Hvis det findes nødvendigt forsøger vandværket at indgå frivillige aftaler med lodsejere. Er det ikke muligt at indgå frivillige aftaler, kan Middelfart Kommune påbyde rådighedsinskrænkninger. Et påbud vil altid bero på en konkret vurdering for hver enkelt ejendom. Lodejeren er i henhold til miljøbeskyttelsesloven berettiget til fuld erstatning, der afholdes af det vandværk, der har fordel af af påbuddet.
Grundvandsmagasinerne udenfor BNBO er med den nuværende viden ikke forurenet med sprøjtemidler i en sådan grad, at der er behov for en særlig beskyttelsesindsats.

Økonomi:

Udgifterne til forundersøgelser samt indgåelse af eventuelt påbud/forbud, overvågning og pesticidkampagner mv. forventes at kunne løses indenfor de allerede afsatte ressourcer. Dette er under forudsætning af, at midlerne til indsatsplanlægning fastholdes som hidtil. Staten har i flere omgange ytret ønske om i væsentlig grad at sænke størrelsen af DUT-midlerne til indsatsplanlægning med KL. Forhandlingerne er indtil videre ikke gennemført.

Der kan komme udgifter til indgåelse af frivillige aftaler, hvis forundersøgelse viser det nødvendigt.


Vandværkerne skal betale kompensationen for restriktionerne i BNBO og i indsatsområderne indenfor indvindingsoplandene, fordi de har fordel af indsatsen.
Hvis der i fremtiden bliver målt nitrat i indvindingsboringer på over 25 mg/l i indsatsområderne udenfor indvindingsoplande til vandværkerne, skal Middelfart Kommune betale fuld kompensation for disse rådighedsindskrænkninger. Det skyldes, der ikke er ét vandværk, der har fordel af indsatsen i disse områder, og kommunen bærer derfor byrden. Udgiften hertil er ikke kendt.


Høring:

Planen skal ifølge bekendtgørelsen sendes i høring i mindst 12 uger. Herefter skal
koordinationsforum for grundvand orienteres om en eventuel revideret plan, og efterfølgende
godkendes endeligt af Byrådet. Den endelige godkendte plan vil derfor forventes at kunne
offentliggøres i foråret 2018.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget - 6. september 2017
Økonomiudvalget - 25. september 2017
Byrådet - 2. oktober 2017Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

LUKKEDE SAGER